Treść strony

XXX Sesja Rady Powiatu

W dniu 17 lipca, w Młodzieżowym Domu Kultury w Żyrardowie, odbyła się XXX Sesja Rady Powiatu Żyrardowskiego. Sesję prowadził Przewodniczący Daniel Suchecki. Planowany porządek obrad wakacyjnej sesji obejmował w istocie tylko dyskusję nad projektami uchwał związanych z finansami Powiatu. Pierwszą była uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żyrardowskiego na lata 2017-2037. Wprowadzane zmiany wynikają ze zmian uchwały budżetowej, wprowadzonych uchwałą Rady Powiatu na tej samej, XXX Sesji, w tym w szczególności -– zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 112.126,61 zł, z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych oraz otrzymanych dotacji na realizację zadań zleconych, zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 605.485,84 zł, w tym 75.442,48 zł, z tytułu dofinansowania przez Gminy Powiatu Żyrardowskiego – Mszczonów i Puszczę Mariańską zadań inwestycyjnych oraz 530.043,36 zł z tytułu niewykorzystanych wydatków niewygasających za rok 2016, zwiększenie wydatków bieżących – per saldo o kwotę 31.037,00 zł, z przeznaczeniem na bieżące koszty funkcjonowania jednostek organizacyjnych, a także zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 686.575,45 zł, w tym: na zadania ujęte w planie: „Przebudowa drogi powiatowej nr 4718W Bartniki-Puszcza Mariańska w miejscowości Budy Zaklasztorne i miejscowości Radziwiłłów” – kwota 520.928,33 zł, „Przebudowa drogi nr 4727W (Huta Zawadzka) gr. woj.- Piekarowo” – 95.647,12 zł oraz wprowadzone zadanie „Dokumentacja projektowa przebudowy wiaduktu nad linią CMK w Lublinowie w ciągu drogi 4719W Puszcza Mariańska-Mszczonów” – kwota 70.000,00 zł.

Drugą była uchwała zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Żyrardowskiego na rok 2017. Skarbnik Edyta Fedorowicz, wyrażając wolę Zarządu Powiatu zwróciła się do radnych, aby zgodzili się na zwiększenie dochodów i wydatków bieżących i majątkowych budżetu. Po wprowadzonych zmianach plan dochodów budżetu Powiatu ogółem wynosi 69.023.156,12 zł., w tym dochody majątkowe 4.348.752,74 zł, natomiast plan wydatków ogółem wynosi 72.606.183,23 zł i w tym wydatki majątkowe 11.644.237,23 zł

Podjęcie uchwał związanych z finansami Powiatu wyczerpało porządek Sesji, którą Przewodniczący zamknął po niespełna dwóch kwadransach.

Erasmus+ i ponad pół miliona dla powiatowych szkół

W powiatowych technikach od kilku lat trudno wyobrazić sobie staże bez zagranicznych wyjazdów. Najlepsi uczniowie Zespołu Szkół Nr 3 w Wiskitkach, Zespołu Szkół Nr 2 w Żyrardowie oraz Zespołu Szkół w Mszczonowie ok kilku lat uczą się praktycznej strony zawodu od najlepszych pracodawców w Czechach, Austrii, Grecji, Włoszech i Irlandii. Na kolejne dwa lata szkolne uczniowie z Wiskitek i z Włókiennika znowu pojadą na praktyki do słonecznej Hellady i równie gorącej Italii.

Od 1 lipca 2017 r. do 30 czerwca 2019 r. w Zespole Szkół Nr 2 w Żyrardowie będzie realizowany projekt „Kształcimy fachowców - zagraniczna praktyka zawodowa uczniów ZS Nr 2 szansą na lepszą zawodową przyszłość”, który obejmie 28 uczniów kształcących się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych i technik ekonomista. Praktyka zawodowa odbędzie się w przedsiębiorstwie agroturystycznym we Włoszech w regionie Umbria. Szkoła od trzech lat współpracuje z włoską firmą, do tej pory w gościnnym gospodarstwie Państwa Niclas, nowe doświadczenia zawodowe potwierdzone certyfikatami Europass zdobyło 42 uczniów szkoły. Niewątpliwą atrakcją praktyk będą wyjazdy studyjne do Rzymu, Asyżu, Spoleto i Perugii. Projekt w całości finansowany jest ze środków Unii Europejskiej, uczniowie otrzymają wsparcie indywidualne, m. in. pomoce dydaktyczne, stroje robocze i tzw. „kieszonkowe”. Wartość projektu to 280.869,93 zł.

