Treść strony

Informacja dla NGO

Zarząd Powiatu Żyrardowskiego zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu Powiatu Żyrardowskiego do zasiadania w komisji opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert dla organizacji pozarządowych. Ogłoszony konkurs obejmuje zadanie:

„Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy w Żyrardowie dla 25-ciu osób z niepełnosprawnością intelektualną”.

Prawo zgłaszania kandydatów przysługuje wyłącznie organizacjom pozarządowym z terenu Powiatu Żyrardowskiego. Każda z organizacji może zgłosić po jednej osobie do komisji. Zgłoszenia dokonuje się w formie pisemnej z podaniem:

 1. nazwy konkursu, którego zgłoszenie dotyczy;
 2. nazwy organizacji zgłaszającej;
 3. imienia i nazwiska osoby delegowanej do pracy w komisji;
 4. podpisu osoby upoważnionej do dokonania zgłoszenia w imieniu organizacji pozarządowej.

W komisji nie mogą zasiadać przedstawiciele organizacji ubiegających się o dofinansowanie w ramach ogłoszonego  konkursu.

Członkostwo w komisji jest nieodpłatne.

Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 24 września 2021 roku do godziny 10.00 w Sekretariacie Starostwa (II piętro). Decyduje data wpływu zgłoszenia do urzędu.

W przypadku, gdy do pracy w komisji zgłoszonych zostanie więcej niż dwóch kandydatów organizacji pozarządowych, w skład tej komisji powołuje się przedstawicieli dwóch organizacji, które najwcześniej zgłosiły swoich kandydatów.

Informacja dla NGO

Zarząd Powiatu Żyrardowskiego zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu Powiatu Żyrardowskiego do zasiadania w komisjach opiniujących oferty złożone w otwartych konkursach ofert dla organizacji pozarządowych. Ogłoszone konkursy obejmują zadania:

 1. Propagowanie i rozwój kultury fizycznej i sportu, w tym gimnastyki akrobatycznej i tańca na terenie Powiatu Żyrardowskiego, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży z terenów wiejskich;
 2. Wieloprofilowe usprawnianie dzieci niepełnosprawnych (w tym wsparcie rodzin);
 3. Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży zagrożonych niedostosowaniem społecznym, dzieci z rodzin ubogich i niewydolnych wychowawczo;
 4. Pomoc w integracji społecznej poprzez prowadzenie popołudniowego klubu dla dorosłych osób niepełnosprawnych.

Prawo zgłaszania kandydatów przysługuje wyłącznie organizacjom pozarządowym z terenu Powiatu Żyrardowskiego. Każda z organizacji może zgłosić maksymalnie po jednej osobie do każdej z komisji. Zgłoszenia dokonuje się w formie pisemnej z podaniem:

 1. nazwy konkursu, którego zgłoszenie dotyczy;
 2. nazwy organizacji zgłaszającej;
 3. imienia i nazwiska osoby delegowanej do pracy w komisji;
 4. podpisu osoby upoważnionej do dokonania zgłoszenia w imieniu organizacji pozarządowej.

W komisjach nie mogą zasiadać przedstawiciele organizacji ubiegających się o dofinansowanie w ramach któregokolwiek z konkursów.

Członkostwo w komisji jest nieodpłatne.

Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 26 lutego 2021 roku do godziny 10.00 w Sekretariacie Starostwa (II piętro). Decyduje data wpływu zgłoszenia do urzędu.

W przypadku, gdy do pracy w którejkolwiek z komisji zgłoszonych zostanie więcej niż dwóch kandydatów organizacji pozarządowych, w skład tej komisji powołuje się przedstawicieli dwóch organizacji, które najwcześniej zgłosiły swoich kandydatów.

Organizacje pozarządowe w czasie pandemii

Prowadzenie w czasie pandemii działalności statutowej przez organizacje pozarządowe napotyka wiele trudności i finansowych problemów. Z myślą o sektorze NGO Rząd RP przygotował pakiet obejmujący wielorakie wsparcie mogące pomóc w funkcjonowaniu tym podmiotom. Zbiorczą informację dotyczącą wsparcia finansowego dla organizacji pozarządowych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz ewentualnych rządowych planów pomocy organizacjom pozarządowym zawiera odpowiedź firmowaną przez Wicepremiera prof. Piotra Glińskiego na interpelację poselską. Z oferty rządowej pomocy skorzystały już niektóre organizacje skupione w Partnerstwie na Rzecz Rozwoju Regionu "Między Łodzią i Warszawą". W miarę potrzeb Zarząd Partnerstwa udziela porad dla swoich członków lub przesyła informacje o szkoleniach na ten temat prowadzonych zdalnie przez różne instytucje i agencje szkoleniowe związane z obsługą III Sektora. Kontakt z Zarządem: partnerstwo.zyrardow@wp.pl

