Treść strony

Zarząd Powiatu powołał komisję konkursową

Zarząd Powiatu Żyrardowskiego powołał w dniu 23 listopada komisję konkursową do zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert przez organizacje pozarządowe na zadanie pod nazwą „Powierzenie prowadzenia punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Żyrardowskiego w 2024 roku".

Do pracy w Komisji nie zgłosił się żaden przedstawiciel organizacji pozarządowych, dlatego jej członkami są wyłącznie przedstawiciele Rady Powiatu oraz Zarządu Powiatu Żyrardowskiego.

Komisja pracować będzie w następującym składzie:

 • Maciej Ragan – Przewodniczący,
 • Sylwia Rabiak,
 • Anna Bednarek,
 • Jacek Czubak

Ogłoszenie o otwarciu ofert

Niniejszym zawiadamia się, że publiczne otwarcie ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w konkursie na realizację zadania pod nazwą:

„Powierzenie prowadzenia punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Żyrardowskiego w 2024 roku”, nastąpi 27 listopada 2023 roku o godzinie 9.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Żyrardowie przy ul. Limanowskiego 45, II piętro pokój nr 206...

Ogłoszenie o konsultacjach

            Niniejszym informuje się o przystąpieniu do konsultacji dotyczących projektu rocznego programu współpracy Powiatu Żyrardowskiego z organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi i innymi jednostkami organizacyjnymi, których cele statutowe obejmują  prowadzenie działalności pożytku publicznego na rok 2024. Projekt programu stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Konsultacje, które prowadzone będą w formie zgłaszania uwag i opinii za pomocą poczty elektronicznej, trwać będą od 15 listopada 2023 roku do 29 listopada 2023 roku. W czasie trwania konsultacji można zgłaszać uwagi do projektu wysyłając je na adres poczty elektronicznej: starostwo@powiat-zyrardowski.pl., temat: uwagi do Programu współpracy Powiatu Żyrardowskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2024.

Informacja dla NGO

Zarząd Powiatu Żyrardowskiego zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu Powiatu Żyrardowskiego do zasiadania w komisji opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert dla organizacji pozarządowych pod nazwą „Powierzenie prowadzenia punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Żyrardowskiego w 2024 roku”.

Prawo zgłaszania kandydatów przysługuje wyłącznie organizacjom pozarządowym z terenu Powiatu Żyrardowskiego. Każda z organizacji może zgłosić jedną osobę. Zgłoszenia dokonuje się w formie pisemnej z podaniem:

 1. nazwy organizacji zgłaszającej;
 2. imienia i nazwiska osoby delegowanej do pracy w komisji;
 3. podpisu osoby upoważnionej do dokonania zgłoszenia w imieniu organizacji pozarządowej.

W komisji nie mogą zasiadać przedstawiciele organizacji ubiegających się o dofinansowanie w ramach konkursu.

Członkostwo w komisji jest nieodpłatne.

Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 17 listopada 2023 roku do godziny 10.00 pocztą elektroniczną (e-mail: starostwo@powiat-zyrardowski.pl). Decyduje data wpływu zgłoszenia do urzędu.

W przypadku, gdy do pracy w komisji zgłoszonych zostanie więcej niż dwóch kandydatów organizacji pozarządowych, w skład komisji powołuje się przedstawicieli dwóch organizacji, które najwcześniej zgłosiły swoich kandydatów.

Ogłoszenie o konkursie dla NGO

Zarząd Powiatu Żyrardowskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie prowadzenia punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Żyrardowskiego w 2024 roku.  Oferty wraz z załącznikami należy składać do dnia 22.11.2023 r. do godz. 15.00

Zawiadomienie o publicznym otwarciu ofert

Niniejszym zawiadamia się, że publiczne otwarcie ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w konkursach na realizację zadań pod nazwą:

 1. „Propagowanie i rozwój kultury fizycznej i sportu, w tym gimnastyki akrobatycznej i tańca na terenie Powiatu Żyrardowskiego, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży z terenów wiejskich”,
 2. „Wieloprofilowe usprawnianie dzieci niepełnosprawnych (w tym wsparcie rodzin),
 3. „Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży zagrożonych niedostosowaniem społecznym, dzieci z rodzin ubogich i niewydolnych wychowawczo”,
 4. „Pomoc w integracji społecznej poprzez prowadzenie popołudniowego klubu dla dorosłych osób niepełnosprawnych”

nastąpi 14 marca 2023 roku o godzinie 9.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Żyrardowie, ul. Limanowskiego 45, II piętro  pok. nr 206.

