Treść strony

Przewodniczący: Joanna Kołodziejczak 
Adres:
ul. Moniuszki 40
96-300 Żyrardów
tel. 46 854 20 82

Godziny obsługi interesantów w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Żyrardowie:
Poniedziałek 10.00-14.00
Wtorek         10.00-14.00
Środa           10.00-16.00
Czwartek      10.00-14.00
Piątek          10.00-14.00

e-mail: pzoon@powiat-zyrardowski.pl
strona internetowa: https://www.powiat-zyrardowski.pl/614,pzon

Począwszy od dnia 29.09.2023r. obowiązują wyłącznie druki wniosku o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej i wniosku o wydanie karty parkingowej zamieszczone w zakładce formularze do pobranie

Formularze do pobrania

 

Zadania Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Żyrardowie istnieje od 2000 roku. Swoim działaniem obejmuje mieszkańców powiatów żyrardowskiego i sochaczewskiego. Podstawowym zadaniem Zespołu jest orzekanie o niepełnosprawności (w przypadku dzieci do lat 16) lub stopniu niepełnosprawności. Orzeczenia wydawane są do celów pozarentowych, do których zalicza się m.in.:

 • uzyskanie zasiłku pielęgnacyjnego
 • uzyskanie ulg i uprawnień
 • uzyskanie odpowiedniego zatrudnienia (np. w zakładzie pracy chronionej)
 • uzyskanie dofinansowania do sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów ortopedycznych, środków pomocniczych (np. wózek inwalidzki, aparat słuchowy)
 • korzystanie z turnusów rehabilitacyjnych
 • skierowanie do odpowiedniej formy kształcenia
 • skierowanie do warsztatów terapii zajęciowej
 • ubieganie się o kartę parkingową
 • inne przywileje określone w art. 6b ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. nr 123, poz. 776) Zespół orzeka na wniosek zainteresowanej osoby lub na wniosek przedstawiciela ustawowego. W charakterze strony może wystąpić również ośrodek pomocy społecznej. Orzeczenia wydają co najmniej dwuosobowe składy orzekające, w których zasiada lekarz specjalista w dziedzinie, której dotyczy schorzenie osoby wnioskującej oraz – w zależności od celu złożenia wniosku – doradca zawodowy, pracownik socjalny, psycholog lub pedagog. Skład orzekający, w przypadku osób powyżej 16 roku życia, wydaje orzeczenia o zaliczeniu do jednego ze stopni niepełnosprawności:
  • znacznego
  • umiarkowanego
  • lekkiego

 

Jeśli przedstawiona dokumentacja medyczna i przeprowadzone przez lekarza badanie przedmiotowe nie wyczerpują kryteriów zawartych w ustawie o rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, skład orzekający wydaje orzeczenie o niezaliczeniu wnioskodawcy do osób niepełnosprawnych. Zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku:

 1. do ZNACZNEGO stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolną do pracy albo zdolną do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej i wymagającą, w celu pełnienia ról społecznych, stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innych osób w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji;
 2. do UMIARKOWANEGO stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolną do pracy albo zdolną do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej lub wymagającą czasowej albo częściowej pomocy innych osób w celu pełnienia ról społecznych
 3. do LEKKIEGO stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę o naruszonej sprawności organizmu, powodującej w sposób istotny ograniczenie zdolności do wykonywania pracy w porównaniu do zdolności, jakie wykazuje osoba o podobnych kwalifikacjach z pełną sprawnością psychiczną i fizyczną, lub mająca ograniczenia w pełnieniu ról społecznych dające się kompensować przy pomocy wyposażenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze lub środki techniczne.

Od orzeczenia wydanego przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności przysługuje odwołanie do Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w terminie 14 dni od dnia otrzymania orzeczenia.

Jak załatwić sprawę w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Żyrardowie?

 1. W siedzibie Zespołu (ul. Moniuszki 40) pobierz niezbędne druki – wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, zaświadczenie lekarskie wydane dla potrzeb ZOoN, wniosek o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej (dla osób, które już posiadają ważne orzeczenie).
 2. Czytelnie wypełnij wszystkie rubryki druków. Nawet jeśli któraś z pozycji nie dotyczy Cię bezpośrednio, wpisz „NIE DOTYCZY”. Zaświadczenie lekarskie wypełnia lekarz prowadzący.
 3. Złóż wypełnione dokumenty z siedzibie Zespołu osobiście lub prześlij listem poleconym. Do wniosku i zaświadczenia lekarskiego dołącz dokumentację medyczną potwierdzającą przebieg choroby (chorób). Pamiętaj, że dokumenty medyczne, ze względu na swoją zawartość, są szczególnie chronione. Dlatego w celu ich lepszego zabezpieczenia, włóż je w dodatkową zaklejoną kopertę, opisaną w następujący sposób: „DOKUMENTACJA MEDYCZNA – imię i nazwisko osoby, której dotyczy”.
 4. Czekaj na wezwanie na posiedzenie składu orzekającego. Nie powinno to trwać dłużej niż 1 miesiąc.

