Powiat Żyrardowski

Menu

Treść

Wybory prezydenckie 2020 – zwycięzcy i pokonani

 W niedziele 28 czerwca odbyła się w Polsce pierwsza tura wyborów prezydenckich. Mało kto liczył na rozstrzygnięcie w pierwszej turze, dlatego podczas wieczorów wyborczych nie było wielkich fajerwerków, a jedynie prężenie muskułów. Kolejne wybory pokazały, że elektorat jest podzielony wzdłuż Wisły. W oparciu o przedwyborcze sondaże zwycięzców upatrywano dwóch i to między nimi toczyć się będzie za dwa tygodnie batalia o Pałac Namiestnikowski. Zwycięzcą pierwszej tury okazał się sprawujący urząd Prezydenta Andrzej Sebastian Duda. Nie znamy jeszcze oficjalnych wyników, bo brak danych z komisji  obwodowych w kilku największych miastach, jednak ze sumowania wyników z 99,77% obwodów głosowania zwycięzca osiągnął poparcie  43,67%  głosujących. Drugi wynik – 30,34 % osiągnął Rafał Kazimierz Trzaskowski,  przechodząc tym samym do drugiej tury. Trzecim w wyborczym wyścigu okazał się Szymon Franciszek Hołownia z poparciem 13,85 % wyborców. Dobry wynik osiągnął też lider Konfederatów Krzysztof Bosak, którego poparło ponad 1,3 mln wyborców (6,75%). Pozostali kandydaci tworzyli raczej tło dla powyższej czwórki. Dziwić może kiepski wynik lidera Ludowców Władysława Kosiniaka Kamysza – 2,37%.

Podkreślić należy trwałość powtarzającej się tendencji coraz powszechniejszego udziału Polaków w wyborach. Frekwencja w kraju osiągnęła rekordową wartość 63,97, a największa była w województwach mazowieckim 67,57% i małopolskim 67,22%. Gminami o największej frekwencji wyborczej okazały się - Rewal, gdzie do wyborów poszło 85,56% wyborców i Mielno - 84,90%. W województwie mazowieckim najliczniej do wyborów poszli mieszkańcy gmin: Podkowa Leśna – 80,93%, Lesznowola – 79,53% i Szulborze Wielkie – 77,25%.

W powiecie żyrardowskim najchętniej stawali przy urnach mieszkańcy gminy Radziejowice – 70,46%, ale także mieszkańcy miasta Żyrardowa – 68,11%, a już szczególnie wyborcy głosujący w komisji obwodowej utworzonej w Osiedlowym Domu Kultury przy ul. Ks. Ottona Wittenberga 5 – 74,98%. Wyborcy w naszym powiecie swe preferencje wyborcze podzielili podobnie jak większość Polaków pomiędzy Andrzeja Dudę, na którego oddało głos 47,39% głosujących i na Rafała Trzaskowskiego 27,88%, pozostali kandydaci otrzymali: Szymon Hołownia 13,24%, Krzysztof Bosak – 6,39 %, Władysław Kosiniak Kamysz – 2,15%, Robert Biedroń - 1,98%, a pozostałych pięciu kandydatów uzyskało łącznie 0,94% głosów. Prezydent Andrzej Duda osiągnął najlepszy wynik we wszystkich gminach naszego powiatu, choć w kilku komisjach obwodowych ustąpił pola Rafałowi Trzaskowskiemu – w komisji w Szkole Podstawowej Nr 4 przy ul. Radziwiłłowskiej 16 (35,89% do 39,71%) i w  Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Żeromskiego przy ul. Janiny Jadwigi Kacperskiej 6A (33,99% do 38,33%). Najwyższe poparcie Prezydent Andrzej Duda osiągnął w komisji utworzonej w Szkole Podstawowa w Bobrowcach gm. Mszczonów – 71,82%.

Analiza wyników głosowania podsuwa jeden generalny wniosek, szczególnie wysoka frekwencja była w gminach, gdzie zdecydowanym zwycięzcą był Rafał Trzaskowski – Mielno (32,52% Andrzej Duda i 42,32% Rafał Trzaskowski), Podkowa Leśna (28,15% i 48,22%), czy Lesznowola (28,15% i 43,25%).

Z pewnością szefowie sztabów przed drugą turą będą szukać rezerw, kto znajdzie ich więcej??

 • Wybory prezydenckie 2020
 • Frekwencja wyborcza
 • Wyniki pierwszego głosowania

XVII Sesja Rady Powiatu

W dniu 30 czerwca 2020 roku w sali konferencyjnej w Zespole Szkół nr 1 w Żyrardowie odbyła się XVII Sesja Rady Powiatu Żyrardowskiego. Była to kolejna sesja organizowana w reżimie związanym z koronawirusem, bez udziału publiczności. Sesję otworzył i prowadził Przewodniczący Klaudiusz Stusiński. Przewodniczący po stwierdzeniu prawomocności obrad poddał wpierw pod głosowanie rozszerzony porządek obrad oraz protokół z XVI Sesji Rady Powiatu Żyrardowskiego. Pierwsze uchwały dotyczyły zmian w finansach Powiatu. Projekty tych uchwał przedstawiła zebranym Skarbnik Edyta Fedorowicz. Były to uchwały - w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żyrardowskiego oraz zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Żyrardowskiego na 2020 rok. Radni przyjmując powyższe uchwały zwiększyli łącznie dochody budżetu Powiatu o kwotę 2.920.526,92 zł. Wpływ na zmianę miało między innymi zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 1.923.358,91 zł, z tytułu planowanego dofinansowania na n/w zadania:

- „Przebudowa budynku SOSW w Żyrardowie wraz z zagospodarowaniem terenu oraz budową boiska wielofunkcyjnego” 1.543.358,91 zł,

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1517W Baranów – Stare Kozłowice na odcinku od km 5+300 do km 6+290” 380.000,00 zł,

- 20.000,00 zł - „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4729W Wiskitki-Działki-Żyrardów od ulicy Młyńskiej w Żyrardowie do ulicy Kościuszki w Wiskitkach”,

a także dochodów bieżących o kwotę 997.168.01 zł, w tym między innymi środki w wysokości 370.138,01 zł z przeznaczeniem na świadczenie usług w publicznym transporcie zbiorowym na terenie Powiatu Żyrardowskiego i Grójeckiego w zakresie uruchomienia trzech linii autobusowych:  Żyrardów-Wiskitki-Popielarnia,  Adamów-Krze-Radziejowice-Żyrardów i Grójec-Pniewy-Mszczonów, a także dotacji celowej w kwocie 190.534,00 zł z przeznaczeniem na funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

Projekty uchwał pozytywnie zaopiniowała Komisja Budżetu i Mienia Komunalnego Rady Powiatu, a opinie przedstawił Przewodniczący Komisji Stanisław Kaniszewski. Rada jednogłośnie przyjęła zaproponowane zmiany w budżecie Powiatu. Po przyjęciu tej uchwały plan dochodów i wydatków budżetu Powiatu na 2020 rok wynosi odpowiednio: 98.243.312,42 zł. i 100.706.657,15 zł.

W porządku obrad znalazły się jeszcze inne uchwały przedstawione przez Zarząd Powiatu Żyrardowskiego.

Pierwsza, nie budżetowa uchwała nad jaką procedowali radni, odnosząca się do sfery legislacyjnej, dotyczyła Statutu Powiatu Żyrardowskiego. Statut Powiatu Żyrardowskiego, stanowiący załącznik do Uchwały Rady Powiatu Żyrardowskiego z dnia 20 maja 2015 r. został zmieniony w dniu 26 października 2018 r. przez co stracił aktualność tekst opublikowany w dzienniku urzędowym. Zgodnie z ustawą o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych organy jednostek samorządu terytorialnego zobowiązane są do ogłaszania tekstów jednolitych znowelizowanych aktów normatywnych nie rzadziej niż raz na 12 miesięcy. Akty prawne podlegają ogłoszeniu w formie obwieszenia, w dzienniku urzędowym, w którym dany akt normatywny ogłoszono. Sporządzenie tekstu jednolitego sprowadza się do redakcyjnego uporządkowania tekstu Statutu, co ułatwi adresatom jego stosowanie. Projekt uchwały radni przyjęli jednogłośnie.

Druga z uchwał dotyczyła przyjęcia zmian w składzie osobowym Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Transportu. Wolę pracy w tej komisji wyraził Radny Robert Rybicki, który złożył w tej sprawie stosowny wniosek. Radni jednogłośnie przychylili się do wniosku Radnego Rybickiego.

Część uchwałodawczą dopełniły dwie uchwały komunikacyjne, których projekty przedstawiła Skarbnik Edyta Fedorowicz i Dyrektor Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg Publicznych Paweł Myszkowski. Pierwsza z nich, w sprawie pomocy finansowej Powiatowi Grójeckiemu  na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na linii Grójec-Pniewy-Mszczonów otwierała drogę do finansowego wsparcia tego zadania. Na poprzedniej sesji radni podjęli uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Powiatem Żyrardowskim i Powiatem Grójeckim i zgodnie z tym porozumieniem należało przyjąć powyższą uchwałę. Druga z uchwał „komunikacyjnych” dotyczyła wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na trasie Adamów – Krze - Radziejowice – Żyrardów. Pozytywne opinie w kwestii obydwu uchwał przedstawił Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Transportu Błażej Zawadzki, a radni jednogłośnie uchwały przyjęli w głosowaniu.

Kolejna część posiedzenia miała charakter informacyjny. Obszerną ocenę stanu sanitarnego w powiecie żyrardowskim w roku 2019 przedstawił Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żyrardowie Andrzej Liszewski. Odniósł się w swym sprawozdaniu do stanu higienicznego i sanitarnego obiektów użyteczności publicznej, zakładów produkcyjnych i usługowych na terenie powiatu żyrardowskiego, przedstawił także informacje dotyczące funkcjonowania inspekcji i prowadzonej przez nią działalności kontrolnej i edukacyjnej. (informację Powiatowego Inspektora Sanitarnego zamieszczamy poniżej)

W ostatnich  punktach porządku tj. w sprawozdaniu z pracy Zarządu i interpelacjach i zapytaniach radnych w wyniku wystąpienia Burmistrza Miasta i Gminy Mszczonów Józefa Grzegorza Kurka i Wójta Gminy Wiskitki Rafała Mitury rozpoczęła się ożywiona dyskusja. Gorącym tematem była sprawa związana z jakością obsługi klientów w Wydziale Komunikacji, Transportu i Dróg Publicznych.  Pan Burmistrz i Pan Wójt podkreślali potrzebę szybkiego rozwiązania tego problemu i zarzucili trzem członkom Zarządu Powiatu blokowanie wprowadzenia wariantu utworzenia delegatur w Mszczonowie i Wiskitkach, które w ich ocenie byłoby najlepszym rozwiązaniem. Samorządowcy zaoferowali lokal i usprzętowienie na potrzeby tworzonych placówek, mających obsługiwać klientów w zakresie spraw komunikacyjnych. W podobnym tonie, nawołującym do niezwłocznego załatwienia tej kwestii, wypowiadali się radni – Krzysztof Rdest, Andrzej Wilk, Piotr Krawczyk. W odpowiedzi na apele radnych głos zabrali Członek Zarządu Andrzej Koźbiał i Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Transportu Błażej Zawadzki, informując, o wspólnym posiedzeniu Zarządu i Komisji i stanowisku mówiącym, że w ciągu miesiąca zostaną podjęte kroki mające wypracować propozycje rozwiązania, wybór najlepszego wariantu i wdrożenie jego w życie.

Drugi temat podniósł Radny Krzysztof Rdest, który po unieważnieniu kolejnego przetargu na roboty termomodernizacyjne w żyrardowskim szpitalu wyraził zaniepokojenie możliwością utraty dofinansowania ze środków FOŚ. W odpowiedzi Starosta Beata Sznajder uspokoiła, że nie ma zagrożenia utraty dofinansowania, a praktykowana dotychczas procedura „zaprojektuj i buduj” okazała się nieodpowiednia dla tego typu obiektów, gdzie w przypadku zabytkowego obiektu oferenci wysoko oceniając ryzyko podnoszą wartość składanych ofert ponad miarę. Pani Starosta zapewniła, że liczyć się możemy z niewielkim opóźnieniem w kalendarzu inwestycji, jednak ten tok postępowania był także sugerowany przez Zarząd Funduszu.  

Po wyczerpaniu porządku Przewodniczący Klaudiusz Stusiński zakończył obrady XVI Sesji Rady Powiatu Żyrardowskiego.

 • XVII Sesja Rady Powiatu
 • XVII Sesja Rady Powiatu
 • XVII Sesja Rady Powiatu
 • XVII Sesja Rady Powiatu
 • XVII Sesja Rady Powiatu
 • XVII Sesja Rady Powiatu
 • XVII Sesja Rady Powiatu
 • XVII Sesja Rady Powiatu
 • XVII Sesja Rady Powiatu
 • XVII Sesja Rady Powiatu
 • XVII Sesja Rady Powiatu
 • XVII Sesja Rady Powiatu
 • XVII Sesja Rady Powiatu
 • XVII Sesja Rady Powiatu
 • XVII Sesja Rady Powiatu
 • XVII Sesja Rady Powiatu

Będzie łatwiejsze zdalne nauczanie w SOSW

Starosta Beata Sznajder, Wicestarosta Krzysztof Dziwisz i Skarbnik Edyta Fedorowicz podpisali w Płocku umowę o partnerstwie  z Województwem Mazowieckim na rzecz realizacji projektu pt. „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego”

Partnerem wiodącym w projekcie jest samorząd Województwa Mazowieckiego, natomiast pozostali partnerzy to mazowieckie powiaty i gminy, które są organem prowadzącym dla 236 szkół objętych wsparciem.  Szkoły te otrzymają od samorządu Mazowsza sprzęt komputerowy do prowadzania zajęć online. Umowę w tej sprawie z samorządem Mazowsza reprezentowanym przez Marszałka Adama Struzika i Wicemarszałka Wiesława Raboszuka podpisali dziś, 3 lipca, w Delegaturze UMWM w Płocku przedstawiciele samorządów subregionu płockiego i żyrardowskiego.

Władze województwa zdobyły unijne środki na wsparcie nauczania zdalnego. Po podpisaniu umowy z partnerami samorząd Mazowsza ogłosi przetarg na zakup sprzętu komputerowego. Całkowita wartość projektu to 35 mln zł, z czego ok. 25,8 mln zł zostanie przeznaczonych na wyposażenie szkół i placówek oświaty w sprzęt TIK (technologie informacyjno-komunikacyjne) do prowadzenia zajęć edukacyjnych, 5,2 mln zł trafi na wyposażenie szkół i placówek w pakiety oprogramowania, a 680 tys. zł na szkolenia dla ok. 800 nauczycieli oraz 2 tys. uczniów. Projekt jest realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, gdzie 28 mln zł to środki z UE, ponad 5,2 mln zł to budżet Województwa Mazowieckiego oraz ponad 1,7 mln zł z budżetu Państwa.

Dzięki środkom z UE do szkół trafi niezbędny do prowadzenia zdalnych lekcji sprzęt i oprogramowanie. Będą to stanowiska komputerowe, tablice multimedialne, monitory interaktywne, tablice dotykowe, laptopy, tablety, moduły i programy edukacyjne, drukarki, projektory oraz urządzenia wielofunkcyjne. Nauczyciele przy użyciu zakupionego w projekcie sprzętu i oprogramowania wezmą udział w szkoleniach i instruktażach z prowadzenia nauki w formie zdalnej. Uczniowie, w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i z niepełnosprawnościami otrzymają urządzenia mobilne (laptopy/tablety) oraz dostęp do Internetu. Wsparciem zostaną objęci uczniowie nieposiadający warunków technicznych do uczestnictwa w zdalnych zajęciach lekcyjnych.

Beneficjentem wsparcia w powiecie żyrardowskim będzie placówka Powiatu Żyrardowskiego – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, który otrzyma wsparcie w wysokości około 120 tys. zł.

 • Podpisanie umowy o partnerstwie, od lewej Skarbnik Powiatu...

Będzie kolejna edycja „Bitwy o wozy”

Akcja profrekwencyjna ogłoszona przed I turą wyborów przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji spotkała się z dużym odzewem wśród naszych obywateli. W dniu 3 lipca Minister MSWiA Mariusz Kamiński wręczył wójtom zwycięskich gmin, w których frekwencja wyborcza była największa, promesy na zakup wozów dla OSP. Zwycięskie 16 gmin to: Czernica (woj. dolnośląskie), Osielsko (woj. kujawsko-pomorskie), Godziszów (woj. lubelskie), Zabór (woj. lubuskie), Nowosolna (woj. łódzkie), Żegocin (woj. małopolskiego), Michałowice (woj. mazowieckie), Praszka (woj. opolskie), Cisna (woj. podkarpackie), Kulesze Kościelne (woj. podlaskie), Koszarawa (woj. śląskie), Masłów (woj. świętokrzyskie), Stawiguda (woj. warmińsko-mazurskie), Suchy Las (woj. wielkopolskie), Rewal (woj. zachodniopomorskie) i miasto Łeba (woj. pomorskie). Frekwencja wyborcza wśród zwycięskich gmin wyniosła w I turze wyborów prezydenckich od 67% do 86%. W piątkowej uroczystości wzięli: Minister MSWiA Mariusz Kamiński, wiceministrowie Maciej Wąsik i Paweł Szefernaker oraz Komendant Główny PSP nadbryg. Andrzej Bartkowiak.

Zadowolony z efektów pierwszej edycji, Minister Mariusz Kamiński przed II turą wyborów prezydenckich ogłosił nową edycję „Bitwy o wozy”. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji tym razem wyasygnuje środki na zakup 49 nowych wozów bojowych dla 49 gmin do 20 tys. mieszkańców o największej frekwencji wyborczej. W szranki staną gminy położone terytorialnie w granicach byłych 49 województw według stanu granic województw na dzień 31.12.1998 r.

Zachęcamy do udziału w wyborach, od nas zależy, czy wśród zwycięzców znajdą się nasi strażacy.

 • Bitwa o wozy
 • Bitwa o wozy
 • Bitwa o wozy
 • Bitwa o wozy
 • Bitwa o wozy
 • Bitwa o wozy

"Artystyczna przygoda w MłoDeKu"

Od początku wakacji w Młodzieżowym Domu Kultury w Żyrardowie trwa akcja letnia pt. "Artystyczna przygoda w MłoDeKu". W poniedziałek wychowankowie lepili smoki. Potem przenieśli się w świat muzyki afrykańskiej i samodzielnie wykonali shaker'y, na których zaprezentowali gorące rytmy. W kolejne dni zorganizowane zostały zajęcia taneczne, a dla chętnych grota z grami planszowymi.

W czwartkowe południe podopieczni odbyli bardzo ciekawe warsztaty muzyczne pod hasłem "Gram na wszystkim". Był też quiz muzyczny z piosenkami znanych bajek. W ramach zajęć plastycznych wychowankowie wykonali doniczki i torby z malowanymi motywami. Stwory z cementu zaczęły nabierać kształtu i koloru. Pod koniec tygodnia pojawiła się specjalna atrakcja: fotobudka. Pierwszy turnus trwał pięć dni i został zorganizowany dla 24 dzieci odbywających zajęcia w dwóch 12-osobowych grupach. Przed nami kolejny artystyczny tydzień.

 • Artystyczna przygoda w MłoDeKu
 • Artystyczna przygoda w MłoDeKu
 • Artystyczna przygoda w MłoDeKu
 • Artystyczna przygoda w MłoDeKu
 • Artystyczna przygoda w MłoDeKu
 • Artystyczna przygoda w MłoDeKu
 • Artystyczna przygoda w MłoDeKu
 • Artystyczna przygoda w MłoDeKu
 • Artystyczna przygoda w MłoDeKu
 • Artystyczna przygoda w MłoDeKu
 • Artystyczna przygoda w MłoDeKu
 • Artystyczna przygoda w MłoDeKu
 • Artystyczna przygoda w MłoDeKu
 • Artystyczna przygoda w MłoDeKu
 • Artystyczna przygoda w MłoDeKu
 • Artystyczna przygoda w MłoDeKu

Projekt „Być jak… mistrz” powraca do Muzeum Lniarstwa

 

W żyrardowskiej fabryce lnu pracowali specjaliści z różnych dziedzin związanych z przemysłem włókienniczym. Wśród nich byli snowacze, tkacze, wiązacze osnów, ślusarze czy mechanicy. Dzięki otrzymanym przez Lokalną Organizację Turystyczną Mazowsza Zachodniego zewnętrznym funduszom w ramach Programu FIO, kolejny rok z rzędu mieszkańcy i turyści odwiedzający Żyrardów będą mieli okazje zapoznać się z dawnymi zawodami wykonywanymi w fabryce lnu. Chęć podtrzymania ginących tradycji stała się podstawą do przygotowania drugiej edycji projektu pt. „Być jak… mistrz”, który będzie realizowany w Muzeum Lniarstwa w Żyrardowie.

Projekt jest wydarzeniem edukacyjnym, który ma na celu zaktywizowanie mieszkańców do czynnego udziału w działaniach upamiętniających tradycję lniarską Żyrardowa. Obejmuje on kilka powiązanych ze sobą elementów. W ramach projektu zostaną poprowadzone m.in. otwarte pokazy z tkania na mechanicznym krośnie tkackim STB, które wystartują już 25 lipca i będą dostępne dla mieszkańców oraz turystów odwiedzających Muzeum Lniarstwa całkowicie bezpłatnie w godzinach funkcjonowania placówki (w weekendy 11:00-18:00 oraz od wtorku do piątku 10:00-15:00). Otwarty charakter pokazów sprawi, że każdy zwiedzający Muzeum będzie mógł zapoznać się z podstawowymi elementami budowy krosna tkackiego i zasadami produkcji surowej tkaniny lnianej.

Ponadto od sierpnia rozpoczną się zajęcia ukierunkowane na uruchomienie jednego zabytkowego krosna mechanicznego STB. W pierwszej kolejności, w sobotę 8 sierpnia o g. 11:00 w Muzeum Lniarstwa rozpocznie się wykład pn. „Poznaj tajniki pracy na tkalni”, podczas którego będzie można zapoznać się z charakterystyką funkcjonowania tkalni, a także obejrzeć maszyny, na których produkowano wyroby lniane. Natomiast podczas kolejnych weekendowych dni będzie można zapoznać się z poszczególnymi etapami uruchamiania krosna, które zostaną podzielone na tematyczne spotkania:

 • „Być jak mistrz” – poznanie budowy mechanicznego krosna tkackiego STB, prowadzenie bieżących napraw, uruchomienie maszyny (terminy: 9 sierpnia, 29 sierpnia, 5 września, 12 września, start: g. 11:00)
 • „Być jak nawlekacz” - przygotowanie osnowy do nałożenia na krosno (termin: 23 sierpnia, start: g. 11:00)
 • „Być jak tkaczka” – obsługa krosna, uruchomienie produkcji (termin: 16 sierpnia, 30 sierpnia, 6 września, start: g. 11:00).

Ze względu na ograniczoną liczbę uczestników, wymagane są wcześniejsze zgłoszenia, które można przesyłać do 3 sierpnia br. na maila: biuro@muzeumlniarstwa.pl, tel. 731 318 800.

W ramach projektu przewidziane są jeszcze dwa cykle działań, które zostaną poprowadzone na jesieni br., w tym cykl pn. „Być jak szwaczka”, podczas których uczestnicy własnoręcznie uszyją torbę lnianą. Nowością w tegorocznej edycji będzie cykl pn. „Być jak drukarz”, gdzie uczestnicy nabędą umiejętności z drukowania wzorów na tkaninie metodą sitodruku, łącznie z przygotowaniem wzoru oraz naświetleniem go na szablonach drukarskich.

„Realizacja cyklu Być jak drukarz jest bardzo ważna z punktu widzenia dziedzictwa poprzemysłowego, jak i samego Muzeum Lniarstwa. Wg naszych źródeł, w Muzeum posiadamy największą w Europie kolekcję wielkoformatowych szablonów sitodrukowych, które służyły dawniej do drukowania wzorów na żyrardowskich wyrobach. Kolekcja liczy ponad 600 egzemplarzy.” – mówi Jacek Czubak, Pełnomocnik Prezydenta Miasta Żyrardowa ds. organizacji Muzeum Lniarstwa im. Filipa de Girarda w Żyrardowie.

Bardzo ważnym elementem organizacji projektu jest zaangażowanie w roli instruktorów byłych pracowników żyrardowskiej fabryki, którzy będą mieli okazję przekazać swoją wiedzę kolejnym pokoleniom. Działanie to przyczyni się do podtrzymania ginących zawodów: mistrza, nawlekacza i tkaczki, czyli osób pracujących na wydziale tkalni, a także zawodu szwaczki i drukarza – pracowników oddziału wykończalni. Zabytkowy park maszynowy, który stanowi ekspozycję Muzeum Lniarstwa, jest jedyną spuścizną po potędze zakładów.

Projekt pt. „Być jak… mistrz – historia zaklęta w ginących zawodach pracowników dawnej żyrardowskiej fabryki lnu” został współfinansowany przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020.

 • Projekt „Być jak… mistrz” powraca do Muzeum Lniarstwa
 • Projekt „Być jak… mistrz” powraca do Muzeum Lniarstwa
 • Projekt „Być jak… mistrz” powraca do Muzeum Lniarstwa
 • Projekt „Być jak… mistrz” powraca do Muzeum Lniarstwa
 • Projekt „Być jak… mistrz” powraca do Muzeum Lniarstwa
 • Projekt „Być jak… mistrz” powraca do Muzeum Lniarstwa

Premier ogłasza drugi stopień alarmowy CRP

Mateusz Morawiecki podpisał w dniu 10 lipca 2020 r.  Zarządzenie nr 94 wprowadzające II stopień alarmowy CRP, tzw. Bravo-CRP, w celu przeciwdziałania zagrożeniom w cyberprzestrzeni. Decyzja premiera jest związana z organizacją wyborów prezydenckich w dniu 12 lipca.

Przepisy ustawy z 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych upoważniają Premiera RP do wprowadzania stopni stanów alarmowych wraz ze wskazaniem  zadań organów państwa i zakresem przedsięwzięć wykonywanych w poszczególnych stopniach alarmowych.

