Treść strony

Powiat z dotacją na budowę boiska w Puszczy Mariańskiej

Zakończył się drugi etap budowy boiska sportowego przy Liceum Ogólnokształcącym w Puszczy Mariańskiej. W zeszłym roku wykonano prace ziemne polegające na wyrównaniu terenu, odprowadzeniu wody i przygotowaniu niecki płyty głównej boiska. W tym roku wybudowane już jest główne boisko z bieżnią, piłkochwyty, ogrodzenie, stanowisko do pchania kuli. Prace przeniosły się na boiska boczne. W tym czasie żyrardowskiego starostwo czyniło wszelkie starania, żeby zdobyć dodatkowe pieniądze na tę inwestycję. Na początku roku Sejm RP na wniosek posła Macieja Małeckiego przyjął poprawkę do budżetu na rok 2018, dzięki której inwestycja w Puszczy Mariańskiej otrzyma 200.000 zł. Umowę przekazania dotacji podpisali 5 lipca w Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie wojewoda Zdzisław Sipiera, starostowie Wojciech Szustakiewicz i Grzegorz Dobrowolski oraz skarbnik Edyta Fedorowicz.

Sejm 11 stycznia uchwalił ustawę budżetową uwzględniającą poprawkę nr 369 polegająca na zwiększeniu wydatków w części 85/14 – województwo mazowieckie  rezerwy ogólnej i celowej (rozdz. 75818) z zapisem „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy LO im. Czesława Tańskiego w Puszczy Mariańskiej (200 tys. zł)”.  Obsługą i rozliczeniem zajmie się Biuro Rozwoju i Inwestycji Urzędu Wojewódzkiego oraz Wydział Oświaty żyrardowskiego starostwa. Wsparcie to odciąży budżet powiatu żyrardowskiego, tym bardziej, że w tym roku rozpoczęła się budowa kolejnego boiska wielofunkcyjnego, tym razem przy Liceum Ogólnokształcącym i Zespole Szkół w Mszczonowie. Jesienią wykonany także będzie remont boiska do koszykówki przy Zespole Szkół Nr 2 Żyrardowie.

Podczas podpisywania umowy Starosta Wojciech Szustakiewicz przypomniał, że puszczańskie liceum w zeszłym roku rozpoczęło współpracę ze spółką Skarbu Państwa Polskimi Liniami Lotniczymi LOT. Pod patronatem firmy powstała klasa stewardess i obsługi ruchu naziemnego. Szkoła była współorganizatorem niezwykle oryginalnej wystawy w „88 lat dookoła świata. Historia PLL LOT” eksponowanej w Muzeum Mazowsza Zachodniego, organizatorem Pikniku Lotniczego. Wszystko to sprawia, że powiatowa placówka jest w stanie zaoferować najwyższą jakość edukacji.

Budowa boiska kosztowała będzie blisko 2,2 mln złotych.  Zakończenie inwestycji zaplanowane jest na listopad 2018 r., jednak wszystko wskazuje, że rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019 odbędzie się na nowym obiekcie.

 • Powiat z dotacją na budowę boiska w Puszczy Mariańskiej
 • Powiat z dotacją na budowę boiska w Puszczy Mariańskiej
 • Powiat z dotacją na budowę boiska w Puszczy Mariańskiej

Wyniki Matur 2018 w szkołach Powiatu Żyrardowskiego

Centralna Komisja Egzaminacyjna podała 3 lipca wyniki tegorocznych matur. W całej Polsce zdało 79,7 proc. uczniów liceów i techników. Matury nie zdało 5,5 proc. uczniów, a 14,8 proc. ma prawo do poprawki w sierpniu - czyli nie zdali tylko jednego egzaminu. Jak wygląda sytuacja w powiecie żyrardowskim? Tak wyglądają wyniki matur sesji majowej.

W nawiasach liczba uczniów, którzy przystąpili do egzaminu dojrzałości, dalej procent uczniów, którzy zdali:

LO im. S. Żeromskiego – (180) – 97%

LO SMS - (10) - 70%

Zespół Szkół w Mszczonowie (technikum) - (31) – 67,7%

LO w Puszczy Mariańskiej - (42) – 86%

LO w Mszczonowie - (30) – 90,0%

ZS nr 3 w Wiskitkach (technikum) - (40) - 45%

ZS nr 3 w Wiskitkach (liceum) - (17) – 58,8%

ZS nr 2 w Żyrardowie (technikum) - (21) - 57%

ZS nr 1 w Żyrardowie (technikum) - (18) - 66,7%

Średnia krajowa wyniosła 79,7% (licea 85,3%, technika 69,9%), na Mazowszu zaś 81% (licea 86%, technika 68%).

