Treść strony

Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg Publicznych

Wydział znajduje się na I piętrze budynku Starostwa Powiatowego

Dyrektor Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg Publicznych -
Zastępca Dyrektora Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg Publicznych - Paweł Myszkowski

tel. 46 856 61 62
pok. 109
1 piętro

Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg Publicznych w Żyrardowie czynny jest w godzinach:
Poniedziałek  8:00 - 15:30
Wtorek  8:00 - 15:30
Środa  8:00 - 16:30
Czwartek  8:00 - 15:30
Piątek  8:00 - 14:30

 • 46 856 61 25 - zatrzymanie prawa jazdy za przekroczenie 50km/h lub za przekroczenie 24 punktów karnych lub jazdę pod wpływem alkoholu,
 • 46 856 61 31 - wydanie, wymiana, odbiór prawa jazdy, wydanie PKK, PZK, KKK oraz zezwolenie na pojazdy uprzywilejowane,
 • 46 856 61 57 - rejestracja pojazdów/wymiana dowodu rejestracyjnego/wtórnik dowodu rejestracyjnego, wyrejestrowanie/ demontaż/ kradzież/ czasowe wycofanie/ tabliczka znamionowa/ nadanie nr VIN,
 • 46 856 61 53 - odbiór dowodu rejestracyjnego, wtórnik tablicy, dodatkowa tablica, adnotacje: HAK, GAZ, VAT itp., wykreślenie/dopisanie współwłaściciela, nakładanie kar za nieterminowe zbycie pojazdu oraz rejestrację,
 • 46 856 61 40 - ośrodki szkolenia kierowców i instruktorów/stacje kontroli pojazdów i diagności / transport (zezwolenia, licencje, zaświadczenia), odbiór pojazdu z parkingu,
 • 46 856 61 62 - organizacja ruchu,
 • 46 856 61 71 - rejestracja pojazdów osób prawnych – spółki: akcyjne, spółdzielnie, jawne, komandytowe/stowarzyszenia /fundacje KRS/jednostki skarbu Państwa.

Informujemy, że  od 1 lipca 2023 r. obowiązuje termin 30 dni na zgłoszenie nabycia, zbycia lub rejestracji pojazdu.

Zadania i kompetencje Wydziału

Załatwianie spraw związanych z rejestracją pojazdów, wydawaniem i zatrzymywaniem dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdem, wydawaniem zezwoleń na prowadzenie szkolenia kandydatów na kierowców lub instruktorów, wydawaniem upoważnień do przeprowadzania badań technicznych pojazdów, wydawaniem licencji na krajowy transport drogowy osób lub rzeczy, wydawaniem zezwoleń na krajowy transport drogowy osób (teren powiatu), wydawanie zaświadczeń na przewozy drogowe na potrzeby własne.

