Treść strony

Najlepsi absolwenci szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Żyrardowskiego

W Młodzieżowym Domu Kultury odbyła się, w dniu 21 września, uroczystość wręczenia listów gratulacyjnych i nagród, dla wyróżniających się najlepszymi wynikami tegorocznych maturzystów. Uroczystość prowadził Wicestarosta Grzegorz Dobrowolski, który w swojej pieczy ma zadania związane z powiatową oświatą.

Na spotkanie z wyróżnionymi i ich rodzicami przybyli, reprezentując władze Powiatu Żyrardowskiego, Starosta Wojciech Szustakiewicz, Członkowie Zarządu Powiatu Leszek Kamiński i Ryszard Adamiak, Przewodniczący Rady Powiatu Żyrardowskiego Daniel Suchecki, Członkowie Komisji Oświaty i Kultury - Genowefa Milczarek, Krzysztof Dziwisz i Grzegorz Kłosowski, Dyrektor Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Adam Lemiesz. Do udziału w spotkaniu zostali zaproszeni również rodzice nagrodzonych absolwentów.

                Starosta Wojciech Szustakiewicz, który powitał zebranych, po powitaniu zwrócił się do gościa szczególnego, do byłego Starosty Żyrardowskiego Stanisława Niewiadomskiego, podkreślając, że przed 15 laty, właśnie Starosta Stanisław Niewiadomski zainicjował organizację takiego rankingu. Następnie Starosta Szustakiewicz zwrócił się do absolwentów z gratulacjami dla absolwentów podziękowaniami dla rodzicom wyróżnionych absolwentów, podkreślając, że to dzięki ich wsparciu i pracy możemy dziś cieszyć się z takich absolwentów.

Ta niezwykła uroczystość od kilkunastu lat daje mnóstwo satysfakcji uczniom, rodzicom, nauczycielom oraz władzom samorządu Powiatu Żyrardowskiego. Markowymi piórami, które mają być symbolem sukcesu, listami gratulacyjnymi, także skierowanych do rodziców, honorowani są uczniowie, którzy osiągnęli wysokie wyniki w nauce. W tym roku aż 18 absolwentów odebrało 21 września w Młodzieżowym Domu Kultury zaszczytne tytuły Absolwenta 2017.

Oto najlepsi z najlepszych:

 • Paulina Machaj – Zespół Szkół w Mszczonowie (5,46)
 • Anna Laskowska –  Zespół Szkół w Mszczonowie (5,46)
 • Piotr Jackowski – Zespół Szkół w Mszczonowie (5,15)
 • Piotr Liszewski – Zespół Szkół w Mszczonowie (5,50)
 • Krzysztof Piasecki – Zespół Szkół w Mszczonowie (5,03)
 • Magdalena Szcześniak – Zespół Szkół w Mszczonowie (5,00)
 • Alicja Wojciechowska – ZS Nr 3 w Wiskitkach (5,31)
 • Karolina Domagała – LO Puszcza Mariańska (5,37)
 • Aleksandra Polna – LO Puszcza Mariańska (5,53)
 • Patrycja Ścisłowska – LO Puszcza Mariańska (5,26)
 • Julia Matusiak – LO Puszcza Mariańska (5,0)
 • Wiktoria Lewandowska – ZS Nr 1 w Żyrardowie (5,50)
 • Katarzyna Waśniewska – ZS Nr 2 w Żyrardowie (5,10)
 • Olga Chechłacz – LO im. Żeromskiego w Żyrardowie (5,28)
 • Agata Mizgalska – LO im. Żeromskiego w Żyrardowie (5,17)
 • Edyta Nalej – LO im. Żeromskiego w Żyrardowie (5,11)
 • Weronika Szuplewska – LO im. Żeromskiego w Żyrardowie (5,06)
 • Klaudia Szustakiewicz – LO im. Żeromskiego w Żyrardowie (5,06)

W tym roku padły aż dwa rekordy. Pierwszy w liczbie uczniów, którzy uzyskali właśnie wyniki. Drugi rekord należy Aleksandry Polnej, która pierwsza w historii osiągnęła średnią powyżej 5,5. Warto zapoznać się też z innymi statystykami.

