Treść strony

Biskupia wizyta

W dniu 31 maja Biskup Łowicki, Andrzej Franciszek Dziuba, przebywając z duszpasterską wizytą w Żyrardowie, odwiedził Starostwo Powiatowe, w którym spotkał się z władzami Powiatu Żyrardowskiego. Podczas spotkania ksiądz Biskup z uwagą wysłuchał informacji na temat funkcjonowania urzędu i placówek podległych Powiatowi, na temat działań inwestycyjnych Powiatu oraz planów i zamierzeń na najbliższy czas. Gość szczególną uwagę kierował na sprawy oświaty i opieki medycznej.

Ksiądz Biskup spotkał się także z pracownikami Starostwa, przyglądając się ich pracy. Księdzu Biskupowi towarzyszył miejscowy duszpasterz - ksiądz dziekan Adam Bednarczyk.

W spotkaniu, w roli gospodarzy, wzięli udział Starosta Beata Sznajder, Wicestarosta Krzysztof Dziwisz i Członek Zarządu Stanisław Nalej.

Wizytę w Starostwie poprzedził pobyt księdza Biskupa w Środowiskowym Domu Samopomocy.

 • Biskupia wizyta
 • Biskupia wizyta
 • Biskupia wizyta
 • Biskupia wizyta
 • Biskupia wizyta
 • Biskupia wizyta
 • Biskupia wizyta
 • Biskupia wizyta

Śpiewa Lala, śpiewa Miś

W dniu 30 maja 2019 roku  odbył się w Młodzieżowym Domu Kultury w Żyrardowie  XXVI  Festiwal Piosenki Przedszkolnej „Śpiewa Lala, Śpiewa Miś".  Jury w składzie: Krzysztof Gwiazda, muzyk, kompozytor, śpiewak operowy, Katarzyna Mufazałów  – instruktor Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Starostwa Powiatowego w Żyrardowie, Michał Ochnicki – przewodniczący Komisji Oświaty, Radny Powiatu Żyrardowskiego, Sławomir Nalej – muzyk, instruktor Młodzieżowego Domu Kultury w Żyrardowie po wysłuchaniu 36 prezentacji z 19 placówek powiatu żyrardowskiego postanowiło przyznać następujące nagrody  i wyróżnienia:

W pierwszej kategorii wiekowej (3 i 4 – latki)

 I miejsce Marcelina Rusinowicz – Przedszkole Niepubliczne „Tęcza” w Żyrardowie,

II miejsce: Bartosz Olejarczyk – Miejskie Przedszkole Nr 6 w Żyrardowie,

III miejsce: Aleksandra Pałuba  – Miejskie Przedszkole Nr 2 w Żyrardowie,

Wyróżnienie: Natalia Żuczkowska – Klub Osiedlowy „Koliber” w Żyrardowie, Stanisław Wójt – Niepubliczne Przedszkole „Gabilandia” w Żyrardowie, Maja Marcyjanik – Przedszkole Niepubliczne „Smerfolandia” w Mszczonowie

 

W drugiej kategorii wiekowej (5 – latki)

I miejsce Julia Pawlicka – Przedszkole Niepubliczne „Kraina Radości” Marcelina Rusinowicz,

II miejsce: Alicja Krzywiecka – Europejskie Przedszkole Niepubliczne „Inna Bajka” w Tartaku Brzózki,

III miejsce: Barbara Poczęta  – Przedszkole Niepubliczne „Mini Przedszkole DINO” w Żyrardowie,

Wyróżnienia: Natalia Kozłowska – Miejskie Przedszkole Nr 5 w Żyrardowie, Zuzanna Gronkowska – Przedszkole Niepubliczne „Tęcza” w Żyrardowie, Lena Olczak – Miejskie Przedszkole Nr 2 w Żyrardowie

W trzeciej  kategorii wiekowej (6 – latki)

I miejsce Antonina Dropińska – Miejskie Przedszkole Nr 2 w Żyrardowie,

II miejsce: Maciej Rajski – Przedszkole Niepubliczne „Pozytywka” w Żyrardowie,

III miejsce: Karolina Chudon  – Przedszkole Niepubliczne „Tęcza” w Żyrardowie i Tadeusz Niewiadomski – Miejskie Integracyjne Przedszkole Nr 10 w Żyrardowie,

Wyróżnienia: Gabriela Wardziak – Miejskie Przedszkole Nr 5 w Żyrardowie, Zuzanna Adamczyk – Oddział Przedszkolny w Korabiewicach, Anna Jankowska – Miejskie Przedszkole Nr 1 w Mszczonowie, Zuzanna Segiet – Przedszkole Niepubliczne „Kraina Radości” w Żyrardowie, Barbara Gauden - Przedszkole Niepubliczne „Smerfolandia” w Mszczonowie.

Wszyscy wykonawcy zostali uhonorowani pamiątkowymi dyplomami oraz otrzymali nagrody sponsorowane przez Starostę Powiatu Żyrardowskiego i Prezydenta Miasta Żyrardowa.

 • Śpiewa Lala, śpiewa Miś
 • Śpiewa Lala, śpiewa Miś
 • Śpiewa Lala, śpiewa Miś
 • Śpiewa Lala, śpiewa Miś
 • Śpiewa Lala, śpiewa Miś
 • Śpiewa Lala, śpiewa Miś
 • Śpiewa Lala, śpiewa Miś
 • Śpiewa Lala, śpiewa Miś
 • Śpiewa Lala, śpiewa Miś
 • Śpiewa Lala, śpiewa Miś
 • Śpiewa Lala, śpiewa Miś
 • Śpiewa Lala, śpiewa Miś

VI Sesja Rady Powiatu

W dniu 29 maja odbyła się VI Sesja Rady Powiatu Żyrardowskiego. Obradami sesji kierował Przewodniczący Rady Powiatu Żyrardowskiego Klaudiusz Stusiński. W porządku obrad znalazło się kilka projektów uchwał zgłoszonych przez Zarząd Powiatu, jednak pierwsza część sesji miała charakter informacyjny. Pierwszym referującym był Powiatowy Lekarz Weterynarii w Żyrardowie Stanisław Tęsiorowski. Oprócz informacji zawartych w sprawozdaniu załączonym poniżej w pliku pdf, Inspektor zwrócił uwagę słuchaczy na kwestię związaną z występowaniem afrykańskiego pomoru świń, którego ogniska pojawiły się w sąsiednich powiatach – sochaczewskim, warszawskim zachodnim, grodziskim. W czerwcu ubiegłego roku powiat żyrardowski został uznany za strefę ochronną (żółtą), na której terenie musi być prowadzony monitoring i czynności przeciwdziałające przedostawaniu się choroby na teren powiatu.

Kolejnym punktem w porządku były informacje Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żyrardowie Agnieszki Karwat, które dotyczyły funkcjonowania i sprawozdawczości placówki. Pierwszym było sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żyrardowie w 2018 r. Obowiązek składania corocznie radzie powiatu sprawozdania z działalności centrum oraz wykazu potrzeb w zakresie pomocy społecznej wynika z przepisów ustawy o pomocy społecznej. Kolejne sprawozdanie dotyczyło działalności organizatora rodzinnej pieczy zastępczej w powiecie żyrardowskim za 2018 rok. Na radzie powiatu spoczywa obowiązek przyjmowania tych dokumentów poprzez podjęcie stosownych uchwał.

Projekty uchwał dotyczących przyjęcia sprawozdań, po pozytywnych opiniach Komisji Współpracy, Promocji, Zdrowia i Polityki Społecznej radni przyjęli bez głosów sprzeciwu.

W dalszej kolejności radni

Kolejna uchwały dotyczyła zmian w budżecie Powiatu Żyrardowskiego na 2019 rok. Projekty uchwał przedstawiła radnym Skarbnik Edyta Fedorowicz. Podejmując uchwały radni zwiększyli plan dochodów i wydatków o kwotę 2.532.571,92 zł. Potrzeba zmian wynikała ze zwiększenia wpływów do budżetu, w tym m.in. dzięki dofinansowaniu zgodnie z zawartym porozumieniem Gminy Puszcza Mariańska w kwocie 1.885.700,62 zł na realizację zadania inwestycyjnego „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4719W Puszcza Mariańska-Mszczonów na odcinku Wola Polska-Górki od km 2+068 do 5+928,58”, dofinansowaniu Wojewody Mazowieckiego w kwocie 236.033,00 zł na realizację przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Żyrardowie przedsięwzięć pod nazwą „Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy” i „Zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych” oraz kwotę 144.036,00 zł na świadczenia pracownicze, roczne świadczenie wypłacane przez okres roku funkcjonariuszom zwolnionym ze służby, zastępstwo funkcjonariuszy przebywających na zwolnieniach lekarskich, dodatek zadaniowy.

Po przyjęciu tych zmian plan dochodów budżetu Powiatu ogółem wynosi 80.254.807,18 zł, natomiast plan wydatków budżetu Powiatu ogółem - 83.191.414,78 zł.

W dalszej części obrad radni podjęli jeszcze uchwałę w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Starosty Powiatu Żyrardowskiego. Uchwała w istocie doprecyzowała sposób naliczania dodatku stażowego dla Starosty, którego zasady określają przepisy ustawy o pracownikach samorządowych.

Po części uchwałodawczej Starosta Beata Sznajder zarekomendowała radnym „Raport o stanie Powiatu Żyrardowskiego za rok 2018.”  przedstawiający podsumowanie działalności Zarządu Powiatu, a w szczególności realizację polityk, programów i strategii oraz uchwał Rady Powiatu.

