Treść strony

XXXIV Sesja Rady Powiatu w Żyrardowie

W dniu 27 listopada 2017 r. radni obradowali na XXXIV sesji Rady Powiatu Żyrardowskiego. Sesję prowadził Przewodniczący Daniel Suchecki. W porządku obrad znalazły się projekty uchwał obejmujące zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej i w budżecie Powiatu Żyrardowskiego na 2017 rok, a także w sprawie określenia programu współpracy Powiatu Żyrardowskiego z organizacjami pozarządowymi w roku 2018, w sprawie zmiany uchwały określającej zadania i podział środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej wysokość środków PFRON i w sprawie czasu pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Żyrardowskiego w 2018 roku.

W punkcie dotyczącym wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej i Budżecie Powiatu Żyrardowskiego projekty uchwał przedstawiła Skarbnik Edyta Fedorowicz. Potrzeba wprowadzenie zmian w budżecie Powiatu wynikała ze zwiększeń i  zmniejszeń w planie dochodów i wydatków oraz z przesunięć między działami. Dochody budżetu zwiększono łącznie o kwotę 348.388,95 zł. Wpływ na te zmiany miało m.in. zwiększenie o kwotę 116.635,00 zł dotacji celowej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żyrardowie, na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego, z czego kwota 35.617,00 zł przeznaczona będzie na zapewnienie prawidłowej realizacji zadań w Komendzie, a kwota 81.018,00 zł na zabezpieczenie środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych - w ramach powyższej kwoty 80.000,00 zł stanowi dotacja majątkowa, która zostanie przeznaczona na zakup łodzi płaskodennej, aluminiowej z silnikiem zaburtowym dla Komendy Powiatowej PSP. Na podstawie kolejnych Decyzji Wojewody Mazowieckiego zwiększono dochody,  które przeznaczone będą na realizację zadań z zakresu administracji rządowej. Dotacje zostaną wykorzystane na: prace geodezyjne i kartograficzne, w tym na modernizację osnowy poziomej gmin: Mszczonów, Puszcza Mariańska, Radziejowice i Wiskitki (kwota 150.000,00 zł), na wykonanie operatów szacunkowych – kwota 34.000,00 zł, na zwiększenie dotacji celowej w związku z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za Życiem” kwota 11.656,00 zł, na funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – kwota 20.000,00zł oraz z tytułu zwiększonego dofinansowania ze środków PFRON zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa budynku Starostwa Powiatowego w Żyrardowie o zewnętrzny szyb windowy przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych”- kwota 15.742,00 zł.

Zmianie w planie dochodów towarzyszyło wprowadzenie zmian w planie wydatków. Uchwała zwiększyła ten plan o taka samą kwotę 348.388,95 zł . Uchwała przenosiła także planowane kwoty w wydatkach, które związane były ze zmniejszeniem wydatków na prowadzone już inwestycje, czy nie realizowane zadania, np. niewykorzystana kwota 367.428,05 zł z tytułu zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 4729W Wiskitki-Działki - Żyrardów na odcinku ulicy Żeromskiego od ulicy Limanowskiego do ulicy Mokrej w Żyrardowie”. Zwiększono równocześnie wydatki związane z opieką społeczną, w tym m.in. 270.000,00 zł na zabezpieczenie kosztów pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów i kwotę 100.000,00 zł na wypłaty świadczeń dla rodzin zastępczych.

Po wprowadzonych zmianach plan dochodów budżetu Powiatu na 2017 r ogółem wynosi 70.041.767,79 zł, natomiast plan wydatków ogółem - 74.063.758,79 zł

Radni, po przedstawionych pozytywnych opiniach Przewodniczącej Komisji Budżetu Krystyny Penczonek, przyjęli projekty uchwał przy jednym głosie wstrzymującym.

