Treść strony

Liceum Ogólnokształcące im. Czesława Tańskiego w Puszczy Mariańskiej

96-330 Puszcza Mariańska, ul. Króla Sobieskiego 61
www.lopuszcza.edupage.org, e-mail: lopuszcza@wp.pl

KLASA O PROFILU:

Akademickim

Opis profilu: to oferta dla uczniów aktywnych, zainteresowanych nauką i lubiących się uczyć. Dla absolwentów szkół podstawowych chcących rozwijać swoje talenty, predyspozycje i pasje, poszerzać zakres oraz pogłębiać poziom wiedzy ogólnej w sposób, który jak najlepiej przygotuje ich do kontynuowania nauki na uczelniach wyższych o dowolnych kierunkach w kraju lub za granicą.

To oferta dla uczniów zainteresowanych kontynuowaniem nauki na studiach wyższych lub służbą publiczną, wolontariatem, działalnością społeczną oraz nabyciem umiejętności samoprezentacji i samorozwoju. Uczniom tej klasy szkoła oferuje udział w konkursach i olimpiadach oraz organizowaniu, przygotowywaniu, prowadzeniu oraz uczestniczeniu w debatach publicznych na tematy najbardziej istotne dla wykształcenia i poszerzenia kompetencji, poznawczych, analitycznych i społecznych oraz dalszego rozwoju edukacyjnego.

Debaty będą toczyły się w obszarze tematów takich jak „Trzymaj rękę na pulsie rynku pracy”; „Wróg czy przyjaciel? – rola sztucznej inteligencji w nauce pracy i życiu”; „Kim będzie pracownik drugiej połowy XXI wieku?”  oraz wiele innych społecznie ważnych zagadnień. Udział w tych zajęciach pomoże uczniom w sprecyzowaniu kierunku studiów. Zainteresowani uczniowie będą także mieli możliwość uczestnictwa w różnorodnych projektach krajowych (Zwolnieni z Teorii i innych) oraz zagranicznych w tym ERASMUS+; e-Twinning.

Rozszerzenia: język angielski, geografia lub biologia (1 do wyboru), matematyka lub wiedza o społeczeństwie (1 do wyboru).

Najbardziej prawdopodobne kierunki studiów dla absolwentów:

nauki społeczne, administracja publiczna, filologia, medycyna, biotechnologia, prawo, nauki ścisłe,  marketing/zarządzanie. hotelarstwo/turystyka, psychologia, nauki humanistyczne, prawo farmacja, ochrona środowiska, medycyna/farmacja, nauki przyrodnicze, nauki politechniczne.

KLASA O PROFILU:

Biznes i Usługi Turystyczne

Opis profilu: klasa składa się z dwóch grup: Biznes oraz Personel Pokładowy i Obsługa Naziemna lotniska (PPiONL)

Grupa Biznes. To oferta dla uczniów przedsiębiorczych, zainteresowanych nauką i lubiących się uczyć, posiadających predyspozycje do pragmatycznego stosowania wiedzy, opracowywania i wdrażania projektów w nachyleniu biznesowym. Dla chętnych, którzy wykazują się cechami i postawą charakterystyczną dla lidera oraz są zainteresowani pracą w przedsiębiorstwach produkcyjnych; usługowych lub prowadzeniem własnej działalności gospodarczej. 

W trakcie nauki w klasie biznesowej, oprócz zdobywania wiedzy ogólnej zgodnie z podstawą programową będą mieli możliwość samorozwoju, poznania podstaw kompetencji menadżerskich, praktycznych podstaw zarządzania, poznania i rozbudowania swoich cech osobowości, krytycznego myślenia w budowaniu własnej postawy, praktycznego wachlarza kompetencji zarządczych i przywódczych.

Grupa PPiONL – pod patronatem PLL  LOT

To oferta dla uczniów aktywnych i ciekawych świata, zainteresowanych nauką i lubiących się uczyć, którzy marzą o podniebnej karierze i egzotycznych podróżach. Uczniowie grupy PPiONL będą mogli zapoznać się z podstawową wiedzą w zakresie: nomenklatury zawodowej, opisami stanowisk i obowiązków personelu pokładowego i obsługi naziemnej lotniska (w języku polskim i angielskim). Grupa PPiONL będzie też miała okazję doświadczyć wrażeń z życia zawodowego pracowników PPiONL podczas zajęć w symulatorze lotów, oraz zapoznania się w obu językach z programami i systemami szkoleniowymi stosowanymi przez różne linie lotnicze.