W ostatnim punkcie, w ramach bieżącej dyskusji ożywioną debatę wywołał nabrzmiewający problem domów pomocy społecznej. Na prośbę radnego Piotra Krawczyka Dyrektor Domu Pomocy Społecznej im. ks. J. Popiełuszki w Żyrardowie Ewa Bombała przedstawiła trudną sytuację swojej placówki, która jest odzwierciedleniem sytuacji wszystkich DPS-ów. Problem tkwi w niedostatku finansowym, co w konsekwencji przenosi się na problemy kadrowe tych placówek. Obecnie z grona 60 pracowników DPS przy ul. Sosabowskiego 27 złożyło wypowiedzenia umowy o pracę. Powód oczywisty, niskie płace. Starosta Beata Sznajder w podsumowaniu tej dyskusji, widząc przyczynę w narastającym trendzie drenażu rynku pracowników, wzrastających kosztach pracy i braku możliwości rynkowego świadczenia usług opiekuńczych, zapewniła, że władze Powiatu Żyrardowskiego podejmują działania, które mogłyby uzdrowić tą sytuację. Wśród różnych rozwiązań, a jednym z nich może być stworzenie spółdzielni socjalnej.

Po wyczerpaniu porządku sesji Przewodniczący Rady Klaudiusz Stusiński zamknął jej obrady.

 • VI Sesja Rady Powiatu
 • VI Sesja Rady Powiatu
 • VI Sesja Rady Powiatu
 • VI Sesja Rady Powiatu
 • VI Sesja Rady Powiatu
 • VI Sesja Rady Powiatu
 • VI Sesja Rady Powiatu
 • VI Sesja Rady Powiatu
 • VI Sesja Rady Powiatu
 • VI Sesja Rady Powiatu
 • VI Sesja Rady Powiatu
 • VI Sesja Rady Powiatu

W Muzeum Lniarstwa ruszyły zapisy na warsztaty „Być jak… mistrz”

Interesujesz się dziedzictwem poprzemysłowym Żyrardowa? Lubisz klimat industrialnych hal oddający charakter dawnej fabryki lnu? Chcesz zapoznać się z tajnikami pracy mistrza, nawlekacza i tkaczki, czyli dawnych pracowników tkalni? Weź udział w warsztatach organizowanych w Muzeum Lniarstwa w Żyrardowie w ramach projektu „Być jak… mistrz”, które ruszają już w czerwcu br. Udział w warsztatach wymaga wcześniejszych zapisów.

Warsztaty „Być jak… mistrz” to cykl bezpłatnych zajęć skierowanych do osób zainteresowanych poprzemysłową tradycją Żyrardowa, które odbędą się w okresie czerwiec-wrzesień br. na terenie poprzemysłowych hal Muzeum Lniarstwa w Żyrardowie. Na chwilę obecną ruszyły zapisy na pierwszą część warsztatów, podczas których uczestnicy przyczynią się do uruchomienia niedziałającego dotychczas krosna tkackiego.

Pierwszym z cyklu są warsztaty pn. „Być jak mistrz”, podczas których uczestnicy dowiedzą się na czym polegała praca mistrza tkalni, a także szczegółowo poznają budowę mechanicznego krosna tkackiego oraz nabędą podstawowe umiejętności z zakresu nadzorowania parametrów techniczno-technologicznych krosien i produkowanych tkanin. Podczas kolejnego cyklu pn. „Być jak nawlekacz” uczestnicy nabędą umiejętności z zakresu przygotowania osnowy do nałożenia na krosno tkackie. Natomiast podczas warsztatów pn. „Być jak tkaczka” dowiedzą się w praktyce jak przygotować przędze lnianą, nabędą umiejętności z uruchamiania krosna i prowadzenia produkcji.

Na każdy z wyżej wymienionych cykli zostanie zakwalifikowana grupa po 5 osób, które pod okiem wykwalifikowanych instruktorów – dawnych pracowników tkalni żyrardowskiej fabryki lnu - będą uczestniczyli we wszystkich spotkaniach z danego cyklu. W celu lepszego zrozumienia kontekstu historycznego i technologicznego, zainteresowanych udziałem w warsztatach zapraszamy również na wykład z zakresu tkactwa pn. „Poznaj tajniki pracy na tkalni”, który odbędzie się w Muzeum Lniarstwa w sobotę 29 czerwca 2019 r. Uczestnikom zostaną przekazane informacje nt. procesów technologicznych zachodzących na tkalni, historii oraz strukturze pracy. Spotkanie zostanie uzupełnione pokazami filmów, a także konkursem z nagrodami.

Szczegółowy program:

Poznaj tajniki pracy na tkalni – wykład z zakresu tkactwa | 29 czerwca | start godz. 11:00 |

Być jak nawlekacz | 30 czerwca | start godz. 11:00 |

Być jak mistrz | 06 lipca | 13 lipca | 20 lipca | start godz. 11:00 |

Być jak tkaczka | 07 lipca | 14 lipca | 21 lipca | 28 lipca | start godz. 11:00 |

Udział w projekcie jest bezpłatny, lecz ze względu na ograniczoną liczbę miejsc wymagane są wcześniejsze zapisy. Zgłoszenia na wyżej wymienione warsztaty oraz wykład będą przyjmowane do 24 czerwca 2019 r. do godziny 16:00 (liczy się kolejność zgłoszeń) poprzez wysłanie zgłoszenia na maila (biuro@muzeumlniarstwa.pl) bądź kontakt telefoniczny (731 318 800) lub osobisty (Muzeum Lniarstwa, Żyrardów, ul. Dittricha 18). Regulamin udziału w warsztatach dostępny jest na stronie www.turystycznemazowsze.pl oraz www.muzeumlniarstwa.pl.

„Być jak mistrz to kolejny element Industrialnej Fabryki Talentów. Jest to niezwykły projekt, który angażuje pokolenia. Pracownicy byłych zakładów lniarskich przekazują swoje umiejętności młodym mieszkańcom miasta. Dzięki temu zawody „mistrza” czy „tkaczki” nie zostaną zapomniane.” – mówi Jacek Czubak, Pełnomocnik Prezydenta Miasta Żyrardowa ds. organizacji Muzeum Lniarstwa im. Filipa de Girarda w Żyrardowie.

W ramach projektu zostaną również poprowadzone pokazowe warsztaty z tkania na krośnie mechanicznym, które będą odbywały się w każdy sierpniowy piątek w godz. 10:00-15:00 oraz w sierpniowe i wrześniowe weekendy w godz. 11:00-18:00. Ze względu na to, że warsztaty pokazowe mają charakter otwarty i skierowane są do turystów zwiedzających Muzeum Lniarstwa, nie trzeba się na nie wcześniej zapisywać. Ostatnim cyklem projektu będą warsztaty „Być jak szwaczka”, które odbędą się w drugiej połowie września – zapisy ruszą na początku września br.

Projekt „Być jak… mistrz – historia zaklęta w ginących zawodach pracowników dawnej żyrardowskiej fabryki lnu", realizowany przez Lokalną Organizację Turystyczną Mazowsza Zachodniego, został dofinansowany w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020.

 

Kontakt:

Lokalna Organizacja Turystyczna Mazowsza Zachodniego

ul. Limanowskiego 45 lok. 201, 96-300 Żyrardów

e-mail: biuro@lotmz.org, tel. 535 924 888

Muzeum Lniarstwa im. Filipa de Girarda w Żyrardowie

ul. Dittricha 18, 96-300 Żyrardów

e-mail: biuro@muzeumlniarstwa.pl,  tel. 731 318 800

 • zapisy na warsztaty „Być jak… mistrz”

Wystawa makiet kolejowych po raz drugi w Muzeum Lniarstwa

Po wielkim sukcesie i pozytywnym odbiorze zeszłorocznej wystawy kolejowych makiet modułowych, czas na II edycję wydarzenia. Już w najbliższy weekend tj. 01-02 czerwca br. w postindustrialnej przestrzeni Muzeum Lniarstwa im. Filipa de Girarda w Żyrardowie odbędzie się II Żyrardowskie Spotkanie Modelarzy Kolejowych. Miłośnicy modelarstwa zaprezentują swoje najnowsze projekty w sobotę 1 czerwca w godzinach 10:00-18:00 oraz w niedzielę 2 czerwca w godzinach 10:00-16:00. Wstęp wolny.

Na tereniezabytkowych hal Muzeum Lniarstwa organizatorzy wydarzenia zaprezentują 120 mb makiet modułowych w skali H0 - 1:87, obrazując tym samym realne stacje i szlaki kolejowe. Tak jak w ubiegłym roku, ruch kolejowy odbywać się będzie zgodnie z kierunkiem obowiązującym na prawdziwych szlakach kolejowych. Makiety modułowe nie będą jednak jedyną atrakcją przygotowaną dla uczestników wydarzenia. W programie przewidziano również:

- darmowe przejazdy Kolejką Parkową „Pecna” ;

- możliwość sterowania składu pociągu kolejki ogrodowej w skali G;

- profesjonalne konsultacje modelarzy kolejowych;

- prezentację makiet statycznych.

Ponadto nie zabraknie również reprezentacji największych w Polsce producentów modeli i akcesoriów modelarskich. Wśród nich znajdą się takie marki jak: PIKO, ROBO, FREON, ŚWIAT MODELI KOTEBI, czy PIKART, które zaprezentują swoją ofertę szerszej publiczności. Własne stoisko promocyjne wystawi też Stacja Muzeum z Warszawy.

 „Tak jak w poprzedniej edycji modelarze z całej Polski spotykają się w Żyrardowie, aby pokazać swoje dzieła, wymienić doświadczenia i spotkać się z kolegami z branży modelarstwa kolejowego. W tym roku na wystawę przyjadą członkowie klubów modelarskich, których nie było w poprzedniej edycji. Jest to Beskidzka Grupa Modelarska, Górnośląska Grupa Modelarska, Toruńska Makieta Modułowa, Bydgoski Klub Modelarski, Oświęcimski Klub Modelarzy Kolejowych i wiele innych.” - mówi Jarosław Ruszkowski, przedstawiciel NKPM.

