Treść strony

Zarząd Powiatu

Zarząd Powiatu Żyrardowskiego jest organem wykonawczym Powiatu.

Skład Zarządu:

W skład Zarządu Powiatu wchodzą: Starosta jako jego przewodniczący, Wicestarosta i pozostali członkowie w liczbie 3 osób. Członkowie Zarządu Powiatu mogą być wybrani również spoza składu Rady. Członkiem Zarządu nie może być osoba, która nie jest obywatelem polskim. Członkostwa w Zarządzie Powiatu nie można łączyć z członkostwem w organie innej jednostki samorządu terytorialnego oraz z zatrudnieniem w administracji rządowej, a także z mandatem posła i senatora. Z członkami Zarządu spoza Rady nawiązuje się stosunek pracy na podstawie wyboru. Z radnym wybranym do Zarządu może być nawiązany stosunek pracy na podstawie wyboru.

 

Wybór Zarządu:

Rada Powiatu wybiera Starostę bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady, w głosowaniu tajnym. Rada Powiatu wybiera Wicestarostę oraz pozostałych członków Zarządu na wniosek Starosty zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady, w głosowaniu tajnym.

 

Zadania Zarządu:

Zarząd Powiatu wykonuje uchwały Rady Powiatu i zadania określone przepisami prawa.

Do zadań Zarządu Powiatu należy w szczególności:

 • przygotowanie projektów uchwały Rady,
 • wykonywanie uchwał Rady,
 • gospodarowanie mieniem powiatu,
 • wykonywanie budżetu powiatu,
 • zatrudnianie i zwalnianie kierowników jednostek organizacyjnych powiatu, z zastrzeżeniem § 71 ust. 6 statutu,
 • przygotowanie corocznego raportu o stanie powiatu.

W realizacji zadań, Zarząd Powiatu podlega wyłącznie Radzie Powiatu.

Zarząd wykonuje zadania powiatu przy pomocy Starostwa Powiatowego w skład, którego wchodzą wydziały zlokalizowanych w siedzibie Starostwa oraz jednostek organizacyjnych powiatu w tym Powiatowego Urzędu Pracy.

Starosta organizuje pracę Zarządu Powiatu i Starostwa Powiatowego, kieruje bieżącymi sprawami powiatu oraz reprezentuje powiat na zewnątrz. W sprawach nie cierpiących zwłoki, związanych z zagrożeniem interesu publicznego, zagrażających bezpośrednio zdrowiu i życiu oraz w sprawach mogących spowodować znaczne straty materialne, Starosta podejmuje niezbędne czynności, należące do właściwości Zarządu Powiatu. Nie dotyczy to wydania przepisów porządkowych.

Czynności, o których mowa wyżej wymagają przedstawienia do zatwierdzenia na najbliższym posiedzeniu Zarządu Powiatu.

 

Do zadań Starosty w zakresie organizowania pracy Zarządu Powiatu należy w szczególności:

 • przygotowanie projektu porządku obrad zarządu,
 • określanie czasu i miejsca posiedzenia zarządu,
 • przygotowanie materiałów do projektowanego porządku obrad,
 • zapewnienie obsługi posiedzenia zarządu.

Członkowie Zarządu są obowiązani brać czynny udział w jego pracach.

Zarząd obraduje i podejmuje rozstrzygnięcia na posiedzeniach zwoływanych w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu. W razie potrzeby Starosta może zwołać Zarząd w innym terminie, a także rozszerzyć porządek obrad. Starosta jest obowiązany zwołać posiedzenie Zarządu na pisemny wniosek co najmniej dwóch członków Zarządu, w terminie 3 dni od złożenia wniosku. Posiedzenia Zarządu zwołuje oraz przewodniczy im Starosta lub Wicestarosta. W posiedzeniach Zarządu uczestniczą członkowie Zarządu z głosem stanowiącym, a Sekretarz i Skarbnik Powiatu - z głosem doradczym. Do udziału w posiedzeniach Zarządu Starosta może zobowiązać pracowników Starostwa Powiatowego, kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży oraz jednostek organizacyjnych powiatu, właściwych ze względu na przedmiot obrad. Przewodniczący Rady może uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu.

