Treść strony

XVII Sesja Rady Powiatu

W dniu 30 czerwca 2020 roku w sali konferencyjnej w Zespole Szkół nr 1 w Żyrardowie odbyła się XVII Sesja Rady Powiatu Żyrardowskiego. Była to kolejna sesja organizowana w reżimie związanym z koronawirusem, bez udziału publiczności. Sesję otworzył i prowadził Przewodniczący Klaudiusz Stusiński. Przewodniczący po stwierdzeniu prawomocności obrad poddał wpierw pod głosowanie rozszerzony porządek obrad oraz protokół z XVI Sesji Rady Powiatu Żyrardowskiego. Pierwsze uchwały dotyczyły zmian w finansach Powiatu. Projekty tych uchwał przedstawiła zebranym Skarbnik Edyta Fedorowicz. Były to uchwały - w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żyrardowskiego oraz zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Żyrardowskiego na 2020 rok. Radni przyjmując powyższe uchwały zwiększyli łącznie dochody budżetu Powiatu o kwotę 2.920.526,92 zł. Wpływ na zmianę miało między innymi zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 1.923.358,91 zł, z tytułu planowanego dofinansowania na n/w zadania:

- „Przebudowa budynku SOSW w Żyrardowie wraz z zagospodarowaniem terenu oraz budową boiska wielofunkcyjnego” 1.543.358,91 zł,

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1517W Baranów – Stare Kozłowice na odcinku od km 5+300 do km 6+290” 380.000,00 zł,

- 20.000,00 zł - „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4729W Wiskitki-Działki-Żyrardów od ulicy Młyńskiej w Żyrardowie do ulicy Kościuszki w Wiskitkach”,

a także dochodów bieżących o kwotę 997.168.01 zł, w tym między innymi środki w wysokości 370.138,01 zł z przeznaczeniem na świadczenie usług w publicznym transporcie zbiorowym na terenie Powiatu Żyrardowskiego i Grójeckiego w zakresie uruchomienia trzech linii autobusowych:  Żyrardów-Wiskitki-Popielarnia,  Adamów-Krze-Radziejowice-Żyrardów i Grójec-Pniewy-Mszczonów, a także dotacji celowej w kwocie 190.534,00 zł z przeznaczeniem na funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

Projekty uchwał pozytywnie zaopiniowała Komisja Budżetu i Mienia Komunalnego Rady Powiatu, a opinie przedstawił Przewodniczący Komisji Stanisław Kaniszewski. Rada jednogłośnie przyjęła zaproponowane zmiany w budżecie Powiatu. Po przyjęciu tej uchwały plan dochodów i wydatków budżetu Powiatu na 2020 rok wynosi odpowiednio: 98.243.312,42 zł. i 100.706.657,15 zł.

W porządku obrad znalazły się jeszcze inne uchwały przedstawione przez Zarząd Powiatu Żyrardowskiego.

Pierwsza, nie budżetowa uchwała nad jaką procedowali radni, odnosząca się do sfery legislacyjnej, dotyczyła Statutu Powiatu Żyrardowskiego. Statut Powiatu Żyrardowskiego, stanowiący załącznik do Uchwały Rady Powiatu Żyrardowskiego z dnia 20 maja 2015 r. został zmieniony w dniu 26 października 2018 r. przez co stracił aktualność tekst opublikowany w dzienniku urzędowym. Zgodnie z ustawą o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych organy jednostek samorządu terytorialnego zobowiązane są do ogłaszania tekstów jednolitych znowelizowanych aktów normatywnych nie rzadziej niż raz na 12 miesięcy. Akty prawne podlegają ogłoszeniu w formie obwieszenia, w dzienniku urzędowym, w którym dany akt normatywny ogłoszono. Sporządzenie tekstu jednolitego sprowadza się do redakcyjnego uporządkowania tekstu Statutu, co ułatwi adresatom jego stosowanie. Projekt uchwały radni przyjęli jednogłośnie.

Druga z uchwał dotyczyła przyjęcia zmian w składzie osobowym Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Transportu. Wolę pracy w tej komisji wyraził Radny Robert Rybicki, który złożył w tej sprawie stosowny wniosek. Radni jednogłośnie przychylili się do wniosku Radnego Rybickiego.