Poza wiedzą i kompetencjami specyficznymi dla zawodu PPiONL uczniowie tej grupy, tak jak wszyscy uczniowie liceum, będą musieli posiąść wiedzę z zakresu podstawy programowej obowiązującej w Liceach Ogólnokształcących. Nauka w naszym Liceum przygotuje ich nie tylko do wyboru dowolnego kierunki studiów, ale także przygotuje tych, którzy będą chcieli związać swoją przyszłość  z branżą „Hospitality Management” czyli szeroko rozumianym sektorem usług turystycznych.

Rozszerzenia: język angielski, geografia lub biologia (1 do wyboru), matematyka lub wiedza o społeczeństwie (1 do wyboru).

Najbardziej prawdopodobne kierunki studiów dla absolwentów:

analityka gospodarcza, zarządzanie  w biznesie, ekonometria, finanse i rachunkowość

gospodarka i zarządzanie, międzynarodowe stosunki gospodarcze, lotnictwo cywilne

turystyka, bankowość finanse/inwestycje, ekonomia, gospodarka i zarządzanie

logistyka , meil politechnika warszawska , hotelarstwo i gastronomia,

 

KLASA O PROFILU:

Przygotowanie Wojskowe

Opis profilu: to oferta dla uczniów zdyscyplinowanych, aktywnych sportowo, zainteresowanych nauką i lubiących się uczyć, których cechuje szacunek dla munduru, wysoki poziom dyscypliny wewnętrznej, umiejętność organizacji i zarządzania czasem własnym i innych oraz umiejętność wykonywania oraz wydawania poleceń i rozkazów.

Oddział Przygotowania Wojskowego to klasa mundurowa, nad którą nadzór merytoryczny sprawuje Ministerstwo Obrony Narodowej. W oddziale realizowane będzie szkolenie z zakresu przygotowania wojskowego. Szkolenie kończy 50 godzinny obóz szkoleniowy.  Absolwent klasy otrzyma dodatkowe punkty w rekrutacji do uczelni wojskowych oraz możliwość odbycia skróconego do 12 dni szkolenia podstawowego w jednostce wojskowej.

W trakcie nauki, oprócz zdobywania wiedzy ogólnej zgodnie z podstawą programową, uczniowie będą szkolić się pod okiem wykwalifikowanej kadry pedagogicznej, w tym byłego żołnierza Jednostki Specjalnej. Realizowane bloki tematyczne: podstawy wychowania wojskowego, szkolenie bojowe, szkolenie logistyczne oraz szkolenie z wybranych przepisów prawa wpłynie pozytywnie na: kształtowanie postaw obronnych i patriotycznych młodzieży oraz wzmacnianie szacunku do symboli narodowych i wojskowych, historii i tradycji orężnych SZRP, zdobycie wiedzy o organizacji i funkcjonowaniu SZRP oraz przygotowanie uczniów do pełnienia różnych rodzajów służby wojskowej (zawodowej, terytorialnej, kandydackiej oraz w rezerwach osobowych), kształtowanie kompetencji przydatnych w służbie wojskowej oraz zdolności obronnych.

W przygotowaniu młodzieży do pracy w służbach mundurowych szczególny nacisk położony będzie na kształtowanie następujących cech: odporności na stres, umiejętności pracy w grupie, decyzyjności, dbałości o powierzone mienie, bardzo wysokiej sprawności fizycznej, obowiązkowości i odpowiedzialności, zdolność do działania i podejmowania decyzji w sytuacjach ekstremalnych, umiejętność prowadzenia negocjacji.

Poza wiedzą i kompetencjami specyficznymi dla formacji wojskowych/policyjnych uczniowie OPW, tak jak wszyscy uczniowie liceum, będą musieli posiąść wiedzę z zakresu podstawy programowej obowiązującej w liceach ogólnokształcących, co łącznie przygotuje ich nie tylko do wyboru dowolnego kierunki studiów, ale lepiej przygotuje tych, którzy będą chcieli związać swoją przyszłość  ze służbami mundurowymi.

