Treść strony

ARIMR informuje

O miesiąc, do 30 czerwca 2020 r., został wydłużony termin składania wniosków na „Modernizację gospodarstw rolnych” w obszarze D i „Restrukturyzację małych gospodarstw”. Pierwotnie nabór wniosków ogłoszony był do 29 maja.

– Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom beneficjentów przedłużone zostały terminy składania wniosków na działania „Modernizacja gospodarstw rolnych (obszar D)” oraz „Restrukturyzacja małych gospodarstw” – poinformował Tomasz Nowakowski, Prezes ARiMR.
Rolnicy, którzy chcą ubiegać się o środki w ramach tych dwóch popularnych naborów mają czas na złożenie wniosków do 30 czerwca 2020 r.

Modernizacja w obszarze D to działanie skierowane do rolników posiadających gospodarstwa o wielkości ekonomicznej od 13 tys. do 200 tys. euro. O wsparcie może ubiegać się wspólnie kilku rolników. W tym przypadku wielkość ekonomiczna pojedynczego gospodarstwa może być mniejsza niż 13 tys. euro, przy czym suma wielkości ekonomicznej wszystkich gospodarstw musi wynosić co najmniej 15 tys. euro, a po zrealizowaniu inwestycji wielkość ekonomiczna gospodarstwa każdego ze wspólnie wnioskujących rolników osiągać wartość co najmniej 13 tys. euro.

Przyznawane w ramach Modernizacji gospodarstw rolnych wsparcie ma formę dofinansowania poniesionych na realizację inwestycji kosztów kwalifikowanych. Standardowo jest to 50%. Tylko w przypadku, gdy o pomoc ubiega się młody rolnik, lub gdy wniosek składa wspólnie kilku rolników poziom wsparcia może być wyższy i wynieść 60%. Maksymalna kwota dofinansowania to 500 tys. zł, przy czym dla inwestycji niezwiązanych bezpośrednio z budową czy modernizacją budynków inwentarskich, w tym ich wyposażeniem lub budową, lub modernizacją magazynów paszowych w gospodarstwach, w których jest prowadzona produkcja zwierzęca, rolnik może otrzymać do 200 tys. zł.

W ramach „Restrukturyzacji” o wsparcie finansowe może starać się rolnik posiadający gospodarstwo obejmujące co najmniej 1 ha użytków rolnych lub nieruchomość służącą do prowadzenia produkcji w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej. Wielkość ekonomiczna takiego gospodarstwa nie może przekraczać 13 tys. euro. Wsparcie na rozwój małych gospodarstw to 60 tys. zł bezzwrotnej premii wypłacanej w dwóch ratach: 80 proc. (48 tys. zł) po spełnieniu warunków określonych w decyzji o przyznaniu pomocy, a 20 proc. (12 tys. zł) po prawidłowej realizacji biznesplanu.

Dotację można przeznaczyć wyłącznie na działalność rolniczą lub przygotowanie do sprzedaży produktów rolnych wytworzonych w gospodarstwie. Co najmniej 80 proc. otrzymanej premii należy wydać na inwestycje w środki trwałe.

W obu naborach wnioski o przyznanie pomocy należy dostarczać do oddziałów regionalnych ARiMR. Można je złożyć w formie dokumentu elektronicznego na elektroniczną skrzynkę podawczą, za pośrednictwem platformy ePUAP lub przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce Pocztą Polskiej. Dokumenty można również dostarczyć do specjalnych wrzutni, które ustawione są w placówkach terenowych Agencji, więcej na stronie Agencji

ARIMR przypomina też, że rolnicy posiadający mniej niż 10 ha gruntów ornych również w tym roku mogą złożyć, zamiast e-wniosku o płatności bezpośrednie i obszarowe z PROW 2014-2020, oświadczenie potwierdzające brak zmian w stosunku do wniosku z roku poprzedniego. Ostatnim dniem na złożenie oświadczenia w tegorocznym naborze będzie poniedziałek, 8 czerwca. To efekt wejścia w życie znowelizowanej ustawy o COVID-19, która przywraca bieg terminów.

W tym roku po raz kolejny rolnicy starający się o dopłaty bezpośrednie lub obszarowe mogą skorzystać z ułatwienia jakim jest możliwość złożenia oświadczenia potwierdzającego brak zmian w odniesieniu do wniosku o przyznanie płatności złożonego w 2019 r. Złożenie oświadczenia jest równoznaczne ze złożeniem wniosku o przyznanie płatności na rok 2020. Tegoroczna kampania rozpoczęła się 1 marca, jednak w związku z wprowadzeniem w Polsce stanu epidemii, od 31 marca zawieszony został bieg terminów.

16 maja weszły w życie przepisy przywracające bieg terminów, a co za tym idzie, zawieszony wcześniej termin na złożenie oświadczeń zostaje przywrócony. Ostatnim dniem na skuteczne złożenie oświadczenia będzie poniedziałek, 8 czerwca 2020 r.

Oświadczenia mogą składać rolnicy, którzy zadeklarowali we wniosku złożonym w 2019 r. powierzchnię gruntów ornych mniejszą niż 10 ha, potwierdzają brak zmian, chcą ubiegać się o te same płatności i w roku minionym wnioskowali wyłącznie o:

 • jednolitą płatność obszarową, płatność za zazielenienie, płatność dodatkową, płatność związaną do powierzchni uprawy chmielu, płatność do owiec i płatność do kóz, płatność niezwiązaną do tytoniu;
 • płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami (płatność ONW) (PROW 2014-2020);
 • wypłatę pomocy na zalesianie (PROW 2007-2013);
 • ARIMR informuje
 • ARIMR informuje

Będzie remont drogi powiatowej Nr 4730W

Starosta Powiatu Żyrardowskiego ogłosił przetarg na wykonanie remontu drogi powiatowej 4730W w Żyrardowie na odcinkach: ul. Jana Skrowaczewskiego –od ul. 1 Maja do ul. Marii Nietrzebki, ul. rtm. Witolda Pileckiego – na odcinku od ul. kpt. Stanisława Pałaca do ul. Józefa Mireckiego i ul. Józefa Mireckiego – na odcinku od ul. rtm. Witolda Pileckiego do rowu 51 (przy Szkole Podstawowej nr 6 w Żyrardowie)”.

Zamówienie obejmuje roboty polegające na: ułożeniu w pasie jezdni geosiatki szklanej lub syntetycznej siatki zbrojeniowej, położeniu warstwy wyrównawczej z mieszanki mineralno-bitumicznej o gr. 4 cm i warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-bitumicznej o gr. 4 cm, a także regulacji studzienek dla kratek ściekowych i regulacji studzienek telefonicznych, ułożeniu chodników z kostki brukowej oraz obrzeży i krawężników. Łączna długość odcinków objętych remontem wynosi 2283,8 m. Termin składania ofert upływa z dniem 3 czerwca 2020 r.

Ogłoszenie o przetargu

 • data: 2020-05-21
 • remont drogi
 • remont drogi
 • remont drogi
 • remont drogi
 • remont drogi
 • remont drogi
 • remont drogi
 • remont drogi

Informacja dla klientów

Szanowni Państwo

 • Informujemy, że z dniem 18 maja 2020 r. Starostwo Powiatowe w Żyrardowie wznawia w ograniczonym zakresie obsługę klientów oraz funkcjonowanie kasy.
 • Zalecamy korzystanie w kasie z płatności kartą płatniczą.

