Treść strony

Z Gwiazdami kolęda…

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Żyrardowie organizował piaty już z kolei Festiwal Kolęd i Pastorałek szkół specjalnych i klas integracyjnych.

Corocznie konkurs gromadzi miłośników kolędowania z zaprzyjaźnionych szkół z Grodziska Mazowieckiego, Erminowa, Pruszkowa, Leszna, Piastowa, Piaseczna, Teresina oraz szkoły podstawowe nr 1 i 3 z Żyrardowa. Uczestnikom udzieliła się świąteczna atmosfera, w którą wprowadzili nas dyrektor SOSW Monika Modrzejewska, przedstawiciele władz Powiatu i Miasta Żyrardowa. Obecni byli - Starosta Powiatu Beata Sznajder, Prezydent Miasta Lucjan Chrzanowski, Wiceprzewodnicząca Rady Miasta- Elżbieta Wrońska, Dyrektor Wydziału Oświaty Starostwa Powiatowego Adam Lemiesz,. O dobrą atmosferę na scenie zadbali Olga Dudkiewicz i Wiesław Tupaczewski. Każdy wykonawca mógł się poczuć wielkim artystą, ponieważ występował na dużej scenie w Centrum Kultury w Żyrardowie. Mimo, iż rozdane były dyplomy i nagrody w trzech kategoriach, to zwycięzcami byli w istocie wszyscy uczestnicy.

Na zakończenie festiwalu Starosta Beata Sznajder wspólnie z organizatorami i pracownikami SOSW zaśpiewała tytułową „Kolędę z Gwiazdami”. Organizatorzy dziękują wszystkim uczestnikom i zaangażowanym sympatykom kolędowania za pomoc w organizacji festiwalu. Mamy nadzieję, że za rok znowu się spotkamy w tak miłym gronie.

 • Z Gwiazdami kolęda…

II Sesja Rady Powiatu Żyrardowskiego

W dniu 12 grudnia 2018 r odbyła się druga w tej kadencji Sesja Rady Powiatu Żyrardowskiego. Sesję otworzył Przewodniczący Rady Klaudiusz Stusiński. Do zaproponowanego porządku obrad Przewodniczący zaproponował poprawkę polegającą na rozszerzeniu porządku o wybór wiceprzewodniczących Rady Powiatu. Poinformował radnych, że szeroka koalicja uzgodniła osobowy kształt organów Rady, zatem dla lepszej jej organizacji należy dokonać niezwłocznie wyboru osób funkcyjnych. W związku z przyjęciem rozszerzonego porządku obrad radni przystąpili wpierw do wyboru wiceprzewodniczących  Rady. Kandydatów do Prezydium zgłosili kolejno – radny Jacek Czubak reprezentujący „KWW Lucjana Krzysztofa Chrzanowskiego” radnego Roberta Rybickiego oraz radny Krzysztof Rdest z komitetu „Ty Jesteś Najważniejszy” radnego Roberta Janiszewskiego. Powołana na okoliczność wyborów Komisja Skrutacyjna, której przewodniczyła radna Anna Bednarek, przeprowadziła tajne głosowanie. Po przeliczeniu głosów okazało się, że obydwaj kandydaci uzyskali poparcie 17 radnych spośród 19 biorących udział w głosowaniu.

Kolejne głosowania związane były z obsadzeniem stałych komisji Rady. Projekty uchwał w sprawie wyboru członków komisji wraz z ich osobowym składem komisji przedstawiali członkowie Prezydium Rady. Głosowania nad przyjęciem tych uchwał odbywały się jawnie.  

W przeprowadzonych głosowaniach radni przyjęli następujące składy komisji:

- Komisja  Rewizyjna - Anna Bednarek (Przewodnicząca), Stanisław Kaniszewski (Wiceprzewodniczący), Michał Ochnicki (Sekretarz) oraz  Jacek Czubak i Krzysztof Rdest

- Komisja  Skarg, Wniosków i Petycji - Kazimierz Sadowski (Przewodniczący), Błażej Zawadzki (Wiceprzewodniczący), Anna Bednarek, Stanisław Kaniszewski, Michał Ochnicki i      Krzysztof Rdest,