Część uchwałodawczą dopełniły dwie uchwały komunikacyjne, których projekty przedstawiła Skarbnik Edyta Fedorowicz i Dyrektor Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg Publicznych Paweł Myszkowski. Pierwsza z nich, w sprawie pomocy finansowej Powiatowi Grójeckiemu  na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na linii Grójec-Pniewy-Mszczonów otwierała drogę do finansowego wsparcia tego zadania. Na poprzedniej sesji radni podjęli uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Powiatem Żyrardowskim i Powiatem Grójeckim i zgodnie z tym porozumieniem należało przyjąć powyższą uchwałę. Druga z uchwał „komunikacyjnych” dotyczyła wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na trasie Adamów – Krze - Radziejowice – Żyrardów. Pozytywne opinie w kwestii obydwu uchwał przedstawił Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Transportu Błażej Zawadzki, a radni jednogłośnie uchwały przyjęli w głosowaniu.

Kolejna część posiedzenia miała charakter informacyjny. Obszerną ocenę stanu sanitarnego w powiecie żyrardowskim w roku 2019 przedstawił Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żyrardowie Andrzej Liszewski. Odniósł się w swym sprawozdaniu do stanu higienicznego i sanitarnego obiektów użyteczności publicznej, zakładów produkcyjnych i usługowych na terenie powiatu żyrardowskiego, przedstawił także informacje dotyczące funkcjonowania inspekcji i prowadzonej przez nią działalności kontrolnej i edukacyjnej. (informację Powiatowego Inspektora Sanitarnego zamieszczamy poniżej)

W ostatnich  punktach porządku tj. w sprawozdaniu z pracy Zarządu i interpelacjach i zapytaniach radnych w wyniku wystąpienia Burmistrza Miasta i Gminy Mszczonów Józefa Grzegorza Kurka i Wójta Gminy Wiskitki Rafała Mitury rozpoczęła się dyskusja. Gorącym tematem była sprawa związana z jakością obsługi klientów w Wydziale Komunikacji, Transportu i Dróg Publicznych.  Pan Burmistrz i Pan Wójt podkreślali potrzebę szybkiego rozwiązania tego problemu, sugerując jako najlepszy  wariant utworzenia delegatur w dwóch gminach powiatu. Samorządowcy oferują na potrzeby tworzonych placówek, mających obsługiwać klientów w zakresie spraw komunikacyjnych, w ich ocenie bardzo korzystne oferty – lokal i usprzętowienie. W podobnym tonie, nawołującym do niezwłocznego załatwienia tej kwestii, wypowiadali się radni – Krzysztof Rdest, Andrzej Wilk, Piotr Krawczyk. W odpowiedzi na apele radnych głos zabrali Członek Zarządu Andrzej Koźbiał i Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Transportu Błażej Zawadzki, informując, o wspólnym posiedzeniu Zarządu i Komisji i stanowisku mówiącym, że w ciągu miesiąca zostaną podjęte kroki mające wypracować propozycje rozwiązania, wybór najlepszego wariantu i wdrożenie jego w życie.

Drugi temat podniósł Radny Krzysztof Rdest, który po unieważnieniu kolejnego przetargu na roboty termomodernizacyjne w żyrardowskim szpitalu wyraził zaniepokojenie możliwością utraty dofinansowania ze środków FOŚ. W odpowiedzi Starosta Beata Sznajder uspokoiła, że nie ma zagrożenia utraty dofinansowania, a praktykowana dotychczas procedura „zaprojektuj i buduj” okazała się nieodpowiednia dla tego typu obiektów, gdzie w przypadku zabytkowego obiektu oferenci wysoko oceniając ryzyko podnoszą wartość składanych ofert ponad miarę. Pani Starosta zapewniła, że liczyć się możemy z niewielkim opóźnieniem w kalendarzu inwestycji, jednak ten tok postępowania był także sugerowany przez Zarząd Funduszu.  

Po wyczerpaniu porządku Przewodniczący Klaudiusz Stusiński zakończył obrady XVI Sesji Rady Powiatu Żyrardowskiego.

