Treść strony

Półkolonie zimowe w Młodzieżowym Domu Kultury

Jak co roku, w Młodzieżowym Domu Kultury odbyły się półkolonie zimowe. Nie zabrakło atrakcji, wśród których można wymienić: basen, kino, kręgle, zajęcia plastyczne, witraże w CKŻ, zabawa karnawałowa "Gazetowy Show" z konkursem na najciekawszy strój, warsztaty "Coś z niczego", gry planszowe, quizy i zabawy z językiem angielskim. Bardzo ciekawym akcentem tegorocznych półkolonii był pokaz iluzjonisty i warsztaty bębniarskie, które na długo pozostaną w pamięci uczestników.

 • Półkolonie zimowe w Młodzieżowym Domu Kultury
 • Półkolonie zimowe w Młodzieżowym Domu Kultury
 • Półkolonie zimowe w Młodzieżowym Domu Kultury
 • Półkolonie zimowe w Młodzieżowym Domu Kultury
 • Półkolonie zimowe w Młodzieżowym Domu Kultury
 • Półkolonie zimowe w Młodzieżowym Domu Kultury
 • Półkolonie zimowe w Młodzieżowym Domu Kultury
 • Półkolonie zimowe w Młodzieżowym Domu Kultury
 • Półkolonie zimowe w Młodzieżowym Domu Kultury
 • Półkolonie zimowe w Młodzieżowym Domu Kultury
 • Półkolonie zimowe w Młodzieżowym Domu Kultury
 • Półkolonie zimowe w Młodzieżowym Domu Kultury
 • Półkolonie zimowe w Młodzieżowym Domu Kultury
 • Półkolonie zimowe w Młodzieżowym Domu Kultury
 • Półkolonie zimowe w Młodzieżowym Domu Kultury
 • Półkolonie zimowe w Młodzieżowym Domu Kultury
 • Półkolonie zimowe w Młodzieżowym Domu Kultury
 • Półkolonie zimowe w Młodzieżowym Domu Kultury
 • Półkolonie zimowe w Młodzieżowym Domu Kultury
 • Półkolonie zimowe w Młodzieżowym Domu Kultury

Wojewoda Mazowiecki uchylił rozporządzenie w sprawie zwalczania grypy ptaków w powiecie żyrardowskim

Wojewoda Mazowiecki w dniu 22 lutego 2017 r. wydał rozporządzenie uchylające wydane w dniu 19 stycznia rozporządzenie w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatów żyrardowskiego i sochaczewskiego. Poniżej treść wydanego rozporządzenia Wojewody.

 • Wojewoda Mazowiecki uchylił rozporządzenie w sprawie zwalczania grypy ptaków w powiecie żyrardowskim brak tytułu - obiekt:...

Waszej Pamięci Żołnierze Wyklęci

Starosta Żyrardowski Wojciech Szustakiewicz oraz dyrektor Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie Bogusław Nietrzebka zapraszają na powiatowe obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Cykl wydarzeń rozpocznie wernisaż wystawy „Zaplute karły reakcji”, który tym razem odbędzie się 1 marca o godzinie 10.00 w Liceum Ogólnokształcącym im. Szarych Szeregów w Mszczonowie.

W tym roku organizatorzy pomyśleli także o najmłodszych mieszkańcach powiatu żyrardowskiego. Od kilku tygodni dzieci w wieku od 4 do 10 lat mogą składać do Muzeum prace plastyczne w konkursie „Kocham Cię, Polsko”. Na laureatów czekają niezwykle atrakcyjne nagrody. Nie mniej atrakcyjnie zapowiada się internetowy konkurs „W sieci wiedzy”. Tu jednak trzeba wykazać się głęboką wiedzą historyczną. Warto śledzić fanpage Muzeum Mazowsza Zachodniego, bowiem wysiłek uczestników będzie sowicie wynagrodzony. Dla najbogatszych wiedzą, najszybszych i najsprytniejszych ufundowane są wydawnictwa książkowe i albumowe.

Muzeum Mazowsza Zachodniego przygotowało także wykłady i spotkania z historykami. I tak 1 marca o „Żołnierzach Wyklętych – bohaterach drugiej konspiracji” mówił będzie Bogusław Nietrzebka, 9 marca prelekcję o antykomunistycznym podziemiu zbrojnym po 1944 r. wygłosi Leszek Żebrowski, 10 marca zaś Kajetan Rajski opowie o losach rodzin Żołnierzy Wyklętych w czasach PRL.

Dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych oraz nauczycieli zostały przygotowane specjalne lekcje historyczne, które poprowadzą pracownicy Muzeum. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Patronat nad powiatowymi obchodami Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych objął Poseł Maciej Małecki. 

 • Waszej Pamięci Żołnierze Wyklęci

XXV Sesja Rady Powiatu

W dniu 20 lutego, w Młodzieżowym Domu Kultury w Żyrardowie, odbyła się XXV Sesja Rady Powiatu Żyrardowskiego. Obrady sesji, które prowadził Przewodniczący Daniel Suchecki, rozpoczęły sprawozdania. Pierwszym sprawozdawcą był Powiatowy Komendant Policji w Żyrardowie mł. insp. Arkadiusz Zgieb, który przedstawił sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej Policji w Żyrardowie za rok 2016. Odniósł się w swym sprawozdaniu do wskaźników i wyników pracy, do problemów związanych ze znaczną rotacją funkcjonariuszy jak tez z brakami kadrowymi. Komendant przedstawił tez proponowane działania i zamierzenia, które mają usprawnić pracę Policji.

Temat bezpieczeństwa kontynuował kolejny sprawozdawca - Starosta Wojciech Szustakiewicz. Starosta zapoznał zebranych ze sprawozdaniem z prac Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2016. (Pełne sprawozdania publikujemy poniżej w plikach PDF).

