Treść strony

XXXVII Sesja Rady Powiatu

Na dzień 12 marca 2018 roku Przewodniczący Daniel Suchecki zwołał XXXVII Sesję Rady Powiatu Żyrardowskiego. W porządku obrad znalazło się kilka projektów uchwał zgłoszonych przez Zarząd Powiatu, jednak wcześniejsza część sesji miała charakter informacyjny. Pierwszym sprawozdawcą był Powiatowy Komendant Policji w Żyrardowie insp. Arkadiusz Zgieb, który przedstawił sprawozdanie z działalności Komendy za rok 2017. Odniósł się w swym sprawozdaniu do wskaźników i wyników pracy, do problemów związanych ze znaczną rotacją funkcjonariuszy jak też z brakami kadrowymi. Komendant przedstawił tez proponowane działania i zamierzenia, które mają usprawnić pracę Policji.

Kolejne sprawozdanie przedstawiła Przewodnicząca Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności Joanna Kołodziejczak. Pani Przewodnicząca poinformowała o realizacji zadań PZOoN, a także o potrzebach finansowych jednostki.

W części uchwałodawczej sesji pierwsze uchwały dotyczyły zmian w finansach Powiatu. Projekty tych uchwał przedstawiła zebranym Skarbnik Edyta Fedorowicz. Były to uchwały - w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żyrardowskiego oraz zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Żyrardowskiego na 2018 rok. Radni przyjmując powyższe uchwały zwiększyli łącznie dochody budżetu Powiatu o kwotę 3.761.161,49 zł. Wpływ na zmianę miało między innymi zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 3.452.989,41 zł, z tytułu pomocy finansowej gmin: Mszczonów, Puszcza Mariańska oraz Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację drogowych zadań inwestycyjnych. Projekty uchwał pozytywnie zaopiniowała Komisja Budżetu i Mienia Komunalnego Rady Powiatu, a opinię przedstawiła Przewodnicząca Komisji Krystyna Penczonek. Rada jednogłośnie przyjęła zaproponowane zmiany w budżecie Powiatu.

Po przyjęciu tej uchwały plan dochodów i wydatków budżetu Powiatu na 2018 rok wynosi odpowiednio: 74.973.744,24 zł. i 79.912.817,80 zł. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w wysokości   4.939.073,56 zł, który zostanie pokryty przychodami z tytułu kredytów w wysokości 3.195.440,88 zł, oraz wolnych środków w kwocie 1.743.632,68 zł.

W następnej uchwale, w sprawie określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  na zadania  z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz szczegółowych zasad ich realizacji w 2018 roku określono zadania na które przeznacza się środki PFRON w 2018 roku.  Dokonano w niej podziału środków PFRON z uwzględnieniem bieżących potrzeb. Projekt uchwały przedstawiła Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Agnieszka Karwat. Pozytywną opinię projektu uchwały przedstawił Przewodniczący Komisji Współpracy, Promocji, Zdrowia i Polityki Społecznej Klaudiusz Stusiński  

Kolejny projekt uchwały przedstawił Dyrektor Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Starostwa Powiatowego w Żyrardowie Adam Lemiesz. Uchwała wprowadzała nowy regulamin określający wysokość i warunki przyznawania dodatków dla nauczycieli i dyrektorów szkół powiatowych. Prace nad dokumentem trwały od ponad czterech miesięcy, a ich efektem są zmiany, które powodują zwiększenie wynagrodzeń nauczycieli. Decyzję o zmianie regulaminu Zarząd Powiatu podjął już w październiku 2017 r., a następnie Wydział Oświaty Starostwa rozpoczął procedurę opracowania nowych zapisów oraz dostosowania ich do wprowadzanych zmian w Karcie Nauczyciela.  Ostatni regulamin uchwalony był w 2009 r. Od tego czasu nie zmieniała się wysokość dodatków. Dlatego też radni z aprobatą podeszli do zmian poszczególnych dodatków. Powiat odszedł od uznaniowego charakteru przydzielania dodatków motywacyjnych na rzecz systemu punktowo-wagowego. Opracowane zostały szczegółowe kryteria, które precyzyjnie określają osiągnięcia i sukcesy nauczycieli i dyrektorów. Pozytywną opinię w sprawie uchwały przedstawiła Wiceprzewodnicząca Komisji Oświaty i Kultury Genowefa Milczarek. Radni jednogłośnie przyjęli rekomendowany projekt.