Do udziału w posiedzeniach Zarządu mogą zostać zaproszone inne osoby, w szczególności radni. Zarząd rozstrzyga w formie uchwał wszystkie sprawy należące do jego kompetencji, wynikające z ustaw oraz przepisów wykonawczych do ustaw i w granicach upoważnień ustawowych. Oprócz uchwał zawierających rozstrzygnięcia, Zarząd może podejmować inne uchwały, w szczególności zawierające opinie i stanowiska zarządu. Uchwały Zarządu podpisuje Przewodniczący Zarządu Powiatu. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Zarządu uchwały podpisuje prowadzący posiedzenie Wicestarosta. Uchwały Zarządu będące decyzjami w sprawach z zakresu administracji publicznej podpisuje Starosta. W decyzjach wymienia się imiona i nazwiska członków Zarządu, którzy brali udział w podjęciu decyzji.

Inicjatywa uchwałodawcza przysługuje członkom Zarządu oraz Sekretarzowi i Skarbnikowi Powiatu.

Zarząd rozstrzyga o sposobie wykonania uchwał Rady Powiatu chyba, że Rada określi zasady wykonania swojej uchwały.

Z posiedzenia Zarządu Powiatu sporządza się protokół.

Protokół powinien zawierać:

 • numer i datę posiedzenia,
 • nazwiska osób uczestniczących w posiedzeniu,
 • porządek obrad,
 • przebieg obrad, streszczenie dyskusji, teksty zgłoszonych wniosków,
 • wyniki głosowania,
 • stwierdzenie o podjęciu uchwał, wydaniu decyzji lub postanowień,
 • podpis przewodniczącego Zarządu oraz podpis protokolanta.

Protokół z posiedzenia Zarządu podpisuje Przewodniczący Zarządu Powiatu. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Zarządu protokół podpisuje prowadzący posiedzenie Wicestarosta.

Członkowie Zarządu oraz inni uczestnicy posiedzenia mogą zgłosić do protokołu następnego posiedzenia wniosek o jego sprostowanie lub uzupełnienie. Organy kontrolujące działalność zarządu, mają prawo wglądu do protokołów posiedzeń i uchwał Zarządu.

 

Udzielenie absolutorium:

Zarząd Powiatu co roku do dnia 31 maja przedstawia Radzie Powiatu raport o stanie powiatu.

Raport obejmuje podsumowanie działalności Zarządu Powiatu w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał Rady Powiatu i budżetu obywatelskiego. Rada Powiatu rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała Rady Powiatu w sprawie udzielenia lub nieudzielenia Zarządowi absolutorium. Raport jest rozpatrywany w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie powiatu przeprowadza się debatę.

 

Podstawa prawna:

Kalendarium

Kalendarz

«lipiec 2024»
PnWtŚrCzwPtSobNd
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

Planowane wydarzenia:

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Banery

Banery

Zarząd Powiatu

Stopka

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
96-300 Żyrardów
ul. Limanowskiego 45
NIP: 838-16-10-589
REGON: 750151250

Godziny pracy urzędu:

Dzień Godzina
poniedziałek:  8.00 - 16.00
wtorek:  8.00 - 16.00
środa:  8.00 - 17.00
czwartek:  8.00 - 16.00
piątek:  8.00 - 15.00

 

Kontakt telefoniczny:

Dział
Numer tel
Centrala telefoniczna  +48 46 856 61 00
Biuro obsługi – kancelaria  +48 46 856 61 65
Sekretariat Zarządu  +48 46 856 61 22
Biuro Rady  +48 46 856 61 51

 

E-mail:
starosta@powiat-zyrardowski.pl
starostwo@powiat-zyrardowski.pl

Inspektor Ochrony Danych Joanna Trusińska

tel.: 22 350 01 40, iod@powiat-zyrardowski.pl

Nasz powiat

 • mapa powiatu żyrardowskiego
 • Żyrardów
 • Mszczonów
 • Puszcza Mariańska
 • Radziejowice
 • Wiskitki