Treść strony

Śpiewa Lala, śpiewa Miś

W dniu 3 czerwca 2016 roku  odbył się w Młodzieżowym Domu Kultury w Żyrardowie  XXIII  Festiwal Piosenki Przedszkolnej „Śpiewa Lala, Śpiewa Miś".  Jury w składzie: Krzysztof Gwiazda, Wiesław Tupaczewski, Zbigniew Perka i Sławomir Nalej po wysłuchaniu 37 prezentacji uczestników z 21 placówek powiatu żyrardowskiego przyznało  nagrody  i wyróżnienia w trzech kategoriach wiekowych.

Wśród 3 i 4-latków najlepszymi okazali się

-        Gabriela Witkowska – Osiedlowy Dom Kultury w Żyrardowie

-        Aleksandra Kasińska – Przedszkole w Puszczy Mariańskiej

-        Filip Gołębiowski – Miejskie Przedszkole Nr 2 w Żyrardowie

-        Ignacy Zieliński – Miejskie Integracyjne Przedszkole Nr 10 w Żyrardowie

w kategorii 5-latków 

-        Julia Laskowska – Miejskie Przedszkole Nr 5 w Żyrardowie

-        Eliza Grzejszczak - Przedszkole Niepubliczne „Smerfolandia” w Mszczonowie,

a wśród 6-latków

-        Maja Strzelecka – Szkoła Podstawowa w Piekarach

-        Nela Sadowska – Szkoła Podstawowa w Mszczonowie

-        Lena Stankiewicz – Miejskie Przedszkole Nr 8 w Żyrardowie

-        Tomasz Chocyk – Zespół Szkół Publicznych Nr 6 w Żyrardowie

Wszyscy wykonawcy zostali uhonorowani pamiątkowymi dyplomami oraz otrzymali nagrody przekazane przez Starostę Powiatu Żyrardowskiego Wojciecha Szustakiewicza i  Prezydenta Miasta Żyrardowa Wojciecha Jasińskiego.

Poniżej protokół komisji konkursowej

 • Śpiewa Lala, śpiewa Miś
 • Śpiewa Lala, śpiewa Miś
 • Śpiewa Lala, śpiewa Miś
 • Śpiewa Lala, śpiewa Miś
 • Śpiewa Lala, śpiewa Miś
 • Śpiewa Lala, śpiewa Miś
 • Śpiewa Lala, śpiewa Miś
 • Śpiewa Lala, śpiewa Miś
 • Śpiewa Lala, śpiewa Miś
 • Śpiewa Lala, śpiewa Miś
 • Śpiewa Lala, śpiewa Miś
 • Śpiewa Lala, śpiewa Miś
 • Śpiewa Lala, śpiewa Miś
 • Śpiewa Lala, śpiewa Miś
 • Śpiewa Lala, śpiewa Miś
 • Śpiewa Lala, śpiewa Miś
 • Śpiewa Lala, śpiewa Miś
 • Śpiewa Lala, śpiewa Miś

XVII Sesja Rady Powiatu, absolutorium dla Zarządu

W dniu 30 maja, w Młodzieżowym Domu Kultury w Żyrardowie, odbyła się XVII Sesja Rady Powiatu Żyrardowskiego. Pierwszym punktem w porządku obrad była informacja dotycząca działalności  Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego sp. z o.o. w Żyrardowie. Przedstawiła ją Prezes Zarządu Danuta Ciecierska. Sytuacja ekonomiczna Centrum Zdrowia jest stabilna, a spółka w ubiegłym, 2015 roku wypracowała zysk w wysokości 88.888,37 zł. Pozytywną tendencją jest także wzrost wydatków na inwestycje. Od początku istnienia spółki, tj. od września 2011 roku, nakłady inwestycyjne wyniosły 4.331.667,16, z czego w I kwartale 2016 roku, była to kwota 706.196,60 zł, jednostka realizuje także ambitny projekt pod nazwą „Rozwój e-usług medycznych w Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego sp. z o.o.” o całkowitej wartości 4.661.124,00 zł, z czego 80% kwoty stanowić będzie dofinansowanie w ramach RPO WM - podkreślała Pani Prezes.

