Treść strony

Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg Publicznych

Wydziałem kieruje Dyrektor Zdzisław Bocian

 Telefony: 

46 856 61 25  -  wydanie, wymiana, odbiór prawa jazdy, wydanie PKK, zatrzymanie prawa jazdy za przekroczenie 50km/h lub za przekroczenie 24 punktów karnych lub jazdę pod wpływem alkoholu oraz zezwolenie na pojazdy uprzywilejowane

46 856 61 57 - rejestracja pojazdów/wymiana dowodu rejestracyjnego/wtórnik dowodu rejestracyjnego i karty pojazdu, wyrejestrowanie/ demontaż/ kradzież/ czasowe wycofanie/ tabliczka znamionowa/ nadanie nr VIN

46 856 61 53 - odbiór dowodu rejestracyjnego

46 856 61 40 - ośrodki szkolenia kierowców i instruktorów/stacje kontroli pojazdów i diagności / transport (zezwolenia, licencje, zaświadczenia), odbiór pojazdu z parkingu

46 856 61 62 - organizacja ruchu oraz nakładanie kar za nieterminowe zgłoszenie zbycia lub nabycia pojazdu, wyrejestrowania, demontaże pojazdów

46 856 61 31 - rejestracja pojazdów osób prawnych – spółki: akcyjne, spółdzielnie, jawne, komandytowe/stowarzyszenia /fundacje KRS/jednostki skarbu Państwa

Zadania i kompetencje Wydziału

Załatwianie spraw związanych z rejestracją pojazdów, wydawaniem i zatrzymywaniem dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdem, wydawaniem zezwoleń na prowadzenie szkolenia kandydatów na kierowców lub instruktorów, wydawaniem upoważnień do przeprowadzania badań technicznych pojazdów, wydawaniem licencji na krajowy transport drogowy osób lub rzeczy, wydawaniem zezwoleń na krajowy transport drogowy osób (teren powiatu), wydawanie zaświadczeń na przewozy drogowe na potrzeby własne.

