Treść strony

Uczniowie ZS Mszczonów pojadą na Litwę

Czy faktycznie Litwa jest jak zdrowie, które cenić trzeba wkrótce dowiedzą się uczniowie Zespołu Szkół w Mszczonowie.  W ramach projektu „ Ponadnarodowa mobilność uczniów” finansowanego ze środków FRSE w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w IV Osi Priorytetowej Innowacje Społeczne i Współpraca Ponadnarodowa, Działanie 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej został zaakceptowany wniosek Zespół Szkół w Mszczonowie „W poszukiwaniu międzykulturowego mostu”. W nowym roku szkolnym 2019/2020 uczniowie Zespołu Szkół w Mszczonowie wyjadą na Litwę. Wysokość dofinansowania unijnego to 158.948 zł.

 • Uczniowie ZS Mszczonów pojadą na Litwę

Worek nagród dla plastyków z Młodzieżowego Domu Kultury w Żyrardowie

Młodzi plastycy z Młodzieżowego Domu Kultury uczestnicząc w konkursach plastycznych zdobyli wiele nagród i wyróżnień.

 

Organizatorem Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Człowiek w ruchu” był Młodzieżowego Domu Kultury w Pabianicach. Na konkurs wpłynęło 765 prac z 111 placówek oświatowych i kulturalnych. Jury w składzie: Benedykt Możdżeń – artysta plastyk, Magdalena Możdżeń – artysta plastyk, Wanda Ugarenko – artysta plastyk - przyznało nagrody i wyróżnienia w 11 kategoriach wiekowych. Również w tym konkursie jury doceniło prace wychowanków Dziecięcej Akademii Plastycznej. III miejsce zdobyli: Antonina Tomsohn i Kacper Zgorzalski. Wyróżnienia otrzymały: Julia Zgorzalska i Zuzanna Wargalla. Wymienieni laureaci pracują pod kierunkiem Bożeny Liszewskiej.

 

Na tegoroczną edycję Międzynarodowego Konkursu Plastycznego „Inne Spojrzenie”  wpłynęły  2203 prace z 397 placówek polskich oraz 434 prace z 51 placówek zagranicznych (Ukraina, Rosja, Uganda, USA, Czechy, Chiny, Rumunia, Bułgaria, Litwa, Indonezja, Armenia). Łącznie – 2637 prac. Laureatką została Urszula Podoba, l.7 – op. Bożena Liszewska (op. Bożena Liszewska).

 

Młodzieżowy Dom Kultury w Pruszkowie był organizatorem Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego „Horyzonty mojej wyobraźni”. Oceny  prac konkursowych dokonało  Jury w składzie: Iwona Sroczyńska – absolwentka wydziału grafiki artystycznej  Europejskiego Wydziału Sztuk AFiB Vistula, Iwona Skwarna – absolwentka  wydziału malarstwa  i rysunku ASP w Łodzi , Anna Luiza Juśkiewicz – absolwenta wydziału malarstwa ASP w Warszawie - po dokonaniu oceny  prac, które wpłynęły na konkurs, jury  postanowiło przyznać nagrody i wyróżnienia. W kategorii  II  (10-12 lat) nagrodę otrzymała Julia Szparaga,  l.11, a  wyróżnienie zdobyła Zuzanna Wargalla, l.11. W kategorii  III (13- 15 lat) komisja nagrodziła Kacpra Zgorzalskiego, l.13.  Wymienieni laureaci pracują pod kierunkiem Bożeny Liszewskiej. Nagrodzone i wyróżnione prace  eksponowane są w MDK w Pruszkowie.

 

 Podsumowany został również Międzynarodowy Konkurs Plastyczny „Small Montmartre – Bitola 2019” w Macedonii. Złotą paletę zdobyła Julia Mika, l.15 dyplom honorowy otrzymał Wiktor Lewandowski, l.14.

 

  W Ogólnopolskim Konkursie plastycznym „Ziemia jest jedna – las” wyróżnienie zdobyła Oliwia Mówińska.

 

Organizatorem Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Malowane poezją” była Miejska Biblioteka Aleksandrowie Trzecim. Komisja oceniająca nadesłane prace przyznała nagrody główne: Emilii Cieślak, l.7, Róży Rudzińskiej, l.8 i Oliwii Mówińskiej, l.11. Wyróżnienia otrzymały: Maja Hałek, l.9 i Julia Liszewska, l.9 (op. Bożena Liszewska)

 

Również Powiatowy Konkurs Plastyczny „Zwierzęta i ich rodziny” zorganizowany przez Miejski Ośrodek Kultury w Sochaczewie był szczęśliwy dla plastyków z Młodzieżowego Domu Kultury. Nagrody zdobyły Marcelina Rutkowska,l.9, Zofia Rutkowska, l.6, Gabriela Smolarek, l.12 (op. Bożena Liszewska) Aurelia Wypych, l.7 i Karolina Chudon, l.6 (op. Agnieszka Kaźmierczak). Wyróżnienia otrzymały: Amelia Łasica, l.12 i Zuzanna Meszka l.8 (op. Bożena Liszewska).

 • Worek nagród dla plastyków
 • Worek nagród dla plastyków
 • Worek nagród dla plastyków
 • Worek nagród dla plastyków
 • Worek nagród dla plastyków
 • Worek nagród dla plastyków
 • Worek nagród dla plastyków
 • Worek nagród dla plastyków
 • Worek nagród dla plastyków
 • Worek nagród dla plastyków
 • Worek nagród dla plastyków
 • Worek nagród dla plastyków
 • Worek nagród dla plastyków
 • Worek nagród dla plastyków
 • Worek nagród dla plastyków
 • Worek nagród dla plastyków
 • Worek nagród dla plastyków
 • Worek nagród dla plastyków
 • Worek nagród dla plastyków
 • Worek nagród dla plastyków

VII Sesja Rady Powiatu, absolutorium dla Zarządu

W dniu 25 czerwca, w sali konferencyjnej w Zespole Szkół Nr 1, odbyła się VII Sesja Rady Powiatu Żyrardowskiego. Pierwszym punktem w porządku obrad była informacja dotycząca działalności Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego sp. z o.o. za 2018 rok. Informację przedstawił Prezes Zarządu spółki Jacek Sawicki, sprawujący swą funkcję od dnia 1 czerwca bieżącego roku.

W ocenie Prezesa sytuacja ekonomiczna Centrum Zdrowia jest stabilna. Spółka, mimo że w ubiegłym roku wykazała stratę w wysokości 652 tys. zł, w 2017 r strata wynosiła 196 tys., to  nie ma żadnych zagrożeń dla jej funkcjonowania. Prezes zwrócił też uwagę na ryzyko związane z obsadą kadrową, dziś średnia wieku pracowników spółki to 51 lat. Starzenie się kadry mimo, że nie stwarza zagrożenia stabilności świadczenia usług leczniczych, to stanowi wyzwanie dla Zarządu. Średnie wynagrodzenie w spółce wynosiło w 2018 roku 4813 zł i było wyższe o ok 600 zł niż w roku 2017.

Po informacji o działalności CZMZ sp. z o.o. radni wysłuchali kolejnego sprawozdania. Starosta Beata Sznajder przedstawiła wybrane informacje zawarte w dość obszernym dokumencie o nazwie „Raport o stanie Powiatu Żyrardowskiego za rok 2018”. Ustawodawca wprowadził do prawa samorządowego nową instytucję - raport o stanie powiatu. Reguluje go ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych ze stycznia 2018 roku. Ustawa nakłada na zarząd powiatu obowiązek przedstawiania radzie powiatu raportu, który powinien obejmować podsumowanie działalności zarządu powiatu w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady powiatu i budżetu obywatelskiego. Ów raport rada powiatu rozpatruje podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała rady powiatu w sprawie udzielenia zarządowi absolutorium, ale raport jest rozpatrywany w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie powiatu przeprowadza się debatę. „Raport o stanie Powiatu Żyrardowskiego za 2018 rok” Starosta Beata Sznajder zarekomendowała na VI sesji w dniu 29 maja 2019 r. Po złożonej informacji Pani Starosty, w zarządzonej debacie nie było głosów w dyskusji, a w przeprowadzonym głosowaniu radni jednogłośnie przyjęli przedstawiony dokument i udzielili Zarządowi wotum zaufania.

Kolejne uchwały w porządku obrad, jakie przedstawił zebranym Przewodniczący Rady Powiatu Żyrardowskiego Klaudiusz Stusiński, dotyczyły zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Żyrardowskiego za 2018 rok i udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu Żyrardowskiego z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok. Informacje na temat realizacji budżetu w ubiegłym roku przedstawiła Skarbnik Edyta Fedorowicz.

Budżet Powiatu Żyrardowskiego na 2018 rok został zatwierdzony Uchwałą Rady Powiatu w dniu 28 grudnia 2017 roku. W 2018 roku Rada Powiatu podjęła 6 uchwał, a Zarząd Powiatu 5, wprowadzających zmiany do planu budżetowego, którego łączne dochody wyniosły 77.918.776,40 zł zaś wydatki budżetu 82.882.869,25 zł.

Utrzymuje się stała tendencja zwiększania dochodów własnych, w tym udziału w podatkach PIT i CIT. Dochody własne w ubiegłorocznym budżecie stanowiły 46,25 % pozostałe to – subwencja ogólna – 28,27 %, dotacje celowe –  16,46% i dochody majątkowe – 9,02 % - mówiła Pani Skarbnik.