-  Komisja Budżetu i Mienia Komunalnego - Stanisław Kaniszewski (Przewodniczący),     Kazimierz Sadowski (Wiceprzewodniczący), Robert Janiszewski, Andrzej Koźbiał, Robert Rybicki, Beata Sznajder i Andrzej Wilk,

- Komisja Współpracy, Promocji, Zdrowia i Polityki Społecznej - Jacek Czubak (Przewodniczący), Krzysztof Rdest  (Wiceprzewodniczący), Anna Bednarek, Piotr Krawczyk, Stanisław Nalej i Wojciech Szustakiewicz,

- Komisja Oświaty i Kultury - Michał Ochnicki (Przewodniczący), Franciszek Jankowski (Wiceprzewodniczący), Jacek Czubak, Krzysztof Dziwisz, Robert Janiszewski, Piotr Krawczyk, Genowefa Milczarek i Błażej Zawadzki,

- Komisja Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Transportu - Błażej Zawadzki (Przewodniczący), Piotr Krawczyk (Wiceprzewodniczący), Franciszek Jankowski, Andrzej Koźbiał, Stanisław Nalej i Wojciech Szustakiewicz.

Po przeprowadzonych wyborach radni przystąpili do procedowania kolejnych projektów uchwał. Pierwszą z nich była uchwała w sprawie czasu pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Żyrardowskiego w 2019 roku.  Stosownie do przepisów ustawy Prawo farmaceutyczne na Radzie Powiatu spoczywa obowiązek określenia w drodze uchwały rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu. Rozkład powinien być dostosowany do potrzeb ludności i zapewnić dostępność świadczeń również w porze nocnej, w niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy. Proponowany rozkład godzin pracy aptek na terenie Powiatu na okres od 01.01.2019r. do 31.12.2019r. został zaopiniowany przez Samorząd Aptekarski, Wójtów, Prezydenta i Burmistrza. Projekt uchwały przedstawił radnym Sekretarz Powiatu Sebastian Litewnicki. W głosowaniu radni jednomyślnie przyjęli projekt uchwały.

Kolejny projekt uchwały dotyczył zmiany  uchwały w sprawie określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  na zadania  z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz szczegółowych zasad ich realizacji w 2018 roku. Dyrektor PCPR Agnieszka Karwat zaproponowała zmiany w uchwale pozwalające na przesunięcie niewykorzystanych środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w łącznej wysokości 6500,00 zł., z zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy na realizację zadania z zakresu rehabilitacji społecznej. Uchwałę tę radni podobnie przyjęli jednogłośnie.

Ostatnia uchwała określała wynagrodzenie Starosty, bowiem do wyłącznej kompetencji Rady Powiatu  należy ustalanie jej wysokości. W związku z rozpoczęciem nowej kadencji władz i wyborem Starosty istniała potrzeba uregulowania tej kwestii.

W ostatnim punkcie interpelacje i zapytania radnych głos zabrał radny Andrzej Wilk, który podjął kwestię budowy ścieżek rowerowych, wskazał na potrzebę współpracy samorządów powiatu żyrardowskiego dla efektywniejszej realizacji tego działania.

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady Klaudiusz Stusiński zamknął obrady II Sesji Rady Powiatu Żyrardowskiego.

 • II Sesja Rady Powiatu Żyrardowskiego
 • II Sesja Rady Powiatu Żyrardowskiego
 • II Sesja Rady Powiatu Żyrardowskiego
 • II Sesja Rady Powiatu Żyrardowskiego
 • II Sesja Rady Powiatu Żyrardowskiego
 • II Sesja Rady Powiatu Żyrardowskiego
 • II Sesja Rady Powiatu Żyrardowskiego
 • II Sesja Rady Powiatu Żyrardowskiego
 • II Sesja Rady Powiatu Żyrardowskiego
 • II Sesja Rady Powiatu Żyrardowskiego
 • II Sesja Rady Powiatu Żyrardowskiego
 • II Sesja Rady Powiatu Żyrardowskiego
 • II Sesja Rady Powiatu Żyrardowskiego
 • II Sesja Rady Powiatu Żyrardowskiego
 • II Sesja Rady Powiatu Żyrardowskiego
 • II Sesja Rady Powiatu Żyrardowskiego
 • II Sesja Rady Powiatu Żyrardowskiego
 • II Sesja Rady Powiatu Żyrardowskiego
 • II Sesja Rady Powiatu Żyrardowskiego
 • II Sesja Rady Powiatu Żyrardowskiego