 

Będzie łatwiejsze zdalne nauczanie w SOSW

Starosta Beata Sznajder, Wicestarosta Krzysztof Dziwisz i Skarbnik Edyta Fedorowicz podpisali w Płocku umowę o partnerstwie  z Województwem Mazowieckim na rzecz realizacji projektu pt. „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego”

Partnerem wiodącym w projekcie jest samorząd Województwa Mazowieckiego, natomiast pozostali partnerzy to mazowieckie powiaty i gminy, które są organem prowadzącym dla 236 szkół objętych wsparciem.  Szkoły te otrzymają od samorządu Mazowsza sprzęt komputerowy do prowadzania zajęć online. Umowę w tej sprawie z samorządem Mazowsza reprezentowanym przez Marszałka Adama Struzika i Wicemarszałka Wiesława Raboszuka podpisali dziś, 3 lipca, w Delegaturze UMWM w Płocku przedstawiciele samorządów subregionu płockiego i żyrardowskiego.

Władze województwa zdobyły unijne środki na wsparcie nauczania zdalnego. Po podpisaniu umowy z partnerami samorząd Mazowsza ogłosi przetarg na zakup sprzętu komputerowego. Całkowita wartość projektu to 35 mln zł, z czego ok. 25,8 mln zł zostanie przeznaczonych na wyposażenie szkół i placówek oświaty w sprzęt TIK (technologie informacyjno-komunikacyjne) do prowadzenia zajęć edukacyjnych, 5,2 mln zł trafi na wyposażenie szkół i placówek w pakiety oprogramowania, a 680 tys. zł na szkolenia dla ok. 800 nauczycieli oraz 2 tys. uczniów. Projekt jest realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, gdzie 28 mln zł to środki z UE, ponad 5,2 mln zł to budżet Województwa Mazowieckiego oraz ponad 1,7 mln zł z budżetu Państwa.

Dzięki środkom z UE do szkół trafi niezbędny do prowadzenia zdalnych lekcji sprzęt i oprogramowanie. Będą to stanowiska komputerowe, tablice multimedialne, monitory interaktywne, tablice dotykowe, laptopy, tablety, moduły i programy edukacyjne, drukarki, projektory oraz urządzenia wielofunkcyjne. Nauczyciele przy użyciu zakupionego w projekcie sprzętu i oprogramowania wezmą udział w szkoleniach i instruktażach z prowadzenia nauki w formie zdalnej. Uczniowie, w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i z niepełnosprawnościami otrzymają urządzenia mobilne (laptopy/tablety) oraz dostęp do Internetu. Wsparciem zostaną objęci uczniowie nieposiadający warunków technicznych do uczestnictwa w zdalnych zajęciach lekcyjnych.

Beneficjentem wsparcia w powiecie żyrardowskim będzie placówka Powiatu Żyrardowskiego – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, który otrzyma wsparcie w wysokości około 120 tys. zł.

 
 • Podpisanie umowy o partnerstwie

Będzie kolejna edycja „Bitwy o wozy”

Akcja profrekwencyjna ogłoszona przed I turą wyborów przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji spotkała się z dużym odzewem wśród naszych obywateli. W dniu 3 lipca Minister MSWiA Mariusz Kamiński wręczył wójtom zwycięskich gmin, w których frekwencja wyborcza była największa, promesy na zakup wozów dla OSP. Zwycięskie 16 gmin to: Czernica (woj. dolnośląskie), Osielsko (woj. kujawsko-pomorskie), Godziszów (woj. lubelskie), Zabór (woj. lubuskie), Nowosolna (woj. łódzkie), Żegocin (woj. małopolskiego), Michałowice (woj. mazowieckie), Praszka (woj. opolskie), Cisna (woj. podkarpackie), Kulesze Kościelne (woj. podlaskie), Koszarawa (woj. śląskie), Masłów (woj. świętokrzyskie), Stawiguda (woj. warmińsko-mazurskie), Suchy Las (woj. wielkopolskie), Rewal (woj. zachodniopomorskie) i miasto Łeba (woj. pomorskie). Frekwencja wyborcza wśród zwycięskich gmin wyniosła w I turze wyborów prezydenckich od 67% do 86%. W piątkowej uroczystości wzięli: Minister MSWiA Mariusz Kamiński, wiceministrowie Maciej Wąsik i Paweł Szefernaker oraz Komendant Główny PSP nadbryg. Andrzej Bartkowiak.