  Po części sprawozdawczej przyszedł czas na uchwałodawczą. Pierwszymi z uchwał w porządku, były uchwały związane z gospodarką finansową Powiatu. Projekty tych uchwał przedstawiła radnym Skarbnik Edyta Fedorowicz. Pierwsza z nich dotyczyła zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żyrardowskiego. Poprzez wprowadzenie zmian w WPF zaktualizowano wielkości przewidywanego wykonania budżetu w roku 2016 do faktycznego wykonania, wprowadzono także zmiany wynikające ze skutków zmiany uchwały budżetowej, wprowadzonej także na tej samej sesji. Uchwała o której mowa, zmieniająca Budżet Powiatu Żyrardowskiego w 2017 roku, sankcjonowała m.in. zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 353.191,92 zł z tytułu pomocy finansowej gmin Mszczonów oraz Puszcza Mariańska na realizację drogowych zadań inwestycyjnych, w tym na przebudowę drogi powiatowej nr 4726W Mszczonów-Strzyże-Bobrowce-granica powiatu wraz z przebudową skrzyżowania w m. Badowo Dańki – 66.000,00 zł oraz przebudową drogi powiatowej nr 4718W Bartniki-Puszcza Mariańska w miejscowości Budy Zaklasztorne i miejscowości Radziwiłłów – 287.192,56 zł. Uchwała dokonywała także korekty dochodów z tytułu zwiększonej części oświatowej subwencji ogólnej na podstawie informacji Ministra Finansów i Rozwoju (kwota 125.475,00zł), dotacji z budżetu Państwa, na bieżące funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej (40.733,00 zł), czy dotacji na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi (43.446,00 zł). Zwiększono także wydatki, oprócz wymienionych wcześniej inwestycji drogowych wprowadzono między innymi zadania związane z budową przyłącza wodociągowego i kanalizacji deszczowej przy budynku DPS, przy ul. Limanowskiego (kwota 170.000,00 zł) i zakupem kserokopiarek i specjalistycznego oprogramowania na potrzeby Starostwa Powiatowego (50.000,00zł).

Radni przyjmując powyższe uchwały zwiększyli łącznie dochody i wydatki budżetu Powiatu o kwotę 646.687,09 zł. Uchwała dokonała także przesunięć między działami budżetu, a po jej przyjęciu plan dochodów i wydatków budżetu Powiatu na 2017 rok wynosi odpowiednio: 66.080.813,44 oraz 69.663.840,55 .

Projekty kolejnych uchwał przedstawił Dyrektor Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Adam Lemiesz. Pierwsza, w sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie Powiatu Żyrardowskiego, zawiera określenie planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych i szkół specjalnych na okres od 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r. Przedmiotowa uchwała ma charakter intencyjny i stanowi podstawę do zasięgnięcia obligatoryjnych opinii właściwego Kuratora Oświaty oraz związków zawodowych. Ustalony w uchwale projekt dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego nie zakłada zamiaru likwidacji dotychczasowej sześcioletniej szkoły podstawowej specjalnej, gimnazjum specjalnego oraz dotychczasowych szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Żyrardowski, umożliwiających dzieciom i młodzieży zamieszkującym na obszarze powiatu żyrardowskiego, realizację odpowiednio obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki.

Z dniem 1 września 2017 r., przekształceniu z mocy ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe, podlegać będą: 6–letnia szkoła podstawowa w 8–letnią szkołę podstawową, zasadnicza szkoła zawodowa w branżową szkołę I stopnia, szkoła specjalna przysposabiająca do pracy oraz szkoły policealne. Licea ogólnokształcące i technika przekształcą się w nowe typy szkół w drugim etapie reformy ustroju szkolnego, tj. od 1 września 2019 r. natomiast gimnazja, w tym gimnazja specjalne, z mocy ustawy ulegną likwidacji poprzez wygaszenie. Do podjęcie tej uchwały zobowiązywały Radę Powiatu przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe. Uchwała ta wywołała dyskusję, w której swe obawy i niechęć do zmian przedstawiła Radna Genowefa Milczarek. Projekt uchwały przyjęto jednak większością 13 głosów za, przy 3 głosach sprzeciwu.

Kolejne dwie uchwały dotyczyły wyrażenia zgody na utworzenie partnerstwa i na zawarcie Umowy o Partnerstwie Powiatu Żyrardowskiego z Gminą Mszczonów w celu wspólnych realizacji przedsięwzięć. Władze samorządowe Mszczonowa i Powiatu Żyrardowskiego podjęły współpracę w sprawie wspólnej realizacji projektu rewitalizacji obszarów miejskich na terenie Mszczonowa. Powiat uczestniczył od początku 2016 r. w konsultacjach Programu Rewitalizacji Mszczonowa. Rewitalizacją zostanie objęty także obszar między ulicami Ługową a Maklakiewicza, gdzie znajdują się dwie szkoły prowadzone przez Powiat, tj. LO im. Szarych Szeregów i Zespół Szkół w Mszczonowie. Planowane wcześniej w tych szkołach inwestycje doskonale wpisują się w założenia  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Oś priorytetowa VI – Jakość życia, Działanie 6.2 „Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych”. W pierwszym projekcie rolę Partnera Wiodącego (Lidera) pełnić będzie Gmina Mszczonów, natomiast w drugim Powiat Żyrardowski. Porozumienia to będą podstawą do wspólnego aplikowania o środki unijne. Zostaną przygotowane zgodnie z wytycznymi zawartymi w Regulaminie Konkursu i będą w szczególności  określały prawa i obowiązki stron, zakres i formę udziału poszczególnych partnerów w projekcie i sposób przekazywania dofinansowania na pokrycie kosztów ponoszonych przez partnerów. Projekty uchwał dotyczące porozumień z gminą Mszczonów zostały przyjęte przez radnych jednogłośnie.