Podobna jak w ubiegłych latach była struktura wydatków. W roku 2018 najwięcej środków wydano na oświatę i wychowanie – 28.625.368,26 zł, co stanowi 35,34% wszystkich wydatków (w porównaniu z rokiem 2017 nakłady wzrosły o 4.474.334,33 zł). Drugie miejsce zajęła pomoc i polityka społeczna – 20.189.451,29  zł t.j. 24,93 % (więcej niż w roku 2017 o 1.086.405,02 zł), Na trzecim miejscu pod względem wydatków znalazł się dział Transport i łączność - 11.595.973,12 zł tj. 14,32% wykonanych wydatków ogółem (w stosunku do roku 2017 więcej o 3.807.562,79 zł), kolejny dział to administracja publiczna, na którą przeznaczono 8.589.684,68 zł, tj. 10,60% wykonanych wydatków ogółem (w porównaniu do roku 2017 więcej o 407.959,91 zł). Z pozostałych wydatków na bezpieczeństwo wyasygnowano – 5.080.336,69 zł, tj. 6,27%, na ochronę zdrowia  3.178.070,64 zł, tj. 3,92%, a na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego 778.524,37 zł, tj. 0,96%.

Godne podkreślenia jest to, że kwota wydatków majątkowych wzrosła o 6.198.154,39 zł. w stosunku do roku 2017 i wynosiła 15.348.168,05zł tj. 18,95% wykonanych wydatków ogółem.

Wzrost wydatków majątkowych, to nie tylko modernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 1 - 1.334.122,62 zł, budowa boiska wielofunkcyjnego przy LO w Puszczy Mariańskiej – 1.512.628,50 zł, budowa urządzeń rekreacyjno-sportowych z zagospodarowaniem terenu Liceum Ogólnokształcącego w Mszczonowie – 1.101.667,78 zł, ale także przebudowa jedenastu dróg powiatowych, w tym sztandarowa inwestycja - rozbudowa drogi 3834W Szymanów – Aleksandrów - 3.702.263,41 zł - akcentowała Pani Skarbnik.

Pozostałe wskaźniki budżetu Powiatu Żyrardowskiego zamknęły się w 2018 roku następującymi kwotami: przychody - 5.528.767,53 zł, w tym z tytułu wolnych środków 2.744.464,46 zł oraz kredytów i pożyczek - 2.784.303,07 zł, rozchody - 2.704.559,12 zł, w tym spłata pożyczki otrzymanej na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 1.514.903,12 zł,

Zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek przez Powiat Żyrardowski na 31.12.2018 rok to kwota 33.314.353,54 zł, tj. 43,40%, natomiast łączna kwota długu, z uwzględnieniem zobowiązań wymagalnych i kredytu przejętego po zlikwidowanym ZOZ na dzień 31.12.2018 r. wynosi 37.527.710,15 zł, tj. 48,89% wykonanych dochodów (wartość zobowiązania przejętego przez Powiat po zlikwidowanym Zespole Opieki Zdrowotnej w Żyrardowie  to 4.180.556,25 zł).

Informacje dotyczące sprawozdania finansowego Skarbnik Powiatu Edyta Fedorowicz uzupełniła przedstawiając pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej.

Po przedłożonych sprawozdaniach opinie o realizacji budżetu przedstawiali przewodniczący komisji Rady Powiatu: Jacek Czubak – Komisji Promocji, Współpracy, Zdrowia i Polityki Społecznej, Błażej Zawadzki – Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Transportu, Michał Ochnicki – Komisji Oświaty, Kultury i Sportu oraz Stanisław Kaniszewski – Komisji Budżetu i Mienia Komunalnego. W pierwszej uchwale kwitującej realizację budżetu w 2018 roku, za podjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Żyrardowskiego za 2018 rok głosowało jednogłośnie 17 radnych.

Drugą uchwałą związaną ze skwitowaniem dla Zarządu była uchwała udzielająca  absolutorium z tytułu wykonania budżetu. Jej przyjęcie wymagało także pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej. Tu Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Anna Bednarek przedstawiła wniosek Komisji o udzielenie absolutorium, a Skarbnik Edyta Fedorowicz odczytał uchwałę RIO pozytywnie opiniującą wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu. W głosowaniu nad udzieleniem absolutorium - za przyjęciem uchwały głosowało 17 radnych obecnych na sali. Starosta Beata Sznajder podziękowała radnym za udzielone poparcie i zaufanie, podziękowała także Zarządowi i Staroście poprzedniej kadencji Wojciechowi Szustakiewiczowi oraz Skarbnik Edycie Fedorowicz za współpracę, za podejmowanie trudnych decyzji i realizację polityki dyscyplinującej finanse Powiatu, a dyrektorom jednostek i wydziałów za przestrzeganie i realizację tej polityki.

Kolejne uchwały dotyczyły zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żyrardowskiego i zmian w budżecie na 2019 rok. Projekty uchwał w sprawie zmiany w  Budżecie Powiatu Żyrardowskiego na rok 2019 przedstawiła radnym Skarbnik Edyta Fedorowicz. Podejmując uchwałę radni zwiększyli plan dochodów i wydatków o kwotę 2.682.147,52 zł. Potrzeba zmian wynikała między innymi ze zwiększenia wpływów do budżetu, w tym z tytułu dotacji z budżetu państwa w ramach programu „Fundusz dróg samorządowych” na realizację zadania inwestycyjnego „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4719W Puszcza Mariańska-Mszczonów na odcinku Wola Polska-Górki od km 2+068 do 5+928,58” oraz z przesunięć środków między działami i paragrafami w strukturze budżetu. Po przyjęciu tych zmian plan dochodów budżetu Powiatu ogółem wynosi 82.946.954,70 zł, natomiast plan wydatków budżetu Powiatu ogółem 85.883.562,30 zł.

W dalszej części obrad podjęto jeszcze dwie uchwały - w sprawie przystąpienia do stowarzyszenia Związek Samorządów Polskich oraz w sprawie przyjęcia „Oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2015”. Radni dyskutowali o celowości przystępowania Powiatu do kolejnej organizacji zrzeszającej samorządy, w sytuacji kiedy nasz samorząd funkcjonuje już od 19 lat w strukturach Związku Powiatów Polskich. Wicestarosta Krzysztof Dziwisz zapewniał, że dzięki przystąpieniu do ZSP jako samorząd będziemy mieli większy wpływ na inicjowanie i opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących samorządów terytorialnych. Pozyskamy też możliwość podejmowania wspólnych inicjatyw mających wpływ na rozwój społeczności powiatowych, służących społeczno – gospodarczemu rozwojowi powiatu (np. wspólne projekty) oraz prowadzenie wspólnej pracy informacyjnej, konsultacyjnej i programowej. W głosowaniu nad uchwałą za przystąpieniem głosowało 11 radnych, a 5 wstrzymało się od głosu. Projekt ostatniej uchwały w sprawie przyjęcia „Oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2015” przedstawiła reprezentująca Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Aleksandra Nieprzecka. Obowiązek składania takiej informacji wynika wprost z przepisów ustawy o pomocy społecznej. Uchwałę w sprawie przyjęcia sprawozdania PCPR radni przyjęli jednogłośnie.

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady Powiatu Klaudiusz Stusiński zamknął obrady VII Sesji.

 • VII Sesja Rady Powiatu
 • VII Sesja Rady Powiatu
 • VII Sesja Rady Powiatu
 • VII Sesja Rady Powiatu
 • VII Sesja Rady Powiatu
 • VII Sesja Rady Powiatu
 • VII Sesja Rady Powiatu
 • VII Sesja Rady Powiatu
 • VII Sesja Rady Powiatu
 • VII Sesja Rady Powiatu
 • VII Sesja Rady Powiatu
 • VII Sesja Rady Powiatu
 • VII Sesja Rady Powiatu
 • VII Sesja Rady Powiatu
 • VII Sesja Rady Powiatu
 • VII Sesja Rady Powiatu
 • VII Sesja Rady Powiatu
 • VII Sesja Rady Powiatu
 • VII Sesja Rady Powiatu
 • VII Sesja Rady Powiatu

Komunikat o zmianie godzin pracy Starostwa Powiatowego

 

Informujemy, iż w związku z fala upałów

dniach 26 -28 czerwca (środa - piątek)

Starostwo Powiatowe w Żyrardowie

będzie czynne w godzinach od 7.00 do 14.00.

Za utrudnienia przepraszamy.

 • Komunikat o zmianie godzin pracy Starostwa Powiatowego

Obradowała Powiatowa Komisja Bezpieczeństwa i Porządku

W dniu 19.06.2019 r. w Sali Konferencyjnej Zespołu Szkół nr 1 w Żyrardowie odbyło się drugie w tym roku posiedzenie Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Żyrardowie. Obradom przewodniczyła Przewodnicząca Komisji – Starosta Beata Sznajder.

W programie posiedzenia Komisji, pierwszy temat poświęcony był bezpieczeństwu publicznemu w powiecie żyrardowskim. Obszerną informację o jego stanie przedstawiła I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Żyrardowie podinsp. Edyta Marczewska.

W kolejnym punkcie posiedzenia Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Żyrardowie Monika Butt-Hussaim, przedstawiła referat poświęcony zagrożeniom wynikającym z nieprzestrzegania przepisów ustawy Prawo budowalne.

W dalszej części spotkania przedstawiciele poszczególnych służb, inspekcji i straży przedstawili informacje o przygotowaniach swoich formacji w zakresie zapewnienia bezpiecznego przebiegu wypoczynku wakacyjnego dzieci i młodzieży.