 1. W zakresie Prawa o ruchu drogowym.
 • prowadzenie spraw związanych z rejestracją pojazdów, wydawaniem dowodów i tablic rejestracyjnych,
 • prowadzenie spraw związanych z czasową rejestracją pojazdów,
 • przyjmowanie pozwoleń czasowych i tymczasowych tablic rejestracyjnych po upływie terminu,
 • wpisywanie w dowodzie rejestracyjnym lub pozwoleniu czasowym zastrzeżeń o szczególnych warunkach określonych przepisami prawa, od których zależy używanie pojazdu,
 • dokonywanie wpisów w karcie pojazdu i dowodzie rejestracyjnym w przypadku zmiany danych,
 • wyrejestrowanie pojazdów w przypadku zniszczenia (utylizacji) pojazdu, kradzieży pojazdu, wywozu pojazdu z kraju, jeżeli pojazd został zarejestrowany lub zbyty za granicę,
 • kierowanie pojazdów do dodatkowego badania technicznego w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu lub narusza wymagania ochrony środowiska,
 • przygotowywanie decyzji o kontrolnym sprawdzaniu kwalifikacji do kierowania pojazdem,
 • przygotowanie decyzji o kierowaniu na badania lekarskie kierującego pojazdem w przypadkach nasuwających zastrzeżenia co do stanu zdrowia,
 • przyjmowanie od Policji oraz jednostki upoważnionej do przeprowadzania badań technicznych zatrzymanego dowodu rejestracyjnego (pozwolenia czasowego),
 • zwracanie dowodu rejestracyjnego (pozwolenia czasowego) po ustaniu przyczyny uzasadniającej jego zatrzymanie,
 • przyjmowanie zawiadomień o wydaniu postanowienia o zatrzymaniu prawa jazdy przez prokuratora lub sąd,
 • przygotowywanie decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy,
 • przygotowywanie decyzji o cofnięciu uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym oraz decyzji o przywróceniu kierowcy uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym po ustaniu przyczyn, które spowodowały jego cofnięcie,
 • wprowadzanie zakazu pędzenia zwierząt na drogach,
 • wydawanie międzynarodowych praw jazdy,
 • wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami,
 • przyjmowanie od kierowców zawiadomień i dokonywanie wpisów w prawach jazdy o zmianie miejsca zamieszkania,
 • przyjmowanie od kierowców zawiadomień o zagubieniu prawa jazdy i wydawanie wtórników prawa jazdy, przyjmowanie wtórników praw jazdy w przypadku odnalezienia oryginału,
 • wprowadzenie obowiązku wyposażenia pojazdów zaprzęgowych w hamulec,
 • wydawanie kart pojazdów dla sprowadzanych z zagranicy i tam zarejestrowanych,
 • wydawanie upoważnień do przeprowadzenia badań technicznych dla stacji kontroli pojazdów,
 • przeprowadzanie kontroli stacji kontroli pojazdów,
 • wydawanie imiennych uprawnień diagnostom do wykonywania badań technicznych,
 • wydawanie zaświadczeń dla jednostek prowadzących szkolenia dla osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami,
 • kontrola i nadzór ośrodków szkolenia kierowców,
 • dokonywanie wpisów do ewidencji instruktorów oraz wydawanie legitymacji instruktorów,
 • prowadzenie spraw związanych ze sprawowaniem nadzoru nad szkoleniem instruktorów,
 • zamawianie i przyjmowanie od producentów tablic rejestracyjnych oraz druków komunikacyjnych,
 • prowadzenie ewidencji przyjętych i wydanych druków komunikacyjnych ścisłego zarachowania,
 • prowadzenie ewidencji przyjętych i wydanych tablic rejestracyjnych.
 • zarządzanie ruchem na drogach powiatowych i gminnych, prowadzenie ewidencji zatwierdzonych projektów organizacyjnych,
 • analizowanie stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego i podejmowanie działań w celu jego poprawy,
 • wydawanie zezwoleń na przejazd pojazdów o masie, naciskach osi lub wymiarach większych od dopuszczalnych,
 • wydawanie zezwoleń na wykorzystanie dróg w sposób szczególny,
 • współdziałanie z organami prowadzącymi akcje ratownicze w razie katastrofy środka transportu,
 • udostępnianie danych oraz informacji zgromadzonych w ewidencji.
 1. W zakresie prawa przewozowego i kolei:
 • opiniowanie wniosków o likwidację linii kolejowej, na której zawieszono przewozy,
 • nieodpłatne przejmowanie zbędnego mienia PKP,
 • opiniowanie projektu likwidacji linii kolejowych lub ich części,
 • opiniowanie wniosku o udzielenie wskazań lokalizacyjnych,
 • nakładanie na przewoźnika obowiązku zawarcia umowy o wykonanie zadania przewozowego, gdy jest niezbędne z uwagi na obronność lub bezpieczeństwo państwa, bądź w wypadku klęski żywiołowej,
 • określanie przepisów porządkowych związanych z przewozem osób i bagażu poszczególnymi rodzajami środków transportu,
 • prowadzenie spraw związanych z wydawaniem przepisów porządkowych
 1. W zakresie krajowego transportu drogowego:
 • prowadzenie spraw związanych z wydawaniem licencji na krajowy transport drogowy rzeczy i osób,
 • prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na krajowy transport drogowy osób (teren powiatu),
 • prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zaświadczeń na przewozy na potrzeby własne,
 • przygotowywanie decyzji przenoszących uprawnienia wynikające z licencji i zezwoleń w razie: śmierci osoby fizycznej posiadającej licencję lub zezwolenie i wstąpienia na jej miejsce spadkobiercy, w tym również osoby fizycznej będącej wspólnikiem spółki cywilnej, spółki jawnej lub spółki komandytowej, połączenia, podziału lub przekształcenia, zgodnie z odrębnymi przepisami, przedsiębiorcy posiadającego licencję lub zezwolenie lub przejęcia w całości lub w części działalności w zakresie krajowego transportu rzeczy lub osób przez innego przedsiębiorcę,
 • nadzór i kontrola przedsiębiorców wykonujących transport drogowy rzeczy i osób.
 1. W zakresie ustawy o drogach publicznych:
 • prowadzenie spraw z zakresu planowania i opiniowania rozwoju sieci dróg na terenie powiatu.
 1. Analiza sytuacji rynkowej w zakresie regularnego przewozu osób.

Karty usług

Pełnomocnictwo

Pełnomocnictwo

Rejestracja pojazdów - karty usług i formularze

1. Rejestracja pojazdu używanego krajowego.doc

dot. KD.01. wniosek o rejestrację pojazdu używanego zakupionego w kraju.docx

2. Rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy.doc

dot. KD.02. wniosek o rejestrację pojazdu sprowadzonego.docx

3. Rejestracja pojazdu nowego.doc

dot. KD.03. wniosek o rejestrację pojazdu nowego.docx

4. Wymiana wtórnik dowodu rejestracyjnego, nalepi kontrolnej tablic rejestracyjnych, dodatkowej tablicy rejestracyjnej.docx

