Treść strony

Rząd wspiera kwotą 200 tys. zł budowę boiska w Puszczy Mariańskiej

Zakończył się pierwszy etap budowy boiska sportowego przy Liceum Ogólnokształcącym w Puszczy Mariańskiej. Przed technologiczną przerwą zimową wykonano większość prac ziemnych polegających na wyrównaniu terenu, odprowadzeniu wody i przygotowaniu niecki płyty głównej boiska. Tuż przed rozpoczęciem wiosennych prac dobrą wiadomość Staroście Wojciechowi Szustakiewiczowi przekazał Minister Maciej Małecki. Sejm RP przyjął poprawkę do budżetu na rok 2018, dzięki której inwestycja w Puszczy Mariańskiej otrzyma 200.000 zł.

Sejm, zanim 11 stycznia uchwalił ustawę budżetową, przyjął ponad 400 poprawek zgłoszonych wcześniej przez komisje sejmowe. W poprawce nr 369 przegłosowanej podczas posiedzenia Komisji Finansów Publicznych już 1 grudnia 2017 r. znalazła się pozycja zgłoszona przez ministra Macieja Małeckiego polegająca na zwiększeniu wydatków w części 85/14 – Województwo Mazowieckie  rezerwy ogólnej i celowej (rozdz. 75818) z zapisem „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy LO im. Czesława Tańskiego w Puszczy Mariańskiej (200 tys. zł)”. Teraz, kiedy budżet przyjął także Senat, ustawa czeka tylko na podpis Prezydenta RP. W każdym razie, pieniądze te są zarezerwowane tylko i wyłącznie na inwestycję prowadzoną przez Powiat Żyrardowski. „Cieszę się, że udało się zapisać w budżecie państwa pieniądze na wsparcie budowy boiska przy LO w Puszczy Mariańskiej. To boisko jest bardzo potrzebne. Mam nadzieję, że wkrótce dzieci i młodzież z LO im. Cz. Tańskiego będą miały lepsze warunki do nauki i uprawiania sportu. Ziemia Żyrardowska jest bardzo ważna w mojej pracy poselskiej, a dzięki zaangażowaniu Dyrektora Adama Lemiesza ze Starostwa, Dyrektor Urszuli Matusiak i społeczności LO w Puszczy Mariańskiej udało nam się zrealizować kilka dobrych projektów” – mówi Minister Maciej Małecki. Przypomnijmy, że puszczańskie liceum w zeszłym roku rozpoczęło współpracę ze spółką Skarbu Państwa Polskimi Liniami Lotniczymi LOT. Pod patronatem firmy powstała klasa stewardess i obsługi ruchu naziemnego. Szkoła była współorganizatorem niezwykle oryginalnej wystawy w „88 lat dookoła świata. Historia PLL LOT” eksponowanej w Muzeum Mazowsza Zachodniego, organizatorem Pikniku Lotniczego. Teraz trwają przygotowania do wystawy w Sejmie poświęconej patronowi szkoły Czesławowi Tańskiemu. Zadowolenia z dofinansowania nie kryje Starosta Wojciech Szustakiewicz – To ważne, że aktywność naszego samorządu w tworzeniu atrakcyjnej oferty edukacyjnej i budowaniu nowoczesnej infrastruktury sportowej została dostrzeżona i doceniona. Nie sposób w tym miejscu nie zauważyć kreatywności w zarządzaniu Liceum – podsumowuje Starosta Żyrardowski.

Wkrótce odbędzie się spotkanie u Ministra Macieja Małeckiego z przedstawicielem Wojewody oraz Starostą Wojciechem Szustakiewiczem, Skarbnik Edytą Fedorowicz oraz Dyrektorem Wydziału Oświaty Adamem Lemieszem. Omówione będą formalne kwestia uruchomienia procedury wykorzystania zapisanej w budżecie rezerwy.

XXXV Sesja Rady Powiatu Żyrardowskiego

Na dzień 28 grudnia 2017 r. Przewodniczący Daniel Suchecki zwołał obrady XXXV Sesji Rady Powiatu Żyrardowskiego. Porządek obrad obejmował dyskusję i głosowanie nad kilkoma uchwałami, w tym tą kluczową – dotyczącą budżetu Powiatu Żyrardowskiego na rok 2018.