Organizatorem wydarzenia jest Niezależny Kolejowy Projekt Modelarski. Grupa ta funkcjonuje w branży modelarstwa kolejowego od 2015 roku aktywnie angażując się w wystawach modelarskich organizowanych na terenie całej Polski. „Zapraszamy do świata miniaturowej kolei, w którym każdy znajdzie coś dla siebie.” – zachęca Ruszkowski.  

 • Wystawa makiet kolejowych po raz drugi w Muzeum Lniarstwa

Słoneczna zakładka

Organizatorem Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Słoneczna zakładka” była Biblioteka Publiczna im. W. J. Grabskiego w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy oraz Szkoła Języka Angielskiego Early Stage. Tematem tegorocznej edycji był „Świat legend i baśni”. Uczestnicy mieli za zadanie wykonanie w formie plastycznej projektu zakładek do książek. Na konkurs zostały zgłoszone prace z kilkunastu szkół i placówek z całej Polski. Komisja powołana przez organizatorów przyznała nagrody i wyróżnienia w 6 kategoriach wiekowych. Wśród laureatów znaleźli się wychowankowie Młodzieżowego Domu Kultury w Żyrardowie, którzy zdobyli największą ilość nagród.

Kategoria 6 - 7 lat, 1 miejsce – Emilia Cieślak – Żyrardów (op. Bożena Liszewska), 2 miejsce – Zuzanna Wysocka - Żyrardów (op. Bożena Liszewska), 3 miejsce – Iga Sieczka – Żyrardów (op. Bożena Liszewska), wyróżnienie – Barbara Poczęta – Żyrardów (op. Agnieszka Kaźmierczak).

Kategoria 8 lat, 3 miejsce – Dariusz Pluta – Żyrardów (op. Agnieszka Kaźmierczak), wyróżnienie – Wiktoria Śliwa – Żyrardów (op. Bożena Liszewska).

Kategoria 9 lat, 2 miejsce – Pola Rozpara – Żyrardów (op. Zbigniew Kołaczek), wyróżnienie – Maja Dziadkiewicz – Żyrardów (op. Bożena Liszewska).

Kategoria 12-13 lat, 1 miejsce – Kaja Stronias – Żyrardów (op. Bożena Liszewska), 2 miejsce – Julia Szparaga – Żyrardów (op. Bożena Liszewska), 3 miejsce – Amelia Kobus – Żyrardów (op. Bożena Liszewska), wyróżnienia – Zuzanna Wargalla – Żyrardów (op. Bożena Liszewska), Oliwia Mówińska – Żyrardów (op. Bożena Liszewska) i  Julia Białasik – Żyrardów (op. Bożena Liszewska).

Laureaci uczestniczyli w podsumowaniu konkursu, które odbyło się w ramach Dnia Bibliotekarza. Młodzi plastycy otrzymali dyplomy, pamiątkowe statuetki oraz nagrody rzeczowe. Gratulujemy sukcesów i życzymy dalszych osiągnięć.

 • Słoneczna zakładka
 • Słoneczna zakładka
 • Słoneczna zakładka
 • Słoneczna zakładka
 • Słoneczna zakładka
 • Słoneczna zakładka
 • Słoneczna zakładka
 • Słoneczna zakładka

Zawyją syreny

W najbliższy wtorek 28 maja br. między godziną 08.00 a 18.00 na terenie województwa mazowieckiego uruchomione zostaną syreny alarmowe wchodzące w skład powiatowych i miejskich/gminnych systemów ostrzegania i alarmowania. Uruchomienie systemu nastąpi zgodnie z zarządzeniem Nr 121 Wojewody Mazowieckiego z dnia 23 maja 2019 r. ws. przeprowadzenia wojewódzkiego treningu systemu wczesnego ostrzegania w ramach ćwiczenia RENEGADE/SAREX-19.
Podczas ćwiczenia w ramach treningu uruchomiony zostanie trzyminutowy modulowany dźwięk syren sygnalizujący ogłoszenie alarmu. Odwołanie alarmu nastąpi poprzez trzyminutowy ciągły dźwięk syren. Włączenie syren alarmowych jest elementem ćwiczenia na wypadek powiadamiania o zagrożeniu. W związku z tym, że są to ćwiczenia, mieszkańcy nie powinni podejmować żadnych czynności.

Wsparcie dla samorządów na modernizację dróg

Starosta Beata Sznajder, Wicestarosta Krzysztof Dziwisz i Skarbnik Edyta Fedorowicz uczestniczyli w dniu 20 maja w podpisaniu z Marszałkiem Adamem Struzikiem umów dotacyjnych na wsparcie modernizacji dróg. Podpisanie odbyło się w siedzibie Delegatury Urzędu Marszałkowskiego w Płocku. Wkrótce, przy udziale środków z budżetu województwa mazowieckiego, zostanie wybudowanych lub zmodernizowanych blisko 36,2 km dróg dojazdowych do gruntów rolnych w powiatach gostynińskim, płockim, sierpeckim, sochaczewskim i żyrardowskim. Samorządowcy zrealizują 43 inwestycje drogowe za łącznie ponad 4,2 mln zł. Marszałek podpisał umowy dotacyjne z 36 beneficjentami, wśród których było 5 samorządów z powiatu żyrardowskiego.

Na ogłoszony w 2018 r. nabór na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych wpłynęło 365 wniosków, z czego 289 zostanie dofinansowanych. Na ten cel ze środków budżetu Mazowsza przeznaczono 30 mln zł. Finansowe wsparcie otrzymają następujące samorządy:

 • Powiat Żyrardowski – na przebudowę drogi powiatowej nr 4725W Mszczonów–Piekary–Wygnanka–granica województwa–(Cychry) odcinek 990 m, kwota 80.000,00 zł,
 • Gmina Mszczonów – kwotę 135.000,00 zł na przebudowę ulicy Słonecznej w Ciemno Gnojnej, (1290 m),
 • Gmina Puszcza Mariańska - kwotę 105.000,00 zł na modernizacja drogi gminnej w miejscowości Pniowe–Studzieniec (1890 m) i 40.000,00 zł na modernizacja drogi gminnej w miejscowości Aleksandria–Waleriany–Pniowe (1293 m),
 • Gmina Radziejowice – kwotę 95.000,00 zł na przebudowa drogi lokalnej w miejscowości Benenard od km 0+000 do km 0+340, dz. nr ew. 142 (340 m),
 • Gmina Wiskitki – 95.000,00z ł na przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr 607 w Wiskitkach (990 m).

Dokładamy starań i środków z budżetu województwa, aby stan dróg na Mazowszu, również tych najmniejszych był coraz lepszy. Dziś wspieramy może nieduże inwestycje drogowe, najkrótszy odcinek ma zaledwie nieco ponad 150 m. Są to jednak przedsięwzięcia, które dla mieszkańców są bardzo istotne, bo pozwalają rolnikom dotrzeć, często ciężkim sprzętem, do ich pola czy gospodarstwa – podkreśla marszałek Adam Struzik.

Opracowano na podstawie informacji prasowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego

 • Wsparcie dla samorządów na modernizację dróg
 • Wsparcie dla samorządów na modernizację dróg

Chińska delegacja w Starostwie

W dniu 20 maja Starosta Beata Sznajder oraz Wicestarosta Krzysztof Dziwisz gościli sześcioosobową delegację miasta Zhoukou z prowincji Henan w Chinach. Municypalne przedstawicielstwo stanowili – Burmistrz Ding Fuhao, Sekretarz Miasta Zhang Jilin oraz szefowie biur urzędu miasta: spraw obywatelskich Song Li, sportu – Ding Jianqing, ubezpieczeń społecznych Tu Caimin i zarządu portu Cheng Ruoguang. Podczas wizyty prowadzono rozmowy na temat możliwości nawiązania współpracy pomiędzy naszymi jednostkami na poziomie administracyjnym, a także inwestycyjnym i handlowym. Omawiano także możliwości promowania obu regionów.

 • Chińska delegacja w Starostwie
 • Chińska delegacja w Starostwie
 • Chińska delegacja w Starostwie
 • Chińska delegacja w Starostwie
 • Chińska delegacja w Starostwie
 • Chińska delegacja w Starostwie

Warsztaty dla rodziców „Każdy może być dobrym rodzicem”

Zapraszamy Państwa na warsztaty edukacyjne poruszające temat dobrego rodzicielstwa, czyli kim dla dziecka powinien być rodzic, czego potrzebuje dziecko i jak rodzice mają sprostać jego oczekiwaniom.

Bycie rodzicem jest dla wielu osób doświadczeniem, które zmienia sposób patrzenia na świat, dotychczasowe życie. Często rodzice zadają sobie pytanie: czy dobrze opiekujemy się, naszym dzieckiem? Czy dobrze je wychowujemy? Czy mógłbym/mogłabym robić coś lepiej?

Jeśli chcecie Państwo poszukać wspólnie odpowiedzi na powyższe pytania, zapraszamy na spotkanie.

Ilość miejsc ograniczona!!!

Data: 30.05.2019 r. (czwartek)

Godzina rozpoczęcia: 17.00

Czas trwania spotkania: 3 godziny zegarowe

Miejsce: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, ul. Moniuszki 40, Żyrardów

Zapisy: osobiście w sekretariacie poradni bądź pod numerem telefonu: 046-855-38-16

 • Warsztaty dla rodziców „Każdy może być dobrym rodzicem”

Geniusze z Puszczy Mariańskiej zdobyli Sejm

To był wielki dzień dla całej społeczności Liceum Ogólnokształcącego w Puszczy Mariańskiej. Powiatowa szkoła została wyróżniona przez Marszałka Sejmu, który udostępnił galerię w gmachu Sejmu RP przy Sali im. Jacka Kuronia na zorganizowanie wystawy „Wizjonerzy i geniusze” poświęconej Czesławowi i Tadeuszowi Tańskim. Wernisaż odbył się 16 maja 2019 r. z udziałem znamienitych gości.