Muzyczne Święta z Młodekiem

Wspaniały wieczór na długo pozostanie w pamięci żyrardowian, którzy 14 grudnia 2018 roku o godzinie 17:00 odwiedzili żyrardowskie Centrum Kultury lub oglądali transmisję telewizyjną w internecie. Kolejny raz wychowankowie Młodzieżowego Domu Kultury w Żyrardowie oczarowali publiczność . Wystąpiły zespoły wokalne: „Szałaputy”, „Igraszka”, „Chochliki” i „Frajda”. Wykonania pięknych piosenek były przeplatane ciekawymi scenkami teatrów „Maskarada” i „Pinokio”, występami grup tanecznych i gitarzystów. Pod koniec Koncertu odbyła się prezentacja Kalendarza na Rok 2019 z pracami wychowanków uczęszczających na zajęcia plastyczne. Pamiątkowe kalendarze zostały wręczone samorządowcom Powiatu Żyrardowskiego i Miasta Żyrardowa. Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w przedsięwzięcie: młodym Artystom, kadrze Mł.D.K., pracownikom Centrum Kultury, rodzicom i przyjaciołom, uczniom z klasy Fotografii i Multimediów z Zespołu Szkół Nr 1, Telewizji Mazowsza Zachodniego oraz Samorządowcom, którzy wspierają naszą placówkę od wielu lat.

 • Muzyczne Święta z Młodekiem
 • Muzyczne Święta z Młodekiem
 • Muzyczne Święta z Młodekiem
 • Muzyczne Święta z Młodekiem
 • Muzyczne Święta z Młodekiem
 • Muzyczne Święta z Młodekiem
 • Muzyczne Święta z Młodekiem
 • Muzyczne Święta z Młodekiem
 • Muzyczne Święta z Młodekiem
 • Muzyczne Święta z Młodekiem
 • Muzyczne Święta z Młodekiem
 • Muzyczne Święta z Młodekiem
 • Muzyczne Święta z Młodekiem
 • Muzyczne Święta z Młodekiem
 • Muzyczne Święta z Młodekiem
 • Muzyczne Święta z Młodekiem
 • Muzyczne Święta z Młodekiem
 • Muzyczne Święta z Młodekiem
 • Muzyczne Święta z Młodekiem
 • Muzyczne Święta z Młodekiem

Pierwsze certyfikaty z Hotelu Afrodyta Business & SPA

Pierwszych dwudziestu czterech uczniów Technikum Hotelarskiego z Zespołu Szkół nr 3 w Wiskitkach odebrało certyfikaty potwierdzające praktyki zawodowe w Hotelu Afrodyta Business & SPA w Radziejowicach.  W ciągu czterech tygodni praktykanci  zapoznali się z funkcjonowaniem wszystkich działów dużego hotelu - poznali oni pracę kuchni hotelowej, restauracji,  recepcji głównej, recepcji SPA oraz housekeeping-u.

Uczniowie III i IV klasy Technikum Hotelarskiego odebrali certyfikaty z rąk dyrektora hotelu Macieja Strausa.  W uroczystości uczestniczyli również :  Stanisław Nalej - Członek Zarządu Powiatu Żyrardowskiego, Dyrektor Wydziału Oświaty Starostwa - Adam Lemiesz, Dyrektor Zespołu Szkół nr 3 w Wiskitkach - Joanna Wiśniewska wraz z Lidią Kamińską - kierownikiem praktyk.

Jest to początek  współpracy z Hotelem Afrodyta, ponieważ na mocy zawartego porozumienia uczniowie będą kontynuowali praktyki.