Liczba absolwentów  szkół ponadgimnazjalnych z terenu Powiatu Żyrardowskiego ze średnią ocen 5,0 i powyżej  w  poszczególnych latach:

2011/2012 – 12 absolwentów (najwyższa średnia 5,50– LO im. S. Żeromskiego)

2012/2013 –   5 absolwentów (najwyższa średnia 5,19 – ZS Nr 3 Wiskitki)

2013/2014 – 14 absolwentów (najwyższa średnia 5,38 – ZS Mszczonów)

2014/2015 – 11 absolwentów (najwyższa średnia 5,30 – LO Mszczonów)

2015/2016 – 7 absolwentów (najwyższa średnia 5,19 – ZS w Mszczonowie)

W roku szkolnym 2016/2017 na 417-stu absolwentów osiemnastu absolwentów uzyskało średnią 5,0 i powyżej, co stanowi 4,3% wszystkich absolwentów, a w rozbiciu na poszczególne szkoły wygląda następująco:

LO im. Żeromskiego 167 absolwentów – 5 osób śr. pow. 5,00  co stanowi 3%

LO Puszcza Mariańska – 58 absolwentów – 4 osoby śr. pow. 5,00  co stanowi 6,9%

ZS Mszczonów –44 absolwentów –6 osoba średnia pow. 5,00  co stanowi 13,64%

ZS Nr 3 Wiskitki –48 absolwentów- 1 osoba średnia pow. 5,00 co stanowi 2,1%

ZS Nr 2 w Żyrardowie – 27 absolwentów – 1 osoba śr. pow. 5,00 co stanowi 3,7%

ZS Nr 1 w Żyrardowie – 39 absolwentów – 1 osoba śr. pow. 5,00 co stanowi 2,56%

XXXI Sesja Rady Powiatu

W dniu 28 sierpnia, w Młodzieżowym Domu Kultury w Żyrardowie, odbyła się XXXI Sesja Rady Powiatu Żyrardowskiego. Sesję prowadził Przewodniczący Daniel Suchecki. Planowany porządek obrad sesji obejmował dyskusję nad projektami dziesięciu uchwał. Pierwszymi były uchwały związane z finansami Powiatu, a ich projekty przedstawiła Skarbnik Powiatu Edyta Fedorowicz. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żyrardowskiego na lata 2017-2037 i uchwała zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Żyrardowskiego na 2017 rok są powiązane ze sobą, a ich zmiany spowodowane były wprowadzaniem do budżetu nowych lub zmianą już będących w budżecie zadań. Wprowadzenie zmian należało dokonać w związku ze zwiększeniem dochodów o kwotę 575.719,71 zł, w tym m.in. z tytułu pomocy finansowej Gminy Puszcza Mariańska na dofinansowanie drogowych zadań inwestycyjnych” - kwota 172.826,00 zł, z tytułu pozyskanych środków z PFRON na realizację zadania pn. „Rozbudowa budynku Starostwa Powiatowego w Żyrardowie o zewnętrzny szyb windowy przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych” - kwota 124.030,42 zł, z tytułu dotacji z budżetu Państwa w ramach Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017 - kwota 146.956,00 zł, z tytułu uruchomienia projektu Erasmus 2017 pn. „Kształcimy fachowców - zagraniczna praktyka zawodowa uczniów ZS 2 szansą na lepszą zawodową przyszłość” obejmującego organizację praktyk zawodowych we Włoszech uczniów Zespołu Szkół Nr 2 - 65.449,29 zł oraz na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego zwiększającej dotację celową na funkcjonowanie Komendy z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków i rekompensat za przedłużony czas pracy w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żyrardowie o kwotę 25.306,00 zł.

Uchwały wprowadzające zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Żyrardowskiego na lata 2017-2037 i w budżecie Powiatu Żyrardowskiego na 2017 rok, po przedstawieniu przez Przewodniczącą Komisji Budżetowej Krystynę Penczonek pozytywnych opinii, radni przyjęli jednogłośnie.

Po wprowadzonych zmianach plan wydatków budżetu Powiatu w 2017 r. ogółem wynosi 73.296.908,84 zł., natomiast plan dochodów 69.274.917,84 zł.

Projekty kolejnych dwóch uchwał przedstawiła Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Mariola Stecko. Pierwsza zmieniła uchwałę określającą zadania i podziału środków PFRON na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz szczegółowych zasad ich realizacji w 2017 roku. Natomiast druga dotyczyła przyjęcia Powiatowego Programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie Żyrardowskim w latach 2017-2021. Pozytywne opinie Komisji Współpracy, Promocji, Zdrowia i Polityki Społecznej, które przedstawił Przewodniczący Komisji Klaudiusz Stusiński, poprzedziły głosowania nad proponowanymi projektami uchwał. Radni przyjęli powyższe uchwały jednogłośnie.