 • Obradowała Powiatowa Komisja Bezpieczeństwa i Porządku
 • Obradowała Powiatowa Komisja Bezpieczeństwa i Porządku
 • Obradowała Powiatowa Komisja Bezpieczeństwa i Porządku
 • Obradowała Powiatowa Komisja Bezpieczeństwa i Porządku
 • Obradowała Powiatowa Komisja Bezpieczeństwa i Porządku
 • Obradowała Powiatowa Komisja Bezpieczeństwa i Porządku
 • Obradowała Powiatowa Komisja Bezpieczeństwa i Porządku
 • Obradowała Powiatowa Komisja Bezpieczeństwa i Porządku

„Przechwalanki…” Emilki

Wychowanka Młodzieżowego Domu Kultury w Żyrardowie Emilka Ślęzak wzięła udział w XXXV edycji Międzynarodowego Konkursu Literackiego im. Wandy Chotomskiej, którego organizatorem było Gimnazjum nr 2 im. ks. Jana Twardowskiego w Słupsku. Na konkurs nadesłano 8695 zestawów wierszy, opowiadań i prób dramatycznych z 561 szkół podstawowych, gimnazjów i ponadgimnazjalnych z całej Polski, Stanów Zjednoczonych, Niemiec, Litwy i Ukrainy.

Czternastoosobowa komisja jurorów po trzymiesięcznej pracy wyłoniła laureatów. W kategorii: poezja klas I-IV znalazło się 14 osób, a wśród nich Emilka, która poruszyła serca wierszem "Przechwalanki na rabatce". Uroczyste podsumowanie konkursu odbyło się 27 maja 2019 roku w sali Polskiej Filharmonii Sinfonia Baltica w Słupsku. Główną nagrodą jest tomik poezji, w którym zamieszczone są utwory laureatów, w tym wiersz Emilki.

 • „Przechwalanki…” Emilki
 • „Przechwalanki…” Emilki
 • „Przechwalanki…” Emilki
 • „Przechwalanki…” Emilki

Zakończenie roku szkolnego 2018/2019

W dniu 19 czerwca w szkołach podległych Powiatowi Żyrardowskiemu odbyły się uroczystości zakończenia roku szkolnego. Każda szkoła doskonale przygotowała się do wręczenia świadectw. Ostatnie godziny uczniów w murach szkoły przed wakacyjnym dzwonkiem, to naprawdę niezwykłe chwile. Czas podziękowań nauczycielom, ale też wyrażenie uznania uczniom, zwłaszcza tym, którzy przez cały rok nauki wypracowali godne podziwu wyniki.

Sukcesów gratulowali dyrektorzy i nauczyciele. Podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego w placówkach powiatowych samorząd Powiatu Żyrardowskiego reprezentowali – Starosta Beata Sznajder – w Liceum Ogólnokształcącym im. Szarych Szeregów i w Zespole Szkół w Mszczonowie, Wicestarosta Krzysztof Dziwisz w Zespole Szkół Nr 1 w Żyrardowie, Członek Zarządu Powiatu Żyrardowskiego Andrzej Koźbiał w Liceum Ogólnokształcącym im. Cz. Tańskiego w Puszczy Mariańskiej i Dyrektor Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Adam Lemiesz w Zespole Szkół Nr 2 w Żyrardowie.

Starosta Beata Sznajder dziękując uczniom za rok nauki skierowała także słowa podziękowania do ustępującej ze stanowiska Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego Marioli Mońko, która od września kierować będzie Szkołą Podstawową Nr 3 w Żyrardowie. Pani Starosta wręczyła najlepszym uczniom Liceum Ogólnokształcącego i Zespołu Szkół w Mszczonowie dyplomy i podziękowania, podkreślając ich zaangażowanie i bardzo dobre wyniki w nauce.

W Zespole Szkół nr 1 był to rok obfitujący w wiele wydarzeń, uroczystości i sukcesów społeczności szkolnej. Nagrodzono uczniów wyróżniających się w nauce, sporcie i zaangażowanych w życie szkoły. Średnią ocen powyżej 5 osiągnęło pięciu uczniów, z których aż czworo było uczniami klas pierwszych. Gratulacje i podziękowania od Dyrektor Barbary Gruchal i Wicestarosty Krzysztofa Dziwisza, odebrali pedagodzy uczniowie i pracownicy szkoły.

To był także bardzo dobry rok w Liceum Ogólnokształcącym im. Czesława Tańskiego w Puszczy Mariańskiej, z wysokimi wynikami w nauce i sporcie. Aż 52% uczniów uzyskało średnią równą lub powyżej 4,00, jedenaścioro uczniów uzyskało świadectwa z wyróżnieniem, a  najwyższą średnią wypracował Franciszek Lemiesz – 5,67! Ponadto 3 osoby zostały szczególnie wyróżnione za 100% frekwencję. 

W Zespole Szkół Nr 2 gratulacje i życzenia bezpiecznego odpoczynku dla młodzieży złożył w imieniu Zarządu Powiatu Dyrektor Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Adam Lemiesz oraz Dyrektor Zespołu Szkół Nr 2 Jolanty Walczak i przewodnicząca Rady Rodziców Bogumiły Filipek.

Świadectwa z wyróżnieniem otrzymało 13 uczniów, w tym 8 uczniów ze średnią 5,00 i powyżej. Najwyższą średnią uzyskała Natalia Jarosz z kl. II S/E - 5,57. Ponadto uczniowie odebrali nagrody za dobre wyniki w nauce (średnia 4,00 i powyżej), sukcesy w sporcie i zaangażowanie w życie szkoły, a uczniowie ostatniego oddziału Zasadniczej Szkoły Zawodowej dyplomy ukończenia szkoły.

W ZS3 w Wiskitkach także mają powody do dumy, najlepszy uczeń w najlepszym Technikum w powiecie ma średnią 5,71

 • Zakończenie roku szkolnego 2018/2019
 • Zakończenie roku szkolnego 2018/2019
 • Zakończenie roku szkolnego 2018/2019
 • Zakończenie roku szkolnego 2018/2019
 • Zakończenie roku szkolnego 2018/2019
 • Zakończenie roku szkolnego 2018/2019
 • Zakończenie roku szkolnego 2018/2019
 • Zakończenie roku szkolnego 2018/2019
 • Zakończenie roku szkolnego 2018/2019
 • Zakończenie roku szkolnego 2018/2019
 • Zakończenie roku szkolnego 2018/2019
 • Zakończenie roku szkolnego 2018/2019
 • Zakończenie roku szkolnego 2018/2019
 • Zakończenie roku szkolnego 2018/2019
 • Zakończenie roku szkolnego 2018/2019
 • Zakończenie roku szkolnego 2018/2019
 • Zakończenie roku szkolnego 2018/2019
 • Zakończenie roku szkolnego 2018/2019
 • Zakończenie roku szkolnego 2018/2019
 • Zakończenie roku szkolnego 2018/2019

Święto Strażaków w Żyrardowie

Święty Florian z Lauriacum - męczennik i święty katolicki jest patronem wykonawców zawodów wiążących się z ogniem: strażaków, hutników, kominiarzy, garncarzy, piekarzy. Jego życie przypadło na okres prześladowań chrześcijan. W młodym wieku został powołany do armii cesarza rzymskiego – Dioklecjana. Był organizatorem i dowódcą oddziałów gaśniczych wchodzących w skład armii Imperium Rzymskiego. W roku 304 ujął się za prześladowanymi legionistami chrześcijańskimi, za co został skazany na karę śmierci i w dniu 4 maja 304 r. poniósł śmierć męczeńską w nurtach Anizy. Dzień wspomnienia św. Floriana jest dniem świątecznym wszystkich strażaków. Żyrardowscy strażacy święto swe obchodzili jednak w piątek 14 czerwca. Powiatowe obchody odbyły się tradycyjnie na Placu Jana Pawła II, a ich gospodarzami byli: brygadier Roman Murgrabia – komendant KP PSP i Prezes Zarządu Powiatowego Związku OSP Waldemar Suski. Uroczystości rozpoczęła Msza św. w kościele p.w. Matki Bożej Pocieszenia koncelebrowana przez kapelana strażaków – ks. Dariusza Bujaka i o. Wiesława Koca. Po Mszy św. druhowie z Powiatowej Komendy PSP w Żyrardowie i ich koledzy z ochotniczych straży pożarnych z terenu powiatu żyrardowskiego przeszli na Plac Jana Pawła II.

Uroczystości na Placu rozpoczęto od wciągnięcia flagi państwowej na maszt przy dźwiękach hymnu państwowego.

Następnie uczestników uroczystości powitał brygadier Roman Murgrabia. Wśród gości byli m.in: przedstawiciele samorządów powiatu żyrardowskiego – Starosta Beata Sznajder, Prezydent Żyrardowa Lucjan Krzysztof Chrzanowski, Przewodniczący Rady Miasta Żyrardowa Ryszard Mirgos. Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie reprezentował Naczelnik Wydziału Kontrolno–Rozpoznawczego bryg. Mariusz Kowszun. Obecni byli także komendant KP PSP w Sochaczewie st. bryg. Piotr Piątkowski, st. bryg. w st. spocz. Andrzej Oklesiński, członek Zarządu Mazowieckiego OSP – Krzysztof Sobczyk, reprezentujący komendę Polskich Drużyn Strzeleckich gen. Bogdan Puczyński. Podziękowania za ofiarną służbę i słowa życzeń skierowali do strażaków: Komendant KP PSP brygadier Roman Murgrabia, Starosta Beata Sznajder oraz Prezydent Lucjan Krzysztof Chrzanowski, a także Komendant Powiatowy Policji w Żyrardowie insp. Arkadiusz Zgieb i Naczelnik Straży Miejskiej w Żyrardowie Magdalena Popowczak.