dot. KD.04. podanie o wydanie dodatkowej tablicy rejestracyjnej.docx

dot. KD.04. podanie o wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego.docx

dot. KD.04. podanie o wydanie wtórnika nalepki na szybę.docx

dot. KD.04. podanie o wydanie wtórnika, nowych tablic rejestracyjnych.docx

dot. KD.04. podanie o wymianę dowodu rejestracyjnego- brak miejsc na wpisy terminów badań technicznych.docx

dot. KD.04. podanie o wymianę dowodu rejestracyjnego z powodu zmiany nazwiska, adresu.docx

dot. KD.04. podanie o wymianę dowodu rejestracyjnego z powodu zmiany przeznaczenia.docx

5. Zawiadomienie o zbyciu, nabyciu pojazdu.docx

dot. KD.05. zawiadomienie o nabyciu pojazdu.docx

dot. KD.05. zawiadomienie o zbyciu(sprzedaży) pojazdu.docx6. Wpis do dowodu rejestracyjnego -montaż instalacji gazowej, hak holowniczy, taxi, L, Euro.docx

6. Wpis do dowodu rejestracyjnego - montaż instalacji gazowej, hak holowniczy, taxi, L, Euro.docx

dot. KD.06. podanie o wpis instalacji gazowej, haka holowniczego.docx

7. Wydanie dowodu rejestracyjnego zatrzymanego przez policję lub inne uprawnione do tego organy.docx

dot. KD.07. podanie o zwrot zatrzymanego dowodu rejestracyjnego.docx

8. Wyrejestrowanie pojazdu z powodu przekazania do przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu lub punkt zbierania pojazdów.docx

dot. KD.08. wniosek o wyrejestrowanie pojazdu demontaż.docx

9. Wyrejestrowanie pojazdu z powodu kradzieży.https://www.powiat-zyrardowski.pl/archiwum/plik,1565,9-wyrejestrowanie-pojazdu-z-powodu-kradziezy-doc.doc

dot. KD.09. wniosek o wyrejestrowanie pojazdu-kradzież.docx

10. Wydanie zaświadczenia dot. utraty dowodu rejestracyjnego lub karty pojazdu.docx

dot. KD.10. podanie o wydanie zaświadczenia potwierdzającego dane utraconej karty pojazdu, dowodu rejestracyjnego.docx

11. Rejestracja pojazdu zabytkowego.doc

dot. KD.11. wniosek o rejestrację pojazdu zabytkowego.docx

12. Wpis w dowodzie rejestracyjnym o ustanowieniu, ustaniu zastawu rejestrowego.doc

dot. KD.12. podanie o wpis o ustanowieniu, ustaniu zastawu rejestrowego.docx

13. Nadanie cech identyfikacyjnych - numer nadwozia.doc

dot. KD.13. nadanie cech identyfikacyjnych pojazdu.docx

14. Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu.docx

dot. KD.14. wniosek o czasowe wycofanie pojazdu z ruchu.docx

15. Profesjonalna rejestracja pojazdów.docx

dot. KD.15. oświadczenie - profesjonalna rejestracja pojazdów.docx

dot. KD.15. wniosek - profesjonalna rejestracja pojazdów.docx

dot. KD.15. wniosek profesjonalna rejestracja pojazdów - zwrot blankietów.docx

dot. KD.15. wniosek profesjonalna rejestracja pojazdów -dodatkowe blankiety.docx

Prawa jazdy - karty usług i formularze

16.Wydanie prawa jazdy po raz pierwszy lub podwyższenie uprawnień.docx

17.Wydanie, wymiana prawa jazdy -wtórnika z powodu utraty lub zniszczenia-wymiana z powodu zmiany danych lub przedłużenia ważności.docx

dot. KD.17.oświadczenie o utracie prawa jazdy, pozwolenia.docx

18.Wymiana prawa jazdy kat. C, C+E ,D, D+E potwierdzenie świadectwa kwalifikacji zawodowej.docx

19.Wydanie międzynarodowego prawa jazdy.docx

20.Przekroczenie prędkości o ponad 50 kmh na obszarze zabudowanym.docx

21.Przywrócenie cofniętego uprawnienia-zwrot zatrzymanego prawa jazdy (po okresie nieprzekraczającym 1 rok bez skierowania na badania).docx

22.Przywrócenie cofniętego uprawnienia-zwrot zatrzymanego prawa jazdy (po okresie nieprzekraczającym 1 rok ze skierowaniem na badania).docx