Po zakończeniu części uchwałodawczej Starosta Wojciech Szustakiewicz przedstawił informację na temat prac Zarządu Powiatu oraz informacje dotyczące Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego. Część radnych, zabierających głos w dyskusji po informacji Starosty podnosiła fakt pojawiających się kontrowersji wokół zarobków Prezes Zarządu spółki Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego i ich relacji z wynikami finansowymi placówki. W dyskusji uczestniczyli także związkowcy - lider Oddziału Miejskiego NSZZ „S” Bogdan Zieliński oraz reprezentująca Komisję Zakładową NSZZ „Solidarność” CZMZ w Żyrardowie Teresa Lefelt. Starosta zaproponował, aby o wynikach i pracy szpitala przenieść dyskusję na sesję czerwcową, gdy znane będą wszystkie wyniki finansowe placówki za 2016 rok.

 • XXV Sesja Rady Powiatu
 • XXV Sesja Rady Powiatu
 • XXV Sesja Rady Powiatu
 • XXV Sesja Rady Powiatu
 • XXV Sesja Rady Powiatu
 • XXV Sesja Rady Powiatu
 • XXV Sesja Rady Powiatu
 • XXV Sesja Rady Powiatu
 • XXV Sesja Rady Powiatu
 • XXV Sesja Rady Powiatu
 • XXV Sesja Rady Powiatu
 • XXV Sesja Rady Powiatu
 • XXV Sesja Rady Powiatu
 • XXV Sesja Rady Powiatu
 • XXV Sesja Rady Powiatu
 • XXV Sesja Rady Powiatu
 • XXV Sesja Rady Powiatu
 • XXV Sesja Rady Powiatu
 • XXV Sesja Rady Powiatu
 • XXV Sesja Rady Powiatu

O "Tańskim" w Rzepie

Informowaliśmy wcześniej na naszej stronie o współpracy Liceum Ogólnokształcącego im. Cz. Tańskiego w Puszczy Mariańskiej z PLL LOT, dziś o tym fakcie w dzienniku Rzeczpospolita. Czytamy m.in. "W przyszłym roku ma tam powstać klasa adresowana do stewardes. – Polskie Linie Lotnicze LOT objęły Liceum w Puszczy Mariańskiej swoim patronatem. Jest to współpraca wizerunkowa oraz edukacyjna – tłumaczy Adrian Kubicki, rzecznik PLL LOT. Od trzydziestu lat patronem Liceum Ogólnokształcącemu w Puszczy Mariańskiej jest Czesław Tański – prekursor lotnictwa w Polsce. – To obliguje szkołę do rozwijania zainteresowań uczniów, szczególnie tych związanych z awiacją i inżynierią. Skuteczność działań liceum potwierdzają znakomici absolwenci – inżynierowie, piloci i stewardesy – tłumaczy dyrekcja szkoły." 

Więcej na stronie dziennika w artykule p.t. Kształcą przyszłych pilotów

 • O "Tańskim" w Rzepie

Tylko malarstwo nas nie zawiedzie,

 to tytuł nowej wystawy zorganizowanej w Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie. Gościem specjalnym tego artystycznego wydarzenia była malarka Magdalena Spasowicz. W sumie na wystawie zaprezentowanych zostało 80 prac Wandy Paklikowskiej-Winnickiej, Aleksandra Winnickiego-Radziewicza oraz Magdaleny Spasowicz. Trójkę artystów połączyła przyjaźń, pasja oraz doświadczenie życiowe, ich prace wystawiane i pokazywane w wielu galeriach w Europie i w Polsce po raz pierwszy zostały zaprezentowane w takiej formie w Muzeum w Żyrardowie. Wystawę patronatem objął prof. Adam Myjak Rektor ASP w Warszawie oraz Wojciech Szustakiewicz Starosta Żyrardowski. Kuratorem wystawy i autorką folderu jest kustosz Justyna Żak, współorganizatorem wystawy Marian Senger, skład folderu wykonał Arkadiusz Gałecki, plakat i zaproszenia Marcin Olborski. Dziękujemy gościom za przybycie na wernisaż i zapraszamy do zwiedzania naszego Muzeum.

 • Tylko malarstwo nas nie zawiedzie,
 • Tylko malarstwo nas nie zawiedzie
 • Tylko malarstwo nas nie zawiedzie
 • Tylko malarstwo nas nie zawiedzie
 • Tylko malarstwo nas nie zawiedzie
 • Tylko malarstwo nas nie zawiedzie
 • Tylko malarstwo nas nie zawiedzie
 • Tylko malarstwo nas nie zawiedzie
 • Tylko malarstwo nas nie zawiedzie
 • Tylko malarstwo nas nie zawiedzie

List otwarty Komendanta Powiatowego Policji w Żyrardowie do Mieszkańców

         W związku z powtarzającymi się przypadkami oszustw, których ofiarami stają się osoby starsze, samotnie mieszkające i łatwowiernie podchodzące do nieznajomych Komendant Powiatowy Policji w Żyrardowie apeluje o ostrożność w kontaktach z osobami pukającymi do naszych drzwi. Sprawcy przestępstw dokonywanych na osobach starszych, do których dochodziło w ostatnim czasie na terenie powiatu żyrardowskiego działają w różnorodny sposób. Często wykorzystywaną metodą przestępców jest wykorzystywanie łatwowierności, „dobrego serca” i nieuwagi osób starszych. Pod pretekstem pożyczenia kartki aby pozostawić wiadomość dla sąsiada lub prośbą o szklankę wody podczas wizyty fałszywego administratora oszuści usypiają czujność seniorów i przeszukują mieszkanie zabierając pieniądze i inne kosztowności.