Drugi stopień alarmowy, tzw. Bravo-CRP, wprowadzony przez premiera Mateusza Morawieckiego, ma obowiązywać na terytorium całej Polski od piątku 10 lipca 2020 roku od godz. 00.01 do dnia 13 lipca 2020 roku do godz. 23.59.

Wprowadzenie stopnia alarmowego ma charakter prewencyjny i ma na celu przeciwdziałanie zagrożeniom w cyberprzestrzeni, związanym z organizacją II tury wyborów prezydenckich w dniu 12 lipca 2020 r. w Polsce.

Podobne środki bezpieczeństwa były podejmowane przy organizacji I tury wyborów prezydenckich w czerwcu 2020 r.

Stopnie alarmowe CRP dotyczą zagrożenia w cyberprzestrzeni. Stopień alarmowy BRAVO-CRP jest drugim w czterostopniowej skali. Oznacza to, że administracja publiczna jest zobowiązana do prowadzenia wzmożonego monitoringu stanu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych. Instytucje publiczne będą  m.in. monitorować i weryfikować, czy nie doszło do naruszenia bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej.

 • Stopnie alarmowe

Ośrodek będzie jak nowy

Sale do terapii integracji sensorycznej i innych zajęć, sala multimedialna i czytelnia, ale też kameralne pokoje z łazienkami w internacie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Żyrardowie to tylko część zmian, jakie czeka ośrodek po generalnym remoncie. Decyzją Zarządu i radnych Województwa Mazowieckiego na ten cel przyznano ponad 5,6 mln zł dofinansowania ze środków PFRON. To pieniądze na prace budowlane w obiektach służących rehabilitacji osób z niepełnosprawnościami. O taką pomoc i wsparcie zabiegano od dawna, finał tej sprawy miał miejsce dzisiaj, gdy w żyrardowskiej „Resursie” Marszałek Adam Struzik, Wicemarszałek Wiesław Raboszuk i radni województwa – Adam Orliński i Leszek Przybytniak, podpisali umowę z władzami Powiatu Żyrardowskiego, reprezentowanymi przez – Starostę Beatę Sznajder i Wicestarostę Krzysztofa Dziwisza.

Jak informowaliśmy, Sejmik Województwa Mazowieckiego na sesji w dniu 23 czerwca podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Województwo Mazowieckie z Powiatem Żyrardowskim umowy na realizację w latach 2020-2022 zadania pn „Przebudowa budynku SOSW w Żyrardowie wraz z zagospodarowaniem terenu oraz budową boiska wielofunkcyjnego – poprawa jakości kształcenia”. Przewidywany koszt przebudowy budynku SOSW w Żyrardowie to kwota 11.915.179,36 zł. Uchwałą Sejmiku wsparcie ze środków PFRON wyniesie w poszczególnych latach 2020 r. – 1.543.358,91 zł, w 2021 r. – 2.288.368 zł, a w 2022 r. – 1.795.466,44 zł. Prace obejmą remont internatu, gdzie powstaną kameralne pokoje z łazienkami oraz świetlice. Diametralnie zmieni się cały obiekt szkolny, a w nim zespół pomieszczeń rehabilitacyjno-terapeutycznych, związanych z żywieniem, a także część zewnętrzna obiektu, który w Żyrardowie ma już około 70-letnia historię.

Plany inwestycyjne przewidują  wprowadzenie placówki w XXI wiek, z najbardziej nowoczesnymi rozwiązaniami z zakresu przekazu informacji, wiedzy i komunikacji, korzystania z najnowszych rozwiązań integracji sensorycznej, rehabilitacji, terapii logopedycznej, arterapii, reedukacji i innych, również i naukowych osiągnięć w pracy z osobami niepełnosprawnymi. W budynku szkolnym SOSW zostanie zainstalowana winda. Za bardzo ważne uznano odpowiednie zagospodarowanie obiektu na zewnątrz, gdzie powstanie boisko wielofunkcyjne, plac rekreacyjno-rehabilitacyjny, jak i parking przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Pojawi się więcej zieleni, nowe ogrodzenie oraz obiekty malej architektury.

"Dzisiaj mamy wyjątkowy dzień dla powiatu żyrardowskiego, a w szczególności dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. W tej placówce ci młodzi ludzie wymagający szczególnej troski, funkcjonują w warunkach głębokiego PRL-u. Już wkrótce doczekają się chwili, kiedy będą mogli rozpocząć życie w doskonałych warunkach i korzystać z nowoczesnej infrastruktury, jaka im tam przygotujemy. Będzie to możliwe dzięki wsparciu ze strony samorządu Województwa Mazowieckiego i naszego Powiatu. Jestem wzruszona i szczęśliwa, że razem możemy pomoc ludziom, którym trzeba pomóc, aby ich trudne życie stawało się mniej uciążliwe… Jestem przekonana, że podjęliśmy ważna misję – wyzwanie i wszystkim nam będzie lżej wiedząc, że pomagamy w tak szczególnych okolicznościach… Bardzo, bardzo dziękuję…" - mówiła starosta Beata Sznajder.

 "O dojrzałości moralnej naszego społeczeństwa świadczy stosunek do tych środowisk, które określa się jako najsłabsze. To ważny projekt, bo specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy ma być dostępny przede wszystkim dla tych, którzy na co dzień spotykają się z wieloma różnymi barierami utrudniającymi im swobodne poruszanie się"– powiedział Marszałek Adam Struzik.

- Remont i modernizacja tego ośrodka to bardzo ważne działanie, bez którego duża grupa osób nie mogłaby pełnoprawnie korzystać z usług przeznaczonych właśnie dla dzieci i młodzieży z różnego typu deficytami – dodał Wicemarszałek Wiesław Raboszuk.

 • Podpisanie umowy na dofinansowanie modernizacji SOSW
 • Podpisanie umowy na dofinansowanie modernizacji SOSW
 • Podpisanie umowy na dofinansowanie modernizacji SOSW
 • Podpisanie umowy na dofinansowanie modernizacji SOSW
 • Podpisanie umowy na dofinansowanie modernizacji SOSW
 • Podpisanie umowy na dofinansowanie modernizacji SOSW
 • Podpisanie umowy na dofinansowanie modernizacji SOSW
 • Podpisanie umowy na dofinansowanie modernizacji SOSW

Przerwa w obsłudze klientów Wydziału Geodezji

Informujemy, że z uwagi na dostosowanie programów do nowelizacji ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne  w dniu 31 lipca 2020 r. w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami  nie będą obsługiwani interesanci i geodeci.

Za utrudnienia przepraszamy

 • Przerwa w pracy Wydziału

Kondolencje dla Dyrektor Urszuli Matusiak

Przewodniczący i Rada Powiatu Żyrardowskiego, Starosta i Zarząd Powiatu Żyrardowskiego oraz koleżanki i koledzy ze Starostwa Powiatowego w Żyrardowie składają Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Puszczy Mariańskiej Urszuli Matusiak kondolencje i wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci Taty....

 • Kondolencje

Zawyją syreny

1 sierpnia br. obchodzić będziemy kolejną rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Tego dnia „w godzinę ‘W’„ na terenie Żyrardowa i okolic rozbrzmią syreny alarmowe emitując ciągły sygnał alarmowy trwający minutę. Wywieszone zostaną również flagi narodowe na urzędach i budynkach administracji publicznej. które mają przypomnieć o 76. rocznicy wybuchu tego powstańczego zrywu.

Kiedy usłyszymy przeciągły ryk syren, zatrzymajmy się na minutę i uczcijmy chwilą ciszy tych, którzy walczyli i zginęli za wolną Polskę. Wywieśmy także na swoich budynkach flagi narodowe.

Powstanie Warszawskie było walką o niepodległość Polski i wolność wszystkich Polaków, dlatego szczególnie warto pamiętać o dacie 1 sierpnia 1944 r. kiedy na rozkaz dowódcy Armii Krajowej gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego, ruszyło heroiczne wystąpienie zbrojne przeciwko okupującym Warszawę wojskom niemieckim. Wzięli w nim udział żołnierze AK pochodzący z niemal wszystkich regionów Polski. W trakcie dwumiesięcznych walk straty wojsk polskich wyniosły ok. 16 tys. zabitych i zaginionych, 20 tys. rannych i 15 tys. wziętych do niewoli. W wyniku nalotów, ostrzału artyleryjskiego, ciężkich warunków bytowych oraz masakr urządzanych przez oddziały niemieckie zginęło od 150 tys. do 200 tys. cywilnych mieszkańców stolicy.

 • Kartka z kalendarza

Pomoc dla branży turystycznej

Do dnia 7 sierpnia trwa nabór w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Działania 3.3 Innowacje w MŚP, typ projektów – Finansowanie wydatków MŚP, których sytuacja pogorszyła się w związku z pandemią COVID-19, dotyczących utrzymania bieżącej działalności firmy i zapewnienia jej płynności finansowej. Samorząd Mazowsza wesprze przedsiębiorców z branży turystycznej. Na bezzwrotne dotacje planuje przeznaczyć blisko 67 mln zł z RPO WM 2014–2020.

Z powodu obostrzeń związanych z epidemią koronawirusa firmy poniosły znaczące straty, a wiele z nich upadło. Kryzys dotkliwie odczuły zwłaszcza branże: kulturalna i turystyczna, hotelowa, restauratorsko-gastronomiczna oraz wystawienniczo-targowa. Brak jakichkolwiek wpływów w okresie od marca do czerwca zanotowało 90 proc. podmiotów.

Celem naboru  jest udzielenie wsparcia na utrzymanie działalności oraz płynności finansowej mikro i małych przedsiębiorstw. Wsparcie jest skierowane do przedsiębiorców, którzy w związku z zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek wystąpienia pandemii COVID-19, znaleźli się w trudnej sytuacji ekonomicznej. Wsparcie będzie przeznaczone na finansowanie kapitału obrotowego w celu zaspokojenia pilnych potrzeb mikro i małych przedsiębiorstw zakresie płynności i przezwyciężenia trudności finansowych, które zaistniały wskutek pandemii COVID-19.Wsparcie udzielane będzie w formie dotacji. Dotacja będzie bezzwrotna w przypadku utrzymania zatrudnienia i działalności przedsiębiorstwa przez okres co najmniej 3 miesięcy kalendarzowych, licząc od miesiąca następującego po miesiącu, w którym zakończył się nabór. (informacja o naborze)

Dodatkowo władze regionu zachęcają do wypoczynku w naszym regionie. Ma w tym pomóc trwająca kampania turystyczna „Odpocznij na Mazowszu”. Samorząd województwa chce pomóc branży turystycznej, dlatego przygotował kampanię „Odpocznij na Mazowszu”, która ma zachęcić turystów do spędzenia wakacji w naszym regionie. To działania kierowane do osób aktywnych, lubiących spędzać czas z przyjaciółmi i rodziną przy dobrym, zdrowym jedzeniu. Akcja ma pokazać, że właśnie Mazowsze jest najlepszym kierunkiem zarówno na wyjazd weekendowy, jak i dłuższy wypoczynek. To na Mazowszu znajdziemy prawdziwe perełki dziedzictwa kulturowego i historycznego, a przy okazji zachwycimy się bogactwem naturalnym – przyrodniczym i krajobrazowym. Kampania ma nie tylko przypomnieć o licznych atrakcjach Mazowsza, ale też zachęcić turystów do spojrzenia na region z nowej perspektywy. Odwiedzający Mazowsze mogą wybierać spośród wielu miejsc noclegowych o różnym standardzie i lokalizacjach.  W regionie jest ponad 600 obiektów, które mogą przyjąć 6,3 tys. gości. Ponad 100 z nich to kwatery agroturystyczne. Kampania sygnowana jest logo regionu „Mazowsze.serce Polski”, w internecie można jej szukać pod hasztagiem #modanamazowsze.  

 • fot.-materiały-prasowe-UMWM
 • odpocznij-na-mazowszu

Stolica Kultury Mazowsza 2020  w stanie pandemii

W dniu 31 lipca samorządy - Województwa Mazowieckiego i Powiatu Żyrardowskiego rozwiązały porozumienie w zakresie organizacji przedsięwzięcia pn. „Stolica Kultury Mazowsza 2020”. Powiat będący koordynatorem tego kulturalnego projektu, podjął się realizacji  wydarzeń jakie zaproponowano we współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego w kalendarzu imprez kulturalnych w 2020 roku.

Zaplanowana na dzień 13 marca inauguracja projektu nie odbyła się z powodu zaostrzającego się reżimu epidemicznego związanego z koronawirusem. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, zawieszając organizację imprez artystycznych i rozrywkowych na terenie całego kraju, definitywnie przekreśliło realizację kalendarza imprez.

Biorąc pod uwagę zaistniałą sytuację Zarząd Powiatu Żyrardowskiego zwrócił się do Zarządu Województwa z wnioskiem o przeniesienie realizacji projektu na 2021 rok.  Zarząd Województwa uznając, że w myśl zapisów regulaminu konkurs „Stolica Kultury Mazowsza” odbywa się corocznie, wobec czego, nie ma możliwości przenoszenia realizacji projektu na kolejny rok, a zgodną z prawem procedurą będzie rozwiązanie zawartego porozumienia.  Starosta Powiatu Żyrardowskiego Beata Sznajder podkreśla, że mimo tegorocznych trudności, w przyszłym roku Powiat nasz będzie ponownie aspirował do tego zaszczytnego tytułu.

 • 1880.02

Awaria terminala płatniczego usunięta

Informujemy, iż w dniu dzisiejszym, 11 sierpnia 2020 r, wystąpiła krótkotrwała awaria terminala płatniczego dostępnego w kasie Starostwa Powiatowego w Żyrardowie. Osoby zobowiązane do płatności za czynności administracyjne mogły dokonać jej tylko w formie gotówkowej. Za utrudnienia przepraszamy.

 • pic10

Dofinansowanie dla Powiatu Żyrardowskiego na wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej

Ponad 14,1 mln zł dofinansowania otrzymają mazowieckie samorządy w ramach Projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID – 19”. Środki w wysokości 14 116 397,00 zł pochodzą z unijnego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (11 897 299 zł – 84,28% ze środków europejskich) oraz z budżetu Państwa (2 219 098 zł – ze środków współfinansowania krajowego 15,72%).

Wiele rodzin zostało dotkniętych sytuacją związaną z epidemią koronawirusa. Na Mazowszu jest 4 109 rodzin zastępczych, a w nich 5 876 dzieci, 107 placówek opiekuńczo-wychowawczych, w których mieszka  1 716 dzieci oraz Interwencyjny Ośrodek Preadopcyjny z 20 miejscami dla dzieci do 1 roku życia. Środki w wysokości ponad 14 mln pomogą rodzinom zastępczym przygotować się do kolejnych etapów epidemii. Głównym celem Projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID – 19” jest zapobieganie i ograniczenie negatywnych skutków wystąpienia COVID-19 w obszarze pieczy zastępczej. Pieniądze zostaną przeznaczone na zakup wyposażenia na cele realizowania zadań w trybie zdalnej nauki (zakup laptopów, komputerów stacjonarnych, oprogramowania, sprzętu audiowizualnego oraz oprogramowania dla dzieci z niepełnosprawnością), zakup środków ochrony indywidualnej (maseczek, rękawiczek, środków dezynfekcyjnych), zakup wyposażenia do organizacji miejsc kwarantanny i izolacji dla dzieci z pieczy zastępczej. Wśród beneficjentów wsparcia jest także Powiat Żyrardowski, który otrzymał dofinansowanie w kwocie 180 018,00 zł. Na szczeblu powiatu projekt realizować będzie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żyrardowie.

 • Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w...

Zmiany kadrowe w Starostwie

  W sierpniu, w Starostwie Powiatowym w Żyrardowie rozpoczęły swą pracę na dyrektorskich stanowiskach panie – Anna Katarzyna Smolarek, która kieruje Wydziałem Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki i  Krystyna Maja Bryła, nowa Dyrektor Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg Publicznych.

Pani Anna Smolarek  z wykształcenia jest  magistrem filologii polskiej, ukończyła także Zarządzania kulturą w strukturach Unii Europejskiej w Instytucie Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, a obecnie dokształca się  jeszcze  na Studiach podyplomowych z zakresu  Administracji  oraz Zarządzania w administracji w Wyższej Szkole im. Pawła Włodkowica w Płocku. Z samorządem lokalnym związana od ponad 12 lat. Była autorem i koordynatorem wielu projektów edukacyjnych i społecznych.

Dyrektor Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg Publicznych  Pani Krystyna Maja Bryła urodziła się w 1987 r. w Żyrardowie, jest mężatką, ma dwoje dzieci. Posiada wykształcenie prawnicze – ukończyła Wydział Prawa na  Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Od 2015 r. pracowała w Wydziale Komunikacji, na stanowiskach związanych z rejestracją pojazdów, a od trzech lat na stanowisku związanym z transportem drogowym, publicznym transportem zbiorowym oraz nadzorem nad Stacjami Kontroli Pojazdów.

 • Anna Katarzyna Smolarek kieruje Wydziałem Oświaty,...
 • Krystyna Maja Bryła, Dyrektor Wydziału Komunikacji,...

Aktualne zasady obsługi klientów w Wydziale Komunikacji

     W trosce o bezpieczeństwo a także zdrowie i życie mieszkańców naszego powiatu oraz pracowników urzędu z uwagi na stan epidemii prosimy o załatwianie w Starostwie Powiatowym w Żyrardowie wszelkich spraw z zakresu rejestracji pojazdów, praw jazdy i innych dokumentów komunikacyjnych oraz ich odbioru po uprzedniej internetowej rezerwacji terminu wizyty, co pozwoli na sprawniejsze załatwienie spawy. Rezerwacji wizyty można dokonać poprzez stronę internetową www.biletomat.powiat-zyrardowski.pl.

Istnieje również możliwość załatwienia sprawy za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej Systemu Pojazd i Kierowca pod adresem https://www.esp.pwpw.pl/.

Sprawy dotyczące zgłoszenia zbycia i nabycia pojazdów zarejestrowanych na terytorium RP można załatwiać również za pośrednictwem poczty elektronicznej: rejestracja@powiat-zyrardowski.pl lub pozostawić dokumenty w zaklejonej kopercie w skrzynce stojącej przy wejściu do urzędu.

Trwa nabór wniosków o wsparcie dla rolników poszkodowanych przez COVID-19 i ubiegłoroczną suszę

Od 13 sierpnia producenci rolni, których gospodarstwa zagrożone są utratą płynności finansowej w związku z ograniczeniami spowodowanymi przez epidemię COVID-19 oraz ci, którzy nie otrzymali tzw. pomocy suszowej za 2019 r. mogą ubiegać się o wparcie finansowe.

Wnioski o wsparcie można składać w biurach powiatowych ARiMR. Ostateczny termin ich składania nie został określony, jednak Agencja może przyznać pomoc tylko do 31 grudnia 2020 r. i w tym terminie musi ją również wypłacić. Szybkie złożenie dokumentów gwarantuje więc szybszą wypłatę środków.

Wnioski można przekazywać za pośrednictwem platformy ePUAP lub wysłać przesyłką rejestrowaną. Dokumenty można także złożyć osobiście, o ile w danej jednostce istnieje taka możliwość. Można je również dostarczyć do specjalnych wrzutni, ustawionych w placówkach terenowych Agencji. W tym wypadku, jeżeli wnioskodawca chce otrzymać potwierdzenie złożenia, powinien dołączyć do wniosku dane kontaktowe - adres e- mail bądź nr telefonu komórkowego - ze wskazaniem, że za tym pośrednictwem Agencja ma poinformować o przyjęciu wniosku poprzez wrzutnię.

O pomoc mogą ubiegać się właściciele gospodarstw rolnych, którym zagraża utrata płynności finansowej wywołana koronakryzysem i nie otrzymali oni pomocy na szkody spowodowane w 2019 roku przez suszę i inne niekorzystne zjawiska atmosferyczne. Jednym z warunków przyznania pomocy jest złożenie oświadczenia o wycofaniu wniosku złożonego w 2019 roku dotyczącego pomocy na szkody spowodowane suszą i innymi niekorzystnymi zjawiskami.

Wszelkie pytania dotyczące naboru wniosków o przyznanie pomocy można kierować do biur powiatowych Agencji.

 • Susza

Cudze chwalicie, swoje poznajcie

Pod takim hasłem Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wraz z jednostkami doradztwa rolniczego promują platformę sprzedażową polskiebazarek.pl

Platforma ma pomóc w sprzedaży żywności przez rolników w okresie pandemii koronawirusa poprzez nawiązywanie bezpośrednich kontaktów z konsumentami. Można na nim bezpłatnie zamieszczać ogłoszenia o sprzedaży i promocji swoich produktów. Szczególnie wartym podkreślenia jest fakt, że dzięki takiemu działaniu konsument płaci dokładnie tyle, ile proponuje rolnik - nie ma marży pobieranej przez pośredników.

Pomysłodawcą i prekursorem takiego działania jest Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale. Platformy powstają na stronach Ośrodków Doradztwa Rolniczego (ODR) w całym kraju. Produkty znajdujące się w ofercie są zróżnicowane regionalne, można na nich handlować nie tylko żywnością, ale także rękodziełem, używanymi maszynami rolniczymi, zwierzętami gospodarskimi czy oferować usługi. Inicjatywa powstała w maju i już w ciągu miesiąca na platformie pojawiło się kilka tysięcy ofert.

Odbiór produktów ma charakter osobisty i zależy od uzgodnień obu stron, natomiast Ośrodek - poprzez e-bazarek - pośredniczy w nawiązaniu kontaktów i znalezieniu produktów odpowiadających wymaganiom konsumenta.

W każdym ODR działają specjalnie utworzone infolinie oferując pomoc zarówno producentom, chcącym zaprezentować swoje produkty na stronie e-bazarku, jak i konsumentom, szukającym interesujących ich produktów. 

 • Cudze chwalicie, swoje poznajcie

XIX Sesja Rady Powiatu Żyrardowskiego

W dniu 28 sierpnia, w sali konferencyjnej w Zespole Szkół Nr 1, odbyła się XIX Sesja Rady Powiatu Żyrardowskiego.

Pierwszym punktem w porządku było przedstawienie raportu o stanie Powiatu Żyrardowskiego, dokumentu przedkładanego Radzie Powiatu, który jest podsumowaniem działalności Zarządu Powiatu w roku 2019. Ustawa nakłada na zarządy powiatów obowiązek przedstawiania radzie powiatu raportu, który powinien obejmować podsumowanie działalności zarządu powiatu w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady powiatu i budżetu obywatelskiego. Raport rada powiatu rozpatruje podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała w sprawie udzielenia zarządowi absolutorium, ale raport jest rozpatrywany w pierwszej kolejności.

Wybrane informacje z obszernego dokumentu jakim jest „Raport o stanie Powiatu Żyrardowskiego za 2019 rok” przedstawiła Starosta Beata Sznajder. Po złożonej informacji Pani Starosty odbyło się głosowanie. W głosowaniu nad przyjęciem Raportu i udzieleniem Zarządowi wotum zaufania większość 13 radnych było przeciwnych takiej uchwale.  Przepisy ustawy o samorządzie powiatowym określające w takiej sytuacji procedurę postępowania stanowią, że  „Nieudzielenie przez radę powiatu wotum zaufania zarządowi powiatu jest równoznaczne ze złożeniem wniosku o odwołanie zarządu, … a rada powiatu rozpoznaje sprawę odwołania zarządu z przyczyny, o której mowa w ust. 10, na sesji zwołanej nie wcześniej niż po upływie 14 dni od podjęcia uchwały w sprawie nieudzielenia zarządowi wotum zaufania. Rada powiatu może odwołać zarząd większością co najmniej 3/5 głosów ustawowego składu rady.”

Kolejne uchwały w porządku obrad, jakie przedstawił zebranym Przewodniczący Rady Powiatu Żyrardowskiego Klaudiusz Stusiński, dotyczyły zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu i sprawozdania finansowego Powiatu Żyrardowskiego za 2019 rok i udzielenia z tego tytułu absolutorium dla Zarządu Powiatu Żyrardowskiego. Informacje na temat realizacji budżetu w ubiegłym roku przedstawiła Starosta Beata Sznajder.

Budżet Powiatu Żyrardowskiego na 2019 rok został zatwierdzony Uchwałą Rady Powiatu w dniu 21 grudnia 2018 roku. W wyniku podjętych uchwał, Rady i Zarządu Powiatu  wprowadzających zmiany do planu budżetowego, łączne dochody budżetu Powiatu na dzień 31 grudnia 2019 r. wykonane zostały w kwocie 89.761.383,14 zł, co stanowi 100,34% przyjętego planu ogółem, z tego: dochody bieżące wykonano w wysokości 77.954.153,83 zł, tj. 101,22% planu po zmianach, które stanowią 86,85% wykonanych dochodów ogółem, dochody majątkowe wykonane zostały w kwocie 11.807.229,31 zł, tj. 94,86% planu po zmianach, które stanowią 13,15% wykonanych dochodów ogółem. Dochody własne zrealizowane przez jednostki organizacyjne Powiatu, łącznie z udziałem w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa stanowiły 43,52%, subwencja ogólna z budżetu państwa - część oświatowa, wyrównawcza i równoważąca - 28,13%, dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na dofinansowanie własnych zadań bieżących - 15,20%, a dochody majątkowe - 13,15%.

Wydatki budżetu Powiatu w 2019 roku zostały wykonane w kwocie 90.527.620,75 zł, tj. 97,84% planu po zmianach, z czego wykonanie wydatków bieżących stanowi kwotę 72.795.308,69 zł, tj. 80,41% wykonanych wydatków ogółem, natomiast wykonanie wydatków majątkowych to kwota 17.732.312,06 zł, tj. 19,59% wykonanych wydatków ogółem. Wydatki bieżące zostały wykonane w 97,83% planu po zmianach stanowiącego kwotę 74.408.984,72 zł, natomiast wydatki majątkowe w 97,89% planu po zmianach wynoszącego 18.114.441,34 zł.

W roku 2019 najwięcej środków wydano na oświatę i wychowanie – 29.355.567,02 zł, co stanowi 32,43 % wszystkich wydatków. Znaczące środki wydatkowano na pomoc i politykę społeczną – 21.792.818,45 zł, tj. 24,07 %, transport i łączność wymagały zaangażowania kwoty 15.321.494,03 zł tj. 16,93% wykonanych wydatków.  W ubiegłym roku na administrację publiczną przeznaczono 9.160.090,84 zł, tj. 10,12% wykonanych wydatków ogółem.. Z pozostałych wydatków na bezpieczeństwo wyasygnowano – 5.018.756,10 zł, tj. 5,54%, na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego – 4.562.040,98 zł, a na ochronę zdrowia 2.065.154,82 zł.

