Treść strony

Wykłady na Politechnice, staże w Geotermii

Zespół Szkół Nr 1 w Żyrardowie i Liceum Ogólnokształcące im. Szarych Szeregów w Mszczonowie podpisały  w marcu 2016 r. umowy o współpracy z Geotermią Mazowiecką S.A. W tym samym roku  szkoły rozpoczęły kształcenie uczniów na kierunkach związanych z odnawialnymi źródłami energii. W „Elektryku” jest to technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, w Liceum zaś rozszerzenie ochrona środowiska i OZE. Po roku funkcjonowania nowości na powiatowym rynku edukacyjnym zaglądamy do szkół.

 Innowacyjne kierunki

Powiat Żyrardowski od trzech lat modernizuje kierunki nauczania w swoich szkołach. Po gruntownej analizie trendów rynku pracy oraz w perspektywie zmiany struktury rynku energetycznego w Polsce i w Europie, w najbliższych latach wzrośnie zapotrzebowanie na fachowców w branży odnawialnych źródeł energii. Takie są prognozy, ale też zmiana ta dzieje się n naszych oczach.  Między innymi stąd pomysł na innowacyjne kierunki w szkołach powiatowych. Podpisanie umowy Z Geotermią Mazowiecką otworzyło zupełnie nową jakość w kształceniu zawodowym, jak i ogólnym. Nowe kierunki doskonale wpisują się także w Regionalną Strategię Innowacji dla Mazowsza.

Licealiści z wiedzą praktyczną

Uczniowie mszczonowskiego liceum biorą udział w projekcie edukacyjnym – Laboratorium Zrównoważonego Zużycia Energii i Wody, objętym patronatem Politechniki Warszawskiej oraz Geotermii Mazowieckiej. Przedsięwzięcie skierowane do uczniów szczególnie zainteresowanych ochroną środowiska, a zorientowane jest na promowanie racjonalnego wykorzystania zasobów wodnych i energetycznych, stosowanie technologii energooszczędnych. Grupa uczniów w ramach innowacji pedagogicznej OZE uczestniczy także w spotkaniach w Urzędzie Miejskim w Mszczonowie, dotyczących racjonalnego zużycia zasobów wodnych oraz energii geotermalnej. Pomocą służy również Zakład Geotermalny, czy Kompleks Basenów Geotermalnych. Niezwykle atrakcyjna, zwłaszcza dla licealistów planujących dalszą karierę naukową jest współpraca z Wydziałem Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej. Wyjazdy na Politechnikę to przede wszystkich zajęcia praktyczne i warsztaty.

W „Elektryku” pełno dobrej energii

Zespół Szkół Nr 1 w Żyrardowie od zeszłego roku kształci przyszłych specjalistów wykorzystania alternatywnych źródeł energii. Uczniowie rozpoczęli naukę w szkole produkującej energię elektryczną do oświetlania Hali Sportowej z ogniw fotowoltaicznych, a zatem na co dzień  mają do czynienia z wytwarzaniem prądu ze źródeł odnawialnych i mogą empirycznie przekonać się, jak ten proces przebiega. Dodatkowo rok temu wsparcie na kształcenie najlepszych fachowców szkoła otrzymała dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego. Za ponad 240 tys. zł wdrażany jest program rozwojowy „Dobra energia dla Jedynki”. Jego atrakcyjność polega głównie na wykładach i ćwiczeniach dotyczących montażu i eksploatacji urządzeń i systemów energii odnawialnej, prowadzonych na Politechnice Warszawskiej oraz wyjazdach do Zakładów Geotermii Mazowieckiej  w Mszczonowie, Błoniu, Sochaczewie i Ożarowie. Jednak za najciekawszą formę nauki uczestnicy projektu uznali wakacyjne staże zawodowe.  Uczniowie „Elektryka” chwalą, że staż u pracodawcy to doskonały sposób na przechodzenie od kształcenia do zatrudnienia. Na pytanie co dał mi staż, jego uczestnicy odpowiadali: „poznałem nowych ludzi i zasady pracy w zespole przy wykonywaniu konkretnej pracy”, „ uświadomiłem sobie czym jest dyscyplina pracy”. To, co dla dorosłych wydaje się oczywiste, dla młodych jest wchodzeniem właśnie w dorosłość i w świat profesjonalistów.  

Po ponad roku funkcjonowania nowych kierunków w szkołach powiatowych wydaje się, że był to pomysł trafiony. Oczywiście wszystko po latach weryfikuje rynek pracy, czy losy uczniów, zwłaszcza jak potoczą się ich kariery edukacyjne czy zawodowe. Jedno jest jednak pewne. To, co otrzymają teraz w szkole jest najwyższej jakości gwarantowane prestiżem i profesjonalizmem Politechniki Warszawskiej i Geotermii Mazowieckiej

 • Wykłady na Politechnice
 • Wykłady na Politechnice
 • Wykłady na Politechnice
 • Wykłady na Politechnice
 • Wykłady na Politechnice
 • Wykłady na Politechnice
 • Wykłady na Politechnice

XXXIV Sesja Rady Powiatu w Żyrardowie

W dniu 27 listopada 2017 r. radni obradowali na XXXIV sesji Rady Powiatu Żyrardowskiego. Sesję prowadził Przewodniczący Daniel Suchecki. W porządku obrad znalazły się projekty uchwał obejmujące zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej i w budżecie Powiatu Żyrardowskiego na 2017 rok, a także w sprawie określenia programu współpracy Powiatu Żyrardowskiego z organizacjami pozarządowymi w roku 2018, w sprawie zmiany uchwały określającej zadania i podział środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej wysokość środków PFRON i w sprawie czasu pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Żyrardowskiego w 2018 roku.

W punkcie dotyczącym wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej i Budżecie Powiatu Żyrardowskiego projekty uchwał przedstawiła Skarbnik Edyta Fedorowicz. Potrzeba wprowadzenie zmian w budżecie Powiatu wynikała ze zwiększeń i  zmniejszeń w planie dochodów i wydatków oraz z przesunięć między działami. Dochody budżetu zwiększono łącznie o kwotę 348.388,95 zł. Wpływ na te zmiany miało m.in. zwiększenie o kwotę 116.635,00 zł dotacji celowej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żyrardowie, na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego, z czego kwota 35.617,00 zł przeznaczona będzie na zapewnienie prawidłowej realizacji zadań w Komendzie, a kwota 81.018,00 zł na zabezpieczenie środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych - w ramach powyższej kwoty 80.000,00 zł stanowi dotacja majątkowa, która zostanie przeznaczona na zakup łodzi płaskodennej, aluminiowej z silnikiem zaburtowym dla Komendy Powiatowej PSP. Na podstawie kolejnych Decyzji Wojewody Mazowieckiego zwiększono dochody,  które przeznaczone będą na realizację zadań z zakresu administracji rządowej. Dotacje zostaną wykorzystane na: prace geodezyjne i kartograficzne, w tym na modernizację osnowy poziomej gmin: Mszczonów, Puszcza Mariańska, Radziejowice i Wiskitki (kwota 150.000,00 zł), na wykonanie operatów szacunkowych – kwota 34.000,00 zł, na zwiększenie dotacji celowej w związku z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za Życiem” kwota 11.656,00 zł, na funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – kwota 20.000,00zł oraz z tytułu zwiększonego dofinansowania ze środków PFRON zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa budynku Starostwa Powiatowego w Żyrardowie o zewnętrzny szyb windowy przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych”- kwota 15.742,00 zł.

Zmianie w planie dochodów towarzyszyło wprowadzenie zmian w planie wydatków. Uchwała zwiększyła ten plan o taka samą kwotę 348.388,95 zł . Uchwała przenosiła także planowane kwoty w wydatkach, które związane były ze zmniejszeniem wydatków na prowadzone już inwestycje, czy nie realizowane zadania, np. niewykorzystana kwota 367.428,05 zł z tytułu zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 4729W Wiskitki-Działki - Żyrardów na odcinku ulicy Żeromskiego od ulicy Limanowskiego do ulicy Mokrej w Żyrardowie”. Zwiększono równocześnie wydatki związane z opieką społeczną, w tym m.in. 270.000,00 zł na zabezpieczenie kosztów pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów i kwotę 100.000,00 zł na wypłaty świadczeń dla rodzin zastępczych.

Po wprowadzonych zmianach plan dochodów budżetu Powiatu na 2017 r ogółem wynosi 70.041.767,79 zł, natomiast plan wydatków ogółem - 74.063.758,79 zł

Radni, po przedstawionych pozytywnych opiniach Przewodniczącej Komisji Budżetu Krystyny Penczonek, przyjęli projekty uchwał przy jednym głosie wstrzymującym.

Projekt kolejnej uchwały - w sprawie programu współpracy Powiatu Żyrardowskiego z organizacjami pozarządowymi w roku 2018 przedstawił Sekretarz Powiatu Sebastian Litewnicki. Obowiązek uchwalania corocznego programu współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi wynika z ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Program zawiera wszystkie elementy, których wymaga ust. 4 cytowanego art. 5a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Uchwała oprócz określenia zasad współpracy określiła priorytetowe zadania i kwotę wsparcia na ich realizację.  Zakłada się, że na realizację zadań publicznych objętych Programem przeznaczona będzie kwota w wysokości nie mniejszej niż 100 000 złotych. Powyższe środki zabezpieczone zostaną w budżecie Powiatu na 2018 rok i pochodzić będą ze środków własnych oraz budżetu Wojewody Mazowieckiego, natomiast priorytetowe obszary wsparcia to - pomoc społeczna, działanie na rzecz osób niepełnosprawnych, kultura fizyczna i sport, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz obszar wprowadzony na wniosek Wspólnoty Żyrardowa, polegający na podtrzymywaniu i upowszechnianiu tradycji narodowej i pielęgnowaniu polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

Po przyjęciu przez radnych bez uwag Programu współpracy, Sebastian Litewnicki, tym razem jako pełniący obowiązki Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przedstawił projekt następnej uchwały, zmieniającej zasady podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej. Z uwagi na konieczność pełnego wydatkowania środków PFRON zasadne było dokonanie przesunięć pomiędzy poszczególnymi zadaniami z zakresu rehabilitacji społecznej. Złożone w ostatnim czasie przez osoby niepełnosprawne rezygnacje z dofinansowania do turnusów rehabilitacyjnych, a także fakt niewykorzystania środków w pozostałych zadaniach, zasadne było przesunięcie środków na rzecz realizacji zadania zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze oraz zadania likwidacji barier, gdzie odnotowano duże zainteresowanie osób niepełnosprawnych.  