Zadowolony z efektów pierwszej edycji, Minister Mariusz Kamiński przed II turą wyborów prezydenckich ogłosił nową edycję „Bitwy o wozy”. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji tym razem wyasygnuje środki na zakup 49 nowych wozów bojowych dla 49 gmin do 20 tys. mieszkańców o największej frekwencji wyborczej. W szranki staną gminy położone terytorialnie w granicach byłych 49 województw według stanu granic województw na dzień 31.12.1998 r.

Zachęcamy do udziału w wyborach, od nas zależy, czy wśród zwycięzców znajdą się nasi strażacy.

 • Bitwa o wozy
 • Bitwa o wozy
 • Bitwa o wozy
 • Bitwa o wozy
 • Bitwa o wozy
 • Bitwa o wozy

"Artystyczna przygoda w MłoDeKu"

Od początku wakacji w Młodzieżowym Domu Kultury w Żyrardowie trwa akcja letnia pt. "Artystyczna przygoda w MłoDeKu". W poniedziałek wychowankowie lepili smoki. Potem przenieśli się w świat muzyki afrykańskiej i samodzielnie wykonali shaker'y, na których zaprezentowali gorące rytmy. W kolejne dni zorganizowane zostały zajęcia taneczne, a dla chętnych grota z grami planszowymi.

W czwartkowe południe podopieczni odbyli bardzo ciekawe warsztaty muzyczne pod hasłem "Gram na wszystkim". Był też quiz muzyczny z piosenkami znanych bajek. W ramach zajęć plastycznych wychowankowie wykonali doniczki i torby z malowanymi motywami. Stwory z cementu zaczęły nabierać kształtu i koloru. Pod koniec tygodnia pojawiła się specjalna atrakcja: fotobudka. Pierwszy turnus trwał pięć dni i został zorganizowany dla 24 dzieci odbywających zajęcia w dwóch 12-osobowych grupach. Przed nami kolejny artystyczny tydzień.

 • Artystyczna przygoda w MłoDeKu
 • Artystyczna przygoda w MłoDeKu
 • Artystyczna przygoda w MłoDeKu
 • Artystyczna przygoda w MłoDeKu
 • Artystyczna przygoda w MłoDeKu
 • Artystyczna przygoda w MłoDeKu
 • Artystyczna przygoda w MłoDeKu
 • Artystyczna przygoda w MłoDeKu
 • Artystyczna przygoda w MłoDeKu
 • Artystyczna przygoda w MłoDeKu
 • Artystyczna przygoda w MłoDeKu
 • Artystyczna przygoda w MłoDeKu
 • Artystyczna przygoda w MłoDeKu
 • Artystyczna przygoda w MłoDeKu
 • Artystyczna przygoda w MłoDeKu
 • Artystyczna przygoda w MłoDeKu

Projekt „Być jak… mistrz” powraca do Muzeum Lniarstwa

 

 

W żyrardowskiej fabryce lnu pracowali specjaliści z różnych dziedzin związanych z przemysłem włókienniczym. Wśród nich byli snowacze, tkacze, wiązacze osnów, ślusarze czy mechanicy. Dzięki otrzymanym przez Lokalną Organizację Turystyczną Mazowsza Zachodniego zewnętrznym funduszom w ramach Programu FIO, kolejny rok z rzędu mieszkańcy i turyści odwiedzający Żyrardów będą mieli okazje zapoznać się z dawnymi zawodami wykonywanymi w fabryce lnu. Chęć podtrzymania ginących tradycji stała się podstawą do przygotowania drugiej edycji projektu pt. „Być jak… mistrz”, który będzie realizowany w Muzeum Lniarstwa w Żyrardowie.

