Treść strony

Kocham Cię Polsko. Konkurs plastyczny dla dzieci

Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie zaprasza do wzięcia udziału w I Powiatowym Konkursie Twórczości Plastycznej „ Kocham Cię, Polsko”, który ma na celu zmobilizować dzieci w wieku 4-10 lat do własnych przemyśleń i odpowiedzi na pytania: „Co to znaczy być Polakiem”, „Co to znaczy kochać Polskę”. Chcielibyśmy, aby uczestnicy konkursu poprzez swoje prace wyrazili takie uczucia jak miłość, empatia, szacunek i inne budujące emocje związane z polskością i byciem Polakiem.

 

REGULAMIN

I POWIATOWEGO KONKURSU TWÓRCZOŚCI PLASTYCZNEJ

„Kocham Cię, Polsko”

I ORGANIZATOR

Organizatorem Powiatowego Konkursu Twórczości Plastycznej „ Kocham Cię, Polsko” jest Muzeum Mazowsza Zachodniego z siedzibą w Żyrardowie, ul. Dittricha 1, tel. (46) 855 33 13, e-mail: muzeum@muzeumzyrardow.pl.

Patronat honorowy nad Konkursem objął Starosta Powiatu Żyrardowskiego  Pan Wojciech Szustakiewicz .

II CELE KONKURSU

Celem konkursu jest zmobilizowanie dzieci do własnych przemyśleń i odpowiedzi na pytania: „Co to znaczy być Polakiem”, „Co to znaczy kochać Polskę”. Dzieci poprzez swoje prace powinny wyrazić uczucia, odczucia, miłość, empatię, szacunek i inne budujące emocje związane z polskością i byciem Polakiem.

III. MIEJSCE I TERMIN

Finał konkursu odbędzie się w siedzibie organizatora – adres jak wyżej. Termin nadsyłania/ przekazania prac do dnia 28 lutego 2017roku. Rozstrzygnięcie konkursu, ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się 9 marca 2017 roku.

IV ZASADY I WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. Konkurs adresowany jest do dzieci w wieku od 4 – 10 roku życia.
 2. W konkursie mogą uczestniczyć dzieci z różnych szczebli nauczania w ramach zajęć przedszkolnych, szkolnych, bądź innych placówek wychowawczych lub artystycznych.
 3. Kryterium oceny prac: samodzielność wykonania, staranność, wrażenie estetyczne.
 4. Technika prac dowolna: malarstwo, rysunek, wyklejanka i inna stosowana do wieku uczestników, gwarantująca samodzielność wykonania.
 5. Format prac nie mniejszy niż A4 i nie większy niż A1. Prac wykonanych na płaszczyźnie nie należy oprawiać ani podklejać. Formy przestrzenne o wymiarze nie przekraczającym 50cmx50ccm.
 6. Każda praca powinna być opatrzona kartą informacyjną, która ma zawierać: tytuł pracy, imię i nazwisko, wiek autora, nazwę i adres przedszkola, szkoły bądź placówki, której dziecko jest uczestnikiem, imię i nazwisko nauczyciela/instruktora.

 V ROZSTRZYGNIECIE KONKURSU

 1. Rozstrzygniecie konkursu i wręczenie nagród odbędzie się 9 marca 2017 roku. Prace zostaną ocenione przez jury wybrane przez organizatora konkursu.
 2. Organizator nie odsyła nadesłanych/ przekazanych prac – wszystkie prace konkursowe przechodzą na własność organizatora.
 3. Organizator przygotuje ekspozycję pokonkursową.
 4. W konkursie zostaną przyznane nagrody w dwóch grupach wiekowych: 4-6lat i 7-10 lat.

VI UWAGI DODATKOWE

 1. Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego Regulaminu.
 2. Organizator zapewnia sobie prawo do zmian w programie konkursu.

Osobą odpowiedzialną merytorycznie za konkurs jest Roksana Kulis -Lemiesz.

