Treść strony

KORONAWIRUS - najważniejsza profilaktyka

W związku z ryzykiem zawleczenia na obszar Polski nowego koronawirusa określonego nazwą SARS-Cov-2, Starosta Powiatu Żyrardowskiego Beata Sznajder wydała zalecenie, które zostało przekazane do szkół i jednostek podległych Starostwu. Wśród zaleceń znalazły się działania profilaktyczne i edukacyjne skierowane do młodzieży i pracowników w celu unikania zakażenia i postępowania w razie wystąpienia objawów zarażenia wirusem grypy, w tym COVID-19 wywołanej koronawirusem SARS-Cov-2 oraz zapewnienie podstawowych środków higieny osobistej. O dalszym postępowaniu w tym temacie Starostwo Powiatowe w Żyrardowie będzie informowało na bieżąco.

Wytyczne w zakresie zapobiegania zarażeniom i postępowania w sytuacji wystąpienia potwierdzonych przypadków wydaje:
Ministerstwo Zdrowia:
https://www.gov.pl/…/co-musisz-wiedziec-o-koronawirusie.html
i Główny Inspektorat Sanitarny:
https://gis.gov.pl/kategoria/aktualnosci/

Podstawowe środki ochronne przeciwko nowemu koronawirusowi wywołującemu chorobę COVID-19.

 • jak_myc_rece
 • jak_myc_rece
 • jak_myc_rece

Zostały dwa tygodnie na zgłoszenie OSP do FLORIANÓW 2020

Do 15 marca przyjmowane są zgłoszenia prospołecznych inicjatyw realizowanych przez ochotnicze straże pożarne do tegorocznej edycji FLORIANÓW. To już czwarta edycja Ogólnopolskiego Konkursu na Najlepsze Inicjatywy dla Społeczności Lokalnych z udziałem OSP i Samorządów FLORIANY, w którym oceniane są przedsięwzięcia skierowane do mieszkańców mniejszych miejscowości. Organizatorem jest Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP. W poprzednich trzech edycjach nagrodzonych zostało 60 wyjątkowych projektów, których celem były: poprawa bezpieczeństwa, integracja mieszkańców, promowanie kultury i tradycji, edukacja, rozwój aktywności sportowej wśród lokalnych środowisk. Organizator przewidział aż 12 kategorii konkursowych, które odzwierciedlają całe spektrum strażackiej aktywności społecznej i obejmują wiele dziedzin naszego życia.

Do FLORIANÓW można też zgłosić najbardziej społecznie zaangażowanego pracodawcę, który w sposób szczególny dba o swoją „małą ojczyznę” i o dobro mieszkańców. Od 2018 roku kategorią specjalną FLORIANÓW jest program „Ratujemy i Uczymy Ratować” realizowany przez Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy. Wyłaniane są w niej najbardziej aktywne OSP, które przeszkolą największą liczbę dzieci z zakresu udzielania pierwszej pomocy. W tegorocznej edycji podsumowane będą protokoły z zajęć realizowanych od 16 kwietnia 2019 do 15 kwietnia 2020 roku.

Aby zgłosić jednostkę do FLORIANÓW 2020 należy wysłać zgłoszenie na adres ZOSP RP z dopiskiem na kopercie FLORIANY i zarejestrować wniosek elektronicznie. Szczegóły, formularze i regulamin Konkursu znajdziecie na stronie www.floriany.pl

9 maja 2020 roku odbędzie się wielka Gala Finałowa, podczas której zostaną ogłoszeni zwycięzcy konkursu w poszczególnych kategoriach i będą wręczane statuetki FLORIANA oraz atrakcyjne nagrody rzeczowe. Wcześniej organizator ogłosi nominowanych do FLORIANÓW i to oni będą uczestnikami wyjątkowej uroczystości wręczenia prestiżowych statuetek.

Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej

 • floriany 2020

Senioralia z Prezydentem RP Andrzejem Dudą

We wtorek 25 lutego w Żyrardowie na Hali Sportowej Aqua odbył się Międzypokoleniowy Dzień Aktywności z udziałem Prezydenta RP Andrzeja Dudy i Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Marleny Maląg. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej oraz Urząd Miasta Żyrardowa. Gospodarzem imprezy był Prezydent Miasta Żyrardowa Lucjan Krzysztof Chrzanowski. W czasie wydarzenia Prezydent Andrzej Duda oficjalnie podpisał ustawę o dodatkowym rocznym świadczeniu dla emerytów i rencistów, tzw. „13 emeryturę”. W praktyce oznacza to, że już w kwietniu seniorzy otrzymają dodatkowe świadczenie. Była to świetna okazja do zaprezentowania swojej aktywności przez seniorów, ale także organizacje i instytucje wspierające w swojej działalności seniorów z terenu powiatu żyrardowskiego, wszystkie stoiska odwiedził Prezydent RP. Powiat Żyrardowski reprezentowany był przez Zarząd Powiatu w osobach Starosty Beaty Sznajder, Wicestarosty Krzysztofa Dziwisza i Członka Zarządu Stanisława Naleja. Radę Powiatu reprezentował m.in. Przewodniczący Rady Klaudiusz Stusiński.

 • Senioralia
 • Senioralia
 • Senioralia
 • Senioralia
 • Senioralia
 • Senioralia
 • Senioralia
 • Senioralia
 • Senioralia
 • Senioralia
 • Senioralia
 • Senioralia
 • Senioralia
 • Senioralia
 • Senioralia

Zapraszamy na szkolenie dla NGO

Prezydent Miasta Żyrardowa oraz Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej zapraszają na szkolenie dla NGO, które odbędzie się 27 lutego, o godz. 14:00, w żyrardowskiej Resursie. Podczas spotkania zaprezentowany zostanie roczny program współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok.

Uczestnicy poznają zasady przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego przyznawanych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Mowa też będzie o ogłoszonych oraz planowanych do ogłoszenia otwartych konkursach ofert na dotacje dla organizacji pozarządowych w zakresie polityki społecznej, tj. profilaktyki uzależnień, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, przeciwdziałania ubóstwu, ochrony zdrowia psychicznego, polityki senioralnej, ekonomii społecznej, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz wspierania rodziny i pieczy zastępczej.

Przekazane zostaną również informacje dotyczące Budżetu Obywatelskiego Mazowsza.

Serdecznie zapraszamy!

 
 • szkolenie dla NGO

Seniorzy coraz bezpieczniejsi

Na spotkaniu „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie seniorów” zorganizowanym przez Komendanta Powiatowej Policji w Żyrardowie 24.02.2020r. w żyrardowskiej Resursie podsumowano wnioski złożone przez mieszkańców na majowym spotkaniu, przekazano informacje dotyczące przestępstw na szkodę osób starszych oraz rozwiązań, które służą podnoszeniu bezpieczeństwa takich jak Krajowa mapa zagrożeń, czy bezpłatne programy Dzielnicowy bliżej nas, Moja komenda. Na spotkaniu obecny był Prezydent Miasta Żyrardowa Lucjan Krzysztof Chrzanowski i reprezentujący go w panelu dyskusyjnym Przewodniczący Rady Miasta Żyrardów Ryszard Mirgos. W panelu dyskusyjnym z obecnymi poruszono zagadnienia związane m. in. z tym jakie działania warto podjąć, aby poprawić bezpieczeństwo osób starszych, jakiej oferty w zakresie bezpieczeństwa brakuje na terenie powiatu, czy w jakie działania policji seniorzy chcieliby się włączyć. Po debacie z udziałem zgromadzonych zostały omówione przepisy ruchu drogowego w kontekście seniorów przez st. sierż. Daniela Ambroziaka, dr Michał Pira przedstawił zagadnienia związane z bezpieczeństwem w cukrzycy, a tematem kończącym cykl szkoleniowy była praktyczna pomoc przedmedyczna zaprezentowana przez Michała Ochnickiego z Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Komendant insp. Arkadiusz Zgieb podkreślił, że akcje informacyjne, cykle spotkań, szkoleń i konferencji organizowane przez ostatnie kilka lat przynoszą zamierzony skutek i wpłynęły znacząco na poziom świadomości a co za tym idzie poziom bezpieczeństwa seniorów. Spotkanie zakończyło się miłym tanecznym akcentem dla wszystkich zgromadzonych.