Rozszerzenia: geografia, wiedza o społeczeństwie.

Najbardziej prawdopodobne kierunki studiów dla absolwentów:

bezpieczeństwo narodowe/ międzynarodowe,  bezpieczeństwo wewnętrzne, zarządzanie w służbach. zarządzanie kryzysowe, Wyższa Szkoła Policyjna, uczelnie wojskowe i policyjne, Akademia Sztuki Wojskowej, ochrona osób i mienia, Wat, Wyższa Szkoła Pożarnictwa, logistyka.

 

Liceum Ogólnokształcące im. Szarych Szeregów w Mszczonowie

96-320 Mszczonów, ul. Maklakiewicza 18
www.lomszczonow.com, e-mail: mszczonowlo@wp.pl

KLASA O PROFILU:

Przyrodniczo - humanistycznym

Opis profilu: stworzona dla uczniów o kreatywnych zainteresowaniach humanistycznych i przyrodniczych.

Rozszerzenia: język polski, język angielski, historia lub wiedza o społeczeństwie, chemia, biologia lub geografia.

Innowacje: ratownictwo medyczne, dziennikarstwo (przedmioty uzupełniające).

Najbardziej prawdopodobne kierunki studiów dla absolwentów m. in.:

ratownictwo medyczne

medycyna

dziennikarstwo

psychologia

pedagogika

filologia

socjologia

KLASA O PROFILU:

Ogólno - matematycznym

Opis profilu: stworzona dla uczniów o szerokich zainteresowaniach ogólnych i matematycznych.

Rozszerzenia: język angielski, wiedza o społeczeństwie, geografia lub biologia, matematyka, fizyka, informatyka lub chemia.

Innowacje: bezpieczeństwo wewnętrzne, edukacja celna (przedmioty uzupełniające).

Najbardziej prawdopodobne kierunki studiów dla absolwentów m. in:

matematyka, fizyka, architektura, chemia, służby celne, pożarnictwo, wojskowość, historia, filologia

Liceum Ogólnokształcące im. Karola Dittricha w Zespole Szkół Nr 2 w Żyrardowie

Zespół Szkół Nr 2 w Żyrardowie
96-300 Żyrardów, ul. Legionów Polskich 54/56
www.zs2zyrardow.szkolnastrona.pl, e-mail: sekretariatzs2@vp.pl

KLASA O PROFILU:

Administracja z elementami zarządzania zasobami ludzkimi

 Opis profilu: uczeń zdobywa szeroką wiedza ogólną, nauka w klasie o tym profilu pozwala na poznanie specyfiki pracy charakterystycznej dla grupy zawodów ekonomicznych i administracyjno - biurowych, w tym m. in.: podstawowych zagadnień ekonomicznych w tym dotyczących marketingu i zarządzania firmą, podstawowych zasad organizacji stanowiska pracy biurowej w sekretariacie, sporządzania blankietów korespondencyjnych i innych pism w korespondencji krajowej i zagranicznej, podstawowych i nowoczesnych technik zarządzania przedsiębiorstwem.

Profil stworzony dla uczniów, którzy chcieliby pracować w urzędach administracji państwowej i samorządowej, sądowej, skarbowej i celnej, instytucjach ubezpieczeniowych czy komórkach funkcjonalnych przedsiębiorstw, takich jak: sekretariat, dział administracyjno-organizacyjny, dział kadr, dział finansowy, dział marketingu.

Rozszerzenia: język angielski, wiedza o społeczeństwie.

Innowacje: ekonomia w praktyce.

Najbardziej prawdopodobne kierunki studiów dla absolwentów:

zarządzanie i marketing, handel, rachunkowość, bankowość, administracja (rządowa i terytorialna, sądowa, skarbowa, celna).

KLASA O PROFILU:

Pedagogika z psychologią

Opis profilu: uczeń zdobywa szeroką wiedza ogólną, głównym celem nauki w klasie o tym profilu jest wyposażenie uczniów w wiedzę i umiejętności z zakresu psychologii i pedagogiki ogólnej, komunikacji interpersonalnej, mediacji i negocjacji oraz rozwijanie postawy twórczego wykorzystania nabytych kompetencji w dalszej ścieżce edukacyjno - zawodowej. Umiejętności związane z kompetencjami psycho - społecznymi pracowników są szczególnie cenione i poszukiwane przez pracodawców.