Godne podkreślenia jest to, że kwota wydatków majątkowych wzrosła o 2.384.144 zł w stosunku do roku 2018 i wynosiła 17.732.312,05zł.  Wydatki majątkowe według działów przedstawiały się następująco: transport i łączność – 12.637.008,51 zł, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 3.846.691,17 zł, oświata i wychowanie – 1.171.323,58 zł, edukacyjna opieka wychowawcza – 43.491,80 zł, obrona narodowa – 17.684,00 zł, administracja publiczna – 16.113,00 zł.

Wzrost wydatków majątkowych, to nie tylko budowa urządzeń rekreacyjno-sportowych z zagospodarowaniem terenu Liceum Ogólnokształcącego w Mszczonowie – 1.161.323,98 zł, ale tez inwestycje drogowe, w tym przebudowa drogi powiatowej nr 3834W Szymanów – Oryszew – Miedniewice na dł. 1,885 km  (3.986.358,83 zł), przebudowa drogi powiatowej nr 4702W Wiskitki – Łubno – Franciszków na dł. 2,0 km  (342.087,60 zł), rozbudowa drogi powiatowej nr 4719W Puszcza Mariańska – Mszczonów na dł. 3,861 km  (4.794.362,34 zł).

Inne wartości budżetu Powiatu Żyrardowskiego zamknęły się w 2019 roku następującymi kwotami: rozchody – 1.672.908,00 zł, deficyt 766.237,61 zł, przy planowanym deficycie 3.062.669,55 zł. Zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek przez Powiat Żyrardowski wynosi 35.661.034,03 zł, tj. 39,73%. Łączna kwota długu, z uwzględnieniem zobowiązań wymagalnych i kredytu przejętego po zlikwidowanym ZOZ na dzień 31.12.2019 r. wynosi 39.618.627,28 zł, tj. 44,14%.

W uzupełnieniu do informacji z wykonania budżetu przedstawionej przez Panią Starostę Beatę Sznajder Skarbnik Edyta Fedorowicz zapoznała radnych ze sprawozdaniem finansowym.

Po przedłożonych sprawozdaniach opinie o realizacji budżetu przedstawiali przewodniczący komisji Rady Powiatu: Błażej Zawadzki – Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Transportu, Michał Ochnicki – Komisji Oświaty, Kultury i Sportu oraz wiceprzewodniczący komisji - Budżetu i Mienia Komunalnego Kazimierz Sadowski i  Komisji Promocji, Współpracy, Zdrowia i Polityki Społecznej Krzysztof Rdest.. W pierwszej uchwale kwitującej realizację budżetu w 2019 roku, za podjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Żyrardowskiego za 2019 rok głosowało jednogłośnie 17 radnych.

Drugą uchwałą związaną ze skwitowaniem dla Zarządu była uchwała udzielająca  absolutorium z tytułu wykonania budżetu. Jej przyjęcie wymagało także pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej. Tu Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Anna Bednarek przedstawiła wniosek Komisji o udzielenie absolutorium i odczytała uchwałę RIO pozytywnie opiniującą wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu. Uchwałę nad udzieleniem absolutorium przyjęto szesnastoma głosami za przy jednym głosie wstrzymującym.

Kolejne uchwały dotyczyły zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żyrardowskiego i zmian w budżecie na 2020 rok. Projekty uchwał w sprawie zmiany w  Budżecie Powiatu Żyrardowskiego na rok 2020 przedstawiła radnym Skarbnik Edyta Fedorowicz. Podejmując uchwałę radni zwiększyli plan dochodów i wydatków o kwotę 165.398,48 zł. Potrzeba zmian wynikała między innymi ze zmniejszenia wpływów do budżetu, z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 170.109,00 zł, a jednocześnie zwiększonej dotacji na dofinansowanie działalności domów pomocy społecznej (kwota 111.600,00 zł), funkcjonowanie Komendy Powiatowej PSP – 229.192,00 zł. Po przyjęciu tych zmian plan dochodów budżetu Powiatu ogółem wynosi 98.408.710,90 zł, natomiast plan wydatków budżetu Powiatu ogółem 100.872.055,63 zł.

Projekty ostatnich uchwał w sprawie przyjęcia „Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Żyrardowskim na lata 2020-2025” i w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żyrardowie oraz efektów  pracy Organizatora rodzinnej pieczy zastępczej w powiecie żyrardowskim za 2019 rok” przedstawiła Dyrektor Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Agnieszka Karwat. Obowiązek składania takiej informacji wynika wprost z przepisów ustawy o pomocy społecznej. Uchwałę w sprawie przyjęcia sprawozdania PCPR radni przyjęli jednogłośnie.

Ostatnim punktem w porządku obrad była informacja dotycząca działalności Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego sp. z o.o. za 2019 rok. Informację przedstawił Prezes Zarządu spółki Jacek Sawicki, sprawujący swą funkcję od dnia 1 czerwca ubiegłego roku.

W ocenie Prezesa sytuacja ekonomiczna Centrum Zdrowia jest stabilna. Spółka w ubiegłym roku osiągnęła zysk w wysokości 496 tys. zł, a łącznie z rezerwą związana z nadpłatą refundacji z tytułu wzrostu wynagrodzeń objętych umowami z NFZ w kwocie 640.671,61 zł wynik finansowy zamknął się kwotą 1.137.644,71 zł. Prezes zwrócił też systematyczny wzrost przychodów, które w 2019 zamknęły się kwotą 51.126.457,19 zł i były wyższe od roku 2018 o prawie 10 milionów zł. Poprawia się także sytuacja kadrowa, w 2019 roku zatrudnionych było łącznie 458 osób, w tym na umowy o pracę 264 osoby. Spółka wykonała kontrakt w wysokości 97%. Prezes Jacek Sawicki poinformował też, że wynagrodzenia w spółce wzrosły w 2019 roku o 200-600 zł, zakończono także spór zbiorowy, co jest bardzo istotne z pracowniczego punktu widzenia. W dyskusji nad sprawozdaniem Prezes odpowiadał na pytania związane z zagrożeniami wynikającymi z pandemią koronawirusa, a także planami inwestycyjnymi.

Sprawozdanie z działalności  Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego było ostatnim punktem w porządku obrad, po jego wyczerpaniu Przewodniczący Rady Powiatu Klaudiusz Stusiński zamknął obrady XIX Sesji.

 

 • image - 2020-09-02T105137.470
 • XIX Sesja Rady Powiatu Żyrardowskiego
 • XIX Sesja Rady Powiatu Żyrardowskiego
 • XIX Sesja Rady Powiatu Żyrardowskiego
 • XIX Sesja Rady Powiatu Żyrardowskiego
 • XIX Sesja Rady Powiatu Żyrardowskiego
 • XIX Sesja Rady Powiatu Żyrardowskiego
 • XIX Sesja Rady Powiatu Żyrardowskiego
 • XIX Sesja Rady Powiatu Żyrardowskiego
 • XIX Sesja Rady Powiatu Żyrardowskiego
 • XIX Sesja Rady Powiatu Żyrardowskiego
 • XIX Sesja Rady Powiatu Żyrardowskiego
 • XIX Sesja Rady Powiatu Żyrardowskiego
 • XIX Sesja Rady Powiatu Żyrardowskiego

Zapraszamy uczniów szkół średnich do udziału w konkursie !

Stowarzyszenie " Wspólnota Żyrardowa" organizuje konkurs historyczny dla uczniów szkół średnich z wiedzy o generale Auguście Emilu Fieldorfie “Nilu" pt. “PRZED GENERAŁEM NILEM, BACZNOŚĆ!”

Regulamin konkursu

Tematyka konkursu: Życie i działalność generała Augusta Emila Fieldorfa “Nila”

Cele konkursu:

1. upowszechnianie wśród uczniów szkół średnich wiedzy o generale Auguście Emilu Fieldorfie “Nilu”;

2. wzmocnienie tożsamości narodowej oraz kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych;

3. wdrażanie uczniów do samokształcenia, rozbudzenie zainteresowań i rozwijanie uzdolnień uczniów;

4. kultywowanie wartości, ideałów i postaw żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego walczących o suwerenną Polskę.

Uczestnicy konkursu:

Uczniowie szkół średnich powiatu żyrardowskiego. Szkoła może zgłosić do Konkursu dowolną ilość osób.

Organizacja konkursu:

Konkurs składa się z dwóch etapów:

 • pisemny (test):

na rozwiązanie testu przeznacza się 45 minut (nie wliczając czasu na sprawy organizacyjne). Czas trwania testu jest taki sam dla wszystkich uczniów. Czas ten nie może zostać ani skrócony, ani wydłużony.

 • ustny​ (pytania komisji):

Komisja wyłoni 6 laureatów konkursu, którzy zostaną wyróżnieni nagrodami rzeczowymi.

Terminy:

Zgłoszenia udziału w konkursie należy przesłać na adres mailowy: wspolnotazyrardowa@gmail.com do dnia ​ 13 października 2020 roku​.

Zgłoszenie musi zawierać:

– imię i nazwisko ucznia;

– nazwę i adres szkoły;

– dane kontaktowe do nauczyciela (opiekuna ucznia).

Konkurs i wręczenie nagród odbędzie się ​ 20 października 2020 roku ​ o godzinie 9.00 w Resursie przy ​ ul. 1 Maja 45 w Żyrardowie.

Dane kontaktowe organizatora konkursu:

Stowarzyszenie “Wspólnota Żyrardowa”- Krystyna Lenarczyk tel. 608 096 027, e-mail: wspolnotazyrardowa@gmail.com

 Nagrody główne w konkursie ufundowała Fundacja PGE. Konkurs odbędzie się pod patronatem Posła na Sejm RP Macieja Małeckiego. Patronat medialny : Radio FaMa oraz TVŻ –Telewizja żyrardowska

Regulamin konkursu oraz bieżące informacje zamieszczone są na stronie www.wspolnotazyrardowa.pl

 

 • Konkurs

Szpital otrzymał nowy respirator

            Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie dokonało oficjalnego przejęcia respiratora przenośnego do wspomagania oddychania. Sprzęt został zakupiony dzięki staraniom Zarządu Powiatu Żyrardowskiego w pozyskaniu środków z Funduszu Sprawiedliwości.

Na spotkanie przybył Wiceminister Klimatu - Jacek Ozdoba. Bardzo ważnym elementem funkcjonowania Funduszu Sprawiedliwości jest to, że pieniądze pochodzące od przestępców służą ratowaniu życia. Sprzęt medyczny jest drogi i często z punktu widzenia placówek medycznych nieosiągalny – powiedział wiceminister klimatu. Głos zabrał także wicestarosta Powiatu Żyrardowskiego, Krzysztof Dziwisz. Przypomniał, że w ostatnim czasie Szpital, dzięki staraniom władz Powiatu, otrzymał wysokiej jakości maseczki ochronne, tak niezbędne w czasie pandemii. W przekazaniu sprzętu wzięli również udział członkowie Zarządu Powiatu Żyrardowskiego -  Stanisław Nalej i  Andrzej Koźbiał.

 • Szpital otrzymał nowy respirator
 • Szpital otrzymał nowy respirator
 • Szpital otrzymał nowy respirator
 • Szpital otrzymał nowy respirator

Zagrają dla Filipka

W dniach 11 – 13 września 2020 r. odbędzie się II Charytatywny Turniej Koszykówki Mężczyzn o Puchar Starosty Powiatu Żyrardowskiego, podczas którego kolejny raz nasi koszykarze pragną wspomóc potrzebujących. Tym razem turniej rozgrywany jest pod hasłem „Gramy Dla Filipka”. Filip Suchecki urodził się z wadą wrodzoną kończyn zwaną Bilateral Fibular Hemimelia. Jest to obustronny brak kości strzałkowych oraz brak części paluszków w stopach. Przeszedł 8 ciężkich operacji rekonstrukcji nóżek. Przed nim jeszcze kilka trudnych operacji i długie lata rehabilitacji.

W ciągu trzech dni na hali „Elektryk” przy ul. Bohaterów Warszawy 4 w Żyrardowie będzie można zobaczyć w akcji cztery 2-go ligowe drużyny: UKS Trójka Żyrardów, ŁKS Łódź, MKS Ochota Warszawa oraz Isetia Erzurum.

Zachęcamy do wsparcia Filipka w walce o normalne życie !!!

Fundacja z Miłości do dziecka. r-k: 58 1600 1462 1837 3199 4000 0001, tytuł przelewu - Filip Suchecki

 • Zagrają dla Filipka

Co to był za turniej!

W dniach 11-13.09.2020 na hali „Elektryk” rozgrywany był II Charytatywny Turniej Koszykówki Mężczyzn o Puchar Starosty Powiatu Żyrardowskiego.

Wzięły w nim udział 4 drugoligowe drużyny: UKS Trójka Żyrardów, Isetia Basketball Team, MKS Ochota - Koszykówka i ŁKS Szkoła Gortata. Emocji nie brakowało, a losy ostatecznych wyników meczów  trudno było przewidzieć do samego końca.

W czasie turnieju została zorganizowana zbiórka środków na leczenie i rehabilitację dla Filipka Sucheckiego.

Punktem kulminacyjnym była licytacja piłki, którą rozgrywane były mecze na MŚ w Chinach z podpisami naszych reprezentantów. Piłka została zlicytowana przez London Patriots Basketball za sumę 5330 zł.  Zbiórka pieniędzy została zainicjowana przez byłego zawodnika i wychowanka UKS Trójka. Jarek Muś, mieszkający obecnie w Londynie, wraz ze swoimi kolegami z drużyny, postanowili pomóc Filipkowi.  

Ostateczna kwota jaką udało się zebrać podczas tego turnieju to 8 450 zł ! Powiat Żyrardowski po raz kolejny patronował temu wydarzeniu.

 • II Charytatywny Turniej Koszykówki Mężczyzn o Puchar...
 • II Charytatywny Turniej Koszykówki Mężczyzn o Puchar...
 • II Charytatywny Turniej Koszykówki Mężczyzn o Puchar...
 • II Charytatywny Turniej Koszykówki Mężczyzn o Puchar...
 • II Charytatywny Turniej Koszykówki Mężczyzn o Puchar...
 • II Charytatywny Turniej Koszykówki Mężczyzn o Puchar...
 • II Charytatywny Turniej Koszykówki Mężczyzn o Puchar...
 • II Charytatywny Turniej Koszykówki Mężczyzn o Puchar...

XX Sesja Rady Powiatu Żyrardowskiego

Na sesji w dniu 15 września Rada Powiatu Żyrardowskiego podjęła decyzję o odwołaniu Starosty i Zarządu Powiatu Żyrardowskiego.

Radnym przyszło się zmierzyć z trudną sytuacją. Obecny Zarząd Powiatu na sesji w dniu 28 sierpnia nie otrzymał wotum zaufania. 13 radnych, w tym członkowie zarządu, było przeciw udzieleniu wotum zaufania. Za udzieleniem głosowali: starosta Beata Sznajder oraz radni: Wojciech Szustakiewicz i Kazimierz Sadowski. Wstrzymał się Andrzej Wilk. Głosów nie oddali, nieobecni na sesji radni: Jacek Czubak, Stanisław Kaniszewski.

Po upływie 14 dni, na kolejnej zwołanej sesji, stanęła w jej porządku obrad jedna kluczowa uchwała – dotycząca odwołania Zarządu.

W głosowaniu za odwołaniem Zarządu było 13 radnych, 4 wstrzymało się, 1 radny był przeciw, 1 radny był nieobecny. Podejmując tę uchwałę Rada Powiatu Żyrardowskiego odwołała Starostę wraz z pozostałymi członkami Zarządu Powiatu Żyrardowskiego, który rozpoczął prace 26 listopada 2018 roku.

Członkowie Zarządu będą pełnić swoje obowiązki do momentu wyboru nowego składu zarządu.

 • XX Sesja Rady Powiatu Żyrardowskiego
 • XX Sesja Rady Powiatu Żyrardowskiego
 • XX Sesja Rady Powiatu Żyrardowskiego
 • XX Sesja Rady Powiatu Żyrardowskiego
 • XX Sesja Rady Powiatu Żyrardowskiego
 • XX Sesja Rady Powiatu Żyrardowskiego
 • XX Sesja Rady Powiatu Żyrardowskiego
 • XX Sesja Rady Powiatu Żyrardowskiego

Żyrardów upamiętnił ofiary Zbrodni Katyńskiej w 80. rocznicę zbrodni

W Żyrardowie odbyły się obchody 80.rocznicy Zbrodni Katyńskiej. Po mszy świętej polowej odsłonięto głaz w hołdzie Żołnierzom Wojska Polskiego i Funkcjonariuszom Policji Państwowej związanym z Żyrardowem i Rudą Guzowską zamordowanym przez sowietów wiosną 1940 roku. Druga część uroczystości rocznicowych miała miejsce w Resursie, gdzie zainaugurowano wystawę "Charków-Katyń-Twer-Bykownia". Uczestnicy uroczystości wysłuchali prelekcje, które  wygłosili - Marek Urbański autor  "Ekshumacje w Charkowie" oraz Ewa Kowalska "Coś wiemy" - garść refleksji o miejscach pochówku ofiar decyzji Biura Politycznego z 5 marca 1940 roku.  W rocznicowej uroczystości Powiat reprezentowali - Starosta Beata Sznajder, Wicestarosta Krzysztof Dziwisz, Przewodniczący Rady Powiatu Żyrardowskiego Klaudiusz Stusiński, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Robert Rybicki oraz Członek Zarządu Powiatu Żyrardowskiego Stanisław Nalej.

 • Żyrardów upamiętnił ofiary Zbrodni Katyńskiej
 • Żyrardów upamiętnił ofiary Zbrodni Katyńskiej
 • Żyrardów upamiętnił ofiary Zbrodni Katyńskiej
 • Żyrardów upamiętnił ofiary Zbrodni Katyńskiej
 • Żyrardów upamiętnił ofiary Zbrodni Katyńskiej
 • Żyrardów upamiętnił ofiary Zbrodni Katyńskiej
 • Żyrardów upamiętnił ofiary Zbrodni Katyńskiej
 • Żyrardów upamiętnił ofiary Zbrodni Katyńskiej

75-lat „Elektryka”

W dniu 19 września, z udziałem władz Powiatu Żyrardowskiego, zainaugurowano wystawę poświęconą szkole i posadzono symboliczny dąb „Olimp”. W budynku dawnych warsztatów szkolnych powstał Kącik Pamięci żyrardowskiego „Elektryka”. Będzie on otwarty do końca 2020 roku. Na gości czeka galeria zdjęć z kronik szkolnych z lat 1945-2020 oraz wystawa eksponatów związanych z historią szkoły. Wszyscy chętni mogą się wpisać do Księgi Pamiątkowej.

Podczas uroczystości, Starosta Beata Sznajder, Wicestarosta Krzysztof Dziwisz, przedstawiciele szkoły - uczniów i absolwentów posadzili jubileuszowy dąb „Olimp”.

 • 75-lat „Elektryka”
 • 75-lat „Elektryka”
 • 75-lat „Elektryka”
 • 75-lat „Elektryka”
 • 75-lat „Elektryka”
 • 75-lat „Elektryka”
 • 75-lat „Elektryka”
 • 75-lat „Elektryka”
 • 75-lat „Elektryka”
 • 75-lat „Elektryka”
 • 75-lat „Elektryka”
 • 75-lat „Elektryka”

Docenią wolontariuszy w czasie pandemii

Rusza konkurs „Mazowieckie Barwy Wolontariatu”. W ten sposób samorząd województwa mazowieckiego chce uhonorować najbardziej zaangażowanych w swoją pracę charytatywną. W tym roku będą również nagrodzone osoby, które pomagały podczas pandemii Covid-19. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 30 września br.

Nominowani do konkursu mogą być zarówno pojedynczy wolontariusze, jak i grupy czy całe rodziny. Liczy się każda aktywność w dowolnym obszarze życia społecznego. Kandydatów mogą zgłaszać: organizacje pozarządowe, grupy samopomocowe, instytucje państwowe i samorządowe, a także podmioty, które realizują program wolontariatu prawniczego czy też osoby fizyczne korzystające z pomocy wolontariuszy. Możliwe jest również zgłoszenie własnej kandydatury. Jeden podmiot może wskazać od 1 do 5 kandydatur.

Do udziału w konkursie zachęca marszałek Adam Struzik. – Zapraszam Państwa do zgłaszania kandydatur do jubileuszowej dziesiątej edycji konkursu Mazowieckie Barwy Wolontariatu. Jest to inicjatywa, która z roku na rok cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Ponieważ, to właśnie tego typu przedsięwzięcia pozwalają na dostrzeżenie tych ludzi, którzy swój czas i swoje serce poświęcają innym w różnych obszarach życia – hospicjach, szpitalach, ale także instytucjach publicznych, czy po prostu w wolontariacie szkolnym – podkreśla marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.

Dodatkowo w tym roku pojawiła się kategoria specjalna „wolontariat w czasie pandemii”, która ma na celu uhonorowanie najciekawszych inicjatyw wolontariuszy związanych z niesieniem pomocy osobom potrzebującym w czasie pandemii Covid-19. Ich pracę obserwował przewodniczący Komisji Polityki Społecznej i Prorodzinnej w Sejmiku Województwa Mazowieckiego Piotr Kandyba. – Obserwowałem działalność wielu grup wolontariuszy na Mazowszu, które wspierały lekarzy, personel medyczny oraz pomagały seniorom w tym najtrudniejszym okresie. Tym bardziej cieszę się, że tegoroczna edycja konkursu jest skierowana właśnie do tych osób – zaznacza radny województwa mazowieckiego Piotr Kandyba.

Kandydatów można zgłaszać w formie:

 • elektronicznej – na adres e-mail: dialog@mazovia.pl, z tematem „X edycja konkursu Mazowieckie Barwy Wolontariatu” (formularz zgłoszeniowy oraz potwierdzenie działalności wolontariusza powinny mieć formę skanu np. w formacie pdf i zawierać podpisy kandydatów i osób dokonujących zgłoszenia lub reprezentujących podmiot zgłaszający lub potwierdzających działalność wolontariusza);
 • papierowej – na adres korespondencyjny: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Okrzei 35, 03-715 Warszawa, z dopiskiem „Mazowieckie Barwy Wolontariatu”.

Laureatów konkursu wyłoni jury. Pod uwagę będą brane: zaangażowanie, innowacyjność, skuteczność oraz partnerstwo w podejmowanych przez wolontariuszy działaniach. Wręczenie nagród i wyróżnień planowane jest podczas uroczystej gali konkursu „Nagroda Marszałka Województwa Mazowieckiego”.


Szczegóły: http://www.dialog.mazovia.pl/wolontariat

 • Plakat Mazowieckie Barwy Wolontariatu

XXI Sesja Rady Powiatu, wybrano nowy Zarząd

W dniu 25 września odbyła się XXI Sesja Rady Powiatu Żyrardowskiego. Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Klaudiusz Stusiński. Sesja została zwołana niezwłocznie po odwołaniu poprzedniego Zarządu pod kierownictwem Starosty Beaty Sznajder. Po przyjęciu porządku obrad i protokołu z obrad poprzedniej sesji, Przewodniczący Rady zarządził zgłaszanie kandydatów do wyboru na Starostę Powiatu Żyrardowskiego. Pierwszą kandydaturę, byłej Starosty Beaty Sznajder, zgłosił radny Andrzej Wilk. Drugiego kandydata, wskazując na dotychczasowego Wicestarostę Krzysztofa Dziwisza przedstawił radny Stanisław Nalej. Po prezentacji kandydatów Komisja Skrutacyjna w składzie – Jacek Czubak, Piotr Krawczyk i Błażej Zawadzki przeprowadziła wybory Starosty. W tajnym głosowaniu kandydyjących - Beatę Sznajder poparło 6 radnych, natomiast Krzysztofa Dziwisza 10 radnych i właśnie dotychczasowy Wicestarosta został wybrany na Starostę Powiatu Żyrardowskiego. Tajny wybór radni potwierdzili w jawnym głosowaniu podejmując uchwałę o wyborze Starosty.  Za podjęciem uchwały głosowało 12 radnych, 2 było przeciw, a 3 wstrzymało się od głosu.

Po wyborze nowy Starosta podziękował koleżankom i kolegom radnym za wybór, dziękował dotychczasowym starostom i członkom Zarządu Powiatu, z których doświadczenia czerpał wiedzę w czasie gdy pełnił funkcję – wpierw szeregowego członka Rady Powiatu, później Wicestarosty, podkreślił, że przyjmując funkcję Starosty Powiatu będzie miał przede wszystkim na uwadze integralność powiatu, że będzie reprezentował i wspierał jednakowo wszystkie jednostki samorządowe w powiecie. Starosta Krzysztof Dziwisz dodał, że mimo młodego wieku ma niemałe już doświadczenie w działalności publicznej, bo dwa lata pracy w Parlamencie Europejskim i trzy lata pracy w Agencji Rozwoju Mazowsza pozwoliły mu na poznanie wielu zagadnień związanych z administracją i szeroko rozumianą działalnością publiczną.

Po wyborze Starosty Przewodniczący Klaudiusz Stusiński zarządził wybór Wicestarosty Żyrardowskiego. Starosta Krzysztof Dziwisz zgłosił kandydaturę Krzysztofa Maciejczyka, którego w głosowaniu tajnym poparło 10 radnych. Po wyborze starostów wybrano pozostałych członków Zarządu Powiatu Żyrardowskiego. W głosowaniach poszczególni kandydaci otrzymali następujące poparcie: Stanisław Nalej – 11 głosów, Krzysztof Rdest – 12 głosów i Andrzej Koźbiał 12 głosów.

Po przeprowadzonej procedurze wyborczej radni pochylili się nad skargą na Dyrektora  Domu Pomocy Społecznej w Hamerni Daniela Borowskiego, dotyczącej sytuacji pracowników DPS w Hamerni. Wyniki prowadzonego postępowania wyjaśniającego przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji przedstawił jej Przewodniczący – radny Kazimierz Sadowski. Komisja uznała, że wniesiona skarga jest bezzasadna. Stanowisko Komisja podzieliła Rada Powiatu, która w głosowaniu podjęła uchwałę uznającą skargę za bezzasadną.