 1. W zakresie Prawa o ruchu drogowym.
 • prowadzenie spraw związanych z rejestracją pojazdów, wydawaniem dowodów i tablic rejestracyjnych,
 • prowadzenie spraw związanych z czasową rejestracją pojazdów,
 • przyjmowanie pozwoleń czasowych i tymczasowych tablic rejestracyjnych po upływie terminu,
 • wpisywanie w dowodzie rejestracyjnym lub pozwoleniu czasowym zastrzeżeń o szczególnych warunkach określonych przepisami prawa, od których zależy używanie pojazdu,
 • dokonywanie wpisów w karcie pojazdu i dowodzie rejestracyjnym w przypadku zmiany danych,
 • wyrejestrowanie pojazdów w przypadku zniszczenia (utylizacji) pojazdu, kradzieży pojazdu, wywozu pojazdu z kraju, jeżeli pojazd został zarejestrowany lub zbyty za granicę,
 • kierowanie pojazdów do dodatkowego badania technicznego w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu lub narusza wymagania ochrony środowiska,
 • przygotowywanie decyzji o kontrolnym sprawdzaniu kwalifikacji do kierowania pojazdem,
 • przygotowanie decyzji o kierowaniu na badania lekarskie kierującego pojazdem w przypadkach nasuwających zastrzeżenia co do stanu zdrowia,
 • przyjmowanie od Policji oraz jednostki upoważnionej do przeprowadzania badań technicznych zatrzymanego dowodu rejestracyjnego (pozwolenia czasowego),
 • zwracanie dowodu rejestracyjnego (pozwolenia czasowego) po ustaniu przyczyny uzasadniającej jego zatrzymanie,
 • przyjmowanie zawiadomień o wydaniu postanowienia o zatrzymaniu prawa jazdy przez prokuratora lub sąd,
 • przygotowywanie decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy,
 • przygotowywanie decyzji o cofnięciu uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym oraz decyzji o przywróceniu kierowcy uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym po ustaniu przyczyn, które spowodowały jego cofnięcie,
 • wprowadzanie zakazu pędzenia zwierząt na drogach,
 • wydawanie międzynarodowych praw jazdy,
 • wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami,
 • przyjmowanie od kierowców zawiadomień i dokonywanie wpisów w prawach jazdy o zmianie miejsca zamieszkania,
 • przyjmowanie od kierowców zawiadomień o zagubieniu prawa jazdy i wydawanie wtórników prawa jazdy, przyjmowanie wtórników praw jazdy w przypadku odnalezienia oryginału,
 • wprowadzenie obowiązku wyposażenia pojazdów zaprzęgowych w hamulec,
 • wydawanie kart pojazdów dla sprowadzanych z zagranicy i tam zarejestrowanych,
 • wydawanie upoważnień do przeprowadzenia badań technicznych dla stacji kontroli pojazdów,
 • przeprowadzanie kontroli stacji kontroli pojazdów,
 • wydawanie imiennych uprawnień diagnostom do wykonywania badań technicznych,
 • wydawanie zaświadczeń dla jednostek prowadzących szkolenia dla osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami,
 • kontrola i nadzór ośrodków szkolenia kierowców,
 • dokonywanie wpisów do ewidencji instruktorów oraz wydawanie legitymacji instruktorów,
 • prowadzenie spraw związanych ze sprawowaniem nadzoru nad szkoleniem instruktorów,
 • zamawianie i przyjmowanie od producentów tablic rejestracyjnych oraz druków komunikacyjnych,
 • prowadzenie ewidencji przyjętych i wydanych druków komunikacyjnych ścisłego zarachowania,
 • prowadzenie ewidencji przyjętych i wydanych tablic rejestracyjnych.
 • zarządzanie ruchem na drogach powiatowych i gminnych, prowadzenie ewidencji zatwierdzonych projektów organizacyjnych,
 • analizowanie stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego i podejmowanie działań w celu jego poprawy,
 • wydawanie zezwoleń na przejazd pojazdów o masie, naciskach osi lub wymiarach większych od dopuszczalnych,
 • wydawanie zezwoleń na wykorzystanie dróg w sposób szczególny,
 • współdziałanie z organami prowadzącymi akcje ratownicze w razie katastrofy środka transportu,
 • udostępnianie danych oraz informacji zgromadzonych w ewidencji.
 1. W zakresie prawa przewozowego i kolei:
 • opiniowanie wniosków o likwidację linii kolejowej, na której zawieszono przewozy,
 • nieodpłatne przejmowanie zbędnego mienia PKP,
 • opiniowanie projektu likwidacji linii kolejowych lub ich części,
 • opiniowanie wniosku o udzielenie wskazań lokalizacyjnych,
 • nakładanie na przewoźnika obowiązku zawarcia umowy o wykonanie zadania przewozowego, gdy jest niezbędne z uwagi na obronność lub bezpieczeństwo państwa, bądź w wypadku klęski żywiołowej,
 • określanie przepisów porządkowych związanych z przewozem osób i bagażu poszczególnymi rodzajami środków transportu,
 • prowadzenie spraw związanych z wydawaniem przepisów porządkowych
 1. W zakresie krajowego transportu drogowego:
 • prowadzenie spraw związanych z wydawaniem licencji na krajowy transport drogowy rzeczy i osób,
 • prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na krajowy transport drogowy osób (teren powiatu),
 • prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zaświadczeń na przewozy na potrzeby własne,
 • przygotowywanie decyzji przenoszących uprawnienia wynikające z licencji i zezwoleń w razie: śmierci osoby fizycznej posiadającej licencję lub zezwolenie i wstąpienia na jej miejsce spadkobiercy, w tym również osoby fizycznej będącej wspólnikiem spółki cywilnej, spółki jawnej lub spółki komandytowej, połączenia, podziału lub przekształcenia, zgodnie z odrębnymi przepisami, przedsiębiorcy posiadającego licencję lub zezwolenie lub przejęcia w całości lub w części działalności w zakresie krajowego transportu rzeczy lub osób przez innego przedsiębiorcę,
 • nadzór i kontrola przedsiębiorców wykonujących transport drogowy rzeczy i osób.
 1. W zakresie ustawy o drogach publicznych:
 • prowadzenie spraw z zakresu planowania i opiniowania rozwoju sieci dróg na terenie powiatu.
 1. Analiza sytuacji rynkowej w zakresie regularnego przewozu osób.