Na początek radni przyjęli uchwałę w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Żyrardowskiego, które powodowały zmiany w budżecie Powiatu na 2017 rok wprowadzane uchwałą korygującą strukturę dochodów i wydatków budżetu. Były one spowodowane między innymi zmniejszeniem dochodów, a także przesunięciem środków między działami. Po ich zatwierdzeniu plan dochodów ogółem budżetu Powiatu Żyrardowskiego w 2017 roku zamknął się kwotą 68.282.269,19   ., natomiast wydatków ogółem 73.946.775,19 . Radni przyjęli też uchwałę w sprawie ustalenia wykazu i planu finansowego wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017. Ustawa o finansach publicznych dopuszcza możliwość ustalenia przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. Środki finansowe na wydatki ujęte w wykazie, gromadzone są wtedy na wyodrębnionym subkoncie podstawowego rachunku bankowego jednostki budżetowej. Wykaz i plan finansowy wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017 obejmuje zadania, na które po przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego podpisane zostały umowy. Termin zakończenia realizacji zadania przypada na I i II kwartał 2018 r. Dotyczy to m.in. przedsięwzięć: - przebudowa drogi powiatowej nr 4718W Bartniki – Puszcza Mariańska na odcinku Bartniki – Radziwiłłów, budowa zewnętrznego szybu windowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych przy budynku Starostwa Powiatowego w Żyrardowie, budowa boiska wielofunkcyjnego przy LO w Puszczy Mariańskiej, modernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Żyrardowie

Następna uchwała dotyczyła przyjęcia budżetu Powiatu Żyrardowskiego na 2018 rok.

Projekt uchwały, w sprawie przyjęcia budżetu Powiatu Żyrardowskiego na 2018 rok zaprezentował Starosta Powiatu Żyrardowskiego Wojciech Szustakiewicz, który nie kryjąc zadowolenia objaśniał jego założenia, podkreślając też jego odtworzeniowy charakter. Przedłożony budżet Powiatu na rok 2018 został pozytywnie zaopiniowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową oraz komisje Rady Powiatu Żyrardowskiego. W swym wystąpieniu Starosta wskazał na istotne założenia do budżetu na 2018 rok:

planowane dochody budżetu Powiatu w roku 2018 przedstawiają się następująco:

 • dochody własne zaplanowane zostały w łącznej kwocie 33.778.733,00 zł, co stanowi 47,4 % planowanych dochodów ogółem,
 • subwencja ogólna z budżetu państwa zaplanowana w łącznej kwocie 22.082.312,00 zł (31,0% planowanych dochodów ogółem),
 • dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez Powiat – zaplanowane zostały w kwocie 8.557.635,00 zł, tj. 12,0% planu dochodów ogółem,
 • dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie bieżących zadań własnych zaplanowano w łącznej kwocie 1.399.200,00 zł (dotacja przeznaczona jest na funkcjonowanie trzech domów pomocy społecznej),
 • dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, zaplanowano w wysokości 916.187,75 zł,
 • dotacje na zadania realizowane przez Powiat na podstawie zawartych umów i porozumień zostały zaplanowane łącznie w kwocie 388.000,00 zł.

Dochody budżetu Powiatu Żyrardowskiego na rok 2018 planuje się w wysokości 71.212.582,75 zł, co stanowi 104,3 % dochodów roku 2017. W planie dochodów roku 2018 dochody bieżące stanowią kwotę 67.170.067,75 zł, natomiast dochody majątkowe w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych wynoszą 4.042.515,00 zł.  

 

Planowane wydatki budżetu Powiatu na 2018 r. wynoszą 74.929.360,12 zł. W planowanych wydatkach roku 2018 wydatki bieżące stanowią kwotę 63.995.081,58 zł,  tj. 85,4 % planowanych wydatków ogółem.

Wydatki majątkowe wynoszą 10.934.278,54 zł, co stanowi 14,6 % planowanych wydatków ogółem.

Plan przychodów budżetu Powiatu na 2018 rok wynosi 6.548.948,37 zł. Na powyższą kwotę składa się planowany do zaciągnięcia kredyt bankowy w wysokości 5.900.000,00 zł oraz wolne środki w wysokości 648.948,37 zł. Planowane rozchody budżetu Powiatu na 2018 rok zamykają się kwotą 2.832.171,00 zł i zostaną przeznaczone na spłatę zaciągniętych w latach poprzednich kredytów w kwocie 980.000,00 zł, pożyczek w kwocie 209.000,00 zł oraz spłatę pożyczki zaciągniętej w 2017 r. na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 1.642.515,00 zł.