W ostatnim punkcie porządku obrad – interpelacje i zapytania, głos zabrał Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Robert Rybicki, który składając wniosek o pilne zwołanie Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa wyraził obawy, że jest zagrożony termin realizacji inwestycji drogowej w ciągu ulic Skrowaczewskiego i Mireckiego, na które Powiat Żyrardowski pozyskał dofinansowanie. W punkcie tym głos zabrała jeszcze mieszkanka Korytowa Pani Małgorzata Stasiarczyk, która skarżyła się na uciążliwość związaną z wybudowaniem w sąsiedztwie domów mieszkalnych hali magazynowej , która stwarza dużą uciążliwość dla mieszkańców  .

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Klaudiusz Stusiński zamknął obrady XXI Sesji Rady Powiatu.

 • XXI Sesja Rady Powiatu Żyrardowskiego
 • XXI Sesja Rady Powiatu Żyrardowskiego
 • XXI Sesja Rady Powiatu Żyrardowskiego
 • XXI Sesja Rady Powiatu Żyrardowskiego
 • XXI Sesja Rady Powiatu Żyrardowskiego
 • XXI Sesja Rady Powiatu Żyrardowskiego
 • XXI Sesja Rady Powiatu Żyrardowskiego
 • XXI Sesja Rady Powiatu Żyrardowskiego
 • XXI Sesja Rady Powiatu Żyrardowskiego
 • XXI Sesja Rady Powiatu Żyrardowskiego
 • XXI Sesja Rady Powiatu Żyrardowskiego
 • XXI Sesja Rady Powiatu Żyrardowskiego

Kolumny wojskowe na naszych drogach

Od końca września br. 21. Brygada Strzelców Podhalańskich rozpoczęła serię szkoleń i ćwiczeń w ramach pełnionego dyżuru Sił Odpowiedzi NATO. Przemieszczenia sprzętu i żołnierzy Brygady będzie można obserwować na polskich drogach.

Od jutra (2 października) kolejne kolumny pojazdów wojskowych przemieszczą się na poligon w Orzyszu po drogach krajowych województw: podkarpackiego, lubelskiego, mazowieckiego, podlaskiego i warmińsko-mazurskiego. Transporty drogowe organizowane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami i tak, aby w jak najmniejszym stopniu powodować utrudnienia dla kierowców. Natomiast pojazdy gąsienicowe będą przewożone koleją.

Przez cały 2020 rok,  21. Brygada Strzelców Podhalańskich pełni dyżur w ramach sił odpowiedzi NATO jako Lądowa Brygada Sił Bardzo Wysokiej Gotowości. Jesienna seria szkoleń, w tym udział w cyklicznie organizowanych ćwiczeniach,  planowana była od wielu miesięcy i jest kolejnym etapem szkolenia po uzyskaniu potwierdzenia zdolności do działania w elitarnych siłach szybkiego reagowania.

Żołnierze z 21. Brygady będą się szkolić  na poligonie w Orzyszu, przed wyjazdem za granicę, gdyż na przełomie października i listopada na Litwie będą się odbywać się dwa osobne ćwiczenia: Brilliant Jump 20 i Iron Wolf 20. To pierwsze organizowane jest w cyklu dwuletnim przez natowskie Sojusznicze Dowództwo Sił Połączonych w Brunnsum (Holandia), a drugie jest ćwiczeniem narodowym z udziałem Sojuszników z NATO organizowanym przez litewską Brygadę „Żelazny Wilk”.

Ćwiczenia z udziałem Wojska Polskiego mają na celu wypełnienie naszych zobowiązań sojuszniczych, sprawdzenie procedur przerzutu wojsk tworzących siły szybkiego reagowania NATO, w tym tzw. Szpicę NATO (VJTF) i ich gotowości do współdziałania z sojusznikami w ramach połączonej operacji obronnej na terytorium państw członkowskich NATO.

Od sierpnia 2019 roku 21. Brygada Strzelców Podhalańskich wchodzi w skład 18. Dywizji Zmechanizowanej. Jej formowanie jest jednym z kluczowych elementów procesu realnego wzmocnienia i rozbudowy potencjału obronnego Wojska Polskiego. Nowo formowany związek taktyczny będzie spełniać wszystkie standardy NATO i będzie gotowy do wykorzystania w ramach sojuszniczego wzmocnienia.  Wojsko Polskie systematycznie szkoli się, by utrzymać zdolności operacyjne i wysoki poziom gotowości bojowej.

***

Trzonem VJTF 2020 ( Very High Readiness Joint Task Force) są żołnierze 21. Brygady Strzelców Podhalańskich, wspierani przez jednostki z 18. Dywizji Zmechanizowanej, 3. Skrzydła Lotnictwa Transportowego, Żandarmerię Wojskową, a także ekspertów ds. logistyki oraz specjalistów w dziedzinie obrony przed zagrożeniami czynnikami masowego rażenia (CBRN). W skład szpicy wchodzą ponadto żołnierze 12 państw sojuszu.

 • Kolumna pojazdów wojskowych przemieszczająca się na poligon

Powiat ćwiczy pod kryptonimem "Platan 20"

W dniu 2 października 2020 r. w Zespole Szkół Nr 1 w Żyrardowie odbyła się Konferencja Wstępna uczestników powiatowo-gminnego szkolenia obronnego pod kryptonimem „PLATAN 20”. Celem szkolenia jest „osiąganie wyższych stanów gotowości obronnej oraz realizacja przedsięwzięć wynikających z planu operacyjnego funkcjonowania powiatu i gmin w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny”. W konferencji wzięli udział przedstawiciele Starostwa, jednostek organizacyjnych Powiatu, służb, inspekcji i straży, kierownictwo i przedstawiciele gmin powiatu żyrardowskiego oraz reprezentant 65 batalionu lekkiej piechoty 6 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej. Zgodnie z planem obronnym województwa mazowieckiego i powiatu żyrardowskiego ćwiczenia obronne realizowane są co trzy lata. Tegoroczne ćwiczenie zostanie zrealizowane w terminie 7 – 8 października 2020 r.

 • Konferencja Wstępna uczestników powiatowo-gminnego...
 • Konferencja Wstępna uczestników powiatowo-gminnego...
 • Konferencja Wstępna uczestników powiatowo-gminnego...
 • Konferencja Wstępna uczestników powiatowo-gminnego...
 • Konferencja Wstępna uczestników powiatowo-gminnego...
 • Konferencja Wstępna uczestników powiatowo-gminnego...
 • Konferencja Wstępna uczestników powiatowo-gminnego...
 • Konferencja Wstępna uczestników powiatowo-gminnego...
 • Konferencja Wstępna uczestników powiatowo-gminnego...
 • Konferencja Wstępna uczestników powiatowo-gminnego...
 • Konferencja Wstępna uczestników powiatowo-gminnego...
 • Konferencja Wstępna uczestników powiatowo-gminnego...
 • Konferencja Wstępna uczestników powiatowo-gminnego...
 • Konferencja Wstępna uczestników powiatowo-gminnego...
 • Konferencja Wstępna uczestników powiatowo-gminnego...
 • Konferencja Wstępna uczestników powiatowo-gminnego...

SARS-CoV-2 - powiat żyrardowski w żółtej strefie

Ministerstwo Zdrowia ogłosiło nową listę miast i powiatów należących do tzw. stref żółtych i czerwonych, która obowiązuje od 3 października. Do strefy żółtej włączony został także powiat żyrardowski. Według Ministerstwa Zdrowia do strefy żółtej trafiają powiaty, w których wskaźnik przyrostu nowych przypadków zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 na 10 tys. mieszkańców wynosił w ciągu ostatnich 14 dni między 6 a 12. Jeśli liczba ta przekroczyła 12 – powiat znajduje się w strefie czerwonej. Zarówno mapa stref, jak i lista konkretnych obostrzeń jest na bieżąco aktualizowana przez Ministerstwo.

Warto przy tej okazji przypomnieć, jakie obostrzenia obowiązują na tym obszarze. Oto dokładny spis obostrzeń obowiązujących w żółtej strefie:

 • kongresy i targi mogą odbywać się na otwartej przestrzeni przy obowiązkowym zasłanianiu nosa i ust. Jeśli odbywają się na przestrzeni zamkniętej – zajęta może być tylko połowa miejsc. W pomieszczeniach zamkniętych obowiązuje też ograniczenie 1 osoba na 4 mkw.
 • imprezy sportowe na stadionach, boiskach, stadninach, torach wyścigowych, basenach, siłowniach mogą odbywać się z udziałem 25 proc. publiczności. Osoby uczestniczące w wydarzeniach sportowych zobowiązane są do zakrywania ust i nosa, a także dezynfekcji rąk przy wejściu i wyjściu z obiektu
 • imprezy kulturalne mogą obywać się wyłącznie z udziałem 25 proc., publiczności. W przypadku braku wyznaczonych miejsc, widzowie i słuchacze muszą zachować 1,5 metrowy dystans oraz zasłaniać nos i usta. Ta zasada obowiązuje też podczas wydarzeń kulturalnych na otwartych obiektach sportowych. Podczas imprez kulturalnych w otwartej przestrzeni obowiązuje limit 100 osób oraz 1,5 dystans między uczestnikami
 • w restauracjach i ogródkach obowiązuje dystans – 1 osoba ma 4 mkw. Klienci muszą też zakrywać nos i usta do czasu zajęcia miejsca przy stoliku. Obowiązek zasłaniania przez cały czas dotyczy też obsługi
 • baseny i aquaparki – obowiązuje ograniczenie do 75 proc. obłożenia
 • w wesołych miasteczkach, parkach rozrywki i rekreacji obowiązuje ograniczenie – 1 osoba na 10 mkw
 • siłownie i kluby fitness – obowiązuje ograniczenie – 1 osoba na 7 mkw
 • w kinach obowiązuje ograniczenie 25 proc. publiczności o obowiązek zachowania 1,5 odstępu oraz zasłaniania ust i nosa
 • sanatoria działają bez zmian. Warunkiem rozpoczęcia turnusu jest negatywny wynik testu na SARS-CoV-2 wykonanego najpóźniej 6 dni przed rozpoczęciem pobytu
 • udział w zgromadzeniach możliwy jest tylko pod warunkiem, że liczba uczestników nie przekroczy 150 osób, wszyscy zachowują 1,5 metrowy dystans oraz zakrywają usta i nos
 • kościoły – podczas mszy, które odbywają się w kościele uczestnicy muszą zasłaniać nos i usta. W przypadku mszy na wolnym powietrzu mają wybór - zachowanie 1,5 dystansu lub noszenie maseczki
 • obowiązuje ograniczenie liczebności wesel i innych uroczystości rodzinnych do 100 osób nie licząc obsługi. Co ciekawe, na tego typu imprezach nie obowiązuje zasłanianie nosa i ust (choć jest zalecane)
 • w środkach transportu zbiorowego pasażerowie mogą zajmować do 30 proc. wszystkich dostępnych miejsc albo 50 proc. miejsc siedzących. Obowiązuje nakaz zasłaniania nosa i ust
 • obowiązkowe jest noszenie masek (zasłanianie nosa i ust) wszędzie w przestrzeni publicznej
 • podczas zakupów obowiązkowe jest noszenie rękawiczek jednorazowych lub dezynfekowanie rąk
 • obowiązuje całkowity zakaz działania dyskotek i klubów nocnych
 • w salonach kosmetycznych, fryzjerskich i studiach tatuażu może przebywać tylko obsługa i aktualnie obsługiwani klienci.

Więcej informacji na stronie Rządowego Centrum Bezpieczeństwa

 • Powiat żyrardowski w żółtej strefie

Ćwiczenie RENEGADE

Naruszenie przestrzeni powietrznej RP przez statek powietrzny o statusie RENEGADE, który może stwarzać zagrożenie dla ludzi – to istotny epizod ćwiczenia organizowanego przez Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych. Testowany też będzie system wczesnego ostrzegania przez uruchomienie syren alarmowych. Ćwiczenia potrwają od 6 do 9 października.

Podczas ćwiczenia, na trasie przelotu podejrzanego statku powietrznego,  uruchomiony zostanie trzyminutowy modulowany dźwięk syren sygnalizujący ogłoszenie alarmu. Odwołanie alarmu nastąpi poprzez trzyminutowy ciągły dźwięk syren. W związku z tym, że są to ćwiczenia, mieszkańcy nie powinni podejmować żadnych czynności. Syreny zostaną uruchomione przez wojewódzkie, powiatowe oraz miejskie Centra Zarządzania Kryzysowego.

Celem ćwiczeń jest sprawdzenie zdolności Sił Zbrojnych RP i instytucji cywilnych, jako elementów systemu bezpieczeństwa państwa, do przeciwdziałania sytuacjom kryzysowym właściwym dla systemu obrony powietrznej oraz ratownictwa lotniczego i morskiego. Przedsięwzięcie będzie rozgrywane w przestrzeni powietrznej RP, Zatoce Pomorskiej, Zatoce Gdańskiej, na obszarach województw: zachodniopomorskiego, pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, podlaskiego, lubelskiego, mazowieckiego, dolnośląskiego.

 • ZAWYJĄ SYRENY – ROZPOCZYNAJĄ SIĘ ĆWICZENIA RENEGADE/SAREX-20

Zaproszenie dla wykonawców branży elektrycznej

Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu ogłosiła postępowanie w trybie art. 4 pkt 8  Ustawy Pzp na remont (wymianę) samoczynnego załączania rezerwy SZR 100 A, 400 VAC w Komendzie Powiatowej Policji w Żyrardowie przy ul. Chopina 4. Zachęcamy potencjalnych wykonawców branży elektrycznej do składania ofert w Wydziale Inwestycji i Remontów KWP w Radomiu, ul. 11-ego Listopada 37/59, 26-600 Radom do dnia 12.10.2020 r. do godz. 10.00. Zaproszenie do złożenia oferty, opis przedmiotu zamówienia i pozostałe dokumenty ofertowe znajdują się na stronie http://bip.mazowiecka.policja.gov.pl/KWR/zamowienie-publiczne/zamowienia-ogloszone-z/34922,KPP-Zyrardow-remont-wymiana-samoczynnego-zalaczania-rezerwy-SZR-100A-400-VAC-26-.html

 • Zaproszenie dla wykonawców branży elektrycznej

Trwają ćwiczenia obronne "PLATAN 20"

W dniach 7 i 8 października 2020 r.  na terenie powiatu żyrardowskiego realizowane jest powiatowo-gminne ćwiczenie obronne pod kryptonimem "PLATAN 20".
Ćwiczą składy osobowe Stanowisk Kierowania i Stałych Dyżurów jednostek samorządu terytorialnego: Starostwa Powiatowego w Żyrardowie, Urzędu Miejskiego w Żyrardowie i Mszczonowie, Urzędów Gmin w Puszczy Mariańskiej, Radziejowicach i Wiskitkach oraz służby, inspekcje i straże - KP Policji w Żyrardowie, KP Państwowej Straży Pożarnej w Żyrardowie, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Żyrardowie, CZMZ Sp. z o.o. (szpital żyrardowski) i 65 batalion lekkiej piechoty 6 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej.

Prowadzone są działania określone w planach operacyjnych funkcjonowania w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny. Ćwiczenie odbywa się w siedzibach urzędów i instytucji z uwzględnieniem sytuacji epidemiologicznej w kraju. Przebieg ćwiczenia nie ma wpływu na życie mieszkańców w przestrzeni publicznej.

 • Ćwiczenie obronne „PLATAN”
 • Ćwiczenie obronne „PLATAN”
 • Ćwiczenie obronne „PLATAN”

Koronawirus w natarciu

Mając na uwadze gwałtowny wzrost liczy zakażeń koronawirusem SARS CoV 2 Rząd RP wprowadza nowe zasady bezpieczeństwa. Po zmianach, część powiatów z najwyższą liczbą zachorowań trafi do strefy czerwonej, zlikwidowana będzie strefa żółta, a zasady w niej obowiązujące zostaną rozciągnięte na cały kraj. Zmiany wchodzą w życie w sobotę, 10 października.

Najważniejsze rygory wprowadzane w związku z pandemią, to: obowiązek zakrywania nosa i ust w przestrzeni publicznej, także na ulicach, na terenie całego kraju, mniej gości na imprezach okolicznościowych,  zwiększenie roli lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, (po zmianach, lekarze będą mogli kierować pacjenta do izolacji domowej lub do izolatorium) i zero tolerancji dla łamiących zasady bezpieczeństwa.

Od soboty powiększy się lista powiatów w czerwonej strefie, znajdą się na niej 32 powiaty i 6 miast.  

Priorytetem dla działań Ministerstwa Zdrowia w walce z koronawirusem ma być zabezpieczenie szpitalne, dlatego będzie zwiększona liczba łóżek dla pacjentów z COVID 19, w każdym województwie powstanie szpital koordynacyjny, a w nim dodatkowe stanowiska intensywnej terapii dla pacjentów zarażonych koronawirusem.

W powiecie żyrardowskim od początku pandemii potwierdzono 193 przypadki zakażenia koronawirusem, z czego 5 ostatniej doby.

Pamiętajmy, że nasze zdrowie zależy od wzajemnej odpowiedzialności, dlatego też: stosujmy się do obecnie obowiązujących ograniczeń, zakrywajmy usta i nos, często myjmy i dezynfekujmy ręce, zachowujmy bezpieczną odległość od innych osób.

Aktualne informacje i nowe zasady bezpieczeństwa znajdziemy na stronie rządowej https://www.gov.pl/web/koronawirus/rozszerzamy-zasady-bezpieczenstwa

 • Koronawirus w natarciu

Zakończono ćwiczenie „PLATAN 20”

W dniach 7 i 8 października 2020 r. odbyło się powiatowo-gminne ćwiczenie obronne pod kryptonimem „Platan 20”. Celem ćwiczenia, którym kierował Starosta Krzysztof Dziwisz było między innymi sprawdzenie oraz doskonalenie zasad i umiejętności realizacji procedur związanych z uruchamianiem i realizacją zadań obronnych, wynikających z planów operacyjnych przygotowanych na czas kryzysu i wojny dla jednostek samorządu terytorialnego powiatu, sprawdzenie stanu przygotowania kadry kierowniczej do realizacji zadań w warunkach wyższych stanów gotowości obronnej państwa, a także doskonalenie organów porządkowych i sił systemu ratowniczego i ochrony ludności powiatu w prowadzeniu działań prewencyjnych. Po raz pierwszy ćwiczenia były prowadzone we współpracy z 6 Mazowiecką Brygadą Obrony Terytorialnej (6 MBOT).

W realizację ćwiczenia zaangażowane były wszystkie samorządy naszego powiatu, służby i inspekcje i straże. Jednostki samorządu terytorialnego na terenie powiatu realizowały zadania wynikające z planu operacyjnego, w każdej jednostce funkcjonowały rozwinięte Stanowiska Kierowania, a działające na terenie powiatu wszystkie służby, inspekcje i straże, szczególnie straż pożarna i policja, wspierane były przez 65 batalion lekkiej piechoty  (65 blp) 6 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej.

W pierwszym dniu ćwiczenia Starosta, w ramach rozwiniętych Stanowisk Kierowania poprzez system Stałego Dyżuru przekazywał do realizacji zadania operacyjne otrzymywane z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. W związku z obowiązującym na obszarze RP stanem epidemii tegoroczne ćwiczenie nie uwzględniało przeprowadzenia tzw. epizodu praktycznego, a wszystkie działania były prowadzone w siedzibach urzędów, służb, inspekcji i straży metodą aplikacyjną (symulacja działań przy jednoczesnym rzeczywistym obiegu dokumentów). Główny nacisk położony był na przećwiczenie procesów decyzyjnych podejmowanych i realizowanych przez kadrę kierowniczą urzędów i jednostek organizacyjnych oraz pracowników wchodzących w skład Stałych Dyżurów i Stanowisk Kierowania. Plan ćwiczenia przewidywał tego dnia działania związane z poszerzeniem bazy łóżkowej szpitala oraz rozwinięcie systemu Zastępczych Miejsc Szpitalnych. Szpital Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego Sp. z o.o. przygotował się do funkcjonowania w warunkach kryzysowych i wojny poprzez zwiększenie możliwości hospitalizacji i udzielania pomocy medycznej większej liczbie chorych i rannych.

W drugim dniu kontynuowano działania związane z przekazywaniem zadań operacyjnych  w relacji – Stały Dyżur Wojewody – Stały Dyżur Starosty – Stały Dyżur Wójta, Burmistrza, Prezydenta. 

Na zakończenie ćwiczenia nastąpiło podsumowanie przeprowadzonych działań. Spotkanie prowadził Starosta Krzysztof Dziwisz, który przyjął meldunki z realizacji zadań ćwiczebnych składanych przez szefów służb i dowodzących ćwiczeniem. Podziękował także wszystkim uczestnikom ćwiczenia wysoko oceniając sprawność organizacyjną wszystkich służb i urzędów uczestniczących w przedsięwzięciu. Podczas spotkania Szef Sekcji Operacyjnej S3 MBOT mjr Artur Boruta omówił rolę, miejsce i zadania 6 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej w Systemie Reagowania Kryzysowego, a Rzecznik prasowy dowódcy 65 blp 6 MBOT chorąży Arkadiusz Mazurkiewicz – Kulka podsumował współpracę 65dlp z jednostkami samorządu terytorialnego  w trakcie ćwiczenia PLATAN 20.

 • Ćwiczenie „PLATAN 20”
 • Ćwiczenie „PLATAN 20”
 • Ćwiczenie „PLATAN 20”
 • Ćwiczenie „PLATAN 20”
 • Ćwiczenie „PLATAN 20”
 • Ćwiczenie „PLATAN 20”
 • Ćwiczenie „PLATAN 20”
 • Ćwiczenie „PLATAN 20”
 • Ćwiczenie „PLATAN 20”
 • Ćwiczenie „PLATAN 20”
 • Ćwiczenie „PLATAN 20”
 • Ćwiczenie „PLATAN 20”
 • Ćwiczenie „PLATAN 20”
 • Ćwiczenie „PLATAN 20”
 • Ćwiczenie „PLATAN 20”
 • Ćwiczenie „PLATAN 20”
 • Ćwiczenie „PLATAN 20”
 • Ćwiczenie „PLATAN 20”
 • Ćwiczenie „PLATAN 20”
 • Ćwiczenie „PLATAN 20”
 • Ćwiczenie „PLATAN 20”
 • Ćwiczenie „PLATAN 20”
 • Ćwiczenie „PLATAN 20”
 • Ćwiczenie „PLATAN 20”

Życzenia dla Nauczycieli

.

 • Życzenia dla Nauczycieli

Europejski Dzień Walki z Rakiem Piersi

W dniu 15 października obchodzimy Europejski Dzień Walki z Rakiem Piersi. Niestety w związku z obecną sytuacją epidemiologiczną, konferencja poświęcona tematyce profilaktyki onkologicznej nie odbędzie się. Jednakże informacje które chcielibyśmy Państwu przekazać zostały zawarte w przygotowanym filmie.

Akcję informacyjną Nie Daj Rakowi Szans Badaj Się i Żyj  przygotowaną przez Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego Sp. z o.o. w Żyrardowie honorowym patronatem objęli:

 Starosta Powiatu Żyrardowskiego Krzysztof Dziwisz

Prezydent Miasta Żyrardowa - Lucjan Krzysztof Chrzanowski

Współorganizatorami akcji są:

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - PIB w Warszawie

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Żyrardowie

Centrum Kultury w Żyrardowie

Amazonki Żyrardów

Patronatem medialnym akcję objęło Radio FAMA 104,1 FM Żyrardów

Zachęcamy Państwa do obejrzenia filmu, a także zadawania pytań za pośrednictwem FB. Na wszystkie Państwa wątpliwości i zapytania dotyczące problemów onkologicznych odpowiedzą medycy z naszego szpitala.

FILM

 • Europejski Dzień Walki z Rakiem Piersi
 • Europejski Dzień Walki z Rakiem Piersi
 • Europejski Dzień Walki z Rakiem Piersi
 • Europejski Dzień Walki z Rakiem Piersi
 • Europejski Dzień Walki z Rakiem Piersi
 • Europejski Dzień Walki z Rakiem Piersi
 • Europejski Dzień Walki z Rakiem Piersi
 • Europejski Dzień Walki z Rakiem Piersi
 • Europejski Dzień Walki z Rakiem Piersi
 • Europejski Dzień Walki z Rakiem Piersi
 • Europejski Dzień Walki z Rakiem Piersi
 • Europejski Dzień Walki z Rakiem Piersi

Koronawirus coraz groźniejszy

Gwałtowny wzrost liczy zakażeń koronawirusem SARS CoV 2 spowodował, że Rząd wprowadza od 17 października, nowe, bardziej restrykcyjne narzędzia do walki z nim. Od soboty poszerza się lista powiatów, które wejdą do strefy czerwonej. Łącznie zakwalifikowało się na nią 152 powiaty, w tym 11 miast wojewódzkich. W województwie mazowieckim w czerwonej strefie znalazły się powiaty: garwoliński, legionowski, makowski, otwocki, przasnyski, radomski, szydłowiecki oraz miasta Warszawa i Siedlce.

Od 17 października, w całym kraju obowiązywać będą nowe zasady bezpieczeństwa.

Strefa żółta (cały kraj, z wyjątkiem powiatów ze strefy czerwonej):

 • lokale gastronomiczne mogę być otwarte w godz. 6:00 – 21:00. Zajęty może być co drugi stolik. Po godz. 21:00  wyłącznie możliwość zamówienia posiłków na wynos;
 • ograniczenie liczba osób w transporcie publicznym – zajętych może być 50 proc. miejsc siedzących lub 30 proc. liczby wszystkich miejsc;
 • od 19.10 – ograniczona liczba osób na weselach i innych uroczystościach – max. 20 osób, bez możliwości zabawy tanecznej;
 • w uroczystościach religijnych może uczestniczyć max. 1 osoba na 4m2;
 • w zgromadzeniach publicznych może uczestniczyć max. 25 osób;
 • w szkołach wyższych oraz ponadpodstawowych obowiązuje nauczanie hybrydowe;
 • wydarzenia sportowe bez udziału publiczności;
 • w wydarzeniach kulturalnych max. 25 proc. miejsc zajętych przez publiczność;
 • zawieszona działalność basenów, aquaparków i siłowni.