Witam na nowej stronie

Serdecznie witam na nowej stronie internetowej Powiatu Żyrardowskiego. Zmianę wizualizacji naszego dotychczasowego serwisu internetowego wymogły nie tylko nowe trendy, ale nade wszystko wygoda użytkowników. Nowy serwis oparty o system zarządzania treścią i strukturą serwisu netadmin  w wersji 7.0 dostosowany jest do wytycznych WCAG 2.0. Naszą stronę można opisać trzema słowami - nowoczesna, funkcjonalna i intuicyjna. Dzięki wykorzystaniu technologii „Responsive Web Design (RWD) strona wyświetla się optymalnie na dowolnym urządzeniu, niezależnie od jego wielkości i rozdzielczości ekranu. Responsywna wersja serwisu pozwala na łatwe przeszukiwanie strony na urządzeniach mobilnych (tablet, telefon).

Nowa strona funkcjonuje pod adresem www.powiat-zyrardowski.pl, natomiast dotychczasowa strona także pozostanie dostępna w swej dotychczasowej wersji. Nowa strona została stworzona przy współpracy z firmą extranet.

Wierzę, że wraz z nowym wyglądem strona przynosi Państwu nową jakość poprzez lepszy dostęp do informacji dotyczących naszego samorządu. Mam nadzieję, że przejrzysta szata graficzna naszej nowej witryny i jej funkcjonalność ułatwią dostęp do poszukiwanych przez Państwa treści.

Starosta Wojciech Szustakiewicz

XXIV Sesja Rady Powiatu Żyrardowskiego

W dniu 30 grudnia 2016 r. odbyły się obrady XXIV Sesji Rady Powiatu Żyrardowskiego. Porządek obrad obejmował dyskusję i głosowanie nad kilkoma uchwałami, w tym między innymi nad tą porządkującą gospodarkę finansami Powiatu w roku 2016.

Na początek radni przyjęli uchwałę w sprawie ustalenia wykazu i planu finansowego wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016. Ustawa o finansach publicznych dopuszcza możliwość ustalenia przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. Środki finansowe na wydatki ujęte w wykazie, gromadzone są wtedy na wyodrębnionym subkoncie podstawowego rachunku bankowego jednostki budżetowej. Wykaz i plan finansowy wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016 obejmuje zadania, na które po przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego podpisane zostały umowy, a termin zakończenia realizacji zadania przypada na I i II kwartał 2017 r. Wśród tych zadań znalazły się: przebudowa drogi powiatowej nr 4718W Bartniki-Puszcza Mariańska w miejscowości Budy Zaklasztorne i miejscowości Radziwiłłów z kwotą wydatków 460 043,36 zł, wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy wiaduktu nad linią CMK w Lublinowie w ciągu drogi 4719W Puszcza Mariańska-Mszczonów (kwota 70 000,00 zł) oraz kompleksowe przygotowanie terenów pod działalność inwestycyjną w powiecie sochaczewskim, gmina Teresin i powiecie żyrardowskim, gmina Wiskitki - Etap III, poprzez rozbudowę drogi powiatowej nr 3837W na odcinku Szymanów - Aleksandrów oraz przebudowę drogi powiatowej nr 3834W na odcinku Cyganka - Szymanów - Obwodnica Teresina – kwota 17 850,00 zł. Projekt uchwały przedstawiony przez Skarbnik Edytę Fedorowicz i pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Budżetu i Mienia Komunalnego radni przyjęli jednogłośnie.

Kolejny punkt w porządku obrad związany był z aktualizacją przepisów dotyczących  finansowania niepublicznych placówek oświatowych. Projekt uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz niepublicznych placówek oświatowych z terenu Powiatu Żyrardowskiego, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania oraz terminu i sposobu rozliczenia dotacji także z budżetem Powiatu przedstawił Dyrektor Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Adam Lemiesz. Zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty „Dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych przysługują na każdego ucznia uczestniczącego w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w danym miesiącu w wysokości nie niższej niż 50% ustalonych w budżecie odpowiednio danej gminy lub powiatu wydatków bieżących ponoszonych w szkołach publicznych tego samego typu i rodzaju w przeliczeniu na jednego ucznia”. Zgodnie z tymi przepisami to Rada Powiatu posiada kompetencje związane z ustalaniem trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznych szkół, a także ustaleniem trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczenia dotacji, więc niezbędne zmiany należało wprowadzić uchwałą Rady. Projekt uchwały, podobnie jak poprzedniej, zaopiniowała pozytywnie Komisja Budżetu i Mienia Komunalnego, a radni przyjęli w głosowaniu jednogłośnie.