Profil stworzony dla uczniów, którzy są zainteresowani takimi zawodami jak: psycholog, pedagog, wychowawca domu dziecka, ośrodka pomocy społecznej, doradca zawodowy, terapeuta, dziennikarz, politolog, mediator sądowy i policyjny.

Rozszerzenia: język angielski, biologia.

Innowacje: elementy psychologii i pedagogiki, sztuka mediacji.

Najbardziej prawdopodobne kierunki studiów dla absolwentów:

psychologia, pedagogika, socjologia, politologia, pomoc socjalna, dziennikarstwo i komunikacja, bezpieczeństwo narodowe.

KLASA O PROFILU:

sportowa

Opis profilu: uczeń zdobywa szeroką wiedza ogólną, zajęcia prowadzone są przez profesjonalnych trenerów, a uczniowie objęci są przygotowaniem sprawnościowym, technicznym, taktycznym i teoretycznym. W klasie tej usprawniane są także inne dyscypliny sportowe oraz gry sportowo - rekreacyjne. Podstawowym celem klasy sportowej jest, poza wykształceniem, wyszkolenie zawodnika i wypromowanie młodego piłkarza. Stworzenie silnej klasy z dobrymi piłkarzami pozwoli na lepszy rozwój oraz zapewni równą rywalizację podczas zawodów, rozgrywek czy sparingów z różnymi drużynami. Uczniowie tej klasy często reprezentują szkołę i miejscowość w różnych zawodach na szczeblu powiatowym, wojewódzkim i ogólnokrajowym. Wyjeżdżają na obozy i turnieje.

Profil stworzony dla uczniów, których pasją jest sport, a szczególnie piłka nożna oraz tych, którzy chcieliby w przyszłości zostać piłkarzami.

Rozszerzenia: język angielski, biologia.

Innowacje: dietetyka.

Najbardziej prawdopodobne kierunki studiów dla absolwentów:

wychowanie fizyczne, turystyka i rekreacja, fizjoterapia, dietetyka, dziennikarstwo sportowe.

Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej - Curie w Wiskitkach

Zespół Szkół Nr 3 im. Marii Skłodowskiej - Curie w Wiskitkach
96-315 Wiskitki, ul. Kościuszki 25
www.zs3wiskitki.pl, e-mail: zs3@op.pl

 KLASA O PROFILU:

Mediacyjno - prawnym

Opis profilu: klasa o profilu mediacyjno - prawnym jest adresowana do młodzieży o zainteresowaniach humanistycznych, mającej zamiłowanie do języka polskiego oraz języka angielskiego. Zwiększona ilość godzin z tych przedmiotów umożliwi dobre przygotowanie do egzaminu maturalnego, a jednocześnie otworzy uczniom drogę i możliwości podjęcia studiów na wymarzonym kierunku. Dzięki zajęciom z zakresu mediacji – niezwykle dynamicznie rozwijającej się w strukturze prawa polskiego – uczniowie poznają metody rozwiązywania sporów  różnego rodzaju oraz różnego pochodzenia.

W zakresie wiedzy prawnej poznają mechanizmy funkcjonowania prawa, obowiązujące akty prawne, organy wymiaru sprawiedliwości czy zasady obsługi i opieki prawnej. Przewidywana jest współpraca z kancelarią adwokacką, Starostwem Powiatowym, Urzędem Miasta – na podstawie umów partnerskich zostaną zorganizowane wykłady tematyce z zakresu prawa i administracji.

Profil stworzony dla uczniów o zainteresowaniach humanistycznych, mających zamiłowanie do języków, otwartych, umiejących pracować zespołowo, kreatywnych, komunikatywnych chcących nauczyć się technik mediacyjnych oraz mechanizmów funkcjonowania prawa.

 

Rozszerzenia: język polski, język angielski.

Innowacje: dziennikarstwo i copywriting.