Ostatnią w części uchwałodawczej była procedowana uchwała w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie z dróg pojazdów i ich przechowywanie na parkingu na terenie Powiatu Żyrardowskiego. Projekt przedstawił Dyrektor Wydziału Komunikacji Transportu i Dróg Publicznych Paweł Myszkowski. Uchwała ustaliła stawki opłat za usunięcie pojazdów z dróg i ich parkowanie oraz wysokość kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia pojazdów. Zgodnie z przepisami ustawy Prawo o ruchu drogowym Rada Powiatu, biorąc pod uwagę konieczność sprawnej realizacji zadań, ustala corocznie, w drodze uchwały, wysokość opłat, która nie może być wyższa niż określona w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów. Pozytywną opinię Komisji przedstawiła Przewodnicząca Krystyna Penczonek, a radni jednogłośnie przyjęli projekt uchwały.

Na zakończenie obrad, w dyskusji głos zabrała Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Puszczy Mariańskiej Urszula Matusiak, która zaprezentowała zamierzenia szkoły związane z obchodami Stulecia Odzyskania Niepodległości oraz upamiętnieniem patrona Liceum. Ponadto, do Przewodniczącego Rady interpelację złożył radny Grzegorz Kłosowski, który zwrócił się o udzielenie informacji dotyczących bezpieczeństwa i funkcjonowania obronny cywilnej na terenie powiatu.

Po wyczerpaniu porządku Przewodniczący Daniel Suchecki zakończył obrady XXXVII Sesji.

Nowy regulamin i większe pensje dla powiatowych nauczycieli

Rada Powiatu Żyrardowskiego na sesji w dniu 12 marca uchwaliła nowy regulamin określający wysokość i warunki przyznawania dodatków dla nauczycieli i dyrektorów szkół powiatowych. Prace nad dokumentem trwały od ponad czterech miesięcy, a ich efektem są zmiany, które powodują zwiększenie wynagrodzeń nauczycieli.

Decyzję o zmianie regulaminu Zarząd Powiatu podjął już w październiku 2017 r. Wydział Oświaty Starostwa rozpoczął procedurę opracowania nowych zapisów oraz dostosowania ich do wprowadzanych zmian w Karcie Nauczyciela.  Jednak nie tylko o zmianę przepisów chodzi. Ostatni regulamin uchwalony był w 2009 r. Od tego czasu nie zmieniała się wysokość dodatków. Rewitalizacja naszych szkół to nie tylko remonty budynków i doposażanie pracowni. Zależy nam na wzmocnieniu zarządzania placówkami oraz docenieniu dobrych nauczycieli. Tymi przesłankami kierowaliśmy przy pracy nad nowym regulaminem – mówi Starosta Wojciech Szustakiewicz. Dlatego nie jest zaskoczeniem, że zostały zwiększone odpisy na dodatki motywacyjne dla nauczycieli do 3,5% sumy wszystkich wynagrodzeń zasadniczych, a dla wicedyrektorów i dyrektorów do 35%.  Dodatkowo został zwiększony pułap dodatku motywacyjnego dyrektora, który teraz będzie wynosił nawet 45% zasadniczego wynagrodzenia. Powiat odszedł od uznaniowego charakteru przydzielania dodatków motywacyjnych na rzecz systemu punktowo-wagowego. Opracowane zostały szczegółowe kryteria, które precyzyjnie określają osiągnięcia i sukcesy nauczycieli i dyrektorów. Każde kryterium to jeden punkt, a suma punktów daje wagę procentową, w konsekwencji wyznaczającą wysokość dodatku motywacyjnego.