Strefa czerwona:

 • ograniczenie liczby osób w placówkach handlowych - w sklepach o powierzchni do 100 m2 - 5 osób na kasę, w sklepach o powierzchni powyżej 100 m2 - 1 osoba na 15 m2;
 • od 19.10 - zakaz organizacji imprez okolicznościowych (wesela, konsolacje i inne);
 • podczas uroczystości religijnych nie więcej niż 1 osoba na 7m2,
 • w zgromadzeniach publicznych może uczestniczyć max. 10 osób;
 • w szkołach wyższych oraz ponadpodstawowych obowiązuje nauczanie w trybie zdalnym (z wyłączeniem zajęć praktycznych).

Oprócz tego w strefie czerwonej obowiązują takie same zasady bezpieczeństwa jak w strefie żółtej:

 • lokale gastronomiczne mogę być otwarte w godz. 6:00 – 21:00. Zajęty może być co drugi stolik. Po godz. 21:00  wyłącznie możliwość zamówienia posiłków na wynos;
 • ograniczenie liczba osób w transporcie publicznym – zajętych może być 50 proc. miejsc siedzących lub 30 proc. liczby wszystkich miejsc;
 • wydarzenia sportowe bez udziału publiczności;
 • w wydarzeniach kulturalnych max. 25 proc. miejsc zajętych przez publiczność;
 • zawieszona działalność basenów, aquaparków i siłowni.

W powiecie żyrardowskim od początku pandemii potwierdzono 251 przypadki zakażenia koronawirusem, z czego 13 ostatniej doby.

Pamiętajmy, że nasze zdrowie zależy od wzajemnej odpowiedzialności, dlatego też: stosujmy się do obecnie obowiązujących ograniczeń, zakrywajmy usta i nos, często myjmy i dezynfekujmy ręce, zachowujmy bezpieczną odległość od innych osób.

Aktualne informacje na stronie rządowej https://www.gov.pl/web/koronawirus/regionalne-obostrzenia-dla-wybranych-powiatow

 • Koronawirus coraz groźniejszy
 • Koronawirus coraz groźniejszy
 • Koronawirus coraz groźniejszy

Muzeum Lniarstwa po raz kolejny uruchamia Industrialną Fabrykę Talentów

Pasjonaci krawiectwa, projektowania odzieży czy po prostu osoby poszukujące kreatywnych zajęć będą miały okazję rozwinąć swoje zainteresowania podczas warsztatów z projektowania i szycia wyrobów lnianych, które zostaną poprowadzone na przestrzeni października i listopada br. w Muzeum Lniarstwa im. Filipa de Girarda w Żyrardowie. Będzie to już czwarta odsłona „Industrialnej Fabryki Talentów”, czyli przestrzeni projektowo-warsztatowej ukierunkowanej na podtrzymywanie lokalnego dziedzictwa.

Zakłady Lniarskie w Żyrardowie zostały zlikwidowane ponad 20 lat temu, lecz „duch” fabryki nadal żyje. W postindustrialnej przestrzeni dawnego oddziału drukarni żyrardowskiej fabryki, która obecnie stanowi siedzibę Muzeum Lniarstwa, uczestnicy kreatywnych zajęć będą mogli czerpać inspirację z tradycji Żyrardowa jako dawnego ośrodka przemysłu lniarskiego. Znajdzie to swoje odzwierciedlenie w tworzonych wyrobach, których głównym tematem przewodnim będzie len.

Pierwszy z cykli warsztatowych pt. „Projektowanie i szycie odzieży lnianej” rozpocznie się 19 października br. i będzie prowadzony w każdy poniedziałek w godzinach 17:00-19:00. Uczestnictwo w zajęciach wymaga udziału we wszystkich siedmiu spotkaniach przewidzianych w tym cyklu. Natomiast drugi cykl pt. „Projektowanie oraz szycie lnianych dodatków i konfekcji stołowej” rozpocznie się 27 października br. i będzie prowadzony we wtorki i czwartki przez trzy kolejne tygodnie. Każde z 2-godzinnych zajęć skierowane jest do innej grupy uczestników, którzy będą zdobywali umiejętności w tworzeniu innego wyrobu (m.in. worek na lunch, podkładki na stół, koszyk na chleb, zabawka, brelok do kluczy, torba, plecak, etui na telefon, kosmetyczka).

Zapisy na powyższe warsztaty można wysyłać drogą mailową: biuro@muzeumlniarstwa.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu 535 924 888. Z uwagi na pandemię COVID zajęcia będą się odbywały w grupach maksymalnie 5-osobowych przy zachowaniu reżimu sanitarnego.

Industrialna Fabryka Talentów to również zajęcia ukierunkowane na podtrzymanie ginących zawodów, w tym przypadku zawodu tkacza. Z tej okazji odbędą się pokazy tkania na krośnie mechanicznym, który będą prowadzone w listopadzie w godzinach otwarcia Muzeum Lniarstwa. O terminie rozpoczęcia pokazów, organizatorzy będą informowali na bieżąco.

Projekt pn. „Industrialna Fabryka Talentów – podtrzymanie tradycji i dziedzictwa poprzemysłowego żyrardowskich Zakładów Lniarskich wraz z organizacją warsztatów kreatywnych z historią w tle” został dofinansowany ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego. Lokalna Organizacja Turystyczna Mazowsza Zachodniego już po raz czwarty z rzędu otrzymała wsparcie na realizację tego działania.

 • Muzeum Lniarstwa po raz kolejny uruchamia Industrialną...
 • Muzeum Lniarstwa po raz kolejny uruchamia Industrialną...
 • Muzeum Lniarstwa po raz kolejny uruchamia Industrialną...
 • Muzeum Lniarstwa po raz kolejny uruchamia Industrialną...
 • Muzeum Lniarstwa po raz kolejny uruchamia Industrialną...
 • Muzeum Lniarstwa po raz kolejny uruchamia Industrialną...

Pomoc na start dla grup producentów

W dniu 19 października 2020 roku, w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpocznie się nabór wniosków o  wsparcie na „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów”. Pomoc, jaką mogą otrzymać rolnicy decydujący się na wspólne działanie, wynosi nawet 100 tys. euro rocznie.

Program, finansowany z PROW na lata 2014-2020, kierowany jest do nowych grup producentów rolnych uznanych od 14 grudnia 2019 r. Grupy te muszą składać się z osób fizycznych, prowadzących działalność jako mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo.

O dofinansowanie mogą starać się również organizacje producentów uznane na podstawie ustawy z 11 marca 2004 r. o organizacji niektórych rynków rolnych albo z 20 kwietnia 2004 r. o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych. Wsparcia nie może otrzymać podmiot zrzeszający producentów drobiu, wyrobów z mięsa drobiowego i jego podrobów oraz owoców i warzyw.

Pomoc przyznawana jest w okresie pierwszych 5 lat działania grupy lub organizacji producentów liczonych od dnia jej uznania. Wsparcie stanowi procentowy ryczałt od wartości przychodów netto grupy lub organizacji producentów i wynosi odpowiednio: w pierwszym roku – 10 proc. przychodów netto, w drugim roku – 9 proc., w trzecim – 8 proc, w czwartym roku – 7 proc. i w piątym – 6 proc. Maksymalny limit pomocy to 100 tys. euro w każdym roku pięcioletniego okresu przyznania wsparcia.

Wnioski będą przyjmowały oddziały regionalne ARiMR. Ostatnim dniem na ich złożenie będzie 30 listopada 2020 r.

Więcej informacji: www.arimr.gov.pl, pod numerem bezpłatnej infolinii tel. 800-38-00-84 oraz w punktach informacyjnych w biurach powiatowych i oddziałach regionalnych ARiMR.

 • Pomoc dla grup producentów

Wsparcie dla przedsiębiorców z województwa mazowieckiego

Do dnia 21 października trwać będzie nabór wniosków o dotacje płynnościowe z Unii Europejskiej dla mazowieckich przedsiębiorców. Z uwagi na trudności w prowadzeniu działalności spowodowane epidemią COVID-19 Zarząd Województwa Mazowieckiego podjął decyzję o uruchomieniu drugiego naboru dla mikro i małych firm. O wsparcie będą mogli ubiegać się przedstawiciele branż: transportowej, gastronomicznej, reklamowej, fotograficznej, artystycznej, sportowej, rozrywkowej, a także drukarskiej.

Dofinansowanie obejmie zaspokojenie bieżących, pilnych potrzeb przedsiębiorstwa przez maksymalnie 3 miesiące. Firmy będą mogły przeznaczyć dotacje na m.in.: wynagrodzenia pracowników, pokrycie zobowiązań publiczno-prywatnych, pokrycie zobowiązań handlowych, zaległych faktur, kosztów użytkowania infrastruktury czy zakupu towarów.

Wysokość wsparcia uzależniona będzie od liczby zatrudnionych pracowników na podstawie umowy o pracę. Osoba samozatrudniona może liczyć na maksymalnie ok. 23,5 tys. zł na okres 3 miesięcy. W przypadku małych firm wsparcie może osiągnąć nawet ok. 164,7 tys. zł (w sytuacji zatrudniania 49 pracowników). Wsparcie zostanie przekazane w dwóch transzach - 60 proc. w formie zaliczki po podpisaniu umowy o dofinansowanie oraz 40 proc. jako refundacja po utrzymaniu działalności i zatrudnienia przez 3 miesiące.

Nabór wniosków o bezzwrotne dotacje płynnościowe rozpoczął się 14 października i potrwa do 21 października. Każdy z przedsiębiorców będzie mógł złożyć tylko jeden wniosek o dofinansowanie. Wnioski przyjmowane będą wyłącznie w formie elektronicznej w systemie MEWA 2.0. Wniosek należy wypełnić zgodnie z dołączoną do dokumentacji konkursowej instrukcją. Co ważne, do konkursu zakwalifikowane zostaną wyłącznie poprawnie podpisane i wysłane dokumenty. Wniosek można podpisać za pomocą podpisu elektronicznego lub podpisu ePUAP a system umożliwi wcześniejsze jego sprawdzenie. Nabór wniosków ogłoszony jest w ramach działania 3.3 Innowacje w MŚP (typ projektu: Finansowanie wydatków MŚP dotyczących utrzymania bieżącej działalności firmy i zapewnienia jej płynności finansowej wskutek COVID-19). Za jego ogłoszenie odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych. Więcej informacji na stronach Jednostki:

Finansowanie wydatków MŚP dotyczących utrzymania bieżącej działalności firmy i zapewnienia jej płynności finansowej wskutek COVID-19

i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego

Szczegółowe informacje wraz z instrukcją wypełniania wniosku w systemie MEWA 2.0 opublikowane są na stronie http://www.funduszedlamazowsza.eu/ w zakładce „Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków”.

 • Wsparcie dla przedsiębiorców województwa mazowieckiego
 • Wsparcie dla przedsiębiorców województwa mazowieckiego

Zmiany w funkcjonowaniu Starostwa Powiatowego w Żyrardowie

W trosce o bezpieczeństwo, a także zdrowie i życie mieszkańców naszego powiatu oraz pracowników urzędu, z uwagi na stan epidemii, informujemy, że od wtorku 20 października br. załatwianie wszelkich spraw w Starostwie Powiatowym w Żyrardowie odbywa się  wyłącznie po dokonaniu wcześniejszej rezerwacji wizyty telefonicznie bądź w sprawach z zakresu działania Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg Publicznych również za pośrednictwem strony internetowej https://biletomat.powiat-zyrardowski.pl/

Dokumenty i wnioski można przesyłać elektronicznie na adres e-mail: starostwo@powiat- zyrardowski.pl, starosta@powiat-zyrardowski.pl; platforma ePUAP esp:/2im948Ipd3/skrytka, za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1041) lub umieścić w skrzynce znajdującej się na parterze przy wejściu do siedziby Starostwa.

Kontakt telefoniczny w celu umówienia wizyty - 46 855 37 17, 46 855 35 99, 46 855 22 19

Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg Publicznych:

 • rejestracja pojazdów - nr we w. 57,
 • odbiór dowodów rejestracyjnych - nr wew. 53,
 • prawa jazdy nr wew. 25,
 • transport - nr wew. 40,
 • organizacja ruchu - nr wew. 62;

Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami - nr wew. 67, 38, 48, 58;

Wydział Rozwoju i Budownictwa . - nr wew. 27, 42, 45, 54;

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa. - nr wew. 34 lub 29;

Stanowisko ds. Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obywatelskich nr wew. 31

Pracownicy Starostwa Powiatowego będą wpuszczać do budynku Starostwa tylko umówione osoby.

Wchodząc do Starostwa zaleca się zbadać temperaturę. Należy zasłonić usta i nos oraz zdezynfekować ręce i zachować odległość 1,5 m. W jednym pomieszczeniu nie może przebywać więcej niż 1 osoba na jedno stanowisko obsługi, z wyłączeniem osób realizujących zadania w zakresie obsługi interesantów.

Na umówioną wizytę należy zgłosić się punktualnie, w przeciwnym wypadku wizyta przepada i wówczas trzeba umówić się na kolejny termin.

Szczegółowe informacje dotyczące wniosków oraz wymaganych dokumentów, wysokości opłat i numerów rachunków bankowych są podane na stronie internetowej www.bip.powiat- zyrardowski.pl w zakładce „Wydziały”. Należy wybrać właściwy Wydział i dalej zakładkę - „Karty usług i wnioski” lub wnioski i formularze.

Zaleca się aby płatności za czynności dokonywane w Starostwie były realizowane kartą płatnicza.

 • Zmiany w funkcjonowaniu Starostwa
 • Zmiany w funkcjonowaniu Starostwa
 • Wsparcie dla DPS-ów Powiatu Żyrardowskiego
 • Wsparcie dla DPS-ów Powiatu Żyrardowskiego
 • Wsparcie dla DPS-ów Powiatu Żyrardowskiego

Wsparcie dla DPS-ów Powiatu Żyrardowskiego

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej w ramach projektu pn. „Wsparcie dla Mazowsza,” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w Działaniu 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, ogłosiło konkurs dla placówek opieki społecznej na udzielenie wsparcia w zakresie ułatwiania dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym.

Celem projektu jest zapewnienie właściwej opieki nad osobami przebywającymi w DPS oraz ochrona życia pensjonariuszy poprzez wsparcie personelu DPS w walce z pandemią COVID-19, a także zminimalizowanie skutków pandemii COVID-19 i przeciwdziałanie jej negatywnym konsekwencjom.

Wsparcie odbywa się poprzez udzielenie grantów podmiotom prowadzącym na terenie województwa mazowieckiego zarejestrowane DPS-y, posiadające zezwolenia na prowadzenie placówki wydane przez Wojewodę Mazowieckiego. W celu udzielenia grantów zorganizowany został nabór wniosków dla organów prowadzących domy pomocy społecznej, na działania wspierające pensjonariuszy/mieszkańców i personel stu sześciu DPS-ów na terenie województwa mazowieckiego.

Wsparcie przeznaczone może być na wydatki związane z - dodatkami do wynagrodzeń dla pracowników DPS (z wyłączeniem kadry medycznej), kosztami związanymi z zakupem środków ochrony osobistej i zakupem sprzętu (m.in. dekontaminatorów, termometrów bezdotykowych, kombinezonów ochronnych wielorazowego użytku).

Zarząd Powiatu Żyrardowskiego złożył we wrześniu do Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej wnioski o udzielenie wsparcia wszystkich trzech Domów Pomocy Społecznej funkcjonujących w naszym powiecie. W wyniku oceny wszystkie wnioski zakwalifikowały się do wsparcia. Trwa obecnie procedura podpisywania umów, a poszczególne DPS-y otrzymają wsparcie w następujących wysokościach:

Dom Pomocy Społecznej w Żyrardowie przy ul. Limanowskiego 33  - kwota wsparcia 121.763,20 zł

Dom Pomocy Społecznej w Żyrardowie przy ul. Sosabowskiego  - kwota wsparcia 139.869,31 zł.

Dom Pomocy Społecznej w Hamerni  - kwota wsparcia 120.144,05 zł

Dzień Edukacji  Narodowej

            W dniu 22 października odbyła się Resursie w Żyrardowie uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej, na którą Starosta Krzysztof Dziwisz zaprosił dyrektorów placówek oświatowych podległych Powiatowi Żyrardowskiemu. Święto do roku 1982 obchodzone jako Dzień Nauczyciela, ustanowione zostało 27 kwietnia 1972 dla upamiętnienia powstania Komisji Edukacji Narodowej, która została utworzona z inicjatywy króla Stanisława Augusta Poniatowskiego ustawą przyjętą przez Sejm Rozbiorowy w dniu 14 października 1773 roku. Dzień Edukacji Narodowej to wyjątkowe święto, które  jest okazją do tego, aby podziękować nauczycielom i dyrektorom szkół. którzy zarządzają placówkami i zapewniają uczniom odpowiednie warunki do nauki Święto jest okazją do nagradzania wyróżniających się pedagogów. Tegoroczna uroczystość, ze względu na ograniczenia związane z koronawirusem miała znacznie skromniejszy charakter.

Starosta Krzysztof Dziwisz wręczając nagrody dyrektorom szkół, podziękował za solidną pracę w tym szczególnym okresie, który jest wyjątkowo trudny dla oświaty. Przekazał także słowa wsparcia i wyróżnienia dla nauczycieli ze szkół powiatowych, którzy ze względu na rygory sanitarne nie mogli uczestniczyć w uroczystości.

 

 • Dzień Edukacji Narodowej
 • Dzień Edukacji Narodowej
 • Dzień Edukacji Narodowej
 • Dzień Edukacji Narodowej
 • Dzień Edukacji Narodowej
 • Dzień Edukacji Narodowej
 • Dzień Edukacji Narodowej
 • Dzień Edukacji Narodowej
 • Dzień Edukacji Narodowej
 • Dzień Edukacji Narodowej
 • Dzień Edukacji Narodowej
 • Dzień Edukacji Narodowej

XXII Sesja Rady Powiatu w Żyrardowie

W dniu 29 października 2020 r. radni obradowali na XXII sesji Rady Powiatu Żyrardowskiego. Sesja odbyła się w hali sportowej Zespołu Szkół Nr 1 w Żyrardowie, a prowadził ją Przewodniczący Klaudiusz Stusiński. W porządku obrad znalazły się projekty uchwał obejmujące zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej i w budżecie Powiatu Żyrardowskiego na 2020 rok, a także w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Starosty Powiatu Żyrardowskiego, w sprawie określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz szczegółowych zasad ich realizacji w 2020 roku oraz

Projekty uchwał w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej i Budżecie Powiatu Żyrardowskiego przedstawiła Skarbnik Edyta Fedorowicz. Potrzeba wprowadzenie zmian w budżecie Powiatu wynikała między innymi ze zwiększeń i  zmniejszeń w planie dochodów i wydatków oraz z przesunięć między działami. Dochody budżetu zmniejszono łącznie o kwotę 836.881,23 zł. Wpływ na te zmiany miało m.in. zmniejszenie o kwotę 2.372.702,93 zł planu dochodów z tytułu udziału Powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazywanych przez Ministerstwo Finansów, ale także zwiększenie planu w związku z wprowadzeniem środków w kwocie 640.306,72 zł z tytułu rozliczenia projektu zrealizowanego w 2019 r. związanego z modernizacją budynku Muzeum Mazowsza Zachodniego oraz otrzymaniem grantów w ramach projektu „Wsparcie dla Mazowsza” realizowanego przez Województwo Mazowieckie i projekt COVID-19 realizowanego przez NFZ. Beneficjentami tego wsparcia są Domy Pomocy Społecznej, które na wynagrodzenia pracowników oraz zakup środków ochrony osobistej i do dezynfekcji otrzymały wsparcie w wysokości 505.470,58 zł.

Zmianie w planie dochodów towarzyszyło wprowadzenie zmian w planie wydatków, które zwiększono o kwotę 734.717,98 zł. Po wprowadzonych zmianach plan dochodów budżetu Powiatu na 2020 r ogółem wynosi 97.579.755,07zł, natomiast plan wydatków ogółem 101.613.279,01 . Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 4.033.523,94zł, który zostanie pokryty przychodami z tytułu kredytów w wysokości 1.737.092,00 zł, wolnych środków w wysokości 1.832.700,99 zł oraz niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w wysokości 463.730,95 zł.

Radni, po przedstawionych pozytywnych opiniach Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów Stanisława Kaniszewskiego, przyjęli projekty uchwał.

Przedmiotem następnej uchwały było ustalenie wynagrodzenia dla Starosty Powiatu Żyrardowskiego. W związku z wyborem Pana Krzysztofa Dziwisza w dniu 25 września 2020 roku na stanowisko Starosty Powiatu Żyrardowskiego koniecznym było ustalenie dla nowego Starosty wynagrodzenia. Pozytywną opinię do projektu uchwały przedstawił Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Stanisław Kaniszewski. Radni przyjęli projekt uchwały trzynastoma głosami za, przy trzech głosach wstrzymujących.

            W kolejnym punkcie porządku obrad projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz szczegółowych zasad ich realizacji w 2020 roku. W związku ze zmniejszeniem o kwotę 139.700,00 zł puli środków PFRON przeznaczonych na rehabilitację zawodową niepełnosprawnych bezrobotnych i poszukujących pracy mieszkańców powiatu żyrardowskiego przeznaczono powyższą kwotę na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej,  w tym kwotę 44.700,00 zł przeznacza się na zadanie pn." dofinansowanie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów", kwotę 15.000,00 zł, na zadanie pn. "dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny do prowadzenia rehabilitacji w warunkach domowych" oraz kwotę 8.000,00 zł. na zadanie pn. "dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych. Pozytywną opinię do projektu uchwały przedstawił Przewodniczący Komisji Współpracy, Promocji, Zdrowia i Polityki Społecznej Jacek Czubak. Projekt tej uchwały radni przyjęli jednogłośnie i bez uwag.

W porządku obrad radni procedowali jeszcze nad jednym projektem uchwały, która dotyczyła skargi na opieszałość w sposobie rozpatrywania przez Wydział Rozwoju i Budownictwa Starostwa Powiatowego wniosku o pozwolenie na budowę budynku mieszkalnego. Skarżąca będąca inwestorem w niniejszym postepowaniu złożyła skargę do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Obecnie postepowanie to jest zawieszone z uwagi na występujące w sprawie zagadnienie wstępne. Po analizie akt Komisja Skarg, Wniosków i Petycji  postanowiła przekazać złożoną skargę Staroście Powiatu Żyrardowskiego, jako organowi właściwemu do rozpatrzenia niniejszej skargi. Uchwałę w sprawie przekazania skargi radni przyjęli jednogłośnie szesnastoma głosami za.

Kolejne punkty w porządku miały charakter sprawozdań. Pierwsze sprawozdanie przekazała Skarbnik Edyta Fedorowicz, która przedstawiła informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Żyrardowskiego za I półrocze 2020 r. (informacja poniżej). Kolejnym sprawozdawcą był Powiatowy Lekarz Weterynarii w Żyrardowie Stanisław Tęsiorowski, który przedstawił radnym sprawozdanie z działalności Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Żyrardowie w 2019 roku (sprawozdanie poniżej). Trzecią informację - o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2019/2020 oraz o stanie organizacyjno-technicznym szkół i placówek oświatowych na początku roku szkolnego 2019/2020 przedstawiła Dyrektor Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Anna Smolarek. Sprawozdanie zmobilizowało uczestników sesji do dyskusji, wzięli w niej udział radny Wojciech Szustakiewicz, radna Genowefa Milczarek, radni Błażej Zawadzki, Andrzej Wilk i Michał Ochnicki, którzy odnieśli się do kwestii zdawalności matur, rekrutacji a także trudności związanej z epidemią koronawirusa.

 Na zakończenie części sprawozdawczej informacje dotyczące oświadczeń majątkowych przekazali Starosta Krzysztof Dziwisz i Przewodniczący Rady Klaudiusz Stusiński. Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący zamknął obrady XXII sesji Rady Powiatu

 • XXII Sesja Rady Powiatu w Żyrardowie
 • XXII Sesja Rady Powiatu w Żyrardowie
 • XXII Sesja Rady Powiatu w Żyrardowie
 • XXII Sesja Rady Powiatu w Żyrardowie
 • XXII Sesja Rady Powiatu w Żyrardowie
 • XXII Sesja Rady Powiatu w Żyrardowie
 • XXII Sesja Rady Powiatu w Żyrardowie
 • XXII Sesja Rady Powiatu w Żyrardowie
 • XXII Sesja Rady Powiatu w Żyrardowie
 • XXII Sesja Rady Powiatu w Żyrardowie
 • XXII Sesja Rady Powiatu w Żyrardowie
 • XXII Sesja Rady Powiatu w Żyrardowie
 • XXII Sesja Rady Powiatu w Żyrardowie
 • XXII Sesja Rady Powiatu w Żyrardowie
 • XXII Sesja Rady Powiatu w Żyrardowie
 • XXII Sesja Rady Powiatu w Żyrardowie
 • XXII Sesja Rady Powiatu w Żyrardowie
 • XXII Sesja Rady Powiatu w Żyrardowie
 • XXII Sesja Rady Powiatu w Żyrardowie
 • XXII Sesja Rady Powiatu w Żyrardowie

Pomoc dla posiadaczy chryzantem

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje wnioski o przyznanie pomocy dla posiadaczy chryzantem, którzy nie sprzedali tych kwiatów w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi epidemią COVID-19. Pomoc przysługuje posiadaczom:

 • co najmniej 50 chryzantem doniczkowych w fazie pełnej dojrzałości,
 • co najmniej 200 sztuk chryzantem ciętych w fazie pełnej dojrzałości.

Chryzantemy muszą być przeznaczone do sprzedaży na dzień złożenia wniosku.

Stawki pomocy:

chryzantema doniczkowa –20 zł za sztukę,

chryzantemy cięte – 3 zł za sztukę.