W porządku obrad znalazł się jeszcze projekty uchwał w sprawie: delegowania radnych w skład Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Żyrardowie. W ustawowo określony skład Komisji wchodzi m.in. Starosta, jako jej Przewodniczący oraz dwóch radnych delegowanych przez Radę Powiatu. Kadencja Komisji trwa trzy lata niezależnie od zmian przeprowadzonych w trakcie jej trwania i jest powoływana zarządzeniem Starosty. Komisja w swym dotychczasowym składzie została powołana Zarządzeniem Starosty Powiatu Żyrardowskiego z 24 stycznia 2014 r., a jej kadencja upływa w styczniu 2017 roku. W związku z powyższym zachodziła konieczność delegowania dwóch osób spośród obecnego składu Rady. W skład Komisji weszli więc, oprócz Starosty Wojciecha Szustakiewicza, Przewodniczący Rady Daniel Suchecki i Członek Zarządu Powiatu Leszek Kamiński.

Ostatnimi w porządku znalazły się punkty związane z przyjęciem planów pracy Rady Powiatu oraz Komisji Rewizyjnej i pozostałych komisji Rady na 2017 rok.

Na zakończenie obrad Starosta Wojciech Szustakiewicz podsumował w swym wystąpieniu upływający rok 2016, złożył także wraz z Przewodniczącym Rady Danielem Sucheckim wszystkim obecnym życzenia noworoczne.

XXIII Sesja Rady Powiatu Żyrardowskiego

Na dzień 20 grudnia 2016 r. Przewodniczący Daniel Suchecki zwołał obrady XXIII Sesji Rady Powiatu Żyrardowskiego. O ile termin sesji był typowy, to miejsce wybrano szczególne. Obrady odbyły się w hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Żyrardowie. Porządek obrad obejmował dyskusję i głosowanie nad kilkoma uchwałami, w tym tą kluczową – dotyczącą budżetu Powiatu Żyrardowskiego na rok 2017.

Na początek radni przyjęli uchwałę w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Żyrardowskiego, które powodowały zmiany w budżecie Powiatu na 2016 rok wprowadzane uchwałą korygującą strukturę dochodów i wydatków tegorocznego budżetu. Były one spowodowane między innymi zwiększeniem dochodów a także przesunięciem środków między działami. Po ich zatwierdzeniu plan dochodów ogółem budżetu Powiatu Żyrardowskiego w 2016 roku zamknął się kwotą 65.880.188,47  ., natomiast wydatków ogółem 70.537.815,45 zł.

Kolejne dwie uchwały dotyczyły planów finansowych Powiatu na 2017. Proponowane zmiany w zapisach Wieloletniej Prognozy Finansowej i pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej przedstawiła w imieniu Zarządu Skarbnik Powiatu Edyta Fedorowicz. WPF – to dokument, który obejmuje projekcję finansową Powiatu z uwzględnieniem planowanych dochodów i wydatków uwzględniających obsługę zadłużenia w okresie do roku 2037. Następna uchwała dotyczyła przyjęcia budżetu Powiatu Żyrardowskiego na 2017 rok. Projekt uchwały, w sprawie przyjęcia budżetu Powiatu Żyrardowskiego na 2017 rok zaprezentował Starosta Powiatu Żyrardowskiego Wojciech Szustakiewicz, który nie kryjąc zadowolenia objaśniał jego założenia, podkreślając też jego odtworzeniowy charakter. Przedłożony budżet Powiatu na rok 2017 został pozytywnie zaopiniowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową oraz Komisje Rady Powiatu Żyrardowskiego. W swym wystąpieniu Starosta wskazał na istotne założenia do budżetu na 2017 rok:

planowane dochody budżetu Powiatu w roku 2017 przedstawiają się następująco:

 • dochody własne zaplanowane zostały w łącznej kwocie 31.660.391,00 zł, co stanowi 48,4 % planowanych dochodów ogółem,
 • subwencja ogólna z budżetu państwa zaplanowana w łącznej kwocie 20.280.806,00 zł (31,0% planowanych dochodów ogółem),
 • dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez Powiat – zaplanowane zostały w kwocie 8.577.418,00 zł, tj. 13,1% planu dochodów ogółem,
 • dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie bieżących zadań własnych zaplanowano w łącznej kwocie 1.372.450,00 zł. (dotacja przeznaczona jest na funkcjonowanie trzech domów pomocy społecznej),
 • dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, zaplanowano w wysokości 950.992,37 zł,
 • dotacje na zadania realizowane przez Powiat na podstawie zawartych umów i porozumień zostały zaplanowane łącznie w kwocie 388.000,00 zł.

Dochody budżetu Powiatu Żyrardowskiego na rok 2017 planuje się w wysokości 65.434.126,15 zł, co stanowi 99,32 % dochodów roku 2016. W planie dochodów roku 2017 dochody bieżące stanowią kwotę 63.230.057,37 zł, natomiast dochody majątkowe w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych wynoszą 2.204.068,98 zł  

Planowane wydatki budżetu Powiatu na 2017 r. wynoszą 68.744.727,99 zł. W planowanych wydatkach roku 2017 wydatki bieżące stanowią kwotę 59.160.133,45 zł, tj. 86,1% planowanych wydatków ogółem. Wydatki majątkowe wynoszą 9.584.594,54  zł, co stanowi 13,9% planowanych wydatków ogółem.

W strukturze wydatków na poszczególne działy zaplanowano następujące kwoty:

 • Oświata i wychowanie wraz z Edukacyjną opieką wychowawczą - 23.801.260,16 , co stanowi 34,7% planowanych wydatków ogółem,
 • Pomoc społeczna, Rodzina oraz pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 17.523.198,99 zł, tj. 25,5% planowanych wydatków ogółem,
 • Administracja publiczna - 7.622.334,00 , tj. 11,1% planowanych wydatków ogółem,
 • Transport i łączność - 7.029.158,53 zł, tj. 10,2% planowanych wydatków ogółem,
 • Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 4.713.831,01 , tj. 6,9% planowanych wydatków ogółem,
 • Ochrona zdrowia - 3.676.727,00 , tj. 5,4% planowanych wydatków ogółem,
 • Pozostałe działy - Rolnictwo i łowiectwo, Leśnictwo, Gospodarka mieszkaniowa, Działalność usługowa, Obrona narodowa, Wymiar sprawiedliwości, Obsługa długu publicznego, Różne rozliczenia, Gospodarka komunalna, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, Kultura fizyczna - 4.378.218,30 , tj. 6,4% planowanych wydatków ogółem.

Plan przychodów budżetu Powiatu na 2017 rok wynosi 4.357.441,11 zł. Na powyższą kwotę składa się planowany do zaciągnięcia kredyt bankowy w wysokości 3.816.839,47 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 1.046.839,47 zł oraz na pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.770.000,00 zł, oraz wolne środki w wysokości 540.601,64 zł. Planowane rozchody budżetu Powiatu na 2017 rok zamykają się kwotą 1.046.839,47 zł i zostaną przeznaczone na spłatę kapitału od zaciągniętych w latach poprzednich kredytów w kwocie 837.183,47 zł i pożyczek w kwocie 209.656,00 zł.  