Wystawę współorganizował i wsparł finansowo Starosta Powiatu Żyrardowskiego. Ekspozycja bowiem, jest nie tylko promocją placówki oświatowej, ale też i całego powiatu. Jak zauważa wicestarosta Krzysztof Dziwisz, jest to wydarzenie bez precedensu i warto utrwalać pamięć o patronie. Żadna powiatowa szkoła nie miała jeszcze wystawy w Sejmie RP.  Wystawa będzie prezentowana do 31 maja. Do obejrzenia wystawy zapraszają organizatorzy Maciej Małecki Przewodniczący Sejmowej Komisji ds. Energii i Skarbu Państwa, dr Jan Tarczyński Dyrektor Centralnej Biblioteki Wojskowej w Warszawie, Urszula Matusiak Dyrektor LO w Puszczy Mariańskiej. Partnerami przedsięwzięcia są Beata Sznajder Starosta Żyrardowski oraz Michał Staniak Wójt Gminy Puszcza Mariańska.

Tylko w dniu otwarcia wystawę odwiedzili minister Elżbieta Rafalska, europoseł Ryszard Czarnecki, szef Komisji Infrastruktury Bogdan Rzońca, wiceprzewodniczący Komisji Gospodarki Wojciech Zubowski, prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego, wiceprezes PLL LOT Stefan Malczewski, przedstawiciele Kancelarii Premiera, Agencji Rozwoju Przemysłu i wielu innych gości. Oczywiście była silna reprezentacja Ziemi Żyrardowskiej z wicestarostą Krzysztofem Dziwiszem na czele i skarbnik Edytą Fedorowicz, wójtem Puszczy Mariańskiej Michałem Staniakiem, dyrektorem powiatowej oświaty Adamem Lemieszem, przewodniczącym Solidarności w Żyrardowie Bogdanem Zielińskim, prezes stowarzyszenia Wspólnota Żyrardowa Krystyną Lenarczyk. Uroczystość prowadzili pomysłodawcy i organizatorzy przedsięwzięcia poseł Maciej Małecki i dyrektor puszczańskiego Liceum Urszula Matusiak. Najważniejsi jednak byli uczniowie. To przecież oni pielęgnując pamięć o patronie szkoły, są, jak powiedziała dyrektor Matusiak, „spadkobiercami jego marzeń”. A przecież od marzeń wszystko się zaczęło. Przypomnijmy przez chwilę geniuszy II Rzeczypospolitej Polskiej. Czesław Tański - polski Ikar,  Leonardo da Vinci XXI wieku, artysta-malarz, konstruktor amator statków powietrznych. Był pierwszym Polakiem, który latał na maszynie cięższej od powietrza i pierwszym szybownikiem, który wzbił się w powietrze na konstrukcji własnego autorstwa. Tadeusz Tański – syn, genialny inżynier, indywidualista,  wynalazca światowego formatu, konstruktor pierwszego polskiego samochodu osobowego CWST-1 i CWST-4 oraz samochodu pancernego FT-B. Zginął w Auschwitz za odmowę współpracy z Niemcami. „To właśnie takie piękne umysły budowały Polskę. Teraz to zadanie stoi przed Wami drodzy uczniowie. Macie ku temu wspaniałe możliwość, która daje Wam szkoła. Bądźcie zawsze dumni z tego, że kończyliście Liceum im. Czesława Tańskiego w Puszczy Mariańskiej” – powiedział poseł Maciej Małecki.

 • Geniusze z Puszczy Mariańskiej zdobyli Sejm
 • Geniusze z Puszczy Mariańskiej zdobyli Sejm
 • Geniusze z Puszczy Mariańskiej zdobyli Sejm
 • Geniusze z Puszczy Mariańskiej zdobyli Sejm
 • Geniusze z Puszczy Mariańskiej zdobyli Sejm
 • Geniusze z Puszczy Mariańskiej zdobyli Sejm
 • Geniusze z Puszczy Mariańskiej zdobyli Sejm
 • Geniusze z Puszczy Mariańskiej zdobyli Sejm
 • Geniusze z Puszczy Mariańskiej zdobyli Sejm
 • Geniusze z Puszczy Mariańskiej zdobyli Sejm
 • Geniusze z Puszczy Mariańskiej zdobyli Sejm
 • Geniusze z Puszczy Mariańskiej zdobyli Sejm
 • Geniusze z Puszczy Mariańskiej zdobyli Sejm
 • Geniusze z Puszczy Mariańskiej zdobyli Sejm
 • Geniusze z Puszczy Mariańskiej zdobyli Sejm
 • Geniusze z Puszczy Mariańskiej zdobyli Sejm

Trwa rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych

Absolwenci gimnazjów i szkół podstawowych jeszcze do 20 maja (do godz. 15.00) mogą rekrutować się do szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Żyrardowski. Rozpoczął się ważny czas nie tylko dla samych uczniów, ale także dla rodziców. Powiat żyrardowski przygotował szeroką ofertę edukacyjną, co najważniejsze niezwykle nowoczesną i atrakcyjną. Rekrutacja na stronie https://nabor.pcss.pl/zyrardow/ Po złożeniu aplikacji online, podanie należy wydrukować, podpisać i dostarczyć do szkoły pierwszej preferencji.

Dodatkowe informacje znajdują się na stronach:

Facebook - www.facebook.com/glosszkol/

Zespół Szkół Nr 1 - http://www.elektrykzyrardow.pl/

Zespół Szkół Nr 2 - http://www.zs2zyrardow.szkolnastrona.pl/

Zespół Szkół Nr 3 - http://www.zs3wiskitki.pl/

Liceum Ogólnokształcące w Mszczonowie - http://www.lomszczonow.w8w.pl/

Liceum Ogólnokształcące w Puszczy Mariańskiej - https://lopuszcza.edupage.org/

Zespół Szkół w Mszczonowie - http://www.zs-mszczonow.edu.pl/

 

Wizjonerzy i Geniusze w Sejmie

Puszczańskie Liceum nie od dziś zaskakuje organizacją nietuzinkowych wydarzeń, które wpisując się do kalendarza imprez promocyjnych tworzą kulturowy krajobraz całego powiatu żyrardowskiego. W tym roku jednak dyrektor LO Urszula Matusiak  przekracza granice powiatu i wraz z nauczycielami oraz uczniami wyrusza zdobywać warszawskie salony. Postacią patrona puszczańskiego Liceum, genialnego artysty i wynalazcy Czesława Tańskiego w sposób szczególny zainteresowali się Marek Kuchciński Marszałek Sejmu oraz Maciej Małecki przewodniczący Sejmowej Komisji ds. Energii i Skarbu Państwa. Efektem podjętej współpracy jest organizacja w Sejmie RP wystawy „Wizjonerzy i Geniusze” poświęconej Czesławowi i Tadeuszowi Tańskim, której wernisaż odbędzie się 16 maja 2019 r. o godz. 11.00 w budynku F Sejmu.

Czesław Tański - postać nieco zapomniana i szerzej mało znana, ale wśród ludzi związanych z lotnictwem osoba spowita legendą, żeby nie powiedzieć postać kultowa. Polski Ikar,  Leonardo da Vinci XXI wieku, artysta-malarz, konstruktor amator statków powietrznych. Był pierwszym Polakiem, który latał na maszynie cięższej od powietrza i pierwszym szybownikiem, który wzbił się w powietrze na konstrukcji własnego autorstwa. To był niewątpliwie wielki sukces i rekord Tańskiego – pierwsze w Polsce wzniesienie się w powietrze z terenu płaskiego. Tadeusz Tański – syn, genialny inżynier, indywidualista,  wynalazca światowego formatu, konstruktor pierwszego polskiego samochodu osobowego CWST-1 i CWST-4 oraz samochodu pancernego FT-B. Tak w telegraficznym skrócie można przedstawić bohaterów wystawy, jednak to tylko suche fakty. Życie Tańskich to przykład na to, że warto mieć marzenia, że należy dążyć do ich spełnienia. Cóż byłoby warte życie bez marzeń? Można powiedzieć, że Czesław Tański przypiął Polakom skrzydła, a jego syn Tadeusz włożył pierwiastek geniuszu w polską motoryzację. A przecież wszystko zaczęło się od marzeń, które nadają kształt dążeniom i są energią do działania. Spadkobiercami tych marzeń są uczniowie Liceum Ogólnokształcącego w Puszczy Mariańskiej.

W listopadzie 2016 roku Liceum podpisało umowę patronacką z narodowym przewoźnikiem PLL LOT. Powiatowa szkoła jako placówka rozwojowa i nowocześnie zarządzana została zarekomendowana przez Macieja Małeckiego ówczesnego sekretarza stanu w Ministerstwie Skarbu.  Rozpoczęcie współpracy z LOT’em  to dla powiatu żyrardowskiego i  szkoły ogromny prestiż.  Z jednej strony marka narodowego przewoźnika nobilituje, przyciąga jak magnez i cały czas kryje za sobą aurę prestiżu. Z drugiej zaś stawia przed dyrekcją szkoły, nauczycielami i uczniami poważne wyzwanie. Od września 2017 roku ruszyła klasa stewardess, stewardów i obsługi naziemnej. Rok później 16 listopada 2018 r puszczańska szkoła otrzymała najwyższe polskie odznaczenie szybowcowe – Medal Czesława Tańskiego. Jest to ogromne wyróżnienie i pierwszy  w historii Medal Tańskiego dla placówki edukacyjnej. Nic zaskakującego, wszak placówka od lat popularyzuje wśród młodzieży historię polskiego szybownictwa, którego prekursorem był właśnie patron szkoły Czesław Tański.

Teraz piękne życiorysy wizjonerów z Puszczy Mariańskiej pozna cała Polska. Wystawa będzie prezentowana w Sejmie od 16 maja przez dwa tygodnie. Do obejrzenia wystawy zapraszają organizatorzy Przewodniczący Sejmowej Komisji ds. Energii i Skarbu Państwa Maciej Małecki, Dyrektor Centralnej Biblioteki Wojskowej w Warszawie dr Jan Tarczyński, Dyrektor LO w Puszczy Mariańskiej Urszula Matusiak. Partnerami przedsięwzięcia są Starosta Żyrardowski Beata Sznajder oraz Wójt Gminy Puszcza Mariańska Michał Staniak. Samorządy wsparły przedsięwzięcie także finansowo.