Rozwiązania mające na celu wsparcie organizacji pozarządowych zostały zawarte choćby w przepisach ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem. przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

W odpowiedzi Wicepremiera czytamy:  - Rząd zwraca szczególną uwagę na postulaty III sektora, zwłaszcza dotyczące pomocy w funkcjonowaniu organizacji pozarządowych i stara się je uwzględniać w projektowanych przepisach. Przede wszystkim warto zwrócić uwagę, że w przypadku spadku przychodów z działalności statutowej w następstwie wystąpienia COVID-19 organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego uzyskały możliwość skorzystania z dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników, należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne. Należy złożyć odpowiedni wniosek do powiatowego urzędu pracy (PUP) Wsparcie przysługuje również organizacjom korzystającym z dofinansowania do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego, a także kościelnym osobom prawnym działającym na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania.

Ponadto organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego mogą też ubiegać się o udzielenie przez starostę pożyczki do 5000 zł ze środków Funduszu Pracy na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej lub statutowej.

Dzięki ułatwieniom wprowadzonym przez Rząd istniała również możliwość wydłużenia terminów na zamieszczenie sprawozdań merytorycznych i finansowych dla organizacji pożytku publicznego na stronie internetowej Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Organizacje pożytku publicznego mogły zamieścić sprawozdania za 2019 rok w bazie sprawozdań organizacji pożytku publicznego do 15 paździemika 2020 roku.

Pełną informację o pomocy rządowej dla NGO publikujemy w załączniku poniżej.

 • Pomoc dla NGO

Konkursy dla NGO na 2021 rok

Zarząd Powiatu Żyrardowskiego ogłasza otwarte konkursy ofert na realizację następujących zadań

 1. Propagowanie i rozwój kultury fizycznej i sportu na terenie Powiatu Żyrardowskiego, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży z terenów wiejskich, w tym gimnastyki akrobatycznej i tańca”
 2. „Wieloprofilowe usprawnianie dzieci niepełnosprawnych (w tym wsparcie rodzin)”
 3. „Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży zagrożonych niedostosowaniem społecznym, dzieci z rodzin ubogich
  i niewydolnych wychowawczo”
 4. „Pomoc w integracji Społecznej poprzez prowadzenie popołudniowego klubu dla dorosłych osób niepełnosprawnych”

Treść ogłoszenia w niżej zamieszczonych plikach

Informacje dla NGO

Informujemy, że publiczne otwarcie ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w konkursie na realizację zadania pod nazwą: „Powierzenie prowadzenia punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Żyrardowskiego w 2021 roku.” nastąpi 19 listopada 2020 roku o godzinie 1000 w Zespole Szkół Nr 2 w Żyrardowie, ul. Bohaterów Warszawy 4, w sali konferencyjnej.

Informacja dla NGO

Zarząd Powiatu Żyrardowskiego zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu Powiatu Żyrardowskiego do zasiadania w komisji opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert dla organizacji pozarządowych pod nazwą „Powierzenie prowadzenia punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Żyrardowskiego w 2021 roku”.

Prawo zgłaszania kandydatów przysługuje wyłącznie organizacjom pozarządowym z terenu Powiatu Żyrardowskiego. Każda z organizacji może zgłosić jedną osobę. Zgłoszenia dokonuje się w formie pisemnej z podaniem:

 1. nazwy organizacji zgłaszającej;
 2. imienia i nazwiska osoby delegowanej do pracy w komisji;
 3. podpisu osoby upoważnionej do dokonania zgłoszenia w imieniu organizacji pozarządowej.

W komisji nie mogą zasiadać przedstawiciele organizacji ubiegających się o dofinansowanie w ramach konkursu.

Członkostwo w komisji jest nieodpłatne.

Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 3 listopada 2020 roku do godziny 10.00 pocztą elektroniczną (e-mail: starostwo@powiat-zyrardowski.pl). Decyduje data wpływu zgłoszenia do urzędu.

W przypadku, gdy do pracy w komisji zgłoszonych zostanie więcej niż dwóch kandydatów organizacji pozarządowych, w skład komisji powołuje się przedstawicieli dwóch organizacji, które najwcześniej zgłosiły swoich kandydatów.

Ogłoszenie o konkursie na nieodpłatną pomoc prawną

Zarząd Powiatu Żyrardowskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego prowadzenia punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Żyrardowskiego w 2021 roku. Prowadzenie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej i wynika z przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.