Po wystąpieniu Starosty Skarbnik Edyta Fedorowicz przedstawiła pozytywną opinię projektu budżetu jaka wydała Regionalna Izba Obrachunkowa, po niej przewodniczący komisji Rady Powiatu:  Oświaty i Kultury - Krzysztof Waśkowski, Współpracy, Promocji, Zdrowia i Polityki Społecznej - Klaudiusz Stusiński, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Transportu – Piotr Markowski oraz Komisji  Budżetu i Mienia Komunalnego - Krystyna Penczonek.

Poddany pod głosowanie projekt uchwały budżetowej Powiatu Żyrardowskiego na rok 2017 radni przyjęli siedemnastoma głosami za przy jednym głosie sprzeciwu. Po głosowaniu Starosta Wojciech Szustakiewicz podziękował radnym za przyjęcie budżetu, a Skarbnik Edycie Fedorowicz, pracownikom Wydziału Finansowo-Księgowego oraz członkom Zarządu Powiatu za  pracę przy jego konstrukcji.

Projekty kolejnych uchwał  przedstawił Dyrektor Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg Publicznych Paweł Myszkowski. Pierwsza z uchwał dotyczyła  ustalenia wysokości opłat za usuwanie z dróg pojazdów i ich parkowanie na terenie Powiatu Żyrardowskiego w roku 2017. Na podstawie przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym to Rada Powiatu uchwala corocznie w drodze uchwały wysokość opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie oraz wysokość kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia pojazdów a następnie odstąpienia. Kolejne uchwały dotyczyły pozbawienia kategorii drogi powiatowej odcinków drogi powiatowej leżącej w ciągu dawnej DK 50 położonych na terenie gminy Mszczonów oraz Radziejowice i zaliczenia ich do kategorii dróg gminnych. Pozytywne opinie do projektów uchwał Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Transportu przedstawił jej Przewodniczący Piotr Markowski, a w głosowaniu radni  przyjęli je większością głosów. Sesję zakończyły informacje Starosty o pracy Zarządu  oraz Przewodniczącego Rady dotyczące ustalenia daty ostatniej w bieżącym roku Sesji Rady Powiatu, którą zaplanowano na dzień 30 grudnia.

Jubileusz ,,Włókiennika"

02 grudnia 2016 r. w Zespole Szkół Nr 2 w Żyrardowie odbyła się gala z okazji 60 – lecia istnienia szkoły, znanej powszechnie jako ,,Włókiennik”. Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą w kościele pod wezwaniem Wniebowstąpienia Pańskiego. Kolejne części uroczystości miały miejsce w  budynku szkoły przy ulicy Legionów Polskich. W progu szkoły gości witały uczennice ubrane w  historyczne stroje prządek. W sali wypełnionej dekoracjami podkreślającymi tradycję włókienniczą szkoły, zaproszonych  przywitała dyrektor szkoły – Jolanta Walczak. Wśród wielu gości byli: proboszcz parafii p.w. Wniebowstąpienia Pańskiego – Stanisław Lech, Starosta Powiatu Żyrardowskiego – Wojciech Szustakiewicz oraz starostowie poprzednich kadencji – Mieczysław Gabrylewicz i Stanisław Niewiadomski, przewodniczący Rady Powiatu – Daniel Suchecki, wicestarosta – Grzegorz Dobrowolski, Zastępca Prezydenta Żyrardowa Dariusz Kaczanowski, Członek Zarządu Powiatu – Leszek Kamiński, Skarbnik – Edyta Fedorowicz, Sekretarz – Sebastian Litewnicki, Dyrektor Wydziału Oświaty – Adam Lemiesz, Dyrektor Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych – Anna Jankowska Czyżewska, dyrektorzy szkół powiatowych i miejskich, dyrektorzy placówek i organizacji społecznych działających w obszarze kultury, edukacji, opieki społecznej oraz wieloletni dyrektorzy szkoły – Stanisław Stefański i Marian Zielonka, byli pracownicy, absolwenci, obecni nauczyciele, uczniowie, rodzice.