Informacja dla NGO

Zarząd Powiatu Żyrardowskiego zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu Powiatu Żyrardowskiego do zasiadania w komisjach opiniujących oferty złożone w otwartych konkursach ofert dla organizacji pozarządowych. Ogłoszone konkursy obejmują zadania:

 1. Propagowanie i rozwój kultury fizycznej i sportu, w tym gimnastyki akrobatycznej  i tańca na terenie Powiatu Żyrardowskiego, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży z terenów wiejskich;
 2. Wieloprofilowe usprawnianie dzieci niepełnosprawnych (w tym wsparcie rodzin);
 3. Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży zagrożonych niedostosowaniem społecznym, dzieci z rodzin ubogich i niewydolnych wychowawczo;
 4. Pomoc w integracji społecznej poprzez prowadzenie popołudniowego klubu dla dorosłych osób niepełnosprawnych.

Prawo zgłaszania kandydatów przysługuje wyłącznie organizacjom pozarządowym z terenu Powiatu Żyrardowskiego. Każda z organizacji może zgłosić maksymalnie po jednej osobie do każdej z komisji. Zgłoszenia dokonuje się w formie pisemnej z podaniem:

 1. nazwy konkursu, którego zgłoszenie dotyczy;
 2. nazwy organizacji zgłaszającej;
 3. imienia i nazwiska osoby delegowanej do pracy w komisji;
 4. podpisu osoby upoważnionej do dokonania zgłoszenia w imieniu organizacji pozarządowej.

W komisjach nie mogą zasiadać przedstawiciele organizacji ubiegających się o dofinansowanie w ramach któregokolwiek z konkursów.

Członkostwo w komisji jest nieodpłatne.

Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 08 marca 2023 roku do godziny 10.00 w Sekretariacie Starostwa (II piętro). Decyduje data wpływu zgłoszenia do urzędu.

W przypadku, gdy do pracy w którejkolwiek z komisji zgłoszonych zostanie więcej niż dwóch kandydatów organizacji pozarządowych, w skład tej komisji powołuje się przedstawicieli dwóch organizacji, które najwcześniej zgłosiły swoich kandydatów.

Konkursy dla NGO na realizację zadań w 2023 roku

Zarząd Powiatu Żyrardowskiego ogłasza otwarte konkursy ofert na realizację następujących zadań 1. „Propagowanie i rozwój kultury fizycznej i sportu na terenie Powiatu Żyrardowskiego, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży z terenów wiejskich, w tym gimnastyki akrobatycznej i tańca 2. „Wieloprofilowe usprawnianie dzieci niepełnosprawnych (w tym wsparcie rodzin)” 3. „Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży zagrożonych niedostosowaniem społecznym, dzieci z rodzin ubogich i niewydolnych wychowawczo” 4. „Pomoc w integracji Społecznej poprzez prowadzenie popołudniowego klubu dla dorosłych osób niepełnosprawnych”

Informacja o przystąpieniu do konsultacji społecznych

Ogłoszenie o przystąpieniu do konsultacji społecznych na podstawie § 2 ust. 1-3 i § 4 ust. 1-2 uchwały nr XLI/244/10 Rady Powiatu Żyrardowskiego z dnia 10 września 2010 r. w sprawie sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Starosta Powiatu Żyrardowskiego ogłasza przystąpienie do konsultacji społecznych w przedmiocie projektu uchwały Rady Powiatu Żyrardowskiego w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na obszarze powiatu żyrardowskiego.