Projekt kolejnej uchwały przedstawił Wicestarosta Grzegorz Dobrowolski. Uchwała w sprawie czasu pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Żyrardowskiego w 2018 roku wprowadziła rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu. Rozkład ten powinien być dostosowany do potrzeb ludności i zapewnić dostępność świadczeń również w porze nocnej, w niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy. Ustalony rozkład godzin pracy aptek na terenie powiatu na okres od 01.01.2018r. do 31.12.2018r. został zaopiniowany przez Samorząd Aptekarski, Wójtów, Prezydenta i Burmistrza. Pozytywną opinię komisji w sprawie projektu uchwały przedstawił Przewodniczący Komisji Współpracy, Promocji, Zdrowia i Polityki Społecznej Klaudiusz Stusiński. Projekt tej uchwały, podobnie jak i wcześniejszych radni przyjęli bez uwag.

W ostatnim punkcie obrad, w ramach wniosków i interpelacji radni składali oświadczenia i wnioski. Jako pierwszy, radny Krzysztof Dziwisz poinformował o rezygnacji z członka klubu radnych Nowego Przymierza Samorządowego. Kolejny radny Franciszek Jankowski zaproponował, aby Zarząd Powiatu i Komisja Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Transportu dokonała przeglądu dróg powiatowych, bowiem są odcinki dróg, które z racji swego stanu technicznego nie pełnią swych funkcji. Na zakończenie Przewodniczący Komisji Współpracy, Promocji, Zdrowia i Polityki Społecznej Klaudiusz Stusiński, w wyniku składanych doń skarg, wnioskował w imieniu członków Komisji o przeprowadzenie w Domu Pomocy Społecznej w Hamerni audytu przez podmiot zewnętrzny. Do złożonych wniosków ustosunkował się Starosta Wojciech Szustakiewicz.

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Daniel Suchecki zamknął obrady XXXIV sesji Rady Powiatu.

 • XXXIV Sesja Rady Powiatu w Żyrardowie
 • XXXIV Sesja Rady Powiatu w Żyrardowie
 • XXXIV Sesja Rady Powiatu w Żyrardowie
 • XXXIV Sesja Rady Powiatu w Żyrardowie
 • XXXIV Sesja Rady Powiatu w Żyrardowie
 • XXXIV Sesja Rady Powiatu w Żyrardowie
 • XXXIV Sesja Rady Powiatu w Żyrardowie
 • XXXIV Sesja Rady Powiatu w Żyrardowie
 • XXXIV Sesja Rady Powiatu w Żyrardowie
 • XXXIV Sesja Rady Powiatu w Żyrardowie
 • XXXIV Sesja Rady Powiatu w Żyrardowie
 • XXXIV Sesja Rady Powiatu w Żyrardowie
 • XXXIV Sesja Rady Powiatu w Żyrardowie
 • XXXIV Sesja Rady Powiatu w Żyrardowie
 • XXXIV Sesja Rady Powiatu w Żyrardowie
 • XXXIV Sesja Rady Powiatu w Żyrardowie
 • XXXIV Sesja Rady Powiatu w Żyrardowie
 • XXXIV Sesja Rady Powiatu w Żyrardowie
 • XXXIV Sesja Rady Powiatu w Żyrardowie
 • XXXIV Sesja Rady Powiatu w Żyrardowie

Recytatorzy Mł.D.K-u znowu z nagrodami

Jakub Wacławek został laureatem XV Mazowieckiego Przeglądu Recytatorskiego Jednego Poety w Warszawie – przeglądu twórczości Ewy Lipskiej, zdobywając w kategorii wiekowej od 17 lat nagrodę za zajęcie drugiego miejsca. Jakub reprezentował Młodzieżowy Dom Kultury w Żyrardowie, a  przygotowała go pani Ewa Szklarska. Był to jego pierwszy konkurs recytatorski pod skrzydłami MłDK-u i od razu z tak dużym sukcesem, co bardzo cieszy jego  instruktorkę. 17.11.2017r. recytował wiersz  pt. ,,Egzamin”, za który otrzymał nagrodę na wieczorze  laureatów na którym też nastąpiło wręczenie nagród.

         Na gali tej obecna była sama poetka , której twórczość była tematem konkursu Ewa Lipska. Recytatorzy otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz tomik wierszy pani Lipskiej z jej autografem, co niewątpliwie jest bardzo wartościową pamiątką. 

         Wyróżnienie  w tej samej kategorii wiekowej otrzymała także Julia Ksit oraz w kategorii 14-16 lat Zofia Cymerska, obie dziewczynki  również reprezentowały Młodzieżowy Dom Kultury i przygotowane były też przez panią Ewę Szklarską. Konkurs recytatorski poprzedzony był warsztatami w których uczestniczyli wszyscy recytatorzy z Młodzieżowego Domu Kultury w Żyrardowie. Prezentacje oceniało profesjonalne jury. Wszystkim recytatorom i ich instruktorce serdecznie gratulujemy.

 • Recytatorzy Mł.D.K-u znowu z nagrodami
 • Recytatorzy Mł.D.K-u znowu z nagrodami
 • Recytatorzy Mł.D.K-u znowu z nagrodami
 • Recytatorzy Mł.D.K-u znowu z nagrodami

Pod patronatem Chodkowskiej

Zespół Szkół Nr 2 w Żyrardowie 20 listopada 2017 r. podpisał umowę partnerską z  Uczelnią Techniczno – Handlową im. H. Chodkowskiej w Warszawie. Ze strony szkoły umowę podpisała Dyrektor ZS Nr 2 Jolanta Walczak. Podpisanie odbyło się w obecności Wicestarosty Powiatu Żyrardowskiego Grzegorza Dobrowolskiego oraz Barbary Smolarek - inspektora w Wydziale Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Starostwa Powiatowego. Uczelnię reprezentowała Rektor dr Iwona Przychocka. Umowa reguluje zasady współpracy dydaktycznej, organizacyjnej i patronackiej o szerokim zakresie merytorycznym, dzięki czemu uczniowie szkoły będą mogli m.in. brać udział w zajęciach prowadzonych przez wykładowców uczelni.

Pierwszym działaniem podjętym w ramach współpracy była prelekcja na temat zagrożeń terroryzmem we współczesnym świecie wygłoszona przez wykładowcę uczelni, generała Marka Dukaczewskiego dla uczniów klasy spedycyjno - ekonomicznej.

 • Pod patronatem Chodkowskiej
 • Pod patronatem Chodkowskiej

Wernisaż wystawy „Wesele w obrazie”

W dniu 26 listopada 2017, w Liceum Ogólnokształcącym w Puszczy Mariańskiej odbył się wernisaż wystawy „Wesele w obrazie”.

Wystawa jest podsumowaniem projektu edukacyjnego realizowanego przez uczniów puszczańskiego liceum pod kierunkiem prof. Anny Rogali w ramach „Akademii Kompetencji” dofinansowanej z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wystawę oglądać można w Galerii „U nas” w Liceum Ogólnokształcącym im. Czesława Tańskiego w Puszczy Mariańskiej

 • Wernisaż wystawy „Wesele w obrazie”
 • Wernisaż wystawy „Wesele w obrazie”
 • Wernisaż wystawy „Wesele w obrazie”

Wielki Szkolny Dzień Promocji Zdrowia w Puszczy Mariańskiej

Po trzech latach działań w Mazowieckiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie Liceum Ogólnokształcące im. Czesława Tańskiego w Puszczy Mariańskiej ubiega się o nadanie wojewódzkiego certyfikatu Szkoły Promującej Zdrowie. Zwieńczeniem starań był zorganizowany w dniu 16 listopada 2017 r. Szkolny Dzień Promocji Zdrowia, podczas którego przeprowadzona została publiczna prezentacja osiągnięć w tym zakresie, przedstawiona przez Panią Edytę Drązikowską i Panią Annę Traut-Seligę. Dużym atutem „Tańskiego” jest harmonijny rozwój każdego ucznia oraz atmosfera wzajemnego szacunku uczniów i nauczycieli, co pomaga w osiąganiu wysokich wyników.

Ważnym punktem w podsumowaniu projektu był wykład Pani Dziekan Wydziału Nauk Przyrodniczych i Technicznych PWSZ w Skierniewicach dr Joanny Soin – eksperta z zakresu biochemii, biologii komórki i genetyki pt. „Dlaczego jemy słodycze?”.

Ciekawym elementem promującym zdrowie były występy uczniów Szkoły oraz zaproszonych przedszkolaków z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z Puszczy Mariańskiej (przygotowanych pod kierunkiem Pani Karoliny Ciarki). Odbył się również konkurs na najciekawszy plakat o tematyce zdrowia.

Zaproszeni goście: Pan Wojciech Szustakiewicz, Starosta Powiatu Żyrardowskiego, Pani Grażyna Wojszczyk , Wizytator Kuratorium Oświaty w Warszawie, Pan Michał Staniak, Wójt Gminy Puszcza Mariańska, Pan Andrzej Liszewski, Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Żyrardowie, Pan Łukasz Szymański, pracownik Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Żyrardowie bardzo wysoko ocenili działania z zakresu promocji zdrowia w Liceum.

Największą atrakcją była degustacja świeżo wyciskanych soków oraz zdrowych przekąsek przygotowanych przez uczniów szkoły. Odkryciem dla niektórych były kolory i pyszny smak soku z buraka czy jarmużu i imbiru.

Dzień Promocji Zdrowia zorganizowany został przy pomocy grupy projektowej „Akademii Kompetencji” z klasy 3 mp.