Nie było jednomyślności w kwestii załatwienia skarg na działania Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Hamerni. Nad skargami pochylili się wcześniej członkowie Komisji Rewizyjnej, którzy swoje stanowisko przedłożyli członkom Rady Powiatu. Dwie skargi złożone na Dyrektora członkowie Komisji uznali za zasadne i takie stanowisko przedstawiła radnym jej Przewodnicząca Danuta Skibińska. W sprawie wywiązała się intensywna dyskusja, w której swego stanowiska bronili członkowie Komisji Rewizyjnej, natomiast część radnych kwestionowała to stanowisko, żądając przekonywującego ich uzasadnienia akcentowała uprawnienia kierownika jednostki do prowadzenia racjonalnej polityki personalnej. Dyskusje zakończyły głosowania, w których za uznaniem skarg za zasadne wypowiedziało się 6 osób, 5 było przeciwnych, natomiast pozostali wstrzymali się od głosu.

Kolejną uchwałę przedstawił Mirosław Klejny zajmujący się sprawami Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych, który zwrócił się o zgodę na aneksowanie umowy partnerskiej z samorządami powiatu żyrardowskiego w sprawie wspólnej realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa Systemu Ostrzegania i Alarmowania na terenie Powiatu Żyrardowskiego”. Wprowadzenie zmian spowodowane było koniecznością wskazania innej lokalizacji instalacji trzech punktów alarmowych w Wiskitkach, w Żyrardowie i w Puszczy Mariańskiej.

Ostatnie już projekty uchwał, przygotowanych w imieniu Zarządu przez Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg Publicznych przedstawił Rafał Aleksandrowicz. Pierwsza z uchwał dotyczyła zmniejszenia opłaty za wydanie dowodu rejestracyjnego i prawa jazdy ze względu na zmianę adresu spowodowaną nadaniem nazw ulicom w sołectwach Nowe Budy, Kuranów, Kamionka w gminie Radziejowice. Z wnioskiem o obniżenie tych opłat wystąpił Wójt Gminy Radziejowice. Wymieniający te dokumenty poniosą tylko koszt ich druku, t.j. 31,09 zł za dowód rejestracyjny i 56,09 zł za prawo jazdy.

Projekty kolejnych uchwał przewidywały zawarcie porozumienia Powiatu Żyrardowskiego w sprawie wspólnej realizacji zadań: z Gminą Wiskitki na wspólną realizację zadania pn. „Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 4135W Bieniewice-Bronisławów – Wiskitki z drogą powiatową nr 4701W Oryszew – Henryszew-Międzyborów w miejscowości Nowy Drzewicz” i z Gminą Puszcza Mariańska w sprawie wspólnej realizacji zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4719W Puszcza Mariańska – Mszczonów na odcinku Wola Polska-Górki”.

Pozytywne opinie do przedłożonych projektów uchwał przedstawił Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Transportu Piotr Markowski, a radni przyjęli je jednogłośnie.

Ostatnim akcentem XXXI sesji było wręczenie przez Starostów i Przewodniczącego Rady aktów powierzenia stanowisk dyrektorów szkół i placówek oświatowych Powiatu Żyrardowskiego. Akty otrzymali – Barbara Gruchal na stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Żyrardowie, Joanna Wiśniewska na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Wiskitkach, Mariola Mońko na stanowisko Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Mszczonowie, Dorota Powązka na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Mszczonowie, Bożena Liszewska na stanowisko Dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w Żyrardowieoraz Renata Ozon na stanowisko Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Daniel Suchecki zamknął obrady XXXI sesji.

Kalendarium

Kalendarz

«lipiec 2024»
PnWtŚrCzwPtSobNd
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

Planowane wydarzenia:

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Banery

Banery

Zarząd Powiatu

Stopka

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
96-300 Żyrardów
ul. Limanowskiego 45
NIP: 838-16-10-589
REGON: 750151250

Godziny pracy urzędu:

Dzień Godzina
poniedziałek:  8.00 - 16.00
wtorek:  8.00 - 16.00
środa:  8.00 - 17.00
czwartek:  8.00 - 16.00
piątek:  8.00 - 15.00

 

Kontakt telefoniczny:

Dział
Numer tel
Centrala telefoniczna  +48 46 856 61 00
Biuro obsługi – kancelaria  +48 46 856 61 65
Sekretariat Zarządu  +48 46 856 61 22
Biuro Rady  +48 46 856 61 51

 

E-mail:
starosta@powiat-zyrardowski.pl
starostwo@powiat-zyrardowski.pl

Inspektor Ochrony Danych Joanna Trusińska

tel.: 22 350 01 40, iod@powiat-zyrardowski.pl

Nasz powiat

 • mapa powiatu żyrardowskiego
 • Żyrardów
 • Mszczonów
 • Puszcza Mariańska
 • Radziejowice
 • Wiskitki