Dyrektor szkoły – Jolanta Walczak zaprosiła wszystkich w sentymentalną podróż do minionych lat i nakreśliła historię szkoły. Placówka została powołana w 1956 roku z inicjatywy dyrekcji Żyrardowskich Zakładów Przemysłu Lniarskiego w celu zapewnienia Zakładom wykwalifikowanej siły roboczej. Przez wiele lat nie miała własnej siedziby – otrzymała ją dopiero w roku szkolnym 1973/74, kiedy oddano na jej potrzeby nowo wybudowany budynek przy ul. Rewolucji Październikowej, obecnie Legionów Polskich. Na przestrzeni 60 lat szkoła przechodziła wiele zmian. Obecnie funkcjonuje jako Zespół Szkół Nr 2 w Żyrardowie, w skład którego wchodzą: Liceum Ogólnokształcące, Technikum i Zasadnicza Szkoła Zawodowa. 18 kwietnia 2012 r. Zespół Szkół Nr 2  otrzymał nowy sztandar, a szkołom wchodzącym w jego skład nadano imię Karola Dittricha. Szkoła rozwija się, otwiera nowe kierunki kształcenia, uczestniczy w projektach unijnych, dzięki którym doposażane są szkolne pracownie, uczniowie odbywają praktyki zagraniczne we Włoszech, zdobywają nowe kwalifikacje. Ranga szkoły podkreślił Starosta Wojciecha Szustakiewicz, który nawiązał w swym wystąpieniu do przeszłości szkoły, kiedy w jej murach kształcono kadrę i pracowników zakładów, a lniane żyrardowskie tkaniny znane były zarówno w Polsce, jak i na świecie. Odnosząc się do czasów obecnych, Starosta zwrócił uwagę na to, że placówka potrafi przystosowywać się do nowych warunków i potrzeb rynku pracy, posiada bogatą ofertę edukacyjną, która spotyka się z zainteresowaniem gimnazjalistów.

Po oficjalnych wystąpieniach, na ręce Pani Dyrektor Jolanty Walczak goście złożyli życzenia i okolicznościowe upominki. Dyrektor szkoły odczytała listy gratulacyjne od Mazowieckiego Kuratora Oświaty Aureli Michałowskiej oraz Prezesa PGK w Żyrardowie Hanny Bieżuńskiej. Następnie uczniowie zaprezentowali program artystyczny, wzbogacony pojawiającymi się w tle tematycznymi slajdami, nawiązujący do historii szkoły i patrona  - Karola Dittricha. Po występie uczniów, społeczność szkolna pięknymi bukietami róż uhonorowała byłych dyrektorów i obecną dyrektor szkoły. Na zakończenie, na scenę wniesiono jubileuszowy tort i zabrzmiało gromkie „Sto lat”.

Po części oficjalnej nadszedł czas na spotkania, wspomnienia, poczęstunek, zwiedzanie szkoły, oglądanie kronik, gablot i slajdów ze zdjęciami: od archiwalnych po współczesne. Powrót do szkolnych ławek, spotkania z koleżankami, kolegami, nauczycielami przywołały najpiękniejsze wspomnienia. Obecni uczniowie z dumą oprowadzali po szkole. ,,Gastronomicy” we współczesnych strojach gastronomicznych obsługiwali gości, częstując przygotowanymi przez siebie, rodziców i sponsorów smakołykami.

XXII Sesja Rady Powiatu w Żyrardowie

W dniu 28 listopada 2016 r. radni obradowali na XXII sesji Rady Powiatu Żyrardowskiego. Sesję prowadził Przewodniczący Daniel Suchecki. Planowany porządek obrad obejmował między innymi dyskusję nad projektami uchwał dotyczącymi zmian wieloletniej prognozy finansowej, zmian w Budżecie Powiatu Żyrardowskiego na 2014 rok., w sprawie czasu pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Żyrardowskiego w 2017 roku, w sprawie w programu współpracy Powiatu Żyrardowskiego z organizacjami pozarządowymi w roku 2017 oraz w sprawie zmiany  uchwały zatwierdzającej wysokość środków PFRON. Część uchwałodawczą poprzedziła informacja o stanie bezpieczeństwa pożarowego w powiecie żyrardowskim w 2015 roku. Obszerną informację radni otrzymali w materiałach sesyjnych, publikujemy ją poniżej w pliku pdf, natomiast krótką relację akcentującą najistotniejsze kwestie przedstawił szef Wydziału Operacyjnego Komendy mł. bryg. Tomasz Piątkowski.