 • Wielki Szkolny Dzień Promocji Zdrowia w Puszczy Mariańskiej
 • Wielki Szkolny Dzień Promocji Zdrowia w Puszczy Mariańskiej
 • Wielki Szkolny Dzień Promocji Zdrowia w Puszczy Mariańskiej

Ślubowali mundurowi, stewardessy i akademicy

W piątek 10 listopada 2017 roku uczniowie klas pierwszych Liceum Ogólnokształcącego w Puszczy Mariańskiej ślubowali na sztandar szkoły. Po uroczystości odbyła się inscenizacja „Wesela” S. Wyspiańskiego.

Udana inicjacja

Klasy mundurowe wchodziły na salę gimnastyczną krokiem marszowym. Wprowadzone przez dowódców (III mw – Ł. Czarniecki, III mp – O. Koszewicz, II m – M. Kurzawa, I m – D. Wiśniewski, I a – O. Obłąkowska) prezentowały się niezwykle dostojnie. Szyku dodał meldunek złożony Pani Dyrektor, Urszuli Matusiak. Wigor i emocjonalne zachowanie uczniów dało się odczuć w gromkim okrzyku: „Czołem, Pani Dyrektor!”. A. Piekarska, F. Lemiesz (klasa I a) oraz K. Osicka i R. Markowski (klasa I m) reprezentując klasy pierwsze, zwróceni w stronę sztandaru trzymanego przez starszych kolegów E. Słomińską, M. Kurka i A. Bogucką, złożyli obietnicę dbania o honor i dobre imię Liceum. Dr Jerzy Kolasiński, Przewodniczący Kapituły Medalu Czesława Tańskiego, kpt. Wojciech Tomaszewski, reprezentujący Zarząd Polskich Linii Lotniczych LOT, kpt. Arkadiusz Zgieb, Komendant Powiatowy Policji w Żyrardowie, znakomici goście wręczyli akty mianowania na uczniów. Tym samym klasy pierwsze dołączyły do społeczności Liceum Ogólnokształcącego im. Czesława Tańskiego.

Dramat narodowy na lokalnej scenie

Symboliczne dekoracje – dwa rusztowania imitujące chatę ozdobione granatowym i biało-czerwonym suknem oraz nakryty białym obrusem stół – miały skupić uwagę widzów na tematyce spektaklu. Rekwizyty ograniczone były do minimum. Radosny krakowiak rozpoczął wesele chłopki z inteligentem, po nim przy weselnym graniu dialogi prowadzili zaproszeni goście – Czepiec i Dziennikarz oraz Radczyni i Klimina – co ujawniło brak zrozumienia dwóch warstw społecznych. Zachowanie Pana Młodego, z jednej strony adorującego młoda żonę, a z drugiej nierozumiejącego chłopskich zwyczajów, wzbudzało gorzki śmiech. Zaproszenie na wesele stojącego za oknem chochoła przemieniło bronowicką chatę w „symbol współczesnej Polski”. Ukryte obawy i konflikty w połączeniu z wadami inteligencji – słabością i brakiem patriotyzmu doprowadziły do poddania się przez Polaków woli zaborców. Cisza i bierność stanowiły kontrast z początkową wrzawą weselnego tańca. 
Wyjątkowe zaangażowanie uczniów i pomoc nauczycieli sprawiły, że efekt przedstawienia był równie uderzający jak piorun, który zapoczątkował pojawienie się duchów i romantyczną atmosferę przywołaną dzięki fragmentom „Romantyczności” A. Mickiewicza. 
Wystawienie tego niezwykle wymagającego od aktorów i widzów dramatu o przesłaniu ponadczasowym było uczczeniem 99. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości i jednocześnie włączeniem się Szkoły w ogólnopolską akcję czytania „Wesela”.

 • Ślubowali mundurowi, stewardessy i akademicy
 • Ślubowali mundurowi, stewardessy i akademicy
 • Ślubowali mundurowi, stewardessy i akademicy

Żyrardowskie obchody 500 lecia Reformacji

W dniach 18-19 listopada 2017 r. odbyły się w Żyrardowie uroczystości z okazji 500-lecia Reformacji. Wydarzeniem inaugurującym obchody było otwarcie ekspozycji pt. „Ewangelicy w dawnym Żyrardowie” w Muzeum Mazowsza Zachodniego. Na wernisażu wystawy wśród wielu znakomitych gości był patron honorowy Biskup Ordynariusz Diecezji Łowickiej Andrzej Franciszek Dziuba. Kolejne wydarzenia zorganizowane w ramach żyrardowskich obchodów 500 lecia Reformacji, czyli występ Chóru Parafii Wniebowstąpienia Pańskiego w Warszawie, panel dyskusyjny z udziałem ks. Dziekana Adama Bednarczyka, ks. Dr. Andrzeja Perzyńskiego oraz diakon Haliny Radacz, a także koncert zespołu Sinfonietta d’Girarda, odbyły się w Resursie.

Patronat honorowy nad uroczystościami objęli:

Andrzej Franciszek Dziuba Biskup Ordynariusz Diecezji Łowickiej, Jan Cieślar Biskup Diecezji Warszawskiej Kościoła Ewangelicko – Augsburskiego, Adam Struzik Marszałek Województwa Mazowieckiego, Wojciech Szustakiewicz Starosta Powiatu Żyrardowskiego, Wojciech Jasiński Prezydent Miasta Żyrardowa

 • Żyrardowskie obchody 500 lecia Reformacji
 • Żyrardowskie obchody 500 lecia Reformacji
 • Żyrardowskie obchody 500 lecia Reformacji
 • Żyrardowskie obchody 500 lecia Reformacji
 • Żyrardowskie obchody 500 lecia Reformacji
 • Żyrardowskie obchody 500 lecia Reformacji
 • Żyrardowskie obchody 500 lecia Reformacji
 • Żyrardowskie obchody 500 lecia Reformacji
 • Żyrardowskie obchody 500 lecia Reformacji

Uczniowie powiatowych szkół zachwycają kreatywnością

Powiat Żyrardowski jest partnerem projektu „Akademia Młody Aktywny Obywatel”, którego liderem jest Stowarzyszenie „Wspólnota Żyrardowa”. Autorskim programem edukacji obywatelskiej objętych jest ponad 140 uczniów z 7 szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu żyrardowskiego. Zajęcia oraz warsztaty prowadzą doświadczeni trenerzy, którzy już wcześniej pracowali z żyrardowską młodzieżą przy przedsięwzięciach „Akademia Aktywny Żyrardowianin” i „Młodość potrzebuje dobrej informacji”. Od września tego roku uczniowie poznali z bliska model funkcjonowania informacji publicznej, dowiedzieli się, czym są potrzeby i skąd bierze się aktywność społeczna, przećwiczyli asertywność. Ostatnim etapem były kreatywne warsztaty (13 i 20 listopada) w Stajni Sobiescy w Żyrardowie, podczas których młodzież tworzyła i prezentowała autorskie projekty skierowane na rozwiązanie problemu w ich najbliższym otoczeniu. Inwencja uczniów była niesamowita.  Wszystkie pomysły zachwycały świeżością, innowacyjnością, a co najważniejsze były perfekcyjnie zaprezentowane. Projekty oceniało jury złożone z nauczycieli i społeczników: Bogdan Zieliński przewodniczący Rady oddziału NSZZ Solidarność , Barbara Gruchal dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 w Żyrardowie , Grażyna Szczepaniak (ZS Nr 1) , Zbigniew Dzik (LO Puszcza Mariańska), Marzena Szustakowska (ZS Nr 2) , Jolanta Walczak dyrektor Zespołu Szkół Nr 2 w Żyrardowie , Ewa Matuszewska ( ZS Nr 3), Anna Kornowska ( LO Żyrardów) , Krystyna Iżycka ( LO Mszczonów) , Wioletta Pokora ( ZS Mszczonów) , Dorota Jasińska ( Stowarzyszenie Pomóż Żyć ), Agnieszka Witkowska ( Stowarzyszenie Wspólnota Żyrardowa). Warsztaty kreatywne prowadzili Krystyna Lenarczyk prezes Stowarzyszenia Wspólnota Żyrardowa oraz Adam Lemiesz dyrektor Wydziału Oświaty żyrardowskiego starostwa. Uczniów podczas prezentacji odwiedził wicestarosta Grzegorz Dobrowolski, który nie dość, że docenił takie właśnie inicjatywy, to zachęcał młodzież, żeby jak najwięcej korzystała ze wszystkich możliwości nauki, jakie dają im szkoła, nauczyciele, organizacje pozarządowe i wolontariat.

To jeszcze nie koniec projektu. Dla najlepszych i najaktywniejszych uczniów organizatorzy przedsięwzięcia przewidzieli wyróżnienia i atrakcyjne nagrody, które będą wręczone na uroczystej gali. Wcześniej jednak dla wybitnych uczniów przeprowadzone będzie szkolenie liderów, nauczyciele zaś skorzystają z warsztatu prowadzonego przez trenerów rozwoju osobistego „Jak nie dać się wypaleniu zawodowemu”.

Projekt „Akademia Młody Aktywny Obywatel” dofinansowany jest z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

 • Uczniowie powiatowych szkół zachwycają kreatywnością
 • Uczniowie powiatowych szkół zachwycają kreatywnością
 • Uczniowie powiatowych szkół zachwycają kreatywnością
 • Uczniowie powiatowych szkół zachwycają kreatywnością
 • Uczniowie powiatowych szkół zachwycają kreatywnością
 • Uczniowie powiatowych szkół zachwycają kreatywnością
 • Uczniowie powiatowych szkół zachwycają kreatywnością
 • Uczniowie powiatowych szkół zachwycają kreatywnością

Bellissimo i delizioso we Włókienniku

To była prawdziwa kulinarna uczta. W Zespole Szkół Nr 2 w Żyrardowie 20 listopada 2017 r. odbył się Powiatowy Konkurs Kulinarny Wiedzy o Kuchni Włoskiej pod patronatem Starosty Powiatu Żyrardowskiego i patronatem medialnym tygodnika „Życie Żyrardowa” dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Powiatu Żyrardowskiego. Konkurs wpisuje się w upowszechnianie rezultatów projektu mobilnościowego „Od ucznia do wykwalifikowanego pracownika – uczniowie klas gastronomicznych na praktyce zawodowej we Włoszech” finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Projekt ten jest realizowany w ZS Nr 2 od 31 grudnia 2015 r. do 30 grudnia 2017 r., uczestniczy w nim 28 uczniów technikum żywienia i usług gastronomicznych, którzy odbyli 4-tygodniową praktykę zawodową w gospodarstwie agroturystycznym Fattoria Biologica Patrice we Włoszech.