 • „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie seniorów”
 • „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie seniorów”
 • „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie seniorów”
 • „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie seniorów”
 • „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie seniorów”

„Porozmawiajmy o bezpieczeństwie seniorów” – debata powiatowa

W dniu dzisiejszym 24 lutego w Resursie w Żyrardowie o godz. 17.00 rozpocznie się powiatowa debata społeczna, której inicjatorem jest insp. Arkadiusz Zgieb - Komendant Powiatowy Policji w Żyrardowie. Celem debaty jest podsumowanie wniosków złożonych przez mieszkańców na majowym spotkaniu oraz przekazanie istotnych informacji dot. przestępstw na szkodę osób starszych.

To już kolejne spotkanie, na które zaproszeni zostali przedstawiciele samorządów, dla których bezpieczeństwo jest równie ważne jak dla policjantów. W trakcie spotkania, oprócz omówienia realizacji wniosków złożonych przez mieszkańców podczas majowego spotkania,  poruszony zostanie przede wszystkim temat przestępstw na szkodę osób starszych.

Po debacie odbędzie się szkolenie dedykowane seniorom podczas, którego będzie można dowiedzieć się o czynnikach wpływających na nasze samopoczucie, czy senior może prowadzić pojazd, jak reagować w sytuacji zagrożenia życia, jak w prawidłowy sposób przeprowadzić pierwszą pomoc przedmedyczną, czy choroby takie jak cukrzyca mają wpływ na podejmowane przez nas decyzje? Na te wszystkie i wiele innych pytań organizatorzy będą udzielali odpowiedzi podczas szkolenia.  

 • debata powiatowa

Konferencja „Podregion żyrardowski – działania, wyzwania w kontekście nowej perspektywy finansowania”

W dniu 21 lutego w żyrardowskiej Resursie z inicjatywy Starosty Powiatu Żyrardowskiego Beaty Sznajder odbyła się konferencja pn. „Podregion żyrardowski – działania, wyzwania w kontekście nowej perspektywy finansowania”. Wśród zaproszonych gości był m.in. Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik, Prezydent Miasta Żyrardów Lucjan Krzysztof Chrzanowski, Starosta Powiatu Sochaczewskiego Jolanta Gonta, Starosta Powiatu Grójeckiego Krzysztof Ambroziak, przedstawiciele samorządów i gmin wchodzących w skład subregionu, zastępca dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Aleksandra Szwed oraz Dyrektor Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego Mazowieckiego w Warszawie dr Elżbieta Kozubek i wiele innych znamienitych gości. Tematem przewodnim konferencji było nawiązanie współpracy między samorządami w kontekście powstałego nowego subregionu żyrardowskiego, co skutkowałoby w przyszłości większymi możliwościami pozyskiwania środków z Unii Europejskiej. Omówiono także przyszłość Mazowsza w kontekście funduszy pomocowych w kolejnej perspektywie finansowej Unii Europejskiej po 2020 roku, a także założenia aktualizowanej Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego. Marszałek Województwa Mazowieckiego podziękował Pani Staroście za inicjatywę w zorganizowaniu spotkania, które ma ogromne znaczenie dla regionu i jego przyszłości, podkreślił również jak ważne są porozumienia terytorialne i wspólne korzystanie z programów regionalnych, krajowych i środków UE. Wynikiem spotkania było ustalenie planu działania na najbliższy czas tak żeby przybliżyć się do założonego celu.

 • konferencja
 • konferencja
 • konferencja
 • konferencja
 • konferencja
 • konferencja
 • konferencja
 • konferencja
 • konferencja
 • konferencja
 • konferencja
 • konferencja
 • konferencja
 • konferencja
 • konferencja
 • konferencja

Największy Park Wodny w Europie już otwarty

18 lutego odbyło się oficjalne otwarcie największego zadaszonego parku wodnego w Europie – Suntago w Park of Poland, który powstał na terenie gminy Mszczonów w powiecie żyrardowskim. Przybyli goście mieli okazję wysłuchać przemówień przedstawicieli firmy Global City Holdings, partnera strategicznego firmy WUND, władz rządowych, samorządowych i  gminnych, o tym jak zrodziła się idea powstania inwestycji i jak była realizowana. Dzięki sukcesowi partnerskiemu udało wcielić się w życie wielkie marzenie. Inauguracja była przepełniona różnorodnymi atrakcjami, w pełni odsłaniając atrakcje i możliwości obiektu, z którego już od wczoraj mogli korzystać pierwsi turyści.  