 • Pierwsze certyfikaty z Hotelu Afrodyta Business & SPA
 • Pierwsze certyfikaty z Hotelu Afrodyta Business & SPA
 • Pierwsze certyfikaty z Hotelu Afrodyta Business & SPA

Honorowi dawcy z „Elektryka”

Młodzież ze szkół powiatowych chętnie angażuje się w akcje charytatywne prowadzone przez lokalne instytucje i organizacje. Uczniowie również samodzielnie podejmują inicjatywy służące dobru innych. Jednym z takich projektów jest akcja honorowego oddawania krwi w żyrardowskim „Elektryku”. Pierwsze takie akcje prowadzone były w szkole już w 2006 roku, a po kilku latach przerwy wznowione zostały w 2014 roku i na stałe wpisały się do kalendarza aktywności szkolnych. Celem akcji jest propagowanie u młodzieży postaw społecznych, w tym chęci niesienia pomocy ludziom poszkodowanym w wypadkach i chorym potrzebującym krwi. Taką motywację mają uczniowie szkoły decydujący się oddać krew, choć niektórzy nie kryją też lęku przed pobieraniem krwi „Trochę się denerwujemy. Zdecydowaliśmy się ją oddać, bo koleżanka poprosiła nas o to. Jej znajomy właśnie potrzebuje krwi. Cieszymy się, że możemy komuś pomóc”.

W każdym roku szkolnym odbywają się cztery wizyty ambulansu z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie, w czasie których uczniowie, absolwenci i mieszkańcy Żyrardowa mogą oddać krew. Rejestrowanych jest od 20 do 30 potencjalnych dawców, którzy poddawani są badaniom i procedurze kwalifikacji, średnio od 12 do 25 osób ma możliwość oddać krew. Szkolne statystyki podają, że w ciągu czterech lat odbyło się 13 akcji honorowego oddawania krwi, a szpitalne zapasy krwi powiększyły się o 116,2 litra tego bezcennego i niezastąpionego leku ratującego zdrowie i życie. Koordynatorem akcji jest  Michał Gołdak nauczyciel informatyki i opiekun Samorządu Szkolnego. Ciesząc się z zaangażowania uczniów w projekt i osiągniętych dotychczas wyników, zapraszamy do udziału w kolejnej zbiórce krwi 20 lutego 2019 roku w godz. 9-13 do Zespołu Szkół nr 1, ul. Bohaterów Warszawy 4.

 • Honorowi dawcy z „Elektryka”
 • Honorowi dawcy z „Elektryka”

Informacja o terminie otwarcia ofert

Niniejszym zawiadamia się, że publiczne otwarcie ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w konkursie na realizację zadania pod nazwą Powierzenie prowadzenia punktów przeznaczonych na udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenie nieodpłatnego poradnictwa  obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Żyrardowskiego w 2019 roku” nastąpi 10 grudnia 2018 roku o godzinie 9.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Żyrardowie, ul. Limanowskiego 45, Sekretariat Starosty.

 • Informacja o terminie otwarcia ofert

Informacje dla klientów

Uprzejmie informujemy,

że w dniu 21 grudnia 2018 r. (piątek) Starostwo Powiatowe w Żyrardowie będzie czynne, do godziny 14.00 (kasa Urzędu - do godziny 13.30) oraz w dniu 24 grudnia (Wigilia) do godziny 13.00 (kasa do godziny 11.30)

Za utrudnienia przepraszamy.

Najlepsi ze stypendiami Premiera

W Wyższej Szkole Menadżerskiej w Warszawie 26 listopada najlepsi uczniowie ze szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Żyrardowskiego otrzymali z rąk ministra Marka Suskiego i Kurator Mazowieckiego Aurelii Michałowskiej Stypendia Prezesa Rady Ministrów. Są to uczniowie, którzy mają średnią zdecydowanie powyżej 5,00 i wzorowe zachowanie. Nasi uczniowie mają także wybitne osiągnięcia w licznych konkursach i olimpiadach. Uczniom gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów. Nauczycielom dziękujemy za solidną pracę. Oto nagrodzeni uczniowie:

Roman Antolak – Zespół Szkół Nr 1 w Żyrardowie

Uzyskał średnią ocen 5,14 i wzorowe zachowanie. Angażuje się w życie klasy i szkoły, a powierzone zadania wykonuje odpowiedzialnie. Wykorzystując swoją fotograficzną pasję prowadził dokumentację zajęć uczniów na Politechnice Warszawskiej oraz staże zawodowe w ramach projektu unijnego "Dobra energia dla Jedynki". Zawód, który wybrał jest zgodny z jego technicznymi uzdolnieniami i zainteresowaniami. Uważa, że "Mechatronika to ciekawe zajęcie. Każdy układ mechatroniczny jest inny i służy do różnych celów. Praktyczna rzecz. Czuję, że to coś dla mnie". Pasjonuje się kulturą i historią Japonii. Marzy o podróży do tego kraju, dlatego niedawno zaczął uczyć się języka japońskiego. Romek interesuje się również sportem,  obecnie trenuje judo. W przyszłości chciałby studiować na Politechnice Warszawskiej i zawodową przyszłość związać z mechatroniką.