Do udziału w konkursie zgłoszono 7 dwuosobowych drużyn z pięciu szkół: SP nr 3, SP nr 4, SP nr 7 z Żyrardowa oraz SP z Radziejowic i Bartnik. W zdecydowanej większości uczestnikami konkursu byli uczniowie oddziałów gimnazjalnych, jedną drużynę stanowili uczniowie z klasy siódmej szkoły podstawowej. Konkurs składał się z dwóch części.  W części teoretycznej, uczniowie pisali test z wiedzy o kuchni włoskiej. W części praktycznej cztery drużyny, które osiągnęły najlepszy wynik części testowej, sporządzały potrawy włoskie w szkolnej pracowni gastronomicznej, pod opieką nauczycieli przedmiotów gastronomicznych i uczniów szkoły. Wykonane potrawy zostały poddane ocenie jury, w skład którego weszli: Wicestarosta Powiatu Żyrardowskiego Grzegorz Dobrowolski, Dyrektor Zespołu Szkół Nr2 Jolanta Walczak, szef kuchni w Domu Pracy Twórczej w Radziejowicach i absolwent szkoły Daniel Rubanik oraz nauczyciel praktycznych przedmiotów gastronomicznych w ZS Nr 2 Krzysztof Skrobisz. Uczestnicy konkursu, jak podkreśliło jury, wykazali się wiedzą, umiejętnościami kulinarnymi i ogromnym zaangażowaniem, dlatego zmagania konkursowe były niezwykle emocjonujące, a o zajętym miejscu decydowały szczegóły: dyspozycja ucznia w danym dniu, czy „szczęście” w losowaniu potraw. Ostatecznie przyznano następujące wyróżnienia:

Maksymilian Grzelecki i Krystian Kacprzak ze Szkoły Podstawowej nr 3 im. S. Staszica z oddziałami gimnazjalnymi za wykonanie risotto i deseru; opiekun: pan Maciej Jankowski

Nikola Szczerbińska i Lena Zdończyk ze Szkoły Podsatwowej nr 4 im. M. Reja z oddziałami gimnazjalnymi za wykonanie spaghetti alla carbonara i deseru; opiekun: pani Krystyna Karolak

Wiktoria Słupska i Jakub Liszewski ze Szkoły Podstawowej nr 3 im. S. Staszica z oddziałami gimnazjalnymi za wykonanie pizzy i deseru; opiekun: pan Maciej Jankowski

Natalia Ciastek i Liliana Uler ze Szkoły Podstawowej im. Wł. Rdzanowskiego w Radziejowicach za wykonanie tarty i deseru; opiekun: pani Grażyna Haude.

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali upominki związane z kuchnią włoską zakupione ze środków budżetu projektu, dodatkową nagrodą dla zwycięzców konkursu były pendrivy przekazane przez Starostę, nagranie programu kulinarnego ufundowane przez Grzegorza Nowakowskiego z Telewizji Żyrardowskiej i nagroda specjalna od rektora UTH.

W czasie trwania konkursu odbyły się również warsztaty kulinarne, które poprowadziły uczestniczki projektu staży zawodowych we Włoszech. Uczennice podzieliły się z gośćmi i uczestnikami konkursu wiedzą na temat wykonywania włoskich makaronów. Wspólnie z nimi sporządzały i serwowały makaron farfalle i strangozzi z sosem milanese.

Idea konkursu, jaką było hasło Europejskiego Tygodnia Umiejętności Zawodowych „Pokaż swój talent!” sprawdziła się w Zespole Szkół Nr 2 znakomicie. Uczestnicy konkursu – młodzież ze szkół podstawowych i gimnazjalnych wykazała się bardzo dobrym merytorycznym przygotowaniem oraz pasją i zaangażowaniem. Uczniowie ZS Nr 2, uczestnicy projektu mobilnościowego, zaprezentowali kulinarne talenty i umiejętności, wzorowo oceniona została także organizacja poczęstunku i warsztatów kulinarnych. Uczniowie świetnie potrafią dzielić się wiedzą i doświadczeniem z innymi osobami, a dodatkowym ich atutem jest umiejętność integracji z młodszymi kolegami.

Organizatorzy mają nadzieję, że w przyszłości odbędą się kolejne edycje konkursu, ponieważ wśród uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych jest duże zainteresowanie taką formą poznawania smaków kuchni włoskiej, w przyszłości planowane jest poszerzenie formuły konkursu o kuchnie innych narodów.

 • Bellissimo i delizioso we Włókienniku
 • Bellissimo i delizioso we Włókienniku
 • Bellissimo i delizioso we Włókienniku
 • Bellissimo i delizioso we Włókienniku
 • Bellissimo i delizioso we Włókienniku
 • Bellissimo i delizioso we Włókienniku
 • Bellissimo i delizioso we Włókienniku
 • Bellissimo i delizioso we Włókienniku
 • Bellissimo i delizioso we Włókienniku

Nauczyciel Kraju Ojczystego pracuje w „Elektryku”

W historycznym gmachu Ministerstwa Edukacji Narodowej 24 października 2017 r. miała miejsce gala wręczenia honorowego wyróżnienia Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego „Nauczyciel Kraju Ojczystego”. Ten zaszczytny tytuł Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze przyznaje od roku 2011. W gronie 23 wyróżnionych znalazł się nauczyciel Zespołu Szkół nr 1 w Żyrardowie „elektryka” – Dariusz Knapski, opiekun Szkolnego Klubu Krajoznawczo – Turystycznego PTTK „Turnia” w Żyrardowie. Gratulujemy i życzymy satysfakcji z dalszego odkrywania Polski oraz radości z zaszczepiania pasji w uczniach.

 • Nauczyciel Kraju Ojczystego pracuje w „Elektryku”
 • Nauczyciel Kraju Ojczystego pracuje w „Elektryku”

Uruchomiono System Informacji Przestrzennej Powiatu Żyrardowskiego

Informujmy, że 8 listopada 2017 roku uruchomiono System Informacji Przestrzennej Powiatu Żyrardowskiego działający w technologii ePowiat firmy Geo-System. W ramach prac wdrożeniowych poza uruchomieniem portalu mapowego udostępniono również usługi WMS dla danych ewidencji gruntów i mapy zasadniczej.

Usługi te zostały też włączone do odpowiednich zbiorczych usług krajowej integracji tj.: Krajowa Integracja Ewidencji Gruntów oraz Krajowa Integracja Uzbrojenia Terenu.

W portalu mapowym udostępniono ponadto usługę zakupu mapy zasadniczej wg stanu archiwalnego z wykorzystaniem płatności elektronicznych. Wnioskodawca otrzyma mapę po kilku minutach od opłacenia usługi. Rozwiązanie działa całą dobę, 7 dni w tygodniu. Obecnie zakup mapy jest udostępniony dla działek położonych w Żyrardowie i Mszczonowie.

Od 17 listopada dla nieruchomości położonych na terenie powiatu żyrardowskiego wprowadzono możliwość zakupu wypisów z rejestru gruntów przez Internet. Z usługi tej mogą skorzystać właściciele lub współwłaściciele działek. Jako trzeci powiat w województwie mazowieckim oferujemy taką funkcjonalność.

Potwierdzenie tożsamości zamawiającego następuje przez logowanie do Profilu Zaufanego. Należna opłata jest wnoszona przez płatności internetowe, a po jej zaksięgowaniu i automatycznym zarejestrowaniu wniosku następuje wygenerowanie wypisów oraz wysłanie wiadomości z informacją o wypisach na adres e-mail wnioskodawcy. W ramach usługi wydawane są tzw. wypisy uproszczone określone w ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne - tabela 11 pkt 13.

Informacje te znajdują się pod adresem - zyrardowski.e-mapa.net.  

Portal, poza treściami właściwymi dla powiatu, integruje dane z zakresu numeracji adresowej i zagospodarowania przestrzennego gmin powiatu żyrardowskiego.

 • Uruchomiono System Informacji Przestrzennej Powiatu...

Historia łączy pokolenia w Mszczonowskich Szarych Szeregach

Święto Niepodległości to bez wątpienia jedno z najważniejszych dni w roku dla każdego Polaka. Dzień 11 listopada jest datą niesamowicie związaną z historią naszego kraju. Po 123 latach zaborów Polska w końcu odzyskała niepodległość. Święto to jest obchodzone na różne sposoby: marsze, uroczystości państwowe, świąteczne obiady w zaciszach polskich domów. Uczniowie LO im. Szarych Szeregów w Mszczonowie przygotowali w związku z tym dniem apel, który miał wyrazić szacunek i wdzięczność tym, którzy walczyli za to, byśmy mogli teraz żyć w wolnym kraju.

Przygotowany program składał się z narracji, która przybliżyła wydarzenia z tamtego okresu, śpiewanych przez uczniów pieśni patriotycznych i recytowanych wierszy. W samej uroczystości wzięły udział również dzieci z Miejskiego Przedszkola nr 1 w Mszczonowie. W skupieniu i ciszy wysłuchały tego, co przygotowali uczniowie liceum. Bez wątpienia największą atrakcją dla nich był moment, w którym poprzez zabawę, mogli wspomóc szkolny chórek swoimi głosami. Ku zaskoczeniu starszych kolegów, świetnie znali teksty piosenek i ani trochę nie wstydzili się ich zaprezentować. Wszystkich połączyła także niezwykła charyzma osób, bez których nie udałoby stworzyć się tej magicznej podróży w głąb polskiej historii. Mowa tutaj o Pani Profesor Genowefie Śledź – nauczycielu języka polskiego i Panu Profesorze Włodzimierzu Graczyku – nauczycielu historii, którzy pomagali w przygotowaniach. To dzięki nim udało się zintegrować licealistów, nauczycieli oraz młodzież przedszkolną i sprawić, że poprzez wspólny, głośny śpiew i rozmowy można było się poczuć jak jedna Wielka Rodzina. A to właśnie jest celem takich uroczystości, przez które- nawet najtwardszym- kręci się łezka w oku.