Strażackie święto było doskonałą okazją do przekazania strażakom z KPPSP w Żyrardowie lekkiego samochodu ratownictwa technicznego. Kluczyki do samochodu wręczyła strażakom Starosta Beata Sznajder, a ks. Dariusz Bujak dokonał poświęcenia pojazdu.

Kulminacyjnym punktem uroczystości było jednak wręczenie odznaczeń i nominacji na wyższe stopnie strażackie. Wyróżnionym odznaki i akty mianowania wręczali: bryg. Mariusz Kowszun, brygadier Roman Murgrabia, Starosta Beata Sznajder, gen. Bogdan Puczyński i Prezes Waldemar Suski.

 

Poniżej przedstawiamy listę osób uhonorowanych odznaczeniami i nominacjami na wyższe stopnie.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda postanowieniem z dnia 10 kwietnia 2019 r. odznaczył Medalem Srebrnym za Długoletnią Służbę:

p. st. ogn. Ireneusza Papuga  s. Adama

Medalem Brązowym za Długoletnią Służbę

p. kpt. Ingę Dziewanowską c. Zdzisława

p. st. ogn. Norberta Bogusiewicza s. Sylwestra

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji postanowieniem Nr 2/OP/2019 z dnia 05 kwietnia 2019 r. nadał Brązową Odznakę „ Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej”:

p. kpt. Sebastianowi Maleńczukowi s. Jana

p. st. asp. Markowi Bednarkowi s. Józefa

p. st. asp. Robertowi Starostce s. Józefa

p. st. ogn. Tomaszowi Łazęckiemu s. Włodzimierza 

Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej woj. mazowieckiego Nr 4/2018 z dnia 19 marca 2018 r. odznaczony został złotym medalem za zasługi dla pożarnictwa dh Lucjan Chrzanowski s. Zdzisława

Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej rozkazem personalnym nr 1/2019 z dnia 10 kwietnia 2019 r. nadał z dniem 04 maja 2019 r. p. mł. asp. Arkadiuszowi Stopińskiemu s. Mieczysława stopień aspiranta

Mazowiecki Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej  rozkazem personalnym nr 228/2019 z dnia 17 kwietnia 2019 r. nadał z dniem 04 maja 2019 r.

p. ogn. Ireneuszowi Papuga s. Adama stopień starszego ogniomistrza

p. mł. ogn. Mariuszowi Tomczykowi s. Sławomira stopień ogniomistrza

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Żyrardowie rozkazem personalnym nr 9/2019 z dnia 30 kwietnia 2019 r. nadał z dniem 04 maja 2019 r.:

p. str. Tomaszowi Kobierskiemu s. Tadeusza stopień starszego strażaka

p. str. Arkadiuszowi Nobisowi s. Andrzeja stopień starszego strażaka

Kapituła Stowarzyszenia Konfraterni Mazowieckiej Odznaki Św. Floriana Mazovia działając na mocy uprawnień statutowych w dniu 04 maja 2019 r. nadała Złotą Odznakę za zasługi w realizacji statutowych zadań stowarzyszenia w dziedzinie upowszechniania służby Polsce, związanej z imieniem jednego z jej patronów dh Stanisławowi Knopikowi.

Kapituła Krzyża Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w dniu 17 stycznia 2019 r. uhonorowała  Krzyżem Komandorskim Związku Żołnierzy Wojska Polskiego:

Prezydenta miasta Żyrardów Lucjana Chrzanowskiego

bryg. mgr inż. Romana Murgrabia

st. bryg. mgr inż. w st. spocz. Andrzeja Oklesińskiego

Radnego Województwa Mazowieckiego Adama Orlińskiego,

Rotmistrza Kawalerii Mirosława Szczubełka

 

 • Święto Strażaków w Żyrardowie
 • Święto Strażaków w Żyrardowie
 • Święto Strażaków w Żyrardowie
 • Święto Strażaków w Żyrardowie
 • Święto Strażaków w Żyrardowie
 • Święto Strażaków w Żyrardowie
 • Święto Strażaków w Żyrardowie
 • Święto Strażaków w Żyrardowie
 • Święto Strażaków w Żyrardowie
 • Święto Strażaków w Żyrardowie
 • Święto Strażaków w Żyrardowie
 • Święto Strażaków w Żyrardowie
 • Święto Strażaków w Żyrardowie
 • Święto Strażaków w Żyrardowie
 • Święto Strażaków w Żyrardowie
 • Święto Strażaków w Żyrardowie
 • Święto Strażaków w Żyrardowie
 • Święto Strażaków w Żyrardowie
 • Święto Strażaków w Żyrardowie
 • Święto Strażaków w Żyrardowie

Finał Akademii Kompetencji

W dniu 18 czerwca Dyrektor, Rada Pedagogiczna oraz uczniowie Liceum Ogólnokształcącego im. Cz. Tańskiego w Puszczy Mariańskiej zorganizowali zakończenie projektu „Akademia Kompetencji”. Liceum otrzymało na realizację tego projektu dofinansowanie w kwocie ponad 670.000 zł z Europejskiego Funduszu Społecznego w Ramach Osi Priorytetowej X „Edukacja dla Rozwoju Regionu” Działanie 10.1 „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży,” Poddziałanie 10.1.1. „edukacja ogólna(w tym w szkołach zawodowych)” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Celem projektu było nabycie kompetencji kluczowych wśród 193 uczniów poprzez udział w dodatkowych zajęciach i realizację projektów edukacyjnych kształtujących umiejętności niezbędne na rynku pracy oraz korzystania przez uczniów z doposażenia szkoły w sprzęt TIK i pomoce dydaktyczne. Działania projektowe obejmowały min. zajęcia kół naukowych, projekty edukacyjne, wyjazdy edukacyjne, wyposażenie pracowni informatycznych.

Realizowany program oferował niezwykle atrakcyjne działania nie tylko dla uczniów, ale też dla nauczycieli, którzy uzyskali nowe kwalifikacje oraz nowe umiejętności w zakresie efektywnej pracy z uczniem, a dodatkowe zajęcia poszerzyły wiedzę uczniów. W ramach programu uczniowie uczestniczyli w wyjazdach edukacyjnych na uczelnie wyższe oraz do Centrum Nauki Kopernik, gdzie mieli możliwość poznawać nowinki naukowe i techniczne oraz zapoznać się z klimatem wyższych uczelni.

Podczas finału, w którym uczestniczyli - Starosta Żyrardowski Beata Sznajder, koordynator projektu Barbara Smolarek oraz Nadleśniczy z Nadleśnictwa Radziwiłłów Konrad Grzybowski, licealiści podsumowali dwa lata kreatywnej pracy. Pokazali to, czego się nauczyli, a właściwie bardziej czego doświadczyli podczas przygody w świecie nauki – biologii, chemii, fizyki, fotografii, malarstwa, języka angielskiego czy geografii. Przez dwie godziny goście podziwiali wiedzę i umiejętności puszczańskich naukowców, ich pasję i nieprzebraną energię poznawczą.

 • Finał Akademii Kompetencji
 • Finał Akademii Kompetencji
 • Finał Akademii Kompetencji
 • Finał Akademii Kompetencji
 • Finał Akademii Kompetencji
 • Finał Akademii Kompetencji
 • Finał Akademii Kompetencji
 • Finał Akademii Kompetencji
 • Finał Akademii Kompetencji
 • Finał Akademii Kompetencji
 • Finał Akademii Kompetencji
 • Finał Akademii Kompetencji
 • Finał Akademii Kompetencji
 • Finał Akademii Kompetencji
 • Finał Akademii Kompetencji
 • Finał Akademii Kompetencji

Kolejne „Dni bezpieczeństwa” za nami

Przez cały miniony tydzień policjanci z żyrardowskiej komendy zorganizowali spotkania dla ponad 1000 dzieciaków z całego powiatu. To już trzeci rok kiedy mundurowi zorganizowali „Dni bezpieczeństwa”. Głównym celem spotkań z młodzieżą jest przypomnienie zasad bezpieczeństwa przed wakacjami w sposób przystępny - przez zabawę.

Przez cały ubiegły tydzień Policjanci spotykali się z dziećmi i młodzieżą ze szkół na terenie naszego powiatu. W poniedziałek 10 czerwca, ze Szkoły Podstawowej w Radziejowicach, gdzie około 150 dzieciaków chętnie uczestniczyło w zorganizowanych zajęciach i ochoczo korzystało z przygotowanych atrakcji. We wtorek w Szkole Podstawowej w Osuchowie, oprócz uczniów miejscowej szkoły wzięli także udział uczniowie ze szkół w Lutkówce, Bobrowcach i Piekarach. W środę 12 czerwca odbyły się zajęcia w Szkole Podstawowej Bartnikach, a w czwartek w podstawówce w Miedniewicach. Ostatniego dnia spotkanie zostało zorganizowane w Miejskim Ogrodzie Jordanowskim w Żyrardowie, gdzie zaproszono uczniów z żyrardowskich szkół.