Michał Błaszczak – Zespół Szkół w Mszczonowie

Technik ekonomista, jednocześnie tegoroczny maturzysta. W ubiegłym roku szkolnym uzyskał średnią ocen 5,46 oraz następujące osiągnięcia: laureat Ogólnopolskiego Konkursu Great Poles, IV Konkursu Wiedzy o Prawie i Samorządzie Terytorialnym oraz Ogólnopolskiego Konkursu Języka Angielskiego ENGLISH ACE. Jego zainteresowania to: język angielski, muzyka i gry komputerowe. Uczeń także pogłębia swoją wiedzę z zakresu ekonomii. Michał jest zaangażowany w życie szkoły o czym świadczy pełniona przez niego funkcja przewodniczącego samorządu uczniowskiego.

Marta Gospodarczyk – LO Zespół Szkół Nr 3 w Wiskitkach

W ubiegłym roku szkolnym uzyskała bardzo dobre wyniki w nauce, a średnia z wszystkich przedmiotów szkolnych wyniosła 5,0. Jak sama Marta często podkreśla, poza nauką interesuje się siatkówką i tej pasji od 8 lat poświęca każdą wolną chwilę. Zdobycie stypendium jest dla Marty ogromnym wyróżnieniem, ale również trampoliną do osiągnięć w przyszłości.

Franciszek Lemiesz – Liceum Ogólnokształcące w Puszczy Mariańskiej

Średnia 5,44 oraz wzorowe zachowanie. Uczeń bierze udział w licznych działaniach edukacyjnych szkoły. W roku szkolnym 2017/18 brał udział w 2 projektach edukacyjnych: "Kto mu dał skrzydła? Biografia patrona w filmie tworzonym metodą animacji poklatkowej" oraz "Chemia w żywności - czy wiesz co jesz?", realizowanych w ramach projektu unijnego "Akademia Kompetencji". Franciszek prowadził szkolną uroczystość - Tydzień z Patronem. Zainteresowania: lotnictwo, nauki ścisłe, a w szczególności chemia.

Natalia Noceń – Technikum Zespół Szkół Nr 3 w Wiskitkach

Jej średnia ocen za rok szkolny 2017/2018  to 5,5. Ambitna, obowiązkowa-- to cechy, które zagwarantowały Natalii  sukces edukacyjny, w postaci podwójnego stypendium ( stypendium Prezesa Rady Ministrów i stypendium Marszałka Województwa Mazowieckiego).  Pasją Natalii jest fotografia i języki obce.

Mateusz Sztrauch – LO Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Żyrardowie

Jest zawodnikiem klubu sportowego z Konina. W roku 2018 podczas Mistrzostw Europy Mateusz wywalczył brązowy medal w sprincie drużynowym.

Sylwia Wasilewska – LO Zespołu Szkół Nr 2 w Żyrardowie

Za wyniki w nauce i wzorowe zachowanie za rok szkolny 2016/2017 po raz pierwszy otrzymała stypendium Prezesa Rady Ministrów. W kolejnym roku szkolnym powtórzyła sukces, uzyskując średnią ocen 5,30. Sylwia chętnie służy pomocą kolegom i koleżankom. Aktywnie bierze udział w życiu artystycznym szkoły, konkursach recytatorskich. Jej pasją jest nauka.

Julia Wojtczak – Liceum Ogólnokształcące w Mszczonowie

Średnia ocen: 5,36 i zachowanie wzorowe. Otrzymane Stypendium Prezesa Rady Ministrów przeznaczę na dokształcanie się, zakup pomocy dydaktycznych, przygotowanie się do egzaminu maturalnego oraz przyszłych studiów. Jeśli wystarczy środków część przeznaczę na rozwój zainteresowań: muzyka, gra na gitarze, dobra książka, podróże. – mówi Julia Wojtczak.