Klienci przyjmowani będą pojedynczo, w maseczkach, po uprzedniej dezynfekcji rąk.

 • Przy stanowisku obsługi może przebywać wyłącznie jeden klient.
 • Zachęcamy do załatwiania spraw np. zgłoszenie zbycia/nabycia pojazdu przez Internet za pośrednictwem: www.esp.pwpw.pl lub pozostawienia korespondencji w skrzynce umieszczonej przy wejściu w siedzibie Starostwa.
 • informacja dla klientów

Najwyższy czas pomyśleć o wyborze szkoły

Nie wiemy dziś kiedy rozpocznie się rekrutacja do szkół ponadpodstawowych, ale czas zastanowić się nad wyborem szkoły. Powiat Żyrardowski przygotował szeroką ofertę edukacyjną, co najważniejsze niezwykle nowoczesną i atrakcyjną. Ten rok jest wyjątkowy, bowiem epidemia koronawirusa spowodowała trwającą już ponad dwa miesiące przerwę w tradycyjnym systemie zajęć szkolnych, a alternatywą dla niej jest zdalne nauczanie. Czy w nowym roku szkolnym wrócimy do tradycyjnych metod, czy będziemy kontynuować zdalne nauczanie, to uspokajamy młodzież - w powiatowych szkołach dla nikogo miejsca nie zabraknie.

Starostowie Beata Sznajder i Krzysztof Dziwisz zachęcają do wyboru szkół powiatowych, gwarantując, że młodzież znajdzie w nich najlepsze warunki nauki i rozwoju. Każdego roku zwiększają się nakłady finansowe na oświatę - w infrastrukturę i wyposażenie, doskonalenie zawodowe nauczycieli. Dzięki licznym dotacjom unijnym szkoły oferują szerokie spektrum kierunków zawodowych w technikach oraz bardzo wysoki poziom kształcenia w liceach. Każdy uczeń znajdzie dla siebie odpowiednią i satysfakcjonującą ścieżkę kariery naukowej i zawodowej.

O każdej szkole można dowiedzieć się więcej na stronach internetowych Powiatu, placówek oświatowych, czy na portalach społecznościowych. Pełna oferta wraz z aktualnym informatorem znajduje się pod adresem – www.nabor.pcss.pl/zyrardow. Jest to bardzo ważny adres, ponieważ tam odbywa się elektroniczny nabór do naszych szkół. Zachęcamy także do oglądania filmów reklamujących poszczególne szkoły.

Przygotowana oferta to:

 • w Technikum w Zespole Szkół nr 1 w Żyrardowie  – oddziały: technik elektryk, technik fotografii i multimediów, technik informatyk, technik logistyk, technik mechatronik i technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej oraz oddział wielozawodowy w Branżowej Szkole I stopnia, film reklamowy
 • W Zespole Szkół nr 2 w Żyrardowie: w Liceum Ogólnokształcące im. Karola Dittricha dwa oddziały - profil turystyczno-językowy i profil administracyjny z elementami zarządzania zasobami ludzkimi w Technikum im. Karola Dittricha – oddziały: technik żywienia i usług gastronomicznych, technik spedytor, technik ekonomista, technik budownictwa, technik robót wykończeniowych w budownictwie, technik transportu drogowego, technik pojazdów samochodowych oraz oddział wielozawodowy w Branżowej Szkole I stopnia,  film reklamowy
 • W Zespole Szkół nr 3 w Wiskitkach, w Liceum klasy - humanistyczno-językowa i przyrodniczo–sportowa oraz w Technikum klasy technik informatyk / technik programista i technik hotelarstwa / technik organizacji turystyki,  film reklamowy
 • W Liceum Ogólnokształcące im. Szarych Szeregów w Mszczonowie oddziały - Bezpieczeństwo wewnętrzne, Edukacja celna, Ratownictwo medyczne, Społeczno-prawny, Językowo-medialny i Menedżersko-politechniczny z elementami OZE,  film reklamowy
 • W Liceum Ogólnokształcące im. Czesława Tańskiego w Puszczy Mariańskiej Oddziały - Stewardess i stewardów / ogólny, Biologiczno-chemiczny / matematyczno-fizyczny i Mundurowy,  film reklamowy
 • W Technikum w Zespole Szkół w Mszczonowie oddziały: technik ekonomista, technik spedytor, technik ogrodnik, technik architektury krajobrazu, technik hotelarstwa, technik elektroenergetyk transportu szynowego oraz oddział wielozawodowy w Branżowej Szkole I stopnia.  film reklamowy

 Serdecznie zapraszamy. Jesteśmy gotowi na Wasz sukces, a dobre szkoły są naprawdę blisko Was!!!

 • najwyższy czas pomyśleć o wyborze szkoły

Laptopy już w szkołach

Pisaliśmy przed tygodniem, że Powiat Żyrardowski otrzymał wsparcie w kwocie ponad 80 tys. zł na projekt realizowany przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa, jednostkę podległą Ministerstwu Cyfryzacji, w ramach programu „Zdalna Szkoła”. Ten program udostępniony dla samorządów, zakłada wsparcie systemu edukacji na odległość.

Pozyskana kwota i udział własny Powiatu pozwoliły na zakup 23 laptopów ze słuchawkami i 8 tabletów. Dziś, 15 maja, Starosta Beata Sznajder i Wicestarosta Krzysztof Dziwisz przekazali zakupiony sprzęt placówkom oświatowym podległym Powiatowi Żyrardowskiemu. W gabinecie Starosty pojawiły się panie dyrektorki ośmiu szkół ponadpodstawowych, dla których organem prowadzącym jest Starosta Żyrardowski. Przekazując zakupiony sprzęt Starosta Beata Sznajder podziękowała pedagogom za organizację i wysoki poziom zdalnego nauczania, za osobiste zaangażowanie w tym trudnym okresie, deklarując też wsparcie władz w przyszłości. Słowa podziękowania usłyszała też Dyrektor Wydziału Oświaty Barbara Smolarek, która wraz z zespołem angażowała się w realizację projektu.

 • laptopy w szkolach
 • laptopy w szkolach
 • laptopy w szkolach
 • laptopy w szkolach
 • laptopy w szkolach
 • laptopy w szkolach
 • laptopy w szkolach
 • laptopy w szkolach
 • laptopy w szkolach
 • laptopy w szkolach
 • laptopy w szkolach
 • laptopy w szkolach
 • laptopy w szkolach
 • laptopy w szkolach
 • laptopy w szkolach
 • laptopy w szkolach

ARIMR przygotowuje się na "odmrażanie" biur

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa od 18 maja będzie sukcesywnie otwierała swoje placówki dla rolników. W pierwszej kolejności będą to biura powiatowe i wybrane biura w oddziałach regionalnych. Od najbliższego poniedziałku na miejscu rolnicy będą mogli załatwić sprawy związane z rejestracją zwierząt, wnioskami inwestycyjnymi czy sprawy dotyczące działań premiowych.

W związku z wprowadzeniem w Polsce stanu epidemii, od 16 marca 2020 r. ograniczona została możliwość bezpośredniego kontaktu z klientem w biurach powiatowych, oddziałach regionalnych i centrali ARiMR. Mimo wprowadzenia obostrzeń Agencja realizowała swoje zadania na bieżąco.

