Treść strony

Aдміністрація/Administracja

Trójstopniowy podział administracyjny (terytorialny) Polski został wprowadzony z dniem 1 stycznia 1999 roku. Zgodnie z nim terytorium Polski podzielone zostało na województwa, następnie na powiaty (w tym gminy mające status miast na prawach powiatu) oraz gminy.

Według stanu na 1 stycznia 2022 r. podział administracyjny Polski obejmował:

 • 16 województw,
 • 314 powiatów i 66 miast na prawach powiatu,
 • 2477 gmin, w tym: 302 gminy miejskie, 662 gminy miejsko-wiejskie i 1513 gmin wiejskich.

Na szczeblu wojewódzkim funkcjonują:

 1. administracja rządowa – Urząd Wojewódzki, którym kieruje Wojewoda jako przedstawiciel Rady Ministrów,
 2. samorząd województwa – Urząd Marszałkowski, którym kieruje Marszałek Województwa. W ramach samorządu województwa funkcjonuje także Sejmik i Zarząd Województwa.

Na szczeblu powiatu funkcjonuje samorząd powiatowy – Starostwo Powiatowe ze Starostą na czele. W ramach samorządu powiatowego funkcjonuje także Rada Powiatu i Zarząd Powiatu.

Станом на 1 січня 2022 року адміністративний поділ Польщі включав:

 • 16 воєводств („областів”) ,
 • 314 повітів („районів”) і 66 міст з повітовими правами,
 • 2477 ґмін, у тому числі: 302 міських, 662 місько-сільських та 1513 сільських.

На рівні воєводства існують:

 1. державна адміністрація - Воєводське Управління (Urząd Wojewódzki), яким керує Воєвода (Wojewoda) як представник Ради Міністрів,
 2. воєводське самоврядування - Маршалківська Канцелярія (Urząd Marszałkowski), керована Маршалком (Marszałek Województwa). Умежах воєводського самоврядування діють також Сеймик (Sejmik) і Воєводське Правління (Zarząd Województwa).

На повітовому рівні діє повітове самоврядування -  Районне Відділення (Повітове Староство – Starostwo Powiatowe) на чолі зі Старостою (Starosta). У межах повітового самоврядування діють також Повітова Рада (Rada Powiatu) та Повітове Правління (Zarząd Powiatu).

Do zadań samorządu powiatowego należą zadania o charakterze ponadgminnym w zakresie m.in.:

 • edukacji publicznej - szkoły średnie, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, szkolnictwo specjalne (Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy);
 • promocji i ochrony zdrowia (Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego);
 • wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, polityki prorodzinnej, wspierania osób niepełnosprawnych (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie),
 • dróg powiatowych (Powiatowy Zarząd Dróg);
 • kultury – Muzeum Mazowsza Zachodniego;
 • kultury fizycznej i turystyki;
 • geodezji, kartografii i katastru;
 • administracji architektoniczno-budowlanej (pozwolenia na budowę);
 • ochrony środowiska i przyrody (nadzór nad lasami prywatnymi, karty wędkarskie);
 • porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli - koordynacja działań powiatowych służb, inspekcji i straży, w szczególności:
  • policja (Komenda Powiatowa Policji, KPP),
  • straż pożarna (Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej, KP PSP),
  • nadzór sanitarny (Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, SANEPID),
  • nadzór weterynaryjny (Powiatowy Inspektorat Weterynarii, PIWet),
  • nadzór budowlany (Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego, PINB);
 • przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy – Powiatowy Urząd Pracy;
 • ochrony praw konsumenta – Powiatowy Rzecznik Konsumenta,
 • rejestracji pojazdów i praw jazdy.

До завдань повітового самоврядування входять завдання надкомунального характеру, зокрема:

 • народна освіта - середні школи, Психолого-Педагогічна Консультація (Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna), спеціальна освіта (Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy);
 • зміцнення та охорона здоров'я (Центр здоров'я Західної Мазовії – Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego);
 • підтримка сім'ї та системи прийомної сім'ї, просімейна політика, підтримка інвалідів (Повітський Центр Допомоги Сім'ї (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie),
 • повітові дороги (Повітове Дорожнє Правління – Powiatowy Zarząd Dróg);
 • культури (Музей Західної Мазовії – Muzeum Mazowsza Zachodniego);
 • фізкультура і туризм;
 • геодезія, картографія та кадастр;
 • архітектурно-будівельне управління (дозволи на будівництво);
 • охорона навколишнього середовища та природи (нагляд за приватними лісами, рибальські карти);
 • громадський порядок і безпека громадян - координація діяльності повітових служб, інспекції та охорони, зокрема:
  • Міліція (Komenda Powiatowa Policji, KPP),
  • Пожежна Охорона (Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej, KP PSP),
  • Санітарний Нагляд (Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, SANEPID),
  • Ветеринарний Нагляд (Powiatowy Inspektorat Weterynarii, PIWet),
  • Будівельний Нагляд (Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego, PINB);
 • протидія безробіттю та активізація місцевого ринку праці (Повітове Бюро Праці – Powiatowy Urząd Pracy);
 • захист прав споживачів (Повітовий Омбудсмен – Powiatowy Rzecznik Konsumenta),
 • реєстрація транспортного засобу та водійські права.