W punkcie dotyczącym wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej i Budżecie Powiatu Żyrardowskiego projekty uchwał przedstawiła Skarbnik Edyta Fedorowicz. Potrzeba wprowadzenie zmian w budżecie Powiatu wynikała ze zwiększeń i  zmniejszeń w planie dochodów i wydatków oraz z przesunięć między działami. Dochody budżetu  zmniejszono o kwotę 613.415,36 zł i zwiększono o 316.100,23 zł. Wpływ na te zmiany miały m.in. - zmniejszenie o kwotę 66.000,00 zł dochodów majątkowych Starostwa z tytułu dofinansowania przez Gminę Mszczonów zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4726W wraz ze skrzyżowaniem w miejscowości Badowo Dańki, zmniejszenie o kwotę 100.000,00 zł planu dochodów z tytułu otrzymywanych środków z opłat za gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa, zmniejszenie planu dochodów o kwotę 85.000,00 zł z tytułu wpływów z opłat komunikacyjnych i opłat za koncesje i licencje oraz zmniejszenie o kwotę 346.715,36 zł planu dochodów i jednocześnie planu wydatków związanych z realizacją projektu pn. „Ograniczenie występowania chorób układu krążenia ludności powiatu żyrardowskiego poprzez promocję zdrowia i profilaktykę chorób”. Zmniejszenie spowodowane jest zakończeniem projektu z dniem 31 października b.r. Równocześnie zwiększono dochody, związane m.in. z otrzymaniem dotacji w kwocie 38.560,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na modernizację poziomej osnowy szczegółowej – Etap I, przegląd i inwentaryzacja oraz wprowadzenie wyników do Bazy Danych Szczegółowej Osnowy Geodezyjnej, z tytułu odsetek od środków zgromadzanych na rachunkach bankowych i z tytułu innych odsetek i wpływów z różnych dochodów – kwota 28.910,00 zł, wpływu części kosztów utrzymania dzieci w pieczy zastępczej – placówkach opiekuńczo – wychowawczych oraz rodzinach zastępczych kwota 60.000,00 zł.

Zmianie w planie dochodów towarzyszyło wprowadzenie zmian w planie wydatków. Uchwała zwiększyła ten plan o kwotę 844.181,15 zł oraz zmniejsza o kwotę 1.141.496,28 zł.

Wpływ na zmniejszenie planu miało, oprócz wymienionych wcześniej, zmniejszenie o kwotę 132.000,00 zł planu wydatków majątkowych Powiatowego Zarządu Dróg przeznaczonych na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4726W wraz ze skrzyżowaniem w miejscowości Badowo Dańki” (przeprowadzono dwa postępowania przetargowe w których nie udało się wyłonić wykonawcy, w związku z tym realizacja zadania zostanie przeniesiona na rok 2017) oraz zmniejszeniem planu wydatków majątkowych Starostwa o kwotę 60.797,26 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Kompleksowe przygotowanie terenów pod działalność inwestycyjną w powiecie sochaczewskim, gmina Teresin i powiecie żyrardowskim, gmina Wiskitki - Etap III, poprzez rozbudowę drogi powiatowej nr 3837W na odcinku Szymanów - Aleksandrów oraz przebudowę drogi powiatowej nr 3834W na odcinku Cyganka - Szymanów - Obwodnica Teresina”,

Po wprowadzonych zmianach plan dochodów budżetu Powiatu na 2016 r ogółem wynosi 65.663.499,47 zł, natomiast plan wydatków ogółem - 70.841.127,38 zł. Radni, po przedstawionych pozytywnych opiniach Przewodniczącej Komisji Budżetu Krystyny Penczonek przyjęli projekty uchwał jednomyślnie.