Sprawna obsługa jest możliwa m.in. dzięki realizowanej w ARiMR strategii Agencja 4.0. Dzięki systematycznej cyfryzacji procesów i wdrażaniu nowych technologii, beneficjenci otrzymali do dyspozycji kilka narzędzi pozwalających na załatwienie sprawy przez internet, m. in. aplikację eWniosekPlus, portal IRZplus. Wdrażanie strategii cyfryzacji ARiMR nie tylko zapewniło realizację zadań w sytuacji kryzysowej, ale na co dzień znacznie skraca proces obsługi składanych wniosków o dopłaty bezpośrednie i obszarowe, a co za tym idzie przyspiesza wydanie decyzji i wypłatę wnioskowanego wsparcia.

Po okresie zamrożenia wywołanym stanem epidemii, ARiMR częściowo otwiera biura powiatowe i oddziały regionalne. – Chcemy, by jak najszybciej nasze placówki były znów otwarte dla rolników – mówi Tomasz Nowakowski, Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. – Chcemy, żeby było to wprowadzone w sposób maksymalnie bezpieczny zarówno dla pracowników Agencji, jak również dla naszych beneficjentów – dodaje.

Już 18 maja zostaną otwarte biura powiatowe. - Najpierw chcemy umożliwić rolnikom załatwienie spraw paszportowych i zgłoszeń zwierzęcych, bo docierały do nas informacje, że to sprawiało rolnikom, w związku z obostrzeniami wywołanymi epidemią, największe trudności - mówi Tomasz Nowakowski. Od najbliższego poniedziałku w standardowym trybie działać zaczną także Biura Wsparcia Inwestycyjnego i Biura Działań Premiowych w oddziałach regionalnych. Sprawy będzie można załatwić stosując się do obowiązujących zasad bezpieczeństwa.

Decyzja o otwarciu biur powiatowych w województwie śląskim zapadnie po przeanalizowaniu sytuacji panującej w regionie, o czym ARiMR poinformuje w odrębnym komunikacie.

Utrzymana zostaje możliwość złożenia dokumentów za pośrednictwem wrzutni, które znajdują się przy placówkach ARiMR.

Kolejnym etapem odmrażania będzie możliwość uzyskania pomocy technicznej w biurach powiatowych przy wypełnianiu wniosków o dopłaty bezpośrednie i obszarowe.

O zmianach ARiMR będzie informowała na bieżąco.

 • ARIMR odmrazanie biur

Poradnia przywraca działalność stacjonarną

Od 4 maja 2020 r. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Żyrardowie przywróciła działalność stacjonarną w obszarze diagnozy związanej z wydawaniem:

 • orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego,
 • orzeczeń o potrzebie nauczania indywidualnego,
 • orzeczeń o potrzebie zajęć rewalidacyjno- wychowawczych,
 • opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz opinii w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego.

Ze względu na obowiązujący stan epidemii, mając na względzie bezpieczeństwo naszych klientów i pracowników poradni, w pierwszej kolejności będą odbywały się wizyty diagnostyczne w sprawach związanych z wydawaniem orzeczeń i opinii.

W dalszej kolejności, stosownie do nowych zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego, będziemy przywracali stacjonarną pracę terapeutyczną i diagnostyczną w innych obszarach.

Dzieci i młodzież uczestnicząca w zajęciach terapeutycznych w br. szkolnym ma w dalszym ciągu możliwość korzystania z zajęć prowadzonych zdalnie oraz ze wsparcia swoich terapeutów przy zastosowaniu technik teleinformatycznych.

Rodzice mogą skorzystać z telefonicznych konsultacji psychologicznych lub logopedycznych.

Przed wizytą w poradni bardzo prosimy o zapoznanie się z Procedurami Bezpieczeństwa obowiązującymi w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Żyrardowie.

Aby uzyskać informację lub umówić wizytę w poradni prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy z sekretariatem poradni w godzinach 8:00-15:00, tel. 46 855 38 16, mail: poradnia-zyrardow@wp.pl

 • poradnia przywraca działalność stacjonarną

ARiMR informuje - już połowa rolników złożyła wniosek o dopłaty bezpośrednie i obszarowe za 2020 rok.

Kampania składania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich i obszarowych z PROW za rok 2020 znalazła się na półmetku. Do 8 maja do ARiMR wpłynęło ich ponad 655 tys., czyli połowa z ponad 1,3 mln wniosków, jakie w ubiegłym roku złożyli rolnicy.

W tym roku termin składania wniosków o dopłaty minister rolnictwa i rozwoju wsi przedłużył do 15 czerwca 2020 r. Dotyczy to płatności bezpośrednich oraz obszarowych z PROW (w ramach działań: rolno-środowiskowo-klimatycznego, rolnictwo ekologiczne, dobrostan zwierząt oraz płatności ONW i premii zalesieniowej).

Do piątku 8 maja w ARiMR zarejestrowano ponad 463 tys. e-wniosków oraz prawie 192 tys. oświadczeń potwierdzających brak zmian w stosunku do wniosku z roku poprzedniego. Z powodu epidemii koronawirusa również rolnicy składający oświadczenia mają więcej czasu na dostarczenie dokumentów. Zgodnie z zapisami ustawy o COVID-19 oświadczenia można składać w terminie 15 dni kalendarzowych po odwołaniu epidemii (stanu zagrożenia epidemicznego), ale nie później niż do ostatniego dnia składania wniosków o przyznanie płatności, czyli nie później niż do 15 czerwca 2020 r. Wnioski i oświadczenia można składać również po 15 czerwca 2020 r., z tym, że za każdy dzień roboczy opóźnienia (do 10 lipca 2020 r.) należna kwota płatności zostanie pomniejszona o 1 proc.

 • dopłaty bezpośrednie

Konkursy dla NGO rozstrzygnięte

Powołana uchwałą Zarządu Powiatu Żyrardowskiego w dniu 22 kwietnia 2020 roku komisja konkursowa do oceny ofert złożonych przez organizacje pozarządowe, na realizację zadań pn. „Propagowanie i rozwój kultury fizycznej i sportu na terenie Powiatu Żyrardowskiego, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży z terenów wiejskich, w tym gimnastyki akrobatycznej i tańca" i „Wieloprofilowe usprawnianie dzieci niepełnosprawnych” dokonała w dniu 29 kwietnia br. oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert. W wyniku prac komisji wyłoniono oferty najkorzystniejsze, z którymi - po zatwierdzeniu przez Zarząd Powiatu - Powiat Żyrardowski będzie współpracował przy realizacji określonych zadań, w oparciu o przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Realizację w.w. zadań zleca się " Żyrardowskiemu Klubowi Sportowemu Thien Long". Poniżej publikujemy treść uchwały Zarządu Powiatu w tej sprawie.

 

W powiecie żyrardowskim 11 osób chorych na COVID-19

Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żyrardowie poinformował w komunikacie z dnia 11 maja, że w naszym powiecie pozostaje 11 osób chorych na COVID-19. Dotychczas stwierdzono dodatni wynik zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 u 35 osób. Mamy także 23 ozdrowieńców i przypomnieć należy, że w dniu 2 maja zmarła jedna osoba, u której stwierdzono obecność koronawirusa SARS-CoV-2.

Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żyrardowie informuje też, że spośród 11 chorych, 6 osób jest hospitalizowanych. Kwarantanną domową objęte są 253 osoby, izolacją domową 12, a nadzorem epidemiologicznym 21 osób.

Powiększa się także bilans zakażeń w województwie mazowieckim. Na terenie całego województwa mazowieckiego zanotowano dotychczas 2 791 potwierdzonych laboratoryjnie przypadków zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2. W szpitalach przebywają 434 osoby z powodu podejrzenia zakażenia COVID-19, zanotowano także 222 zgony związane z COVID-19, optymistycznie wygląda rosnąca liczba ozdrowieńców – ostatnia doba 14 przypadków, łącznie 1202 osoby.

Pozostałe informacje opisujące sytuację związaną z epidemią publikowane są na stronie Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego: www.wsse.waw.pl, na stronie Głównego Inspektoratu Sanitarnego www.gis.gov.pl, i na rządowej stronie - https://www.gov.pl/web/koronawirus,

Apelujemy o poszanowanie prywatności osób hospitalizowanych a także o stosowanie się do zaleceń dotyczących kwarantanny i izolacji domowej.

 • Czas przetrwania wirusa

W maju kończą się dwa popularne nabory z PROW 2014-2020

Wnioski o pomoc na „Restrukturyzację małych gospodarstw” oraz „Modernizację gospodarstw rolnych” w obszarze D można składać do 29 maja w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Działania finansowana są z PROW na lata 2014-2020.

60 tys. zł. na Rozwój Małego Gospodarstwa

O wsparcie finansowe z tego programu może ubiegać się rolnik posiadający gospodarstwo obejmujące co najmniej 1 ha użytków rolnych lub nieruchomość służącą do prowadzenia produkcji w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej. Wielkość ekonomiczna takiego gospodarstwa musi być mniejsza niż 13 tys. euro. Wniosek może złożyć osoba zarówno ubezpieczona w KRUS, jak i w ZUS. Nie ma również zakazu jednoczesnego prowadzenia działalności gospodarczej lub pracy na etacie. Pod jednym warunkiem – dochód lub przychód z działalności rolniczej musi stanowić co najmniej 25 proc. całości dochodów lub przychodów. Rolnik, który zdecyduje się na rozwój swojego małego gospodarstwa, może uzyskać na ten cel 60 tys. zł bezzwrotnej premii. Jest ona wypłacana w dwóch ratach: 80 proc. (48 tys. zł) po spełnieniu warunków określonych w decyzji o przyznaniu pomocy, a 20 proc. (12 tys. zł) po prawidłowej realizacji biznesplanu. Dotację  można przeznaczyć wyłącznie na działalność rolniczą lub przygotowanie do sprzedaży produktów rolnych wytworzonych w gospodarstwie. Co najmniej 80 proc. otrzymanej  premii  należy wydać na inwestycje w środki trwałe. Premia może być przyznana tylko raz w czasie realizacji PROW 2014-2020. W przypadku małżonków pomoc może otrzymać tylko jedno z nich, niezależnie od tego czy prowadzą wspólne, czy odrębne gospodarstwa.

Do 500 tys. zł. na inwestycje w gospodarstwie

Ta propozycja wsparcia skierowana jest do rolników, którzy planują zrealizować w swoim gospodarstwie inwestycje polegające m.in. na zakupie nowych maszyn i urządzeń rolniczych, w tym ciągników, budowie czy modernizacji budynków gospodarskich. O pomoc mogą ubiegać się rolnicy posiadający gospodarstwa, których wielkość ekonomiczna musi być nie mniejsza niż 13 tys. euro i nie większa niż 200 tys. euro. Wyjątek stanowią rolnicy, którzy będą wspólnie składać wniosek o przyznanie wsparcia. W takim przypadku dolna granica wielkości ekonomicznej pojedynczego gospodarstwa może być mniejsza niż 13 tys. euro, przy czym suma wielkości ekonomicznej wszystkich gospodarstw musi wynosić co najmniej 15 tys. euro, a po zrealizowaniu inwestycji wielkość ekonomiczna gospodarstwa każdego ze wspólnie wnioskujących rolników osiągać wartość co najmniej 13 tys. euro. Pomoc przyznawana jest w postaci refundacji poniesionych kosztów na realizację danej inwestycji. Poziom dofinansowania wynosi standardowo 50 proc. poniesionych kosztów kwalifikowanych, 60 proc., gdy o pomoc ubiega się młody rolnik lub gdy wniosek składny jest przez osoby wspólnie wnioskujące. Maksymalna kwota wsparcia nie może przekroczyć 500 tys. zł, przy czym w przypadku inwestycji niezwiązanych bezpośrednio z budową, modernizacją budynków inwentarskich, w tym ich wyposażeniem lub budową, lub modernizacją magazynów paszowych w gospodarstwach, w których jest prowadzona produkcja zwierzęca - maksymalna wysokość pomocy wynosi 200 tys. zł. W obu kończących się w ostatni piątek maja naborach wnioski o przyznanie wsparcia należy dostarczać do oddziałów regionalnych ARiMR. W związku z obowiązującym na terenie kraju stanem epidemii wnioski można przekazać w następujący sposób: w formie dokumentu elektronicznego na elektroniczną skrzynkę podawczą, za pośrednictwem platformy ePUAP lub przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce Pocztą Polskiej. Dokumenty można również dostarczyć do specjalnych wrzutni, które ustawione są w placówkach terenowych Agencji.

https://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/w-maju-koncza-sie-dwa-popularne-nabory-z-prow-2014-2020.html

Dopłaty do materiału siewnego

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa finalizuje wypłatę dopłat do zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany za rok 2019 r. Do 07 maja 2020 r. wypłaciła rolnikom z tego tytułu 70 mln zł. 

W ubiegłym roku do ARiMR wpłynęło prawie 70 tys. wniosków o przyznanie dopłat do materiału siewnego. Na realizację programu ich wypłat w kampanii 2019 przeznaczono 75 mln zł. Do 07 maja 2020 r. ARiMR wypłaciła około 70 mln zł dla ponad 67 tys. rolników. Rada Ministrów rozporządzeniem z 5 marca 2020 r. ustaliła stawki dopłat do 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany. Wyniosły one: 68,59 zł - w przypadku zbóż i mieszanek zbożowych lub mieszanek pastewnych, 109,74 zł - w przypadku roślin strączkowych i 342,95 zł - w przypadku ziemniaków. W 2020 r. zmienił się termin naboru wniosków o dopłaty do materiału siewnego. Będzie je można składać w biurach powiatowych ARiMR od 25 maja do 25 czerwca 2020 r.

https://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/arimr-wyplata-doplat-do-materialu-siewnego-na-finiszu.html

 • Wsparcie w ramach PROW
 • Dopłata do materiału siewnego

POLMOS sp. z o.o. i Wojewoda Mazowiecki na froncie walki z koronawirusem

W dniu 07 maja 2020 r. POLMOS Żyrardów Sp. z o.o. przekazał na rzecz 38 instytucji publicznych z terenu powiatu żyrardowskiego i sąsiednich powiatów grodziskiego i skierniewickiego 2 tony płynu dezynfekcyjnego. Proces dystrybucji nadzorował zespół zarządzania kryzysowego Starostwa Powiatowego w Żyrardowie. Ciężar zabezpieczenia techniczno-logistycznego wziął na siebie pododdział żołnierzy WOT pod dowództwem ppor. Stanisława Ślusakiewicza z 65 batalionu lekkiej piechoty 6 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej.

