Treść strony

Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych

Zadania i kompetencje

Odpowiada za zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych, w tym w szczególności:

 • opracowuje plan ochrony informacji niejawnej w Starostwie, w tym szczegółowe wymagania ochrony informacji niejawnych oznaczonych klauzulą ZASTRZEŻONE, prowadzi kontrolę ochrony tych informacji oraz przestrzegania przepisów w tym zakresie;
 • zapewnia ochronę systemów i sieci teleinformatycznych, w których przetwarzane są informacje niejawne;
 • informuje Starostę o naruszeniu w Starostwie przepisów o ochronie informacji niejawnych oraz podejmuje działania w celu wyjaśnienia okoliczności tego naruszenia oraz ograniczenia jego negatywnych skutków;
 • organizuje szkolenia pracowników Starostwa w zakresie ochrony informacji niejawnych i wydaje zaświadczenia o odbyciu przeszkolenia;
 • przeprowadza zwykłe postępowania  sprawdzających na pisemne polecenie Starosty wobec pracowników Starostwa niezbędne do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli POUFNE oraz prowadzi związane z tym niezbędne wykazy i ewidencje;
 • prowadzi ewidencję osób, które uzyskały poświadczenie bezpieczeństwa, a także osób, które zajmują stanowiska lub wykonują pracę, z którymi łączy się dostęp do informacji niejawnych i wydano im stosowne upoważnienia, oraz osób, którym odmówiono ich wydania lub je cofnięto;
 • współpracuje z właściwymi jednostkami i komórkami organizacyjnymi służb ochrony państwa i informuje na bieżąco Starostę o przebiegu tej współpracy;
 • nadzoruje prace kancelarii materiałów niejawnych.

Stanowisko ds. Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych

e-mail: oczk@powiat-zyrardowski.pl

Zadania i kompetencje

Do zakresu zadań komórki należą sprawy dotyczące zarządzania kryzysowego - ochrony przed skutkami nadzwyczajnych zagrożeń ludzi i środowiska, obrony cywilnej i obronności, bezpieczeństwa a także zagadnienia dotyczące współdziałania Starostwa ze służbami, inspekcjami i strażami oraz prowadzenie tajnej kancelarii.

Do zadań tych należy w szczególności:

 1. udział w organizacji i pracach Powiatowego Zespołu Reagowania Kryzysowego i Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego, w tym organizowanie działań w sytuacji wystąpienia zdarzeń kryzysowych i współdziałanie w tym zakresie ze służbami ratowniczymi; 
 2. współdziałanie z gminnymi zespołami zarządzania kryzysowego  oraz z powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami oraz jednostkami wchodzącymi w skład krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego w zakresie:
  • prowadzenia analiz i opracowywania prognoz dotyczących pożarów, klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń,
  • koordynacji działań ratowniczych oraz organizacji systemu łączności i alarmowania,
 3. realizacja zadań w zakresie obrony cywilnej, w tym:
  • opracowywanie i aktualizacja Powiatowego Planu Obrony Cywilnej oraz innych planów i opracowań wynikających ze sprawowania przez Starostę funkcji Szefa OC Powiatu;
  • opracowywanie rocznych i wieloletnich planów działania w zakresie obrony cywilnej Powiatu oraz nadzór nad opracowywaniem miejskich i gminnych planów w tym zakresie;
  • koordynacja działań w zakresie przygotowania i realizacji przedsięwzięć obrony cywilnej na terenie Powiatu;
  • kontrola realizacji zadań obrony cywilnej w jednostkach samorządu gminnego Powiatu; 
 4. realizacja zadań w zakresie spraw obronnych, w tym:
  • opracowywanie i aktualizacja planów operacyjnych funkcjonowania Powiatu na wypadek zagrożenia bezpieczeństwa państwa;
  • realizacja zadań w zakresie organizacji i przeprowadzenia kwalifikacji dla celów wojskowych;
  • opracowywanie i aktualizacja planu akcji kurierskiej oraz organizacja treningów i szkoleń w tym zakresie oraz realizowanie zadań związanych z uruchamianiem tej akcji;
  • organizacja działań na rzecz HNS (wsparcia przez państwo - gospodarza);
  • opracowywanie rocznych planów zasadniczych zamierzeń w zakresie pozamilitarnych przygotowań obronnych; 
  • opracowywanie planów i programów szkolenia obronnego, a także organizowanie szkoleń i ćwiczeń oraz prowadzenie dokumentacji szkoleniowej;
  • opracowywanie, uzgadnianie i przedkładanie do akceptacji planu operacyjnego funkcjonowania powiatu, a także stosownych programów obronnych;
  • opracowanie i uaktualnianie planów przygotowań służby zdrowia w powiecie na potrzeby obronne;
  • realizowanie przedsięwzięć związanych z przygotowaniem stanowiska kierowania Starosty zapewniającego realizację zadań obronnych w wyższych stanach gotowości obronnej państwa;
  • opracowanie projektu regulaminu organizacyjnego starostwa powiatowego na czas wojny oraz projektu zarządzenia Starosty wprowadzającego ww. regulamin w życie;
  • opracowywanie i bieżące uaktualnianie dokumentów zapewniających sprawne wykonywanie zadań obronnych w wyższych stanach gotowości obronnej;
  • opracowywanie i uaktualnianie dokumentacji Stałego Dyżuru;
  • realizowanie przedsięwzięć związanych ze świadczeniami na rzecz obrony w zakresie potrzeb wynikających z zadań realizowanych przez Starostę;
  • prowadzenie spraw związanych z reklamowaniem żołnierzy rezerwy od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w czasie ogłoszenia mobilizacji i wojny;
  • planowanie i prowadzenie kontroli z zakresu realizacji zadań obronnych.
 5. przygotowanie projektów opinii, stanowisk i innych opracowań związanych z funkcjonowaniem powiatowych służb, inspekcji i straży, w tym między innymi:
  • koordynacja wspólnych działań oraz przygotowania przez te jednostki informacji, sprawozdań i analiz dla potrzeb organów Powiatu
  • opracowywanie projektów i propozycji w zakresie zadań -kompetencji Starosty związanych z powoływaniem i odwoływaniem kierowników służb, inspekcji i straży.
 6. organizacyjne zabezpieczenie - obsługa Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku,
 7. prowadzenie kancelarii materiałów niejawnych.

 

Kalendarium

Kalendarz

«styczeń 2024»
PnWtŚrCzwPtSobNd
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

Planowane wydarzenia:

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Banery

Banery

Zarząd Powiatu

Stopka

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
96-300 Żyrardów
ul. Limanowskiego 45
NIP: 838-16-10-589
REGON: 750151250

Godziny pracy urzędu:

Dzień Godzina
poniedziałek:  8.00 - 16.00
wtorek:  8.00 - 16.00
środa:  8.00 - 17.00
czwartek:  8.00 - 16.00
piątek:  8.00 - 15.00

 

Kontakt telefoniczny:

Dział
Numer tel
Centrala telefoniczna  +48 46 856 61 00
Biuro obsługi – kancelaria  +48 46 856 61 65
Sekretariat Zarządu  +48 46 856 61 22
Biuro Rady  +48 46 856 61 51

 

E-mail:
starosta@powiat-zyrardowski.pl
starostwo@powiat-zyrardowski.pl

Inspektor Ochrony Danych Joanna Trusińska

tel.: 22 350 01 40, iod@powiat-zyrardowski.pl

Nasz powiat

 • mapa powiatu żyrardowskiego
 • Żyrardów
 • Mszczonów
 • Puszcza Mariańska
 • Radziejowice
 • Wiskitki