Podobny projekt opracował Zespół Szkół Nr 3 w WiskitkachNieco inna , acz tak samo gorąca jest destynacja. Mobilny obywatel współczesnej Europy - praktyki zawodowe dla uczniów klas hotelarskich w Grecji otrzymał 281.800,13 zł dofinansowania. Uczniowie hotelarskiego fachu będą uczyli się na Wybrzeżu Olimpijskim w Hotelu Honorata. W sumie wyjadą 24 osoby podzielone na cztery grupy.

Każdy taki wyjazd jest nie lada gratką dla uczniów. Dla większości z nich jest to pierwsza podróż zagraniczna. Najważniejsze są jednak umiejętności zdobyte w środowisku międzynarodowym, a potwierdzone europejskimi certyfikatami. Dla absolwentów powiatowych szkół jest to furtka do prawdziwej kariery zawodowej.  

Powiat buduje drogi

Powiat Żyrardowski realizuje operację polegającą na przebudowie drogi powiatowej nr 4718W Bartniki – Puszcza Mariańska w miejscowości Budy Zaklasztorne i Radziwiłłów. Przebudowę na odcinku 1,716 km dofinansowano ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem  lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Wartość realizowanej inwestycji to 2.642.239, 12 zł.

XXIX Sesja Rady Powiatu

W dniu 26 czerwca 2017 roku, w Młodzieżowym Domu Kultury w Żyrardowie, odbyła się XXIX Sesja Rady Powiatu Żyrardowskiego.

Na początku, w części uchwałodawczej radni debatowali nad projektami siedmiu uchwał. Pierwszymi w porządku, były uchwały związane z gospodarką finansową Powiatu. Projekty tych uchwał przedstawiła radnym Skarbnik Edyta Fedorowicz. Pierwsza z nich dotyczyła zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żyrardowskiego. Poprzez wprowadzenie zmian w WPF zaktualizowano wielkości planu budżetu na rok 2017, w tym wynikające ze skutków zmiany uchwały budżetowej, wprowadzonej także na tej samej sesji. Uchwała dotyczyła w szczególności: zwiększenia o kwotę 972.766,80 zł dochodów bieżących, w tym z tytułu zwiększenia planu dotacji na projekty realizowane z udziałem środków unijnych, zwiększenie o kwotę 558.100,00 zł, dochodów majątkowych – z tytułu otrzymanego dofinansowania zadań inwestycyjnych, zwiększenie o kwotę 932.766,80 zł wydatków bieżących, w tym na programy realizowane z udziałem środków unijnych, zmniejszenie w 2017 r. o kwotę 100.000,00 zł wydatków na obsługę długu – w związku z niższymi nakładami na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek,  zwiększenie w 2017 o kwotę 598.100,00 zł, wydatków majątkowych, w tym między innymi: z tytułu przyznanego dofinansowania na zadanie - „Przebudowa mostu w m. Feliksów-Grądy w ciągu drogi powiatowej nr 4701W” – 408.100,00 zł i na przebudowę drogi nr 4727W – 150.000,00 zł.