Konsultacje będą prowadzone w formie otwartego spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, mających siedzibę i działających na terenie powiatu żyrardowskiego:

 • termin: 03.01.2023 r., godz. 9:00,
 • miejsce: Starostwo Powiatowe w Żyrardowie, ul. Limanowskiego 45, pok. 206,
 • osoba upoważniona do przeprowadzenia spotkania: Dyrektor Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych lub wyznaczony przez niego pracownik Wydziału.

Ogłoszenie o otwarciu ofert

Niniejszym zawiadamia się, że publiczne otwarcie ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w konkursie na realizację zadania pod nazwą: „Powierzenie prowadzenia punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Żyrardowskiego w 2023 roku” nastąpi 28 listopada 2022 roku o godzinie 9.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Żyrardowie przy ul. Limanowskiego 45, II piętro pokój nr 206.

Ogłoszenie o konsultacjach

Niniejszym informuję o przystąpieniu do konsultacji dotyczących projektu rocznego programu współpracy Powiatu Żyrardowskiego z organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi i innymi jednostkami organizacyjnymi, których cele statutowe obejmują  prowadzenie działalności pożytku publicznego na rok 2023. Projekt programu stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Konsultacje, które prowadzone będą w formie zgłaszania uwag i opinii za pomocą poczty elektronicznej, trwać będą od 15 listopada 2022 roku do 29 listopada 2022 roku. W czasie trwania konsultacji można zgłaszać uwagi do projektu wysyłając je na adres poczty elektronicznej: starostwo@powiat-zyrardowski.pl., temat: uwagi do Programu współpracy Powiatu Żyrardowskiego z organizacjami pozarządowymi … na rok 2023

Informacja dla NGO

Zarząd Powiatu Żyrardowskiego zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu Powiatu Żyrardowskiego do zasiadania w komisjach opiniujących oferty złożone w otwartych konkursach ofert dla organizacji pozarządowych. Ogłoszone konkursy obejmują zadania:

 1. Propagowanie i rozwój kultury fizycznej i sportu, w tym gimnastyki akrobatycznej i tańca na terenie Powiatu Żyrardowskiego, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży z terenów wiejskich;
 2. Wieloprofilowe usprawnianie dzieci niepełnosprawnych (w tym wsparcie rodzin);
 3. Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży zagrożonych niedostosowaniem społecznym, dzieci z rodzin ubogich i niewydolnych wychowawczo;
 4. Pomoc w integracji społecznej poprzez prowadzenie popołudniowego klubu dla dorosłych osób niepełnosprawnych.

Prawo zgłaszania kandydatów przysługuje wyłącznie organizacjom pozarządowym z terenu Powiatu Żyrardowskiego. Każda z organizacji może zgłosić maksymalnie po jednej osobie do każdej z komisji. Zgłoszenia dokonuje się w formie pisemnej z podaniem:

 1. nazwy konkursu, którego zgłoszenie dotyczy;
 2. nazwy organizacji zgłaszającej;
 3. imienia i nazwiska osoby delegowanej do pracy w komisji;
 4. podpisu osoby upoważnionej do dokonania zgłoszenia w imieniu organizacji pozarządowej.

W komisjach nie mogą zasiadać przedstawiciele organizacji ubiegających się o dofinansowanie w ramach któregokolwiek z konkursów.

Członkostwo w komisji jest nieodpłatne.

Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 4 marca 2022 roku do godziny 10.00 w Sekretariacie Starostwa (II piętro). Decyduje data wpływu zgłoszenia do urzędu.

W przypadku, gdy do pracy w którejkolwiek z komisji zgłoszonych zostanie więcej niż dwóch kandydatów organizacji pozarządowych, w skład tej komisji powołuje się przedstawicieli dwóch organizacji, które najwcześniej zgłosiły swoich kandydatów.