Co należy zrobić, by otrzymać wsparcie:

 • wypełnić wniosek pobrany ze strony, podać w dokumencie m.in. liczbę niesprzedanych chryzantem oraz miejsce ich przechowywania;
 • do 6 listopada 2020 r. złożyć wniosek w biurze powiatowym ARiMR właściwym ze względu na miejsce przechowywania zgłoszonych chryzantem. Jeśli o pomoc ubiega się posiadacz chryzantem prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą, musi wraz z wnioskiem złożyć również oświadczenia i zaświadczenia dotyczące pomocy de minimis;
 • przekazać bezpłatnie chryzantemy: organizacjom pozarządowym, jednostkom samorządu terytorialnego lub innym instytucjom publicznym, które zgłoszą w ARiMR zamiar  odbioru tych chryzantem, uzyskując pisemne lub elektroniczne potwierdzenie odbioru tych kwiatów;

Chryzantemy nieodebrane do 16 listopada 2020 r. należy niezwłocznie przekazać firmie zajmującej się zbieraniem lub przetwarzaniem odpadów lub podmiotowi wskazanemu przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa uzyskując pisemne lub elektroniczne potwierdzenie odbioru tych kwiatów. Należy tez złożyć do 30 listopada 2020 r. do biura powiatowego ARiMR potwierdzenie odbioru chryzantem przekazanych organizacjom pozarządowym, jednostkom samorządu terytorialnego lub innym instytucjom publicznym, a także potwierdzenie odbioru chryzantem przekazanych  jako bioodpady.

Wypłata pomocy nastąpi do 31 grudnia 2020 r.

Więcej na stronie: www.arimr.gov.pl

 

 

 • Pomoc dla posiadaczy chryzantem

Ogromny sukces recytatorów Teatru „Maskarada”

Cezary Koźlicki i Urszula Chocyk zwycięzcami XX Jubileuszowej Edycji Konkursu Recytatorskiego im J. Iwaszkiewicza pod nazwą ,,Przełożone - polubione. Literatura światowa w polskich tłumaczeniach". W dniach 21 i 23 października 2020 roku w muzeum Iwaszkiewiczów w Stawisku odbyły się przesłuchania 47 uczestników konkursu, z których 37 recytowało publicznie przed komisją, a 10 nadesłało filmy z prezentacją.

Jury w składzie: Joanna Cichoń-Dąbrowska i Jerzy Łazewski oceniając występy postanowiło przyznać Cezaremu Koźlickiemu za wykonanie wiersza ,,Zając i żaba” Jean de La Fontaine’a w przekładzie Adama Mickiewicza i Urszuli Chocyk za wykonanie wiersza Anne Sexton, ,,Poeta ignorancji” w przekładzie Marii Korusiewicz – pierwsze miejsca. Zwycięzcy są uczestnikami zajęć teatru "Maskarada" w Młodzieżowym Domu Kultury w Żyrardowie, przygotowanymi przez panią Ewę Szklarską. Warto podkreślić, że jest to bardzo wymagający konkurs o dwudziestoletniej tradycji, na którym recytatorzy pani Ewy byli po raz pierwszy osiągając duży sukces. Gratulujemy zwycięzcom.

 • Sukces recytatorów Teatru Maskarada
 • Sukces recytatorów Teatru Maskarada

Wsparcie dla DPS w Hamerni

Dom Pomocy Społecznej w Hamerni otrzymał w formie pomocy rzeczowej zestaw do oczyszczania powietrza. Zakup sfinansowano ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach umowy z Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej, które działa w imieniu Województwa Mazowieckiego. W skład zestawu wchodzi urządzenie do oczyszczania powietrza AERTE AIR 2.0 i 3 sztuki kartridży Electronica ITEL S.A. Łączna wartość przekazanego wsparcia rzeczowego wynosi 9.782,59 zł. Celem nieodpłatnego przekazania urządzenia jest wsparcie DPS-ów, w których przebywają głównie osoby z grupy największego ryzyka zarażenia koronawirusem, (SARS-CoV-2), osoby starsze i przewlekle chore.

 • Wsparcie dla DPS w Hamerni
 • Wsparcie dla DPS w Hamerni
 • Wsparcie dla DPS w Hamerni

Koronawirus - Rząd wprowadza nowe zasady bezpieczeństwa

Ministerstwo Zdrowia podało dziś informację o ilości zakażeń koronawirusem w ciągu ostatniej doby. Najnowsze dane wskazują na rosnącą ilość zakażeń. Testy wykryły zakażenie u 27086 osób. Od początku zachorowało już co najmniej  493765 osób. Zanotowano także 7287  zgonów, z czego ostatniej doby 445 przypadków.

W powiecie żyrardowskim do dnia 5 listopada odnotowano 652 potwierdzone laboratoryjnie przypadki zakażenia wirusem SARS-CoV-2. Niepokojącym jest fakt, że w ciągu ostatniej doby było 65 nowych przypadków.

W związku z bardzo wysokim wskaźnikiem zakażeń od soboty, 7 listopada, w całym kraju będą obowiązywać nowe, zaostrzone środki bezpieczeństwa:

W dziedzinie edukacji, kultury i sportu:

 • nauka zdalna zostanie rozszerzona na uczniów szkół podstawowych w klasach I-III (od poniedziałku 9 listopada do 29 listopada);
 • przedłużono naukę zdalną dla uczniów starszych klas szkół podstawowych oraz wszystkich uczniów szkół ponadpodstawowych i studentów (do 29 listopada);
 • utrzymano dotychczasowe zasady w pozostałych dziedzinach (m. in. zamknięcie basenów i siłowni, zakaz udziału publiczności w wydarzeniach sportowych).

W życiu społecznym:

 • do 29 listopada zamknięte będą instytucje kultury (teatry, kina, muzea etc.);
 • ograniczenie liczby wiernych w kościołach (maksymalnie 1 osoba na 15 m2);
 • utrzymano dotychczasowe zasady w pozostałych dziedzinach życia społecznego (m. in. zakaz organizowania spotkań i imprez, ograniczenie liczebności zgromadzeń do 5 osób, ograniczenia dla seniorów).

W gospodarce:

 • w galeriach handlowych będą mogły być otwarte jedynie wybrane kategorie sklepów (z artykułami spożywczymi, kosmetycznymi, budowlanymi, z prasą, z produktami dla zwierząt, ze środkami czystości oraz apteki);
 • w sklepach o powierzchni poniżej 100 m2 zostanie wprowadzony limit 1 osoby na 10 m2,
 • hotele będą dostępne jedynie dla osób w podróży służbowej;

pozostałe ograniczenia nie ulegną zmianie (m. in. zawieszenie działalności sanatoriów, limit osób w sklepach o powierzchni większej niż 100 m2, usługi gastronomiczne jedynie na wynos).

Więcej informacji na stronie Regionalnego Centrum Bezpieczeństwa

https://www.gov.pl/web/koronawirus/nowe-kroki-w-walce-z-koronawirusem--ostatni-etap-przed-narodowa-kwarantanna

 • Koronawirus - Rząd wprowadza nowe zasady bezpieczeństwa

Zmarł Pan Bogdan Kubański

Z głębokim żalem i smutkiem zawiadamiamy, że w dniu 12 listopada 2020 zmarł w wieku 78 lat nasz Kolega Bogdan Kubański.

Pan Bogdan przez piętnaście lat pracował w Starostwie Powiatowym w Żyrardowie i dał się w tym czasie poznać jako sumienny pracownik i życzliwy kolega.

Łączymy się w bólu z pogrążoną w żałobie rodziną, składając najszczersze kondolencje i wyrazy głębokiego współczucia.

Zarząd Powiatu Żyrardowskiego

i Pracownicy Starostwa Powiatowego w Żyrardowie

 • swieca

Konferencja „Technologie a nowe wyzwania edukacyjne”

Zapraszamy na konferencję online pod tytułem "Technologie a nowe wyzwania edukacyjne" przeznaczoną dla dyrektorów i nauczycieli różnych typów szkół oraz poziomów edukacyjnych zainteresowanych aktywnym rozwojem i innowacyjnym wdrażaniem nowych technologii oraz metod informatycznych w mazowieckich szkołach, ze szczególnym uwzględnieniem pracy zdalnej.

Głównym celem konferencji jest przedstawienie w szkołach Mazowsza możliwości i korzyści jakie przynosi stosowanie w edukacji nowych technologii, ze szczególnym uwzględnieniem narzędzi i metod umożliwiających nauczanie zdalne. W czasie konferencji będą zaprezentowane różne pomysły, możliwe do wykorzystania na zajęciach szkolnych. Na warsztatach odbędą się ćwiczenia praktyczne, a seminaria pozwolą pokazać różnorodne, sprawdzone już w szkołach rozwiązania dydaktyczne. Termin 18 listopada 2020 roku, rozpoczęcie godzina 16:00

Program konferencji:

16:00 Otwarcie konferencji

16:10 – 17:00 Część wykładowa

Nauczanie hybrydowe, kształcenie mieszane, czy edukacja zdalna?

Doświadczenia w nowej rzeczywistości szkolnej

Lekcje zdalne w Office 365

Oferta szkoleniowa OEIiZK

17:10 – 18:00 Warsztaty i seminaria do wyboru:

Angażująca lekcja online

Sway w szkolnych projektach – edukacyjne zasoby w ciekawej formie

Animowane konstrukcje w Robo-compass

Nowości w Office 365

Eksperyment i doświadczenie w nauczaniu zdalnym

Gry planszowe projektu COMPUS i myślenie komputacyjne

Nagrywanie materiałów do lekcji z ekranu komputera

Zapisy odbywają się za pomocą Platformy Obsługi Szkoleń. Opis warsztatów jest dostępny po wybraniu tytułu warsztatu z listy.

 • Konferencja

Wystartowała VII edycja projektu „Postaw na Słońce”

Fundacja Banku Ochrony Środowiska zaprasza uczniów klas 7-8 szkół podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych wszystkich typów do udziału w VII edycji projektu „Postaw na Słońce”. Na zgłoszenia organizatorzy czekają do 6 grudnia 2020 r.

Celem projektu „Postaw na Słońce” jest upowszechnienie wśród młodzieży wiedzy na temat korzyści środowiskowych i ekonomicznych, jakie daje wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii (OZE), a zwłaszcza ogniw fotowoltaicznych. Szczególnie istotne jest przedstawienie praktycznego zastosowania paneli w funkcjonowaniu domów jednorodzinnych, wielorodzinnych oraz budynków szkolnych i urzędowych, a także upowszechnienie tej wiedzy w społeczności lokalnej.

Uczniowie mogą wziąć w dwóch konkursach: badawczym i filmowym.

W ramach konkursu badawczego uczniowie zdobywają wiedzę nt. OZE oraz samodzielnie przygotowują projekty instalacji.

Natomiast konkurs filmowy stwarza możliwość poznania zasad działania instalacji OZE oraz nagrania filmu promującego ich wykorzystanie.

Do każdego z konkursów obowiązuje oddzielna rejestracja. Wszystkich chętnych zapraszamy na strony:

Konkurs badawczy: postawnaslonce.pl

Konkurs filmowy: filmeko.pl

W celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i nauczycieli w związku z sytuacją epidemiczną w kraju tegoroczna edycja projektu została opracowana tak, aby wszystkie zadania mogły zostać wykonane zdalnie.

 • Konkurs "Postaw na słońce"

Życzenia z okazji Dnia Pracownika Socjalnego

Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego wszystkim Pracownikom socjalnym i osobom wspierającym ich pracę, którzy realizują zadania na rzecz osób i rodzin potrzebujących wsparcia w rozwiązywaniu trudnych problemów codziennego życia, składamy serdeczne życzenia oraz podziękowania za wysiłek i zaangażowanie na rzecz osób potrzebujących.

Dziękujemy Państwu za wrażliwość i wyrozumiałość, które są nieodłącznym elementem tej trudnej pracy.

Życzymy wielu sukcesów, wytrwałości i pomyślności w życiu osobistym. Niech pomoc drugiemu człowiekowi będzie dla Was prawdziwym spełnieniem, niech zawsze budzi szacunek i uznanie tych, którzy doświadczają jej dobrych i oczekiwanych skutków

 • Życzenia

Powiatowy Konkurs Fotograficzny "Zwierzęta wokół nas"

W dniu 24 listopada w Młodzieżowym Domu Kultury odbyło się uroczyste podsumowanie Powiatowego Konkursu Fotograficznego "Zwierzęta wokół nas". Nagrody i pamiątkowe dyplomy wręczyła Dyrektor Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Starostwa Powiatowego w Żyrardowie Anna Smolarek. Otwarcia wystawy dokonała Dyrektor Mł.D.K. Bożena Liszewska oraz Zbigniew Kołaczek – artysta plastyk, nauczyciel Mł.D.K. Konkurs zorganizowany został pod patronatem Starosty Powiatu Żyrardowskiego Krzysztofa Dziwisza. Sponsorem nagród byli: Starosta Powiatu Żyrardowskiego oraz Zakład Fotograficzny „FOTOGRAF” w Żyrardowie.

Komisja w składzie :

Monika Rosińska – przewodnicząca jury, artysta plastyk

Bożena Liszewska - Dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury w Żyrardowie

Katarzyna Mufazałów – inspektor w Wydziale Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Starostwa Powiatowego w Żyrardowie

Ryszard Marszałek – Zakład Fotograficzny ,,Fotograf” w Żyrardowie

po przeglądzie 306 zdjęć 68 autorów z 13 placówek postanowiła przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:

 

Kategoria I

I Miejsce – Olga Zajdel, lat 8, Szkoła Podstawowa Nr 1 w Żyrardowie

II Miejsce – Antoni Siniarski, lat 7, Szkoła Podstawowa w Mszczonowie

III Miejsce – Helena Marta Litewnicka, lat 7, Szkoła Podstawowa Nr 1 w Żyrardowie

Wyróżnienie – Kornelia Boczkowska, lat 7, Szkoła Podstawowa Nr 1 w Żyrardowie

Wyróżnienie – Anastasiia Nesteruk, lat 8, Szkoła Podstawowa Nr 3 w Żyrardowie

Wyróżnienie – Jan Aronowski, lat 9, Szkoła Podstawowa Nr 6 w Żyrardowie

 

Kategoria II

I Miejsce – Jan Kruk, lat 11, Szkoła Podstawowa w Puszczy Mariańskiej

II Miejsce – Natalia Jakubiak, lat 13, Szkoła Podstawowa w Mszczonowie

III Miejsce – Nikola Matysiak, lat 13, Szkoła Podstawowa Nr 3 w Żyrardowie

Wyróżnienia – Dawid Malinkiewicz, lat 11, Szkoła Podstawowa w Mszczonowie

Wyróżnienie – Natalia Kowalska, lat 12, Szkoła Podstawowa w Puszczy Mariańskiej

Wyróżnienie – Agata Wawrylak, lat 11, Szkoła Podstawowa w Puszczy Mariańskiej

Wyróżnienie - Barbara Balińska, lat 13, Szkoła Podstawowa w Bartnikach

Wyróżnienie – Antoni Branecki, lat 12, Szkoła Podstawowa Nr 1 w Żyrardowie

 

Kategoria III

I Miejsce – Natalia Lupa, lat18, Zespół Szkół Nr 1 w Żyrardowie

II Miejsce – Natalia Stegenka, lat 14, Zespół Szkół Nr 1 w Żyrardowie

III Miejsce – Oliwia Chmielecka, lat 16, Zespół Szkół Nr 3 w Wiskitkach

Wyróżnienie – Małgorzata Wilska – lat 17, Zespół Szkół Nr 1 w Żyrardowie

Wyróżnienie - Klaudia Rutkowska, lat 17, Zespół Szkól Nr 3 w Wiskitkach

Wyróżnienie – Julia Kruczek, lat 18, Liceum Ogólnokształcące w Żyrardowie

 

Ze względu na sytuację epidemiologiczną podsumowanie odbyło się w trzech turach dla poszczególnych kategorii wiekowych. Serdecznie gratulujemy wyróżnionym i dziękujemy wszystkim za obecność. Zapraszamy do udziału w Konkursie za rok.

 • Powiatowy Konkurs Fotograficzny "Zwierzęta wokół nas"
 • Powiatowy Konkurs Fotograficzny "Zwierzęta wokół nas"
 • Powiatowy Konkurs Fotograficzny "Zwierzęta wokół nas"
 • Powiatowy Konkurs Fotograficzny "Zwierzęta wokół nas"
 • Powiatowy Konkurs Fotograficzny "Zwierzęta wokół nas"
 • Powiatowy Konkurs Fotograficzny "Zwierzęta wokół nas"
 • Powiatowy Konkurs Fotograficzny "Zwierzęta wokół nas"
 • Powiatowy Konkurs Fotograficzny "Zwierzęta wokół nas"
 • Powiatowy Konkurs Fotograficzny "Zwierzęta wokół nas"
 • Powiatowy Konkurs Fotograficzny "Zwierzęta wokół nas"
 • Powiatowy Konkurs Fotograficzny "Zwierzęta wokół nas"
 • Powiatowy Konkurs Fotograficzny "Zwierzęta wokół nas"
 • Powiatowy Konkurs Fotograficzny "Zwierzęta wokół nas"
 • Powiatowy Konkurs Fotograficzny "Zwierzęta wokół nas"
 • Powiatowy Konkurs Fotograficzny "Zwierzęta wokół nas"
 • Powiatowy Konkurs Fotograficzny "Zwierzęta wokół nas"
 • Powiatowy Konkurs Fotograficzny "Zwierzęta wokół nas"
 • Powiatowy Konkurs Fotograficzny "Zwierzęta wokół nas"
 • Powiatowy Konkurs Fotograficzny "Zwierzęta wokół nas"
 • Powiatowy Konkurs Fotograficzny "Zwierzęta wokół nas"
 • Powiatowy Konkurs Fotograficzny "Zwierzęta wokół nas"

Dzień Pracownika Socjalnego

Dzień Pracownika Socjalnego to czas podziękowań dla placówek opiekuńczych za ich empatię i pomoc dla drugiego człowieka. Ich heroizmu i poświęcenia nie sposób pominąć w trudnych czasach pandemii. Wydarzenie miało miejsce 25 listopada w Zespole Szkół Nr 1 w Żyrardowie. Ze względu na panującą w kraju sytuację spotkanie miało ograniczoną formułę. Starosta Krzysztof Dziwisz i Przewodniczący Rady Powiatu Klaudiusz Stusiński zaprosili do udziału w nim szefów placówek opiekuńczych na terenie Powiatu - Dyrektor Domu Pomocy Społecznej im. ks. J. Popiełuszki w Żyrardowie Ewę Bombałę, Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Żyrardowie Elżbietę Ciesielską, Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Hamerni Daniela Borowskiego, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żyrardowie Agnieszkę Karwat oraz Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy Danutę Litewnicką. Władze Powiatu Żyrardowskiego reprezentowali jeszcze członkowie Zarządu Powiatu – Stanisław Nalej, Krzysztof Rdest i Andrzej Koźbiał.

Obchodzony 21 listopada Dzień Pracownika Socjalnego jest świętem wszystkich pracowników służb społecznych, a w szczególności pracowników socjalnych. Sposób świętowania Dnia ma w Polsce wieloletnią tradycję. Składają się na nią spotkania z przedstawicielami władz lokalnych, w trakcie których pracownicy socjalni oraz inni pracownicy pomocy społecznej otrzymują podziękowania i wyróżnienia.

Starosta Krzysztof Dziwisz zwrócił się do uczestniczących w spotkaniu słowami: „pragnę Wam podziękować za wysiłek i zaangażowanie na rzecz rodzin potrzebujących wsparcia oraz pomoc w rozwiązywaniu ich trudnych problemów codziennego życia. Życzę wszelkiej pomyślności, sukcesów oraz satysfakcji z wykonywanej pracy, a pomoc drugiemu człowiekowi niech będzie dla Was przesłaniem, które budzi uznanie i szacunek tych, którzy jej doświadczają”

Zaproszeni dyrektorzy otrzymali imienne podziękowania, kosze z drobnymi upominkami i kwiaty. Po zakończeniu części oficjalnej, przy słodkim poczęstunku, uczestnicy rozmawiali jeszcze o sytuacji opieki społecznej w okresie pandemii.

 • Dzień Pracownika Socjalnego
 • Dzień Pracownika Socjalnego
 • Dzień Pracownika Socjalnego
 • Dzień Pracownika Socjalnego
 • Dzień Pracownika Socjalnego
 • Dzień Pracownika Socjalnego
 • Dzień Pracownika Socjalnego
 • Dzień Pracownika Socjalnego
 • Dzień Pracownika Socjalnego
 • Dzień Pracownika Socjalnego
 • Dzień Pracownika Socjalnego
 • Dzień Pracownika Socjalnego
 • Dzień Pracownika Socjalnego
 • Dzień Pracownika Socjalnego
 • Dzień Pracownika Socjalnego
 • Dzień Pracownika Socjalnego
 • Dzień Pracownika Socjalnego

Nagroda dla Kamila Nartowskiego

Fundacja Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej „Prawobrzeże” w Szczecinie była organizatorem Międzynarodowego Konkursu Twórczości Plastycznej Dzieci i Młodzieży pn. „Mój najbliższy świat – rodzina i dom”.

Komisja konkursowa dokonała oceny prac w 4 kategoriach wiekowych. Wśród 3 laureatów w kat. 11-13 lat znalazł się wychowanek Młodzieżowego Domu Kultury w Żyrardowie Kamil Nartowski. Komisja doceniła pracę Kamila – przyznając mu nagrodę.

Kamil jest uczestnikiem Dziecięcej Akademii Plastycznej w Żyrardowie i pracuje pod kierunkiem p. Bożeny Liszewskiej. Gratulujemy sukcesu i życzymy kolejnych.

 

Link do video Fundacji - z wystawy: https://fb.watch/25SI0xJhrB/

 • Nagroda dla Kamila Nartowskiego
 • Nagroda dla Kamila Nartowskiego
 • Nagroda dla Kamila Nartowskiego
 • Nagroda dla Kamila Nartowskiego
 • Nagroda dla Kamila Nartowskiego
 • Nagroda dla Kamila Nartowskiego

XXIII Sesja Rady Powiatu w Żyrardowie

W dniu 30 listopada, w sali konferencyjnej w Zespole Szkół Nr 1, odbyła się XXIII Sesja Rady Powiatu Żyrardowskiego. Obrady otworzył Przewodniczący Rady Klaudiusz Stusiński. Po przyjęciu porządku obrad i protokołu z poprzedniej sesji radni przystąpili do procedowania zaplanowanych punktów w porządku.

Projekty pierwszych uchwał przedstawiła Skarbnik Edyta Fedorowicz. Dotyczyły one zmian  Wieloletniej Prognozy Finansowej i Uchwały Budżetowej Powiatu Żyrardowskiego na 2020 rok.  Podejmując uchwałę radni zwiększyli plan dochodów i wydatków o kwotę 2.245.356,64 zł. Potrzeba zmian wynikała między innymi z wprowadzenia do planu dochodów środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które zasiliły budżet Powiatu w kwocie 2.409.042,00 zł, środki te zostały ujęte w planie wydatków na rok 2021r. Po przyjęciu tych zmian plan dochodów budżetu Powiatu ogółem wynosi 99.825.111,71zł, natomiast plan wydatków budżetu Powiatu ogółem 101.449.593,65  zł.

Kolejne projekty uchwał przedstawiła Dyrektor Wydziału Komunikacji i Dróg Krystyna Bryła.  Uchwały związane były z realizacją świadczenia usług transportu publicznego i obejmowały wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Powiatem Żyrardowskim i Powiatem Grodziskim w zakresie powierzenia zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego oraz wyrażenia zgody na zawarcie umów o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na  trasach: Adamów Parcel – Krze Duże – Radziejowice – Tartak Brzózki – Korytów – Żyrardów, Żyrardów – Wiskitki – Popielarnia, Żyrardów – Wiskitki, Żyrardów – Nowe Kozłowice oraz Grodzisk Maz. – Radziejowice – Mszczonów.

Projekt kolejnej uchwały przedstawił Członek Zarządu Stanisław Nalej. Dotyczyła ona rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Żyrardowskiego w 2021 roku.

Ostatnią była uchwała w sprawie programu współpracy Powiatu Żyrardowskiego z organizacjami pozarządowymi w roku 2021. Obowiązek uchwalania corocznego programu współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi wynika zapisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Projekt programu został  wcześniej przedłożony do publicznej konsultacji, a uwagi złożone przez organizacje społeczne zostały poddane analizie Zarządu. Wszystkie przedstawione projekty uchwał, po wyrażeniu pozytywnych opinii komisji radni przyjęli bez uwag.

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Klaudiusz Stusiński zamknął obrady sesji.

 

 • XXIII Sesja Rady Powiatu Żyrardowskiego
 • XXIII Sesja Rady Powiatu Żyrardowskiego
 • XXIII Sesja Rady Powiatu Żyrardowskiego
 • XXIII Sesja Rady Powiatu Żyrardowskiego
 • XXIII Sesja Rady Powiatu Żyrardowskiego
 • XXIII Sesja Rady Powiatu Żyrardowskiego
 • XXIII Sesja Rady Powiatu Żyrardowskiego
 • XXIII Sesja Rady Powiatu Żyrardowskiego

Badania na obecność koronawirusa w żyrardowskim szpitalu

Od dnia 25 listopada w Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego sp. z o.o. mieszkańcy powiatu żyrardowskiego skorzystać mogą z oferty wykonania nowoczesnego testu antygenowego na obecność koronawirusa  Sars-Cov-2. Test ten jest rekomendowany przez Ministerstwo Zdrowia. Cena badania to 85 zł, a jego wynik znany jest już w ciągu 30 minut. Więcej informacji w materiale filmowym  CZMZ

 • Testy na obecność koronawirusa
 • Testy na obecność koronawirusa

Modernizacja Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego

Modernizacja budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego stała się rzeczywistością. Pracom budowlanym w budynku szkolnym towarzyszyć będą roboty związane z budową boiska wielofunkcyjnego i kompleksowym zagospodarowaniem terenu placówki. Prace potrwają do 2022 r. Koszt inwestycji to ponad 11.285.827 zł, z czego połowa to środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Jak pisaliśmy wcześniej na majowej sesji Sejmik Województwa Mazowieckiego podzielił środki z PFRON. Z kwoty 16 961 578,00 zł ponad 7,5 mln zł przeznaczono na dofinansowanie robót budowlanych w obiektach służących rehabilitacji i wynikających z potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Ponad 5 mln zł  z tej kwoty otrzymał Powiat Żyrardowski. We wrześniu Zarząd Województwa Mazowieckiego zawarł  z Powiatem Żyrardowskim umowę na realizację w latach 2020-2022 zadania pn „Przebudowa budynku SOSW w Żyrardowie wraz z zagospodarowaniem terenu oraz budową boiska wielofunkcyjnego – poprawa jakości kształcenia”. Wykonawcą robót jest firma EKO-INVEST Sp. z o. o. z Kielc.