Płyn dezynfekcyjny dostarczono do następujących ośrodków:

 • Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej nr 2 w Strobowie (powiat skierniewicki),
 • Hospicjum Domowego Stowarzyszenia „Nieść ulgę w cierpieniu” w Żyrardowie,
 • powiatowe Domy Pomocy Społecznej,
 • Szpital Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego sp. z o.o. w Żyrardowie,
 • Spółdzielnia Inwalidów NOVUM w Żyrardowie,
 • siedem placówek NZOZ i trzy prywatne placówki medyczne na terenie Żyrardowa,
 • Jednostki Ratownictwa Medycznego w Żyrardowie i w Mszczonowie,
 • PGK Żyrardów,
 • PGM Żyrardów,
 • Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Żyrardowie
 • 13 placówek OSP na terenie powiatu żyrardowskiego i jedna z powiatu grodziskiego (OSP Żelechów).

Do powiatu żyrardowskiego trafiło też 191 pięciolitrowych pojemników z płynem dezynfekującym, który przekazał za pośrednictwem Państwowej Straży Pożarnej Wojewoda Mazowiecki. Środek do dezynfekcji w dniu 6 maja trafił do samorządów gminnych, które będą dystrybuować go do wznawiających działalność żłobków, przedszkoli oraz innych miejsc opieki nad dziećmi. Na dostarczenie do powiatu czeka kolejna partia płynu dezynfekcyjnego w ilości 1620 litrów, przydzielonego przez urząd Wojewody.

 • Płyny odkażające
 • Płyny odkażające
 • Płyny odkażające
 • Płyny odkażające

Pomoc przyszła w dobry czas…

Powiat Żyrardowski otrzymał wsparcie na projekt realizowany w ramach programu „Zdalna Szkoła” w kwocie ponad 80 tys. zł. To program  udostępniony dla samorządów przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa, jednostkę podległą Ministerstwu Cyfryzacji. Centrum realizuje w imieniu rządu Rzeczypospolitej Polskiej zadania związane z zarządzaniem środkami funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, środkami pochodzącymi z bezzwrotnej pomocy zagranicznej oraz środkami innych programów powierzonych jej do realizacji. Dodatkowo CPPC zajmuje się profesjonalnym poradnictwem wspomagającym beneficjentów w procesie zarządzania projektami Unii Europejskiej.

Do kwoty 80 tys. zł Powiat wniósł własne środki będące projektowym udziałem własnym, za co zakupiono 23 laptopy i 8 tabletów. Trafią one niezwłocznie do szkół dla których organem prowadzącym jest Powiat Żyrardowski, gdzie posłużą  uczniom i nauczycielom jako narzędzie do zdalnego nauczania.

Starosta Beata Sznajder wraz z Zarządem Powiatu zapewniają, że  będą szukać kolejnych źródeł finansowania, gdyż potrzeby są wciąż duże, dziękują też Dyrektor Wydziału Oświaty Barbarze Smolarek wraz z zespołem za zaangażowanie w realizację projektu, a dyrektorom i nauczycielom za organizację i wysoki poziom zdalnego nauczania.

Relacja filmowa

 • Komputery dla uczniów
 • Komputery dla uczniów
 • Komputery dla uczniów

Dzieci z Młodzieżowego Domu Kultury zdalnie szlifują głosy

Okazuje się, że izolacja spowodowana koronawirusem nie przeszkadza dzieciom z Młodzieżowego Domu Kultury by śpiewać razem. Piosenka jest owocem pracy zdalnej w ramach zajęć wokalnych w Młodzieżowym Domu Kultury w Żyrardowie. W swoich domach zaśpiewały dzieci z zespołu Szałaputy i Igraszka. Opiekunowie zespołu: Urszula Izdebska i Aleksandra Rudzińska. Zapraszamy do wspólnego śpiewania, a tu piosenka 

 • Zespół FART

ARiMR udziela wsparcia w obszarze nawodnienia w gospodarstwie

Rolnicy, którzy chcieliby otrzymać dotację z ARiMR na inwestycje w nawadnianie gospodarstwa, mają na to czas do 20 lipca 2020r. Poniżej znajduje się szereg informacji, które przybliżą, na jakie inwestycje można uzyskać wsparcie w ramach „Modernizacji Gospodarstw Rolnych” obszar nawadnianie w gospodarstwie.

O pomoc, która realizowana jest w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych”, może wystąpić rolnik posiadający gospodarstwo o powierzchni co najmniej 1 ha i nie większe niż 300 ha, prowadzący działalność zarobkową w ramach produkcji zwierzęcej lub roślinnej, o czym ma świadczyć wykazany przychód w wysokości co najmniej 5 tys. zł, odnotowany w okresie 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku. Konieczna jest także obecność w krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.

Do rodzajów inwestycji podlegających wsparciu, należą inwestycje:

 • dotyczące ulepszenia istniejących instalacji nawadniających lub elementu infrastruktury nawadniającej na stanie wód co najmniej dobrym,
 • dotyczące ulepszenia istniejących instalacji nawadniających lub elementu infrastruktury nawadniającej na stanie wód mniej niż dobrym,
 • w istniejącą instalację, które wpływają jedynie na efektywność energetyczną, lub polegające na utworzeniu zbiornika, lub prowadzące do wykorzystywania odzyskanej wody, które nie wpływają na jednolitą część wód podziemnych lub powierzchniowych,
 • które doprowadzą do powiększenia netto nawadnianego obszaru, na stanie wód co najmniej dobrym ,
 • które doprowadzą do powiększenia netto nawadnianego obszaru i są połączone z inwestycjami w istniejącą instalację nawadniającą, na stanie wód mniej niż dobrym.

Wsparcie w obszarze nawadniania w gospodarstwie udzielane jest w formie refundacji części kosztów kwalifikowalnych, które obejmują m.in. wskazane poniżej koszty na potrzeby nawadniania w gospodarstwie.

Zakres kosztów kwalifikowalnych w obszarze nawadniania obejmuje koszty:

- wykonania ujęć wody na potrzeby nawadniania w gospodarstwie, w tym studni lub zbiorników;

- zakupu nowych maszyn i urządzeń, wykorzystywanych do nawadniania w gospodarstwie, w szczególności do poboru, mierzenia poboru, magazynowania, uzdatniania, odzyskiwania lub rozprowadzania wody, a także nowych instalacji do rozprowadzania wody oraz instalacji nowych systemów nawadniających i systemów do sterowania nawadnianiem;

- budowy, zakupu lub instalacji elementów infrastruktury technicznej niezbędnych do nawadniania w gospodarstwie, w tym zakupu i instalacji urządzeń do pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych;

- zakupu sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby nawadniania w gospodarstwie;

- opłat za patenty lub licencje oraz

- ogólne (związane np. z opracowaniem dokumentacji technicznej).

Każda inwestycja w nawadnianie powinna już mieć lub ma mieć zainstalowany system pomiaru wody umożliwiający mierzenie zużycia wody w odniesieniu do wspieranej inwestycji.