Na szczeblu gminy funkcjonuje:

 • Urząd Miasta, którym kieruje Prezydent Miasta ,
 • lub Urząd Miasta i Gminy, którym kieruje Burmistrz,
 • lub Urząd Gminy, którym kieruje Wójt.

На рівні ґміни існують:

 • Міська Ратуша (Urząd Miasta), якою керує Міський Голова (Prezydent Miasta),
 • або Міська та Комунальна Ратуша (Urząd Miasta i Gminy), якою керує Міський Голова (Burmistrz),
 • або Комунальна Ратуша, якою керує Адміністратор Гміни (Wójt).

Do zakresu działania gminy należą wszystkie niezastrzeżone ustawami dla innych podmiotów sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym. Zadaniem gminy jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności w drodze świadczenia powszechnie dostępnych usług. Zadania gminy obejmują m.in. sprawy:

 • ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej,
 • gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego,
 • wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz,
 • lokalnego transportu zbiorowego,
 • ochrony zdrowia (przychodnie zdrowia),
 • pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych,
 • gminnego budownictwa mieszkaniowego,
 • edukacji publicznej (szkoły podstawowe i przedszkola),
 • kultury, w tym bibliotek gminnych i innych placówek upowszechniania kultury,
 • kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych,
 • targowisk i hal targowych,
 • zieleni gminnej i zadrzewień,
 • cmentarzy gminnych,
 • porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego,
 • utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych,
 • polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej,
 • wspierania i upowszechniania idei samorządowej,
 • promocji gminy,
 • współpracy z organizacjami pozarządowymi,
 • współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.

До сфери діяльності комуни входять усі суспільні справи місцевого значення, які не віднесені статутом за іншими суб’єктами. Завданням комуни є постійне та безперебійне задоволення колективних потреб населення шляхом надання загальнодоступних послуг. До завдань ґміни лежать зокрема:

 • просторовий порядок, управління нерухомістю, охорона навколишнього середовища та природи та водне господарство,
 • міські дороги, вулиці, мости, площі та організація дорожнього руху,
 • водозабірні споруди та водопостачання, водовідведення, відведення та очищення міських стічних вод, підтримання чистоти та порядку та санітарно-побутових приміщень, полігони та вивезення побутових відходів, електро-, тепло- та газопостачання,
 • місцевий громадський транспорт,
 • охорона здоров'я (амбулаторії),
 • соціальна допомога, включаючи центри та установи опіки,
 • муніципальне житлове будівництво,
 • народна освіта (початкові школи та дитячі садки),
 • культури, включаючи муніципальні бібліотеки та інші заклади розповсюдження культури,
 • фізкультура і туризм, у тому числі зони відпочинку та спортивні споруди,
 • ринки та ринкові зали,
 • загальна зелень та дерева,
 • міські кладовища,
 • громадський порядок і безпека громадян, а також протипожежний і протипотопний захист, у тому числі обладнання та обслуговування міського протипаводкового складу,
 • утримання комунальних споруд та пристроїв, а також адміністративних приміщень,
 • просімейна політика, включаючи надання вагітним жінкам соціальної, медичної та юридичної допомоги,
 • підтримка та поширення ідеї місцевого самоврядування,
 • сприяння комуні,
 • співпраця з неурядовими організаціями,
 • співпраця з місцевими та регіональними громадами інших країн.

Na szczeblu gminy funkcjonuje:

 • Urząd Miasta, którym kieruje Prezydent Miasta ,
 • lub Urząd Miasta i Gminy, którym kieruje Burmistrz,
 • lub Urząd Gminy, którym kieruje Wójt.

На рівні ґміни існують:

 • Міська Ратуша (Urząd Miasta), якою керує Міський Голова (Prezydent Miasta),
 • або Міська та Комунальна Ратуша (Urząd Miasta i Gminy), якою керує Міський Голова (Burmistrz),
 • або Комунальна Ратуша, якою керує Адміністратор Гміни (Wójt).