W strukturze wydatków na poszczególne działy zaplanowano następujące kwoty:

 • Oświata i wychowanie wraz z Edukacyjną opieką wychowawczą – 28.273.351,15 zł, co stanowi 37,73 % planowanych wydatków ogółem,
 • Pomoc społeczna, Rodzina oraz pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 19.324.945,00 zł, tj. 25,79 % planowanych wydatków ogółem,
 • Administracja publiczna – 8.261.540,00 zł  , tj. 11,03% planowanych wydatków ogółem,
 • Transport i łączność – 6.755.828,00 zł tj. 9,02% planowanych wydatków ogółem,
 • Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 4.272.285,00 zł, tj. 5,7%  planowanych wydatków ogółem,
 • Ochrona zdrowia – 3.304.009,00 zł tj. 4,41% planowanych wydatków ogółem,
 • Pozostałe działy - Rolnictwo i łowiectwo, Leśnictwo, Gospodarka mieszkaniowa, Działalność usługowa, Obrona narodowa, Wymiar sprawiedliwości, Obsługa długu publicznego, Różne rozliczenia, Gospodarka komunalna, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, Kultura fizyczna – 4.737.401,23 zł.

Po wystąpieniu Starosty Skarbnik Edyta Fedorowicz przedstawiła pozytywną opinię projektu budżetu jaką wydała Regionalna Izba Obrachunkowa, a po niej pozytywne opinie komisji Rady Powiatu przedstawili ich przewodniczący:  Oświaty i Kultury - Krzysztof Waśkowski, Współpracy, Promocji, Zdrowia i Polityki Społecznej - Klaudiusz Stusiński, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Transportu – Piotr Markowski oraz Komisji  Budżetu i Mienia Komunalnego - Krystyna Penczonek.

Poddany pod głosowanie projekt uchwały budżetowej Powiatu Żyrardowskiego na rok 2018 radni przyjęli 13 głosami za przy 3 głosach przeciwnych. Po głosowaniu Starosta Wojciech Szustakiewicz podziękował radnym za przyjęcie budżetu, a Skarbnik Edycie Fedorowicz, pracownikom Wydziału Finansowo-Księgowego oraz członkom Zarządu Powiatu za  pracę przy jego konstrukcji.

W kolejnym punkcie porządku radni podjęli uchwałę w sprawie załatwienia skargi na Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żyrardowie. Opinię w tej sprawie przedstawiła Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Danuta Skibińska. Radni przychylili się do stanowiska Komisji uznając skargę w kwestii nieudzielenia dofinansowania pobytu skarżącej na turnusie rehabilitacyjnym   za niezasadną.

Projekt następnej uchwały dotyczył wyrażenia zgody na zawarcie Aneksu Nr 3 do Umowy Partnerskiej w sprawie wspólnej realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa Systemu Ostrzegania i Alarmowania na terenie Powiatu Żyrardowskiego”. Projekt uchwały, który przedstawiła  odpowiedzialna za sprawy Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych Karolina Kubaszewska, dotyczył zmiany harmonogramu realizacji i finansowania  Projektu. Z uwagi na względy techniczne i niemożliwość zakończenia realizacji zadania, dokonania odbioru  końcowego i rozliczenia Projektu z MJWPU w bieżącym roku, aneksowano umowę o dofinansowanie z MJWPU  do dnia 30 września 2018 r.

Ostatnie dwie uchwały dotyczyły zatwierdzenia planów pracy na 2018 rok Rady Powiatu Żyrardowskiego oraz komisji stałych Rady Powiatu. Proponowane projekty uchwał radni przyjęli jednogłośnie.

Podczas obrad toczyła się też żywa dyskusja dotycząca płac w jednostkach podległych Powiatowi.   Impulsem do dyskusji było wystąpienie radnego Mariana Czyżewskiego, który poddał krytyce dysproporcje w zarobkach pracowników jednostek Powiatu, przytaczając przykład Powiatowego Urzędu Pracy. W kwestii płac głos zabierali także inni radni – m.in. Genowefa Milczarek, Grzegorz Obłękowski i Grzegorz Kłosowski. Owocem tej dyskusji było przyjęcie przez radnych stanowiska zobowiązującego Komisję Rewizyjną do przeprowadzenia analizy zarobków pracowników jednostek podległych Powiatowi.

Na zakończenie obrad, ostatniej w 2017 roku Sesji Rady Powiatu, Przewodniczący Daniel Suchecki i Starosta Wojciech Szustakiewicz złożyli obecnym na obradach życzenia noworoczne.

Powiat rozpoczyna renowację Muzeum Mazowsza Zachodniego

Długo wyczekiwana inwestycja stała się faktem. Jeszcze w starym roku, bo 27 grudnia starostowie Wojciech Szustakiewicz i Grzegorz Dobrowolski oraz skarbnik Edyta Fedorowicz podpisali w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie umowę na dofinansowanie projektu „Ochrona walorów siedziby Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie”.