Aby nie stać się ofiarą przestępców należy przestrzegać poniższych zasad:

- nie wpuszczaj obcych do mieszkania - nie znając osoby nigdy nie znasz jej zamiarów,

- nie przechowuj w domu dużej ilości gotówki lub kosztowności,

- nie reaguj poprzez bezmyślne otwieranie drzwi, na każdy usłyszany dzwonek,

- zawsze przed otworzeniem drzwi zapytaj się, kto za nimi stoi, a w razie nawet najmniejszych wątpliwości nie otwieraj,

- pracownicy urzędów, zwykle telefonicznie zapowiadają swoją wizytę, a inkasenci mogą wystawione rachunki za światło i gaz, zostawić w skrzynce pocztowej, nie wchodząc do domu klienta,

- nie ufaj obcym, nie wpuszczaj ich do klatki schodowej, nie otwieraj obcym domofonu, wychodząc zamykaj drzwi do klatki,

- utrzymuj więzi z sąsiadami najlepiej z tymi w młodszym wieku, tacy sąsiedzi najczęściej służą swą pomocą ludziom strasznym mieszkającym w ich otoczeniu, jak również są pewnego rodzaju postrachem, dla potencjalnego oszusta,

- gdy do naszych drzwi pukają nieznajome osoby oraz jeśli zajdzie taka potrzeba bezzwłocznie należy kontaktować się z Policją dzwoniąc na nr alarmowy 997 (z telefonu stacjonarnego) lub 112 (z telefonu komórkowego), przekazując jak najwięcej zapamiętanych szczegółów dotyczących wyglądu, ubioru czy marki i numeru rejestracyjnego samochodu jakim poruszały się podejrzane osoby.

 

 • List otwarty Komendanta Powiatowego Policji w Żyrardowie do Mieszkańców

Włókiennik zdobywa Włochy

 Grupa uczniów technikum gastronomicznego z Zespołu Szkół Nr 2 w Żyrardowie od 5 lutego 2017 r. przebywa we Włoszech w regionie Umbria na praktyce zawodowej. Jest to część projektu mobilnościowego "Od ucznia do wykwalifikowanego pracownika - uczniowie klas gastronomicznych na praktyce zawodowej we Włoszech", realizowanego z programu POWER 2015 „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego”.

W trakcie stażu uczniowie mają teoretyczne i praktyczne zajęcia kulinarne, w czasie których zdobywają umiejętności z zakresu kuchni włoskiej. Uczą się również wyrabiania i wypiekania ekologicznego pieczywa oraz poznają zasady funkcjonowania gospodarstwa agroturystycznego. Dodatkowo mają zajęcia z ekonomii, historii i kultury Włoch oraz poznają język włoski. W czasie wolnym od zajęć uczestniczą w wyjazdach studyjnych do Spoleto, Terni, Asyżu, wykorzystując zdobytą wiedzę i umiejętności językowe w praktyce. Przed zakończeniem stażu uczniowie będą zdawali egzamin, a następnie otrzymają certyfikaty: językowe, zawodowe i Europass Mobilność uznawany w krajach Unii Europejskiej. Staż zawodowy uczniów Zespołu Szkół Nr 2 w gościnnej i pięknej Italii zakończy się 3 marca. 

 • Włókiennik zdobywa Włochy
 • Włókiennik zdobywa Włochy
 • Włókiennik zdobywa Włochy
 • Włókiennik zdobywa Włochy
 • Włókiennik zdobywa Włochy

Wprowadzenie Komendanta

W dniu 9 lutego w Komendzie Powiatowej Policji w Żyrardowie odbyła się uroczysta zbiórka z okazji objęcia stanowiska I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Żyrardowie przez podinsp. Edytę Marczewską.

Rozkaz o powołaniu na to stanowisko nowej Pani Komendant wręczył Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji zs. w Radomiu mł. insp. Mirosław Jedynak oraz Komendant Powiatowy Policji w Żyrardowie mł. insp. Arkadiusz Zgieb. Pani Edyta Marczewska, która obowiązki I Zastępcy pełniła od 1 grudnia 2016 r., złożyła meldunek o objęciu stanowiska i odebraniu rozkazu, podziękowała także za obdarzenie jej zaufaniem i powierzenie tak odpowiedzialnej funkcji.

W uroczystości uczestniczyli: Starosta Powiatu Żyrardowskiego Wojciech Szustakiewicz, Zastępca Prezydenta Miasta Żyrardowa Dariusz Kaczanowski, Prokurator Rejonowy w Żyrardowie Marek Marciniak oraz wójtowie gmin: Radziejowice Urszula Ciężka, Wiskitki - Franciszek Grzegorz Miastowski i Puszcza Mariańska - Michał Staniak, a także policjantki, policjanci i pracownicy cywilni Policji.

Podinsp. Edyta Marczewska służbę w Policji rozpoczęła 25 lat temu w Komendzie Rejonowej Policji Warszawa VII (Praga Południe). Od 15 lat związana jest z Komendą Powiatową Policji w Żyrardowie, gdzie karierę rozpoczynała zajmując stanowisko oficera prasowego Komendanta Powiatowego Policji, a następnie specjalisty w sztabie. W 2012r. objęła stanowisko Zastępcy Naczelnika Wydziału Prewencji, które zajmowała do 1 grudnia 2016 r. kiedy Komendant Wojewódzki zs. w Radomiu powierzył jej pełnienie obowiązków I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Żyrardowie.