Po informacji o działalności CZMZ  radni przystąpili do części uchwałodawczej sesji. Pierwszymi z uchwał w porządku obrad, jakie przedstawił zebranym Przewodniczący Rady Powiatu Żyrardowskiego Daniel Suchecki, były uchwały dotyczące zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Żyrardowskiego za 2015 rok i udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu Żyrardowskiego z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok. Przewodniczący Zarządu, Starosta Wojciech Szustakiewicz, przedstawił informacje na temat realizacji budżetu w ubiegłym roku. W 2015 roku Rada Powiatu podjęła 8 uchwał, a Zarząd Powiatu 4, wprowadzających zmiany do planu budżetowego, którego łączne dochody wyniosły 61.994.440,00 zł zł, zaś wydatki budżetu 60.138.043,00 zł. Ubiegłoroczny budżet był większy o kwotę 3.060.537 zł po stronie dochodów niż w roku 2014. Starosta podkreślił, że pozytywną dla Powiatu jest stała tendencja zwiększania dochodów własnych, w tym udziału w podatkach PIT i CIT. Dochody własne w ubiegłorocznym budżecie stanowiły 44,96%, pozostałe to – subwencja ogólna – 31,08%, dotacje celowe – 20,43 i dochody majątkowe -3,53% - mówił Starosta.

Podobna jak w ubiegłych latach była struktura wydatków. W roku 2015 najwięcej środków wydano na oświatę i wychowanie – 22.097.372,18 zł (36,74% wszystkich wydatków) i była to kwota większa o 1.521.283,00 zł niż w roku 2014.  zł – blisko 35,0 proc. Drugie miejsce zajęła pomoc i polityka społeczna – ok. 16,8 mln zł (28,01 proc.) Na trzecim miejscu pod względem wydatków znalazła się administracja publiczna, na którą przeznaczono blisko 11,6 proc. wydatkowanych środków, to jest 6,9 mln zł.  Z pozostałych wydatków – na ochronę zdrowia  wyasygnowano 4,43 mln zł (9,52 proc.), na bezpieczeństwo – 4,02 mln zł (6,69 proc.), a transport i łączność – 3,51 mln zł (5,85 proc.). Godne podkreślenia jest to, że kwota wydatków majątkowych wzrosła o ponad 800 tys. zł. Wzrost wydatków na oświatę, to nie tylko budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 1, ale także doposażanie poszczególnych szkół w sprzęt pozwalający poszerzyć ofertę edukacyjną, a również realizacja projektów edukacyjnych ze wsparciem środków z programu Kapitał ludzki akcentował Starosta.  Rok budżetowy Powiatu Żyrardowskiego zamknął się następującymi wskaźnikami: należności Powiatu – 2.086.867,50 zł, zobowiązania 8.026.175,23 zł, z czego kwota 4.849.445,25 zł to zobowiązania przejęte przez Powiat po zlikwidowanym SP ZOZ w Żyrardowie. Informacje Starosty dotyczące sprawozdania finansowego uzupełniła Skarbnik Powiatu Edyta Fedorowicz przedstawiając także pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej. Po przedłożonych sprawozdaniach opinie o realizacji budżetu przedstawiali przewodniczący komisji Rady Powiatu: Klaudiusz Stusiński – Komisji Promocji, Współpracy, Zdrowia i Polityki Społecznej, Piotr Markowski – Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Transportu, Krzysztof Waśkowski  – Komisji Oświaty, Kultury i Sportu oraz Krystyna Penczonek – Komisji Budżetu i Mienia Komunalnego. W pierwszej uchwale kwitującej realizację budżetu w 2015 roku, za podjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Żyrardowskiego za 2015 rok głosowali jednogłośnie wszyscy obecni na obradach sesji radni.