W trakcie tych kilku dni organizatorzy spotkali się z ponad 1000 dzieciaków, które do swojej dyspozycji miały atrakcje przygotowane przez policjantów, straż pożarną, Wojsko Obrony Terytorialnej, Straż Leśną, Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe oraz Państwową Straż Pożarną w Żyrardowie i Ochotniczą Straż Pożarną w Osuchowie.

Wśród atrakcji przygotowanych przez funkcjonariuszy policji znalazły się: gra wielkoformatowa o bezpieczeństwie w ruchu drogowym, alkogogle i narkogole, symulator zderzeń, symulator odczuć osób starszych, refleksomierz, konkurs plastyczny „Bezpieczne wakacje”, krzyżówki, kolorowanki, pamiątkowe odciski palców i pokaz sprzętu policyjnego wykorzystywanego podczas zabezpieczeń.

W spotkaniach uczestniczył Prezes Żyrardowskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Krzysztof Kokosza, który z dzieciakami rozmawiał o bezpieczeństwie nad wodą i uczył ich pierwszej pomocy przedmedycznej. Te spotkania na długo zapadną dzieciakom w pamięci, ponieważ miały szansę przećwiczyć sposoby postępowania w trudnych sytuacjach. W spotkaniach uczestniczyli także strażacy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Osuchowie, którzy zaznajamiali dzieci z tajnikami swojej pracy.

Kolejną służbą, której obecność była bardzo ważna, to strażnicy leśni, w trakcie tych kilku dni odwiedzili nas funkcjonariusze z Nadleśnictwa Radziwiłłów oraz Nadleśnictwa Grójec. Strażnicy leśni oprócz pokazu używanego przez nich sprzętu opowiadali zebranym o bezpiecznym wakacyjnym wypoczynku w lesie. W spotkaniach uczestniczyli także żołnierze z Wojsk Obrony Terytorialnej oraz żołnierze z 38 dywizjonu zabezpieczenia Obrony Powietrznej w Sochaczewie, którzy przygotowali między innymi pokaz sprzętu oraz symulator lotów samolotem.

Dużym zainteresowaniem cieszyły się także pokazy psów policyjnych. Na spotkanie do szkoły w Bartnikach przyjechali kursanci i instruktorzy z Zakładu Kynologii Policyjnej CSP w Sułkowicach i zaprezentowali swoje czworonogi. Mimo bardzo trudnych warunków atmosferycznych goście z Sułkowic stanęli na wysokości zadania i oprócz pokazu posłuszeństwa pokazali również sytuacje w jakich używa się psów służbowych w Policji. Na koniec środowego spotkania z przewodnikami dzieciaki mogły pogłaskać specjalnie szkolone psy, wykorzystywane do poszukiwań ludzi (grupa „mantrailer”).

Zorganizowanie „Dni Bezpieczeństwa” nie byłoby możliwe bez zaproszonych służb i instytucji, które wsparły działania organizatorów. Podziękowania kierujemy do uczestników spotkań z młodzieżą:

- Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Żyrardowie,

- Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żyrardowie,

- Zakładu Kynologii Policyjnej CSP w Sułkowicach,

- Nadleśnictwa Radziwiłłów,

- 6 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej im. rtm. Witolda Pileckiego,

- Ochotniczej Straży Pożarnej w Osuchowie,

- 38 dywizjonu zabezpieczenia Obrony Powietrznej w Sochaczewie,

- Nadleśnictwa Grójec

Organizatorzy dziękują także:

- Dyrektorowi Instytutu Transportu Samochodowego - za wypożyczenie sprzętu promującego bezpieczeństwo w ruchu drogowym,

- Dyrektorowi PGK - za pomoc przy transporcie sprzętu,

- Urzędowi Gminy w Radziejowicach za zakup nagród na konkurs plastyczny,

- Dyrektorom szkół i Miejskiego Ogrodu Jordanowskiego za udostępnienie miejsca na organizację „Dni Bezpieczeństwa”,

- Michałowi Wojciechowskiemu za oprawę muzyczną,

oraz wszystkim osobom zaangażowanym w przygotowania za wsparcie i pomoc

 

 

 

Informacja na podstawie materiału oficera prasowego KP Policji w Żyrardowie st. asp. Agnieszki Ciereszko.

 • Kolejne „Dni bezpieczeństwa” za nami
 • Kolejne „Dni bezpieczeństwa” za nami
 • Kolejne „Dni bezpieczeństwa” za nami
 • Kolejne „Dni bezpieczeństwa” za nami

Powiat Żyrardowski beneficjentem Funduszu Dróg Samorządowych

Ponad 9,7 mln zł dofinansowania z Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych trafi do sześciu samorządów subregionu płockiego. Cztery drogi powiatowe i dwie drogi gminne o łącznej długości 11,98 km zostaną wybudowane w subregionie płockim w ramach rządowego wsparcia Funduszu. Wśród dofinansowanych inwestycji znalazła się też ta, realizowana przez Powiat Żyrardowski polegająca na rozbudowie drogi powiatowej Puszcza Mariańska – Mszczonów na odcinku Wola Polska – Górki.

Symboliczne czeki na dofinansowanie zadań z programu przedstawicielom samorządów wręczyli w dniu 12 czerwca w siedzibie Delegatury Urzędu Wojewódzkiego w Płocku, Wojewoda Mazowiecki Zdzisław Sipiera, Senator RP Marek Martynowski oraz Marlena Mazurska, Kierownik Delegatury MUW w Płocku.

Czek z deklarowaną kwotą wsparcia 2.445.695 zł dla naszego Powiatu odebrała w środę Starosta Beata Sznajder. Oprócz Powiatu Żyrardowskiego dofinansowanie otrzymują także powiaty - Sierpecki, Płocki i Gostyniński oraz gminy Sanniki i Łąck.

Kwoty dofinansowania przekazane przez Wojewodę Mazowieckiego stanowią 50 proc. szacowanych kosztów inwestycji. Cele programu Fundusz Dróg Samorządowych to m.in. podniesienie poziomu i jakości życia społeczności lokalnych, zwiększenie efektywności instytucji publicznych poprzez rozwój bezpiecznej, spójnej, funkcjonalnej i efektywnej infrastruktury drogowej, a przede wszystkim poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i parametrów technicznych lokalnej sieci drogowej.

W ramach programu przewidziane jest wsparcie budowy dróg samorządowych w wysokości 36 mld zł do 2028 r. Na realizację zadań w zakresie budowy, przebudowy lub remontów dróg rozpoczynających się w tym roku dla województwa mazowieckiego zaplanowano blisko 626,86 mln zł.

 • Powiat Żyrardowski beneficjentem Funduszu Dróg Samorządowych
 • Powiat Żyrardowski beneficjentem Funduszu Dróg Samorządowych
 • Powiat Żyrardowski beneficjentem Funduszu Dróg Samorządowych
 • Powiat Żyrardowski beneficjentem Funduszu Dróg Samorządowych

,,Świat wokół nas”

W dniu 14 czerwca 2019 roku w Galerii ,,Resursa” odbył się wernisaż wystawy ,,Świat wokół nas”. Wydarzenie poprowadzili: Bożena Liszewska – dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury w Żyrardowie i Łukasz Kasperczyk – dyrektor Wydziału Promocji i Kultury Miasta Żyrardowa.