Co do zasady, nie podlegają więc dofinansowaniu klasyczne „oczka wodne” przydomowe czy też na ogródkach działkowych, jak również inne zbiorniki nie użytkowane w celach nawadniania upraw rolniczych a służące tylko i wyłącznie retencjonowaniu wody, jak również inwestycje wpisujące się w ww. założenia jednak planowane do realizacji przez osoby, które nie prowadzą działalności rolniczej w celach zarobkowych (nie będąc osobą, która prowadzi działalność rolniczą jako osoba fizyczna krócej niż ww. 12 mies., nie mogą udokumentować przychodu z takiej działalności). Tym samym nie podlega także wsparciu w tym obszarze budowa studni do celów zaopatrzenia w wodę gospodarstwa domowego ani studnia w celach zaopatrzenia gospodarstwa rolnego w wodę do celów wyłącznie pojenia zwierząt.

Więcej informacji na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

 • Nawadnianie

Kolejne wsparcie finansowe dla biblioteki szkolnej żyrardowskiego „Elektryka”

W 2018 roku rozpoczęto modernizację biblioteki szkolnej w Zespole Szkół nr 1 w Żyrardowie.  Środki finansowe z budżetu pozwoliły na zakup nowych regałów bibliotecznych, a na zakup nowości wydawniczych dla uczniów Technikum pozyskano wsparcie z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Z przyznanej kwoty 15 tysięcy złotych, 80% stanowiła dotacja państwowa, pozostałe 20% zapewnił organ prowadzący. W bieżącym roku szkolnym także Branżowa Szkoła I Stopnia aplikowała o pozyskanie środków na zakup nowości wydawniczych. Wniosek został przyjęty, szkole przyznano 4 tys. zł. dofinansowania, a przy wkładzie własnym w wysokości 1 tys. zł. będzie można uzupełnić księgozbiór biblioteki szkolnej o ok. 100 – 200 pozycji z nowości wydawniczych za kwotę 5 tys. zł. W planowaniu zakupów zgodnie z założeniami programu uwzględnione zostaną preferencje czytelnicze uczniów i ich rodziców. Dodatkową wartość dla społeczności szkolnej stanowi realizacja projektów edukacyjnych. W ubiegłym roku szkolnym zrealizowano kilkanaście projektów w oparciu o książki zakupione z NPRC, zorganizowano akcje czytelnicze w szkole, prelekcje historyczne, konkursy i wycieczki edukacyjne. W nowym roku szkolnym zapowiadają się kolejne aktywności biblioteczne i czytelnicze, które będą rozwijać u młodzieży pasję czytania, kreatywne myślenie i wzmacniać postawy społeczne. Najnowsze wyniki badań czytelnictwa zaprezentowane przez Bibliotekę Narodową pokazują, że w roku 2019 nie nastąpił jego spadek, a nawet zanotowano lekki wzrost deklaracji czytelniczych. Bibliotekarze z ZS nr 1 są przekonani, że takie tendencje będą utrzymywać się także wśród uczniów szkoły, dzięki uzupełnieniu i unowocześnieniu zbiorów biblioteki szkolnej.

 • wsparcie finansowe dla biblioteki
 • wsparcie finansowe dla biblioteki
 • wsparcie finansowe dla biblioteki
 • wsparcie finansowe dla biblioteki
 • wsparcie finansowe dla biblioteki
 • wsparcie finansowe dla biblioteki

Pierwszy przypadek zgonu osoby z potwierdzonym zachorowaniem na COVID-19

Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żyrardowie poinformował, że w naszym powiecie zmarła pierwsza osoba zarażona koronawirusem SARS-CoV-2. Jest nią kobieta w wieku 85 lat z zespołem chorób współistniejących, która została w dniu 2 maja skierowana do izby przyjęć żyrardowskiego szpitala przez zespół wyjazdowy ratownictwa medycznego, w stanie ogólnym bardzo ciężkim. Przed dwoma tygodniami kobieta była leczona w grodziskim szpitalu, a następnie wypisana do domu, gdzie jej stan uległ pogorszeniu. Chora zmarła w kilka godzin po przywiezieniu na izbę przyjęć. Po zdiagnozowaniu u pacjentki obecności koronawirusa SARS-CoV-2 wdrożono w szpitalu określone prawem procedury. Na kwarantannę została skierowana jedna osoba z personelu szpitalnego, a pomieszczenia poddano dezynfekcji.

Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żyrardowie informuje też, że dotychczas w naszym powiecie stwierdzono dodatni wynik zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 u 30 osób. Mamy też 11 ozdrowieńców, zatem biorąc pod uwagę jeden zgon, zakażonych pozostaje 18 osób, 3 z nich są hospitalizowane. Kwarantanną domową objętych jest 149 osób, izolacją domową 19, a nadzorem epidemiologicznym 7 osób.

Powiększa się także bilans zakażeń w województwie mazowieckim. Na terenie całego województwa mazowieckiego zanotowano dotychczas 2 541 potwierdzonych laboratoryjnie przypadków zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2. W szpitalach przebywa 378 osób z powodu podejrzenia zakażenia COVID-19, zanotowano także 271 zgonów związanych z COVID-19 - ostatniej doby 1 przypadek, optymistycznie wygląda rosnąca liczba ozdrowieńców – ostatnia doba 14 przypadków, łącznie 789 osób.

Pozostałe informacje opisujące sytuację związaną z epidemią publikowane są na stronie Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego: www.wsse.waw.pl, na stronie Głównego Inspektoratu Sanitarnego www.gis.gov.pl, i na rządowej stronie - https://www.gov.pl/web/koronawirus,

Apelujemy o poszanowanie prywatności osób hospitalizowanych a także o stosowanie się do zaleceń dotyczących kwarantanny i izolacji domowej.

 • Pierwszy przypadek zgonu

Tarcza antykryzysowa - pracowity czas w Powiatowym Urzędzie Pracy w Żyrardowie

Do dnia 30 kwietnia, w Powiatowym Urzędzie Pracy w Żyrardowie, przedsiębiorcy złożyli około 1800 wniosków o udzielenie pożyczek na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności przez samozatrudnionych, a także na dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

Wsparcie przedsiębiorców Urzędy Pracy realizują w ramach tarczy antykryzysowej, która jest pakietem rozwiązań przygotowanych przez Rząd RP, który ma ochronić polskie państwo i obywateli przed kryzysem wywołanym pandemią koronawirusa, w tym m.in. poprzez ochronę miejsc pracy i bezpieczeństwa pracowników.

Wsparcie obejmuje m.in.:

 • udzielanie nisko oprocentowanych pożyczek z Funduszu Pracy dla mikroprzedsiębiorców,
 • dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19, dla: mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców,
 • dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19, dla przedsiębiorców będących osobą fizyczną niezatrudniających pracowników,
 • dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne, w przypadku spadku przychodów z działalności statutowej w następstwie wystąpienia COVID-19 – dla organizacji pozarządowej.

Na realizację tych zadań na konto Powiatowego Urzędu Pracy w Żyrardowie wpłynęło dotychczas z budżetu Państwa 20.000.000,00 zł. 

Według szacunków Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Żyrardowie Jana Maciejskiego, przy założeniu, że wszyscy przedsiębiorcy z terenu naszego powiatu wystąpią o dostępne dla nich wsparcie w ramach Tarczy, wiązać się to będzie potrzebą wydatkowania kwoty znacznie przekraczającej 75 mln zł.