Apel pokazał, że różnica wieku nie ma znaczenia, a pieśni patriotyczne, mimo wszystko, nadal łączą pokolenia. To właśnie takie uroczystości budzą nawet w najmłodszych patriotycznego ducha, starszych skłaniają do refleksji oraz są swego rodzaju lekcją życia, przypominającą nam jak ważna jest wolność, która nie jest dana na zawsze, a którą nawet w dzisiejszych czasach bardzo łatwo można utracić.

 • Historia łączy pokolenia w Mszczonowskich Szarych Szeregach
 • Historia łączy pokolenia w Mszczonowskich Szarych Szeregach
 • Historia łączy pokolenia w Mszczonowskich Szarych Szeregach

Zapraszamy na Festiwal Dobroczynności

Żyrardowskie organizacje pożytku publicznego zapraszają na Festiwal Dobroczynności, imprezę pod patronatem Starosty Żyrardowskiego i Prezydenta Żyrardowa, która odbędzie się w dniu 26 listopada w Hali sportowej przy Zespole Szkół Nr. 1.

Zapraszamy do udziału młodzież, dorosłych, a najlepiej całe rodziny. Podczas Festiwalu oprócz wielu atrakcji odbędzie się również zbiórka publiczna na rzecz Jędrka Rożewskiego.

 • Zapraszamy na Festiwal Dobroczynności

Święto Niepodległości w Zespole Szkół nr 1

            W piątek 10 listopada spektaklem słowno – muzycznym, w zmienionej scenografii Hali Sportowej, uczniowie „Elektryka” uczcili 99 rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę. Piosenki i wiersze ilustrowały wysiłek Polaków w walce o wolność. Przy okazji ujawniły się talenty artystyczne wśród techników z klas drugich.

            Tradycyjnie w programie uroczystości, zwycięzca międzyklasowego turnieju siatkówki , tym razem reprezentacja klasy Id Technikum – technik logistyk, rozegrała mecz  z reprezentacją nauczycieli. Wygrali nauczyciele 2:1, ale tylko dlatego, że w ich drużynie zagrał Kamil Jaszczak, zawodnik „Virtusa Wiskitki”, na co dzień nauczyciel wychowania fizycznego w Zespole Szkół nr 1 w Żyrardowie.

 • Święto Niepodległości w Zespole Szkół nr 1
 • Święto Niepodległości w Zespole Szkół nr 1

Ekologia we Włókienniku z dofinansowaniem unijnym

Zakończył się drugi etap rekrutacji uczniów Zespołu Szkół Nr 2 w Żyrardowie do projektu „Eko żywienie i eko transport – bezpieczna żywność od producenta do konsumenta”. Od początku roku szkolnego 2017/2018 klasy technik spedytor oraz technik żywienia i usług gastronomicznych będą realizowały drugi już rok nowoczesny program doskonalenia zawodowego dofinansowany z Europejskiego Funduszy Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego. W tym roku zrekrutowano 25 nowych uczniów.

Wydział Oświaty żyrardowskiego starostwa wspólnie z dyrekcją szkoły opracował projekt, którego głównym celem jest zwiększenie umiejętności zawodowych uczniów „Włókiennika”. Zaplanowane działania są niezwykle atrakcyjne nie tylko dla uczniów, ale też dla firm, które będą przyjmowały stażystów. Staże są bowiem najważniejszą częścią projektu. Uczeń, który przyjdzie do pracodawcy będzie uzbrojony w kurs BHP, otrzyma odzież ochronną lub biurową, zwrot kosztów dojazdów i co najważniejsze wynagrodzenie w wysokości 2400 zł. Opiekunowie zaś otrzymają dietę finansową. Uczniowie uwielbiają kursy. I tak odbędą zajęcia specjalistyczne z ekogastronomii, wypieku chleba ekologicznego, logistyki żywności, specjalistycznej spedycji, zarządzania łańcuchem dostaw. Uzupełnieniem tej wiedzy będą wyjazdy edukacyjne do firm gastronomicznych i logistycznych oraz do Wyższej Szkoły Logistyki w Poznaniu i Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. W obecnych programach unijnych dla edukacji punktem obowiązkowych jest nabywanie umiejętności tzw. miękkich z obszaru rozwoju osobistego. Uczniowie przećwiczą asertywność, kreatywność, komunikację, techniki autoprezentacji i radzenie sobie ze stresem. Niemniej istotnym elementem każdego projektu dofinansowanego przez UE jest doposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne. Tak jest i w tym projekcie, Zespół Szkół Nr 2 już w zeszłym roku wzbogacił się o nowe książki, sprzęt komputerowy, wyposażenie pracowni gastronomicznej za ponad 42.000 złotych.

Wartość całego projektu wynosi 574 435 zł, z czego dofinansowanie unijne aż 516 737 zł. W projekcie w sumie w ciągu dwóch lat udział weźmie 92 uczniów.

 • Ekologia we Włókienniku z dofinansowaniem unijnym

Muzeum zaprasza

Zapraszamy w sobotę 18 listopada br. do Muzeum Mazowsza Zachodniego na wernisaż wystawy "Ewangelicy w dawnym Żyrardowie". Otwarcie wystawy rozpocznie się o godzinie 17.00. 

 • Muzeum zaprasza

Angelika Kaliszewska jak ,,Fiołkowa Święta” zdobyła nagrodę

Angelika Kaliszewska zdobyła II nagrodę w XV Wojewódzkim  Konkursie Recytatorskim Poezji Religijnej ,,Usłysz Panie, moje słowa”  dla  uczczenia Pontyfikatu  św. Jana Pawła II w Warszawie. Angelika reprezentowała Młodzieżowy Dom Kultury w Żyrardowie. Recytatorkę przygotowała pani Ewa Szklarska, instruktor teatralny tej placówki.

Organizatorami konkursu było Centrum Edukacji Archidiecezji  Warszawskiej oraz Katolicki Zespół Edukacyjny im. Ks. Piotra Skargi. Honorowy Patronat objęli: Kardynał Kazimierz Nycz- Arcybiskup Metropolita Warszawski, Aurelia Michałowska- Mazowiecki Kurator Oświaty oraz Krzysztof Strzałkowski -Burmistrz Dzielnicy Warszawa Wola. Cele konkursu to uczczenie wyboru pierwszego Polaka na Stolicę Piotrową św. Jana Pawła II, przypomnienie i popularyzacja  wątków religijnych w poezji polskiej, ukazanie jedności doświadczenia religijnego w rozmaitych kulturach i kręgach cywilizacyjnych. Angelika zachwyciła jury bardzo swoją piękna i naturalną recytacją, powiedziała wiersz Małgorzaty Nawrockiej pt. ,,Fiołkowa święta”, który mówił o św. Faustynie.

Jej recytacja charakteryzowała się poprawnością i ekspresją wypowiedzi oraz prawidłową dykcją. Podczas recytacji Angela zaprezentowała  swobodę sceniczną nawiązując świetny kontakt z publicznością. Swoją prezentacją pokonała bardzo dużą liczbę uczestników konkursu,  który odbył się w trzech etapach. To duże osiągnięcie dla dziewczynki. Dnia 09.11.2017r. odbyła się uroczysta gala z występem laureatów w tym Angeliki w Muzeum Kolekcji im. Jana Pawła II .

Warto dodać, że do finału tego konkursu pokonując dwa etapy, dotarły zdobywając tytuł finalistek, jeszcze w kategorii klas I-III Zuzanna Leśniewicz oraz w kategorii klas IV- VII Dominka Walczak i Zofia Cymerska, reprezentantki Młodzieżowego Domu Kultury w Żyrardowie oraz w kategorii kl.I-III, Emilia Ślęzak ze Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Elizy Orzeszkowej w Żyrardowie.

Wszystkie recytatorki przygotowała pani Ewa Szklarska. Wielkie gratulacje dla recytatorek i instruktora.

 • Angelika Kaliszewska jak ,,Fiołkowa Święta” zdobyła nagrodę
 • Angelika Kaliszewska jak ,,Fiołkowa Święta” zdobyła nagrodę
 • Angelika Kaliszewska jak ,,Fiołkowa Święta” zdobyła nagrodę
 • Angelika Kaliszewska jak ,,Fiołkowa Święta” zdobyła nagrodę

„Włókiennik” odkrył historię jednej fotografii

Wielu ludzi łączy pasja, nie tylko zawodowa, oglądania starych fotografii. Przyglądając się bacznie ludziom i światu zamkniętych w dwóch wymiarach czarno-białych odcieni często można znaleźć coś więcej - emocje i uczucia, które towarzyszyły bohaterom oglądanych obrazów. Takie osobiste spojrzenie na zdjęcie daje możliwość wejścia w świat, którego przecież już nie ma. W pracy muzealnika przy mnogości eksponatów, dokumentów i zdjęć archiwalnych ważne są fakty. Zrozumiałe, przecież taki dokument ma wartość historyczną, archiwalną. Jednak w każdym zdjęciu kryje się życie ze wszystkimi możliwymi barwami. Bohaterowie powstań, strajków, wojen, którzy kochali, cierpieli, tęsknili, nienawidzili, przyjaźnili się. Tak naprawdę o tych emocjach mało wiemy, bo rzadkością są pamiętniki, opisy na zdjęciach czy osobiste zapiski.  Spojrzenie na fotografie w ten sposób może pomóc odtworzyć historię.