,,Świat wokół nas” to już trzecia wystawa w Galerii ,,Resursa” prezentująca dokonania artystyczne Dziecięcej Akademii Plastycznej działającej w Młodzieżowym Domu Kultury w Żyrardowie. W roku 2015 zorganizowano ekspozycję ,,Tęczą malowane” (I Powiatowa Wystawa Plastyczna Dziecięcej Akademii Plastycznej), na której zaprezentowano dzieła małych twórców z terenu całego powiatu żyrardowskiego. Rok później w tym samym miejscu pokazano wystawę ,,Żyrardów ma 100 lat”, będącą podsumowaniem powiatowego konkursu plastycznego, zorganizowanego dla uświetnienia 100.lecia nadania praw miejskich miastu Żyrardów. W roku 2017 zaprezentowano ,,Bajkowy Świat” (II Powiatowa Wystawa Plastyczna Dziecięcej Akademii Plastycznej) Wystawę można zwiedzać do końca wakacji. Sztuka dziecka choć niezwykła i oryginalna ciągle jest mało znana szerszemu gronu odbiorcy. Rzadko jest też eksponowana w galeriach i muzeach, które nie specjalizują się w pokazywaniu tego typu twórczości. Nie wszystkie wytwory plastycznej aktywności dzieci można nazwać sztuką. Powstaje ona dopiero w sprzyjających warunkach, najczęściej pod kierunkiem doświadczonych nauczycieli. Tak właśnie dzieje się na zajęciach Dziecięcej Akademii Plastycznej, które umożliwiają rozwijanie pasji plastycznych małych twórców. Program zajęć pozwala pogłębić i utrwalić wrodzone zdolności plastyczne, rozwijać wyobraźnię i zdolności manualne. Efekty tej pracy można podziwiać na wystawie ,,Bajkowy Świat”, będącej prezentacją pracowni plastycznych prowadzonych przez dwójkę nauczycieli - Bożenę Liszewską i Zbigniewa Kołaczka. Wystawa gromadzi prace dzieci w wieku od 6 do 17 lat, wykonane różnymi technikami plastycznymi. Są zatem pastele, akwarele, jak i gwasze. Tematyka prac skupia się na otaczającym dzieci świecie. Nie brakuje też prac będących ilustracjami do bajek, baśni i legend. Wiele prac stanowi własną interpretację bajkowych opowieści, będąc odwołaniem do świata dziecięcych marzeń i fantazji. Są też realizacje ukazujące życie codzienne i zabawy dzieci. Łączy je jednak jedno. Te niezwykłe i jakże barwne prace ukazują świat widziany oczami małych artystów. Ich dzieła powstały w wyniku działania nieskrępowanej wyobraźni, w oparciu o wiedzę na temat świata zewnętrznego i wewnętrznego. Szczerości wypowiedzi mógłby pozazdrościć im niejeden profesjonalny twórca. Ekspresja, emocje, ogromna pasja i entuzjazm towarzyszący powstającym pracom to cechy wyróżniające pokazywaną kolekcję. Twórczość dzieci zachwyca nie tylko oryginalnością, nieskrępowaniem, ale przede wszystkim świeżością rozwiązań. Nie ma jeszcze tych cech, które charakteryzują sztukę profesjonalną. To dziecięca szczerość wypowiedzi, która góruje nad perfekcyjną zręcznością manualną popartą rozbudowanym warsztatem dojrzałego artysty, wzbudza w odbiorcy, zwłaszcza dorosłym wiele pozytywnych emocji. Sprawia, że na ,,świat wokół nas” spojrzymy oczyma dzieci. Dziecięca Akademia Plastyczna to popularna forma zajęć pozalekcyjnych jest prowadzona nieprzerwanie od ponad trzydziestu lat w Młodzieżowym Domu Kultury. O wysokim poziomie edukacji plastycznej żyrardowskiej placówki świadczą liczne sukcesy wychowanków w najbardziej prestiżowych konkursach ogólnopolskich i międzynarodowych. Ich prace były nagradzane i eksponowane na wystawach, między innymi w Japonii, Indiach, Niemczech, Finlandii, Czechach, Białorusi, Słowenii, Macedonii i Łotwie. Młodzieżowy Dom Kultury będący Powiatową Placówką Oświatową ma ogromny wkład w upowszechnianie sztuki dziecka. Cyklicznie organizuje wystawy i konkursy plastyczne. Dokonania artystyczne pokazuje również poza swoją siedzibą. Placówka posiada stronę internetową (www.mlodek.pl) na której zamieszczane są fotogalerie  prac plastycznych dzieci, które są wysyłane na konkursy plastyczne.  

 • ,,Świat wokół nas”
 • ,,Świat wokół nas”
 • ,,Świat wokół nas”
 • ,,Świat wokół nas”
 • ,,Świat wokół nas”
 • ,,Świat wokół nas”
 • ,,Świat wokół nas”
 • ,,Świat wokół nas”
 • ,,Świat wokół nas”
 • ,,Świat wokół nas”
 • ,,Świat wokół nas”
 • ,,Świat wokół nas”
 • ,,Świat wokół nas”
 • ,,Świat wokół nas”
 • ,,Świat wokół nas”

Powiat podsumował rok sportowy

W piątek 14 czerwca już po raz czwarty na Gali Sportu Powiatowego nagrodzono najlepszych młodych sportowców naszego powiatu oraz podsumowano rywalizację szkół w 3 kategoriach w ramach Międzyszkolnych Igrzysk Powiatu Żyrardowskiego. Galę prowadzili Wicestarosta Krzysztof Dziwisz (pomysłodawca i główny organizator), Menager Sportu Michał Ochnicki oraz Powiatowy Koordynator Sportu Kamil Owczarek.

Za wysokie miejsca w Rankingu Igrzysk Starosta Beata Sznajder i Wicestarosta Krzysztof Dziwisz przekazali najlepszym szkołom statuetki, dyplomy oraz nagrody finansowe na zakup sprzętu sportowego. Dyplomy uznania otrzymali także dyrektorzy szkół, koordynatorzy, współorganizatorzy i wolontariusze, sponsorzy, a przede wszystkim uczniowie za godne reprezentowanie powiatu na sportowych arenach Mazowsza oraz na finałach krajowych.

W programie Gali wręczanie dyplomów i trofeów przeplatały występy artystyczne wokalistek z Młodzieżowego Domu Kultury oraz pokaz sztuk walki przygotowany przez zawodników z Academia Gorilla Żyrardów. Dużym zainteresowaniem cieszył się także konkurs wiedzy o powiecie i sporcie, w którym uczniowie mogli zdobyć wiele atrakcyjnych nagród. Statuetki, dyplomy oraz bony finansowe, pierwszy raz w rozszerzonej formule i zwiększonej wysokości - dla 4 szkół z każdej kategorii (I miejsca po 700 zł, II po 500 zł, III po 300 zł, IV po 200 zł), w Rankingu Igrzysk w Klasyfikacji Generalnej Międzyszkolnych Igrzysk Powiatu Żyrardowskiego otrzymały najlepsze szkoły.

Podsumowując dotychczasowe IV edycje widać, że co roku zwiększa się ilość uczestników a co za tym idzie popularyzacja sportu wśród młodzieży poprzez Międzyszkolne Igrzyska jest jak najbardziej potrzebna. Dzięki powstaniu tego typu rywalizacji została zapełniona nisza, która istniała przez wiele lat w naszym regionie. Wysiłki te zostały dostrzeżone przez Szkolny Związek Sportowy, który nagrodził pomysłodawcę i głównego organizatora Międzyszkolnych Igrzysk Powiatu Żyrardowskiego Wicestarostę Krzysztofa Dziwisza medalem za zasługi dla sportu szkolnego. Wręczenia dokonał Prezes Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego w Sochaczewie Mirosław Domińczak

Dużym wsparcie przy organizacji gali był udział sponsorów tj.:

 • Ministerstwo Sportu i Turystyki
 • Pepsico
 • Mars Polska
 • Pomona Company
 • Fabryka Lodów GM Zielińscy
 • Sklep Wasze Zdrowie

Podziękowania należą się także zaangażowanym w przygotowania pracownikom hali „Elektryk” oraz wolontariuszom.

Poniżej podsumowanie powiatowego roku sportowego, poznajmy najlepsze placówki szkolne.

Szkoły Podstawowe (kategoria dzieci):

I miejsce Szkoła – Podstawowa nr 3 w Żyrardowie - 129 pkt.

II miejsce - Szkoła Podstawowa w Radziejowicach - 127 pkt.

III miejsce - Zespół Szkolno – Przedszkolny w Wiskitkach - 99 pkt.

IV miejsce - Zespół Szkolno – Przedszkolny w Puszczy Mariańskie - 84 pkt.j

V miejsce - Szkoła Podstawowa nr 2 w Żyrardowie - 72 pkt.

Szkoły Podstawowe (kategoria młodzież):

I miejsce Szkoła – Zespół Szkolno – Przedszkolny w Wiskitkach - 186 pkt.

II miejsce - Szkoła Podstawowa nr 3 w Żyrardowie - 136 pkt.

III miejsce - Szkoła Podstawowa w Radziejowicach - 127 pkt.

IV miejsce - Szkoła Podstawowa w Mszczonowie - 112 pkt.

V miejsce - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Puszczy Mariańskiej - 81 pkt.

Szkoły Ponadpodstawowe

I miejsce - Liceum Ogólnokształcącego im. S. Żeromskiego w Żyrardowie - 243 pkt.

II miejsce - I miejsce Zespół Szkół nr 3 w Wiskitkach - 161 pkt.

III miejsce – II miejsce Liceum Ogólnokształcące im. C. Tańskiego w Puszczy Mariańskiej - 137 pkt.

IV miejsce – Zespół Szkół nr 1 w Żyrardowie - 134 pkt.

V miejsce - Zespół Szkół w Mszczonowie - 133 pkt.

Za działanie na rzecz Międzyszkolnych Igrzysk Powiatu Żyrardowskiego medale otrzymali:

 • Prezydent Miasta Żyrardowa – Lucjan Krzysztof Chrzanowski
 • Wójt Gminy Radziejowice - Urszula Ciężka
 • Burmistrza Mszczonowa – Józef Grzegorz Kurek
 • Wójt Gminy Puszcza Mariańska - Michał Staniak
 • Wójt Gminy Wiskitki - Rafał Mitura
 • Prezes AQUA ŻYRARDÓW Sp. z o. o. Ryszard Adamiak
 • Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 w Żyrardowie - Barbary Gruchal (Gospodarz Gali Sportu Powiatowego)
 • Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Żyrardowie – Małgorzaty Chaber
 • Dyrektor Szkoły Podstawowej w Osuchowie - Urszula Gowin
 • Dyrektor Szkoły Podstawowej w Radziejowicach - Irena Sosnowska,
 • Dyrektor Szkoły Podstawowej w Mszczonowie – Anna Rusinowska
 • Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wiskitkach – Ewy Częścik
 • Dyrektor Zespołu Szkół nr 3 w Wiskitkach – Joanna Wiśniewska
 • Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 w Żyrardowie - Mirosława Barańska
 • Paweł Zielińskiego
 • Łukasz Janicki
 • Grzegorz Materski
 • Paweł Promowicz
 • Krzysztof Kurzepa
 • Aleksandra Wójcicka
 • LKS Osuchów
 • Grupa Mundial de Żyrardów

Również uczniowie zostali nagrodzeni za wybitne osiągnięcia i godne reprezentowanie swoich szkół oraz powiatu na zawodach gminnych, powiatowych, międzypowiatowych, wojewódzkich oraz krajowych. Indywidualnie nagrody otrzymali - Łukasz Centkowski z Osuchowa za III miejsce w przełajach w Mistrzostwach Polski i Barbara Rozwenc ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Żyrardowie za VIII miejsce w biegach przełajowych także w Mistrzostwach Polski. 