Suntago daje możliwość korzystania z ogromnej ilości atrakcji od tych dostarczających najbardziej ekstremalnych wrażeń do klasycznych atrakcji niezależnie od warunków pogodowych i bez konieczności wyjeżdżania poza granice naszego kraju (aż 32 różne zjeżdżalnie, 18 różnych basenów o łącznej powierzchni 3500 m2, 12 tematycznych atrakcji, w tym 10 saun z różnych stron świata, wellnes i spa, restauracje i wiele innych). Każdego dnia może się tu bawić do 15 tysięcy osób, z czego 8000 naraz – tyle też jest szafek dla gości. Najtańsze bilety kosztują od 39 zł dla dzieci i 59 zł dla dorosłych. W tej cenie jest wejście na 2 godziny do jednej strefy. Dorosły za cały dzień ze wszystkimi atrakcjami zapłaci 130 złotych. Aquapark będzie otwarty w tygodniu od godziny 10 do 22, a w weekendy i święta od 9 do 22. Obiekt znajduje się w miejscowości Wręcza pod Mszczonowem, między Łodzią i Warszawą, do którego można dojechać wygodnie samochodem, bądź pociągiem do Żyrardowa a stąd spod stacji PKP kursują autobusy “Suntago”, które dojeżdżają bezpośrednio do parku. Na miejscu do dyspozycji gości jest bezpłatny parking na 2 500 miejsc.

Szczegółowe informacje na: https://parkofpoland.com/pl/

 • Fotka1
 • Fotka2
 • Fotka3
 • Fotka4
 • Fotka5
 • Fotka6
 • Fotka7
 • Fotka8
 • Fotka9

Aplikacja mobilna „Alarm112”

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji uruchomiło aplikację mobilną „Alarm112”, dostępną dla wszystkich obywateli, ze szczególnym uwzględnieniem osób głuchych i niedosłyszących.

Aplikacja mobilna „Alarm112” umożliwia w sytuacji zagrożenia życia, zdrowia, mienia, środowiska, bezpieczeństwa i porządku publicznego przekazanie zgłoszenia alarmowego do Centrum Powiadamiania Ratunkowego, przez osoby, które nie mogą wykonać połączenia głosowego.

Aplikacja dedykowana jest w szczególności osobom głuchym i niedosłyszącym, czasowo pozbawionym zdolności mówienia, jak również osobom znajdującym się w sytuacji zagrożenia, które dzięki aplikacji będą mogły w sposób dyskretny skontaktować się z centrum powiadamiania ratunkowego (CPR).

Aplikacja ułatwia kontakt ze służbami ratunkowymi dzięki zastosowaniu piktogramów, symboli na ekranie dotykowym np. smartfona. Poprzez wybieranie odpowiednich symboli użytkownik informuje o rodzaju i miejscu zdarzenia oraz rodzaju służby ratowniczej, której pomoc jest potrzebna.

Aby skorzystać z „Alarm112” należy dokonać rejestracji i pobrać aplikację.
Aplikacja do pobrania na stronie MSWiA: https://www.gov.pl/web/numer-alarmowy-112/aplikacja-moblina-alarm112

Film instruktażowy 

 • Aplikacja

Tato, to też rodzic....

W siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żyrardowie odbyło się kolejne, przeprowadzone przez tato.net szkolenie „Bliżej - pełna łączność” skierowane do mężczyzn, którzy pełnią funkcję rodziców zastępczych. Warsztat miał na celu przekazanie metod pogłębienia relacji ojciec-dziecko, a także wzmocnić ich umiejętności rodzicielskie.