Projekt jest wydarzeniem edukacyjnym, który ma na celu zaktywizowanie mieszkańców do czynnego udziału w działaniach upamiętniających tradycję lniarską Żyrardowa. Obejmuje on kilka powiązanych ze sobą elementów. W ramach projektu zostaną poprowadzone m.in. otwarte pokazy z tkania na mechanicznym krośnie tkackim STB, które wystartują już 25 lipca i będą dostępne dla mieszkańców oraz turystów odwiedzających Muzeum Lniarstwa całkowicie bezpłatnie w godzinach funkcjonowania placówki (w weekendy 11:00-18:00 oraz od wtorku do piątku 10:00-15:00). Otwarty charakter pokazów sprawi, że każdy zwiedzający Muzeum będzie mógł zapoznać się z podstawowymi elementami budowy krosna tkackiego i zasadami produkcji surowej tkaniny lnianej.

Ponadto od sierpnia rozpoczną się zajęcia ukierunkowane na uruchomienie jednego zabytkowego krosna mechanicznego STB. W pierwszej kolejności, w sobotę 8 sierpnia o g. 11:00 w Muzeum Lniarstwa rozpocznie się wykład pn. „Poznaj tajniki pracy na tkalni”, podczas którego będzie można zapoznać się z charakterystyką funkcjonowania tkalni, a także obejrzeć maszyny, na których produkowano wyroby lniane. Natomiast podczas kolejnych weekendowych dni będzie można zapoznać się z poszczególnymi etapami uruchamiania krosna, które zostaną podzielone na tematyczne spotkania:

 • „Być jak mistrz” – poznanie budowy mechanicznego krosna tkackiego STB, prowadzenie bieżących napraw, uruchomienie maszyny (terminy: 9 sierpnia, 29 sierpnia, 5 września, 12 września, start: g. 11:00)
 • „Być jak nawlekacz” - przygotowanie osnowy do nałożenia na krosno (termin: 23 sierpnia, start: g. 11:00)
 • „Być jak tkaczka” – obsługa krosna, uruchomienie produkcji (termin: 16 sierpnia, 30 sierpnia, 6 września, start: g. 11:00).

Ze względu na ograniczoną liczbę uczestników, wymagane są wcześniejsze zgłoszenia, które można przesyłać do 3 sierpnia br. na maila: biuro@muzeumlniarstwa.pl, tel. 731 318 800.

W ramach projektu przewidziane są jeszcze dwa cykle działań, które zostaną poprowadzone na jesieni br., w tym cykl pn. „Być jak szwaczka”, podczas których uczestnicy własnoręcznie uszyją torbę lnianą. Nowością w tegorocznej edycji będzie cykl pn. „Być jak drukarz”, gdzie uczestnicy nabędą umiejętności z drukowania wzorów na tkaninie metodą sitodruku, łącznie z przygotowaniem wzoru oraz naświetleniem go na szablonach drukarskich.

„Realizacja cyklu Być jak drukarz jest bardzo ważna z punktu widzenia dziedzictwa poprzemysłowego, jak i samego Muzeum Lniarstwa. Wg naszych źródeł, w Muzeum posiadamy największą w Europie kolekcję wielkoformatowych szablonów sitodrukowych, które służyły dawniej do drukowania wzorów na żyrardowskich wyrobach. Kolekcja liczy ponad 600 egzemplarzy.” – mówi Jacek Czubak, Pełnomocnik Prezydenta Miasta Żyrardowa ds. organizacji Muzeum Lniarstwa im. Filipa de Girarda w Żyrardowie.

Bardzo ważnym elementem organizacji projektu jest zaangażowanie w roli instruktorów byłych pracowników żyrardowskiej fabryki, którzy będą mieli okazję przekazać swoją wiedzę kolejnym pokoleniom. Działanie to przyczyni się do podtrzymania ginących zawodów: mistrza, nawlekacza i tkaczki, czyli osób pracujących na wydziale tkalni, a także zawodu szwaczki i drukarza – pracowników oddziału wykończalni. Zabytkowy park maszynowy, który stanowi ekspozycję Muzeum Lniarstwa, jest jedyną spuścizną po potędze zakładów.

Projekt pt. „Być jak… mistrz – historia zaklęta w ginących zawodach pracowników dawnej żyrardowskiej fabryki lnu” został współfinansowany przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020.