Konkursy dla NGO na realizację zadań w 2022 roku

Zarząd Powiatu Żyrardowskiego ogłasza otwarte konkursy ofert na realizację następujących zadań:

 1. Propagowanie i rozwój kultury fizycznej i sportu na terenie Powiatu Żyrardowskiego, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży z terenów wiejskich, w tym gimnastyki akrobatycznej i tańca”
 2. „Wieloprofilowe usprawnianie dzieci niepełnosprawnych (w tym wsparcie rodzin)”
 3. „Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży zagrożonych niedostosowaniem społecznym, dzieci z rodzin ubogich
  i niewydolnych wychowawczo”
 4. „Pomoc w integracji Społecznej poprzez prowadzenie popołudniowego klubu dla dorosłych osób niepełnosprawnych”

Treść ogłoszenia w niżej zamieszczonych plikach:

Informacja dla NGO

Zarząd Powiatu Żyrardowskiego zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu Powiatu Żyrardowskiego do zasiadania w komisji opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert dla organizacji pozarządowych pod nazwą „Konkurs ofert: realizacji zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego”.

Prawo zgłaszania kandydatów przysługuje wyłącznie organizacjom pozarządowym z terenu Powiatu Żyrardowskiego. Każda z organizacji może zgłosić jedną osobę. Zgłoszenia dokonuje się w formie pisemnej poprzez wypełnienie Karty zgłoszenia kandydata.

W komisji nie mogą zasiadać przedstawiciele organizacji ubiegających się o dofinansowanie w ramach konkursu. Członkostwo w komisji jest nieodpłatne.

Zgłoszenia przyjmowane są drogą pocztową, kurierską lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail: starostwo@powiat-zyrardowski.pl) do dnia 3 grudnia 2021 r.  Decyduje data wpływu zgłoszenia do urzędu.

W przypadku, gdy do pracy w komisji zgłoszonych zostanie więcej niż dwóch kandydatów organizacji pozarządowych, w skład komisji powołuje się przedstawicieli dwóch organizacji, które najwcześniej zgłosiły swoich kandydatów.

Konkurs na prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej

Zarząd Powiatu Żyrardowskiego ogłasza otwarty konkurs na powierzenie realizacji zadania publicznego Powiatu Żyrardowskiego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku. W ramach konkursu mogą być składane wnioski z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej dotyczące prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego dla 8 dzieci z terenu powiatu żyrardowskiego całkowicie  lub częściowo pozbawionych opieki rodzicielskiej. Warunki, tryb i kryteria konkursu  zawiera poniższe ogłoszenie.

Ogłoszenie o otwarciu ofert

Zawiadamia się, że publiczne otwarcie ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w konkursie na realizację zadania pod nazwą: „Powierzenie prowadzenia punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Żyrardowskiego w 2022 roku”. nastąpi 26 listopada 2021 roku o godzinie 11.00 w Zespole Szkół Nr 1 w Żyrardowie, ul. Bohaterów Warszawy 4, w sali konferencyjnej.

Informacja dla NGO

Zarząd Powiatu Żyrardowskiego zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu Powiatu Żyrardowskiego do zasiadania w komisji opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert dla organizacji pozarządowych pod nazwą „Powierzenie prowadzenia punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Żyrardowskiego w 2022 roku”.

Prawo zgłaszania kandydatów przysługuje wyłącznie organizacjom pozarządowym z terenu Powiatu Żyrardowskiego. Każda z organizacji może zgłosić jedną osobę. Zgłoszenia dokonuje się w formie pisemnej z podaniem:

 1. nazwy organizacji zgłaszającej;
 2. imienia i nazwiska osoby delegowanej do pracy w komisji;
 3. podpisu osoby upoważnionej do dokonania zgłoszenia w imieniu organizacji pozarządowej.

W komisji nie mogą zasiadać przedstawiciele organizacji ubiegających się o dofinansowanie w ramach konkursu.

Członkostwo w komisji jest nieodpłatne.

Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 16 listopada 2021 roku do godziny 10.00 pocztą elektroniczną (e-mail: starostwo@powiat-zyrardowski.pl). Decyduje data wpływu zgłoszenia do urzędu.