 • szkolenie „Bliżej - pełna łączność”
 • szkolenie „Bliżej - pełna łączność”
 • szkolenie „Bliżej - pełna łączność”

Pomóc w usamodzielnianiu....

Dzięki Fundacji Robinson Crusoe młodzież z pieczy zastępczej z terenu naszego powiatu przygotowująca się do usamodzielnienia miała możliwość zapoznać się z działaniami fundacji na jej rzecz, ale również gościć w FM Logistic Polska w Mszczonowie i tam zobaczyć na czym polega praca na platformie logistycznej, a także zagrać w Samodzielnego Robinsona. Dziękujemy i mamy nadzieję na dalszą dobrą współpracę w zakresie wsparcia i pomocy osobom usamodzielnianym w stawianiu pierwszych kroków w dorosłości i samodzielności. Współpraca z Fundacją Robinson Crusoe może zaowocować podjęciem staży w firmie FM Logistic Polska w Mszczonowie przez usamodzielniających się wychowanków pieczy zastępczej.

 

Zespół Szkół w Mszczonowie "Szkołą Przedsiębiorczą"

Zgodnie z regulaminem VIII Olimpiady Przedsiębiorczości i Zarządzania organizowanej przez Politechnikę Częstochowską Zespół Szkół w Mszczonowie uzyskał tytuł Szkoły Przedsiębiorczej. Szkoła spełniła wszystkie wymagania aby ten tytuł uzyskać a mianowicie:

- do etapu pierwszego olimpiady przystąpiło w Zespole Szkół aż 303 uczniów - najwięcej zaangażowanych w olimpiadę w skali kraju

-  do etapu okręgowego olimpiady zakwalifikowało się 10 uczniów.

Opiekunem olimpiady jest p. Agnieszka Kaczyńska - nauczycielka przedmiotów ekonomicznych w Zespole Szkół w Mszczonowie.

Szkolny opiekun olimpiady składa serdeczne podziękowania Dyrektorowi Zespołu Szkół w Mszczonowie za możliwość przeprowadzenia olimpiady. Dziękuje również uczennicom kl. IIIE Wiktorii Wojnarowskiej, Klaudii Ciszek i Natalii Dąbrowskiej za pomoc w organizacji przedsięwzięcia. Wszystkim którzy zakwalifikowali się do etapu okręgowego serdecznie gratulujemy i życzymy sukcesów w dalszych zmaganiach.

 • Zespol_Szkol_w_Mszczonowie__Szkola_Przedsiebiorcza_

Zapraszamy szkoły do udziału w konkursie Ligi Morskiej

W przededniu obchodów rocznicy 100lecia „Zaślubin z Bałtykiem w Pucku 1920” zapraszamy dyrekcje szkół oraz nauczycieli i uczniów, zainteresowanych tematyką morską do udziału w tradycyjnym, trwającym już od ponad 30 lat, Konkursie Ligi Morskiej i Rzecznej „Młodzież na Morzu".

Nowością w tegorocznym Konkursie jest włączenie się do współpracy, obok innych Uczelni, Akademii Marynarki Wojennej z Gdyni, która dokonywać będzie oceny w kategorii „Najlepsze Szkolne Koło Ligi Morskiej i Rzecznej”. Udział Akademii Marynarki podniesie niewątpliwie rangę i atrakcyjność Konkursu.

Zachęcamy do udziału szkoły w Konkursie i wypełnienie formularza zgłoszenia. Wszelkie informacje o Konkursie umieszczane będą na stronie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego PTSM „Cuma” wSzczecinie: http://www.ptsm.home.pl/web/index.php/pl

W załączeniu wzór zgłoszenia i regulaminy konkursowe.

 • Zapraszamy_szkoly_do_udzialu_w_konkursie_Ligi_Morskiej

Światowy Dzień Walki z Rakiem

W dniu 4 lutego obchodziliśmy Światowy Dzień Walki z Rakiem, czyli WORLD CANCER DAY. To już XX edycja tego wydarzenia, które zostało ustanowione podczas Światowego Szczytu Walki z Rakiem w Paryżu w 2000 roku zorganizowanym pod patronatem ówczesnego prezydenta Francji Jacquesa Chiraca oraz dyrektora generalnego UNESCO. Przyjęto wówczas tzw. Kartę Paryską. Zgodnie z tym dokumentem rządy krajów całego świata, zobowiązały się do stworzenia programów zapobiegających i metod leczenia chorób nowotworowych. Od 2005 roku Dzień Walki z Rakiem jest organizowany pod egidą Międzynarodowej Unii do Walki z Rakiem - organizacji pozarządowej z siedzibą w Genewie.