Dominika Woźniakowska – Technikum Zespół Szkół Nr 2 w Żyrardowie

Dominika uczy się w zawodzie technik ekonomista, z którym wiąże swoją przyszłość. Osiąga bardzo wysokie wyniki w nauce. W roku szkolnym 2018/2019 po raz drugi, za średnią ocen 5, 43 i wzorowe zachowanie, otrzymuje stypendium Prezesa Rady Ministrów. Dominika chętnie bierze udział w konkursach przedmiotowych i niejednokrotnie zakwalifikowała się do etapu centralnego konkursów:  Konkurs wiedzy o prawie pracy - edycja 2016/2017 oraz 2017/2018. W roku szkolnym 2017/2018 była stypendystką projektu "Mazowsze - stypendia dla uczniów szkół zawodowych". Dominika nie tylko osiąga wysokie wyniki w nauce, ale również angażuje się w życie szkoły. Jest przewodniczącą Samorządu Uczniowskiego. Aktywnie uczestniczy w uroczystościach szkolnych i imprezach promujących szkołę w środowisku lokalnym.

 • Najlepsi ze stypendiami Premiera
 • Najlepsi ze stypendiami Premiera
 • Najlepsi ze stypendiami Premiera

Grażyna Haude z tytułem tytułu „Nauczyciela Kraju Ojczystego”

W środę, 29 listopada br. w gmachu MEN odbyła się uroczystość wręczenia tytułu „Nauczyciel Kraju Ojczystego”. To szczególne wyróżnienie otrzymało w bieżącym roku 34 nauczycieli. Uczestnicy gali otrzymali list gratulacyjny Minister Edukacji Narodowej w uznaniu za szczególne zasługi w pracy edukacyjno-wychowawczej, której celem jest upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa wśród dzieci oraz młodzieży.

Wręczając nagrody, wiceminister edukacji Marzena Machałek podziękowała nauczycielom za ich osiągnięcia wychowawcze w pracy z dziećmi i młodzieżą. Do grona wyróżnionych osób należą czynni zawodowo nauczyciele oraz pedagodzy, którzy przekazują swoją wiedzę i doświadczenie młodym turystom. W gronie wyróżnionych znaleźli się również ci, którzy obecnie są emerytami, ale przez długie lata pracy zawodowej wychowywali młodzież wykorzystując metody pracy wychowawczej Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego. Według PTTK nauczyciel kraju ojczystego to wybitny przewodnik. Zostać nim może każdy z wielotysięcznej rzeszy polskich turystów i krajoznawców, kto zabiera ze sobą na wędrówki uczniów, wychowanków czy kolegów i pomaga im odkrywać piękno ziemi ojczystej. Wyróżnienie nadaje Zarząd Główny PTTK z inicjatywy własnej lub na wniosek ogniw PTTK, organu sprawującego nadzór pedagogiczny, organu prowadzącego placówkę oświatową, rektora szkoły wyższej lub dyrektora szkoły.

Ten zaszczytny tytuł Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze przyznaje od roku 2011. Twórcą i pomysłodawcą określenia „Nauczyciel Kraju Ojczystego” był nieżyjący już prof. dr hab. Kazimierz Denek z Poznania, któremu przed siedmioma laty za całokształt dokonań wręczono to wyróżnienie z numerem 1. W grupie pierwszych osób wyróżnionych w 2011 tym medalem był Jerzy Kwaczyński – prezes PTTK w Żyrardowie, inicjator wielu akcji i konkursów w środowisku młodzieży szkolnej, wyróżnienie nr 24. W roku 2017 do grona 239 osób wyróżnionych dołączył nauczyciel Zespołu Szkół nr 1 w Żyrardowie – Dariusz Knapski, opiekun Szkolnego Klubu Krajoznawczo – Turystycznego PTTK „Turnia” w Żyrardowie. W roku 2018 w gronie kolejnych 34 osób uhonorowanych tytułem znalazła się nauczycielka Szkoły Podstawowej im. Władysława Rdzanowskiego w Radziejowicach – Grażyna Haude, wcześniej opiekunka SKKT PTTK Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego (SOSW) w Żyrardowie.