Ogłoszenie

Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg Publicznych Starostwa Powiatowego w Żyrardowie przedstawia na podstawie danych zgromadzonych w centralnej ewidencji pojazdów zestawienie dotyczące pojazdów:

- nieposiadających ważnego okresowego badania technicznego,

- w stosunku do których ich posiadacze nie dopełnili obowiązku zawarcia umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, jeżeli pojazd im podlega,

przez okres dłuższy niż 10 lat.

UWAGA WAŻNE !!!!!

Starostwo Powiatowe w Żyrardowie informuje, że pojazdy zakupione z polskimi tablicami lub sprowadzone z państw UE, od dnia 1 lipca 2021 r. podlegają odpowiednio zgłoszeniu nabycia, zbycia lub rejestracji w ciągu 60 dni od dnia dokonania transakcji lub sprowadzenia.

 Za niedotrzymanie terminu grozi kara administracyjna w wysokości od 200 zł do 1000 zł, która nakładana jest w takiej samej wysokości zarówno na właściciela, jak i na współwłaściciela pojazdu.

Nabycie lub zbycie pojazdu można zrobić na trzy sposoby – elektronicznie, listownie lub osobiście:

 • z możliwości elektronicznej mogą skorzystać osoby posiadające profil zaufany (platforma ePUAP - elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej) jak również e-mail: starostwo@powiat-zyrardowski.pl. Wystarczy, że wypełnią właściwy formularz, dołączając do niego skan umowy kupna-sprzedaży pojazdu lub faktury VAT.
 • zgłoszenie (oryginał umowy kupna-sprzedaży wraz z wypełnionym wnioskiem „Zgłoszenie zbycia pojazdu" lub „Zgłoszenie nabycia pojazdu") można też wysłać drogą pocztową, na adres: Starostwo Powiatowe w Żyrardowie, Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg Publicznych ul. Limanowskiego 45, 96-300 Żyrardów lub osobiście dostarczyć do Starostwa.

(Wniosek można pobrać ze strony internetowej Starostwa www.powiat-zyrardowski.pl w zakładce dla Do pobrania > Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg Publicznych > pkt 5. Zawiadomienie o zbyciu, nabyciu pojazdu).  

 

Statystyki Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego (WORD)

Kalendarium

Kalendarz

«lipiec 2024»
PnWtŚrCzwPtSobNd
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

Planowane wydarzenia:

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Banery

Banery

Zarząd Powiatu

Stopka

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
96-300 Żyrardów
ul. Limanowskiego 45
NIP: 838-16-10-589
REGON: 750151250

Godziny pracy urzędu:

Dzień Godzina
poniedziałek:  8.00 - 16.00
wtorek:  8.00 - 16.00
środa:  8.00 - 17.00
czwartek:  8.00 - 16.00
piątek:  8.00 - 15.00

 

Kontakt telefoniczny:

Dział
Numer tel
Centrala telefoniczna  +48 46 856 61 00
Biuro obsługi – kancelaria  +48 46 856 61 65
Sekretariat Zarządu  +48 46 856 61 22
Biuro Rady  +48 46 856 61 51

 

E-mail:
starosta@powiat-zyrardowski.pl
starostwo@powiat-zyrardowski.pl

Inspektor Ochrony Danych Joanna Trusińska

tel.: 22 350 01 40, iod@powiat-zyrardowski.pl

Nasz powiat

 • mapa powiatu żyrardowskiego
 • Żyrardów
 • Mszczonów
 • Puszcza Mariańska
 • Radziejowice
 • Wiskitki