Treść strony

Ogłoszenie o konkursie na nieodpłatną pomoc prawną

Zarząd Powiatu Żyrardowskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego prowadzenia punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Żyrardowskiego w 2021 roku. Prowadzenie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej i wynika z przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.

Treść uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie prowadzenia punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Żyrardowskiego publikujemy poniżej.

 • data: 2020-10-22

Zmiany w funkcjonowaniu Starostwa Powiatowego w Żyrardowie

W trosce o bezpieczeństwo, a także zdrowie i życie mieszkańców naszego powiatu oraz pracowników urzędu, z uwagi na stan epidemii, informujemy, że od wtorku 20 października br. załatwianie wszelkich spraw w Starostwie Powiatowym w Żyrardowie odbywać się będzie wyłącznie po dokonaniu wcześniejszej rezerwacji wizyty telefonicznie bądź w sprawach z zakresu działania Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg Publicznych również za pośrednictwem strony internetowej www.biletomat.powiat- zyradowski.pl

Dokumenty i wnioski można przesyłać elektronicznie na adres e-mail: starostwo@powiat- zyrardowski.plstarosta@powiat-zyrardowski.pl; platforma ePUAP esp:/2im948Ipd3/skrytka, za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1041) lub umieścić w skrzynce znajdującej się na parterze przy wejściu do siedziby Starostwa.

Kontakt telefoniczny w celu umówienia wizyty - 46 855 37 17, 46 855 35 99, 46 855 22 19

Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg Publicznych:

 • rejestracja pojazdów - nr we w. 57,
 • odbiór dowodów rejestracyjnych - nr wew. 53,
 • prawa jazdy nr wew. 25,
 • transport - nr wew. 40,
 • organizacja ruchu - nr wew. 62;

Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami - nr wew. 67, 38, 48, 58;

Wydział Rozwoju i Budownictwa . - nr wew. 27, 42, 45, 54;

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa. - nr wew. 34 lub 29;

Stanowisko ds. Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obywatelskich nr wew. 31

Powiatowy Rzecznik Praw Konsumenta - nr wew. 50

Pracownicy Starostwa Powiatowego będą wpuszczać do budynku Starostwa tylko umówione osoby.

Wchodząc do Starostwa zaleca się zbadać temperaturę. Należy zasłonić usta i nos oraz zdezynfekować ręce i zachować odległość 1,5 m. W jednym pomieszczeniu nie może przebywać więcej niż 1 osoba na jedno stanowisko obsługi, z wyłączeniem osób realizujących zadania w zakresie obsługi interesantów.

Na umówioną wizytę należy zgłosić się punktualnie, w przeciwnym wypadku wizyta przepada i wówczas trzeba umówić się na kolejny termin.

Szczegółowe informacje dotyczące wniosków oraz wymaganych dokumentów, wysokości opłat i numerów rachunków bankowych są podane na stronie internetowej www.bip.powiat- zyrardowski.pl w zakładce „Wydziały”. Należy wybrać właściwy Wydział i dalej zakładkę - „Karty usług i wnioski” lub wnioski i formularze.

Zaleca się aby płatności za czynności dokonywane w Starostwie były realizowane kartą płatnicza.

 • data: 2020-10-19

Ogłoszenie o konsultacjach dotyczących programu współpracy Powiatu Żyrardowskiego z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok

Niniejszym informujemy o przystąpieniu do konsultacji dotyczących projektu rocznego programu współpracy Powiatu Żyrardowskiego z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok. Projekt programu stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Konsultacje, które prowadzone będą w formie zgłaszania uwag i opinii za pomocą poczty elektronicznej, trwać będą od 15 października 2020 roku do 30 października 2020 roku. W czasie trwania konsultacji można zgłaszać uwagi do projektu wysyłając je na adres poczty elektronicznej: s.walczak@powiat-zyrardowski.pl.

 • data: 2020-10-15

Wsparcie dla przedsiębiorców z województwa mazowieckiego

Do dnia 21 października trwać będzie nabór wniosków o dotacje płynnościowe z Unii Europejskiej dla mazowieckich przedsiębiorców. Z uwagi na trudności w prowadzeniu działalności spowodowane epidemią COVID-19 Zarząd Województwa Mazowieckiego podjął decyzję o uruchomieniu drugiego naboru dla mikro i małych firm. O wsparcie będą mogli ubiegać się przedstawiciele branż: transportowej, gastronomicznej, reklamowej, fotograficznej, artystycznej, sportowej, rozrywkowej, a także drukarskiej.