Drugą uchwałą istotną dla Zarządu była uchwała udzielająca  absolutorium z tytułu wykonania budżetu. Jej przyjęcie wymagało także pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej. Tu Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Danuta Skibińska  przedstawiła wniosek o udzielenie absolutorium, natomiast Przewodniczący Daniel Suchecki odczytał uchwałę RIO pozytywnie opiniującą wykonanie budżetu Powiatu oraz projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu Żyrardowskiego za 2015 rok. W głosowaniu nad udzieleniem absolutorium - za przyjęciem uchwały jednomyślnie wypowiedziało się 19 obecnych podczas głosowania radnych. Starosta Wojciech Szustakiewicz podziękował radnym za udzielone poparcie i zaufanie, podziękował Zarządowi i Skarbnik Edycie Fedorowicz za współpracę, za podejmowanie trudnych decyzji i realizację polityki dyscyplinującej finanse Powiatu, a dyrektorom jednostek i wydziałów za przestrzeganie i realizację tej polityki.

Kolejna uchwała dotyczyła zmian w budżecie na 2016 rok. Projekty uchwał w sprawie zmiany w  Budżecie Powiatu Żyrardowskiego na rok 2016 przedstawiła radnym Skarbnik Edyta Fedorowicz. Podejmując uchwałę radni zwiększyli plan dochodów  i wydatków o kwotę  36.424,07 zł.   Potrzeba zmian wynikała ze zwiększenia wpływów do budżetu oraz z przesunięć środków między działami i paragrafami w strukturze budżetu. Po przyjęciu tych zmian plan dochodów budżetu Powiatu ogółem wynosi 61.592.766,08 zł, natomiast plan wydatków budżetu Powiatu ogółem - 68.082.732,99 zł.

W dalszej części obrad radni podjęli jeszcze sześć uchwał. Dwie z nich dotyczyły czasu pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Żyrardowskiego w I oraz w drugim półroczu 2016 roku. Projekt uchwał przedstawił członek Zarządu Powiatu Leszek Kamiński i po pozytywnej opinii Komisji Promocji, Współpracy, Zdrowia i Polityki Społecznej zostały jednogłośnie przyjęte przez Radę. Projekty kolejnych czterech uchwał przedstawiła Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Mariola Stecko. Pierwsza z bloku uchwał dotyczyła przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żyrardowie w 2015r. Obowiązek składania corocznie radzie powiatu sprawozdania z działalności centrum oraz wykazu potrzeb w zakresie pomocy społecznej wynika z przepisów ustawy o pomocy społecznej. Sprawozdanie publikujemy poniżej w pliku pdf. Pozostałe trzy uchwały dotyczyły - zatwierdzenia sprawozdania z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej za rok 2015, przyjęcia „Oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2015”  oraz raportu z realizacji działań w 2015 roku w ramach Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2013-2018 z realizacji działań w 2015 roku. Wszystkie projekty uchwał, po pozytywnej opinii Komisji radni przyjęli bez głosów sprzeciwu.

W porządku znalazł się jeszcze punkt dotyczący sprawozdania z działalności doraźnej Komisji Statutowej i Regulaminowej Rady Powiatu Żyrardowskiego. Pełniący funkcję Przewodniczącego radny Grzegorz Obłękowski poinformował, że komisja pracowała w ubiegłym roku podczas tworzenia Statutu Powiatu i po jego uchwaleniu zakończyła swoją działalność.

Ostatnie punkty w porządku to informacja o pracy Zarządu Powiatu oraz interpelacje i wnioski radnych. Pierwszy z punktów Starosta Wojciech Szustakiewicz uzupełnił o informacje o spotkaniu przedstawicieli samorządów powiatu, które odbyło się w dniu 27 maja z okazji Dnia Samorządowca, natomiast w drugim punkcie, radny Stanisław Nalej złożył interpelację związaną z zezwoleniem na gospodarowanie odpadami wydanym przez Starostę dla firmy EMKA.