W trakcie prezentacji wyróżnionych przewijały się sekwencje wielorakiej aktywności. To organizatorzy lub współorganizatorzy dla dzieci i młodzieży szkolnej licznych obozów, wycieczek krajoznawczych, rajdów pieszych – nizinnych i górskich, rajdów rowerowych, marszów na orientację, spływów kajakowych w celu kształtowania nawyków uprawiania aktywnych form turystyki, otwierania się na wartości przyrody, kultury i krajobrazu. Padały nazwy turniejów, konkursów i różnych inicjatyw, w które byli i niejednokrotnie nadal są zaangażowani, a wszytko dla dzieci i młodzieży, by pobudzić i rozwinąć chęć do indywidualnego pogłębiania wiadomości o walorach naturalnych i kulturowych różnych miejsc Polski, do poznawania piękna naszego kraju.

 • Grażyna Haude z tytułem tytułu „Nauczyciela Kraju Ojczystego”
 • Grażyna Haude z tytułem tytułu „Nauczyciela Kraju Ojczystego”
 • Grażyna Haude z tytułem tytułu „Nauczyciela Kraju Ojczystego”
 • Grażyna Haude z tytułem tytułu „Nauczyciela Kraju Ojczystego”
 • Grażyna Haude z tytułem tytułu „Nauczyciela Kraju Ojczystego”

Sukces Julki

23 listopada odbyła się już po raz czwarty warszawska gala festiwalu obcojęzycznego JoseSong. W tym roku w kwalifikacjach wzięło udział 100 wykonawców, którzy prezentowali utwory w różnych językach. Patronat honorowy nad festiwalem objęli między innymi: Marszałek Województwa Mazowieckiego, Ambasador Kuby, Niemiec, Hiszpanii a także fundacja im. Krzysztofa Dzikowskiego oraz przewodniczący Parlamentu Europejskiego Antonio Tajani. W jury zasiadł między innymi Krzysztof Dzikowski – autor największych przebojów muzyki rozrywkowej lat 60 i 70-tych. Jego piosenki wykonywali: Czesław Niemen, Maryla Rodowicz, Anna German. W tej edycji, nasz Powiat reprezentowała Julia Ksit – wychowanka Młodzieżowego Domu Kultury. Ten dzień okazał się dla niej szczęśliwy. Julia, po przesłuchaniach konkursowych została finalistką oraz laureatką III miejsca.

 • Sukces Julki
 • Sukces Julki

I sesja Rady Powiatu Żyrardowskiego – po przerwie

W dniu 26 listopada odbyła się druga część obrad I Sesji Rady Powiatu Żyrardowskiego. Obradom przewodniczył Radny Senior Stanisław Kaniszewski.

W pierwszym punkcie tej części obrad prowadzący obrady, zgodnie z porządkiem, zarządził wybór Starosty Powiatu Żyrardowskiego. W wyborach na tę funkcję zgłoszono jedną kandydaturę. Występując w imieniu szerokiej koalicji Radny Stanisław Kaniszewski zarekomendował na funkcję Starosty Radną Beatę Sznajder. Uzasadniając swą rekomendację Radny opisał kwalifikację kandydatki, dotychczasowej Dyrektor Gminnego Centrum Informacji w Mszczonowie. W wyniku przeprowadzonego głosowania, za aprobatą 16 radnych, Starostą Powiatu Żyrardowskiego wybrano Radną Beatę Sznajder.

Przywilejem nowo wybranego starosty jest zgłaszanie kandydatów do zarządu powiatu, zatem to Starosta Beata Sznajder zaproponowała aby w głosowaniach poparli zgłoszone przez nią kandydatury. Na funkcję Wicestarosty Pani Starosta zaproponowała Radnego Krzysztofa Dziwisza. Kandydat uzyskując poparcie 13 radnych, objął tym samym funkcję Wicestarosty Powiatu Żyrardowskiego. W kolejnych głosowaniach wybrano członków Zarządu Powiatu Żyrardowskiego. Etatowym Członkiem Zarządu Powiatu Żyrardowskiego wybrano piętnastoma głosami Radnego Stanisława Naleja. Pozostałymi, nieetatowymi członkami Zarządu Powiatu Żyrardowskiego zostali wybrani Radny Franciszek Jankowski ( 15 głosów) i Radny Andrzej Koźbiał (14 głosów).