Uchwała zmieniająca WPF wprowadziła także do wykazu przedsięwzięć do realizacji następujące zadania: „Akademia Kompetencji” (program rozwojowy realizowany w Liceum Ogólnokształcącym im. Cz. Tańskiego w Puszczy Mariańskiej w okresie od 1 sierpnia 2017 r. do 31 lipca 2019 r, którego wartość ogółem wynosi 672.496,25 zł, „Równe szanse kluczem do sukcesu w powiecie żyrardowskim” (projekt edukacyjny realizowany przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w okresie od 01.07.2017 r. do 30.06.2019r. o łącznej wartości 539.565,00zł,) oraz projekt „Klik na TIK w Wiskitkach” (program rozwojowy w Liceum Ogólnokształcącym w Zespole Szkół Nr 3 w Wiskitkach, realizowany od 01.08.2017r. do 28.06.2019r za kwotę 152.037,50 zł). Uchwała zwiększyła także nakłady na przedsięwzięcie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4729W Żyrardów-Działki-Wiskitki na odcinku ulicy Żeromskiego od ulicy Limanowskiego do ulicy Mokrej w Żyrardowie”. Limit wydatków na rok 2017 zwiększy się o 17.000,00 zł oraz limit wydatków na 2018 r. o kwotę 503.315,00zł. Zwiększenie dotyczy ustalenia planu wydatków do wielkości kosztorysowych a także uwzględnienia kosztów budowy oświetlenia. Łączne planowane nakłady na tą inwestycję wynoszą 1.781.793,18 zł.

Wspomniana wcześniej uchwała zmieniająca Budżet Powiatu Żyrardowskiego w 2017 roku zwiększyła dochody o kwotę 1.530.866,80 zł., w tym dochody bieżące o kwotę 972.766,80 zł i dochody majątkowe o kwotę 558.100,00 zł. O taką samą kwotę uległy zwiększeniu także wydatki budżetu, z czego wydatki bieżące zwiększono o kwotę 932.766,80 zł, a wydatki majątkowe o kwotę 598.100,00 zł. Uchwała dokonała także przesunięć między działami budżetu, a po jej przyjęciu plan dochodów i wydatków budżetu Powiatu na 2017 rok wynosi odpowiednio:  68.305.543,67 zł oraz 71.888.570,78 zł.

Projekty kolejnych dwóch uchwał przedstawiła Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Mariola Stecko. Dotyczyły one zatwierdzenia „Sprawozdania z efektów pracy Organizatora rodzinnej pieczy zastępczej z realizacji zadań w zakresie organizacji pieczy zastępczej za rok 2016” oraz „Sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żyrardowie w 2016r”. Obowiązek składania corocznie radzie powiatu sprawozdania z działalności centrum wynika z przepisów ustawy o pomocy społecznej. Sprawozdania publikujemy poniżej w pliku pdf.

Kolejna uchwała dotyczyła wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny dwóch niezabudowanych nieruchomości, które pozostają w liniach rozgraniczających dróg powiatowych odpowiednio: nr 4729W w miejscowości Działki i nr 4701W w miejscowości Feliksów. Przejęcie nieruchomości na rzecz Powiatu jest zasadne ze względu na potrzebę uregulowania ich stanu prawnego, bowiem faktycznie stanowią one drogi powiatowe. Nabycie nieruchomości nastąpi w formie aktów notarialnych.

Szósta uchwała dotyczyła wyrażenia zgody na zawarcie pomiędzy Powiatem Żyrardowskim a Gminą Miasto Żyrardów porozumienia w sprawie powierzenia Gminie Miasto Żyrardów wspólnej realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4729W Wiskitki – Działki – Żyrardów na odcinku ulicy Żeromskiego od ulicy Limanowskiego do ulicy Mokrej w Żyrardowie”. Projekt ostatniej uchwały przedstawił radnym Dyrektor Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg Publicznych Paweł Myszkowski.

Ostatnia uchwała jaką podjęli tego dnia radni dotyczyła załatwienia skargi na Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Żyrardowie. Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Danuta Skibińska przedstawiając stanowisko Komisji Rewizyjnej, która zapoznała się ze skargą i wyjaśnieniem Dyrektora PUP, wnioskowała o uznanie skargi za bezzasadną. Uchwała dotycząca skargi jak i uchwały wcześniejsze radni przyjęli jednomyślnie.