Projekt kolejnej uchwały - w sprawie programu współpracy Powiatu Żyrardowskiego z organizacjami pozarządowymi w roku 2018 przedstawił Sekretarz Powiatu Sebastian Litewnicki. Obowiązek uchwalania corocznego programu współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi wynika z ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Program zawiera wszystkie elementy, których wymaga ust. 4 cytowanego art. 5a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Uchwała oprócz określenia zasad współpracy określiła priorytetowe zadania i kwotę wsparcia na ich realizację.  Zakłada się, że na realizację zadań publicznych objętych Programem przeznaczona będzie kwota w wysokości nie mniejszej niż 100 000 złotych. Powyższe środki zabezpieczone zostaną w budżecie Powiatu na 2018 rok i pochodzić będą ze środków własnych oraz budżetu Wojewody Mazowieckiego, natomiast priorytetowe obszary wsparcia to - pomoc społeczna, działanie na rzecz osób niepełnosprawnych, kultura fizyczna i sport, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz obszar wprowadzony na wniosek Wspólnoty Żyrardowa, polegający na podtrzymywaniu i upowszechnianiu tradycji narodowej i pielęgnowaniu polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

Po przyjęciu przez radnych bez uwag Programu współpracy, Sebastian Litewnicki, tym razem jako pełniący obowiązki Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przedstawił projekt następnej uchwały, zmieniającej zasady podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej. Z uwagi na konieczność pełnego wydatkowania środków PFRON zasadne było dokonanie przesunięć pomiędzy poszczególnymi zadaniami z zakresu rehabilitacji społecznej. Złożone w ostatnim czasie przez osoby niepełnosprawne rezygnacje z dofinansowania do turnusów rehabilitacyjnych, a także fakt niewykorzystania środków w pozostałych zadaniach, zasadne było przesunięcie środków na rzecz realizacji zadania zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze oraz zadania likwidacji barier, gdzie odnotowano duże zainteresowanie osób niepełnosprawnych.  

Projekt kolejnej uchwały przedstawił Wicestarosta Grzegorz Dobrowolski. Uchwała w sprawie czasu pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Żyrardowskiego w 2018 roku wprowadziła rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu. Rozkład ten powinien być dostosowany do potrzeb ludności i zapewnić dostępność świadczeń również w porze nocnej, w niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy. Ustalony rozkład godzin pracy aptek na terenie powiatu na okres od 01.01.2018r. do 31.12.2018r. został zaopiniowany przez Samorząd Aptekarski, Wójtów, Prezydenta i Burmistrza. Pozytywną opinię komisji w sprawie projektu uchwały przedstawił Przewodniczący Komisji Współpracy, Promocji, Zdrowia i Polityki Społecznej Klaudiusz Stusiński. Projekt tej uchwały, podobnie jak i wcześniejszych radni przyjęli bez uwag.

W ostatnim punkcie obrad, w ramach wniosków i interpelacji radni składali oświadczenia i wnioski. Jako pierwszy, radny Krzysztof Dziwisz poinformował o rezygnacji z członka klubu radnych Nowego Przymierza Samorządowego. Kolejny radny Franciszek Jankowski zaproponował, aby Zarząd Powiatu i Komisja Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Transportu dokonała przeglądu dróg powiatowych, bowiem są odcinki dróg, które z racji swego stanu technicznego nie pełnią swych funkcji. Na zakończenie Przewodniczący Komisji Współpracy, Promocji, Zdrowia i Polityki Społecznej Klaudiusz Stusiński, w wyniku składanych doń skarg, wnioskował w imieniu członków Komisji o przeprowadzenie w Domu Pomocy Społecznej w Hamerni audytu przez podmiot zewnętrzny. Do złożonych wniosków ustosunkował się Starosta Wojciech Szustakiewicz.

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Daniel Suchecki zamknął obrady XXXIV sesji Rady Powiatu.

Uruchomiono System Informacji Przestrzennej Powiatu Żyrardowskiego

Informujmy, że 8 listopada 2017 roku uruchomiono System Informacji Przestrzennej Powiatu Żyrardowskiego działający w technologii ePowiat firmy Geo-System. W ramach prac wdrożeniowych poza uruchomieniem portalu mapowego udostępniono również usługi WMS dla danych ewidencji gruntów i mapy zasadniczej.

Usługi te zostały też włączone do odpowiednich zbiorczych usług krajowej integracji tj.: Krajowa Integracja Ewidencji Gruntów oraz Krajowa Integracja Uzbrojenia Terenu.

W portalu mapowym udostępniono ponadto usługę zakupu mapy zasadniczej wg stanu archiwalnego z wykorzystaniem płatności elektronicznych. Wnioskodawca otrzyma mapę po kilku minutach od opłacenia usługi. Rozwiązanie działa całą dobę, 7 dni w tygodniu. Obecnie zakup mapy jest udostępniony dla działek położonych w Żyrardowie i Mszczonowie.