Największym zainteresowaniem cieszą się pożyczki. Przygotowano dla przedsiębiorców pożyczki w wysokości pięciu tysięcy złotych na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności. Po spełnieniu wszystkich wymogów pożyczka może być umorzona.

Aby otrzymać wsparcie w ramach wymienionych działań można złożyć wnioski zdalnie, bez potrzeby przychodzenia do urzędu. Na rządowej stronie www.praca.gpv.pl jest umieszczony elektroniczny wniosek do wypełnienia i formularz, do którego trzeba wpisać dane przedsiębiorstwa. Wniosek jest prosty i przejrzysty, który z pewnością nie stwarza trudności przedsiębiorcom.

Po złożeniu wniosku, podpisanego przez przedsiębiorcę i złożonego w wersji papierowej do skrzynki podawczej w siedzibie PUP lub elektronicznie potwierdzonego za pomocą profilu zaufanego urzędnicy będą sprawdzali jego poprawność i zasadność. Bo trzeba pamiętać, że pracodawca starający się o pomoc musi spełnić kilka warunków, np. nie może zalegać z obowiązkowymi składkami i opłatami. Do tej pory z Funduszu Pracy, udzielono na podstawie tarczy antykryzysowej 378 pożyczek na kwotę 1.889.800 złotych.

 • Tarcza antykryzysowa
 • Tarcza antykryzysowa
 • Tarcza antykryzysowa
 • Tarcza antykryzysowa

Dla naszych Mam!

W dniu Waszego święta składamy najserdeczniejsze życzenia oraz wyrazy wdzięczności za pracę i macierzyński trud. Pragniemy podziękować za Waszą troskę i za życiowe mądrości, które każdego dnia przekazujecie nam – swoim dzieciom, tym małym i tym zupełnie dorosłym. Życzymy Wam Drogie Mamy, abyście zawsze były szanowane, kochane i doceniane, a miłość, którą darzycie swoich bliskich, niech zawsze będzie odwzajemniana.

Przewodniczący Klaudiusz Stusiński  wraz z Radnymi  Rady Powiatu Żyrardowskiego

Starosta Beata Sznajder wraz z Zarządem Powiatu Żyrardowskiego

 • Życzenia dla Mam

Dzień Samorządu Terytorialnego

W dniu 27 maja 2000 r Sejm RP podjął uchwałę, na mocy której dzień ten, na pamiątkę pierwszych wyborów do przywróconego w odrodzonej Polsce samorządu terytorialnego, ustanowiono Dniem Samorządu Terytorialnego.

Z tej okazji, wszystkim Samorządowcom i Pracownikom administracji samorządowej w powiecie żyrardowskim składamy szczere podziękowania za zaangażowanie, za troskę o wspólne dobro i za pracę w Waszych samorządach na rzecz lokalnych społeczności.

Życzymy sukcesów w realizacji planów i zamierzeń, by będące owocem rzetelnej pracy przedsięwzięcia były dumą ich mieszkańców i służyły pomnażaniu wspólnego dorobku. Niech kolejne lata obfitują w dalsze dokonania będące źródłem dostatku i dobrobytu mieszkańców, niech niosą satysfakcję z dobrze wykonanych zadań.

Starosta  Powiatu Żyrardowskiego Beata Sznajder

Przewodniczący Rady  Powiatu Żyrardowskiego Klaudiusz Stusiński

 • Starosta Beata Sznajder

XVI Sesja Rady Powiatu

Na dzień 27 maja 2020 roku Przewodniczący Klaudiusz Stusiński zwołał XVI Sesję Rady Powiatu Żyrardowskiego. Sesję nietypową, bo organizowaną w reżimie związanym z koronawirusem, bez udziału publiczności. W porządku obrad znalazło się kilka projektów uchwał zgłoszonych przez Zarząd Powiatu, jednak wcześniejsza część sesji miała charakter uroczysty, a związany z Jubileuszem 30–lecia odrodzonego Samorządu. Z okazji państwowego święta Dnia Samorządowca Starosta Beata Sznajder i Przewodniczący Rady Powiatu Klaudiusz Stusiński wręczyli podziękowania radnym za zaangażowanie, za troskę o wspólne dobro i za pracę na rzecz lokalnej społeczności. Szczególne jednak laudacje i podziękowania otrzymał były Starosta Wojciech Szustakiewicz, który może pochwalić się najdłuższym stażem samorządowym. Pani Starosta i Pan Przewodniczący w kierowanych podziękowaniach piszą m.in. -  „Z okazji Jubileuszu składamy Panu wyrazy uznania za pełną zaangażowania pracę na rzecz budowania i rozwoju naszego Powiatu Żyrardowskiego. Pańska ponaddwudziestoletnia aktywność na niwie samorządowej jest dla nas synonimem kreatywności i pracowitości, a pełnione przez kolejnych pięć kadencji Powiatu funkcje zarządcze symbolem skuteczności i sprawności w działaniu”.

Kolejna część posiedzenia miała charakter informacyjny. Pierwszymi sprawozdawcami przedstawiającymi informacje o sytuacji epidemiologicznej związanej z epidemią COVID-19 byli - Zastępca Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żyrardowie Łukasz Szymąński i Inspektor d.s. Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych w Starostwie Powiatowym Arkadiusz Łankowski. Kolejnym sprawozdawcą był Komendant Policji w Żyrardowie insp. Arkadiusz Zgieb, który przedstawił sprawozdanie z działalności Komendy za rok 2019. Odniósł się w swym sprawozdaniu do wskaźników i wyników pracy, do problemów związanych ze znaczną rotacją funkcjonariuszy jak też z brakami kadrowymi. Komendant przedstawił tez proponowane działania i zamierzenia, które mają usprawnić pracę Policji. Dopełnieniem przekazu o stanie bezpieczeństwa było sprawozdanie Powiatowego Komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Żyrardowie, które przedstawił Zastępca Komendanta Tomasz Cybul (pełne sprawozdania publikujemy poniżej w plikach PDF).

W części uchwałodawczej sesji pierwsze uchwały dotyczyły zmian w finansach Powiatu. Projekty tych uchwał przedstawiła zebranym Skarbnik Edyta Fedorowicz. Były to uchwały - w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żyrardowskiego oraz zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Żyrardowskiego na 2020 rok. Radni przyjmując powyższe uchwały zwiększyli łącznie dochody budżetu Powiatu o kwotę 1.599.614,45 zł. Wpływ na zmianę miało między innymi zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 2.490.839,28 zł, z tytułu planowanego dofinansowania na zadanie pn. „Remont drogi powiatowej nr 4730W na odcinkach: 1) ul. Jana Skrowaczewskiego – na odcinku od ul. 1 Maja do ul. Marii Nietrzebki”, 2) ul. rtm Witolda Pileckiego – na odcinku od ul. Kpt Stanisława Pałaca do ul. Józefa Mireckiego, 3) ul. Józefa Mireckiego – na odcinku od ul. rtm Witolda Pileckiego do rowu 51 (kwota 1.743.587,50 zł to dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych, a 747.251,78 zł to deklarowany udział finansowy Gminy Żyrardów), a także zmniejszenie dochodów o kwotę 542.901,00 zł z tytułu zmniejszenia części oświatowej subwencji ogólnej na podstawie informacji Ministra Finansów o ostatecznych kwotach subwencji na rok 2020. Projekty uchwał pozytywnie zaopiniowała Komisja Budżetu i Mienia Komunalnego Rady Powiatu, a opinię przedstawił Przewodniczący Komisji Stanisław Kaniszewski. Rada jednogłośnie przyjęła zaproponowane zmiany w budżecie Powiatu. Po przyjęciu tej uchwały plan dochodów i wydatków budżetu Powiatu na 2020 rok wynosi odpowiednio: 95.322.785,50 zł. i 97.786.130,23 zł.