O swoim warsztacie pracy 9 listopada 2017 r. w Zespole Szkół Nr  2 w Żyrardowie uczniom klas drugich opowiedziała Roksana Kulis-Lemiesz, pracownik działu historii Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie.  Temat spotkania - „Historia jednej fotografii”. Prelekcja poświęcona była postaci Zosi Zamoyskiej hrabianki, pseudonim „Bartek”. Roksana Kulis - Lemiesz powiedziała uczniom, że o podjęciu badań historycznych, często decyduje przypadek, tym razem była to inspiracja fotografią. Gdy pierwszy raz zobaczyłam zdjęcie partyzantów, nie pomyślałam, że jest na nim  dziewczyna, dopiero czytając opis - Zosia Zamoyska hrabianka pseudonim Bartek, zaczęłam się mu bliżej przyglądać, a postać dziewczyny bardzo mnie zaintrygowała – rozpoczęła spotkanie pani Roksana. Bazę do poszukiwań stanowiły źródła internetowe i książkowe, ale niezwykle ważne były także rozmowy ze świadkami i potomkami świadków wydarzeń z czasów wojny. Roksana Kulis-Lemiesz zgromadziła już wiele materiałów historycznych, ale nadal szuka informacji o śmierci i grobie młodej hrabianki. Zosia Zamoyska pochodziła z rodu arystokratycznego mieszkającego przed wojną we dworze w Podzamczu w powiecie garwolińskim.  Sprzeciwiła się woli rodziny, wstąpiła do oddziału partyzanckiego AK „Dzik” walczącego w okolicach m. in.  Puszczy Mariańskiej i Rawy Mazowieckiej i zginęła w styczniu 1945 roku, w wieku 19 lat. Uczniowie okazali się wdzięcznymi słuchaczami, a historia ich rówieśniczki bardzo zainteresowała i wzruszyła. Wielu uczniów zostało zachęconych do samodzielnych poszukiwań i badań nad losami młodych powstańców i bohaterów II wojny światowej.

Spotkanie historyczne odbyło się dzięki współpracy szkoły z Muzeum Mazowsza Zachodniego w realizacji  projektu edukacyjnego pt. „Rola kobiet w Powstaniu Warszawskim”. Pomysł projektu związany jest z zakupem książek do biblioteki szkolnej w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”.

 • „Włókiennik” odkrył historię jednej fotografii
  Fotografia archiwalna z zasobów Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie.

  OD LEWEJ: JÓZEF GAŁKA “KĘDZIOR”, STANISŁAW ŁUCZYŃSKI “AMPER”, STANISŁAW SAWICKI “LERMAN”, ZOSIA ZAMOYSKA HRABIANKA “BARTEK”, JÓZEF WALCZAK “ŚMIAŁY”, JANOLIN, LATO 1944 ROK.
 • „Włókiennik” odkrył historię jednej fotografii
 • „Włókiennik” odkrył historię jednej fotografii
 • „Włókiennik” odkrył historię jednej fotografii

VI publiczna debata o bezpieczeństwie

W dniu 8 listopada 2017 r., w Centrum Kultury w Żyrardowie odbyła się publiczna debata dotycząca bezpieczeństwie w powiecie żyrardowskim  pod hasłem: „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie, musisz mieć na nie wpływ”. Wzięli w niej udział m.in Starosta Żyrardowski Wojciech Szustakiewicz, Z-ca Prezydenta Żyrardowa Dariusz Kaczanowski, Komendant Powiatowy Policji inspektor Arkadiusz Zgieb, szefowie pozostałych służb powiatowych, przedstawiciele samorządów, młodzież szkolna oraz mieszkańcy Żyrardowa. Administrację rządową reprezentował Marek Szymański - Zastępca Dyrektora Wydziały Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego

Tego typu debaty społeczne mają na celu zdiagnozowanie potrzeb i oczekiwań społeczeństwa w zakresie poprawy bezpieczeństwa. Ważną kwestią podejmowaną podczas tych spotkań funkcjonowanie map zagrożeń bezpieczeństwa, które opierane są na wiedzy i doświadczeniu służb z uwzględnieniem oczekiwań społecznych. Mapy zagrożeń są zaproszeniem lokalnej społeczności do identyfikacji zagrożeń, są również inspiracją dla podmiotów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo do podejmowania jeszcze skuteczniejszych działań.

Uczestników w problematykę spotkania wprowadził Komendant insp. Arkadiusz Zgieb, przedstawiając informacje na temat bezpieczeństwa w powiecie żyrardowskim. Przedstawił także program „Dzielnicowy Bliżej Nas” oraz aplikację do niego pod nazwą „Moja Komenda”. Komendant zaprezentował zebranym na sali uczestnikom debaty dzielnicowych, pełniących służbę na terenie powiatu, omówił też programy profilaktyczne realizowane przez żyrardowską Policję, w tym: „Strefa Bezpiecznego sąsiada”, „Profilaktyka oczami młodzieży”, czy „Kierowco! Nie polujemy na zebrach”.

Po wystąpieniu Komendanta aplikację pod nazwą Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa zaprezentowała on-line Rzecznik żyrardowskiej Policji asp. Agnieszka Ciereszko. Dzięki aplikacji w ciągu kilku minut można przekazać Policji informacje o zagrożeniu, które zauważamy.

Po tych prezentacjach rozpoczęła się dyskusja. Rolę prowadzącej, ale też moderującej dyskusję, objęła asp. Agnieszka Ciereszko. W dyskusji jako pierwszy głos zabrał Starosta Wojciech Szustakiewicz, który odniósł się do podjętych działań mających na celu poprawę bezpieczeństwa w powiecie, a wskazanych przez uczestników poprzedniej debaty. Kolejny głos w dyskusji podjął radny Miasta Żyrardowa, Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego, Handlu i Usług Arkadiusz Sowa. Głos zabierali także inni mieszkańców Żyrardowa. Podnosili kwestię bezpieczeństwa na drogach, zakłócania porządku publicznego, m.in. zakłócania spokoju na ul. Legionów Polskich 74, czy legalności działania punktów gier (z automatami) na terenie Żyrardowa.

W podsumowaniu spotkania Komendant podkreślił , że debaty są doskonałą okazją do wymiany informacji między policją a mieszkańcami o istniejących zagrożeniach. Debata pokazała, że wszystkim nam zależy na poprawie bezpieczeństwa, że jest dialog do współpracy, a co istotne jest potrzeba kontynuacji tego typu spotkań. Uczestnicy debaty otrzymali w ramach prowadzonych tego dnia działań „Widoczny na drodze” - odblaski.

 • VI publiczna debata o bezpieczeństwie
 • VI publiczna debata o bezpieczeństwie
 • VI publiczna debata o bezpieczeństwie
 • VI publiczna debata o bezpieczeństwie
 • VI publiczna debata o bezpieczeństwie
 • VI publiczna debata o bezpieczeństwie
 • VI publiczna debata o bezpieczeństwie
 • VI publiczna debata o bezpieczeństwie
 • VI publiczna debata o bezpieczeństwie
 • VI publiczna debata o bezpieczeństwie
 • VI publiczna debata o bezpieczeństwie
 • VI publiczna debata o bezpieczeństwie
 • VI publiczna debata o bezpieczeństwie
 • VI publiczna debata o bezpieczeństwie
 • VI publiczna debata o bezpieczeństwie
 • VI publiczna debata o bezpieczeństwie

Czas profesjonalistów, czyli stypendia Marszałka dla najlepszych

W tym roku padł kolejny, po liczbie absolwentów ze średnią powyżej 5.0, edukacyjny rekord w powiecie żyrardowskim. Aż siedmioro uczniów techników zostało stypendystami w III edycji projektu „Mazowsze – stypendia dla uczniów szkół zawodowych” w roku szkolnym 2017/18. Celem projektu jest rozwijanie u uczniów zdolności zawodowych, motywowanie do dalszego rozwoju oraz zwiększenie szans absolwentów na znalezienie pracy w Unii Europejskiej. Program po prostu promuje profesjonalistów i pokazuje, jak cenione są w gospodarce umysły techniczne. Każdy stypendysta będzie przez cały rok opracowywał autorski projekt badawczy.

W Zespole Szkół nr 3 im. Marii Skłodowskiej- Curie stypendystkami zostały dwie uczennice.  Paulina Warda jest uczennicą III klasy Technikum Hotelarstwa. W swoim projekcie chce badać wpływ znajomości języka angielskiego na pracę w hotelarstwie, czyli jak stać się hotelarzem pożądanym na całym świecie. Patrycja Chudolińska to również uczennica Technikum Hotelarstwa, ale klasy IV. Patrycja planuje połączyć profil psychologiczny polskiego turysty z czynnikami warunkującymi jego preferencje turystyczne.

Ambitnie do tematu podeszła Dominika Woźniakowska, uczennica klasy II Technikum w zawodzie technik ekonomista. Stypendystka z Zespołu Szkół Nr 2 w Żyrardowie będzie realizowała projekt z zakresu funkcjonowania i prawa pracy instytucji finansowych. Stypendium naukowe przeznaczy na udział w szkoleniach oraz zakup sprzętu komputerowego i wyposażenia miejsca pracy. Opiekunem stypendystki jest Monika Gajewska, nauczyciel przedmiotów ekonomicznych.

Niekwestionowanym rekordzistą pozostaje Zespół Szkół w Mszczonowie, bowiem aż czworo uczniów otrzymało stypendia. Michał Błaszczak uczeń klasy III uzyskuje bardzo wysokie wyniki w nauce ze średnią ocen wyższą niż 5,0.  Michał jest finalistą i laureatem olimpiad wiedzy ekonomicznej, otrzymywał również stypendium w poprzednim roku szkolnym. Szymon Olczak uczeń klasy III ma średnią ocen 4,75.  Szymon wykazuje ponadprzeciętne wiadomości i umiejętności w dziedzinie finansów i szeroko rozumianej ekonomii. Prawdziwy ekonomiczny mózg. Podobnie jak Weronika Brożek z tej samej klasy. Średnia 4,75 i niesamowity analityczny umysł penetrujący najmniejsze zakamarki mikro i makroekonomii. Podobne zainteresowanie łączy Agnieszka Małecka uczennica klasy II, ze średnią ocen 5.0. W ramach stypendiów wszyscy uczniowie mszczonowskiej szkoły zadeklarowali dalszy rozwój zawodowy w dziedzinie ekonomii, finansów i przedsiębiorczości. Efektem tego będzie opracowanie i sporządzenie przez nich Indywidualnych Planów Rozwoju Ucznia. Dodatkowo Michał Błaszczak realizować będzie projekt „Określenie i ocena zadowolenia mieszkańców miast powiatu żyrardowskiego z działań jednostek samorządowych'', Szymon Olczak zajmie się tematyką  dotyczącą oceny zmian i wpływu dużych przedsiębiorstw na rozwój miasta Mszczonów. Weronika Bożek natomiast opracuje projekt edukacyjny ,,Ocena struktury dochodów i wydatków budżetu gminy Mszczonów'', a Agnieszka Małecka oceni zmiany i wpływ działań podjętych przez jednostki samorządowe na działalność gospodarczą w powiecie żyrardowskim. Opiekunem stypendystów w Zespole Szkół w Mszczonowie została Agnieszka Kaczyńska- wicedyrektor szkoły oraz nauczyciel przedmiotów ekonomicznych.