 • Wizjonerzy i Geniusze w Sejmie
 • Wizjonerzy i Geniusze w Sejmie
 • Wizjonerzy i Geniusze w Sejmie
 • Wizjonerzy i Geniusze w Sejmie

Śpiewali o zdrowiu

W dniu 14 maja odbyły się w żyrardowskiej Resursie eliminacje powiatowe „Festiwalu Piosenki o Zdrowiu”. Inicjatorem tego konkursu jest Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Warszawie. 

Celem Festiwalu jest połączenie atmosfery zabawy z akcją rozpowszechniania i popularyzowania treści prozdrowotnych. Głównym założeniem Festiwalu jest motywowanie dzieci i młodzieży do pozytywnego myślenia o zdrowiu, propagowanie zasad i idei dotyczących szeroko rozumianego zdrowia, a w szczególności zdrowego stylu życia, zdrowego odżywiania, profilaktyki chorób, profilaktyki antytytoniowej oraz profilaktyki innych nałogów, bezpiecznego wypoczynku, bezpieczeństwa na drodze oraz ochrony środowiska i ekologii. Oprócz wyraźnego celu edukacyjnego Festiwal ma rozbudzać zainteresowania dzieci i ich opiekunów tematyką zdrowotną oraz inspirować do poszukiwania treści prozdrowotnych i nowych form wyrazu, ma też atrakcyjną formę rozrywkową.

Zmagania festiwalowe, zgodnie z założeniami regulaminowymi, odbywają się w etapach: powiatowym i wojewódzkim. Rywalizacja odbywa się w dwóch kategoriach wiekowych – „szkoły podstawowe klas I-VI” oraz „gimnazja” i szkoły podstawowe  klas VII-VIII. Każdy z etapów realizowany jest na profesjonalnej scenie, a uczestnicy Festiwalu mają za zadanie zaprezentować autorską piosenkę o tematyce zdrowotnej, która podlega ocenie komisji konkursowej.

Organizatorem XXIX edycji konkursu w powiecie żyrardowskim była Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Żyrardowie przy organizacyjnym wsparciu Starostwa Powiatowego i Urzędu Miasta w Żyrardowie.

Z festiwalowej sceny Resursy uczestników, gości i sponsorów powitał Powiatowy Inspektor Sanitarny Andrzej Liszewski. Konkursowe zmagania poprzedził występ profesjonalnej kapeli żyrardowskiej Bogdana Szymańczaka, która święci sukcesy w Telewizji Silesia.

W festiwalowe szranki stanęło 6 zespołów. W kategorii klas I-VI zwycięzcą okazał się zespół Szkoły Podstawowej Nr 6 z Żyrardowa, drugie miejsce jury konkursowe przyznało zespołowi ze Szkoły Podstawowej w Miedniewicach, a trzecie  ze Szkoły Podstawowej w Kuklówce Radziejowickiej.

W kategorii dzieci starszych, klas VII i VIII najlepszymi okazali się reprezentanci Szkoły Podstawowej w Kuklówce Radziejowickiej, drugie miejsce zajęli uczniowie Szkoły Podstawowej w Miedniewicach, a trzecie Szkoły Podstawowej Nr 6 w Żyrardowie. Występy oceniało jury w skład którego wchodzili – reprezentująca Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego Roksana Kalinowska, Członek Zarządu Powiatu Żyrardowskiego Stanisław Nalej, Naczelnik Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Żyrardowa Wiesława Wardziak oraz Łukasz Szymański reprezentujący Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żyrardowie.

Uczestnikom konkursu organizatorzy wręczyli dyplomu i nagrody ufundowane przez Starostę Żyrardowskiego i sponsorów.   

Relacja z Festiwalu

 • Śpiewali o zdrowiu
 • Śpiewali o zdrowiu
 • Śpiewali o zdrowiu
 • Śpiewali o zdrowiu
 • Śpiewali o zdrowiu
 • Śpiewali o zdrowiu
 • Śpiewali o zdrowiu
 • Śpiewali o zdrowiu
 • Śpiewali o zdrowiu
 • Śpiewali o zdrowiu
 • Śpiewali o zdrowiu
 • Śpiewali o zdrowiu

Rekrutacja do szkół „krok po kroku”

Dziś o godz. 8.00 rozpoczęła się rekrutacja do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych. Pierwszy etap potrwa do godz. 15.00 20 maja. Podajemy kilka wskazówek, jak szybko i skutecznie złożyć podanie do naszych szkół.

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Żyrardowski

Elektroniczny system wspomagania naboru www.nabor.pcss.pl/zyrardow

Krok po kroku

 1. Wejdź na stronę www.nabor.pcss.pl/zyrardow ;
 2. Wybierz nabór do szkoły ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej;
 3. Zapoznaj się dokładnie z informatorem szkół i kierunków;
 4. Na górnym pasku menu wejdź w zakładkę „Wypełnij podanie”;
 5. Po przeniesieniu na stronę jeszcze raz kliknij „Wypełnij podanie”. Jeżeli będziesz na tej stronie ponownie, a będziesz już miał złożone podanie i PIN, będziesz mógł zalogować się do aplikacji i śledzić proces rekrutacji;
 6. Wypełnij dane „krok po kroku”;
 7. Wyślij podanie. W informacji zwrotnej otrzymasz wersję podania do druku, wraz danymi do logowania do systemu rekrutacyjnego;
 8. Podpisane podanie zanieść do właściwej Szkoły.

 

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze

Starostwo Powiatowe w Żyrardowie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Inspektor w Wydziale Rozwoju i Budownictwa

 1. Zatrudnienie: - zawarcie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy – 1 etat
 2. Wymagania niezbędne - o zatrudnienie na ww. stanowisku może ubiegać się osoba, która:
 1. posiada obywatelstwo polskie, Unii Europejskiej bądź innego państwa, które na podstawie umów międzynarodowych uprawnia do zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
 2. posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 3. nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. cieszy się nieposzlakowaną opinią,
 5. posiada wykształcenie wyższe w zakresie budownictwa lub pokrewne,
 6. posiada co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku,
 7. zna przepisy ustawy Prawo budowlane i przepisy wykonawcze oraz Kodeksu Postępowania Administracyjnego,
 8. biegle obsługuje komputer.
 1. Wymagania pożądane:
 1. doświadczenie zawodowe w administracji publicznej,
 2. umiejętność stosowania odpowiednich przepisów prawa,
 3. umiejętność organizowania własnej pracy, umiejętność pracy w zespole,
 4. kultura osobista, życzliwość w kontaktach interpersonalnych.

IV.  Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. wykonywania dla Powiatu Żyrardowskiego zadań z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej, wynikających z ustawy Prawo budowlane, będących we właściwości Starosty,
 2. prowadzenie analiz i przygotowywanie opinii z zakresu zagospodarowania przestrzennego,
 3. współdziałanie z organami nadzoru budowlanego i innymi organami administracji architektoniczno-budowlanej oraz innymi wydziałam Starostwa,
 4. współudział przy prowadzeniu rejestrów wniosków, prowadzenie rejestru decyzji oraz dzienników na budowę dla prowadzonych spraw,
 5. sporządzanie informacji statystycznych dotyczących stanowiska pracy,
 6. udostępnianie informacji publicznej.
 1. Wynagrodzenie: wynagrodzenie na stanowisku Inspektora, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych
  (Dz. U. 2018, poz. 936) oraz obowiązującym Regulaminem Wynagradzania Pracowników Starostwa Powiatowego w Żyrardowie wynosi maksymalnie 3.700 złotych brutto. Do wynagrodzenia zasadniczego wypłacany jest dodatek za wysługę lat.
 2. Warunki pracy: praca będzie odbywała się w budynku administracyjnym Starostwa Powiatowego w Żyrardowie przy ul. Limanowskiego 45, który jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych - posiada windę i inne udogodnienia. Wydział Rozwoju i Budownictwa znajduje się na I piętrze budynku. Stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze pow. 4h dziennie, obsługą interesantów i w razie potrzeby przemieszczaniem się w terenie.

VII. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie lub CV,
 2. list motywacyjny,
 3. kserokopie świadectw pracy,
 4. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 5. ewentualne inne dokumenty potwierdzające zdobyte kwalifikacje i umiejętności,
 6. kserokopie świadectw pracy,
 7. oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
 8. oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 9. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 10. w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego – dokument potwierdzający znajomość języka polskiego, zgodnie z przepisami o służbie cywilnej.

Dokumenty należy składać w Starostwie Powiatowym w Żyrardowie, ul. Limanowskiego 45, pok. 205 (II piętro) osobiście lub przesłać pocztą (decyduje data wpływu do urzędu) w zamkniętej kopercie opisanej numerem telefonu kontaktowego osoby składającej ofertę, z adnotacją: „nabór na stanowisko Inspektora w Wydziale Rozwoju i Budownictwa”.

 

                 Termin składania ofert upływa z dniem 24 maja 2019 roku o godz. 14.00

 

Postępowanie naboru obejmuje analizę złożonych dokumentów oraz rozmowę z kandydatami, którzy spełniają wymagania formalne. O terminie rozmowy kwalifikacyjnej powiadomimy telefonicznie. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.powiat-zyrardowski.pl) oraz na tablicy informacyjnej w Starostwie Powiatowym w Żyrardowie. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy.

Uwaga: Prowadzący nabór zastrzega sobie prawo zamknięcia procedury naboru bez wyłonienia  kandydata  na  stanowisko  urzędnicze.

Niniejszym informuje się, że w m-cu poprzedzającym upublicznienie powyższego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Starostwie Powiatowym w Żyrardowie był wyższy niż 6%.