 • Modernizacja SOSW
 • Modernizacja SOSW
 • Modernizacja SOSW
 • Modernizacja SOSW
 • Modernizacja SOSW
 • Modernizacja SOSW
 • Modernizacja SOSW
 • Modernizacja SOSW

Wsparcie dla DPS w Żyrardowie

Dom Pomocy Społecznej w Żyrardowie przy ul. Limanowskiego 32B otrzymał wsparcie w ramach umowy z Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej, które działa w imieniu Województwa Mazowieckiego. Zarząd Powiatu Żyrardowskiego złożył we wrześniu do Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej wnioski o udzielenie wsparcia wszystkich trzech Domów Pomocy Społecznej funkcjonujących w naszym powiecie. Wniosek składany był w ramach projektu grantowego: „Wsparcie dla Mazowsza współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Celem projektu jest wsparcie DPS z woj. mazowieckiego, w tym personelu DPS w zapewnieniu właściwej i bezpiecznej opieki nad osobami przebywającymi w DPS w zakresie ochrony życia i zdrowia oraz zabezpieczenie pensjonariuszy i personelu w zakresie przeciwdziałania i ograniczenia skutków COVID-19. Działania w ramach projektu to: wypłata dodatków do wynagrodzeń dla pracowników (maksymalnie 3 miesiące) i zakup lamp bakteriobójczych.

Wsparcie dla Domu Pomocy Społecznej w Żyrardowie przy ul. Limanowskiego 32B  to kwota 121.763,20 zł, w tym dofinansowanie z UE: 102 622,03 zł. Część tych środków to zakup lamp bakteriobójczych UV-C. 

Przekazane wsparcie dla DPS-ów, w których przebywają głównie osoby z grupy największego ryzyka zarażenia koronawirusem, (SARS-CoV-2), osoby starsze i przewlekle chore jest niezwykle ważne w trudnym czasie pandemii.

GRANTODAWCA: Województwo Mazowieckie/Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, beneficjent projektu pn. Wsparcie dla Mazowsza, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

REALIZATOR PROJEKTU: Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej

WNIOSKODAWCA/GRANTOBIORCA: Powiat Żyrardowski/ Dom Pomocy Społecznej w Żyrardowie przy ul. Limanowskiego 32B

Grupę docelową stanowią pracownicy i mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej w Żyrardowie.

 • Wsparcie dla DPS w Żyrardowie

Wsparcie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dla Powiatu Żyrardowskiego

Dwadzieścia jeden milionów sześćset tysięcy złotych to kwota jaką otrzymają trzy samorządy w powiecie żyrardowskim w ramach wsparcia ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Promesę i symboliczny czek przywiózł do Żyrardowa Wiceminister Maciej Małecki i spotkał się na Placu Jana Pawła II z przedstawicielami samorządów, które otrzymały wsparcie w ramach tego Programu. Uczestniczyli w konferencji Starosta Krzysztof Dziwisz, Wiceprezydent Żyrardowa Adam Lemiesz i Wójt Gminy Wiskitki Rafał Mitura. Beneficjentami wsparcia są trzy samorządy – Powiat Żyrardowski, który otrzyma łącznie kwotę 8.600.000 zł, Miasto Żyrardów z kwotą wsparcia 10.000.000 zł i Gmina Wiskitki, która otrzyma pomoc w wysokości 3.000.000 zł.

Samorząd Powiatu Żyrardowskiego otrzyma wsparcie na realizację trzech projektów: „Termomodernizacja pawilonów „A” i „B” Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego sp. z o.o. w Żyrardowie”,  „Poprawa jakości kształcenia oraz promocja sportu w powiecie żyrardowskim poprzez przebudowę budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Żyrardowie wraz z zagospodarowaniem terenu” oraz „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Nr 1 w Żyrardowie wraz z zagospodarowaniem terenu”.

Pierwsza inwestycja realizowana jest przez Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego sp. z o.o, której właścicielem w całości jest Powiat Żyrardowski i obejmuje w szczególności: ocieplenie przegród zewnętrznych (ścian, stropów, dachów), wymianę okien, wymianę drzwi, wymianę instalacji wewnętrznych, modernizację oświetlenia oraz montaż ogniw fotowoltaicznych.

Druga z inwestycji obejmuje  przebudowę budynku, budowę boiska wielofunkcyjnego i zakup wyposażenia, natomiast trzecia - budowę: bieżni okrężnej o długości 400 m, zespołu boisk, urządzeń lekkoatletycznych, street workout i windy na potrzeby szkoły.

 • Wsparcie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dla...
 • Wsparcie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dla...
 • Wsparcie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dla...
 • Wsparcie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dla...
 • Wsparcie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dla...
 • Wsparcie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dla...
 • Wsparcie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dla...
 • Wsparcie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dla...
 • Wsparcie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dla...
 • Wsparcie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dla...
 • Wsparcie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dla...
 • Wsparcie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dla...

Informacje dla interesantów

Informujemy, że biuro Powiatowego Rzecznika Konsumentów nie będzie czynne w dniach 10 – 18 grudnia. W sprawach indywidualnych bezpłatną pomoc prawną konsumenci mogą uzyskać: pod numerami Infolinii Konsumenckiej 801 440 220 oraz 22 290 89 16, prowadzonej przez Fundację Konsumentów, od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 18:00, 

 • Infolinia dla konsumentów

Informacja o pracy Urzędu Starostwa

Informujemy, że w Wigilię w dniu 24 grudnia 2020 roku Urząd Starostwa Powiatowego w Żyrardowie będzie nieczynny. Wszystkich interesantów planujących wizytę w tym dniu przepraszamy i prosimy o zaplanowanie wizyty w naszym Urzędzie w innym terminie.

 • Urząd Starostwa w Wigilię nieczynny

Festiwal piosenki dziecięcej Akcent 2020

Młodzieżowy Dom Kultury i Starostwo Powiatowe w Żyrardowie  zorganizowły Powiatowy Festiwal Piosenki Dziecięcej Akcent 2020. To już 23 edycja tego popularnego konkursu. Nagrania na Festiwal uczestnicy przesyłali w formie elektronicznej do 31 listopada 2020 roku do Młodzieżowego  Domu Kultury w Żyrardowie. Zgłosiło się łącznie 44 uczestników z terenu powiatu żyrardowskiego. 

Nagrania oceniło Jury w składzie: Wiesław Tupaczewski – muzyk, kompozytor, lider kabaretu OT.TO, Maja Kapłon  – muzyk, artystka, finalistka 8. edycji The Voice of Poland, Patryk Sztabiński– muzyk, wirtuoz, kompozytor, pedagog, Aleksandra Rudzińska– muzyk, instruktor muzyki i Sławomir Nalej– muzyk, aranżer, instruktor muzyki

Przy ocenie jury brało pod uwagę: wartość artystyczną utworów, w tym wartość kompozycji muzycznych, sposób wykonania prezentowanych utworów, dobór repertuaru, wykonanie piosenek nowych (autorskich). Poziom nagranych utworów był wysoki. W następujących kategoriach przyznano nagrody i wyróżnienia:

 I kategoria (kl. I-III)

NAGRODY:

1 miejsce  Marta Wysocka

2 miejsce – Magdalena Lechniak

2 miejsce – Stanisław Symela

3 miejsce – Dawid Boguszewski

WYRÓŻNIENIA: Tadeusz Niewiadomski, Natalia Szumacher, Zuzanna Wysocka

II  kategoria (kl. IV-VI)

NAGRODY:

1 miejsce – Patrycja Kulicka

2 miejsce – Michał Olborski

3 miejsce – Maja Stefańska

WYRÓŻNIENIA: Ryszard Litewnicki, Maria Rogala, Nela Sadowska

III  kategoria (kl. VII-VIII)

NAGRODY:

1 miejsce – Aleksandra Wójtowicz

2 miejsce – Oliwia Tomaszewska

3 miejsce – Sandra Pytlarz

WYRÓŻNIENIA: Karolina Lechniak, Julia Zgorzalska

W ramach XXIII Powiatowego Festiwalu Piosenki Młodzieżowej „Akcentprzyznano 3 wyróżnienia dla: Natalii Pindor, Karoliny Krośnia i Oliwii Strzeleckiej.

 Na wszystkich uczestników czekają  pamiątkowe dyplomy, a na laureatów nagrody, które ufundował Starosta Żyrardowski Krzysztof Dziwisz. Gratulujemy zwycięzcom i wyróżnionym.

 

 • Festiwal piosenki dziecięcej Akcent 2020
 • Festiwal piosenki dziecięcej Akcent 2020
 • Festiwal piosenki dziecięcej Akcent 2020
 • Festiwal piosenki dziecięcej Akcent 2020
 • Festiwal piosenki dziecięcej Akcent 2020
 • Festiwal piosenki dziecięcej Akcent 2020
 • Festiwal piosenki dziecięcej Akcent 2020
 • Festiwal piosenki dziecięcej Akcent 2020
 • Festiwal piosenki dziecięcej Akcent 2020
 • Festiwal piosenki dziecięcej Akcent 2020
 • Festiwal piosenki dziecięcej Akcent 2020
 • Festiwal piosenki dziecięcej Akcent 2020
 • Festiwal piosenki dziecięcej Akcent 2020
 • Festiwal piosenki dziecięcej Akcent 2020
 • Festiwal piosenki dziecięcej Akcent 2020
 • Festiwal piosenki dziecięcej Akcent 2020
 • Festiwal piosenki dziecięcej Akcent 2020
 • Festiwal piosenki dziecięcej Akcent 2020

Apel Powiatowego Lekarza Weterynarii w Żyrardowie do mieszkańców powiatu żyrardowskiego

W związku z wystąpieniem w ostatnim czasie kilku ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) w Polsce i poważnym zagrożeniem pojawienia się choroby na terenie powiatu żyrardowskiego, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Żyrardowie zwraca się do wszystkich mieszkańców powiatu żyrardowskiego o zgłaszanie do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii - ul. Czysta 3, 96-300 Żyrardów lub najbliższego zakładu leczniczego dla zwierząt

informacji o:

 1. Znalezieniu świeżych padłych ptaków dzikich – szczególnie ptaków wodnych, krukowatych lub drapieżnych
 2. Zwiększonych padnięć drobiu utrzymywanego w gospodarstwach domowych

Telefony alarmowe na które należy zgłaszać informacje:

 1. Stacjonarny 468541247 (dni powszednie w godz. 08.30 – 15.30)
 2. Komórkowy 660730441
 3. Komórkowy 501783850

Komórkowy 668106124

 • Grypa ptaków HPAI

Gabrysia Wąsikowska nagrodzona w konkursie "Choinki Jedynki"

Wychowankowie Dziecięcej Akademii Plastycznej działającej w Młodzieżowym Domu Kultury po raz kolejny wzięli udział w konkursie plastycznym „Choinki Jedynki”. Konkurs organizowany jest  przez Polskie Radio i Fundację Anny Dymnej „Mimo wszystko”. Honorowy patronat nad wydarzeniem objęła Pierwsza Dama Agata Kornhauser-Duda.

Prace młodych plastyków zostały docenione przez jury konkursu, w skład którego weszli: prof. Franciszek Maśluszczak – artysta malarz, grafik; Aneta Kosin – plakacistka, kreatorka wizerunku; Marek Jaromski  - grafik, malarz, rzeźbiarz. Komisja powołana przez organizatorów wybrała  60 prac (20 prac nagród głównych, 40 prac wyróżnionych). Wyróżnienie otrzymała Gabriela Wąsikowska, l.11. Dziewczynka pracuje pod kierunkiem Bożeny Liszewskiej.

Prace zakwalifikowane do finału wzięły udział w licytacji na antenie Programu I Polskiego Radia. Dzięki Słuchaczom podarunki wybitnych sportowców, naukowców i artystów wylicytowano w sumie za 177 626 zł, rysunki dzieci osiągnęły kwotę 30.201 zł. Zebrane podczas licytacji środki przekazane zostaną podopiecznym Fundacji Anny Dymnej "Mimo Wszystko" oraz Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej prof. Andrzeja Cechnickiego.

 • Nagroda dla Gabrysi Wąsikowskiej
 • Nagroda dla Gabrysi Wąsikowskiej
 • Nagroda dla Gabrysi Wąsikowskiej
 • Nagroda dla Gabrysi Wąsikowskiej

Życzenia na Boże Narodzenie

Zdrowych i radosnych świąt Bożego Narodzenia, pełnych rodzinnego ciepła i życzliwości. Niech Nowy Rok 2021 przyniesie szczęście  i dostatek, a każdy dzień wypełniony będzie wiarą, nadzieją i miłością.

Starosta Żyrardowski  Krzysztof Dziwisz i Przewodniczący Rady Powiatu Żyrardowskiego Klaudiusz Stusiński

 • życzenia

V Gala Sportu

W poniedziałek 21 grudnia odbyła się V Gala Sportu Powiatu Żyrardowskiego. Olbrzymie to wyzwanie dla organizatorów, by w tym trudnym czasie pandemii bezpiecznie i zgodnie z obowiązującym reżimem sanitarnym spotkać się z przedstawicielami najbardziej usportowionych placówek oświatowych w powiecie żyrardowskim.

W hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 ze Starostą Żyrardowskim Krzysztofem Dziwiszem - gospodarzem Międzyszkolnych Igrzysk Powiatu Żyrardowskiego, spotkali się przedstawiciele pięciu szkół, które osiągnęły najlepsze wyniki sportowe w roku szkolnym 2019/2020.

Ze względów bezpieczeństwa galę podzielono na dwie części.  W pierwszej wręczono nagrody dla Szkól Podstawowych, w drugiej turze nagrodzone zostały szkoły średnie.

Starosta podziękował wszystkim opiekunom sportu za ciężką i szczególnie trudną w mijającym roku pracę z dziećmi i z młodzieżą, pogratulował też laureatom tego sportowego rankingu.

Słowa podziękowania Starosta skierował również w stronę Pani Barbary Gruchal – Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 w Żyrardowie oraz osób zaangażowanych w przygotowanie hali „Elektryk” na potrzeby wydarzenia.

Za wysokie miejsca w Rankingu Igrzysk Starosta Krzysztof Dziwisz przekazał najlepszym szkołom statuetki, dyplomy oraz nagrody finansowe na zakup sprzętu sportowego.

Klasyfikacja przedstawia następująco:

Szkoły Podstawowe (kategoria dzieci):

I miejsce -  Szkoła Podstawowa w Radziejowicach - 147 pkt

II miejsce - Szkoła – Podstawowa nr 3 w Żyrardowie - 77 pkt.

III miejsce - SP w Wiskitkach - 76 pkt.

IV miejsce - Szkoła Podstawowa nr 2 w Żyrardowie - 56 pkt.

V miejsce SP w Mszczonowie-.- 45 pkt

 

Szkoły Podstawowe (kategoria młodzież):

I miejsce Szkoła - Szkoła Podstawowa nr 3 w Żyrardowie - 102 pkt

II miejsce. – Szkoła Podstawowa  Nr 2 w Żyrardowie 79 pkt.

III miejsce - Szkoła Podstawowa w Puszczy Mariańskiej - 71 pkt.

IV miejsce - .Szkoła Podstawowa w Wiskitkach – 70 pkt.

V miejsce - Szkoła Podstawowa w Mszczonowie - 69 pkt

 

Szkoły Ponadpodstawowe

I miejsce - Liceum Ogólnokształcącego im. S. Żeromskiego w Żyrardowie - 196 pkt.

II miejsce - Zespół Szkół nr 3 w Wiskitkach - 179 pkt.

III miejsce – Zespół Szkół nr 1 w Żyrardowie - 134 pkt

IV miejsce Liceum Ogólnokształcące im. C. Tańskiego w Puszczy Mariańskiej - 74 pkt.

IV miejsce – Zespół Szkół w Mszczonowie - 74 pkt.

 • V Gala Sportu
 • V Gala Sportu
 • V Gala Sportu
 • V Gala Sportu
 • V Gala Sportu
 • V Gala Sportu
 • V Gala Sportu
 • V Gala Sportu
 • V Gala Sportu
 • V Gala Sportu
 • V Gala Sportu
 • V Gala Sportu

XXIV Sesja Rady Powiatu Żyrardowskiego w pełni zdalnie

W dniu 29 grudnia, odbędą się po raz pierwszy zdalnie,  obrady XXIV Sesji Rady Powiatu Żyrardowskiego. Oglądać można je na portalu eSesja.tv pod adresem https://esesja.tv/transmisja_na_zywo/1027/starostwo-powiatowe-w-zyrardowie.htm

 • XXIV Sesja Rady PŻ

Informacje dla klientów

Uprzejmie informujemy,

że w dniu 31 grudnia 2020 r. (czwartek) Starostwo Powiatowe w Żyrardowie

będzie czynne, do godziny 14.00, a kasa Urzędu do godziny 12.30

Za utrudnienia przepraszamy.

Podpisanie umów na dofinansowanie przebudowy dróg powiatowych

W dniu 30 grudnia w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie Starosta Powiatu Żyrardowskiego Krzysztof Dziwisz, Członek Zarządu Powiatu Stanisław Nalej oraz Skarbnik Powiatu Edyta Fedorowicz podpisali umowy na dofinansowanie z rządowego Funduszu Dróg Samorządowych przebudowy dróg powiatowych w powiecie żyrardowskim. 

Podpisane umowy dotyczą dróg: nr 4722W Wola Polska – Karnice – Mszczonów w miejscowości Korabiewice (dofinansowanie w wysokości 2.877.445, 62 zł) i nr 4730 na odcinkach 1.) ul. J. Skrowaczewskiego na odcinku od ul. 1 Maja do ul. Marii Nietrzebki, 2.) ul. rtm. Witolda Pileckiego – na odcinku od ul. kpt. Stanisława Pałaca do ul. Józefa Mireckiego, 3.) ul. J. Mireckiego na odcinku od ul. rtm. Witolda Pileckiego do rowu 51 przy Szkole Podstawowej nr 6 (kwota dofinansowania 1.309.812,07 zł).

 • Podpisanie umów na dofinansowanie przebudowy dróg...
 • Podpisanie umów na dofinansowanie przebudowy dróg...

XXIV Sesja Rady Powiatu Żyrardowskiego

Na dzień 29 grudnia 2020 r. Przewodniczący Klaudiusz Stusiński zwołał obrady XXIV Sesji Rady Powiatu Żyrardowskiego. Sesja po raz pierwszy odbywała się w tej formule, bowiem radni obradowali zdalnie.  Porządek obrad obejmował dyskusję i głosowanie nad kilkoma uchwałami, w tym tą kluczową – dotyczącą budżetu Powiatu Żyrardowskiego na rok 2021.

Na początek radni przyjęli uchwałę w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2020 rok. Związane one były między innymi ze zwiększeniem dochodów o kwotę 406 886,84 zł, a także przesunięciem środków między działami. Po ich zatwierdzeniu plan dochodów ogółem budżetu Powiatu Żyrardowskiego w 2020 roku zamknął się kwotą 100.236.328,55 zł., natomiast wydatków ogółem 101.860.810,49 zł. Radni przyjęli też uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żyrardowskiego, na lata 2021 – 2037 i ustalenia wykazu i planu finansowego wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020.  Dotyczy to m.in. przedsięwzięć: - przebudowa budynku SOSW w Żyrardowie wraz z zagospodarowaniem terenu oraz budową boiska wielofunkcyjnego, remont drogi powiatowej nr 4730 W, rozbudowa drogi powiatowej nr 4729W Wiskitki-Działki-Żyrardów, czy przebudowa, remont oraz termomodernizacja dachu i poddasza budynku Starostwa Powiatowego w Żyrardowie wpisanego do rejestru zabytków. Projekty uchwał w sprawie zmian w budżecie na 2020 r, w sprawie wydatków niewygasających oraz w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej przedstawiła Skarbnik Edyta Fedorowicz. Po przedstawieniu pozytywnych opinii Komisji Budżetu i Finansów radni jednogłośnie przyjęli projekty uchwał.  

Skarbnik Edyta Fedorowicz przedstawiła projekt kolejnej uchwały, w sprawie przyjęcia budżetu Powiatu Żyrardowskiego na 2021 rok. Przedłożony budżet Powiatu na rok 2021 został pozytywnie zaopiniowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową oraz Komisje Rady Powiatu Żyrardowskiego. W swym wystąpieniu Pani Skarbnik wskazała na istotne założenia do budżetu na 2021 rok.

Planowane dochody budżetu Powiatu w roku 2021 przedstawiają się następująco:

 • dochody własne zaplanowane zostały w łącznej kwocie 40.622.096,60 zł, co stanowi 32,59 % planowanych dochodów ogółem,
 • subwencja ogólna z budżetu państwa - część oświatowa, wyrównawcza i równoważąca zaplanowana w łącznej kwocie 35.331.180,00zł (28,34 % planowanych dochodów ogółem),
 • dotacje celowe i środki pozyskane na zadania bieżące i majątkowe z zakresu administracji rządowej realizowane przez Powiat – zaplanowane zostały w kwocie 48.709.641,20zł, tj. 39,07% planu dochodów ogółem,

Ujęte w planie dochodów roku 2021 dochody bieżące stanowią kwotę 89.973.017,58 zł, tj. 72,2 % planowanych dochodów ogółem. Dochody majątkowe to kwota 34.689.900,22 zł, co stanowi 27,8 % planowanych dochodów ogółem.

Dochody budżetu Powiatu Żyrardowskiego zaplanowane na rok 2021 w łącznej kwocie 124.662.917,80 zł, stanowić będą 124% planu dochodów roku 2020 po zmianach. Planowane wydatki budżetu Powiatu na 2021 r. wynoszą 127.290.661,67 zł. i stanowią 125 % przewidywanego wykonania roku 2020. W planowanych wydatkach roku 2021 wydatki bieżące stanowią kwotę 86.065.391,45 zł, tj. 67,61% planowanych wydatków ogółem, natomiast wydatki majątkowe 41.225.270,22 zł, co stanowi odpowiednio 32,38 % planowanych wydatków ogółem. Plan przychodów budżetu Powiatu na 2021 rok wynosi 4.996.132,87 zł. a planowane rozchody budżetu Powiatu na 2021 rok zamykają się kwotą 2.368.389,00 zł.

Planowane na koniec roku 2021 łączne zadłużenie wynosi 40.621.404,28 zł, w tym z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek 37.109.737,03 zł oraz kredyt po zlikwidowanym sp. ZOZ 3.511.667,25 zł. Wskaźnik prognozowanego zadłużenia na koniec 2021 r. wynosi 32,58% planowanych dochodów.

Skarbnik Edyta Fedorowicz przedstawiła także pozytywną opinię projektu budżetu jaką wydała Regionalna Izba Obrachunkowa, a po niej pozytywne opinie komisji Rady Powiatu przedstawili ich przewodniczący: Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Transportu – Błażej Zawadzki, Współpracy, Promocji, Zdrowia i Polityki Społecznej – Jacek Czubak, Komisji Budżetu i Mienia Komunalnego – Stanisław Kaniszewski oraz Przewodniczący Komisji Oświaty i Kultury – Michał Ochnicki.

Przed głosowaniem uchwały budżetowej w dyskusji głos zabrała radna Beata Sznajder, która wniosła kilka uwag związanych z planowanymi inwestycjami powiatowymi, a także  w kwestii funkcjonowania instytucji powiatowych. W odpowiedzi na zgłoszone uwagi Starosta Krzysztof Dziwisz podkreślił, że budżet, którego projekt przedstawił Zarząd Powiatu, jest budżetem rekordowym i proinwestycyjnym. Planowana wielkość budżetu na 2021 rok jest większa o 24 % od budżetu 2020 roku, a wydatki majątkowe stanowią  32,39% planowanych wydatków ogółem. W stosunku do przewidywanego wykonania roku 2020 środki na inwestycje są wyższe o 25.489.433 zł. Głosy poparcia dla projektu budżetu wyrazili także radni Robert Rybicki i Błażej Zawadzki. Poddany pod głosowanie projekt uchwały budżetowej Powiatu Żyrardowskiego na rok 2021 radni przyjęli 18 głosami przy jednym  głosie wstrzymującym. Po głosowaniu Starosta Krzysztof Dziwisz podziękował radnym za przyjęcie budżetu, Skarbnik Edycie Fedorowicz, pracownikom Wydziału Finansowo-Księgowego oraz członkom Zarządu Powiatu za  pracę przy jego konstrukcji.

W kolejnym punkcie porządku radni podjęli uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzenie zmian w porozumieniu w sprawie powierzenia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej, które polegały na zmianie kwoty dotacji oraz zapisów dotyczących sposobu rozliczenia kosztów realizacji przejętego zadania. Pozytywną opinię Komisji Budżetu i Mienia Komunalnego przedstawił jej Przewodniczący Stanisław Kaniszewski, a radni jednogłośnie 19 głosami za przyjęli proponowaną uchwałę.

Projekt następnej uchwały dotyczył skargi na Starostę Żyrardowskiego związaną z niezadawalającym załatwieniem skarżącego przez Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności. W sprawie skargi wypowiedziała się Komisja Skarg i Wniosków, a jej stanowisko przedstawił Przewodniczący Komisji Kazimierz Sadowski. Zdanie Komisji wnioskującej o odrzucenie skargi poparli radni, którzy podjęli uchwałę o uznaniu skargi za bezzasadną.

Ostatnie dwie uchwały dotyczyły zatwierdzenia planów pracy na 2021 rok Rady Powiatu Żyrardowskiego oraz komisji stałych Rady Powiatu.

Na zakończenie obrad, ostatniej w 2020 roku Sesji Rady Powiatu, Przewodniczący Klaudiusz Stusiński złożył uczestniczącym w obradach życzenia noworoczne.

 • XXIV Sesja Rady Powiatu Żyrardowskiego
 • XXIV Sesja Rady Powiatu Żyrardowskiego
 • XXIV Sesja Rady Powiatu Żyrardowskiego
 • XXIV Sesja Rady Powiatu Żyrardowskiego
 • XXIV Sesja Rady Powiatu Żyrardowskiego
 • XXIV Sesja Rady Powiatu Żyrardowskiego
 • XXIV Sesja Rady Powiatu Żyrardowskiego
 • XXIV Sesja Rady Powiatu Żyrardowskiego
 • XXIV Sesja Rady Powiatu Żyrardowskiego
 • XXIV Sesja Rady Powiatu Żyrardowskiego
 • XXIV Sesja Rady Powiatu Żyrardowskiego
 • XXIV Sesja Rady Powiatu Żyrardowskiego
 • XXIV Sesja Rady Powiatu Żyrardowskiego
 • XXIV Sesja Rady Powiatu Żyrardowskiego
 • XXIV Sesja Rady Powiatu Żyrardowskiego
 • XXIV Sesja Rady Powiatu Żyrardowskiego

KGW rozliczają się z dotacji

Do 31 stycznia Koła Gospodyń Wiejskich, które w 2020 roku otrzymały z ARiMR dofinansowanie swojej działalności, muszą rozliczyć się z dotacji.