            W następnej uchwale, w sprawie określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz szczegółowych zasad ich realizacji w 2020 roku określono zadania na które przeznacza się środki PFRON w 2018 roku. Dokonano w niej podziału środków PFRON z uwzględnieniem bieżących potrzeb. Powiat Żyrardowski na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2020 roku otrzymał kwotę: 1.760.070,00 złotych, w tym 819.840,00 zł przeznaczone na finansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej. Projekt uchwały przedstawiła Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Agnieszka Karwat. Pozytywną opinię projektu uchwały przedstawił Przewodniczący Komisji Współpracy, Promocji, Zdrowia i Polityki Społecznej Jacek Czubak, a radni jednogłośnie przyjęli jej zapis.

Część uchwałodawczą dopełniły dwie uchwały, których projekty przedstawił Dyrektor Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg Publicznych Wydziału Paweł Myszkowski. Pierwsza z nich, w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego pomiędzy Powiatem Żyrardowskim a operatorem publicznym na liniach komunikacyjnych  - Żyrardów – Wiskitki – Popielarnia i Żyrardów – Krze. W oparciu o przepisy ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, istnieje możliwość uzyskania dopłaty przez organizatora publicznego transportu zbiorowego do linii komunikacyjnych, w celu utworzenia linii komunikacyjnych o charakterze użyteczności publicznej. Zawarcie umowy z operatorem publicznego transportu zbiorowego wymaga uzyskania zgody organu stanowiącego, stąd konieczność podjęcia stosownej uchwały przez Radę Powiatu. Druga z uchwał „transportowych” dotyczyła wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Powiatem Żyrardowskim i Powiatem Grójeckim w zakresie powierzenia zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego na linii Grójec-Pniewy-Mszczonów. Powiat Grójecki będzie organizatorem publicznego transportu zbiorowego do tej linii komunikacyjnej z uwagi na znajdujący się dłuższy odcinek tej linii w powiecie grójeckim. Zawarcie takiego porozumienia wymagało jednak zgody organu stanowiącego, dlatego też niezbędne było wyrażenie takiej woli w formule uchwały Rady Powiatu Żyrardowskiego. Pozytywne opinie w kwestii obydwu uchwał przedstawił Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Transportu Błażej Zawadzki, a radni jednogłośnie uchwały przyjęli w głosowaniu.

Po zakończeniu części uchwałodawczej radni wysłuchali jeszcze kolejnych sprawozdań - Sprawozdanie z działalności Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa  i Porządku w Żyrardowie w 2019 roku przedstawił Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych Mirosław Klejny, Dyrektor Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Barbara Smolarek przekazała sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli, Dyrektor Wydziału Organizacyjnego Maciej Ragan złożył sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Powiatu Żyrardowskiego z Organizacjami Pozarządowymi w roku 2019, a Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Agnieszka Karwat przedstawiła informację dotyczącą zasobów w pomocy społecznej w Powiecie Żyrardowskim za 2019 rok (wymienione sprawozdania dostępne w plikach poniżej)

W ostatnim punkcie – interpelacje i zapytania radnych Radny Krzysztof Rdest podziękował za uroczystą oprawę jubileuszowej sesji, wskazał też na pozytywne zmiany w spółce Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego po wyborze nowego Zarządu, skierował także zapytanie, czy nie jest zagrożony proces termomodernizacji obiektów szpitalnych, na które spółka pozyskała dofinansowanie z NFOŚ. W odpowiedzi Starosta Beata Sznajder wyjaśniła, że w przetargu ogłoszonym przez CZMZ przedłożono dwie oferty, które znacząco odbiegały od przeznaczonych na termomodernizację środków, stąd planuje się niezwłocznie przeprowadzenie nowego przetargu. Uspokoiła też, że sama termomodernizacja i jej dofinansowanie pozostają niezagrożone.

Po wyczerpaniu porządku Przewodniczący Klaudiusz Stusiński zakończył obrady XVI Sesji Rady Powiatu Żyrardowskiego.

 • XVI Sesja Rady Powiatu
 • XVI Sesja Rady Powiatu
 • XVI Sesja Rady Powiatu
 • XVI Sesja Rady Powiatu
 • XVI Sesja Rady Powiatu
 • XVI Sesja Rady Powiatu
 • XVI Sesja Rady Powiatu
 • XVI Sesja Rady Powiatu
 • XVI Sesja Rady Powiatu
 • XVI Sesja Rady Powiatu
 • XVI Sesja Rady Powiatu
 • XVI Sesja Rady Powiatu
 • XVI Sesja Rady Powiatu
 • XVI Sesja Rady Powiatu
 • XVI Sesja Rady Powiatu
 • XVI Sesja Rady Powiatu
 • XVI Sesja Rady Powiatu
 • XVI Sesja Rady Powiatu
 • XVI Sesja Rady Powiatu
 • XVI Sesja Rady Powiatu
 • XVI Sesja Rady Powiatu
 • XVI Sesja Rady Powiatu
 • XVI Sesja Rady Powiatu
 • XVI Sesja Rady Powiatu
 • XVI Sesja Rady Powiatu
 • XVI Sesja Rady Powiatu
 • XVI Sesja Rady Powiatu
 • XVI Sesja Rady Powiatu
 • XVI Sesja Rady Powiatu
 • XVI Sesja Rady Powiatu
 • XVI Sesja Rady Powiatu
 • XVI Sesja Rady Powiatu

Kalendarium

Kalendarz

«czerwiec 2024»
PnWtŚrCzwPtSobNd
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Planowane wydarzenia:

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Banery

Banery

Zarząd Powiatu

Stopka

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
96-300 Żyrardów
ul. Limanowskiego 45
NIP: 838-16-10-589
REGON: 750151250

Godziny pracy urzędu:

Dzień Godzina
poniedziałek:  8.00 - 16.00
wtorek:  8.00 - 16.00
środa:  8.00 - 17.00
czwartek:  8.00 - 16.00
piątek:  8.00 - 15.00

 

Kontakt telefoniczny:

Dział
Numer tel
Centrala telefoniczna  +48 46 856 61 00
Biuro obsługi – kancelaria  +48 46 856 61 65
Sekretariat Zarządu  +48 46 856 61 22
Biuro Rady  +48 46 856 61 51

 

E-mail:
starosta@powiat-zyrardowski.pl
starostwo@powiat-zyrardowski.pl

Inspektor Ochrony Danych Joanna Trusińska

tel.: 22 350 01 40, iod@powiat-zyrardowski.pl

Nasz powiat

 • mapa powiatu żyrardowskiego
 • Żyrardów
 • Mszczonów
 • Puszcza Mariańska
 • Radziejowice
 • Wiskitki