 • Wprowadzenie Komendanta
 • Wprowadzenie Komendanta
 • Wprowadzenie Komendanta
 • Wprowadzenie Komendanta
 • Wprowadzenie Komendanta
 • Wprowadzenie Komendanta

Dyplom honorowy dla Zbigniewa Kołaczka

Międzynarodowe Czasopismo Satyry, Humoru i Karykatury ,,Nosorożec” (Nosorog Magazine) wydawane w Banja Luce w Bośni i Hercegowinie było organizatorem IX Międzynarodowego Konkursu Satyrycznego. Jego temat brzmiał: ,,Wielcy malarze w karykaturze”. W konkursie wzięło udział 280 autorów z 57 krajów świata, zgłaszając około 900 prac. Wśród nich był Zbigniew Kołaczek, artysta grafik mieszkający w Żyrardowie. Jego karykatura przedstawiająca  niderlandzkiego malarza i rysownika przełomu późnego gotyku i wczesnego renesansu - Hieronima Boscha otrzymała wyróżnienie w postaci dyplomu honorowego. Jury konkursowe składające się z siedmiu członków pierwsze miejsce przyznało Pablo Lopezowi  z Urugwaju, drugie Hamidowi Soufi z Iranu, a trzecie Fabrice Rodriguezowi Garcia z Brazylii.

Według Miladina Berica, satyryka, aforysty i członka rady redakcyjnej ,,Nosorożca”, konkurs został zdominowany przez portrety wybitnych malarzy XX wieku, takich jak Pablo Picasso, Salvador Dali i Diego Rivera. Wystawa pokonkursowa została otwarta w dniu 31stycznia 2017 roku w Banja Luce, w Narodowej i Uniwersyteckiej Bibliotece Republiki Serbskiej. (Republika Serbska jest jedną z dwóch autonomicznych części wchodzących w skład Bośni i Hercegowiny, a Banja Luka jest jej stolicą.) Ekspozycję można oglądać do końca lutego.

Na wystawie zostało zaprezentowanych sześć prac polskiego artysty. Są to portrety Giorgio de Chirico, Giuseppe Arcimboldo, Jacksona Pollocka, Petera Paula Rubensa, Rafaela Santi i wyróżnionego Hieronima Boscha. Warto przypomnieć, że prace mieszkającego w Żyrardowie artysty były prezentowane na międzynarodowych wystawach w ponad czterdziestu krajach świata. Jest on również laureatem nagród

i wyróżnień w konkursach międzynarodowych w Polsce, Słowacji, Macedonii, Chinach, Tajwanie, Korei, Indiach, Bośni i Hercegowinie, Rumunii i Luksemburgu.

Więcej informacji o konkursie na profilu Fb  Nosorog - Magazine for satire, humor and cartoons

 • Dyplom honorowy dla Zbigniewa Kołaczka
 • Dyplom honorowy dla Zbigniewa Kołaczka
 • Dyplom honorowy dla Zbigniewa Kołaczka
 • Dyplom honorowy dla Zbigniewa Kołaczka
 • Dyplom honorowy dla Zbigniewa Kołaczka
 • Dyplom honorowy dla Zbigniewa Kołaczka
 • Dyplom honorowy dla Zbigniewa Kołaczka
 • Dyplom honorowy dla Zbigniewa Kołaczka
 • Dyplom honorowy dla Zbigniewa Kołaczka
 • Dyplom honorowy dla Zbigniewa Kołaczka

Prace Zbigniewa Kołaczka

 • Prace Zbigniewa Kołaczka
 • Prace Zbigniewa Kołaczka
 • Prace Zbigniewa Kołaczka
 • Prace Zbigniewa Kołaczka
 • Prace Zbigniewa Kołaczka
 • Prace Zbigniewa Kołaczka

Ptakoliczenie w Puszczy

W dniu 27 stycznia uczniowie  Liceum Ogólnokształcącym im. Czesława Tańskiego w Puszczy Mariańskiej wzięli udział w ogólnoeuropejskiej akcji pod nazwą Zimowe Ptakoliczenie. Przewodniczkami były pracownice ZPKWŁ OT Bolimowskiego Parku Krajobrazowego. W sumie w Ptakoliczeniu w Puszczy Mariańskiej wzięło udział 46 osób i zaobserwowano 69 ptaków gatunków takich jak modraszki, bogatki, sójki, kosy, kwiczoły i inne, a wśród dostrzeżonych ptaków był taki rarytas jak płochliwy pełzacz leśny.

Tegoroczne Zimowe Ptakoliczenie było już drugim, w którym wzięli udział uczniowie "Tańskiego".

 • Ptakoliczenie w Puszczy
 • Ptakoliczenie w Puszczy
 • Ptakoliczenie w Puszczy

Nikt nie przegada uczniów ze Mszczonowa

Uczniowie z Liceum Ogólnokształcącego w Mszczonowie rokrocznie biorą udział w rozmaitych konkursach i olimpiadach, na których zmagają się z innymi licealistami w wielu dziedzinach. Jedną z nich jest krasomówstwo. 27 stycznia 2017 roku odbyło się uroczyste rozdanie nagród za XIV Ogólnopolski Konkurs Krasomówczy. Zadaniem każdego uczestnika było napisać przemówienie na określony temat, a następnie wygłosić je na scenie. Tematy tegorocznej edycji dotyczyły rocznicy 1050-lecia chrztu Polski oraz Roku Cichociemnych. Wydarzenie to odbyło się w warszawskim Muzeum Niepodległości.

Przygotowania do rywalizacji zaczęły się już we wrześniu. Prace rozpoczęły się od gromadzenia materiałów merytorycznych. Szczególne podziękowania należą się tu pani Genowefie Śledź oraz panu Włodzimierzowi Graczykowi, nauczycielom, którzy dostarczali  pomocy naukowych oraz wspierali radą.