Była to doskonała okazja, aby wyrazić swoją solidarność z chorymi na raka oraz promować profilaktykę antynowotworową. Właśnie w ten dzień, w Centrum Kultury w Żyrardowie odbyło się spotkanie pod sugestywnym zawołaniem „Nie chojrakuj! Badaj się i żyj!”, którego organizatorami były: Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego sp. z o.o., Powiat Żyrardowski oraz Miasto Żyrardów. Partnerami projektu były: firma Magodent „Grupa LUX MED.” prowadząca od 2017 roku 3 szpitale onkologiczne, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Żyrardowie, Centrum Kultury w Żyrardowie oraz Hospicjum "Nieść ulgę w cierpieniu".

Spotkanie otworzył Prezes Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego Jacek Sawicki, a po nim głos zabrali Prezydent Miasta Żyrardowa Lucjan Krzysztof Chrzanowski oraz Starosta Żyrardowski Beata Sznajder. Wszyscy na swój sposób podkreślali potrzeby samobadania i wczesnego wykrywania chorób nowotworowych.

Pierwszym z prelegentów był Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Żyrardowie Andrzej Liszewski. Przypomniał w swym wystąpieniu o prowadzonych dotychczas akcjach edukacyjnych, m.in. Zdrowe piersi są OK – w zakresie profilaktyki raka piersi czy Wybierz życie, Pierwszy Krok – obejmujący tematykę profilaktyki raka szyjki macicy. Zachęcał też do promowania zdrowego stylu życia, ze zdrową dietą, bez szkodliwych używek.

Kolejną osobą kierującą swe słowa do słuchaczy była przedstawicielka firmy Magodent Beata Sikorska,  która przybliżyła możliwości leczenia nowotworów na ścieżce wypracowanej przez Szpital Żyrardowski, opowiedziała o profilaktyce i statystykach zachorowań na nowotwory oraz o możliwościach i warunkach współczesnego leczenia nowotworów w ramach tzw. Pakietu Onkologicznego. Pani Beata przedstawiła też potencjał szpitali onkologicznych  należących do Magodent Grupy LUX MED.

Zainteresowanie licznie zgromadzonej na sali młodzieży wzbudził temat praktycznego rozpoznawania pierwszych symptomów zmian chorobowych. O profilaktyce raka jądra i samobadaniu w celu jego wykrywania mówiła Agnieszka Szewczyk, natomiast problem profilaktyki raka piersi, a także kwestię zachowań po przebytych operacjach przedstawiła psycholog Anna Dymek.

Następnie prowadzący event Dyrektor Wydziału Kultury i Promocji Urzędu Miasta Łukasz Kasperczyk oraz reprezentujący Dyrektora PSSE w Żyrardowie Łukasz Szymański zaprosili na szczerą rozmowę na kanapie Żyrardowskie Amazonki, które ze słuchaczami podzieliły się przeżyciami w trudnej dla nich walce z rakiem.

Na zakończenie spotkania o problemach związanych z opieką paliatywną i wsparciem chorych i ich rodzin w trudnych chwilach zaawansowanej choroby nowotworowej w realiach oddziału paliatywnego Żyrardowskiego Szpitala i Stowarzyszenia „Nieść ulgę w cierpieniu” mówiła dr Ewa Lenkiewicz.

Prowadzący spotkanie, dla większego zaangażowania uczestników przeprowadzili quiz, podczas którego słuchacze podający poprawne odpowiedzi otrzymać mogli nagrody ufundowane przez organizatorów.

Spotkanie zakończył i podziękował za udział Prezes CZMZ Jacek Sawicki.