Jeśli cechuje Cię kreatywność, spostrzegawczość, dbasz o poprawność językową i starasz się formułować swoje myśli w sposób przystępny, a jednocześnie atrakcyjny dla odbiorcy, to kierunek właśnie dla Ciebie. W klasie dziennikarstwa i copywritingu zdobędziesz umiejętności dające możliwość podjęcia pracy w branży medialnej lub marketingowej.

Poza pisaniem form typowo dziennikarskich, jak wywiady, reportaże, czy relacje z wydarzeń, nauczysz się tworzyć treści blogowe i specjalistyczne artykuły na strony internetowe, przygotowywać hasła i slogany reklamowe oraz przyciągające klientów opisy produktów
i usług. Zdobędziesz sprawność w posługiwaniu się różnego rodzaju środkami stylistycznymi oraz weryfikowaniu zdobytych informacji, dzięki czemu podniesiesz jakość i efektywność swoich wypowiedzi. Wiążąc swą przyszłość z pisaniem masz szanse współpracować z wieloma zleceniodawcami przy różnych ciekawych  projektach.

 Najbardziej prawdopodobne kierunki studiów dla absolwentów: polityka społeczna, europeistyka, bezpieczeństwo narodowe, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, socjologia, prawo.

KLASA O PROFILU:

Ogólnym

Opis profilu: Profil stworzony dla uczniów otrzymujących solidną dawkę wiedzy ogólnej, którzy dodatkowo chcą zgłębić tajniki i współczesne kanony piękna w przystępny i profesjonalny sposób z dodatkowymi zajęciami z wizażu i stylizacji

 Rozszerzenia: język angielski, geografia.

Innowacja: w zakresie wizażu i stylizacji cieszy się w naszej szkole niesłabnącym powodzeniem ze względu na możliwość rozwijania indywidualnych zainteresowań w zakresie mody i makijażu z perspektywą pracy w kreatywnym i poszukiwanym zawodzie. Największe atuty tego kierunku to szansa doskonalenia umiejętności pod okiem praktyków oraz bogaty wachlarz miejsc zatrudnienia w przyszłości (gabinety  kosmetyczne, salony SPA, współpraca przy sesjach fotograficznych, pokazach, produkcjach filmowych czy teatralnych).

Podczas zajęć wizażu i stylizacji zapoznasz się ze specyfiką warsztatu pracy wizażysty, stosownymi narzędziami i materiałami. Zdobędziesz umiejętności w zakresie stylizacji włosów i paznokci oraz wykonywania profesjonalnego makijażu  podkreślającego atuty i korygującego niedoskonałości urody. Poznasz zasady właściwej pielęgnacji cery, doboru stylizacji do okazji oraz kreowania pozytywnego wizerunku.

 Najbardziej prawdopodobne kierunki studiów dla absolwentów:

kosmetologia, dietetyka, fizjoterapia, wszystkie inne kierunki studiów, także niezwiązane z kosmetologią

Kalendarium

Kalendarz

«lipiec 2024»
PnWtŚrCzwPtSobNd
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

Planowane wydarzenia:

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Banery

Banery

Zarząd Powiatu

Stopka

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
96-300 Żyrardów
ul. Limanowskiego 45
NIP: 838-16-10-589
REGON: 750151250

Godziny pracy urzędu:

Dzień Godzina
poniedziałek:  8.00 - 16.00
wtorek:  8.00 - 16.00
środa:  8.00 - 17.00
czwartek:  8.00 - 16.00
piątek:  8.00 - 15.00

 

Kontakt telefoniczny:

Dział
Numer tel
Centrala telefoniczna  +48 46 856 61 00
Biuro obsługi – kancelaria  +48 46 856 61 65
Sekretariat Zarządu  +48 46 856 61 22
Biuro Rady  +48 46 856 61 51

 

E-mail:
starosta@powiat-zyrardowski.pl
starostwo@powiat-zyrardowski.pl

Inspektor Ochrony Danych Joanna Trusińska

tel.: 22 350 01 40, iod@powiat-zyrardowski.pl

Nasz powiat

  • mapa powiatu żyrardowskiego
  • Żyrardów
  • Mszczonów
  • Puszcza Mariańska
  • Radziejowice
  • Wiskitki