Zmieniają się także dodatki wychowawcze. Wzrost związany jest z jakościową zmianą wyliczania tychże. Teraz wysokość dodatku wychowawczego będzie zależna od liczby uczniów w klasie (5 zł od ucznia) oraz ewentualnie stopnia niepełnosprawności uczniów (od 15 zł do 35 zł za ucznia). W klasach sportowych (LO Szkoły Mistrzostwa Sportowego) stawka za ucznia wynosi 10 zł. Do 50 zł zwiększony jest także dodatek za opiekę nad nauczycielem stażystą. Nowy regulamin przynosi duże zmiany dla nauczycieli Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, a także dla pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Wzrosły bowiem dodatki za warunki pracy od 10% do 16,5%.  To efekt negocjacji związków zawodowych, które akceptowały projekt regulaminu.

Praca nad nowym regulaminem określającym wysokość i warunki przyznawania dodatków dla nauczycieli i dyrektorów szkół powiatowych jest ważnym elementem w procesie rewitalizacji szkół powiatowych. Dokument był szeroko konsultowany – od Zarządu Powiatu, przez dyrektorów szkół, nie pomijając związków zawodowych, na Komisji Oświaty Rady Powiatu skończywszy. Biorąc pod uwagę nowe stawki dodatków oraz kwietniową podwyżkę wynagrodzeń nauczycieli (5,35%), w sumie w 2018 r. Powiat Żyrardowski zwiększy wynagrodzenia nauczycieli o blisko 800.000 zł. 

Dobre Szkoły Blisko Ciebie – II edycja

Powiat Żyrardowski wspólnie z Miastem Żyrardów kontynuuje organizację wydarzenia, które ma na celu zaprezentowanie oferty edukacyjnej dla absolwentów gimnazjów. Już wkrótce odbędzie druga edycja imprezy - „Dobre Szkoły Blisko Ciebie”. Uczniowie, nauczyciele, dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych pokażą, że warto u nas uczyć się, a bogata oferta zaspokoi wszelkie ambicje od zawodowych po naukowe. Pomocą podczas wystawy będą także służyli doradcy zawodowi z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Żyrardowie. Natomiast przez cały dzień odbędzie się mnóstwo prezentacji i pokazów.

Zwracamy się z prośbą o zainteresowanie imprezą wychowawców, którzy zachęcą oraz umożliwią uczniom odwiedzenie  Targów 23 marca 2018 r.  w żyrardowskiej Resursie. Z radością będziemy gościli  wycieczki ze szkół pod opieką nauczycieli. Jesteśmy przekonani, że każdy gimnazjalista znajdzie coś interesującego dla siebie, nie tylko w atrakcyjnym programie imprezy, ale przede wszystkim w profesjonalnej ofercie szkół z naszego powiatu. Także i w tym roku nasze szkoły przygotowały sporo nowości w ofercie, a dzień Targów będzie oficjalną premierą tychże.

Serdecznie zapraszamy.

Dla Niepodległej

W 2018 r. upłynie 100 lat od czasu, gdy Rzeczpospolita Polska odzyskała po 123 latach niewoli upragniona niepodległość. Biorąc pod uwagę wyjątkowość i znaczenie tych wydarzeń, Powiat Żyrardowski podjął działania mające na celu koordynacje działań samorządów i organizacji społecznych, które włączają się lub planują jakiekolwiek zaangażowanie w obchody stulecia odzyskania niepodległości na terenie powiatu żyrardowskiego.

Przykładem może być dla nas formuła przyjęta przez Radę Ministrów, która ustanowiła wieloletni program pod nazwą „Niepodległa”. Nadrzędnym celem programu „Niepodległa”, który definiują trzy wartości wyróżniające polską tożsamość: wolność, poszanowanie godności i praw człowieka oraz solidarność, jest wzmocnienie poczucia wspólnoty obywatelskiej Polaków. Jak oświadczył Pełnomocnik Rządu do spraw obchodów Stulecia Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, minister Jarosław Sellin „Odzyskanie przez Polskę niepodległości w 1918 roku było jednym z najważniejszych wydarzeń w naszej historii i dziś powinno być dla nas okazją do radości i celebrowania wspólnoty. Chcemy zaproponować Polakom uczestniczenie w ciekawych przedsięwzięciach kulturalnych, umożliwić stworzenie własnych form uświetniania rocznicy i promocję polskiej państwowości na całym świecie”.