Z pośród 72 osób, które nie zdało, 58 osób może zdawać egzamin maturalny w sesji sierpniowej, czyli tzw. poprawkę. Tym samym, wyniki zdawalności matur na pewno poprawią się. 14 uczniów definitywnie nie zdało matury (nie może przystąpić do sesji poprawkowej).

 • Matura 2018

XXXIX Sesja Rady Powiatu Żyrardowskiego, absolutorium dla Zarządu

W dniu 29 czerwca, w Młodzieżowym Domu Kultury w Żyrardowie, odbyła się XXXIX Sesja Rady Powiatu Żyrardowskiego. Obradami sesji kierował Przewodniczący Rady Powiatu Żyrardowskiego Daniel Suchecki. Pierwszymi w porządku obrad były punkty związane z zatwierdzeniem sprawozdania finansowego Powiatu Żyrardowskiego za 2017 rok i udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu Żyrardowskiego z tytułu wykonania budżetu za ubiegły rok. Przewodniczący Zarządu, Starosta Wojciech Szustakiewicz, przedstawił informacje na temat realizacji budżetu w minionym roku. W 2017 roku łączne dochody budżetu Powiatu Żyrardowskiego wyniosły 67.111.987,81 zł, co stanowi 98,29% przyjętego planu, zaś wydatki budżetu 70.880.230,01 zł, tj. 95,85% planu. Ubiegłoroczny budżet był większy o kwotę 1.276.070 zł po stronie dochodów niż w roku 2016. Starosta podkreślił, że pozytywną dla Powiatu jest stała tendencja zwiększania dochodów własnych, w tym udziału w podatkach PIT i CIT. Dochody własne w ubiegłorocznym budżecie stanowiły 47,20% (w roku 2016 – 44,84%), pozostałe to – subwencja ogólna – 30,48%, dotacje celowe – 19,22% i dochody majątkowe - 3,10% - mówił Starosta.

Podobna jak w ubiegłych latach była struktura wydatków. W roku 2017 najwięcej środków wydano na oświatę i wychowanie – 24.151.033,93 zł (34,07% wszystkich wydatków). Drugie miejsce w strukturze wydatków zajęła pomoc i polityka społeczna – 19.103.046,47 zł, tj. 26,95% wykonanych wydatków ogółem (więcej niż w roku 2016 o 638.826,00 zł),. Na trzecim miejscu pod względem wydatków znalazła się administracja publiczna, na którą wydatkowano 8.181.724,77 zł, tj. 11,54% wykonanych wydatków ogółem.  Z pozostałych wydatków – na transport i łączność wyasygnowano 7.788.410,33 zł. (10,99%), na bezpieczeństwo – 4.603.905,78 zł, (6,50%.), a na ochronę zdrowia – 3.427.871,34 zł, (4,84%). Podkreślić należy wysoki poziom wydatków majątkowych, w 2017 r. - ich udział w strukturze wydatków ogółem wynosił 13,10% (kwota - 9.150.013,66 zł).

Z wydatków inwestycyjnych w 2017 roku najwyższą kwotę 5.431.324,71 zł wyasygnowano na transport i łączność. Dzięki tym środkom zrealizowano kilka zadań drogowych, w tym m.in. przebudowa drogi powiatowej nr 4718W Bartniki-Puszcza Mariańska w miejscowości Budy Zaklasztorne i miejscowości Radziwiłłów – 2.478.339,11 zł, przebudowa mostu w m. Feliksów-Grądy w ciągu drogi powiatowej nr 4701W – 784.265,15 zł, przebudowa drogi powiatowej nr 4718W Bartniki-Puszcza Mariańska na odcinku Bartniki-Radziwiłłów – 499.775,00 zł, przebudowa drogi powiatowej nr 4729W Wiskitki-Działki-Żyrardów na odcinku ulicy Żeromskiego od ulicy Limanowskiego do ulicy Mokrej w Żyrardowie – 370.573,82 zł oraz przebudowa drogi powiatowej nr 4727W (Huta Zawadzka) gr. woj. – Piekarowo – 345.647,12zł.

Środki inwestycyjne w oświacie w kwocie 1.711.359,73 zł wykorzystano na modernizację budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Żyrardowie – 1.022.999,85 zł i budowę boiska wielofunkcyjnego przy LO w Puszczy Mariańskiej – 500.000,00 zł.

Wysoki udział wydatków na oświatę, to nie tylko modernizacja budynku ZS Nr 1, ale także doposażanie poszczególnych szkół w sprzęt pozwalający poszerzyć ofertę edukacyjną, a również realizacja projektów edukacyjnych ze wsparciem środków z programu Kapitał ludzki akcentował Starosta.