Konkurs odbył się 16 grudnia 2016 roku. W rywalizacji uczestniczyli uczniowie z niemalże całego Mazowsza. Wszyscy zawodnicy wykazali się swymi zdolnościami krasomówczymi oraz zachwycili swymi przemówieniami jury. Ciężka praca oraz wiara w siebie opłaciła się. Mszczonowskie liceum odniosło wielki sukces. Zwyciężczynią została uczennica klasy drugiej, Magdalena Perzyna, która wręcz oczarowała całą widownię swą mową o bohaterach historycznych, którzy budowali i bronili chrześcijańską Europę. Pozostali nasi uczniowie, którzy odnieśli sukces to: Norbert Michalski, Katarzyna Jóźwiak oraz Natalia Giec. Uczniowie otrzymali oceny celujące z języka polskiego, od organizatorów konkursu zaś - przepiękne nagrody i dyplomy. Nie można zapomnieć również o konkursie literackim, który wygrała nasza koleżanka – Aleksandra Kok.

Konkursy te, jak wiele innych, dowiodły licznych talentów oraz zdolności mszczonowskich uczniów, ale także kompetencji i doświadczenia nauczycieli, którzy przygotowują młodzież do udziału w konkursach. Zwycięzcom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

 • Nikt nie przegada uczniów ze Mszczonowa
 • Nikt nie przegada uczniów ze Mszczonowa

Podsumowano Powiatowy Konkurs Plastyczny "Zimowy Pejzaż 2017"

 W dniu 9 lutego 2017r.   w Młodzieżowym Domu Kultury w Żyrardowie odbyło się uroczyste podsumowanie konkursu połączone z otwarciem wystawy. Na uroczystość przybyli laureaci konkursu wraz z opiekunami. Poziom prac był bardzo wysoki. Nagrody ufundowane przez Starostę Powiatu Żyrardowskiego wręczali -  Wicestarosta Żyrardowski Grzegorz Dobrowolski, Dyrektor Mł.D.K. Bożena Liszewska  i artysta grafik Zbigniew Kołaczek.


Na konkurs zgłoszono 218 prac z 21 placówek oświatowo - wychowawczych Powiatu Żyrardowskiego.
Komisja plastyczna w składzie:
1. Adam Lemiesz – Dyrektor Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki  Starostwa Powiatowego w Żyrardowie.
2. Agnieszka Kaźmierczak – nauczyciel Mł. D. K w Żyrardowie
3. Zbigniew Kołaczek – artysta plastyk
4. Bożena Liszewska – dyrektor Mł. D. K. w Żyrardowie, plastyk
po przeglądzie nadesłanych prac postanowiła nagrodzić i wyróżnić następujących autorów:

Grupa wiekowa kl. 0 - III
Nagrody:
1. Maja Milczarek, l.7 - Szkoła Podstawowa im. A. Kamińskiego w Guzowie  n. Iwona Wolińska
2. Barbara Płaza, l.7 - Zespół Szkół Publicznych Nr 3 Żyrardów, n. Iwona  Brzezińska
3. Ewelina Pindor, l.7 - Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Baranowie,  n. Małgorzata Rytel Kuc
4. Jakub Solski, l.9 - Szkoła Podstawowa im. A. Kamińskiego w Guzowie, n. Ewa Kozińska
5. Milena Nalej, l.8 - Szkoła Podstawowa w Bobrowcach, n. Hanna Żukowska
Wyróżnienia:
1. Amelia Segiet, l.7 - Zespół Szkół Publicznych Nr 6 w Żyrardowie,  n. Dorota Misiak
2. Magdalena Kosiarek, l.8 - Zespół Szkół Publicznych Nr 6 w Żyrardowie,  n. Dorota Misiak
3. Wojciech Rębisz, l.7 - Szkoła Podstawowa im. Króla Jana II Sobieskiego  w Puszczy Mariańskiej, n. Agata Wojtowicz
4. Zuzanna Kajetaniak, l.6 - Szkoła Podstawowa im. A. Kamińskiego w Guzowie,  n. Wiesława Sobolewska – Jach
5. Bartłomiej Urbaniak, l.8 - Szkoła Podstawowa w Michałowie, n. Justyna Korsiug
6. Julia Przygoda, l.8 - Szkoła Podstawowa im. A. Kamińskiego w Guzowie,  n. Nina Cuper
7. Eliza Wieloch, l.6 - Przedszkole Samorządowe w Zespole Szkół Publicznych  w Puszczy Mariańskiej, n. Maria Choińska
8. Michał Molęda, L.8 - Zespół Szkół Publicznych Nr 1 w Żyrardowie, n. Agnieszka  Chocyk, Dominika Komorniczak

