Treść strony

XXVII Sesja Rady Powiatu, absolutorium dla Zarządu

W dniu 15 maja, w Młodzieżowym Domu Kultury w Żyrardowie, odbyła się XXVII Sesja Rady Powiatu Żyrardowskiego. Pierwszym punktem w porządku obrad była informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego na terenie Powiatu, którą przedstawił Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Żyrardowie Andrzej Liszewski (sprawozdanie publikujemy poniżej).

Po informacji o działalności PSSE radni przystąpili do części uchwałodawczej sesji. Pierwszymi z uchwał w porządku obrad, jakie przedstawił zebranym Przewodniczący Rady Powiatu Żyrardowskiego Daniel Suchecki, były uchwały dotyczące zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Żyrardowskiego za 2016 rok i udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu Żyrardowskiego z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok. Przewodniczący Zarządu, Starosta Wojciech Szustakiewicz, przedstawił informacje na temat realizacji budżetu w ubiegłym roku. Budżet Powiatu Żyrardowskiego na 2016 rok został zatwierdzony Uchwałą Rady Powiatu w dniu 30 grudnia 2015 roku

W 2016 roku Rada Powiatu podjęła 10 uchwał, a Zarząd Powiatu 9, wprowadzających zmiany do planu budżetowego, którego łączne dochody wyniosły 65.835.917,07 zł zaś wydatki budżetu 68.741.553,55 zł. Ubiegłoroczny budżet był większy o kwotę 3.841.476,00 zł po stronie dochodów niż w roku 2015. Starosta podkreślił, że pozytywną dla Powiatu jest stała tendencja zwiększania dochodów własnych, w tym udziału w podatkach PIT i CIT. Dochody własne w ubiegłorocznym budżecie stanowiły 44,84 % pozostałe to – subwencja ogólna – 30,64 %, dotacje celowe –  17,94% i dochody majątkowe – 6,58 % - mówił Starosta.

Podobna jak w ubiegłych latach była struktura wydatków. W roku 2016 najwięcej środków wydano na oświatę i wychowanie – 24.798.354,06 zł, co stanowi 36,08% wszystkich wydatków i była to kwota większa o 2.700.982 zł niż w roku 2015. Drugie miejsce zajęła pomoc i polityka społeczna – ok. 18,46 mln zł (26,86 proc.) Na trzecim miejscu pod względem wydatków znalazła się administracja publiczna, na którą przeznaczono blisko 10,3 proc. wydatkowanych środków, to jest 7,08 mln zł. Z pozostałych wydatków – na transport i łączność wyasygnowano – 6,82 mln zł (9,93 proc.), na bezpieczeństwo – 4,36 mln zł (6,34 proc.), a na ochronę zdrowia 3,98 mln zł (5,8 proc.). Godne podkreślenia jest to, że kwota wydatków majątkowych wzrosła o 5.319.448,00 zł w stosunku do roku 2015.

Wzrost wydatków majątkowych, to nie tylko budowa hali sportowej i modernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 1, ale także przebudowa ośmiu dróg powiatowych, czy modernizacja budynków SOSW i DPS w Żyrardowie przy ul. Sosabowskiego - akcentował Starosta. Pozostałe wskaźniki budżetu Powiatu Żyrardowskiego zamknęły się w 2016 roku następującymi kwotami: przychody - 5.528.767,53 zł, w tym z tytułu wolnych środków 2.744.464,46 zł oraz kredytów i pożyczek - 2.784.303,07 zł, rozchody - 1.371.140,00 zł, w tym spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 1.227.180 zł i pożyczek w wysokości 143.960zł, zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek przez Powiat Żyrardowski - 25.834.009,51 zł, tj. 39,24%. Zadłużenie Powiatu na koniec 2016 roku, z uwzględnieniem kredytu przejętego po zlikwidowanym ZOZ wynosiło 30.460.491,79 zł, tj. 46,27% i było mniejsze od prognozowanego o 2.850.000,00 zł. (Sprawozdanie z wykonania budżetu publikujemy poniżej). Informacje Starosty dotyczące sprawozdania finansowego uzupełniła Skarbnik Powiatu Edyta Fedorowicz przedstawiając także pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej.

Po przedłożonych sprawozdaniach opinie o realizacji budżetu przedstawiali przewodniczący komisji Rady Powiatu: Klaudiusz Stusiński – Komisji Promocji, Współpracy, Zdrowia i Polityki Społecznej, Piotr Markowski – Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Transportu, Krzysztof Waśkowski – Komisji Oświaty, Kultury i Sportu oraz Krystyna Penczonek – Komisji Budżetu i Mienia Komunalnego. W pierwszej uchwale kwitującej realizację budżetu w 2016 roku, za podjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Żyrardowskiego za 2016 rok głosowało16 radnych, przy jednym głosie wstrzymującym.