 •  
 •  
 •  
 
 • Projekt „Być jak… mistrz” powraca do Muzeum Lniarstwa
 • Projekt „Być jak… mistrz” powraca do Muzeum Lniarstwa
 • Projekt „Być jak… mistrz” powraca do Muzeum Lniarstwa
 • Projekt „Być jak… mistrz” powraca do Muzeum Lniarstwa
 • Projekt „Być jak… mistrz” powraca do Muzeum Lniarstwa
 • Projekt „Być jak… mistrz” powraca do Muzeum Lniarstwa

Premier ogłasza drugi stopień alarmowy CRP

Mateusz Morawiecki podpisał w dniu 10 lipca 2020 r.  Zarządzenie nr 94 wprowadzające II stopień alarmowy CRP, tzw. Bravo-CRP, w celu przeciwdziałania zagrożeniom w cyberprzestrzeni. Decyzja premiera jest związana z organizacją wyborów prezydenckich w dniu 12 lipca.

Przepisy ustawy z 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych upoważniają Premiera RP do wprowadzania stopni stanów alarmowych wraz ze wskazaniem  zadań organów państwa i zakresem przedsięwzięć wykonywanych w poszczególnych stopniach alarmowych.

Drugi stopień alarmowy, tzw. Bravo-CRP, wprowadzony przez premiera Mateusza Morawieckiego, ma obowiązywać na terytorium całej Polski od piątku 10 lipca 2020 roku od godz. 00.01 do dnia 13 lipca 2020 roku do godz. 23.59.

Wprowadzenie stopnia alarmowego ma charakter prewencyjny i ma na celu przeciwdziałanie zagrożeniom w cyberprzestrzeni, związanym z organizacją II tury wyborów prezydenckich w dniu 12 lipca 2020 r. w Polsce.

Podobne środki bezpieczeństwa były podejmowane przy organizacji I tury wyborów prezydenckich w czerwcu 2020 r.

Stopnie alarmowe CRP dotyczą zagrożenia w cyberprzestrzeni. Stopień alarmowy BRAVO-CRP jest drugim w czterostopniowej skali. Oznacza to, że administracja publiczna jest zobowiązana do prowadzenia wzmożonego monitoringu stanu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych. Instytucje publiczne będą  m.in. monitorować i weryfikować, czy nie doszło do naruszenia bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej.

 • Stopnie alarmowe

Przerwa w obsłudze klientów Wydziału Geodezji

Informujemy, że z uwagi na dostosowanie programów do nowelizacji ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne  w dniu 31 lipca 2020 r. w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami  nie będą obsługiwani interesanci i geodeci. Za utrudnienia przepraszamy

 • Przerwa w obsłudze klientów

Ośrodek będzie jak nowy

Sale do terapii integracji sensorycznej i innych zajęć, sala multimedialna i czytelnia, ale też kameralne pokoje z łazienkami w internacie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Żyrardowie to tylko część zmian, jakie czeka ośrodek po generalnym remoncie. Decyzją Zarządu i radnych Województwa Mazowieckiego na ten cel przyznano ponad 5,6 mln zł dofinansowania ze środków PFRON. To pieniądze na prace budowlane w obiektach służących rehabilitacji osób z niepełnosprawnościami. O taką pomoc i wsparcie zabiegano od dawna, finał tej sprawy miał miejsce dzisiaj, gdy w żyrardowskiej „Resursie” Marszałek Adam Struzik, Wicemarszałek Wiesław Raboszuk i radni województwa – Adam Orliński i Leszek Przybytniak, podpisali umowę z władzami Powiatu Żyrardowskiego, reprezentowanymi przez – Starostę Beatę Sznajder i Wicestarostę Krzysztofa Dziwisza.

Jak informowaliśmy, Sejmik Województwa Mazowieckiego na sesji w dniu 23 czerwca podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Województwo Mazowieckie z Powiatem Żyrardowskim umowy na realizację w latach 2020-2022 zadania pn „Przebudowa budynku SOSW w Żyrardowie wraz z zagospodarowaniem terenu oraz budową boiska wielofunkcyjnego – poprawa jakości kształcenia”. Przewidywany koszt przebudowy budynku SOSW w Żyrardowie to kwota 11.915.179,36 zł. Uchwałą Sejmiku wsparcie ze środków PFRON wyniesie w poszczególnych latach 2020 r. – 1.543.358,91 zł, w 2021 r. – 2.288.368 zł, a w 2022 r. – 1.795.466,44 zł. Prace obejmą remont internatu, gdzie powstaną kameralne pokoje z łazienkami oraz świetlice. Diametralnie zmieni się cały obiekt szkolny, a w nim zespół pomieszczeń rehabilitacyjno-terapeutycznych, związanych z żywieniem, a także część zewnętrzna obiektu, który w Żyrardowie ma już około 70-letnia historię.