Klauzula informacyjna:

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Starostwo Powiatowe w Żyrardowie (96-300), ul. Limanowskiego 45.
 2. Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji – na podstawie art. 6 ust.1 lit.a w/w rozporządzenia, czyli na podstawie Twojej dobrowolnej zgody oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.
 3. Twoje dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji, a po zakończonej rekrutacji dane będą przechowywane jedynie w celach archiwalnych, zgodnie z Ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, Ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
 4.  Masz prawo do:

a.   żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

b.   wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych,

c.   przenoszenia swoich danych osobowych,

d.   cofnięcia zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych w dowolnym momencie,

e.   wniesienia skargi do organu nadzorczego– Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie (00-193), ul. Stawki 2.

 1. Twoje dane osobowe są przetwarzane na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody, jednakże niepodanie ich uniemożliwi uczestnictwo w procesie rekrutacyjnym.
 2. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych można się skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych: adres
  email: iod@powiat-zyrardowski.pl
 3. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego i organizacji międzynarodowej.
 4. Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
 5. Odbiorcami danych będą tylko podmioty uprawnione zgodnie z przepisami prawa oraz zgodnie z art. 15 ustawą o pracownikach samorządowych informacja o wyniku naboru będzie upowszechniona na tablicy informacyjnej oraz opublikowana w Biuletynie Informacyjnym.

Uczniowie wrócili z greckich praktyk

Nauczyciele i uczniowie Zespołu Szkół w Mszczonowie podsumowali swój pierwszy wyjazd do Grecji w ramach programu stażowego Erasmus +. Program stażowy rozpoczął się w na początku października 2018 r., a zakończył 19 kwietnia 2019 r. oraz objął 50 uczniów podzielonych na dwie grupy. Za granicę wyjechali najlepsi, w końcu greckie słońce jest także nagrodą.

W czwartkowe popołudnie 9 maja sala gimnastyczna mszczonowskiego Zespołu Szkół zamieniła się w aromatyczny skrawek Grecji.  Zapachniało nie tylko oryginalną oliwą, fetą z mleczarni u podnóża Olimpu, czy gyrosem prosto z nadmorskich tawern. Tak naprawdę w powietrzu unosiła się aura prawdziwej greckiej przygody i atmosfera siga-siga. Gości także nie zabrakło. Byli Beata Sznajder Starosta Żyrardowski, Adam Lemiesz dyrektor powiatowego Wydziału Oświaty, Zbigniew Kozera dyrektor CUW, dyrektorzy szkół i placówek oświatowych powiatu żyrardowskiego i Gminy Mszczonów. Uczniowie opowiedzieli o sowich praktykach, wyświetlili film, pokazali swój kunszt podczas pokazu kelnerskiego i kulinarnego. Umiejętności te zresztą zostały potwierdzone unijnymi certyfikatami mobilności zawodowej. Każdy wyjazd na zagraniczne staże to oczywiście nie tylko nauka. Uczniowie poznają także kulturę i obyczaje kraju. W tym obszarze nikt na nudę narzekać nie mógł, bo oprócz wyjazdów edukacyjnych do fabryki oliwy, mleczarni, czy plantacji kiwi, uczniowie zwiedzili niemal cały Peloponez. Odwiedzili Litohoro w masywie Olimpu wraz z Wannami Afrodyty, antyczny Dion, Saloniki, klasztorny skalne Meteory, zamek i średniowieczne miasteczko Pantaleimon. Najwięcej jednak ekscytacji dostarczył  rejs na uroczą Skiatos, wyspę, na której kręcono sceny do filmu Mamma Mia.

Uczniowie przywieźli do kraju wspaniałe wspomnienia, wiedzę, umiejętności i cenną praktykę. Po rozmowach z uczniami, wiem, że certyfikat Erasmus+ otwiera furtkę do dobrej pracy. Nawet w ostatnim tygodniu jedna z uczennic pochwaliła się, że kiedy pracodawca zobaczył w CV udokumentowane praktyki zagraniczne, bez zastanowienia przyjął dziewczynę do pracy – podsumowuje z dumą Dorota Powązka dyrektor Zespołu Szkół w Mszczonowie.

Przypomnijmy, że  mszczonowski projekt "Ruszamy do Europy - mój rozwój zawodowy to moja szkoła" skierowany był do uczniów z klas technik spedytor, technik ekonomista, technik hotelarstwa, technik ogrodnik. Każda grupa uczniów odbyła 3-tygodniowy staż zawodowy w przedsiębiorstwach spedycyjnych, firmach transportowo-usługowych, hotelach, obiektach zajmujących się pielęgnacją zieleni na terenie Grecji. Uczniowie zdobyli kwalifikacje zawodowe, językowe, kulturowe i społeczne zgodne z ideą ECVET (Europejski System Transferu Osiągnięć w Kształceniu i Szkoleniu Zawodowym), który ma służyć zwiększeniu przejrzystości i porównywalności kwalifikacji. Wartość dofinansowania to 129.208 EUR.

 • Uczniowie wrócili z greckich praktyk
 • Uczniowie wrócili z greckich praktyk
 • Uczniowie wrócili z greckich praktyk
 • Uczniowie wrócili z greckich praktyk
 • Uczniowie wrócili z greckich praktyk
 • Uczniowie wrócili z greckich praktyk

Rozpoczyna się rekrutacja do szkół

Już od 13 maja 2019 r. absolwenci gimnazjów i szkół podstawowych będą mogli rekrutować się do szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych. Powiat Żyrardowski przygotował szeroką ofertę edukacyjną, co najważniejsze niezwykle nowoczesną i atrakcyjną. Ten rok jest wyjątkowy, bowiem jest to rok tzw. „podwójnej rekrutacji”. Jednak tu uspokajamy. W powiatowych szkołach dla nikogo miejsca nie zabraknie. W szkołach będą zorganizowane równolegle klasy pierwsze o różnych podstawach programowych. Uczniowie kończący VIII klasę szkoły podstawowej (rocznik 2004) mogą zostać przyjęci do 4-letniego liceum ogólnokształcącego, 5-letniego technikum lub 3-letniej branżowej szkoły I stopnia. Z kolei absolwenci ostatniej klasy gimnazjum (rocznik 2003) mogą ubiegać się jak dotychczas o miejsce w 3-letnim liceum ogólnokształcącym, 4-letnim technikum lub w 3-letniej branżowej szkole I stopnia. Oznacza to, że między tymi klasami nie ma żadnych zależności programowych, uczniowie nie uczestniczą we wspólnych zajęciach i nie są łączeni w grupy. W tej sytuacji rekrutacja dla absolwentów szkół podstawowych i absolwentów gimnazjów jest oddzielna. Uczniowie tych roczników nie konkurują o miejsca w jednej klasie. W samej rekrutacji zasadniczo nic się nie zmienia. Postępowanie rekrutacyjne do wszystkich typów szkół będzie złożone. W pierwszej kolejności pod uwagę będą brane wyniki egzaminu ósmoklasisty albo egzaminu gimnazjalnego. Komisja rekrutacyjna uwzględni także oceny (na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej albo gimnazjum) z języka polskiego i z trzech obowiązkowych przedmiotów. O tym, które to będą, zdecyduje dyrektor szkoły przeprowadzającej rekrutację. Dodatkowe punkty będzie można uzyskać za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej albo gimnazjum z wyróżnieniem i za szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły.

Starostowie Beata Sznajder i Krzysztof Dziwisz zachęcają do wyboru szkół powiatowych, gwarantując, że młodzież znajdzie w nich najlepsze warunki nauki i rozwoju. Każdego roku zwiększają się nakłady finansowe na oświatę - w infrastrukturę i wyposażenie, doskonalenie zawodowe nauczycieli. Dzięki licznym dotacjom unijnym szkoły oferują olbrzymie spektrum kierunków zawodowych w technikach oraz bardzo wysoki poziom kształcenia w liceach. Każdy uczeń znajdzie dla siebie adekwatną i satysfakcjonującą ścieżkę kariery naukowej i zawodowej.

O każdej szkole można dowiedzieć się więcej na stronach internetowych Powiatu, placówek oświatowych, czy na portalach społecznościowych. Pełna oferta wraz z aktualnym informatorem znajduje się pod adresem – www.nabor.pcss.pl/zyrardow. Jest to bardzo ważny adres, ponieważ tam odbywa się elektroniczny nabór do naszych szkół. Absolwenci gimnazjów i szkół podstawowych mogą rekrutować się od 13 maja (godz. 8.00) do 20 maja (godz.15.00). Serdecznie zapraszamy. Jesteśmy gotowi na Wasz sukces, a dobre szkoły są naprawdę blisko Was.

 
 • Rozpoczyna się rekrutacja do szkół

Moda na patchworki

Patchwork to metoda szycia, w której zszywa się małe kawałki materiału (o podobnych geometrycznie kształtach, np. patchwork z kawałków trójkątnych) w większą całość, tworząc nowy wzór. Słowem tym określa się także pracę wykonaną tą techniką. Rozwijaniem tej formy rękodzieła, organizowaniem wystaw patchworków, konkursów i kursów patchworkowych para się Stowarzyszenie Polskiego Patchworku. Cele organizacji to także: propagowanie działań edukacyjnych na rzecz upowszechniania sztuki patchworku, wspieranie twórców zaangażowanych.

Dzięki nawiązanym przez Stowarzyszenie międzynarodowym kontaktom polskie patchworki są prezentowane szerszej publiczności. Obecnie prezentowana jest wystawa „Raz na ludowo”, obejmującą ponad 20 prac przygotowanych przez Członków Stowarzyszenia w 2017 roku na konkurs Stowarzyszenia i Cepelii, pod tym samym tytułem. Do obejrzenia wystawy zapraszamy do gościnnych progów żyrardowskiej Resursy. Wernisaż wystawy patchworków inspirowanych polskim folklorem i sztuką ludową odbędzie się w sobotę 18 maja o godzinie 17.00. Wystawa będzie czynna do 10 czerwca. Zapraszamy do Resursy, Żyrardów, ul. 1 Maja 45.