 • Światowy Dzień Walki z Rakiem
 • Światowy Dzień Walki z Rakiem
 • Światowy Dzień Walki z Rakiem
 • Światowy Dzień Walki z Rakiem
 • Światowy Dzień Walki z Rakiem
 • Światowy Dzień Walki z Rakiem
 • Światowy Dzień Walki z Rakiem
 • Światowy Dzień Walki z Rakiem
 • Światowy Dzień Walki z Rakiem
 • Światowy Dzień Walki z Rakiem
 • Światowy Dzień Walki z Rakiem
 • Światowy Dzień Walki z Rakiem
 • Światowy Dzień Walki z Rakiem
 • Światowy Dzień Walki z Rakiem
 • Światowy Dzień Walki z Rakiem
 • Światowy Dzień Walki z Rakiem

XV Sesja Rady Powiatu

W dniu 31 stycznia 2020 roku w sali konferencyjnej w Zespole Szkół Nr 1 w Żyrardowie odbyła się XV Sesja Rady Powiatu Żyrardowskiego. Sesję prowadził Przewodniczący Klaudiusz Stusiński. Porządek obrad członkowie Rady przyjęli bez uwag. Na początku radni rozpoczęli procedowanie nad zmianami w budżecie Powiatu.

Skarbnik Edyta Fedorowicz przedstawiła propozycje Zarządu Powiatu dotyczące zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok, polegające na zwiększeniu dochodów i wydatków budżetu o kwotę 179.543,40 zł. Po jej przyjęciu plan dochodów i wydatków budżetu Powiatu na 2018 rok wynosi odpowiednio: 93.332.234,37 zł i 95.726.443,55 zł. Zwiększenie dochodów i wydatków spowodowane było pozyskanym dofinansowaniem z przeznaczeniem na świadczenie usług w publicznym transporcie zbiorowym na terenie Powiatu Żyrardowskiego i Grodziskiego (linia Grodzisk Mazowiecki – Radziejowice – Mszczonów). Pozyskana kwota to suma dotacji z budżetu państwa w ramach ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na podstawie zawartej umowy z Wojewodą Mazowieckim - 102.596,20 zł oraz pomoc finansowa Powiatu Grodziskiego, Gminy Mszczonów i Gminy Radziejowice w wysokości 76.947,20 zł. Uchwałę wprowadzającą zmiany w budżecie, po przedstawieniu pozytywnej opinii Komisji Budżetu i Mienia Komunalnego, radni przyjęli jednomyślnie.

Kolejne punkty w porządku obrad dotyczyły organizacji pracy Rady i składu komisji. Pierwsza uchwała dotycząca uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Żyrardowskiego na rok 2020 została przyjęta jednogłośnie. Kolejna uchwała dotyczyła zmiany składu osobowego Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Transportu - z pracy w tej komisji zrezygnował radny Dariusz Mitrowski. Radni w tej kwestii byli jednomyślni podejmując stosowną uchwałę.

Kontrowersje wzbudziła zmiana w składzie osobowym Komisji Budżetu i Mienia Komunalnego. Chęć pracy w tej komisji wyraził radny Dariusz Mitrowski, lecz radny Krzysztof Rdest poddał w wątpliwość kwalifikacje kandydata. Radny Wojciech Szustakiewicz zwrócił tez uwagę na brak uzasadnienia do projektu uchwały o wyborze nowego członka komisji. Wyjaśnienia i dyskusja w tej kwestii doprowadziły w końcu do głosowania, w którym przy jednym głosie wstrzymującym Rada  przyjęła rzeczona uchwałę.

Była ona ostatnią w uchwałodawczej części obrad.

W punkcie interpelacje i zapytania radnych, trzej radni z Klubu Radnych Porozumienie Prezydenckie Żyrardów Jacek Czubak, Michał Ochnicki i Robert Rybicki złożyli wnioski i interpelacje. Dotyczyły one wprowadzenia do Budżetu Powiatu Żyrardowskiego na rok 2020 nowego zadania pn. Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Mireckiego i Narutowicza w Żyrardowie, podjęcia działań mających na celu stworzenie spójnej polityki w zakresie odbioru odpadów komunalnych oraz udzielenia informacji o działaniach Starosty Żyrardowskiego w zakresie aktywności w ramach powstałego subregionu żyrardowskiego.