Drugą uchwałą związaną ze skwitowaniem dla Zarządu była uchwała udzielająca  absolutorium z tytułu wykonania budżetu. Jej przyjęcie wymagało także pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej. Tu Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Danuta Skibińska przedstawiła wniosek  Komisji o udzielenie absolutorium, a Przewodniczący Daniel Suchecki odczytał uchwałę RIO pozytywnie opiniującą wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu. W głosowaniu nad udzieleniem absolutorium - za przyjęciem uchwały głosowało 16 radnych, a jedna osoba wstrzymała się od głosu. Starosta Wojciech Szustakiewicz podziękował radnym za udzielone poparcie i zaufanie, podziękował Zarządowi i Skarbnik Edycie Fedorowicz za współpracę, za podejmowanie trudnych decyzji i realizację polityki dyscyplinującej finanse Powiatu, a dyrektorom jednostek i wydziałów za przestrzeganie i realizację tej polityki.

Kolejne uchwały dotyczyły zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żyrardowskiego i zmian w budżecie na 2017 rok. Projekty uchwał w sprawie zmiany w  Budżecie Powiatu Żyrardowskiego na rok 2017 przedstawiła radnym Skarbnik Edyta Fedorowicz. Podejmując uchwałę radni zwiększyli plan dochodów i wydatków o kwotę 735.090,42 zł. Potrzeba zmian wynikała ze zwiększenia wpływów do budżetu oraz z przesunięć środków między działami i paragrafami w strukturze budżetu. Po przyjęciu tych zmian plan dochodów budżetu Powiatu ogółem wynosi 66.589.316,87 zł, natomiast plan wydatków budżetu Powiatu ogółem - 70.172.343,98 zł. Skarbnik Edyta Fedorowicz przedstawiła jeszcze jeden projekt uchwały, technicznie związanej z finansami, bowiem dotyczącej dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Powiatu Żyrardowskiego instrumentem płatniczym – jakim są karty płatnicze. Z uwagi na to, że Powiat Żyrardowski przystąpił do Programu upowszechniania płatności bezgotówkowych w jednostkach administracji publicznej prowadzonego przez Ministerstwo Rozwoju we współpracy z Krajową Izbą Rozliczeniową, a do niepodatkowych należności budżetowych zaliczyć należy m.in. opłatę geodezyjną oraz opłaty komunikacyjne, których to właśnie dotyczyć będzie płatność kartą płatniczą, zasadnym było podjęcie stosownej uchwały

W dalszej części obrad radni podjęli jeszcze cztery uchwały. Pierwsza z nich dotyczyła czasu pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Żyrardowskiego w drugim półroczu 2017 roku. Projekt uchwał przedstawił Członek Zarządu Powiatu Leszek Kamiński i po pozytywnej opinii Komisji Promocji, Współpracy, Zdrowia i Polityki Społecznej została jednogłośnie przyjęte przez Radę. Projekt kolejnej uchwały, w sprawie nadania nowego Statutu Domowi Pomocy Społecznej w Żyrardowie przy ul. Limanowskiego 32 B przedstawiła Dyrektor DPS Elżbieta Ciesielska. Trzecia uchwała, przedstawiona przez Powiatowe Centrum Pomocy w Rodzinie dotyczyła przyjęcia „Oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2016” – dokumentu sprawozdawczego, przygotowanego w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej. Wszystkie trzy projekty uchwał, po pozytywnej opinii Komisji Promocji, Współpracy, Zdrowia i Polityki Społecznej radni przyjęli bez głosów sprzeciwu.

W porządku znalazł się jeszcze jeden projekt uchwały - sprawie wskazania przedstawiciela Rady Powiatu do Rady Muzeum Mazowsza Zachodniego. W związku z upływem kadencji Rady zachodziła konieczność powołania nowych członków Rady Muzeum na kolejne cztery lata. Do reprezentowania Rady Powiatu Żyrardowskiego w Radzie Muzeum wskazano jednogłośnie radnego Krzysztofa Waśkowskiego.

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady Powiatu Daniel Suchecki zamknął obrady XXVII Sesji.

 

Kalendarium

Kalendarz

«lipiec 2024»
PnWtŚrCzwPtSobNd
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

Planowane wydarzenia:

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Banery

Banery

Zarząd Powiatu

Stopka

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
96-300 Żyrardów
ul. Limanowskiego 45
NIP: 838-16-10-589
REGON: 750151250

Godziny pracy urzędu:

Dzień Godzina
poniedziałek:  8.00 - 16.00
wtorek:  8.00 - 16.00
środa:  8.00 - 17.00
czwartek:  8.00 - 16.00
piątek:  8.00 - 15.00

 

Kontakt telefoniczny:

Dział
Numer tel
Centrala telefoniczna  +48 46 856 61 00
Biuro obsługi – kancelaria  +48 46 856 61 65
Sekretariat Zarządu  +48 46 856 61 22
Biuro Rady  +48 46 856 61 51

 

E-mail:
starosta@powiat-zyrardowski.pl
starostwo@powiat-zyrardowski.pl

Inspektor Ochrony Danych Joanna Trusińska

tel.: 22 350 01 40, iod@powiat-zyrardowski.pl

Nasz powiat

  • mapa powiatu żyrardowskiego
  • Żyrardów
  • Mszczonów
  • Puszcza Mariańska
  • Radziejowice
  • Wiskitki