Projekt kolejnej uchwały przedstawił członek Zarządu Powiatu Leszek Kamiński. Uchwała w sprawie czasu pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Żyrardowskiego w 2017 roku korygowała dotychczasowy rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu. Rozkład ten powinien być dostosowany do potrzeb ludności i zapewnić dostępność świadczeń również w porze nocnej, w niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy. Ustalony rozkład godzin pracy aptek na terenie Powiatu na okres od 01.01.2017r. do 30.06.2017r. został zaopiniowany przez Samorząd Aptekarski, Wójtów, Prezydenta i Burmistrza. Pozytywną opinię komisji w sprawie projektu uchwały przedstawił Przewodniczący Komisji Współpracy, Promocji, Zdrowia i Polityki Społecznej Klaudiusz Stusiński. Projekt tej uchwały, podobnie jak i kolejnych radni przyjęli bez uwag.

Projekt uchwały w sprawie programu współpracy Powiatu Żyrardowskiego z organizacjami pozarządowymi w roku 2017 przedstawił Sekretarz Powiatu Sebastian Litewnicki. Obowiązek uchwalania corocznego programu współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi wynika ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Program zawiera wszystkie elementy, których wymaga ust. 4 cytowanego art. 5a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Uchwała oprócz określenia zasad współpracy określiła priorytetowe zadania i kwotę wsparcia na ich realizację.  Zakłada się, że na realizację zadań publicznych objętych Programem przeznaczona będzie kwota w wysokości nie mniejszej niż 100 000 złotych. Powyższe środki zabezpieczone zostaną w budżecie Powiatu na 2017 rok i pochodzić będą ze środków własnych oraz budżetu Wojewody Mazowieckiego, natomiast priorytetowe obszary wsparcia to - pomoc społeczna, działanie na rzecz osób niepełnosprawnych, kultura fizyczna i sport oraz udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa.

Na zakończenie merytorycznej części obrad radni ustosunkowali się do skarg złożonych na Dyrektora PCPR w Żyrardowie oraz na Starostę Żyrardowskiego. Opinię Komisji Rewizyjnej w tych sprawach przedstawiła Przewodnicząca Danuta Skibińska. W ocenie Komisji skargi były bezzasadne i taką decyzję jednogłośnie podjęli także członkowie Rady.

Na zakończenie obrad Przewodniczący Daniel Suchecki przedstawił informacje związane z organizacją pracy Rady, natomiast Starosta informację z pracy Zarządu Powiatu za okres od ostatniej sesji Rady Powiatu.

Kalendarium

Kalendarz

«lipiec 2024»
PnWtŚrCzwPtSobNd
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

Planowane wydarzenia:

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Banery

Banery

Zarząd Powiatu

Stopka

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
96-300 Żyrardów
ul. Limanowskiego 45
NIP: 838-16-10-589
REGON: 750151250

Godziny pracy urzędu:

Dzień Godzina
poniedziałek:  8.00 - 16.00
wtorek:  8.00 - 16.00
środa:  8.00 - 17.00
czwartek:  8.00 - 16.00
piątek:  8.00 - 15.00

 

Kontakt telefoniczny:

Dział
Numer tel
Centrala telefoniczna  +48 46 856 61 00
Biuro obsługi – kancelaria  +48 46 856 61 65
Sekretariat Zarządu  +48 46 856 61 22
Biuro Rady  +48 46 856 61 51

 

E-mail:
starosta@powiat-zyrardowski.pl
starostwo@powiat-zyrardowski.pl

Inspektor Ochrony Danych Joanna Trusińska

tel.: 22 350 01 40, iod@powiat-zyrardowski.pl

Nasz powiat

 • mapa powiatu żyrardowskiego
 • Żyrardów
 • Mszczonów
 • Puszcza Mariańska
 • Radziejowice
 • Wiskitki