 Rozchody budżetu Powiatu za 2017 r. zostały zrealizowane w kwocie 1.046.839,47 zł, dotyczyły spłaty rat kapitałowych zaciągniętych w latach poprzednich pożyczek w kwocie 209.656 zł i kredytów 837.183,47 zł. Zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek przez Powiat Żyrardowski wynosiło na dzień 31 grudnia 2017 roku 30.118.912,66 zł, (44,88%). Kwota 1.514.903,12 zł to zaciągnięta pożyczka w BGK na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych z udziałem środków europejskich.  Łączna kwota długu, z uwzględnieniem kredytu przejętego po zlikwidowanym ZOZ na dzień 31.12.2017 r. wynosi 34.522.431,91 zł, tj. 51,44% wykonanych dochodów.

Informacje Starosty dotyczące sprawozdania finansowego uzupełniła Skarbnik Powiatu Edyta Fedorowicz przedstawiając także pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej. Po przedłożonych sprawozdaniach opinie o realizacji budżetu przedstawiali przewodniczący komisji Rady Powiatu: Klaudiusz Stusiński – Komisji Promocji, Współpracy, Zdrowia i Polityki Społecznej, Piotr Markowski – Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Transportu, Krzysztof Waśkowski  – Komisji Oświaty, Kultury i Sportu oraz Krystyna Penczonek – Komisji Budżetu i Mienia Komunalnego. Uchwałę kwitującą realizację budżetu w 2015 roku, za podjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdanie finansowe Powiatu Żyrardowskiego za 2017 rok radni przyjęli przy jednym głosie wstrzymującym.

Drugą uchwałą związaną ze skwitowaniem dla Zarządu była uchwała udzielająca  absolutorium z tytułu wykonania budżetu. Jej przyjęcie wymagało także pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej. Tu Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej Franciszek Jankowski odczytał uchwałę RIO pozytywnie opiniującą wykonanie budżetu Powiatu oraz projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu Żyrardowskiego za 2017 rok. W głosowaniu nad udzieleniem absolutorium - za przyjęciem uchwały wypowiedziało się 15 radnych, dwoje radnych wstrzymało się od głosu.

Starosta Wojciech Szustakiewicz podziękował radnym za udzielone poparcie i zaufanie, podziękował Zarządowi i Skarbnik Edycie Fedorowicz za współpracę, za podejmowanie trudnych decyzji i realizację polityki dyscyplinującej finanse Powiatu, a dyrektorom jednostek i wydziałów za przestrzeganie i realizację tej polityki.

Kolejne uchwały dotyczyła zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej i zmian w budżecie Powiatu Żyrardowskiego na 2018 rok. Projekty uchwał przedstawiła radnym Skarbnik Edyta Fedorowicz. Podejmując uchwały radni zwiększyli plan dochodów i wydatków o kwotę 619.019,45 zł. Potrzeba zmian wynikała ze zwiększenia wpływów do budżetu, w tym m.in. dzięki dotacji Samorządu Województwa Mazowieckiego w kwocie 165.000,00 zł. na realizację zadań drogowych: „Przebudowa drogi powiatowej nr 4725W Mszczonów-Piekary-Wygnanka-granica województwa-(Cychry)” – 156.000,00 zł i „Przebudowa drogi powiatowej 4721W (Raducz-Jeruzal) gr. woj.-Wola Polska” – 9.000,00zł,  dotacji Wojewody Mazowieckiego i Samorządu Województwa Mazowieckiego w kwotach 200.000,00 zł każda na dofinansowanie zadania „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy LO im. Czesława Tańskiego w Puszczy Mariańskiej”.

Po przyjęciu tych zmian plan dochodów budżetu Powiatu ogółem wynosi 76.608.379,69 zł, natomiast plan wydatków budżetu Powiatu ogółem - 81.547.453,25 zł.

W dalszej części obrad radni podjęli jeszcze siedem uchwał. Cztery z nich dotyczyły funkcjonowania i sprawozdawczości Powiatowego |Centrum Pomocy Rodzinie. Projekty tych uchwał przedstawiła Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Agnieszka Karwat. Pierwsza z bloku uchwał dotyczyła przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żyrardowie w 2017 r. Obowiązek składania corocznie radzie powiatu sprawozdania z działalności centrum oraz wykazu potrzeb w zakresie pomocy społecznej wynika z przepisów ustawy o pomocy społecznej. Pozostałe trzy uchwały dotyczyły – przyjęcia Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Żyrardowskim na lata 2018-2020, zatwierdzenia sprawozdania z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej za rok 2017 oraz przyjęcia „Oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2017”  

Wszystkie projekty uchwał, po pozytywnej opinii Komisji radni przyjęli bez głosów sprzeciwu.