Grupa wiekowa kl. IV - VI
Nagrody:
1.Maria Obsznajczyk, l.10 - Zespół Szkół Publicznych Nr 4 w Żyrardowie,  n. Dorota Misiak
2. Gaia Cusinato, l.11 - Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Baranowie,  n. Małgorzata Rytel Kuc
3. Rafał Biegas, l.10 - Zespół Szkół Publicznych Nr 6 Żyrardów, n. Dorota Misiak
4. Urszula Chocyk, l.11 - Zespół Szkół Publicznych Nr 6 Żyrardów, n. Dorota Misiak
5. Anna Jarkiewicz, l.10 - Zespół Szkół Publicznych Nr 4 Żyrardów, n. Beata Sobiecka
6. Mikołaj Grzelecki, l.10 - Zespół Szkolno – Gimnazjalny w Bartnikach,  n. Ewa Andres
7. Michalina Kamińska, l.10 -Gminne Centrum Kultury Powozownia, n. Hanna  Gancarczyk
Wyróżnienia:
1.Julia Pirowska, l.13 - Szkoła Podstawowa w Korytowie, n. Alicja Grzesiak
2.Urszula Karmusik, l.11 - Zespół Szkolno – Przedszkolny w Puszczy Mariańskiej ,  n. Tamara Wrońska
3. Adam Niewczas, l.12 - Zespół Szkolno – Przedszkolny w Puszczy Mariańskiej ,  n. Tamara Wrońska
4. Angelika Jodłowska, l.11 - Zespół Szkolno – Przedszkolny w Wiskitkach,  n. Ewa Wysocka
5. Mikołaj Topyła, l.10 - Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Krzysztofa Kolumba,  Tartak Brzóski, n. Aleksandra Wacławek
6. Patrycja Jagielska, l.11 - Zespół Szkolno – Gimnazjalny w Bartnikach,  n. Ewa Andres
7. Wiktoria Mońka, l.11 - Zespół Szkół Publicznych Nr 2 Żyrardów, n. Ewa Wysocka
8. Magdalena Badowska, l.10 - Zespół Szkolno – Prze4dszkolny w Puszczy Mariańskiej ,
 n. Tamara Wrońska
9. Julia Zylbert, l.10 - Szkoła Podstawowa w Lutkówce, n. Mirosława Ołdakowska
10. Kaja Stronias, l.10 - Zespół Szkół Publicznych Nr 6 Żyrardów, n. Dorota Misiak
11. Weronika Bielewicz, l.11 - Zespół Szkół Publicznych Nr 3 Żyrardów, n. Elżbieta Lipska
12. Aleksandra Liszewska, l.12 - Zespół Szkolno – Prze4dszkolny w Puszczy Mariańskiej ,
 n. Tamara Wrońska
13. Weronika Kłosiewicz, l.11 - Zespół Szkół Publicznych Nr 4 Żyrardów, n. Dorota Misiak

Grupa wiekowa - gimnazjum
Nagrody:
1. Filip Kalina, l.14 - Gimnazjum im. E. hr Krasińskiego w Radziejowicach,  n. Hanna Gancarczyk
2. Martyna Zając, l.13 - Zespół Szkół Publicznych Nr 6 Żyrardów, n. Dorota  Misiak
3. Eliza Zajączkowska, l.13 - Gimnazjum im. J. A. Maklakiewicza w Mszczonowie,  n. Emilia Kurowska
4. Gabriela Dukaczewska, l.13 – Zespół Szkolno Przedszkolny W Puszczy Mariańskiej, 
5. Justyna Machałowska, l.14 - Gimnazjum im. E. hr Krasińskiego w Radziejowicach,  n. Hanna Gancarczyk
Wyróżnienia:
1. Patrycja Ernest, l.14 - Gimnazjum im. J. A. Maklakiewicza w Mszczonowie,  n. Emilia Kurowska
2. Zuzanna Lonca, l.14 - Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Baranowie,  n. Małgorzata Rytel Kuc
3. Magdalena Prządka, l.15 - Zespół Szkół Publicznych Nr 6 w Żyrardowie,  n. Dorota Misiak
4. Bartłomiej Rypkowski, l.13 - Gminne Centrum Kultury Powozownia, n. Hanna Gancarczyk

 Komisja gratuluje laureatom konkursu i ich opiekunom wysokiego poziomu prac, jednocześnie składa podziękowania za ciekawe doznania artystyczne. 

 • Podsumowano Powiatowy Konkurs Plastyczny "Zimowy Pejzaż 2017"
 • Podsumowano Powiatowy Konkurs Plastyczny "Zimowy Pejzaż 2017"
 • Podsumowano Powiatowy Konkurs Plastyczny "Zimowy Pejzaż 2017"
 • Podsumowano Powiatowy Konkurs Plastyczny "Zimowy Pejzaż 2017"
 • Podsumowano Powiatowy Konkurs Plastyczny "Zimowy Pejzaż 2017"
 • Podsumowano Powiatowy Konkurs Plastyczny "Zimowy Pejzaż 2017"
 • Podsumowano Powiatowy Konkurs Plastyczny "Zimowy Pejzaż 2017"
 • Podsumowano Powiatowy Konkurs Plastyczny "Zimowy Pejzaż 2017"
 • Podsumowano Powiatowy Konkurs Plastyczny "Zimowy Pejzaż 2017"
 • Podsumowano Powiatowy Konkurs Plastyczny "Zimowy Pejzaż 2017"
 • Podsumowano Powiatowy Konkurs Plastyczny "Zimowy Pejzaż 2017"
 • Podsumowano Powiatowy Konkurs Plastyczny "Zimowy Pejzaż 2017"
 • Podsumowano Powiatowy Konkurs Plastyczny "Zimowy Pejzaż 2017"
 • Podsumowano Powiatowy Konkurs Plastyczny "Zimowy Pejzaż 2017"
 • Podsumowano Powiatowy Konkurs Plastyczny "Zimowy Pejzaż 2017"
 • Podsumowano Powiatowy Konkurs Plastyczny "Zimowy Pejzaż 2017"
 • Podsumowano Powiatowy Konkurs Plastyczny "Zimowy Pejzaż 2017"
 • Podsumowano Powiatowy Konkurs Plastyczny "Zimowy Pejzaż 2017"
 • Podsumowano Powiatowy Konkurs Plastyczny "Zimowy Pejzaż 2017"

Zaproszenie na wernisaż

Dyrektor Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie Bogusław Nietrzebka zaprasza na otwarcie wystawy „Tylko malarstwo nas nie zawiedzie”. Wernisaż wystawy malarstwa Wandy Pawlikowskiej-Winnickiej, Aleksandra Winnickiego-Radziewicza oraz Magdaleny Spasowicz odbędzie się 17 lutego 2017 r. o godz. 18.00 w siedzibie Muzeum, ul. Dittricha 1 w Żyrardowie.