Do zakresu działania gminy należą wszystkie niezastrzeżone ustawami dla innych podmiotów sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym. Zadaniem gminy jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności w drodze świadczenia powszechnie dostępnych usług. Zadania gminy obejmują m.in. sprawy:

 • ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej,
 • gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego,
 • wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz,
 • lokalnego transportu zbiorowego,
 • ochrony zdrowia (przychodnie zdrowia),
 • pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych,
 • gminnego budownictwa mieszkaniowego,
 • edukacji publicznej (szkoły podstawowe i przedszkola),
 • kultury, w tym bibliotek gminnych i innych placówek upowszechniania kultury,
 • kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych,
 • targowisk i hal targowych,
 • zieleni gminnej i zadrzewień,
 • cmentarzy gminnych,
 • porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego,
 • utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych,
 • polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej,
 • wspierania i upowszechniania idei samorządowej,
 • promocji gminy,
 • współpracy z organizacjami pozarządowymi,
 • współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.

До сфери діяльності комуни входять усі суспільні справи місцевого значення, які не віднесені статутом за іншими суб’єктами. Завданням комуни є постійне та безперебійне задоволення колективних потреб населення шляхом надання загальнодоступних послуг. До завдань ґміни лежать зокрема:

 • просторовий порядок, управління нерухомістю, охорона навколишнього середовища та природи та водне господарство,
 • міські дороги, вулиці, мости, площі та організація дорожнього руху,
 • водозабірні споруди та водопостачання, водовідведення, відведення та очищення міських стічних вод, підтримання чистоти та порядку та санітарно-побутових приміщень, полігони та вивезення побутових відходів, електро-, тепло- та газопостачання,
 • місцевий громадський транспорт,
 • охорона здоров'я (амбулаторії),
 • соціальна допомога, включаючи центри та установи опіки,
 • муніципальне житлове будівництво,
 • народна освіта (початкові школи та дитячі садки),
 • культури, включаючи муніципальні бібліотеки та інші заклади розповсюдження культури,
 • фізкультура і туризм, у тому числі зони відпочинку та спортивні споруди,
 • ринки та ринкові зали,
 • загальна зелень та дерева,
 • міські кладовища,
 • громадський порядок і безпека громадян, а також протипожежний і протипотопний захист, у тому числі обладнання та обслуговування міського протипаводкового складу,
 • утримання комунальних споруд та пристроїв, а також адміністративних приміщень,
 • просімейна політика, включаючи надання вагітним жінкам соціальної, медичної та юридичної допомоги,
 • підтримка та поширення ідеї місцевого самоврядування,
 • сприяння комуні,
 • співпраця з неурядовими організаціями,
 • співпраця з місцевими та регіональними громадами інших країн.

Na terenie powiatu żyrardowskiego utworzono 5 gmin:

 • Żyrardów,
 • Wiskitki,
 • Mszczonów,
 • Puszcza Mariańska,
 • Radziejowice

У Жирардівському Повіті було створено 5 ґмін:

 • Жирардів (Żyrardów),
 • Віскітки (Wiskitki),
 • Мщонів (Mszczonów),
 • Пуща Мар’янська (Puszcza Mariańska), 

Kalendarium

Kalendarz

«luty 2024»
PnWtŚrCzwPtSobNd
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
26272829

Planowane wydarzenia:

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Banery

Banery

Zarząd Powiatu

Stopka

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
96-300 Żyrardów
ul. Limanowskiego 45
NIP: 838-16-10-589
REGON: 750151250

Godziny pracy urzędu:

Dzień Godzina
poniedziałek:  8.00 - 16.00
wtorek:  8.00 - 16.00
środa:  8.00 - 17.00
czwartek:  8.00 - 16.00
piątek:  8.00 - 15.00

 

Kontakt telefoniczny:

Dział
Numer tel
Centrala telefoniczna  +48 46 856 61 00
Biuro obsługi – kancelaria  +48 46 856 61 65
Sekretariat Zarządu  +48 46 856 61 22
Biuro Rady  +48 46 856 61 51

 

E-mail:
starosta@powiat-zyrardowski.pl
starostwo@powiat-zyrardowski.pl

Inspektor Ochrony Danych Joanna Trusińska

tel.: 22 350 01 40, iod@powiat-zyrardowski.pl

Nasz powiat

 • mapa powiatu żyrardowskiego
 • Żyrardów
 • Mszczonów
 • Puszcza Mariańska
 • Radziejowice
 • Wiskitki