Wszystkim stypendystom gratulujemy i życzymy sukcesów. Nie mniejszą pracę wykonali także nauczyciele. Ważne jest jednak, że stypendia te promują kreatywne i odważne myślenie, systematyczną pracę i konsekwencję w działaniu, czyli wszystko to, co charakteryzuje profesjonalistów. 

 • Czas profesjonalistów, czyli stypendia Marszałka dla...
 • Czas profesjonalistów, czyli stypendia Marszałka dla...
 • Czas profesjonalistów, czyli stypendia Marszałka dla...
 • Czas profesjonalistów, czyli stypendia Marszałka dla...
 • Czas profesjonalistów, czyli stypendia Marszałka dla...

Ekologia w powiatowych szkołach doceniona

Powiatowy Piknik Energetyczny, który odbył się 30 września w Hali Sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Żyrardowie zgromadził sporo wystawców z branży energetycznej. Dużą część piknikowej przestrzeni zajęły prezentacje szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu żyrardowskiego. Było kolorowo, smacznie i estetycznie, było mądrze i edukacyjnie. Wszystko zaś łączyła ekologia.

Edukacja ekologiczna w szkołach powiatowych to nie nowość. Jednak z każdym rokiem nauczyciele i uczniowie coraz śmielej sięgają po programy ambitne, wymagające dużego zaangażowania. Większość projektów to dzieła autorskie, niemniej szkoły równie chętnie włączają się w przedsięwzięcia ogólnopolskie. To wszystko można było zobaczyć podczas Pikniku Energetycznego. W zgodnej opinii odwiedzających, wśród których byli fachowcy z szeroko pojętej „branży eko” oraz dziennikarze, stoiska szkół prezentowały się najlepiej. Oczywiście można przypuszczać, że szkoły zdobyły gości smakiem w myśl starej zasady „przez żołądek do serca”, ale przecież kulinaria „Włókiennika” to nie jedyne atrakcje. Wszystkie szkoły natomiast zostały docenione przez starostów Wojciecha Szustakiewicza i Grzegorza Dobrowolskiego. W porozumieniu z Wydziałem Ochrony Środowiska dla placówek, które wzięły udział w Pikniku Energetycznym promując tym samym ochronę środowiska i ekologiczne postawy, starostowie ufundowali nagrody rzeczowe (książki, pomoce dydaktyczne, sprzęt elektroniczny) o łącznej wartości 5000 zł. W ten sposób docenili pracę nauczycieli, wysiłek uczniów i konsekwentną politykę budowania wizerunku szkół powiatowych. I tak w kategorii „Najlepsza prezentacja oferty edukacyjnej związanej z ekologią” nagrodzeni to Zespół Szkół Nr 1 w Żyrardowie za kierunek „technik urządzeń OZE” oraz Liceum Ogólnokształcące w Mszczonowie za rozszerzenie „Odnawialne Źródła Energii”. Kategoria „Najlepsze edukacyjne projekty pro-ekologiczne” należała do Liceum Ogólnokształcącego w Puszczy Mariańskiej za  projekt „Eathing. Żyj globalnie, jedz lokalnie”, Zespół Szkół w Mszczonowie za projekt „Domek dla pszczół” i Zespół Szkół Nr 3 w Wiskitkach  za projekt „Ekologia w hotelarstwie krajów śródziemnomorskich”. Natomiast niekwestionowanym mistrzem w kategorii „Najsmaczniejsze ekologiczne potrawy” był Zespół Szkół Nr 2 w Żyrardowie za prezentację „Slow food”. Ponadto starostowie wyróżnili  Młodzieżowy Dom Kultury w Żyrardowie za występ muzyczny oraz repertuar piosenek promujących zdrowy tryb życia.

Najważniejsze jednak, że powiat żyrardowski nie tylko mówi o ekologii, ale postawy zorientowane na ochronę środowiska i promocję zdrowego trybu życia faktycznie realizuje. Wiedząc, że „czym skorupka za młodu…”, edukacja ekologiczna w szkołach powiatowych jest po prostu strzałem w dziesiątkę.

 • Ekologia w powiatowych szkołach doceniona
 • Ekologia w powiatowych szkołach doceniona
 • Ekologia w powiatowych szkołach doceniona
 • Ekologia w powiatowych szkołach doceniona
 • Ekologia w powiatowych szkołach doceniona
 • Ekologia w powiatowych szkołach doceniona
 • Ekologia w powiatowych szkołach doceniona
 • Ekologia w powiatowych szkołach doceniona

XXXIII Sesja Rady Powiatu w Żyrardowie

W dniu 30 października 2017 roku, w Młodzieżowym Domu Kultury w Żyrardowie odbyła się XXXIII Sesja Rady Powiatu Żyrardowskiego. Sesję prowadził Przewodniczący  Daniel Suchecki. W porządku obrad, który członkowie Rady przyjęli bez uwag, znalazły się punkty związane ze zmianą w strukturze finansów Powiatu oraz z przekształceniem niektórych szkół podległych samorządowi powiatowemu.

            W punktach porządku dotyczących modyfikacji Wieloletniej Prognozy Finansowej i Budżetu Powiatu Żyrardowskiego na rok 2017 proponowane zmiany przedstawiła Skarbnik Edyta Fedorowicz. Wprowadzono aktualizacje będące konsekwencją zmian uchwały budżetowej, zatwierdzonych uchwałą Zarządu Powiatu w dniu 29 września 2017 r. oraz przyjmowanych uchwałami Rady Powiatu w dniu 9 i 30 października br. W wyniku tych zmian zwiększono o kwotę 392.469,00 zł dochody bieżące, a dochody majątkowe o kwotę 26.000,00 zł. Równocześnie uległy zwiększeniu wydatki bieżące – zwiększenie per saldo o kwotę 755.988,71 zł, a wydatki majątkowe zmniejszeniu o kwotę 337.519,71 zł.

Wprowadzono także do WPF trzy nowe zadania, w tym: przedsięwzięcie pn. „Mobilny Obywatel współczesnej Europy – praktyki zawodowe dla uczniów klas hotelarskich w Grecji” (projekt będzie realizowany w latach 2017-2019 i udział w nim wezmą uczniowie Zespołu Szkół Nr 3 w Wiskitkach, którzy będą uczestniczyć w praktykach w Grecji), przedsięwzięcie pn. „Rozbudowa budynku Starostwa Powiatowego w Żyrardowie o zewnętrzny szyb windowy przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych” (pierwotnie planowano wykonanie wymienionego zadania w jednym roku budżetowym, tj. 2017, jednak z uwagi na wyższy koszt wykonania inwestycji niż planowane środki, a także krótki czas do zakończenia roku budżetowego inwestycja będzie zadaniem dwuletnim) oraz przedsięwzięcie pn. „Kompleksowe przygotowanie terenów pod działalność inwestycyjną w Powiecie Sochaczewskim Gmina Teresin i Powiecie Żyrardowskim Gmina Wiskitki-etap III”. Przedsięwzięcie to obejmuje przebudowę dróg powiatowych nr 3837W oraz 3834W przebiegających przez Gminę Wiskitki z terminem realizacji do 2019 r.). Uchwała wprowadziła także korekty związane z wydatkami na prowadzone obecnie inwestycje.

Druga uchwała, wprowadzająca zmiany w budżecie Powiatu Żyrardowskiego na rok 2017, zwiększyła o kwotę 123.149,00 zł dochody budżetu, w tym dochody bieżące o kwotę 97.149,00 zł, a dochody majątkowe o kwotę 26.000,00 zł. O taką samą kwotę uległy zwiększeniu wydatki budżetu. Uchwała dokonała także przesunięć między działami budżetu. Po przyjęciu uchwały plan dochodów i wydatków budżetu Powiatu na 2017 rok wynosi odpowiednio: 69.693.386,84 zł i 73.715.377,84 zł. Uchwały wprowadzające zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej i w budżecie, po przedstawieniu przez Przewodniczącą Krystynę Penczonek pozytywnych opinii Komisji Budżetu i Mienia Komunalnego, radni przyjęli jednomyślnie.

Kolejne sześć uchwał dotyczyło przekształcenia niektórych dotychczas funkcjonujących szkół w sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego. Projekty uchwał wraz z uzasadnieniem przedstawił radnym Dyrektor Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Adam Lemiesz. Przekształceniom uległy następujące szkoły:

 1. Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Zespole Szkół Nr 1 w Żyrardowie w Branżową Szkołę I Stopnia;
 2.  Zasadniczą Szkołę Zawodową im. Karola Dittricha w Zespole Szkół Nr 2 w Żyrardowie w Branżową Szkołę I Stopnia;
 3. Zasadniczą Szkołę Zawodową w Zespole Szkół w Mszczonowie w Branżową Szkołę I Stopnia;
 4. Szkołę Policealną dla Dorosłych w Zespole Szkół w Mszczonowie w Szkołę Policealną;
 5. Zasadniczą Szkołę Zawodową Specjalną w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Marii Grzegorzewskiej w Żyrardowie w Specjalną Branżową Szkołę I Stopnia oraz
 6. Szkołę Specjalną Przysposabiającą do Pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Marii Grzegorzewskiej w Żyrardowie w Szkołę Specjalną Przysposabiającą do Pracy.