W przypadku, gdy do pracy w komisji zgłoszonych zostanie więcej niż dwóch kandydatów organizacji pozarządowych, w skład komisji powołuje się przedstawicieli dwóch organizacji, które najwcześniej zgłosiły swoich kandydatów.

 

Uwaga. Sprostowanie !!!

Informujemy o sprostowaniu oczywistej pomyłki pisarskiej w zakresie adresu składania ofert na powierzenie prowadzenia punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Żyrardowskiego w 2022 roku.

 Oferty na realizację ww. zadania należy składać na adres: Starostwo Powiatowe w Żyrardowie ul. Limanowskiego 45, 96-300 Żyrardów.

Ogłoszenie o konkursie na nieodpłatną pomoc prawną

Zarząd Powiatu Żyrardowskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego prowadzenia punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Żyrardowskiego w 2022 roku. Prowadzenie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej.

Treść załącznika do uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie prowadzenia punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Żyrardowskiego publikujemy poniżej.

 

Ogłoszenie o konsultacjach

Niniejszym informuje się o przystąpieniu do konsultacji dotyczących projektu rocznego programu współpracy Powiatu Żyrardowskiego z organizacjami pozarządowymi na 2022 rok. Projekt programu stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Konsultacje, które prowadzone będą w formie zgłaszania uwag i opinii za pomocą poczty elektronicznej, trwać będą od 18 października 2021 roku do 3 listopada 2021 roku. W czasie trwania konsultacji można zgłaszać uwagi do projektu wysyłając je na adres poczty elektronicznej: m.ragan@powiat-zyrardowski.pl. 

Ogłoszenie o otwarciu ofert

Niniejszym zawiadamia się, że publiczne otwarcie ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w konkursie na realizację zadania pod nazwą: „Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Żyrardowie dla 25 osób z niepełnosprawnością intelektualną” nastąpi 21 października 2021 roku o godzinie 10.00 w sali konferencyjnej w Zespole Szkół Nr 1 w Żyrardowie, ul. Bohaterów Warszawy 4 .

Informacja dla NGO

Zarząd Powiatu Żyrardowskiego zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu Powiatu Żyrardowskiego do zasiadania w komisji opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert dla organizacji pozarządowych. Ogłoszony konkurs obejmuje zadanie:

„Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy w Żyrardowie dla 25-ciu osób z niepełnosprawnością intelektualną”.

Prawo zgłaszania kandydatów przysługuje wyłącznie organizacjom pozarządowym z terenu Powiatu Żyrardowskiego. Każda z organizacji może zgłosić po jednej osobie do komisji. Zgłoszenia dokonuje się w formie pisemnej z podaniem:

 1. nazwy konkursu, którego zgłoszenie dotyczy;
 2. nazwy organizacji zgłaszającej;
 3. imienia i nazwiska osoby delegowanej do pracy w komisji;
 4. podpisu osoby upoważnionej do dokonania zgłoszenia w imieniu organizacji pozarządowej.

W komisji nie mogą zasiadać przedstawiciele organizacji ubiegających się o dofinansowanie w ramach ogłoszonego  konkursu.

Członkostwo w komisji jest nieodpłatne.

Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 24 września 2021 roku do godziny 10.00 w Sekretariacie Starostwa (II piętro). Decyduje data wpływu zgłoszenia do urzędu.

W przypadku, gdy do pracy w komisji zgłoszonych zostanie więcej niż dwóch kandydatów organizacji pozarządowych, w skład tej komisji powołuje się przedstawicieli dwóch organizacji, które najwcześniej zgłosiły swoich kandydatów.