Od 17 listopada dla nieruchomości położonych na terenie powiatu żyrardowskiego wprowadzono możliwość zakupu wypisów z rejestru gruntów przez Internet. Z usługi tej mogą skorzystać właściciele lub współwłaściciele działek. Jako trzeci powiat w województwie mazowieckim oferujemy taką funkcjonalność.

Potwierdzenie tożsamości zamawiającego następuje przez logowanie do Profilu Zaufanego. Należna opłata jest wnoszona przez płatności internetowe, a po jej zaksięgowaniu i automatycznym zarejestrowaniu wniosku następuje wygenerowanie wypisów oraz wysłanie wiadomości z informacją o wypisach na adres e-mail wnioskodawcy. W ramach usługi wydawane są tzw. wypisy uproszczone określone w ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne - tabela 11 pkt 13.

Informacje te znajdują się pod adresem - zyrardowski.e-mapa.net.  

Portal, poza treściami właściwymi dla powiatu, integruje dane z zakresu numeracji adresowej i zagospodarowania przestrzennego gmin powiatu żyrardowskiego.

 • Uruchomiono System Informacji Przestrzennej Powiatu Żyrardowskiego

VI publiczna debata o bezpieczeństwie

W dniu 8 listopada 2017 r., w Centrum Kultury w Żyrardowie odbyła się publiczna debata dotycząca bezpieczeństwie w powiecie żyrardowskim  pod hasłem: „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie, musisz mieć na nie wpływ”. Wzięli w niej udział m.in Starosta Żyrardowski Wojciech Szustakiewicz, Z-ca Prezydenta Żyrardowa Dariusz Kaczanowski, Komendant Powiatowy Policji inspektor Arkadiusz Zgieb, szefowie pozostałych służb powiatowych, przedstawiciele samorządów, młodzież szkolna oraz mieszkańcy Żyrardowa. Administrację rządową reprezentował Marek Szymański - Zastępca Dyrektora Wydziały Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego

Tego typu debaty społeczne mają na celu zdiagnozowanie potrzeb i oczekiwań społeczeństwa w zakresie poprawy bezpieczeństwa. Ważną kwestią podejmowaną podczas tych spotkań funkcjonowanie map zagrożeń bezpieczeństwa, które opierane są na wiedzy i doświadczeniu służb z uwzględnieniem oczekiwań społecznych. Mapy zagrożeń są zaproszeniem lokalnej społeczności do identyfikacji zagrożeń, są również inspiracją dla podmiotów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo do podejmowania jeszcze skuteczniejszych działań.

Uczestników w problematykę spotkania wprowadził Komendant insp. Arkadiusz Zgieb, przedstawiając informacje na temat bezpieczeństwa w powiecie żyrardowskim. Przedstawił także program „Dzielnicowy Bliżej Nas” oraz aplikację do niego pod nazwą „Moja Komenda”. Komendant zaprezentował zebranym na sali uczestnikom debaty dzielnicowych, pełniących służbę na terenie powiatu, omówił też programy profilaktyczne realizowane przez żyrardowską Policję, w tym: „Strefa Bezpiecznego sąsiada”, „Profilaktyka oczami młodzieży”, czy „Kierowco! Nie polujemy na zebrach”.

Po wystąpieniu Komendanta aplikację pod nazwą Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa zaprezentowała on-line Rzecznik żyrardowskiej Policji asp. Agnieszka Ciereszko. Dzięki aplikacji w ciągu kilku minut można przekazać Policji informacje o zagrożeniu, które zauważamy.

Po tych prezentacjach rozpoczęła się dyskusja. Rolę prowadzącej, ale też moderującej dyskusję, objęła asp. Agnieszka Ciereszko. W dyskusji jako pierwszy głos zabrał Starosta Wojciech Szustakiewicz, który odniósł się do podjętych działań mających na celu poprawę bezpieczeństwa w powiecie, a wskazanych przez uczestników poprzedniej debaty. Kolejny głos w dyskusji podjął radny Miasta Żyrardowa, Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego, Handlu i Usług Arkadiusz Sowa. Głos zabierali także inni mieszkańców Żyrardowa. Podnosili kwestię bezpieczeństwa na drogach, zakłócania porządku publicznego, m.in. zakłócania spokoju na ul. Legionów Polskich 74, czy legalności działania punktów gier (z automatami) na terenie Żyrardowa.