Plany inwestycyjne przewidują  wprowadzenie placówki w XXI wiek, z najbardziej nowoczesnymi rozwiązaniami z zakresu przekazu informacji, wiedzy i komunikacji, korzystania z najnowszych rozwiązań integracji sensorycznej, rehabilitacji, terapii logopedycznej, arterapii, reedukacji i innych, również i naukowych osiągnięć w pracy z osobami niepełnosprawnymi. W budynku szkolnym SOSW zostanie zainstalowana winda. Za bardzo ważne uznano odpowiednie zagospodarowanie obiektu na zewnątrz, gdzie powstanie boisko wielofunkcyjne, plac rekreacyjno-rehabilitacyjny, jak i parking przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Pojawi się więcej zieleni, nowe ogrodzenie oraz obiekty malej architektury.

"Dzisiaj mamy wyjątkowy dzień dla powiatu żyrardowskiego, a w szczególności dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. W tej placówce ci młodzi ludzie wymagający szczególnej troski, funkcjonują w warunkach głębokiego PRL-u. Już wkrótce doczekają się chwili, kiedy będą mogli rozpocząć życie w doskonałych warunkach i korzystać z nowoczesnej infrastruktury, jaka im tam przygotujemy. Będzie to możliwe dzięki wsparciu ze strony samorządu Województwa Mazowieckiego i naszego Powiatu. Jestem wzruszona i szczęśliwa, że razem możemy pomoc ludziom, którym trzeba pomóc, aby ich trudne życie stawało się mniej uciążliwe… Jestem przekonana, że podjęliśmy ważna misję – wyzwanie i wszystkim nam będzie lżej wiedząc, że pomagamy w tak szczególnych okolicznościach… Bardzo, bardzo dziękuję…" - mówiła starosta Beata Sznajder.

 "O dojrzałości moralnej naszego społeczeństwa świadczy stosunek do tych środowisk, które określa się jako najsłabsze. To ważny projekt, bo specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy ma być dostępny przede wszystkim dla tych, którzy na co dzień spotykają się z wieloma różnymi barierami utrudniającymi im swobodne poruszanie się"– powiedział Marszałek Adam Struzik.

- Remont i modernizacja tego ośrodka to bardzo ważne działanie, bez którego duża grupa osób nie mogłaby pełnoprawnie korzystać z usług przeznaczonych właśnie dla dzieci i młodzieży z różnego typu deficytami – dodał Wicemarszałek Wiesław Raboszuk.

 
 
 • Podpisanie umowy na dofinansowanie modernizacji SOSW
 • Podpisanie umowy na dofinansowanie modernizacji SOSW
 • Podpisanie umowy na dofinansowanie modernizacji SOSW
 • Podpisanie umowy na dofinansowanie modernizacji SOSW
 • Podpisanie umowy na dofinansowanie modernizacji SOSW
 • Podpisanie umowy na dofinansowanie modernizacji SOSW
 • Podpisanie umowy na dofinansowanie modernizacji SOSW
 • Podpisanie umowy na dofinansowanie modernizacji SOSW

Kondolencje dla Dyrektor Urszuli Matusiak

Przewodniczący i Rada Powiatu Żyrardowskiego, Starosta i Zarząd Powiatu Żyrardowskiego oraz koleżanki i koledzy ze Starostwa Powiatowego w Żyrardowie składają Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Puszczy Mariańskiej Urszuli Matusiak kondolencje i wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci Taty....

 • Kondolencje

Zawyją syreny

1 sierpnia br. obchodzić będziemy kolejną rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Tego dnia „w godzinę ‘W’„ na terenie Żyrardowa i okolic rozbrzmią syreny alarmowe emitując ciągły sygnał alarmowy trwający minutę. Wywieszone zostaną również flagi narodowe na urzędach i budynkach administracji publicznej. które mają przypomnieć o 76. rocznicy wybuchu tego powstańczego zrywu.