W kolejnym punkcie dokonano wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu Żyrardowskiego. Zgłoszono dwóch kandydatów do objęcia funkcji Przewodniczącego – radnych: Klaudiusza Stusińskiego i Wojciecha Szustakiewicza. Zgłaszającymi kandydatury byli radni Andrzej Koźbiał i  Kazimierz Sadowski.

W przeprowadzonym tajnie głosowaniu 13 radnych poparło Klaudiusza Stusińskiego, a pretendujący także do tego stanowiska Wojciech Szustakiewicz uzyskał poparcie 4 radnych. Nowy Przewodniczący Rady otrzymała mandat radnego startując z listy Komitetu Wyborczego Prawa i Sprawiedliwości. Jako członek Rady ubiegłej kadencji przewodniczył Komisji Promocji i Rozwoju.

Po dokonanym wyborze Przewodniczącego prowadzący sesję Radny Senior przekazał kierowanie obrad wybranemu Przewodniczącemu Klaudiuszowi Stusińskiemu, który złożył wniosek o zmianę porządku obrad polegającą na wykreślenie punktów związanych z wyborem wiceprzewodniczących Rady Powiatu. Wniosek uzyskał zgodę większości 13 radnych.

W ostatnim punkcie porządku obrad – interpelacje i zapytania, głos zabrał ustępujący Starosta Wojciech Szustakiewicz. Starosta podziękował radnym i członkom Zarządu Powiatu, kierownikom i pracownikom jednostek oraz samorządowcom z terenu powiatu za współpracę w czasie mijającej kadencji. Przeprosił także swoich wyborców za porażkę w ubieganiu się o funkcję Przewodniczącego Rady Powiatu, która byłaby ukoronowaniem jego kariery samorządowej.

 • I sesja Rady Powiatu Żyrardowskiego – po przerwie
 • I sesja Rady Powiatu Żyrardowskiego – po przerwie
 • I sesja Rady Powiatu Żyrardowskiego – po przerwie
 • I sesja Rady Powiatu Żyrardowskiego – po przerwie
 • I sesja Rady Powiatu Żyrardowskiego – po przerwie
 • I sesja Rady Powiatu Żyrardowskiego – po przerwie
 • I sesja Rady Powiatu Żyrardowskiego – po przerwie
 • I sesja Rady Powiatu Żyrardowskiego – po przerwie
 • I sesja Rady Powiatu Żyrardowskiego – po przerwie
 • I sesja Rady Powiatu Żyrardowskiego – po przerwie
 • I sesja Rady Powiatu Żyrardowskiego – po przerwie
 • I sesja Rady Powiatu Żyrardowskiego – po przerwie
 • I sesja Rady Powiatu Żyrardowskiego – po przerwie
 • I sesja Rady Powiatu Żyrardowskiego – po przerwie
 • I sesja Rady Powiatu Żyrardowskiego – po przerwie
 • I sesja Rady Powiatu Żyrardowskiego – po przerwie

Kalendarium

Kalendarz

«lipiec 2024»
PnWtŚrCzwPtSobNd
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

Planowane wydarzenia:

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Banery

Banery

Zarząd Powiatu

Stopka

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
96-300 Żyrardów
ul. Limanowskiego 45
NIP: 838-16-10-589
REGON: 750151250

Godziny pracy urzędu:

Dzień Godzina
poniedziałek:  8.00 - 16.00
wtorek:  8.00 - 16.00
środa:  8.00 - 17.00
czwartek:  8.00 - 16.00
piątek:  8.00 - 15.00

 

Kontakt telefoniczny:

Dział
Numer tel
Centrala telefoniczna  +48 46 856 61 00
Biuro obsługi – kancelaria  +48 46 856 61 65
Sekretariat Zarządu  +48 46 856 61 22
Biuro Rady  +48 46 856 61 51

 

E-mail:
starosta@powiat-zyrardowski.pl
starostwo@powiat-zyrardowski.pl

Inspektor Ochrony Danych Joanna Trusińska

tel.: 22 350 01 40, iod@powiat-zyrardowski.pl

Nasz powiat

 • mapa powiatu żyrardowskiego
 • Żyrardów
 • Mszczonów
 • Puszcza Mariańska
 • Radziejowice
 • Wiskitki