Galę podsumował Wicestarosta Krzysztof Dziwisz i zaprosił zebranych na poczęstunek.

 • Powiat podsumował rok sportowy
 • Powiat podsumował rok sportowy
 • Powiat podsumował rok sportowy
 • Powiat podsumował rok sportowy
 • Powiat podsumował rok sportowy
 • Powiat podsumował rok sportowy
 • Powiat podsumował rok sportowy
 • Powiat podsumował rok sportowy
 • Powiat podsumował rok sportowy
 • Powiat podsumował rok sportowy
 • Powiat podsumował rok sportowy
 • Powiat podsumował rok sportowy
 • Powiat podsumował rok sportowy
 • Powiat podsumował rok sportowy
 • Powiat podsumował rok sportowy
 • Powiat podsumował rok sportowy
 • Powiat podsumował rok sportowy
 • Powiat podsumował rok sportowy
 • Powiat podsumował rok sportowy
 • Powiat podsumował rok sportowy
 • Powiat podsumował rok sportowy
 • Powiat podsumował rok sportowy
 • Powiat podsumował rok sportowy
 • Powiat podsumował rok sportowy
 • Powiat podsumował rok sportowy
 • Powiat podsumował rok sportowy
 • Powiat podsumował rok sportowy
 • Powiat podsumował rok sportowy
 • Powiat podsumował rok sportowy
 • Powiat podsumował rok sportowy
 • Powiat podsumował rok sportowy
 • Powiat podsumował rok sportowy
 • Powiat podsumował rok sportowy
 • Powiat podsumował rok sportowy
 • Powiat podsumował rok sportowy
 • Powiat podsumował rok sportowy
 • Powiat podsumował rok sportowy
 • Powiat podsumował rok sportowy
 • Powiat podsumował rok sportowy
 • Powiat podsumował rok sportowy

ALERT RCB – BURZE Z GRADEM WE WSCHODNIEJ POŁOWIE POLSKI

Intensywne burze, miejscami z gradem oraz towarzyszący im wiatr, w porywach do 110-115 km/h – z takim scenariuszem, wg prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, możemy mieć do czynienia we wschodniej połowie kraju. Niebezpieczne zjawiska są przewidywane w pasie od północno-wschodnich, wschodnich, centralnych do południowo-wschodnich województw. W związku z tym, że prawdopodobieństwo ich wystąpienia IMGW ocenił wysoko – 80-85%, dyrektor Rządowego Centrum Bezpieczeństwa uruchomił Alert RCB.

SMS z ostrzeżeniami został wysłany do mieszkańców województw:

 • warmińsko-mazurskiego,
 • mazowieckiego,
 • podlaskiego,
 • lubelskiego,
 • świętokrzyskiego,
 • łódzkiego,
 • śląskiego,
 • kujawsko-pomorskiego,
 • pomorskiego – powiaty: Gdańsk, gdański, kwidzyński, malborski, nowodworski, starogardzki, sztumski, tczewski,
 • wielkopolskiego – powiaty: kępiński, ostrzeszowski, kaliski, Kalisz, turecki, kolski, koniński, Konin,
 • małopolskiego – powiaty: tarnowski, Tarnów, brzeski, bocheński, wielicki, myślenicki, suski, wadowicki, oświęcimski, krakowski, Kraków, proszowicki, dąbrowski, miechowski, olkuski, chrzanowski,
 • podkarpackiego – powiaty: dębicki, mielecki, tarnobrzeski, Tarnobrzeg, stalowowolski, niżański, kolbuszowski, ropczycko-sędziszowski, Rzeszów, rzeszowski, jarosławski, lubaczowski, przeworski, leżajski, łańcucki.

Treść Alertu RCB:

Uwaga! Po południu i w nocy (13/06) silny wiatr, burze i grad. Możliwe przerwy w dostawie prądu. Nie chowaj się pod drzewami. Jeśli możesz, zostań w domu.

Przewidywane porywy wiatru to 110- 115 km/h i stanowią zagrożenie, dlatego:

 • należy usunąć z parapetów i podwórek wszystkie przedmioty, które mogą zostać porwane przez wiatr;
 • przeparkować samochód w bezpieczne miejsce, jeżeli wcześniej był zaparkowany pod drzewami;
 • zamknąć okna i drzwi;
 • pozostać w domu, jeżeli jest to możliwe.

Należy pamiętać, że burza jest niebezpiecznym zjawiskiem dlatego należy:

 • unikać przebywania pod drzewami,
 • unikać przebywania na otwartej przestrzeni,
 • jak najszybciej znaleźć bezpieczne schronienie, jeżeli jesteśmy poza domem;
 • pozostać w samochodzie (jeżeli jesteśmy akurat w podróży) – samochód stanowi dobrą ochronę przed uderzeniem pioruna,
 • rozproszyć się na odległość kilkudziesięciu metrów, jeżeli na otwartej przestrzeni przebywamy w grupie – chodzi o to, aby w przypadku uderzenia pioruna część grupy mogła udzielić pomocy porażonym.

Silny wiatr może uszkodzić linie energetyczne, dlatego należny się przygotować na przerwy w dostawie prądu.

O przypadkach, które mają znaczenie dla bezpieczeństwa należy informować straż pożarną dzwoniąc pod numer alarmowy 112 lub 998.

 • ALERT RCB

Otwarcie boiska i piknik sportowy w Mszczonowie

Starosta Beata Sznajder, Przewodniczący Rady Powiatu Klaudiusz Stusiński, Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Mszczonowie Mariola Mońko i Dyrektor Zespołu Szkół w Mszczonowie Dorota Powązka zapraszają na uroczyste otwarcie kompleksu sportowego przy LO i ZS w Mszczonowie, które odbędzie się 14 czerwca 2019 r. o godz. 15.00 przy ul. Maklakiewicza 18. Chwilę po oficjalnym otwarciu odbędzie się Rodzinny Piknik Sportowy przygotowany przez nauczycieli i uczniów szkół. Dla uczestników przewidziano mnóstwo gier i zabawa rekreacyjnych, nagrody rzeczowe oraz pyszną grochówkę.

 • Otwarcie boiska i piknik sportowy w Mszczonowie

UWAGA !!! KOMUNIKAT O ZMIANIE GODZIN PRACY URZĘDU.

 

Informujemy, iż w związku z falą upałów ,

dniach 13  i 14  czerwca (czwartek i piątek)

Starostwo Powiatowe w Żyrardowie

czynne będzie  w godzinach 

od 7.00 do  14.00.

Za utrudnienia przepraszamy.

 

Erasmus + 600 tysięcy dla powiatowych szkół

W tym tygodniu Narodowa Agencja Programu Erasmus+ ogłosiła listę rankingową z wynikami konkursu wniosków złożonych w ramach Akcji 1. Mobilność uczniów i kadry  sektora kształcenia szkolenia zawodowego. Są powody do radości, w tym roku szczególne. W powiatowych technikach od kilku lat trudno wyobrazić sobie staże bez zagranicznych wyjazdów. Najlepsi uczniowie Zespołu Szkół Nr 3 w Wiskitkach, Zespołu Szkół Nr 2 w Żyrardowie oraz Zespołu Szkół w Mszczonowie ok kilku lat uczą się praktycznej strony zawodu od najlepszych pracodawców w Czechach, Austrii, Grecji, Włoszech i Irlandii. Do tego elitarnego grona dołącza żyrardowski „Elektryk, czyli Zespół Szkół Nr 1.

Europejski debiut „Elektryka”

Projekt „Profesjonalny Elektryk – technicy z ZS 1 na praktyce zawodowej w Portugalii” dedykowany jest 32 uczniom technikum kształcącym się w zawodach: informatyk, mechatronik, logistyk i technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. Projekt będzie realizowany we współpracy z firmą Braga Mob z Portugalii. Uczniowie wyjadą do Bragi na trzytygodniowy staż, podczas którego będą realizować program praktyk zawodowych w firmach i przedsiębiorstwach. Projekt zakłada 4 wyjazdy dla 8 osobowych grup uczniów, którym towarzyszył będzie opiekun – nauczyciel ze szkoły. Przed wyjazdem uczestnicy otrzymają wsparcie językowe, pedagogiczne, kulturowe, logistyczne i praktyczne. Dzięki udziałowi w projekcie szkoła uatrakcyjni metody pracy i ofertę edukacyjną, a także wzmocni swój wizerunek dając uczniom możliwości rozwoju zawodowego i osobistego. Projekt o wartości 76 156,00 EUR w całości finansowany jest ze środków Unii Europejskiej.