 • Moda na patchworki

Zapraszamy na „Wesele Boryny”

Europejska Noc Muzeów to doroczne wydarzenie odbywającej się pod patronatem Rady Europy. Jej głównym celem jest stworzenie płaszczyzny spotkania dla placówek kulturalnych, w szczególności muzealnych z publicznością. Muzea tej nocy udostępniają swoje zbiory bezpłatnie. Przygotowują również wiele atrakcji dla zwiedzających. Impreza odbywa się w Polsce od 2003 roku, kiedy po raz pierwszy zorganizowano ją w Poznaniu. Z roku na rok do organizacji Europejskiej Nocy Muzeów przystępuje coraz więcej polskich miast.

Z tej okazji, w dniu 18 maja, w Centrum Kultury w Żyrardowie przy Placu Jana Pawła II, wystąpi amatorski zespół regionalny im. Wł. St. Reymonta ze spektaklem „Wesele Boryny”.

Amatorski Zespół Regionalny im Wł. St. Reymonta, działający przy GOKSiR w Lipcach Reymontowskich, powstał w 1932 roku, jako hołd mieszkańców Lipiec dla Wł. St. Reymonta – autora powieści „Chłopi” nagrodzonej Nagrodą Nobla. Zespół jest obecnie jednym z najstarszych amatorskich zespołów regionalnych działających w Polsce. Zespół przedstawi inscenizację "Wesela Boryny" tj. błogosławieństwo, przyjście z kościoła oraz biesiadę aż do oczepin. Scenariusz oparty jest na podstawie powieści "Chłopi" Wł. St. Reymonta.

W prawie 90-letniej działalności Zespół prezentował widowiska ponad 650 razy na scenach krajowych i zagranicznych. Śpiewało i tańczyło w nim ponad 450 osób - w tym przeważnie wielopokoleniowe rodziny z Lipiec i okolicznych wsi. W swoim repertuarze Zespół posiada dwa programy artystyczne oparte na motywach powieści „Chłopi” – najbardziej znany – „Wesele Boryny” oraz „Pierzawkę”, a także wiązankę pieśni i tańców pt. „Suita łowicka”, program obrzędowy pt. „Wianki” oraz program ludowy regionu krakowskiego.

Za swoją długoletnią działalność Zespół otrzymał wiele odznaczeń i wyróżnień m.in.: Medal 1000 - lecia Państwa Polskiego, Nagrodę im. Oskara Kolberga, Zasłużony dla Kultury Polskiej, Brązowy Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”.

Zespół poprzez udział w przeglądach, konkursach i festiwalach oraz swoją działalnością koncertową, zarówno w kraju, jak i za granicą, w wyjątkowy sposób popularyzuje i promuje polską kulturę ludową, stanowiąc jednocześnie jej wartościowe zjawisko. Występy Zespołu to również znakomita reklama i promocja dla wsi i gminy Lipce Reymontowskie, województwa łódzkiego i naszego kraju.

Zapraszamy w dniu 18 maja o godz. 18.00 do Centrum Kultury. Wstęp wolny

 • Zapraszamy na „Wesele Boryny”

Żyrardowski projekt w czołówce ogólnopolskiego Programu FIO 2019

Lokalna Organizacja Turystyczna Mazowsza Zachodniego śladem ubiegłych lat również w tym roku pozyskała zewnętrzne fundusze na realizację działań w Muzeum Lniarstwa w Żyrardowie. W tegorocznym Programie FIO 2019 stowarzyszenie zajęło bardzo wysokie 8. miejsce i dzięki otrzymanemu dofinansowaniu zrealizuje projekt pn. „Być jak… mistrz – historia zaklęta w ginących zawodach pracowników dawnej żyrardowskiej fabryki lnu". Poprzemysłowe hale Muzeum ponownie usłyszą dźwięk krosien…

Projekt „Być jak… mistrz” jest inicjatywą edukacyjną, polegającą na zaangażowaniu mieszkańców do czynnego udziału w cyklu bezpłatnych warsztatów poświęconych poprzemysłowej tradycji Żyrardowa jako najpotężniejszego niegdyś ośrodka przemysłu lniarskiego. Będzie to cykl pięciu warsztatów pn. „Być jak mistrz”, „Być jak wiązacz osnów”, „Być jak tkaczka”, „Być jak szwaczka” oraz „Pokazowe warsztaty z tkania na krośnie mechanicznym”, podczas których uczestnicy nabędą podstawową wiedzę nt. prac wykonywanych przez dawnych robotników żyrardowskiej fabryki oraz przyczynią się do uruchomienia niedziałającego krosna tkackiego.

Warsztaty odbędą się w okresie czerwiec-wrzesień 2019 r. na halach Muzeum Lniarstwa w Żyrardowie, jednej z najważniejszych i najczęściej odwiedzanych atrakcji turystycznych w regionie. Zostaną poprowadzone przez wykwalifikowanych dawnych pracowników fabryki lnu na zabytkowych maszynach stanowiących ekspozycję Muzeum i jedyną spuściznę po dawnych zakładach. Ze względu na brak możliwości ponownego uruchomienia fabryki realizacja projektu pozwoli przywrócić pamięć o ginących zawodach.

„Realizacja projektu stanie się pewnym elementem rewitalizacji miejsca. Uruchomienie cyklu warsztatów zaangażuje mieszkańców do poznawania lokalnego dziedzictwa oraz przyczyni się do ochrony zabytków i podtrzymania ginących tradycji” – mówi Jacek Czubak, Prezes LOT MZ.

Stowarzyszenie otrzymało dofinansowanie z Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Jest to rządowy program dotacyjny, w ramach którego organizacje pozarządowe mogą ubiegać się o dofinansowanie projektów mających na celu zwiększenie zaangażowania obywateli w życie publiczne. Wyniki tegorocznego programu okazały się wielkim sukcesem żyrardowskiego stowarzyszenia. Na ponad 2390 wniosków złożonych w priorytecie 2. Aktywne społeczeństwo, Lokalna Organizacja Turystyczna Mazowsza Zachodniego uplasowała się na 8. miejscu (natomiast pod względem województw znalazła się na 1. miejscu w województwie mazowieckim), otrzymując dofinansowanie w kwocie 54 680,00 zł. Na pierwszym etapie wniosku oceniano pomysł. Żyrardowska inicjatywa otrzymała najwyższą kategorię „S” (tylko 41 wniosków zakwalifikowano do tej kategorii), tj. „pomysł szczególnie wartościowy, rekomendowany do dofinansowania w pierwszej kolejności”.

 • Żyrardowski projekt w czołówce ogólnopolskiego Programu FIO 2019
 • Żyrardowski projekt w czołówce ogólnopolskiego Programu FIO 2019
 • Żyrardowski projekt w czołówce ogólnopolskiego Programu FIO 2019
 • Żyrardowski projekt w czołówce ogólnopolskiego Programu FIO 2019
 • Żyrardowski projekt w czołówce ogólnopolskiego Programu FIO 2019
 • Żyrardowski projekt w czołówce ogólnopolskiego Programu FIO 2019

Premiera Teatru PINOKIO

W dniu 29 kwietnia, odbyło się przedstawienie Teatru Pinokio w ramach cyklu "Otwarta Scena Resursy". Dzieci zaprezentowały przepiękny spektakl pt. "Wielka przygoda w małym miasteczku". Przedstawienie w reżyserii p. Hanny Fibich opowiada o życiowych wyborach małych mieszkańców naszego miasta. Na fortepianie akompaniowała Pani Grażyna Beliniak. Przy realizacji pomógł Pan Przemysław Niewiadomski przygotowując projekcje filmowe. Spektakl bardzo spodobał się licznie zebranej publiczności.

 • Premiera Teatru PINOKIO
 • Premiera Teatru PINOKIO
 • Premiera Teatru PINOKIO
 • Premiera Teatru PINOKIO
 • Premiera Teatru PINOKIO
 • Premiera Teatru PINOKIO
 • Premiera Teatru PINOKIO
 • Premiera Teatru PINOKIO

Powiatowe eliminacje w Turnieju „Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego”

Po eliminacjach szkolnych i gminnych przyszedł czas na eliminacje powiatowe. W Zespole Szkół Nr 1 w Żyrardowie, w dniu 29 kwietnia uczniowie szkół podstawowych i gimnazjaliści z całego powiatu zmagali się z zadaniami XLII Turnieju „Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego”.

Konkurs organizowany przez Polski Związek Motorowy od wielu lat cieszy się niesłabnącą popularnością wśród uczniów. Jego celem jest podnoszenie kultury społeczeństwa i działanie na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym bezpieczeństwa dzieci i młodzieży szkolnej. O jego sile nie stanowią wcale nagrody, choć i te są atrakcyjne. Formuła konkursu, która łączy sprawdzenie wiedzy teoretycznej z praktyczną sprawia, że dla większości uczniów udział w zawodach jest nie lada wyzwaniem i realnym sprawdzianem umiejętności. Najważniejsze jest zdobycie umiejętności, które pozwolą na bezpieczne zachowanie się na drodze. Jeżeli dzięki temu Turniejowi uda się uniknąć choć jednego wypadku, zdarzenia drogowego z udziałem młodych ludzi możemy mówić o wielkim sukcesie – podkreślił biorący udział w oficjalnym rozpoczęciu i ogłoszeniu wyników konkursu Członek Zarządu Powiatu Żyrardowskiego Stanisław Nalej.

Etap powiatowy zorganizowany był przez wydziały Komunikacji i Transportu Drogowego oraz Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Starostwa Powiatowego w Żyrardowie przy ogromnym wsparciu Komendy Powiatowej Policji w Żyrardowie i dyrekcji Zespołu Szkół Nr 1.