Treść uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie prowadzenia punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Żyrardowskiego publikujemy poniżej.

Ogłoszenie o konsultacjach

Niniejszym informujemy o przystąpieniu do konsultacji dotyczących projektu rocznego programu współpracy Powiatu Żyrardowskiego z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok. Projekt programu stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Konsultacje, które prowadzone będą w formie zgłaszania uwag i opinii za pomocą poczty elektronicznej, trwać będą od 15 października 2020 roku do 30 października 2020 roku. W czasie trwania konsultacji można zgłaszać uwagi do projektu wysyłając je na adres poczty elektronicznej: s.walczak@powiat-zyrardowski.pl.

Konkursy dla NGO rozstrzygnięte

Powołana uchwałą Zarządu Powiatu Żyrardowskiego w dniu 22 kwietnia 2020 roku komisja konkursowa do oceny ofert złożonych przez organizacje pozarządowe, na realizację zadań pn. „Propagowanie i rozwój kultury fizycznej i sportu na terenie Powiatu Żyrardowskiego, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży z terenów wiejskich, w tym gimnastyki akrobatycznej i tańca" i „Wieloprofilowe usprawnianie dzieci niepełnosprawnych” dokonała w dniu 29 kwietnia br. oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert. W wyniku prac komisji wyłoniono oferty najkorzystniejsze, z którymi - po zatwierdzeniu przez Zarząd Powiatu - Powiat Żyrardowski będzie współpracował przy realizacji określonych zadań, w oparciu o przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Realizację w.w. zadań zleca się " Żyrardowskiemu Klubowi Sportowemu Thien Long". Poniżej publikujemy treść uchwały Zarządu Powiatu w tej sprawie.

Dla NGO informacja o otwarciu ofert

Informujemy, że publiczne otwarcie ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w konkursach na realizację zadań: „Propagowanie i rozwój kultury fizycznej i sportu na terenie Powiatu Żyrardowskiego, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży z terenów wiejskich, w tym gimnastyki akrobatycznej i tańca” i „Wieloprofilowe usprawnianie dzieci niepełnosprawnych (w tym wsparcie rodzin)” nastąpi 29 kwietnia 2020 roku o godzinie 10.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Żyrardowie, ul. Limanowskiego 45, Sekretariat Starosty.

Organizacje społeczne chcą wspierać siebie i potrzebujących

W czasie panującej epidemii warto być razem i wspólnie próbować poradzić sobie z trudnymi sytuacjami życia codziennego. Łącząc siły, możemy również spróbować wspomóc tych, którym jest najtrudniej oraz ludziom, którzy profesjonalnie służą mieszkankom i mieszkańcom, ratując nasze życie i zdrowie. Dlatego zapraszamy do udziału w spotkaniu on-line przeznaczonym dla społeczniczek i społeczników z lokalnych organizacji społecznych z Żyrardowa i okolicy. Chcemy dowiedzieć się, jak sobie radzicie, jakich trudności doświadczacie i porozmawiać, co możemy zrobić wspólnie dla osób potrzebujących. Spotkanie odbędzie się w poniedziałek, 6 kwietnia na platformie Google Meet w godz. 17.00 - 19.00. Zarejestruj się przez poniższy formularz, a otrzymasz wszystkie informacje techniczne. Organizatorem spotkania jest Federacja DZIAŁAJ.MY.

Link do rejestracji: https://forms.gle/S3sLCMyuJVcwkAoV6

Kalendarium

Kalendarz

«wrzesień 2021»
PnWtŚrCzwPtSobNd
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930

Planowane wydarzenia:

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Banery

Banery

Zarząd Powiatu

Stopka

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
96-300 Żyrardów
ul. Limanowskiego 45
NIP: 838-16-10-589
REGON: 750151250

Godziny pracy urzędu:

Dzień Godzina
poniedziałek:  8.00 - 16.00
wtorek:  8.00 - 16.00
środa:  8.00 - 17.00
czwartek:  8.00 - 16.00
piątek:  8.00 - 15.00

 

Kontakt telefoniczny:

Dział
Numer tel
Centrala telefoniczna  +48 46 856 61 00
Biuro obsługi – kancelaria  +48 46 856 61 65
Sekretariat Zarządu  +48 46 856 61 22
Biuro Rady  +48 46 856 61 51

 

E-mail:
starosta@powiat-zyrardowski.pl
starostwo@powiat-zyrardowski.pl

Nasz powiat

 • mapa powiatu żyrardowskiego
 • Żyrardów
 • Mszczonów
 • Puszcza Mariańska
 • Radziejowice
 • Wiskitki