W podsumowaniu spotkania Komendant podkreślił , że debaty są doskonałą okazją do wymiany informacji między policją a mieszkańcami o istniejących zagrożeniach. Debata pokazała, że wszystkim nam zależy na poprawie bezpieczeństwa, że jest dialog do współpracy, a co istotne jest potrzeba kontynuacji tego typu spotkań. Uczestnicy debaty otrzymali w ramach prowadzonych tego dnia działań „Widoczny na drodze” - odblaski.

XXXIII Sesja Rady Powiatu w Żyrardowie

W dniu 30 października 2017 roku, w Młodzieżowym Domu Kultury w Żyrardowie odbyła się XXXIII Sesja Rady Powiatu Żyrardowskiego. Sesję prowadził Przewodniczący  Daniel Suchecki. W porządku obrad, który członkowie Rady przyjęli bez uwag, znalazły się punkty związane ze zmianą w strukturze finansów Powiatu oraz z przekształceniem niektórych szkół podległych samorządowi powiatowemu.

            W punktach porządku dotyczących modyfikacji Wieloletniej Prognozy Finansowej i Budżetu Powiatu Żyrardowskiego na rok 2017 proponowane zmiany przedstawiła Skarbnik Edyta Fedorowicz. Wprowadzono aktualizacje będące konsekwencją zmian uchwały budżetowej, zatwierdzonych uchwałą Zarządu Powiatu w dniu 29 września 2017 r. oraz przyjmowanych uchwałami Rady Powiatu w dniu 9 i 30 października br. W wyniku tych zmian zwiększono o kwotę 392.469,00 zł dochody bieżące, a dochody majątkowe o kwotę 26.000,00 zł. Równocześnie uległy zwiększeniu wydatki bieżące – zwiększenie per saldo o kwotę 755.988,71 zł, a wydatki majątkowe zmniejszeniu o kwotę 337.519,71 zł.

Wprowadzono także do WPF trzy nowe zadania, w tym: przedsięwzięcie pn. „Mobilny Obywatel współczesnej Europy – praktyki zawodowe dla uczniów klas hotelarskich w Grecji” (projekt będzie realizowany w latach 2017-2019 i udział w nim wezmą uczniowie Zespołu Szkół Nr 3 w Wiskitkach, którzy będą uczestniczyć w praktykach w Grecji), przedsięwzięcie pn. „Rozbudowa budynku Starostwa Powiatowego w Żyrardowie o zewnętrzny szyb windowy przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych” (pierwotnie planowano wykonanie wymienionego zadania w jednym roku budżetowym, tj. 2017, jednak z uwagi na wyższy koszt wykonania inwestycji niż planowane środki, a także krótki czas do zakończenia roku budżetowego inwestycja będzie zadaniem dwuletnim) oraz przedsięwzięcie pn. „Kompleksowe przygotowanie terenów pod działalność inwestycyjną w Powiecie Sochaczewskim Gmina Teresin i Powiecie Żyrardowskim Gmina Wiskitki-etap III”. Przedsięwzięcie to obejmuje przebudowę dróg powiatowych nr 3837W oraz 3834W przebiegających przez Gminę Wiskitki z terminem realizacji do 2019 r.). Uchwała wprowadziła także korekty związane z wydatkami na prowadzone obecnie inwestycje.

Druga uchwała, wprowadzająca zmiany w budżecie Powiatu Żyrardowskiego na rok 2017, zwiększyła o kwotę 123.149,00 zł dochody budżetu, w tym dochody bieżące o kwotę 97.149,00 zł, a dochody majątkowe o kwotę 26.000,00 zł. O taką samą kwotę uległy zwiększeniu wydatki budżetu. Uchwała dokonała także przesunięć między działami budżetu. Po przyjęciu uchwały plan dochodów i wydatków budżetu Powiatu na 2017 rok wynosi odpowiednio: 69.693.386,84 zł i 73.715.377,84 zł. Uchwały wprowadzające zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej i w budżecie, po przedstawieniu przez Przewodniczącą Krystynę Penczonek pozytywnych opinii Komisji Budżetu i Mienia Komunalnego, radni przyjęli jednomyślnie.