Jakie dokumenty należy złożyć w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności? Aby uzyskać orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności należy złożyć:

 • wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności (dla osób do 16 roku życia) lub stopniu niepełnosprawności (dla osób po 16 roku życia);
 • zaświadczenie lekarskie (UWAGA! Zaświadczenie jest ważne tylko 30 dni od daty jego wystawienia);
 • inne dokumenty mogące mieć wpływ na ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności – w szczególności: karty leczenia szpitalnego, wyniki badań i inne dokumenty medyczne;
 • kserokopię dotychczas posiadanego orzeczenia wystawionego przez Zespół (nie dotyczy osób ubiegających się o wydanie orzeczenia po raz pierwszy).

Aby otrzymać legitymację osoby niepełnosprawnej należy złożyć:

 • wniosek o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej;
 • jedna aktualna fotografia osoby ubiegającej się o legitymację (dotyczy osób powyżej 16 roku życia);
 • kserokopię orzeczenia, na podstawie którego osoba ubiega się o legitymację. 

 

 

 

Komunikaty

Komunikat - przedłużenie ważności orzeczeń o niepełnosprawnosci albo orzeczeń o stopniu o niepełnosprawności

 Zgodnie z Ustawą z dnia 19 grudnia 2023 r. o szczególnych rozwiązaniach służących zachowaniu ważności niektórych orzeczeń o niepełnosprawności oraz orzeczeń o stopniu niepełnosprawności - orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydane na czas określony na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, 173, 240, 852, 1234 i 1429), które zachowało ważność na podstawie art. 23 ustawy z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 852 i 1429) w brzmieniu dotychczasowym, albo którego okres ważności upłynął po dniu 5 sierpnia 2023 r. i przed dniem 30 września 2024 r., zachowuje ważność do dnia 30 września 2024 r., jednak nie dłużej niż do dnia, w którym nowe orzeczenie o niepełnosprawności albo nowe orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, stanie się ostateczne.

Karta parkingowa, o której mowa w art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1047, z późn. zm.2), zachowuje ważność do dnia 30 września 2024 , jednak nie dłużej niż do dnia, w którym nowe orzeczenie o niepełnosprawności albo nowe orzeczenie o stopniu niepełnosprawności stanie się ostateczne.

Komunikat !

Na podstawie art. 10 w zw. z art. 28 pkt 2 ustawy z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r., poz. 852) z dniem 6 sierpnia 2023r. uchylony został art. 15h ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, na podstawie którego wydłużona została ważność orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności wydanych na czas oznaczony, których termin upływał m. in. w okresie epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego.

Aktualnie obowiązujące regulacje prawne wskazują nowe terminy ważności orzeczeń, o których mowa w art. 15h ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Zgodnie z art. 23 ustawy o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw: Orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, o którym mowa w art. 15h ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, którego okres ważności:

 • upłynąłby do dnia 31 grudnia 2020 r.– zachowuje ważność do dnia 31 grudnia 2023 r.,
 • upłynąłby w okresie od dnia 1 stycznia 2021r. do dnia 31 grudnia 2021 r.– zachowuje ważność do dnia 31 marca 2024 r.,
 • upłynąłby w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia poprzedzającego dzień wejścia w życie niniejszego przepisu (do 5 sierpnia 2023r.) –zachowuje ważność do dnia 30 września 2024 r.

- jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego ostatecznego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

W takich samych terminach, jak orzeczenia, ważność utracą karty parkingowe dla osób niepełnosprawnych, dla placówek będą ważne do dnia 31 marca 2024 r., co wynika z art. 24 ustawy o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw:

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw: ”W związku z zachowaniem ważności orzeczeń o niepełnosprawności albo orzeczeń o stopniu niepełnosprawności, na okresy wskazane w art. 23, karty parkingowe, o których mowa w art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 988, z późn. zm.), zachowują ważność na okresy wskazane w art. 23, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego ostatecznego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. 

Zgodnie z art. 24 ust. 2 ustawy o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw: „Karty parkingowe, o których mowa w art. 8 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, których okres ważności uległ przedłużeniu na podstawie art. 15h ustawy zmienianej w art. 10, w brzmieniu dotychczasowym, zachowują ważność do dnia 31 marca 2024 r.”

W razie pytań lub wątpliwości należy kontaktować się z Powiatowym Zespołem ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Żyrardowie, tel.: 46/854-20-82

Kalendarium

Kalendarz

«czerwiec 2024»
PnWtŚrCzwPtSobNd
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Planowane wydarzenia:

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Banery

Banery

Zarząd Powiatu

Stopka

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
96-300 Żyrardów
ul. Limanowskiego 45
NIP: 838-16-10-589
REGON: 750151250

Godziny pracy urzędu:

Dzień Godzina
poniedziałek:  8.00 - 16.00
wtorek:  8.00 - 16.00
środa:  8.00 - 17.00
czwartek:  8.00 - 16.00
piątek:  8.00 - 15.00

 

Kontakt telefoniczny:

Dział
Numer tel
Centrala telefoniczna  +48 46 856 61 00
Biuro obsługi – kancelaria  +48 46 856 61 65
Sekretariat Zarządu  +48 46 856 61 22
Biuro Rady  +48 46 856 61 51

 

E-mail:
starosta@powiat-zyrardowski.pl
starostwo@powiat-zyrardowski.pl

Inspektor Ochrony Danych Joanna Trusińska

tel.: 22 350 01 40, iod@powiat-zyrardowski.pl

Nasz powiat

 • mapa powiatu żyrardowskiego
 • Żyrardów
 • Mszczonów
 • Puszcza Mariańska
 • Radziejowice
 • Wiskitki