Z pozytywnymi opiniami Komisji Oświaty i Kultury do projektów uchwał zapoznał radnych Przewodniczący Komisji Krzysztof Waśkowski. Wszystkie projekty uchwał zostały przyjęte jednogłośnie.

Kolejne dwie uchwały dotyczyły wyrażenia zgody na zawarcie porozumień w zakresie kompleksowego rozwiązania komunikacyjnego w ramach lokalnej infrastruktury drogowej o istotnym znaczeniu dla rozwoju społeczno–gospodarczego regionu, pomiędzy Powiatem Sochaczewskim oraz Gminą Teresin i Powiatem Żyrardowskim oraz Gminą Wiskitki oraz drugiego, osobno z Gminą Wiskitki. Celem porozumień jest realizacja zadania pn. „Kompleksowe przygotowanie terenów pod działalność inwestycyjną w Powiecie Sochaczewskim Gmina Teresin i Powiecie Żyrardowskim Gmina Wiskitki – etap III”. W zakresie realizowanego porozumienia Powiat Żyrardowski, zobowiązany będzie w szczególności do:

- złożenia wniosków o dofinansowanie realizowanego zadania,

- rozbudowy drogi powiatowej nr 3837W i przebudowy drogi powiatowej nr 3834W,

- zabezpieczenia wkładu własnego wspólnie z Gminą Wiskitki, niezbędnego przy dofinansowaniu w ramach przyznawania środków z budżetu Województwa Mazowieckiego oraz

- realizacji poszczególnych etapów, pod warunkiem uzyskania dotacji celowej ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego. Projekty uchwał radni przyjęli jednogłośnie.

Ostatnia uchwała dotyczyła skargi na działania Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Żyrardowskiego, jaką złożyła była Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Głos w dyskusji zabrał radny Grzegorz Obłękowski, który z dezaprobatą odniósł się do treści zawartych w skardze sugerując, by nie podejmować dyskusji w tej sprawie, a skargę uznać za bezzasadną. W głosowaniu, jakie przeprowadził niezwłocznie Przewodniczący Daniel Suchecki radni przy jednym głosie wstrzymującym podzielili sugestię radnego Grzegorza Obłękowskiego.

Na zakończenie obrad Przewodniczący Daniel Suchecki i Starosta Wojciech Szustakiewicz przedstawili informacje dotyczące analizy oświadczeń majątkowych radnych oraz kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu i osób podpisujących w imieniu Starosty decyzje administracyjne.

 • XXXIII Sesja Rady Powiatu w Żyrardowie
 • XXXIII Sesja Rady Powiatu w Żyrardowie
 • XXXIII Sesja Rady Powiatu w Żyrardowie
 • XXXIII Sesja Rady Powiatu w Żyrardowie
 • XXXIII Sesja Rady Powiatu w Żyrardowie
 • XXXIII Sesja Rady Powiatu w Żyrardowie
 • XXXIII Sesja Rady Powiatu w Żyrardowie
 • XXXIII Sesja Rady Powiatu w Żyrardowie
 • XXXIII Sesja Rady Powiatu w Żyrardowie
 • XXXIII Sesja Rady Powiatu w Żyrardowie
 • XXXIII Sesja Rady Powiatu w Żyrardowie
 • XXXIII Sesja Rady Powiatu w Żyrardowie
 • XXXIII Sesja Rady Powiatu w Żyrardowie
 • XXXIII Sesja Rady Powiatu w Żyrardowie
 • XXXIII Sesja Rady Powiatu w Żyrardowie
 • XXXIII Sesja Rady Powiatu w Żyrardowie

Ćwiczenia obronne „LEN 2017”

       W dniach 25 i 26 października 2017 r. odbyły się powiatowo-gminne ćwiczenia obronne Powiatu Żyrardowskiego pod kryptonimem „LEN 2017”. Celem ćwiczeń, którymi kierował Starosta było między innymi sprawdzenie stanu przygotowania kadry kierowniczej i pracowników bezpośrednio wykonujących zadania obronne w jednostkach samorządu terytorialnego do wykonywania zadań obronnych wynikających z planów operacyjnych, sprawdzenie stanu gotowości Powiatu do rozwinięcia akcji kurierskiej, doskonalenie umiejętności organów i sił systemu ratowniczego Powiatu Żyrardowskiego w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny oraz w czasie wystąpienia sytuacji kryzysowych na terenie powiatu.

W realizację ćwiczeń zaangażowane były wszystkie samorządy naszego powiatu, służby, inspekcje oraz niektóre wytypowane podmioty gospodarcze. W pierwszym dniu ćwiczeń Starosta, w ramach rozwiniętych stanowisk kierowania poprzez system stałego dyżuru przekazywał do realizacji zadania obronne otrzymywane z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. We współpracy z Wojskową Komendą Uzupełnień Warszawa – Ochota częściowo rozwinięto Akcję Kurierską w ramach mobilizacyjnego rozwinięcia Sił Zbrojnych polegającą na doręczeniu rezerwistom wezwań do służby wojskowej. Plan ćwiczeń przewidywał tego dnia również  działania związane z przeniesieniem stanowisk kierowania jednostek samorządu terytorialnego do zapasowych miejsc pracy. Szpital – CZMZ przygotował się do funkcjonowania w warunkach kryzysowych i wojny poprzez zwiększenie możliwości hospitalizacji i udzielania pomocy medycznej większej liczbie chorych i rannych.

W drugim dniu ćwiczeń, poza realizacją kolejnych zadań operacyjnych, prowadzono działania związane z obroną przed zamachem terrorystycznym. Na terenie Zakładów TCL, w pozorowanym ataku terroryści porwali samochód z osobami cywilnymi i wdarli się na teren zakładu powodując zderzenie z innym pojazdem, a w wyniku tego pożar i obrażenia uczestników zdarzenia. Podczas akcji obezwładniania terrorystów, gaśniczo-ratunkowej oraz medycznej swoje możliwości zaprezentowali strażacy z KPPSP w Żyrardowie, policjanci z KP Policji w Żyrardowie, służby medyczne FALCK Medycyna i z CZMZ oraz druhowie z OSP w Żyrardowie, Korytowie i Kozłowicach Nowych. Działania ratownicze związane z zaistniałym zamachem terrorystycznym  obserwowali z ramienia Wojewody Mazowieckiego przedstawiciele Wydziału Bezpieczeństwa i Zarzadzania Kryzysowego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

Na zakończenie ćwiczeń nastąpiło podsumowanie działań prowadzonych pod kryptonimem „Len 2017”. Spotkanie prowadził Starosta Wojciech Szustakiewicz, który przyjął meldunki z realizacji zadań ćwiczebnych składanych przez szefów służb i dowodzących ćwiczeniami, podziękował także wszystkim uczestnikom działań, a podsumowując ćwiczenia wysoko ocenił sprawność organizacyjną wszystkich służb i urzędów  uczestniczących  w ćwiczeniach.

Relacja video

 • Ćwiczenia obronne „LEN 2017”
 • Ćwiczenia obronne „LEN 2017”
 • Ćwiczenia obronne „LEN 2017”
 • Ćwiczenia obronne „LEN 2017”
 • Ćwiczenia obronne „LEN 2017”
 • Ćwiczenia obronne „LEN 2017”
 • Ćwiczenia obronne „LEN 2017”
 • Ćwiczenia obronne „LEN 2017”
 • Ćwiczenia obronne „LEN 2017”
 • Ćwiczenia obronne „LEN 2017”
 • Ćwiczenia obronne „LEN 2017”
 • Ćwiczenia obronne „LEN 2017”
 • Ćwiczenia obronne „LEN 2017”
 • Ćwiczenia obronne „LEN 2017”
 • Ćwiczenia obronne „LEN 2017”
 • Ćwiczenia obronne „LEN 2017”
 • Ćwiczenia obronne „LEN 2017”
 • Ćwiczenia obronne „LEN 2017”
 • Ćwiczenia obronne „LEN 2017”
 • Ćwiczenia obronne „LEN 2017”
 • Ćwiczenia obronne „LEN 2017”
 • Ćwiczenia obronne „LEN 2017”
 • Ćwiczenia obronne „LEN 2017”
 • Ćwiczenia obronne „LEN 2017”
 • Ćwiczenia obronne „LEN 2017”
 • Ćwiczenia obronne „LEN 2017”
 • Ćwiczenia obronne „LEN 2017”
 • Ćwiczenia obronne „LEN 2017”
 • Ćwiczenia obronne „LEN 2017”
 • Ćwiczenia obronne „LEN 2017”
 • Ćwiczenia obronne „LEN 2017”
 • Ćwiczenia obronne „LEN 2017”
 • Ćwiczenia obronne „LEN 2017”
 • Ćwiczenia obronne „LEN 2017”
 • Ćwiczenia obronne „LEN 2017”
 • Ćwiczenia obronne „LEN 2017”

Kalendarium

Kalendarz

«marzec 2023»
PnWtŚrCzwPtSobNd
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031

Planowane wydarzenia:

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Banery

Banery

Zarząd Powiatu

Stopka

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
96-300 Żyrardów
ul. Limanowskiego 45
NIP: 838-16-10-589
REGON: 750151250

Godziny pracy urzędu:

Dzień Godzina
poniedziałek:  8.00 - 16.00
wtorek:  8.00 - 16.00
środa:  8.00 - 17.00
czwartek:  8.00 - 16.00
piątek:  8.00 - 15.00

 

Kontakt telefoniczny:

Dział
Numer tel
Centrala telefoniczna  +48 46 856 61 00
Biuro obsługi – kancelaria  +48 46 856 61 65
Sekretariat Zarządu  +48 46 856 61 22
Biuro Rady  +48 46 856 61 51

 

E-mail:
starosta@powiat-zyrardowski.pl
starostwo@powiat-zyrardowski.pl

Inspektor Ochrony Danych Joanna Trusińska

tel.: 22 350 01 40, iod@powiat-zyrardowski.pl

Nasz powiat

 • mapa powiatu żyrardowskiego
 • Żyrardów
 • Mszczonów
 • Puszcza Mariańska
 • Radziejowice
 • Wiskitki