W konkursowe szranki stanęli uczestnicy w dwóch kategoriach wiekowych: I grupa - 10-12 lat oraz II grupa - uczniowie starsi.

Konkurs składał się z trzech części – teoretycznej, gdzie uczestnicy pisali test z wiedzy o bezpieczeństwie w ruchu drogowym oraz praktycznej, z zakresu udzielania pierwszej pomocy i sprawnościowy na torze rowerowym.

W pierwszej kategorii wiekowej zwycięzcami okazali się uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Stanisława Staszica w Żyrardowie, natomiast w rywalizacji w kategorii powyżej 12 lat najlepszymi okazali się uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 7 im. Henryka Sienkiewicza w Żyrardowie.

W klasyfikacji indywidualnej, w grupie wiekowej 10-12 lat zwyciężyła Lidia Chyziak ze Szkoły Podstawowej Nr 3 w Żyrardowie, natomiast w drugiej kategorii najlepszym okazał się Konrad Wiciński ze Szkoły Podstawowej w Kuklówce Radziejowickiej.

Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy, a zwycięzcy – puchary.

 • „Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego”
 • „Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego”
 • „Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego”
 • „Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego”
 • „Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego”
 • „Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego”
 • „Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego”
 • „Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego”
 • „Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego”
 • „Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego”
 • „Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego”
 • „Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego”

Emilia Ślęzak otrzymała Grand Prix i tytuł ,,Odkrywcy Krainy Baśni”

Emilia Ślęzak, wychowanka pani Ewy Szklarskiej z Młodzieżowego Domu Kultury w Żyrardowie została laureatką XII Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego ,,I ty możesz zostać baśniopisarzem”, w Radomiu. Za pracę ,,Bajki pana Andersena i bajeczny Żyrardów” otrzymała Grand Prix konkursu i tytuł ,,Odkrywca Krainy Baśni”. Na konkurs nadesłano ponad sto prac z całej Polski. Celem konkursu było popularyzowanie twórczości Hansa Christiana Andersena, zachęcenie najmłodszych do czytania, a także do rozwijania swoich pasji i zdolności pisarskich. Każda baśń zgłoszona do konkursu, obok cech gatunkowych baśni, miała zawierać element lokalny. I Emilka w swojej pracy, którą był scenariusz teatralny obok motywów baśniowych postaci z bajek H.Ch. Andersena zawarła wiele elementów z historii Żyrardowa i jego dziedzictwa. Pokazała w ten sposób, jaką wielką wagę odgrywa znajomość miejsca, w którym się mieszka, jednocześnie wspaniale promując nasze miasto Żyrardów. Na uroczystej gali wręczenia nagród, która się odbyła 5 kwietnia, organizatorzy przedstawili filmową prezentację naszego miasta oraz sztukę teatralną w oparciu o napisany przez Emilkę scenariusz.

 • Emilia Ślęzak otrzymała Grand Prix i tytuł ,,Odkrywcy Krainy Baśni”
 • Emilia Ślęzak otrzymała Grand Prix i tytuł ,,Odkrywcy Krainy Baśni”
 • Emilia Ślęzak otrzymała Grand Prix i tytuł ,,Odkrywcy Krainy Baśni”

Maturzyści zakończyli rok szkolny

W dniu 26 kwietnia, w szkołach dla których organem prowadzącym jest Powiat Żyrardowski, uczniowie klas maturalnych zakończyli swoją naukę na tym poziomie edukacji. Abiturienci otrzymali od swych wychowawców świadectwa ukończenia szkoły, które oprócz dowodu ukończenia szkoły są także przepustką do pierwszego egzaminu dojrzałości, do matury.

W tych uroczystościach uczestniczyli Wicestarosta Krzysztof Dziwisz i Dyrektor Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Starostwa Powiatowego Adam Lemiesz. Wicestarosta spotkał się z maturzystami Liceum Ogólnokształcącego w im. Cz. Tańskiego w Puszczy Mariańskiej, Zespołu Szkół Nr 1 w Żyrardowie oraz Liceum Ogólnokształcącego w im. Stefana Żeromskiego w Żyrardowie, natomiast Dyrektor Adam Lemiesz z abiturientami Liceum Ogólnokształcącego w Mszczonowie.

Szczególną oprawę miało zakończenie roku szkolnego popularnego "Czerwoniaka", które odbyło się w Centrum Kultury. Uczniowie klas trzecich odebrali świadectwa ukończenia szkoły w obecności władz Miasta Żyrardowa - Prezydenta Lucjana Krzysztofa Chrzanowskiego, Wiceprezydenta Sylwestra Osińskiego oraz Wicestarosty Krzysztofa Dziwisza. Prezydent Lucjan Chrzanowski i Wicestarosta Krzysztof Dziwisz, jako absolwenci tejże szkoły, życzyli swym młodszym kolegom sukcesów na maturze i trafnych wyborów życiowych.

Trzymamy kciuki za dalsze sukcesy. Pierwszy i najważniejszy egzamin przed nimi już 6 maja.

 • Maturzyści zakończyli rok szkolny
 • Maturzyści zakończyli rok szkolny
 • Maturzyści zakończyli rok szkolny
 • Maturzyści zakończyli rok szkolny
 • Maturzyści zakończyli rok szkolny
 • Maturzyści zakończyli rok szkolny
 • Maturzyści zakończyli rok szkolny
 • Maturzyści zakończyli rok szkolny
 • Maturzyści zakończyli rok szkolny
 • Maturzyści zakończyli rok szkolny
 • Maturzyści zakończyli rok szkolny
 • Maturzyści zakończyli rok szkolny
 • Maturzyści zakończyli rok szkolny
 • Maturzyści zakończyli rok szkolny
 • Maturzyści zakończyli rok szkolny
 • Maturzyści zakończyli rok szkolny

Stop narkotykom

Co to są nowe narkotyki (NSP) i jak działają, czym się różnią od klasycznych narkotyków, jakie przynoszą zagrożenia, jak rozpoznawać zachowania narkotykowe i dopalaczowe, jak się zachowywać wobec osoby pod wpływem NSP, jak jej pomagać, czego nigdy nie wolno robić; co jest ważne dla pedagoga i psychologa? Na te i inne pytania można było uzyskać odpowiedź podczas konferencji „ Narkotyki i nowe substancje psychoaktywne”, która odbyła się w dniu 29 kwietnia w Centrum Kultury w Żyrardowie. Konferencja zorganizowana przez Komendę Powiatową Policji w Żyrardowie i Centrum Polityki Społecznej odbyła się w ramach kampanii MSWiA „Narkotyki i dopalacze zabijają”. Udział w niej wzięli m.in. pedagodzy, nauczyciele i kuratorzy z powiatu żyrardowskiego.

Konferencja rozpoczęła się wystąpieniem Komendanta Powiatowego Policji w Żyrardowie, insp. Arkadiusza Zgieba, który krótko przedstawił działania żyrardowskich policjantów w zakresie przeciwdziałania narkomanii. Szef żyrardowskich policjantów omówił nie tylko osiągnięcia w zatrzymaniach osób czy zabezpieczaniu narkotyków, ale także działalność profilaktyczną funkcjonariuszy. Inspektor Arkadiusz Zgieb przybliżył również kampanię MSWiA „Narkotyki i dopalacze zabijają”, której hasłem jest „Szkoda Ciebie na takie patoklimaty”. Kampania została zorganizowana w ramach „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020”, której celem jest zwiększenie świadomości młodych ludzi na temat zagrożeń związanych z zażywaniem narkotyków i nowych narkotyków czyli tzw. dopalaczy.

Kolejnym mówcą był Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żyrardowie Andrzej Liszewski który przedstawił m.in. dane dotyczące zachorowań związanych ze środkami odurzającymi oraz pilotaż Mazowiecki „Nowe Narkotyki”, do którego został włączony również powiat żyrardowski.

Kolejnym punktem spotkania były warsztaty prowadzone przez dr. hab. prof. ndzw. Mariusza Jędrzejko oraz Macieja Szczodrowskiego, reprezentujących Centrum Profilaktyki Społecznej. Podczas warsztatów uczestnicy nie tylko mogli pogłębić swoją wiedzę na temat działania narkotyków i NSP (Nowych Substancji Psychoaktywnych), ale także na własne oczy zobaczyć i przećwiczyć sposób postępowania z osobami, będącymi pod wpływem tych substancji. Prowadzący warsztaty przybliżyli także, jak w prosty sposób rozpoznać osoby, po zażyciu substancji odurzających.

 • Stop narkotykom
 • Stop narkotykom
 • Stop narkotykom
 • Stop narkotykom
 • Stop narkotykom
 • Stop narkotykom
 • Stop narkotykom
 • Stop narkotykom

Kalendarium

Kalendarz

«czerwiec 2024»
PnWtŚrCzwPtSobNd
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Planowane wydarzenia:

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Banery

Banery

Zarząd Powiatu

Stopka

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
96-300 Żyrardów
ul. Limanowskiego 45
NIP: 838-16-10-589
REGON: 750151250

Godziny pracy urzędu:

Dzień Godzina
poniedziałek:  8.00 - 16.00
wtorek:  8.00 - 16.00
środa:  8.00 - 17.00
czwartek:  8.00 - 16.00
piątek:  8.00 - 15.00

 

Kontakt telefoniczny:

Dział
Numer tel
Centrala telefoniczna  +48 46 856 61 00
Biuro obsługi – kancelaria  +48 46 856 61 65
Sekretariat Zarządu  +48 46 856 61 22
Biuro Rady  +48 46 856 61 51

 

E-mail:
starosta@powiat-zyrardowski.pl
starostwo@powiat-zyrardowski.pl

Inspektor Ochrony Danych Joanna Trusińska

tel.: 22 350 01 40, iod@powiat-zyrardowski.pl

Nasz powiat

 • mapa powiatu żyrardowskiego
 • Żyrardów
 • Mszczonów
 • Puszcza Mariańska
 • Radziejowice
 • Wiskitki