23.Przywrócenie cofniętego uprawnienia (odzyskanie warunków zdrowia).docx

24.Przywrócenie cofniętego uprawnienia-zwrot zatrzymanego prawa jazdy (po okresie przekraczającym 1 rok).docx

25.Wydanie-wymiana zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub przewożącym wartości pieniężne.docx

dot. KD.25. wniosek o wydanie, przedłużenie, rozszerzenie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym.docx

26.Wymiana prawa jazdy wydanego za granicą bez sprawdzenia kwalifikacji.docx

27.Wymiana prawa jazdy wydanego za granicą po sprawdzeniu kwalifikacji.docx

28.Wydanie pozwolenia do kierowania tramwajem-wtórnika z powodu utraty lub zniszczenia-wymiana z powodu zmiany danych.docx

29.Wymiana wojskowego dokumentu stwierdzającego uprawnienia.docx

wniosek - prawo jazdy.docx

oświadczenie o zamieszkaniu.docx

upoważnienie.docx

Transport - karty usług i formularze

30. Odbiór pojazdu z parkingu.docx

31. Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego.docx

dot. KD. 31. wniosek o zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego.docx

32. Wypis z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego.docx

dot. KD. 32. Wypis z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego.docx

33. Wtórnik z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego.docx

dot. KD. 33. wtórnik zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego.docx

34. Zmiana treści zezwolenia na wykonywanie transportu drogowego.docx

dot. KD. 34. zmiana treści zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego.docx

35. Zaświadczenie na potrzeby własne.docx

dot. KD. 35. zaświadczenie na potrzeby własne.docx

36. Zmiana danych z zaświadczenia na potrzeby własne.docx

dot. KD. 36. zmiana danych z zaświadczenia na potrzeby własne.docx

37. Licencja na pośrednictwo przy przewozie rzeczy ( spedycja).docx

dot. KD. 37. wniosek do uzyskania licencji na pośrednictwo przy przewozie rzeczy ( spedycja).docx

38. Wtórnik z licencji na pośrednictwo przy przewozie rzeczy.docx

dot. KD. 38. Wtórnik z licencji na pośrednictwo przy przewozie rzeczy.docx

39. Licencja na przewóz osób sam. osob. powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób.docx

dot. KD. 39. Licencja na przewóz osób sam. osob. powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób.docx

40. Wypis z Licencji na przewóz osób sam. osob. powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób.docx

dot. KD. 40. wypis z licencji przewoźnika drogowego na przewóz osób sam. osob. powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób.docx

41. Zezwolenie na regularny, regularny specjalny przewóz drogowy.docx

dot. KD. 41. Zezwolenie na regularny , regularny specjalny przewóz drogowy.docx

42. Zmiana w zezwoleniu na regularny specjalny przewóz drogowy.docx

dot. KD. 42. zmiana w zezwoleniu na regularny specjalny przewóz drogowy.docx

43. Wykorzystanie drogi w sposób szczególny.docx

dot. KD. 43. wniosek - wykorzystanie drogi w sposób szczególny.docx

44. Wydanie uprawnienia diagnosty.docx

dot. KD. 44. wniosek o nadanie uprawnień diagnosty.doc

45. Wpis, zmiana wpisu do rejestru przedsiebiorcow prowadzacych stacje kontroli pojazdow

dot. KD. 45. wpis, zmiana wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów.docx

46. Wpis do rejestru ośrodków szkolenia kierówców.docx

dot. KD. 46. wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców.docx

Kalendarium

Kalendarz

«styczeń 2022»
PnWtŚrCzwPtSobNd
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31

Planowane wydarzenia:

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Banery

Banery

Zarząd Powiatu

Stopka

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
96-300 Żyrardów
ul. Limanowskiego 45
NIP: 838-16-10-589
REGON: 750151250

Godziny pracy urzędu:

Dzień Godzina
poniedziałek:  8.00 - 16.00
wtorek:  8.00 - 16.00
środa:  8.00 - 17.00
czwartek:  8.00 - 16.00
piątek:  8.00 - 15.00

 

Kontakt telefoniczny:

Dział
Numer tel
Centrala telefoniczna  +48 46 856 61 00
Biuro obsługi – kancelaria  +48 46 856 61 65
Sekretariat Zarządu  +48 46 856 61 22
Biuro Rady  +48 46 856 61 51

 

E-mail:
starosta@powiat-zyrardowski.pl
starostwo@powiat-zyrardowski.pl

Nasz powiat

 • mapa powiatu żyrardowskiego
 • Żyrardów
 • Mszczonów
 • Puszcza Mariańska
 • Radziejowice
 • Wiskitki