Kolejne sześć uchwał dotyczyło przekształcenia niektórych dotychczas funkcjonujących szkół w sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego. Projekty uchwał wraz z uzasadnieniem przedstawił radnym Dyrektor Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Adam Lemiesz. Przekształceniom uległy następujące szkoły:

 1. Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Zespole Szkół Nr 1 w Żyrardowie w Branżową Szkołę I Stopnia;
 2.  Zasadniczą Szkołę Zawodową im. Karola Dittricha w Zespole Szkół Nr 2 w Żyrardowie w Branżową Szkołę I Stopnia;
 3. Zasadniczą Szkołę Zawodową w Zespole Szkół w Mszczonowie w Branżową Szkołę I Stopnia;
 4. Szkołę Policealną dla Dorosłych w Zespole Szkół w Mszczonowie w Szkołę Policealną;
 5. Zasadniczą Szkołę Zawodową Specjalną w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Marii Grzegorzewskiej w Żyrardowie w Specjalną Branżową Szkołę I Stopnia oraz
 6. Szkołę Specjalną Przysposabiającą do Pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Marii Grzegorzewskiej w Żyrardowie w Szkołę Specjalną Przysposabiającą do Pracy.

Z pozytywnymi opiniami Komisji Oświaty i Kultury do projektów uchwał zapoznał radnych Przewodniczący Komisji Krzysztof Waśkowski. Wszystkie projekty uchwał zostały przyjęte jednogłośnie.

Kolejne dwie uchwały dotyczyły wyrażenia zgody na zawarcie porozumień w zakresie kompleksowego rozwiązania komunikacyjnego w ramach lokalnej infrastruktury drogowej o istotnym znaczeniu dla rozwoju społeczno–gospodarczego regionu, pomiędzy Powiatem Sochaczewskim oraz Gminą Teresin i Powiatem Żyrardowskim oraz Gminą Wiskitki oraz drugiego, osobno z Gminą Wiskitki. Celem porozumień jest realizacja zadania pn. „Kompleksowe przygotowanie terenów pod działalność inwestycyjną w Powiecie Sochaczewskim Gmina Teresin i Powiecie Żyrardowskim Gmina Wiskitki – etap III”. W zakresie realizowanego porozumienia Powiat Żyrardowski, zobowiązany będzie w szczególności do:

- złożenia wniosków o dofinansowanie realizowanego zadania,

- rozbudowy drogi powiatowej nr 3837W i przebudowy drogi powiatowej nr 3834W,

- zabezpieczenia wkładu własnego wspólnie z Gminą Wiskitki, niezbędnego przy dofinansowaniu w ramach przyznawania środków z budżetu Województwa Mazowieckiego oraz

- realizacji poszczególnych etapów, pod warunkiem uzyskania dotacji celowej ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego. Projekty uchwał radni przyjęli jednogłośnie.

Ostatnia uchwała dotyczyła skargi na działania Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Żyrardowskiego, jaką złożyła była Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Głos w dyskusji zabrał radny Grzegorz Obłękowski, który z dezaprobatą odniósł się do treści zawartych w skardze sugerując, by nie podejmować dyskusji w tej sprawie, a skargę uznać za bezzasadną. W głosowaniu, jakie przeprowadził niezwłocznie Przewodniczący Daniel Suchecki radni przy jednym głosie wstrzymującym podzielili sugestię radnego Grzegorza Obłękowskiego.

Na zakończenie obrad Przewodniczący Daniel Suchecki i Starosta Wojciech Szustakiewicz przedstawili informacje dotyczące analizy oświadczeń majątkowych radnych oraz kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu i osób podpisujących w imieniu Starosty decyzje administracyjne.

Ćwiczenia obronne „LEN 2017”

       W dniach 25 i 26 października 2017 r. odbyły się powiatowo-gminne ćwiczenia obronne Powiatu Żyrardowskiego pod kryptonimem „LEN 2017”. Celem ćwiczeń, którymi kierował Starosta było między innymi sprawdzenie stanu przygotowania kadry kierowniczej i pracowników bezpośrednio wykonujących zadania obronne w jednostkach samorządu terytorialnego do wykonywania zadań obronnych wynikających z planów operacyjnych, sprawdzenie stanu gotowości Powiatu do rozwinięcia akcji kurierskiej, doskonalenie umiejętności organów i sił systemu ratowniczego Powiatu Żyrardowskiego w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny oraz w czasie wystąpienia sytuacji kryzysowych na terenie powiatu.