Dofinansowanie obejmie zaspokojenie bieżących, pilnych potrzeb przedsiębiorstwa przez maksymalnie 3 miesiące. Firmy będą mogły przeznaczyć dotacje na m.in.: wynagrodzenia pracowników, pokrycie zobowiązań publiczno-prywatnych, pokrycie zobowiązań handlowych, zaległych faktur, kosztów użytkowania infrastruktury czy zakupu towarów.

Wysokość wsparcia uzależniona będzie od liczby zatrudnionych pracowników na podstawie umowy o pracę. Osoba samozatrudniona może liczyć na maksymalnie ok. 23,5 tys. zł na okres 3 miesięcy. W przypadku małych firm wsparcie może osiągnąć nawet ok. 164,7 tys. zł (w sytuacji zatrudniania 49 pracowników). Wsparcie zostanie przekazane w dwóch transzach - 60 proc. w formie zaliczki po podpisaniu umowy o dofinansowanie oraz 40 proc. jako refundacja po utrzymaniu działalności i zatrudnienia przez 3 miesiące.

Nabór wniosków o bezzwrotne dotacje płynnościowe rozpoczął się 14 października i potrwa do 21 października. Każdy z przedsiębiorców będzie mógł złożyć tylko jeden wniosek o dofinansowanie. Wnioski przyjmowane będą wyłącznie w formie elektronicznej w systemie MEWA 2.0. Wniosek należy wypełnić zgodnie z dołączoną do dokumentacji konkursowej instrukcją. Co ważne, do konkursu zakwalifikowane zostaną wyłącznie poprawnie podpisane i wysłane dokumenty. Wniosek można podpisać za pomocą podpisu elektronicznego lub podpisu ePUAP a system umożliwi wcześniejsze jego sprawdzenie. Nabór wniosków ogłoszony jest w ramach działania 3.3 Innowacje w MŚP (typ projektu: Finansowanie wydatków MŚP dotyczących utrzymania bieżącej działalności firmy i zapewnienia jej płynności finansowej wskutek COVID-19). Za jego ogłoszenie odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych. Więcej informacji na stronach Jednostki:

Finansowanie wydatków MŚP dotyczących utrzymania bieżącej działalności firmy i zapewnienia jej płynności finansowej wskutek COVID-19

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego

Szczegółowe informacje wraz z instrukcją wypełniania wniosku w systemie MEWA 2.0 opublikowane są na stronie http://www.funduszedlamazowsza.eu/ w zakładce „Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków”.

 • data: 2020-10-16

KW Policji w Radomiu ogłasza postępowanie na remont w Komendzie Powiatowej Policji w Żyrardowie

Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu ogłosiła postępowanie w trybie art. 4 pkt 8  Ustawy Pzp na remont (wymianę) samoczynnego załączania rezerwy SZR 100 A, 400 VAC w Komendzie Powiatowej Policji w Żyrardowie przy ul. Chopina 4. Zachęcamy potencjalnych wykonawców branży elektrycznej do składania ofert w Wydziale Inwestycji i Remontów KWP w Radomiu, ul. 11-ego Listopada 37/59, 26-600 Radom do dnia 12.10.2020 r. do godz. 10.00. Zaproszenie do złożenia oferty, opis przedmiotu zamówienia i pozostałe dokumenty ofertowe znajdują się na stronie http://bip.mazowiecka.policja.gov.pl/KWR/zamowienie-publiczne/zamowienia-ogloszone-z/34922,KPP-Zyrardow-remont-wymiana-samoczynnego-zalaczania-rezerwy-SZR-100A-400-VAC-26-.html

 • data: 2020-10-06

Komunikat w sprawie funkcjonowania PZOON

W trosce o bezpieczeństwo a także zdrowie i życie mieszkańców naszego powiatu oraz pracowników urzędu, z uwagi na stan epidemii, informuję, że załatwienie wszelkich spraw w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Żyrardowie, ul. Moniuszki 40 odbywa się z wyłączeniem bezpośredniej obsługi interesanta.

Możliwy jest kontakt telefoniczny pod nr. telefonu 46 854 20 82 lub elektroniczny na adres e-mail: pzoon@powiat-zyrardowski.pl

Dokumenty i wnioski można przesyłać:

- za pośrednictwem operatora pocztowego lub

- umieścić w skrzynce znajdującej się w siedzibie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Żyrardowie, ul. Moniuszki 40.

Szczegółowe informacje dotyczące wniosków oraz wymaganych dokumentów, wysokości opłat i numerów rachunków bankowych są podane na stronie internetowej www.powiat-zyrardowski.pl w zakładce ,,Zdrowie i opieka” należy wybrać - Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności .

Zaleca się aby płatności za czynności dokonywane w Starostwie były realizowane kartą płatniczą.

 

Starosta Powiatu Żyrardowskiego

Krzysztof Dziwisz

Nabór kandydatów do pracy w komisji konkursowej

Zarząd Powiatu Żyrardowskiego zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu Powiatu Żyrardowskiego do zasiadania w komisji opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert dla organizacji pozarządowych pod nazwą „Powierzenie prowadzenia punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Żyrardowskiego w 2021 roku”.

Prawo zgłaszania kandydatów przysługuje wyłącznie organizacjom pozarządowym z terenu Powiatu Żyrardowskiego. Każda z organizacji może zgłosić jedną osobę. Zgłoszenia dokonuje się w formie pisemnej z podaniem:

 1. nazwy organizacji zgłaszającej;
 2. imienia i nazwiska osoby delegowanej do pracy w komisji;
 3. podpisu osoby upoważnionej do dokonania zgłoszenia w imieniu organizacji pozarządowej.

W komisji nie mogą zasiadać przedstawiciele organizacji ubiegających się o dofinansowanie w ramach konkursu.

Członkostwo w komisji jest nieodpłatne.

Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 3 listopada 2020 roku do godziny 10.00 pocztą elektroniczną (e-mail: starostwo@powiat-zyrardowski.pl). Decyduje data wpływu zgłoszenia do urzędu.

W przypadku, gdy do pracy w komisji zgłoszonych zostanie więcej niż dwóch kandydatów organizacji pozarządowych, w skład komisji powołuje się przedstawicieli dwóch organizacji, które najwcześniej zgłosiły swoich kandydatów.

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Żyrardowie

Zarząd Powiatu Żyrardowskiego ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Żyrardowie przy ul. Moniuszki 40.

Uchwałę i ogłoszenie o konkursie publikujemy w załącznikach:

 • data: 2022-03-28

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Czesława Tańskiego w Puszczy Mariańskiej

Zarząd Powiatu Żyrardowskiego ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Czesława Tańskiego w Puszczy Mariańskiej przy ul. Jana III Sobieskiego 61.

Uchwałę i ogłoszenie o konkursie publikujemy w załącznikach:

 • data: 2022-03-28

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Liceum Ogólnokształcącego Szkoły Mistrzostwa w Kolarstwie

Zarząd Powiatu Żyrardowskiego ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Liceum Ogólnokształcącego Szkoły Mistrzostwa w Kolarstwie z siedzibą w Żyrardowie, ul. Ludwika Waryńskiego 1, 96-300 Żyrardów.

Uchwałę i ogłoszenie o konkursie publikujemy w załączniku:

 • data: 2022-10-06

Nabór wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie

Zarząd Powiatu Żyrardowskiego ogłasza „Nabór wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na obszarze powiatu żyrardowskiego”. Uprawnionym do ubiegania się o dotację może być każdy podmiot będący właścicielem bądź posiadaczem zabytku, jeżeli posiadanie oparte jest o tytuł prawny do zabytku, wynikający z użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego, albo stosunku zobowiązaniowego, zwany dalej ,,Wnioskodawcą”. Więcej informacji w ogłoszeniu o naborze.

Kalendarium

Kalendarz

«lipiec 2022»
PnWtŚrCzwPtSobNd
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Planowane wydarzenia:

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Banery

Banery

Zarząd Powiatu

Stopka

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
96-300 Żyrardów
ul. Limanowskiego 45
NIP: 838-16-10-589
REGON: 750151250

Godziny pracy urzędu:

Dzień Godzina
poniedziałek:  8.00 - 16.00
wtorek:  8.00 - 16.00
środa:  8.00 - 17.00
czwartek:  8.00 - 16.00
piątek:  8.00 - 15.00

 

Kontakt telefoniczny:

Dział
Numer tel
Centrala telefoniczna  +48 46 856 61 00
Biuro obsługi – kancelaria  +48 46 856 61 65
Sekretariat Zarządu  +48 46 856 61 22
Biuro Rady  +48 46 856 61 51

 

E-mail:
starosta@powiat-zyrardowski.pl
starostwo@powiat-zyrardowski.pl

Inspektor Ochrony Danych Joanna Trusińska

tel.: 22 350 01 40, iod@powiat-zyrardowski.pl

Nasz powiat

 • mapa powiatu żyrardowskiego
 • Żyrardów
 • Mszczonów
 • Puszcza Mariańska
 • Radziejowice
 • Wiskitki