Informacja dla NGO

Zarząd Powiatu Żyrardowskiego zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu Powiatu Żyrardowskiego do zasiadania w komisjach opiniujących oferty złożone w otwartych konkursach ofert dla organizacji pozarządowych. Ogłoszone konkursy obejmują zadania:

 1. Propagowanie i rozwój kultury fizycznej i sportu, w tym gimnastyki akrobatycznej i tańca na terenie Powiatu Żyrardowskiego, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży z terenów wiejskich;
 2. Wieloprofilowe usprawnianie dzieci niepełnosprawnych (w tym wsparcie rodzin);
 3. Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży zagrożonych niedostosowaniem społecznym, dzieci z rodzin ubogich i niewydolnych wychowawczo;
 4. Pomoc w integracji społecznej poprzez prowadzenie popołudniowego klubu dla dorosłych osób niepełnosprawnych.

Prawo zgłaszania kandydatów przysługuje wyłącznie organizacjom pozarządowym z terenu Powiatu Żyrardowskiego. Każda z organizacji może zgłosić maksymalnie po jednej osobie do każdej z komisji. Zgłoszenia dokonuje się w formie pisemnej z podaniem:

 1. nazwy konkursu, którego zgłoszenie dotyczy;
 2. nazwy organizacji zgłaszającej;
 3. imienia i nazwiska osoby delegowanej do pracy w komisji;
 4. podpisu osoby upoważnionej do dokonania zgłoszenia w imieniu organizacji pozarządowej.

W komisjach nie mogą zasiadać przedstawiciele organizacji ubiegających się o dofinansowanie w ramach któregokolwiek z konkursów.

Członkostwo w komisji jest nieodpłatne.

Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 26 lutego 2021 roku do godziny 10.00 w Sekretariacie Starostwa (II piętro). Decyduje data wpływu zgłoszenia do urzędu.

W przypadku, gdy do pracy w którejkolwiek z komisji zgłoszonych zostanie więcej niż dwóch kandydatów organizacji pozarządowych, w skład tej komisji powołuje się przedstawicieli dwóch organizacji, które najwcześniej zgłosiły swoich kandydatów.

Organizacje pozarządowe w czasie pandemii

Prowadzenie w czasie pandemii działalności statutowej przez organizacje pozarządowe napotyka wiele trudności i finansowych problemów. Z myślą o sektorze NGO Rząd RP przygotował pakiet obejmujący wielorakie wsparcie mogące pomóc w funkcjonowaniu tym podmiotom. Zbiorczą informację dotyczącą wsparcia finansowego dla organizacji pozarządowych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz ewentualnych rządowych planów pomocy organizacjom pozarządowym zawiera odpowiedź firmowaną przez Wicepremiera prof. Piotra Glińskiego na interpelację poselską. Z oferty rządowej pomocy skorzystały już niektóre organizacje skupione w Partnerstwie na Rzecz Rozwoju Regionu "Między Łodzią i Warszawą". W miarę potrzeb Zarząd Partnerstwa udziela porad dla swoich członków lub przesyła informacje o szkoleniach na ten temat prowadzonych zdalnie przez różne instytucje i agencje szkoleniowe związane z obsługą III Sektora. Kontakt z Zarządem: partnerstwo.zyrardow@wp.pl

Rozwiązania mające na celu wsparcie organizacji pozarządowych zostały zawarte choćby w przepisach ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem. przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

W odpowiedzi Wicepremiera czytamy:  - Rząd zwraca szczególną uwagę na postulaty III sektora, zwłaszcza dotyczące pomocy w funkcjonowaniu organizacji pozarządowych i stara się je uwzględniać w projektowanych przepisach. Przede wszystkim warto zwrócić uwagę, że w przypadku spadku przychodów z działalności statutowej w następstwie wystąpienia COVID-19 organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego uzyskały możliwość skorzystania z dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników, należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne. Należy złożyć odpowiedni wniosek do powiatowego urzędu pracy (PUP) Wsparcie przysługuje również organizacjom korzystającym z dofinansowania do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego, a także kościelnym osobom prawnym działającym na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania.

Ponadto organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego mogą też ubiegać się o udzielenie przez starostę pożyczki do 5000 zł ze środków Funduszu Pracy na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej lub statutowej.