W części uchwałodawczej radni zajęli stanowiska w sprawie skarg na dyrektorów PCPR i PUP oraz na Starostę. Na podstawie opinii Komisji Rewizyjnej i przeprowadzonej dyskusji radni uznali wszystkie skargi jako bezzasadne.

Ostatnim punktem w porządku obrad była informacja dotycząca działalności Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego sp. z o.o. w Żyrardowie. Przedstawiła ją Prezes Zarządu Danuta Ciecierska. Sytuacja ekonomiczna Centrum Zdrowia jest stabilna. Spółka, mimo że w ubiegłym roku wypracowała na działalności finansowej zysk w wysokości 2 268 644,9 zł, zamknęła rok obrachunkowy 2017 stratą w wysokości 196.000,00 zł. Na wagę tego wskaźnika miała znaczący wpływ wysoka wartość amortyzacji, czyli kosztu niestanowiącego wydatku. W związku z tym efektywność działalności Spółki należy oceniać pozytywnie- podkreśliła Pani Prezes. Pozytywną tendencją jest także wysokość wydatków na inwestycje. Łączna wartość nakładów inwestycyjnych w roku 2017 wyniosła 1.597.988,58 zł, co stanowiło 3,69 % ogólnej sumy przychodów Spółki.

Po wyczerpaniu porządku sesji Przewodniczący Rady Daniel Suchecki zamknął jej obrady.

 • XXXIX Sesja Rady Powiatu Żyrardowskiego
 • XXXIX Sesja Rady Powiatu Żyrardowskiego
 • XXXIX Sesja Rady Powiatu Żyrardowskiego

Włoskie wakacje dla uczniów Włókiennika

Zespół Szkół Nr 2 w Żyrardowie oferuje swoim uczniom wiele możliwości rozwoju osobistego i zawodowego. Okazuje się także, że nietrudno jest połączyć pracę i wakacyjny odpoczynek, bo praktyki zawodowe drugiej grupy realizującej projekt mobilnościowy odbywają się na przełomie czerwca i lipca w klimacie śródziemnomorskim, we włoskiej Umbrii. Grupa siedmiu uczennic technikum żywienia i usług gastronomicznych i technikum ekonomicznego pod opieką nauczycielki Renaty Król realizuje program stażu ustalony wspólnie z organizacją przyjmującą – Fattoria Biologica Patrice. Działania projektowe obejmują warsztaty gastronomiczne i ekonomiczne oraz zajęcia kulturowe i językowe w zakresie języka włoskiego. W czasie wolnym od zajęć grupa uczestniczy w wyjazdach studyjnych i rekreacyjnych do Spoleto, Terni, Asyżu, Perugii i Rzymu. Ważnym elementem projektu jest również poznawanie zwyczajów społeczności lokalnej, czego przykładem może być zaproszenie polskiej grupy do udziału w obchodach rocznicy powstania parafii pw. Św. Jana Chrzciciela w Morgnano.

Wszyscy uczestnicy projektu „Kształcimy fachowców – zagraniczna praktyka zawodowa uczniów ZS Nr 2 szansą na lepszą zawodową przyszłość” pozyskanego ze środków UE (program PO WER na zasadach Erasmus+) dokładają starań, aby zakładane cele projektu zostały jak najlepiej zrealizowane. Będzie można przekonać się o tym podczas wydarzeń upowszechniających rezultaty projektu, które planowane są w nowym roku szkolnym.

 • Włoskie wakacje dla uczniów Włókiennika
 • Włoskie wakacje dla uczniów Włókiennika

Kalendarium

Kalendarz

«lipiec 2024»
PnWtŚrCzwPtSobNd
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

Planowane wydarzenia:

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Banery

Banery

Zarząd Powiatu

Stopka

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
96-300 Żyrardów
ul. Limanowskiego 45
NIP: 838-16-10-589
REGON: 750151250

Godziny pracy urzędu:

Dzień Godzina
poniedziałek:  8.00 - 16.00
wtorek:  8.00 - 16.00
środa:  8.00 - 17.00
czwartek:  8.00 - 16.00
piątek:  8.00 - 15.00

 

Kontakt telefoniczny:

Dział
Numer tel
Centrala telefoniczna  +48 46 856 61 00
Biuro obsługi – kancelaria  +48 46 856 61 65
Sekretariat Zarządu  +48 46 856 61 22
Biuro Rady  +48 46 856 61 51

 

E-mail:
starosta@powiat-zyrardowski.pl
starostwo@powiat-zyrardowski.pl

Inspektor Ochrony Danych Joanna Trusińska

tel.: 22 350 01 40, iod@powiat-zyrardowski.pl

Nasz powiat

 • mapa powiatu żyrardowskiego
 • Żyrardów
 • Mszczonów
 • Puszcza Mariańska
 • Radziejowice
 • Wiskitki