Kiedy usłyszymy przeciągły ryk syren, zatrzymajmy się na minutę i uczcijmy chwilą ciszy tych, którzy walczyli i zginęli za wolną Polskę. Wywieśmy także na swoich budynkach flagi narodowe.

Powstanie Warszawskie było walką o niepodległość Polski i wolność wszystkich Polaków, dlatego szczególnie warto pamiętać o dacie 1 sierpnia 1944 r. kiedy na rozkaz dowódcy Armii Krajowej gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego, ruszyło heroiczne wystąpienie zbrojne przeciwko okupującym Warszawę wojskom niemieckim. Wzięli w nim udział żołnierze AK pochodzący z niemal wszystkich regionów Polski. W trakcie dwumiesięcznych walk straty wojsk polskich wyniosły ok. 16 tys. zabitych i zaginionych, 20 tys. rannych i 15 tys. wziętych do niewoli. W wyniku nalotów, ostrzału artyleryjskiego, ciężkich warunków bytowych oraz masakr urządzanych przez oddziały niemieckie zginęło od 150 tys. do 200 tys. cywilnych mieszkańców stolicy.

 
 • Kartka z kalendarza

Zawyją syreny

1 sierpnia br. obchodzić będziemy kolejną rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Tego dnia „w godzinę ‘W’„ na terenie Żyrardowa i okolic rozbrzmią syreny alarmowe emitując ciągły sygnał alarmowy trwający minutę. Wywieszone zostaną również flagi narodowe na urzędach i budynkach administracji publicznej. które mają przypomnieć o 76. rocznicy wybuchu tego powstańczego zrywu.

Kiedy usłyszymy przeciągły ryk syren, zatrzymajmy się na minutę i uczcijmy chwilą ciszy tych, którzy walczyli i zginęli za wolną Polskę. Wywieśmy także na swoich budynkach flagi narodowe.

Powstanie Warszawskie było walką o niepodległość Polski i wolność wszystkich Polaków, dlatego szczególnie warto pamiętać o dacie 1 sierpnia 1944 r. kiedy na rozkaz dowódcy Armii Krajowej gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego, ruszyło heroiczne wystąpienie zbrojne przeciwko okupującym Warszawę wojskom niemieckim. Wzięli w nim udział żołnierze AK pochodzący z niemal wszystkich regionów Polski. W trakcie dwumiesięcznych walk straty wojsk polskich wyniosły ok. 16 tys. zabitych i zaginionych, 20 tys. rannych i 15 tys. wziętych do niewoli. W wyniku nalotów, ostrzału artyleryjskiego, ciężkich warunków bytowych oraz masakr urządzanych przez oddziały niemieckie zginęło od 150 tys. do 200 tys. cywilnych mieszkańców stolicy.

 • Kartka z kalendarza

Kalendarium

Kalendarz

«czerwiec 2024»
PnWtŚrCzwPtSobNd
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Planowane wydarzenia:

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Banery

Banery

Zarząd Powiatu

Stopka

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
96-300 Żyrardów
ul. Limanowskiego 45
NIP: 838-16-10-589
REGON: 750151250

Godziny pracy urzędu:

Dzień Godzina
poniedziałek:  8.00 - 16.00
wtorek:  8.00 - 16.00
środa:  8.00 - 17.00
czwartek:  8.00 - 16.00
piątek:  8.00 - 15.00

 

Kontakt telefoniczny:

Dział
Numer tel
Centrala telefoniczna  +48 46 856 61 00
Biuro obsługi – kancelaria  +48 46 856 61 65
Sekretariat Zarządu  +48 46 856 61 22
Biuro Rady  +48 46 856 61 51

 

E-mail:
starosta@powiat-zyrardowski.pl
starostwo@powiat-zyrardowski.pl

Inspektor Ochrony Danych Joanna Trusińska

tel.: 22 350 01 40, iod@powiat-zyrardowski.pl

Nasz powiat

 • mapa powiatu żyrardowskiego
 • Żyrardów
 • Mszczonów
 • Puszcza Mariańska
 • Radziejowice
 • Wiskitki