Dzięki ułatwieniom wprowadzonym przez Rząd istniała również możliwość wydłużenia terminów na zamieszczenie sprawozdań merytorycznych i finansowych dla organizacji pożytku publicznego na stronie internetowej Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Organizacje pożytku publicznego mogły zamieścić sprawozdania za 2019 rok w bazie sprawozdań organizacji pożytku publicznego do 15 paździemika 2020 roku.

Pełną informację o pomocy rządowej dla NGO publikujemy w załączniku poniżej.

 • Pomoc dla NGO

Konkursy dla NGO na 2021 rok

Zarząd Powiatu Żyrardowskiego ogłasza otwarte konkursy ofert na realizację następujących zadań

 1. Propagowanie i rozwój kultury fizycznej i sportu na terenie Powiatu Żyrardowskiego, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży z terenów wiejskich, w tym gimnastyki akrobatycznej i tańca”
 2. „Wieloprofilowe usprawnianie dzieci niepełnosprawnych (w tym wsparcie rodzin)”
 3. „Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży zagrożonych niedostosowaniem społecznym, dzieci z rodzin ubogich
  i niewydolnych wychowawczo”
 4. „Pomoc w integracji Społecznej poprzez prowadzenie popołudniowego klubu dla dorosłych osób niepełnosprawnych”

Treść ogłoszenia w niżej zamieszczonych plikach

Informacje dla NGO

Informujemy, że publiczne otwarcie ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w konkursie na realizację zadania pod nazwą: „Powierzenie prowadzenia punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Żyrardowskiego w 2021 roku.” nastąpi 19 listopada 2020 roku o godzinie 1000 w Zespole Szkół Nr 2 w Żyrardowie, ul. Bohaterów Warszawy 4, w sali konferencyjnej.

Informacja dla NGO

Zarząd Powiatu Żyrardowskiego zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu Powiatu Żyrardowskiego do zasiadania w komisji opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert dla organizacji pozarządowych pod nazwą „Powierzenie prowadzenia punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Żyrardowskiego w 2021 roku”.

Prawo zgłaszania kandydatów przysługuje wyłącznie organizacjom pozarządowym z terenu Powiatu Żyrardowskiego. Każda z organizacji może zgłosić jedną osobę. Zgłoszenia dokonuje się w formie pisemnej z podaniem:

 1. nazwy organizacji zgłaszającej;
 2. imienia i nazwiska osoby delegowanej do pracy w komisji;
 3. podpisu osoby upoważnionej do dokonania zgłoszenia w imieniu organizacji pozarządowej.

W komisji nie mogą zasiadać przedstawiciele organizacji ubiegających się o dofinansowanie w ramach konkursu.

Członkostwo w komisji jest nieodpłatne.

Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 3 listopada 2020 roku do godziny 10.00 pocztą elektroniczną (e-mail: starostwo@powiat-zyrardowski.pl). Decyduje data wpływu zgłoszenia do urzędu.

W przypadku, gdy do pracy w komisji zgłoszonych zostanie więcej niż dwóch kandydatów organizacji pozarządowych, w skład komisji powołuje się przedstawicieli dwóch organizacji, które najwcześniej zgłosiły swoich kandydatów.

Ogłoszenie o konkursie na nieodpłatną pomoc prawną

Zarząd Powiatu Żyrardowskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego prowadzenia punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Żyrardowskiego w 2021 roku. Prowadzenie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej i wynika z przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.

Treść uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie prowadzenia punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Żyrardowskiego publikujemy poniżej.

Ogłoszenie o konsultacjach

Niniejszym informujemy o przystąpieniu do konsultacji dotyczących projektu rocznego programu współpracy Powiatu Żyrardowskiego z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok. Projekt programu stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Konsultacje, które prowadzone będą w formie zgłaszania uwag i opinii za pomocą poczty elektronicznej, trwać będą od 15 października 2020 roku do 30 października 2020 roku. W czasie trwania konsultacji można zgłaszać uwagi do projektu wysyłając je na adres poczty elektronicznej: s.walczak@powiat-zyrardowski.pl.