Po części uchwałodawczej, uwaga radnych skupiona była na wystąpieniu Prezes Zarządu Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego sp. z o.o. w Żyrardowie Danuty Ciecierskiej. Pani Prezes przedstawiła informacje dotyczącą działalności Centrum. W ocenie Zarządu sytuacja ekonomiczna Centrum Zdrowia jest stabilna, mimo, że wynik finansowy spółki w ubiegłym, 2016 roku zamknął się stratą brutto w wysokości 652.697,12 zł. Przychody całkowite spółki w 2016 roku były na poziomie 39.539.393,41 i była to wartość niemalże taka sama jak w roku poprzedzającym. Pozytywną tendencją jest utrzymujący się wysoki poziom nakładów na inwestycje. Od początku istnienia spółki, tj. od września 2011 roku, nakłady inwestycyjne wyniosły 5.833.660,00 zł, z czego w 2016 roku, była to kwota 1.577.679,34 zł, a w okresie od stycznia do kwietnia 2017 roku 630.510,10 zł. Pani Prezes podkreślała też fakt, że jednostka realizuje ambitny projekt pod nazwą „Rozwój e-usług medycznych w Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego sp. z o.o.” o całkowitej wartości 4.661.124,00 zł, z czego 80% kwoty stanowić będzie dofinansowanie w ramach RPO WM.

Po sprawozdaniu Pani Prezes wywiązała się dyskusja. Jako pierwsza zabrała głos radna Genowefa Milczarek, która wskazała na wciąż nie satysfakcjonujące pracowników wynagrodzenia, w tym przede wszystkim na rażące dysproporcje w zarobkach szeregowych pracowników i kadry zarządzającej, a też na spadek wykonanych świadczeń na niektórych oddziałach. Głos w dyskusji zabrał także Starosta Wojciech Szustakiewicz, który zadeklarował, że corocznie z budżetu Powiatu będzie kierowane wsparcie na dalsze inwestowanie w substancję Szpitala. Starosta podkreślił też, że Spółka nie ma długów, mimo tego, że przed restrukturyzacją zadłużenie placówki przekraczało kwotę 40 milionów złotych. To dobitnie świadczy o determinacji władz Powiatu Żyrardowskiego w utrzymaniu bytu Szpitala Powiatowego w Żyrardowie. Pojawiające się zarzewia konfliktu, pomiędzy personelem a kadrą zarządzającą w Szpitalu nie powinny rzutować na jakość usług jakie świadczy placówka, ale też nie powinny w niezasłużony sposób psuć opinii o Szpitalu – podsumował  Starosta.

Na zakończenie Przewodniczący Rady Daniel Suchecki udzielił głosu przedstawicielom związków pracowniczych i społeczności lokalnej, którzy między innymi kwestionowali działania podejmowane przez Zarząd Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego sp. z o.o., szczególnie decyzję wydzielenia ze struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa realizowanych przez nie funkcji i przekazanie ich do wykonania innym podmiotom. W tej kwestii głos zabrała jako pierwsza przedstawiciel zakładowych związków zawodowych Teresa Lefelt, a następnie Przewodniczący struktur powiatowych NSZZ Solidarność Bogdan Zieliński. Związkowcy negowali taki sposób zarządzania przedsiębiorstwem, apelowali o ochronę praw i interesów pracowniczych.

Po wystąpieniu przedstawicieli związkowych Przewodniczący zamknął obrady XXIX Sesji.

Kalendarium

Kalendarz

«czerwiec 2024»
PnWtŚrCzwPtSobNd
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Planowane wydarzenia:

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Banery

Banery

Zarząd Powiatu

Stopka

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
96-300 Żyrardów
ul. Limanowskiego 45
NIP: 838-16-10-589
REGON: 750151250

Godziny pracy urzędu:

Dzień Godzina
poniedziałek:  8.00 - 16.00
wtorek:  8.00 - 16.00
środa:  8.00 - 17.00
czwartek:  8.00 - 16.00
piątek:  8.00 - 15.00

 

Kontakt telefoniczny:

Dział
Numer tel
Centrala telefoniczna  +48 46 856 61 00
Biuro obsługi – kancelaria  +48 46 856 61 65
Sekretariat Zarządu  +48 46 856 61 22
Biuro Rady  +48 46 856 61 51

 

E-mail:
starosta@powiat-zyrardowski.pl
starostwo@powiat-zyrardowski.pl

Inspektor Ochrony Danych Joanna Trusińska

tel.: 22 350 01 40, iod@powiat-zyrardowski.pl

Nasz powiat

  • mapa powiatu żyrardowskiego
  • Żyrardów
  • Mszczonów
  • Puszcza Mariańska
  • Radziejowice
  • Wiskitki