Mając na uwadze potrzebę naszego uczestnictwa w tych wydarzeniach Starosta Żyrardowski Wojciech Szustakiewicz powołał Komitet Koordynacyjny, który odpowiedzialny będzie na szczeblu powiatu za realizację zadań związanych z organizacją obchodów jubileuszu. Przygotowaliśmy witrynę internetową, która zawiera aktualności, kalendarium jubileuszu oraz bieżące relacje z uroczystości i innych inicjatyw podejmowanych przez samorządy i organizacje społeczne.

W związku z powziętym działaniem zwracamy się do Państwa z prośbą o współpracę w zakresie zgłaszania planowanych wydarzeń związanych z jubileuszem do biura Komitetu, który zamieści we wspólnym kalendarzu Państwa przedsięwzięcia oraz relacje z ważniejszych uroczystości.

Powołany Zarządzeniem Komitet Koordynacyjny do Spraw Organizacji Obchodów Jubileuszu 100 – lecia Odzyskania Niepodległości przez Rzeczpospolitą Polską i 20-lecia powstania Powiatu Żyrardowskiego  w składzie

 1. Wojciech Szustakiewicz – Starosta  - Przewodniczący Komitetu,
 2. Grzegorz Dobrowolski – Wicestarosta – Wiceprzewodniczący,
 3. Adam Lemiesz – Dyrektor Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki,
 4. Bogusław Nietrzebka – Dyrektor Muzeum Mazowsza Zachodniego,
 5. Bożena Liszewska – Dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury,
 6. Jerzy Kwaczyński – Przewodniczący Partnerstwa na Rzecz Rozwoju Powiatu Żyrardowskiego,
 7. Krystyna Lenarczyk – Prezes Stowarzyszenia Wspólnota Żyrardowa
 8. Stanisław Niewiadomski – Starosta II kadencji
 9. Mieczysław Gabrylewicz – Starosta I kadencji
 10. Andrzej Ciołkowski – Pełnomocnik Starosty,

oprócz opracowania projektu programu obchodów jubileuszu 100 – lecia Odzyskania Niepodległości przez Rzeczpospolitą Polską, jego wdrażania, koordynowania współpracy pomiędzy wszystkimi podmiotami zaangażowanymi w realizację obchodów oraz monitorowania jego przebiegu włączy się także w organizację jubileuszu 20-lecia Powiatu Żyrardowskiego, któremu byt dała reforma samorządowa z 1998 roku.

Liczymy, że rok 2018 będzie na obszarze powiatu żyrardowskiego okresem realizacji przedsięwzięć promujących ideę wolności i niepodległości, krzewiących bohaterskie czyny naszych przodków i kultywujących narodową kulturę i tradycje. Proszę o przekazywanie informacji na temat planowanych działań oraz relacji ze zrealizowanych projektów. Osobą odpowiedzialną za kontakt jest Pełnomocnik ds. Społeczeństwa Informacyjnego Andrzej Ciołkowski.

Kalendarium

Kalendarz

«lipiec 2024»
PnWtŚrCzwPtSobNd
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

Planowane wydarzenia:

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Banery

Banery

Zarząd Powiatu

Stopka

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
96-300 Żyrardów
ul. Limanowskiego 45
NIP: 838-16-10-589
REGON: 750151250

Godziny pracy urzędu:

Dzień Godzina
poniedziałek:  8.00 - 16.00
wtorek:  8.00 - 16.00
środa:  8.00 - 17.00
czwartek:  8.00 - 16.00
piątek:  8.00 - 15.00

 

Kontakt telefoniczny:

Dział
Numer tel
Centrala telefoniczna  +48 46 856 61 00
Biuro obsługi – kancelaria  +48 46 856 61 65
Sekretariat Zarządu  +48 46 856 61 22
Biuro Rady  +48 46 856 61 51

 

E-mail:
starosta@powiat-zyrardowski.pl
starostwo@powiat-zyrardowski.pl

Inspektor Ochrony Danych Joanna Trusińska

tel.: 22 350 01 40, iod@powiat-zyrardowski.pl

Nasz powiat

 • mapa powiatu żyrardowskiego
 • Żyrardów
 • Mszczonów
 • Puszcza Mariańska
 • Radziejowice
 • Wiskitki