Konkursy dla NGO rozstrzygnięte

Powołana uchwałą Zarządu Powiatu Żyrardowskiego w dniu 22 kwietnia 2020 roku komisja konkursowa do oceny ofert złożonych przez organizacje pozarządowe, na realizację zadań pn. „Propagowanie i rozwój kultury fizycznej i sportu na terenie Powiatu Żyrardowskiego, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży z terenów wiejskich, w tym gimnastyki akrobatycznej i tańca" i „Wieloprofilowe usprawnianie dzieci niepełnosprawnych” dokonała w dniu 29 kwietnia br. oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert. W wyniku prac komisji wyłoniono oferty najkorzystniejsze, z którymi - po zatwierdzeniu przez Zarząd Powiatu - Powiat Żyrardowski będzie współpracował przy realizacji określonych zadań, w oparciu o przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Realizację w.w. zadań zleca się " Żyrardowskiemu Klubowi Sportowemu Thien Long". Poniżej publikujemy treść uchwały Zarządu Powiatu w tej sprawie.

Dla NGO informacja o otwarciu ofert

Informujemy, że publiczne otwarcie ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w konkursach na realizację zadań: „Propagowanie i rozwój kultury fizycznej i sportu na terenie Powiatu Żyrardowskiego, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży z terenów wiejskich, w tym gimnastyki akrobatycznej i tańca” i „Wieloprofilowe usprawnianie dzieci niepełnosprawnych (w tym wsparcie rodzin)” nastąpi 29 kwietnia 2020 roku o godzinie 10.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Żyrardowie, ul. Limanowskiego 45, Sekretariat Starosty.

Organizacje społeczne chcą wspierać siebie i potrzebujących

W czasie panującej epidemii warto być razem i wspólnie próbować poradzić sobie z trudnymi sytuacjami życia codziennego. Łącząc siły, możemy również spróbować wspomóc tych, którym jest najtrudniej oraz ludziom, którzy profesjonalnie służą mieszkankom i mieszkańcom, ratując nasze życie i zdrowie. Dlatego zapraszamy do udziału w spotkaniu on-line przeznaczonym dla społeczniczek i społeczników z lokalnych organizacji społecznych z Żyrardowa i okolicy. Chcemy dowiedzieć się, jak sobie radzicie, jakich trudności doświadczacie i porozmawiać, co możemy zrobić wspólnie dla osób potrzebujących. Spotkanie odbędzie się w poniedziałek, 6 kwietnia na platformie Google Meet w godz. 17.00 - 19.00. Zarejestruj się przez poniższy formularz, a otrzymasz wszystkie informacje techniczne. Organizatorem spotkania jest Federacja DZIAŁAJ.MY.

Link do rejestracji: https://forms.gle/S3sLCMyuJVcwkAoV6

Kalendarium

Kalendarz

«lipiec 2024»
PnWtŚrCzwPtSobNd
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

Planowane wydarzenia:

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Banery

Banery

Zarząd Powiatu

Stopka

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
96-300 Żyrardów
ul. Limanowskiego 45
NIP: 838-16-10-589
REGON: 750151250

Godziny pracy urzędu:

Dzień Godzina
poniedziałek:  8.00 - 16.00
wtorek:  8.00 - 16.00
środa:  8.00 - 17.00
czwartek:  8.00 - 16.00
piątek:  8.00 - 15.00

 

Kontakt telefoniczny:

Dział
Numer tel
Centrala telefoniczna  +48 46 856 61 00
Biuro obsługi – kancelaria  +48 46 856 61 65
Sekretariat Zarządu  +48 46 856 61 22
Biuro Rady  +48 46 856 61 51

 

E-mail:
starosta@powiat-zyrardowski.pl
starostwo@powiat-zyrardowski.pl

Inspektor Ochrony Danych Joanna Trusińska

tel.: 22 350 01 40, iod@powiat-zyrardowski.pl

Nasz powiat

 • mapa powiatu żyrardowskiego
 • Żyrardów
 • Mszczonów
 • Puszcza Mariańska
 • Radziejowice
 • Wiskitki