Na zakończenie Przewodniczący udzielił głosu przedstawicielom związków pracowniczych, którzy kwestionują działania podejmowane przez Zarząd Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego, szczególnie decyzję wydzielenie ze struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa realizowanych przez nie samodzielnie funkcji i przekazanie ich do wykonania innym podmiotom. Outsourcing, dotyczy w CZMZ zadań związanych z utrzymaniem czystości. W tej kwestii głos zabrała jako pierwsza przedstawiciel związków zawodowych Teresa Lefelt, a także Zastępca Przewodniczącego Zarządu Regionu Mazowsze NSZZ Solidarność Waldemar Dubiński. Związkowcy negowali taki sposób zarządzania przedsiębiorstwem, apelowali o ochronę praw i interesów pracowniczych.

Po wystąpieniu przedstawicieli związkowych Przewodniczący zamknął obrady XVII Sesji.

 • XVII Sesja Rady Powiatu, absolutorium dla Zarządu
 • XVII Sesja Rady Powiatu, absolutorium dla Zarządu
 • XVII Sesja Rady Powiatu, absolutorium dla Zarządu
 • XVII Sesja Rady Powiatu, absolutorium dla Zarządu
 • XVII Sesja Rady Powiatu, absolutorium dla Zarządu
 • XVII Sesja Rady Powiatu, absolutorium dla Zarządu
 • XVII Sesja Rady Powiatu, absolutorium dla Zarządu
 • XVII Sesja Rady Powiatu, absolutorium dla Zarządu
 • XVII Sesja Rady Powiatu, absolutorium dla Zarządu
 • XVII Sesja Rady Powiatu, absolutorium dla Zarządu
 • XVII Sesja Rady Powiatu, absolutorium dla Zarządu
 • XVII Sesja Rady Powiatu, absolutorium dla Zarządu
 • XVII Sesja Rady Powiatu, absolutorium dla Zarządu
 • XVII Sesja Rady Powiatu, absolutorium dla Zarządu
 • XVII Sesja Rady Powiatu, absolutorium dla Zarządu
 • XVII Sesja Rady Powiatu, absolutorium dla Zarządu
 • XVII Sesja Rady Powiatu, absolutorium dla Zarządu
 • XVII Sesja Rady Powiatu, absolutorium dla Zarządu
 • XVII Sesja Rady Powiatu, absolutorium dla Zarządu
 • XVII Sesja Rady Powiatu, absolutorium dla Zarządu

Powiatowe konkursy z okazji 100-lecia Żyrardowa w Młodzieżowym Domu Kultury

            31 maja odbyło się uroczyste podsumowanie Powiatowego Konkursu Plastycznego pt. "Żyrardów sercem malowany". Dzień później podsumowano również Powiatowy Konkurs Poetycki pt. "Żyrardów - co za miasto". Do Młodzieżowego Domu Kultury przybyli laureaci z całego powiatu żyrardowskiego. Konkursy zorganizowano w ramach obchodów 100-lecia uzyskania praw miejskich przez Miasto Żyrardów.

            Nagrody wręczyli: Pani Bożena Liszewska - Dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury, Wicestarosta Pan Grzegorz Dobrowolski, Przewodniczący Rady Miasta Żyrardowa - Pan Marcin Rosiński oraz Pan Zbigniew Kołaczek - artysta plastyk, nauczyciel Mł.D.K. Po wręczeniu nagród młodzi plastycy uczestniczyli w otwarciu wystawy nagrodzonych i wyróżnionych prac, które zostały również wydane w formie albumu wraz z wierszami o Żyrardowie.

            1 czerwca odbyło się uroczyste podsumowanie Powiatowego Konkursu Poetyckiego pt. "Żyrardów – co za miasto"wraz z wręczeniem nagród. Na rozpoczęcie gali wystąpiły przedstawicielki zespołu wokalnego "Szałaputy" wykonując dwie piosenki, których teksty zostały oparte na wierszach konkursowych.