Po wystąpienia radnych i wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Klaudiusz Stusiński zamknął obrady XV Sesji.

 • XV Sesja Rady Powiatu
 • XV Sesja Rady Powiatu
 • XV Sesja Rady Powiatu
 • XV Sesja Rady Powiatu
 • XV Sesja Rady Powiatu
 • XV Sesja Rady Powiatu
 • XV Sesja Rady Powiatu
 • XV Sesja Rady Powiatu
 • XV Sesja Rady Powiatu
 • XV Sesja Rady Powiatu
 • XV Sesja Rady Powiatu
 • XV Sesja Rady Powiatu
 • XV Sesja Rady Powiatu
 • XV Sesja Rady Powiatu
 • XV Sesja Rady Powiatu
 • XV Sesja Rady Powiatu
 • XV Sesja Rady Powiatu
 • XV Sesja Rady Powiatu

Spotkanie z Szefem Sztabu Generalnego WP

Uczniowie klasy 1m Liceum Ogólnokształcącego w Puszczy Mariańskiej pod koniec stycznia na zaproszenie posła Macieja Małeckiego pojechali z wizytą do Sejmu RP. Ten edukacyjny wyjazd przygotowali nauczyciele wos i historii Roksana Kulis-Lemiesz oraz Zbigniew Dzik. Nic jednak nie zapowiadało niecodziennego zdarzenia, jakie przeżyli uczniowie Tańskiego. 

Po zwiedzaniu gmachu polskiego Parlamentu zaplanowana była lekcja najnowszej historii w Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa. Sama wystawa robiła niesamowite wrażenie, wzmocnione ekspresyjnymi opowieściami przewodnika i autentycznymi filmami z misji wojskowych, zwłaszcza z obrony ratusza miejskiego w Karbali. Niepodziewanie wystawę odwiedził generał Rajmund T. Andrzejczak - Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Dla mundurowych pierwszoklasistów było to wydarzenie nietuzinkowe, żeby nie powiedzieć kosmiczne! Sam generał, najważniejszy żołnierz sił zbrojnych rozmawiał z uczniami Tańskiego. Oczywiście nie obyło się bez pytań o przyszłość młodych ludzi, a generał, rzec jasna, zachęcał do służenia Polsce w mundurze. Jego miłością są wojska zmechanizowane, dlatego o nich właśnie mówił najwięcej.

Jak twierdzi dyrektor Liceum Urszula Matusiak jest to dla uczniów ogromne wyróżnienie. Początek edukacji w szkole, tuż po ślubowaniu w mundurach, spotkał ich zaszczyt rozmowy z Szefem Sztabu Generalnego WP – z dumą podsumowuje Pani Dyrektor.

 • Spotkanie_z_Szefem_Sztabu_Generalnego_WP

Kalendarium

Kalendarz

«lipiec 2024»
PnWtŚrCzwPtSobNd
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

Planowane wydarzenia:

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Banery

Banery

Zarząd Powiatu

Stopka

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
96-300 Żyrardów
ul. Limanowskiego 45
NIP: 838-16-10-589
REGON: 750151250

Godziny pracy urzędu:

Dzień Godzina
poniedziałek:  8.00 - 16.00
wtorek:  8.00 - 16.00
środa:  8.00 - 17.00
czwartek:  8.00 - 16.00
piątek:  8.00 - 15.00

 

Kontakt telefoniczny:

Dział
Numer tel
Centrala telefoniczna  +48 46 856 61 00
Biuro obsługi – kancelaria  +48 46 856 61 65
Sekretariat Zarządu  +48 46 856 61 22
Biuro Rady  +48 46 856 61 51

 

E-mail:
starosta@powiat-zyrardowski.pl
starostwo@powiat-zyrardowski.pl

Inspektor Ochrony Danych Joanna Trusińska

tel.: 22 350 01 40, iod@powiat-zyrardowski.pl

Nasz powiat

 • mapa powiatu żyrardowskiego
 • Żyrardów
 • Mszczonów
 • Puszcza Mariańska
 • Radziejowice
 • Wiskitki