W realizację ćwiczeń zaangażowane były wszystkie samorządy naszego powiatu, służby, inspekcje oraz niektóre wytypowane podmioty gospodarcze. W pierwszym dniu ćwiczeń Starosta, w ramach rozwiniętych stanowisk kierowania poprzez system stałego dyżuru przekazywał do realizacji zadania obronne otrzymywane z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. We współpracy z Wojskową Komendą Uzupełnień Warszawa – Ochota częściowo rozwinięto Akcję Kurierską w ramach mobilizacyjnego rozwinięcia Sił Zbrojnych polegającą na doręczeniu rezerwistom wezwań do służby wojskowej. Plan ćwiczeń przewidywał tego dnia również  działania związane z przeniesieniem stanowisk kierowania jednostek samorządu terytorialnego do zapasowych miejsc pracy. Szpital – CZMZ przygotował się do funkcjonowania w warunkach kryzysowych i wojny poprzez zwiększenie możliwości hospitalizacji i udzielania pomocy medycznej większej liczbie chorych i rannych.

W drugim dniu ćwiczeń, poza realizacją kolejnych zadań operacyjnych, prowadzono działania związane z obroną przed zamachem terrorystycznym. Na terenie Zakładów TCL, w pozorowanym ataku terroryści porwali samochód z osobami cywilnymi i wdarli się na teren zakładu powodując zderzenie z innym pojazdem, a w wyniku tego pożar i obrażenia uczestników zdarzenia. Podczas akcji obezwładniania terrorystów, gaśniczo-ratunkowej oraz medycznej swoje możliwości zaprezentowali strażacy z KPPSP w Żyrardowie, policjanci z KP Policji w Żyrardowie, służby medyczne FALCK Medycyna i z CZMZ oraz druhowie z OSP w Żyrardowie, Korytowie i Kozłowicach Nowych. Działania ratownicze związane z zaistniałym zamachem terrorystycznym  obserwowali z ramienia Wojewody Mazowieckiego przedstawiciele Wydziału Bezpieczeństwa i Zarzadzania Kryzysowego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

Na zakończenie ćwiczeń nastąpiło podsumowanie działań prowadzonych pod kryptonimem „Len 2017”. Spotkanie prowadził Starosta Wojciech Szustakiewicz, który przyjął meldunki z realizacji zadań ćwiczebnych składanych przez szefów służb i dowodzących ćwiczeniami, podziękował także wszystkim uczestnikom działań, a podsumowując ćwiczenia wysoko ocenił sprawność organizacyjną wszystkich służb i urzędów  uczestniczących  w ćwiczeniach.

Relacja video

Kalendarium

Kalendarz

«lipiec 2024»
PnWtŚrCzwPtSobNd
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

Planowane wydarzenia:

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Banery

Banery

Zarząd Powiatu

Stopka

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
96-300 Żyrardów
ul. Limanowskiego 45
NIP: 838-16-10-589
REGON: 750151250

Godziny pracy urzędu:

Dzień Godzina
poniedziałek:  8.00 - 16.00
wtorek:  8.00 - 16.00
środa:  8.00 - 17.00
czwartek:  8.00 - 16.00
piątek:  8.00 - 15.00

 

Kontakt telefoniczny:

Dział
Numer tel
Centrala telefoniczna  +48 46 856 61 00
Biuro obsługi – kancelaria  +48 46 856 61 65
Sekretariat Zarządu  +48 46 856 61 22
Biuro Rady  +48 46 856 61 51

 

E-mail:
starosta@powiat-zyrardowski.pl
starostwo@powiat-zyrardowski.pl

Inspektor Ochrony Danych Joanna Trusińska

tel.: 22 350 01 40, iod@powiat-zyrardowski.pl

Nasz powiat

 • mapa powiatu żyrardowskiego
 • Żyrardów
 • Mszczonów
 • Puszcza Mariańska
 • Radziejowice
 • Wiskitki