            Na konkurs zgłoszono 64 wiersze z 10 placówek oświatowo-wychowawczych powiatu żyrardowskiego. W Komisji udział wzięli: Jerzy Jankowski – poeta, autor tekstów, nauczyciel; Hanna Fibich – nauczyciel Mł.D.K, instruktor teatralny; Wiesław Tupaczewski – artysta satyryk, lider Kabaretu OTTO, autor tekstów i piosenek; Krzysztof Gwiazda – śpiewak operowy, autor piosenek, nauczyciel muzyki; Maciej Klociński – wokalista, instrumentalista, adiunkt na wydziale Kulturoznawstwa UKSW.

            Konkursy swym patronatem objęli - Starosta powiatu Żyrardowskiego i Prezydent Miasta Żyrardowa.

Wyniki konkursów w zalaczonych protokolach.

 • Powiatowe konkursy z okazji 100-lecia Żyrardowa
 • Powiatowe konkursy z okazji 100-lecia Żyrardowa
 • Powiatowe konkursy z okazji 100-lecia Żyrardowa
 • Powiatowe konkursy z okazji 100-lecia Żyrardowa
 • Powiatowe konkursy z okazji 100-lecia Żyrardowa

Od ochrony środowiska po musztrę, czyli skierniewicki Festiwal Nauki

Uczniowie LO w Puszczy Mariańskiej wzięli udział w tegorocznej edycji Festiwalu Nauki w Skierniewicach, którego celem jest popularyzowanie idei zrównoważonego rozwoju oraz nauki wśród młodzieży.

W piątek 20 maja klasa I mp uczestniczyła w Rajdzie Budnickim. Przewodnikiem wycieczki była dr Anna Traut-Seliga nauczyciel biologii w naszej szkole i pracownik naukowy PWSZ. Pierwszy etap rajdu to wyprawa po lesie. Uczniowie nauczyli się jak rozróżniać dzikie rośliny jadalne, podziwiali budowę geomorfologiczną terenu. Drugim etapem była wizyta w zagrodzie edukacyjnej, gdzie odbyły się warsztaty permakultury. Uczestnicy poznali zasady funkcjonowania samowystarczalnego gospodarstwa, zaspokajającego wszystkie niezbędne potrzeby człowieka.

W niedzielę klasa 2 MW reprezentowała liceum na I Przeglądzie Musztry Klas Mundurowych. Po wspaniałym popisie musztry paradniej pokonali wszystkich rywali i zajęli 1 MIEJSCE.

Poniedziałkowym tematem było bezpieczeństwo wewnętrzne. Uczniowie klasy policyjnej wysłuchali wykładów dotyczących m.in. cyberzagrożeń oraz możliwości wykorzystania śmigłowców w strukturze bezpieczeństwa państwa. Po prelekcjach zaprezentowały się różne służby mundurowe: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Skierniewicach, Służba Więzienna z Zakładu Karego w Łowiczu, Wojskowa Komenda Uzupełnień i Komenda Powiatowa Policji w Skierniewicach. Atrakcją dnia była możliwość zobaczenia z bliska śmigłowca RobinsonR22.

We wtorek uczniowie klas drugich zainteresowanych naukami biologicznymi wzięli udział w warsztatach Instytutu Nauk Przyrodniczych. Poznali tajniki florystyki, entomologii, tkactwa, zielarstwa i dendrologii. Były to bardzo ciekawe i urozmaicone zajęcia.

 • Skierniewicki Festiwal Nauki
 • Skierniewicki Festiwal Nauki
 • Skierniewicki Festiwal Nauki
 • Skierniewicki Festiwal Nauki
 • Skierniewicki Festiwal Nauki
 • Skierniewicki Festiwal Nauki

Dzień Mamy w Klubie Myszki Miki

W dniu 25 maja odbył się uroczysty występ maluchów z Klubu Myszki Miki z okazji Dnia Mamy. Wzruszające chwile, muzyka i śpiew, wiersze oraz scenki odegrane przez dzieci na długo pozostaną w pamięci rodziców. Przewidziano również piosenki dla tatusiów. Na koniec maluchy wręczyły swoim rodzicom prezenty i laurki, specjalnie przygotowane podczas zajęć plastycznych.