Nieustanne greckie wakacje w Wiskitkach

Erasmus kolejny raz zawitał do Zespołu Szkół nr 3 w Wiskitkach. Projekt „Praktyki zagraniczne szansą na rozwój zawodowy dla uczniów Zespołu Szkół nr 3 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Wiskitkach” został zatwierdzony w tym konkursie, a to oznacza kolejne praktyki zagraniczne w Grecji dla uczniów Technikum w Wiskitkach. W tej edycji zakwalifikowani zostali uczniowie Technikum Hotelarskiego oraz, i tu nowość,  Technikum Informatycznego.  W projekcie weźmie udział 30 uczniów, a z  każdego zawodu wytypowanych zostanie 15 uczniów, którzy będą zdobywać praktyczne umiejętności zawodu hotelarza lub informatyka. Zakwalifikowana grupa na przełomie września i października spędzi dwa tygodnie w miejscowości San Panteleimon. W programie praktyk przewidziano intensywne zdobywanie wiedzy i umiejętności dla zawodu technik hotelarstwa i technik informatyk oraz kształtowanie kompetencji personalnych  i społecznych, które są kluczem do zawodowego sukcesu. Projekt „Praktyki zagraniczne szansą na rozwój zawodowy dla uczniów Zespołu Szkół nr 3 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Wiskitkach” pokrywa w pełni koszty podróży i pobytu wszystkich uczestników wraz z opiekunami, a przyznane dofinansowanie wynosi 54603,00 EUR.

W rezerwie nadzieja

Pozytywnie ocenione zostały również projekty złożone przez Zespół Szkół w Mszczonowie oraz Zespół Szkół Nr 2 w Żyrardowie. Obydwa dotyczą organizacji staży w Grecji. Jednak te przedsięwzięcia trafiły na listę rezerwową i oczekują na dodatkowe wsparcie unijne tym razem z programu POWER. Doświadczenie szkół pokazuje, że nadzieję warto mieć do końca, bowiem w historii nawet kilka projektów otrzymało wsparcie właśnie z listy rezerwowej.

Każdy taki wyjazd na europejskie staże jest nie lada gratką dla uczniów. Dla większości z nich jest to pierwsza podróż zagraniczna. Najważniejsze są jednak umiejętności zdobyte w środowisku międzynarodowym, a potwierdzone europejskimi certyfikatami. Dla absolwentów powiatowych szkół jest to furtka do prawdziwej kariery zawodowej.  

 • Erasmus +

UWAGA !!! KOMUNIKAT O ZMIANIE GODZIN PRACY URZĘDU.

W związku z fala upałów informujemy,

że w dn. 11 i 12 czerwca Starostwo Powiatowe

będzie czynne do godziny 14.00.

Za utrudnienia przepraszamy.

Wyróżnienie dla Magdy w konkursie "Fredro w malarstwie i rysunku"

Nowodworski Ośrodek Kultury w Nowym Dworze Mazowieckim i Towarzystwo Historyczne im. Szembeków byli organizatorami III edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego "Dzieła Aleksandra Fredry  w Malarstwie i Rysunku". W konkursie udział wzięli uczniowie klas 1-8 szkół podstawowych, gimnazjaliści oraz uczniowie szkół średnich. Zadanie konkursowe polegało na  wykonaniu pracy inspirowanej dziełem Aleksandra Fredry (wiersz, bajka, komedia itp.). Komisja doceniła pracę Magdaleny Obraniak z Młodzieżowego Domu Kultury w Żyrardowie, przyznając jej wyróżnienie za ilustrację wiersza „Małpa w kąpieli”. Magdalena uczestniczy w zajęciach Dziecięcej Akademii Plastycznej prowadzonej przez Panią Bożenę Liszewską. 

 • Wyróżnienie dla Magdy
 • Wyróżnienie dla Magdy
 • Wyróżnienie dla Magdy
 • Wyróżnienie dla Magdy

Z książką na zieloną trawkę

Niezwykle kulturalnie i interesująco zapowiada się początek weekendu w Zespole Szkół Nr 1 w Żyrardowie. Nauczyciele i uczniowie „Elektryka” włączyli się w ogólnopolską akcję „Jak nie czytam, jak czytam”. W piątek 7 czerwca na dziedzińcu szkolnym młodzież wspólnie z zaproszonymi gośćmi wpadnie w szalony wir „Czytania na trawie”. Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 10.00 happeningiem przygotowanych przez uczniów klasy fotografii i multimediów „Żywe obrazy”, żeby kilkanaście minut później zaprosić gości do czytania wybranych fragmentów literackich. Spotkanie z żywym słowem zwieńczone będzie wspólną fotografią. Akacja odbędzie się bez względu na pogodę. W razie deszczu dyrektor Barbara Gruchal zaprasza do sali konferencyjnej w budynku szkoły.

Przypomnijmy, że Zespół Szkół Nr 1 w Żyrardowie otrzymał dofinansowanie w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”. Zgodnie z założeniami Programu doposażenie bibliotek szkolnych w atrakcyjne dla uczniów książki ma ułatwić kształcenie w zakresie edukacji czytelniczej oraz rozwijać zainteresowania dzieci i młodzieży. Szczególne znaczenie ma tu kreowanie twórczych postaw uczniów. Do tej pory Szkoła zorganizowała spotkania literackie „Dziewczyny Wyklęte” i konkurs „Potyczki z Językowymi Łamańcami”. Szkoła otrzymała w sumie 15000 zł, z czego 12.000 zł stanowi ministerialną dotację, 3000 zł wkład samorządu Powiatu Żyrardowskiego. Zgodnie z określonym przez MEN regulaminem z tych pieniędzy  nie wolno kupować podręczników i w całości muszą być przeznaczone na zakup beletrystyki. Dodatkowo dyrekcja szkoły zakupiła nowe regały do biblioteki.

 • Z książką na zieloną trawkę

Szczęśliwy "Kulturomaniak 2019"

Gminne Centrum Kultury w Mrozach już po raz XIII jest organizatorem Wojewódzkiego Przeglądu Twórczości Artystycznej „KULTUROMANIAK 2019”, który od trzech edycji przyjął formę dwuetapową w kategoriach tematycznych: taniec, śpiew i teatr. Pierwszy etap polegał na nadesłaniu nagrań i wyłonieniu najlepszych prezentacji. Celem przeglądu było umożliwienie utalentowanym osobom z terenu Mazowsza prezentacji ich osiągnięć oraz wspieranie amatorskiej działalności kulturalnej. W tym roku Młodzieżowy Dom Kultury w Żyrardowie reprezentowały: Antonina Dropińska, Zofia Świder uczestniczki zespołu wokalnego „Szałaputy” oraz zespół wokalny „Igraszka” w składzie: Małgorzata Chudy, Zofia Dropińska, Zofia Gołdak, Karolina Lechniak, Oliwia Tomaszewska, Olga Stawicka, Maja Stefańska, Emilia Ślęzak i Gabriela Wąsikowska. Na podstawie wysłanych nagrań wideo wszystkie wyżej wymienione osoby i zespół zakwalifikowały się do ścisłego finału. Komisja konkursowa w składzie: Sylwia Przetak – wokalistka estradowa, solistka Studia Accantus, chórzystka programu Twoja Twarz Brzmi Znajomo, Paweł Izdebski – laureat wielu konkursów wokalnych, uczestnik programu Bitwa na Głosy w drużynie Pauliny i Natalii Przybysz, Jakub Jurzyk – wokalista, finalista IV edycji programu X Factor, aktor dubbingowy współpracujący z Disney Polska, czy Netflix - spośród wszystkich prezentacji postanowiła nagrodzić Zofię Świder, która w swojej kategorii wiekowej (szkoły podstawowe kl. I-III) na 24 finalistów otrzymała wyróżnienie, a także zespół wokalny „Igraszka”, który na 34 prezentacje w kategorii (szkoły podstawowe kl. IV-VI) również otrzymał wyróżnienie. Należy zaznaczyć, iż zespół był najmłodszy w swojej grupie wiekowej. Na co dzień zarówno Zofia Świder, Antonina Dropińska, jak i zespół wokalny „Igraszka” pracują pod okiem Urszuli Izdebskiej i Aleksandry Rudzińskiej. Finał przeglądu, koncert i uroczyste wręczenie nagród odbył się 26.05.2019r. Gratulujemy wszystkim wyróżnionym i życzymy dalszych sukcesów.

 • "Kulturomaniak 2019"
 • "Kulturomaniak 2019"
 • "Kulturomaniak 2019"
 • "Kulturomaniak 2019"
 • "Kulturomaniak 2019"
 • "Kulturomaniak 2019"
 • "Kulturomaniak 2019"
 • "Kulturomaniak 2019"
 • "Kulturomaniak 2019"
 • "Kulturomaniak 2019"
 • "Kulturomaniak 2019"
 • "Kulturomaniak 2019"

Kalendarium

Kalendarz

«czerwiec 2024»
PnWtŚrCzwPtSobNd
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Planowane wydarzenia:

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Banery

Banery

Zarząd Powiatu

Stopka

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
96-300 Żyrardów
ul. Limanowskiego 45
NIP: 838-16-10-589
REGON: 750151250

Godziny pracy urzędu:

Dzień Godzina
poniedziałek:  8.00 - 16.00
wtorek:  8.00 - 16.00
środa:  8.00 - 17.00
czwartek:  8.00 - 16.00
piątek:  8.00 - 15.00

 

Kontakt telefoniczny:

Dział
Numer tel
Centrala telefoniczna  +48 46 856 61 00
Biuro obsługi – kancelaria  +48 46 856 61 65
Sekretariat Zarządu  +48 46 856 61 22
Biuro Rady  +48 46 856 61 51

 

E-mail:
starosta@powiat-zyrardowski.pl
starostwo@powiat-zyrardowski.pl

Inspektor Ochrony Danych Joanna Trusińska

tel.: 22 350 01 40, iod@powiat-zyrardowski.pl

Nasz powiat

 • mapa powiatu żyrardowskiego
 • Żyrardów
 • Mszczonów
 • Puszcza Mariańska
 • Radziejowice
 • Wiskitki