Inwestycja obejmuje kompleksowy remont budowlano-konserwatorski wraz z konserwacją zabytkowych stropów budynku Muzeum Mazowsza Zachodniego przy ul. Karola Dittricha 1 oraz dostosowaniem go do potrzeb osób niepełnosprawnych a także zwiększenie powierzchni przeznaczonej na cele kulturalne, w tym wystawiennicze. Wymieniona będzie uszkodzona stolarka okienna oraz drzwi na parterze budynku, co niewątpliwie ma wpływ na stan zabezpieczenia przed włamaniem. Projekt przewiduje także usunięcie barier architektonicznych dla niepełnosprawnych, w tym dostosowanie łazienki do ich potrzeb. Po remoncie osoby poruszające się na wózkach będą mogły skorzystać ze schodołaza, natomiast wszystkim osobom niepełnosprawnym zwiedzanie ułatwi nowy system audiowizualny. Absolutną nowością będzie pracownia digitalizacji zbiorów utworzona i wyposażona z pieniędzy unijnych. W ten sposób żyrardowskie muzeum będzie mogło efektywniej archiwizować swoje zbiory.

Ostatni remont w Muzeum Mazowsza Zachodniego robiony był ponad 10 lat temu. Część prac nie była solidnie wykonana, stąd w ostatnim czasie szczególnie widoczne były między innymi wilgoć, odpadające tynki, nieszczelne rynny. Niestety Powiat nie mógł wykonać prac inwestycyjnych z jednego ważnego powodu – nie był prawnym właścicielem budynku. Były robione drobne naprawy bieżące, jak ta w ostatnim roku polegająca na uszczelnieniu rynien. Dopiero w 2016 r. po długotrwałym procesie komunalizacyjnym pałacyk Dittricha stał się własnością Powiatu, zatem zniknęły przeszkody, aby inwestować w budynek. W tym samym roku w grudniu został złożony wniosek o dofinansowanie. Projekt Powiatu otrzymał dofinansowanie z tzw. listy rezerwowej. Obecnie będziemy zmieniali harmonogram realizacji projektu, bowiem pierwotny obejmował czas od 1 grudnia 2016 r. do 1 lutego 2018 r. Planujemy inwestycję rozpocząć w lipcu 2018, a przetarg ogłosimy w marcu. Wszystkie prace chcemy zakończyć we wrześniu 2019 – mówi Adam Lemiesz dyrektor Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki.

Przypomnijmy, że inwestycja otrzymała wsparcie z konkursu  5.3 Dziedzictwo kulturowe - typ projektów „Wzrost regionalnego potencjału turystycznego poprzez ochronę obiektów zabytkowych” – RPO Województwa Mazowieckiego. Wartość projektu 2.800.677 zł, z czego dofinansowanie 2.064.328 zł.

 • Powiat rozpoczyna renowację Muzeum Mazowsza Zachodniego
 • Powiat rozpoczyna renowację Muzeum Mazowsza Zachodniego
 • Powiat rozpoczyna renowację Muzeum Mazowsza Zachodniego

Kalendarium

Kalendarz

«czerwiec 2024»
PnWtŚrCzwPtSobNd
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Planowane wydarzenia:

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Banery

Banery

Zarząd Powiatu

Stopka

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
96-300 Żyrardów
ul. Limanowskiego 45
NIP: 838-16-10-589
REGON: 750151250

Godziny pracy urzędu:

Dzień Godzina
poniedziałek:  8.00 - 16.00
wtorek:  8.00 - 16.00
środa:  8.00 - 17.00
czwartek:  8.00 - 16.00
piątek:  8.00 - 15.00

 

Kontakt telefoniczny:

Dział
Numer tel
Centrala telefoniczna  +48 46 856 61 00
Biuro obsługi – kancelaria  +48 46 856 61 65
Sekretariat Zarządu  +48 46 856 61 22
Biuro Rady  +48 46 856 61 51

 

E-mail:
starosta@powiat-zyrardowski.pl
starostwo@powiat-zyrardowski.pl

Inspektor Ochrony Danych Joanna Trusińska

tel.: 22 350 01 40, iod@powiat-zyrardowski.pl

Nasz powiat

 • mapa powiatu żyrardowskiego
 • Żyrardów
 • Mszczonów
 • Puszcza Mariańska
 • Radziejowice
 • Wiskitki