Patronat nad wystawą objęli Starosta Żyrardowski Wojciech Szustakiewicz oraz prof. Adam Myjak Rektor Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Serdecznie zapraszamy.

 • Zaproszenie na wernisaż
 • Zaproszenie na wernisaż

Posiedzenie Rady Muzeum Mazowsza Zachodniego

W dniu 2 lutego 2017 roku odbyło się ostatnie spotkanie Rady Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie piątej kadencji. Rada spotkała się w składzie: przewodniczący Rady Stanisław Niewiadomski, Ryszard Adamiak, Piotr Mady, Paweł Fijałkowski i Jacek Czubak. Gościem ostatniego spotkania Rady był Starosta Powiatu Żyrardowskiego Wojciech Szustakiewicz.

Obrady rozpoczęto minutą ciszy, którą poświęcono pamięci zmarłemu w minionym roku Jerzemu Jasiukowi, wieloletniemu dyrektorowi Muzeum Techniki NOT oraz przewodniczącemu Rady Muzeum czwartej kadencji. W trakcie swojego wystąpienia Starosta Wojciech Szustakiewicz podziękował członkom Rady za ich aktywny udział i wspieranie działań Muzeum. Przedstawił również dokonania Rady obecnej kadencji. Specjalne podziękowania wraz z upominkiem Starosta przekazał na ręce przewodniczącego Rady Stanisława Niewiadomskiego.

Kolejny punkt obrad Rady dotyczył sprawozdań finansowego i merytorycznego Muzeum z działalności w 2016 roku. Dyrektor Muzeum Bogusław Nietrzebka omówił najciekawsze wydarzenia kulturalne oraz zorganizowane w 2016 roku wystawy. W dalszej kolejności dyrektor omówił harmonogram lekcji muzealnych oraz statystyki zwiedzających. Natomiast księgowa Pani Danuta Górniak zreferowała wykonanie budżetu za 2016 rok. Po wysłuchaniu sprawozdań Członkowie Ray wyrazili swoje zadowolenie z działalności placówki i jednogłośnie zaopiniowali pozytywnie sprawozdanie merytoryczne i finansowe Muzeum.

Ostatnim punktem zebrania była dyskusja nad planami merytorycznymi i finansowymi na 2017 rok. Po przedstawieniu przez dyrektora i księgową obydwu dokumentów i krótkiej dyskusji Członkowie Rady ponownie jednogłośnie zaakceptowali plany.

Na zakończenie posiedzenia przewodniczący Rady podziękował członkom tego gremium za cztery lata pracy, a Starosta przekazał życzenia dalszych, owocnych lat.

 • Posiedzenie Rady Muzeum Mazowsza Zachodniego
 • Posiedzenie Rady Muzeum Mazowsza Zachodniego
 • Posiedzenie Rady Muzeum Mazowsza Zachodniego
 • Posiedzenie Rady Muzeum Mazowsza Zachodniego
 • Posiedzenie Rady Muzeum Mazowsza Zachodniego

Uczniowie „Elektryka” darują życie

Samorząd Uczniowski „Elektryka”, Samorząd Mieszkańców nr 8 oraz Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa kolejny raz organizują w Żyrardowie akcję honorowego oddawania krwi. Zapraszamy wszystkich mieszkańców Żyrardowa 8 lutego w godzinach od 9.00 do 13.00 do Zespołu Szkół Nr 1 w Żyrardowie przy ul. Bohaterów Warszawy 4. Przed pobraniem krwi prosimy o przyjęcie posiłku lekkostrawnego. Obowiązkowo przy rejestracji wymagany jest dowód osobisty. 

 • Uczniowie „Elektryka” darują życie

Zaproszenie na podsumowanie konkursu "Zimowy pejzaż 2017"

Młodzieżowy Dom Kultury w Żyrardowie zaprasza na podsumowanie Powiatowego Konkursu Plastycznego „Zimowy pejzaż 2017". Na  konkurs  zgłoszono  218  prac  z  21 placówek   oświatowo - wychowawczych Powiatu Żyrardowskiego. Podsumowanie połączone z otwarciem wystawy odbędzie się 9 lutego 2017r. (czwartek) o godzinie 12.00 w Młodzieżowym Domu Kultury w Żyrardowie, ul. Moniuszki 15. 

 • Zaproszenie na podsumowanie konkursu "Zimowy pejzaż 2017"

Kalendarium

Kalendarz

«grudzień 2023»
PnWtŚrCzwPtSobNd
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Planowane wydarzenia:

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Banery

Banery

Zarząd Powiatu

Stopka

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
96-300 Żyrardów
ul. Limanowskiego 45
NIP: 838-16-10-589
REGON: 750151250

Godziny pracy urzędu:

Dzień Godzina
poniedziałek:  8.00 - 16.00
wtorek:  8.00 - 16.00
środa:  8.00 - 17.00
czwartek:  8.00 - 16.00
piątek:  8.00 - 15.00

 

Kontakt telefoniczny:

Dział
Numer tel
Centrala telefoniczna  +48 46 856 61 00
Biuro obsługi – kancelaria  +48 46 856 61 65
Sekretariat Zarządu  +48 46 856 61 22
Biuro Rady  +48 46 856 61 51

 

E-mail:
starosta@powiat-zyrardowski.pl
starostwo@powiat-zyrardowski.pl

Inspektor Ochrony Danych Joanna Trusińska

tel.: 22 350 01 40, iod@powiat-zyrardowski.pl

Nasz powiat

 • mapa powiatu żyrardowskiego
 • Żyrardów
 • Mszczonów
 • Puszcza Mariańska
 • Radziejowice
 • Wiskitki