 • Dzień Mamy w Klubie Myszki Miki
 • Dzień Mamy w Klubie Myszki Miki
 • Dzień Mamy w Klubie Myszki Miki
 • Dzień Mamy w Klubie Myszki Miki
 • Dzień Mamy w Klubie Myszki Miki
 • Dzień Mamy w Klubie Myszki Miki

Premie dla młodych rolników

Od 3 czerwca młodzi rolnicy, którzy chcą rozwijać swoje gospodarstwa rolne, mogą starać się o dofinasowanie. Kwota jest niebagatelna – to 150 tys. zł. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmowała wnioski przez najbliższe dwa miesiące – do 1 sierpnia 2020 r.

To już kolejny - 6 - nabór wniosków w ramach operacji typu „Premie dla młodych rolników”. Wsparcie to jest zachętą dla młodego pokolenia do rozwijania rolniczego biznesu – nie tylko pozwala zachować opłacalność produkcji rolnej. „Premię dla młodego rolnika” mogą otrzymać osoby, które m. in.:

 • w dniu złożenia wniosku mają nie więcej niż 40 lat;
 • posiadają odpowiednie kwalifikacje zawodowe (lub uzupełnią je w ciągu 36 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy);
 • posiadają gospodarstwo rolne o powierzchni minimum 1 ha;
 • rozpoczęły prowadzenie działalności rolniczej nie wcześniej niż 24 miesiące przed dniem złożenia wniosku;
 • posiadają lub utworzą gospodarstwo o wielkości ekonomicznej mieszczącej się w przedziale od 13 tys. euro do 150 tys. euro;
 • przedłożą biznesplan dotyczący rozwoju gospodarstwa.

Premia musi w całości zostać przeznaczona na prowadzenie gospodarstwa lub przygotowanie do sprzedaży wytwarzanych w nim produktów rolnych. Minimum 70% premii należy przeznaczyć na inwestycje w środki trwałe. Środki będą wypłacane w dwóch ratach:

120 tys. zł – na wniosek o płatność, po spełnieniu przez młodego rolnika określonych warunków;

30 tys. zł – po realizacji biznesplanu.

Wnioski będą przyjmowały oddziały regionalne ARiMR. Można je będzie składać drogą elektroniczną, osobiście lub przesłać pocztą.

Więcej informacji na stronie www.arimr.gov.pl

 • Premie dla młodych rolników

Kalendarium

Kalendarz

«grudzień 2023»
PnWtŚrCzwPtSobNd
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Planowane wydarzenia:

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Banery

Banery

Zarząd Powiatu

Stopka

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
96-300 Żyrardów
ul. Limanowskiego 45
NIP: 838-16-10-589
REGON: 750151250

Godziny pracy urzędu:

Dzień Godzina
poniedziałek:  8.00 - 16.00
wtorek:  8.00 - 16.00
środa:  8.00 - 17.00
czwartek:  8.00 - 16.00
piątek:  8.00 - 15.00

 

Kontakt telefoniczny:

Dział
Numer tel
Centrala telefoniczna  +48 46 856 61 00
Biuro obsługi – kancelaria  +48 46 856 61 65
Sekretariat Zarządu  +48 46 856 61 22
Biuro Rady  +48 46 856 61 51

 

E-mail:
starosta@powiat-zyrardowski.pl
starostwo@powiat-zyrardowski.pl

Inspektor Ochrony Danych Joanna Trusińska

tel.: 22 350 01 40, iod@powiat-zyrardowski.pl

Nasz powiat

 • mapa powiatu żyrardowskiego
 • Żyrardów
 • Mszczonów
 • Puszcza Mariańska
 • Radziejowice
 • Wiskitki