Wnioski KGW o wsparcie ich działalności Agencja przyjmowała od 5 czerwca do 30 września 2020 r. Koło mogło otrzymać od 3 do 5 tys. złotych – w zależności od liczby członków.
5051 kół otrzymało pomoc w wysokości 3 tys. zł, 4012 – w wysokości 4 tys. zł, a 334 koła –
w wysokości 5 tys. zł. W sumie blisko 9,4 tys. KGW otrzymało prawie 32,9 mln zł. Najwięcej wniosków o dofinansowanie złożono w województwach: wielkopolskim – 1430, lubelskim – 1219 i mazowieckim – 1193.

Zgodnie z prawem, dotacje dla KGW mogły zostać wydane na realizacje zadań nałożonych na koła w ustawie, czyli na:

 • prowadzenie działalności społeczno-wychowawczej i oświatowo-kulturalnej
  w środowiskach wiejskich;
 • rozwijanie obszarów wiejskich oraz wspieranie przedsiębiorczości kobiet;
 • działanie na rzecz poprawy warunków życia i pracy kobiet na wsi;
 • rozwijanie kultury ludowej, zwłaszcza lokalnej i regionalnej;
 • reprezentowanie środowiska kobiet wiejskich przed administracją.

Do końca ubiegłego roku KGW miały czas na wydanie pieniędzy otrzymanych z Agencji. Teraz pora na złożenie sprawozdania. Należy to zrobić do końca stycznia br. w biurze powiatowym ARiMR właściwym dla miejsca działania KGW.

Więcej informacji (w tym wzory sprawozdań) na stronie: www.arimr.gov.pl
i pod numerem bezpłatnej infolinii: 800 38 00 84

 

 

 • KGW rozliczają się z dotacji

#SzczepimySię

Stosownie do aktualnie panującej sytuacji epidemicznej w kraju służby medyczne i sanitarne rozpoczynają kampanię #SzczepimySię.  Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Żyrardowie zachęca do promocji i propagowania akcji szczepień ochronnych przeciwko Covid -19.

Proces rejestracji powszechnych szczepień Polaków przeciw COVID-19 rozpocznie się 15 stycznia 2021 r. Procedura będzie prosta i bezpieczna, a jej poszczególne etapy to:

 • Rejestracja – online: przez infolinię, u lekarza POZ lub poprzez Internetowe Konto Pacjenta;
 • Zgłoszenie do punktu szczepień – kwalifikacja przez lekarza;
 • Wykonanie szczepienia oraz obserwacja pacjenta po szczepieniu.
 • Przyjęcie drugiej dawki szczepionki – bez konieczności ponownej rejestracji.

Szczepienia będą realizowane w:

 • przychodniach (POZ),
 • szpitalach,
 • szpitalach rezerwowych,
 • u lekarzy samodzielnie prowadzących praktykę.

Lista punktów szczepień jest dostępna pod linkiem: https://www.gov.pl/web/szczepimysie/punkty-szczepien.

Szczepionka jest bezpłatna i dobrowolna. Szczepienia obejmą najpierw osoby najbardziej narażone na zakażenie, a są to:

 • pracownicy sektora ochrony zdrowia (w tym wykonujący indywidualną praktykę);
 • pracownicy domów pomocy społecznej i pracownicy miejskich ośrodków pomocy społecznej;
 • personel pomocniczy i administracyjny w placówkach medycznych, w tym stacjach sanitarno-epidemiologicznych.

Kolejna grupa objęta szczepieniem to:

 • pensjonariusze domów pomocy społecznej oraz zakładów opiekuńczo-leczniczych, pielęgnacyjno-opiekuńczych i innych miejsc stacjonarnego pobytu;
 • osoby powyżej 60. roku życia w kolejności od najstarszych;
 • służby mundurowe, w tym wojsko;
 • nauczyciele.

Planowane jest rozpoczęcie szczepień kolejnych grup osób w I kwartale 2021 r. Następną grupą objętą szczepieniami będą m.in. osoby w wieku poniżej 60. roku życia z chorobami przewlekłymi oraz osoby bezpośrednio zapewniające funkcjonowanie podstawowej działalności państwa i narażone na zakażenie ze względu na częste kontakty społeczne.

 

Jak wygląda szczepienie?

Szczepionka jest podawana domięśniowo, najlepiej w mięsień naramienny, otrzymasz dwie dawki szczepionki (0,3 ml każda) w odstępie co najmniej 21 dni. Nie ma możliwości, by druga dawka została zastąpiona szczepionką innego producenta niż ta, która została podana w pierwszej dawce, nie ma konieczności dostosowywania dawki u osób w wieku 65 lat i więcej. Szczepionka może nie zapewniać pełnej ochrony przed upływem co najmniej 7 dni od otrzymania drugiej dawki.

Szczepienie odbywać się będzie w pełnym reżimie sanitarnym. Przed szczepieniem otrzymasz kwestionariusz do wypełnienia. Nie ma  zaleceń dotyczących szczególnego przygotowania do szczepienia.

W przypadkach gdy:,

 • miałeś ciężką reakcję alergiczną lub zaburzenia oddychania po jakimkolwiek szczepieniu;
 • zemdlałeś po zastrzyku;
 • chorujesz na cokolwiek w tej chwili;
 • masz problemy z krzepnięciem krwi, łatwo tworzą się siniaki lub przyjmujesz leki przeciwzakrzepowe;
 • masz osłabiony układ immunologiczny w wyniku choroby, takiej jak zakażenie wirusem HIV;
 • przyjmujesz leki (np. kortykosteroidy) wpływające na odporność oraz leki immunosupresyjne.

zgłoś to i omów z personelem szczepiącym. Powiedz także personelowi o wszystkich lekach stosowanych obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które planujesz stosować oraz o jakichkolwiek niedawno otrzymanych szczepionkach.

Nie zostaniesz zaszczepiony, jeśli masz ciężką chorobę przebiegającą z gorączką lub ostrą infekcją. Występowanie łagodnej infekcji lub niewielkiej gorączki nie powinno prowadzić do przesunięcia szczepienia.

Po podaniu szczepionki zostaniesz pod obserwacją przez co najmniej 15 minut.

Szczepienie nie jest obowiązkowe, jednak im więcej osób się zaszczepi, tym ochrona przed koronawirusem będzie skuteczniejsza.

Więcej informacji na stronie rządowej gov.pl/koronawirus a także na stronach:

https://pacjent.gov.pl/aktualnosc/szczepienia-przeciwko-covid-19

https://www.gov.pl/web/szczepimysie

W powiecie żyrardowskim szczepienia odbywać się będą w następujących punktach

 • FAGMET PRZYCHODNIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Żyrardów, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 5

Numer telefonu - 730369638

 • CENTRUM ZDROWIA MAZOWSZA ZACHODNIEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Żyrardów, ul. Bolesława Limanowskiego 30

Numer telefonu 515410208

 • NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ PRZYCHODNIA LEKARSKA NEUROMEDYKA Emilia Kotewska-Avramčeva

Żyrardów, ul. Okrzei 51C

Numer telefonu 511423759

 • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Medycyna Rodzinna" Spółka Cywilna

Miejscowość punktu szczepień – Guzów, ul. Ogińskiego 2

Numer telefonu 46-856-84-26

 • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Medycyna Rodzinna" Spółka Cywilna

Miejscowość punktu szczepień – Wiskitki, pl.Wolności 5

Numer telefonu 468567213

 • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Medycyna Rodzinna" Spółka Cywilna

Miejscowość punktu szczepień – Radziejowice, ul. Słoneczna 2

Numer telefonu 468577117

 • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Medycyna Rodzinna" Spółka Cywilna

Miejscowość punktu szczepień – Osuchów, ul. Piekarska 4

Numer telefonu - 468574472

 • Joanna Jackowska

NZOZ Poradnia Medycyny Rodzinnej-

Miejscowość punktu szczepień - Puszcza Mariańska, ul. K.J.Sobieskiego 42

Numer telefonu 468318119

 • Joanna Jackowska

NZOZ Poradnia Medycyny Rodzinnej Filia Radziwiłłów

Miejscowość punktu szczepień – Radziwiłłów, ul. Warszawska 15b

Numer telefonu 468316352

 • Anna Szeliga Wójcik

Miejscowość punktu szczepień – Żyrardów, ul. 1 Maja 23a

Numer telefonu 534305752

 • Poradnia Medycyny Rodzinnnej s.c A. Barbulant, K. Zaniewska, S. Myszkowski, A. Mikulska-Kozarzewska Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Przychodnia Medycyny Rodzinnej"

Miejscowość punktu szczepień – Mszczonów, ul. Maklakiewicza 3

Numer telefonu - 468571656

 • KATARZYNA BRZOZOWSKA -Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "KAMED" - Poradnia lekarza POZ

Miejscowość punktu szczepień – JESIONKA, ul. PARTYZANTÓW 22a

Numer telefonu 468553251

 • CENTRUM MEDYCYNY I REHABILITACJI ARTKINEZIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Miejscowość punktu szczepień – Żyrardów, ul. Wiejska 19/21

Numer telefonu 468581090

 • BI-MED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Centrum Medyczne Bi-Med

Miejscowość punktu szczepień – Mszczonów, ul. Sienkiewicza 30

Numer telefonu - 533356365

 

 • kampania #SzczepimySię

Azymut rodzina – obierz kurs na rodzinę, zostań opiekunem zastępczym.

Miejsc w pieczy zastępczej systematycznie ubywa. Rocznie w powiecie żyrardowskim do pieczy zastępczej, na podstawie orzeczeń sądu, trafia ok. 30 dzieci, większość z nich pozostaje pod opieką swoich bliskich, którzy tworzą dla nich rodzinę zastępczą spokrewnioną, lecz nie zawsze istnieje taka możliwość. Rzadkością są powroty dzieci na łono rodziny biologicznej.  Miejsc w pieczy zastępczej systematycznie ubywa. Problemem jest również znalezienie miejsca dla dzieci z rodzin wielodzietnych, których przepełnione RDD nie są w stanie przyjąć. Aktualnie w pieczy rodzinnej przebywa ok. 200 dzieci, a pod opieką instytucji pozostaje ok. 50 małoletnich.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie jako Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej nie jest w stanie zapewnić na własnym terenie zastępczej opieki wszystkim dzieciom z  powiatu, które tego potrzebują, ze względu na brak rodzin zawodowych, zbyt małą liczbę rodzin zastępczych niezawodowych i Rodzinnych Domów Dziecka.

Od stycznia do czerwca 2021 r. trwać będzie kampania społeczna, której organizatorem jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żyrardowie. Głównym celem tego projektu jest zwiększenie do końca roku 2021 r. liczby rodzin zastępczych. Kolejny cel to edukacja społeczności lokalnej w zakresie najważniejszych zagadnień dotyczących rodzin zastępczych (ich zadań, specyfiki pracy, potrzeb) i umiejętności odróżniania ich od rodzin adopcyjnych oraz kształtowanie pozytywnych postaw wobec rodzin zastępczych.

 • Azymut Rodzina

Specjalny koncert z okazji Dnia Babci i Dziadka

Z okazji Dnia Babci i Dziadka najmłodsi wychowankowie Młodzieżowego Domu Kultury w Żyrardowie przygotowali w tym wyjątkowym dniu specjalny  występ. Wiersze i piosenki w wykonaniu dzieci są najlepszym prezentem, jaki maluchy mogą sprawić tym, których tak bardzo kochają. Serdecznie zapraszamy do obejrzenia całego występu - Dzień Babci i Dziadka w Klubie Miki

 • Specjalny koncert z okazji Dnia Babci i Dziadka
 • Specjalny koncert z okazji Dnia Babci i Dziadka
 • Specjalny koncert z okazji Dnia Babci i Dziadka
 • Specjalny koncert z okazji Dnia Babci i Dziadka
 • Specjalny koncert z okazji Dnia Babci i Dziadka
 • Specjalny koncert z okazji Dnia Babci i Dziadka
 • Specjalny koncert z okazji Dnia Babci i Dziadka

Nagroda dla Oliwi Mówińskiej

Młodzieżowy Dom Kultury w Warszawie wchodzący w skład Zespołu Wolskich Placówek Edukacji Kulturalnej był organizatorem V Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego "Jesienne klimaty- na Mazurach". Konkurs skierowany był do dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 19 lat, uczęszczającej do szkół podstawowych, ponadpodstawowych, placówek oświatowo-wychowawczych oraz placówek zajęć pozaszkolnych z terenu województwa mazowieckiego. Wśród zwycięzców znalazła się wychowanka Dziecięcej Akademii Plastycznej  z Młodzieżowego Domu Kultury w Żyrardowie - Oliwia Mówińska. Jury doceniło jej pracę i przyznało wyróżnienie w kat. wiekowej 12 – 14 lat. Jest to kolejne osiągnięcie Oliwii, która jest laureatką wielu konkursów ogólnopolskich. Gala wręczenia nagród odbyła się w formie  on-line . Dla laureatów konkursu organizatorzy przygotowali dyplomy i nagrody rzeczowe. Młoda plastyczka pracuje pod kierunkiem Bożeny Liszewskiej.

Kondolencje dla Pani Joanny Nowak Zielonki

Starosta Krzysztof Dziwisz i Zarząd Powiatu Żyrardowskiego oraz Przewodniczący Rady Powiatu Żyrardowskiego Klaudiusz Stusiński wraz z Radnymi składają Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Szarych Szeregów w Mszczonowie Pani Joannie Nowak Zielonce kondolencje i wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci Męża Jacka Zielonki.....

 • kondolencje

XXV Sesja Rady Powiatu Żyrardowskiego

W dniu 26 stycznia 2021 r. odbyła się XXV w tej kadencji sesja Rady Powiatu Żyrardowskiego. Za sprawą rygorów związanych z pandemią koronawirusa radni kolejny raz obradowali zdalnie poprzez internet. W porządku znalazły się tylko cztery projekty uchwał. Pierwsze uchwały związane były z finansami Powiatu wprowadzające zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie Powiatu na 2021 rok. Uchwała dotycząca budżetu Powiatu i ściśle z nią związaną uchwała zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Żyrardowskiego wprowadziła zmiany w wysokości składowych budżetu. Polegały one głównie na zmianie kwalifikacji środków finansowych, które znalazły się w budżecie w ostatnich dniach ubiegłego roku, a nie wydatkowanych z uwagi na kończący się rok. Zmiany polegały przede wszystkim na zmniejszeniu o kwotę 6.806.667,55 zł dochodów majątkowych, bowiem dofinansowanie Funduszu Dróg Samorządowych wpłynęło na rachunek budżetu w 2020 r., i stanowiło dochody roku ubiegłego. Finansowanie zadania przewidziano na bieżący rok wobec czego uzyskane dofinansowanie wykazane zostało po stronie przychodów roku 2021. Plan dochodów i wydatków zwiększono równocześnie o kwotę 962.898,00, które związane były z wypłatą odszkodowań za przejęte nieruchomości pod rozbudowę drogi powiatowej Wręcza- Mszczonów (kwotę 514.898,00 zł przekazała w ramach zawartego porozumienia firma Global Park sp. z o.o) oraz 435.000, 00 zł na modernizację placu przed Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Żyrardowie i dostawę i uruchomienie zespołów nadawczo-odbiorczych do pracy w sieciach powiatowych. Po zmianach plan dochodów budżetu Powiatu ogółem wynosi 118.819.148,25 zł, a wydatków 126.045.618,89 zł, natomiast plan przychodów wynosi 9.486.470,64, a rozchodów 10.860.000,00 zł. Po przedstawieniu pozytywnych opinii Komisji Budżetu i Finansów radni jednogłośnie przyjęli projekty uchwał

Kolejny projekt uchwały dotyczył odwołania z funkcji Skarbnika Powiatu Pani Edyty Fedorowicz. Pani Skarbnik w dniu 30 października 2020 r. złożyła do Starosty Powiatu Żyrardowskiego wypowiedzenie stosunku pracy. Wynikający z kodeksu pracy 3-miesięczny okresu wypowiedzenia upływa z dniem 31 stycznia 2021 r, w związku z powyższym, zgodnie z przepisami ustawy o samorządzie powiatowym Rada Powiatu w drodze uchwały, na wniosek Starosty, odwołuje i powołuje Skarbnika powiatu. Pani Edyta funkcję Skarbnika sprawowała niezmiennie od 17 lat, zaskarbiając sobie sympatię i zaufanie starostów, członków Zarządu Powiatu i radnych wszystkich kadencji, a także kierownictwa jednostek Powiatu. Radni uczestniczący w dyskusji nad uchwałą w sprawie odwołania Pani Skarbnik podkreślali, że odejście tak kompetentnej i biegłej w swym fachu osoby, to wielka strata dla samorządu. Dziękując pani Skarbnik za dotychczasową pracę Starosta Krzysztof Dziwisz podkreślał, że odejście pani Edyty to duża strata dla Powiatu, że wielokrotnie próbował przekonać do zmiany decyzji. Szanując jednak wybór pani Edyty koniecznym było szukanie nowego Skarbnika. Idąc za sugestią odchodzącej Starosta zaproponował pełnienie funkcji Skarbnika, będącej adeptką i dotychczasową podwładną pani Edyty, panią Monikę Gąsiorowską. Uchwałę w sprawie odwołania Skarbnika radni przyjęli większością głosów przy 4 głosach wstrzymujących i jednym przeciw, natomiast uchwała powołująca nową Skarbnik została przyjęta bez głosów sprzeciwu.

Po podjęciu planowanych uchwał, w punkcie interpelacje i zapytania, radni podnieśli kwestie związane z funkcjonowaniem Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego, w tym z rezygnacją z funkcji dotychczasowego Prezesa Jacka Sawickiego i funkcjonowaniem placówek medycznych w czasie pandemii. W odpowiedzi na te pytania Przewodniczący Komisji Współpracy, Promocji, Zdrowia i Polityki Społecznej Jacek Czubak zaprosił radnych do udziału w posiedzeniu komisji w dniu 10 lutego, gdzie głównym tematem będą sprawy zdrowia. Natomiast Starosta Krzysztof Dziwisz poinformował, że odejście Prezesa Jacka Sawickiego związane jest z jego awansem zawodowym. Do czasu wyboru nowego Prezesa Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego sp. z o.o. Rada Nadzorcza powierzyła pełnienie obowiązków Prezesa Kierownikowi ds. medycznych panu Cezaremu Chmieleckiemu.

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący  Klaudiusz Stusiński zamknął obrady XXV Sesji.

 • XXV Sesja Rady Powiatu Żyrardowskiego
 • XXV Sesja Rady Powiatu Żyrardowskiego
 • XXV Sesja Rady Powiatu Żyrardowskiego
 • XXV Sesja Rady Powiatu Żyrardowskiego
 • XXV Sesja Rady Powiatu Żyrardowskiego
 • XXV Sesja Rady Powiatu Żyrardowskiego
 • XXV Sesja Rady Powiatu Żyrardowskiego
 • XXV Sesja Rady Powiatu Żyrardowskiego
 • XXV Sesja Rady Powiatu Żyrardowskiego
 • XXV Sesja Rady Powiatu Żyrardowskiego
 • XXV Sesja Rady Powiatu Żyrardowskiego
 • XXV Sesja Rady Powiatu Żyrardowskiego
 • XXV Sesja Rady Powiatu Żyrardowskiego
 • XXV Sesja Rady Powiatu Żyrardowskiego
 • XXV Sesja Rady Powiatu Żyrardowskiego
 • XXV Sesja Rady Powiatu Żyrardowskiego

Konkurs „Zabytek Zadbany”

Zachęcamy do zainteresowania się inicjatywą konkursową Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i do udziału w kolejnej edycji Konkursu „Zabytek Zadbany”.

Konkurs ma na celu promocję właściwej opieki nad zabytkami – prowadzonych wzorowo prac badawczych, konserwatorskich, rewaloryzacyjnych i adaptacyjnych, a także systematycznych działań na rzecz właściwego utrzymania zabytków. Nadzór nad Konkursem w imieniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego sprawuje Generalny Konserwator Zabytków.

Konkurs ma charakter otwarty i nieodpłatny, adresowany jest do właścicieli, posiadaczy i zarządców obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków nieruchomych. Zgłoszeń obiektów wpisanych do rejestru zabytków nieruchomych mogą dokonywać ich właściciele, posiadacze i zarządcy, a także Wojewódzcy Konserwatorzy Zabytków lub konserwatorzy samorządowi oraz kierownicy delegatur Wojewódzkich Urzędów Ochrony Zabytków. Procedury konkursowe prowadzi Narodowy Instytut Dziedzictwa; sekretariat konkursu – NID Oddział Terenowy w Olsztynie.

Zgłoszenia do konkursu „Zabytek Zadbany” można składać w następujących kategoriach:

 1. Utrwalenie wartości zabytkowej obiektu;
 2. Rewaloryzacja przestrzeni kulturowej i krajobrazu (w tym założenia dworskie i pałacowe);
 3. Adaptacja obiektów zabytkowych;
 4. Architektura i budownictwo drewniane;
 5. Zabytki techniki (w tym budownictwo przemysłowe i inżynieryjne).
 6. Kategoria specjalna: właściwe użytkowanie i stała opieka nad zabytkiem.

W pierwszych pięciu kategoriach konkursowych oceniane są prace ukończone w okresie pięciu lat poprzedzających rok złożenia wniosku. W kategorii specjalnej właściwego użytkowania i stałej opieki nad zabytkiem ocenie podlegają długotrwałe (co najmniej dziesięcioletnie) działania, w których szczególną uwagę zwraca systematyczność i stałe zaangażowanie w opiece nad zabytkiem.

W tegorocznej edycji nastąpiła zmiana regulaminu dotycząca dat ogłoszenia wyników konkursu. Ogłoszenie listy nominowanych będzie miało miejsce do 31 maja 2021 r., zaś uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie tytułów laureatów i wyróżnionych przez Generalnego Konserwatora Zabytków do dnia 30 listopada.

Nagrodzeni i wyróżnieni otrzymują tablice „Zabytku Zadbanego” do oznakowania obiektów; same zaś zabytki są prezentowane w dedykowanych wynikom konkursu wydawnictwach Narodowego Instytutu Dziedzictwa przekazywanych właścicielom zabytków i przedstawicielom ogólnopolskiego środowiska konserwatorskiego.

Więcej informacji i dokumenty do pobrania pod adresem https://nid.pl/pl/Dla_wlascicieli_i_zarzadcow/Aktualnosci/news.php?ID=4426:

 • Siedziba Narodowego Instytutu Dziedzictwa w Łazienkach

Szkoła na poziomie

Redakcja Perspektyw ogłosiła w styczniu 2021 roku wyniki kolejnego rankingu szkół. Ranking szkół to jak twierdzą organizatorzy  „profesjonalnie uporządkowana informacja”, która pomaga uczniom ostatnich klas szkół podstawowych zdecydować, które liceum czy technikum wybiorą, a warto dokonywać takich wyborów na podstawie sprawdzonych i obiektywnych informacji.

W Rankingu Liceów i Techników redakcja korzysta wyłącznie z zewnętrznych źródeł danych pochodzących z okręgowych komisji egzaminacyjnych, komitetów głównych olimpiad i Systemu Informacji Oświatowej (SIO). Kryteria są znane, sprawdzone i oczywiste: wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych i dodatkowych, sukcesy uczniów w olimpiadach, wyniki egzaminów zawodowych w technikach.

Kolejny rok w rankingu pojawia się Technikum im. Marii Skłodowskiej-Curie z Zespołu Szkół nr 3 w Wiskitkach. W tym roku szkoła zajmując 220 pozycję została wyróżniona srebrną tarczą. Warto przypomnieć, że wysoki poziom szkoła utrzymuje od lat, w roku 2018 została sklasyfikowana na 214 pozycji, a w 2020 na 106.

Srebrna tarcza przypadła także szkole za wyniki matur. Osiągając wskaźnik 43,22 pkt zajęła 139 miejsce w Rankingu Maturalnym Techników. To duży krok naprzód, w ubiegłym roku było to miejsce 205.

Gratulujemy uczniom i nauczycielom, którzy wspólnie wypracowali ten wynik.

 • Ranking szkół

Za program do rozliczania PIT wspierajmy lokalne NGO

Udostępniamy naszym mieszkańcom bezpłatny program do rozliczania PIT - PITax.pl Łatwe podatki, który pozwoli podatnikom rozliczenie się z fiskusem i jednocześnie ułatwi skuteczną zbiórkę 1% podatku dla lokalnych organizacji z terenu powiatu żyrardowskiego.

„Wspieraj lokalnie” to nowatorski projekt, który powstał w efekcie przeświadczenia o kluczowym znaczeniu współpracy między jednostkami samorządu terytorialnego i organizacjami pożytku publicznego. Projekt realizowany rokrocznie łączy kampanię 1% dla lokalnych OPP z kampanią lokalnego rozliczania podatku dochodowego.

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych. Program służy do rozliczania deklaracji PIT. Każdy podatnik, który skorzysta z programu, będzie mógł przekazać 1% jednej z 8 organizacji działających w naszym powiecie, a są to:

FUNDACJA "Z MIŁOŚCI DO DZIECKA", Kuźnia Inicjatyw "Wiskitki.Org", Oratorium Św. Jana Bosko, Stowarzyszenie "Nieść Ulgę w Cierpieniu" im. Ojca Pio i Matki Teresy, Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych "Uśmiech Dziecka", Stowarzyszenie Równych Szans, Towarzystwo Przyjaciół Miasta Żyrardowa i Uczniowski Klub Sportowy "Trójka" Żyrardów.

Korzystając z oferty programu “WSPIERAJ LOKALNIE”: wychodzimy z inicjatywą wsparcia i promocji lokalnych OPP;  udostępniamy i ułatwiamy dostępu do listy OPP z terenu powiatu żyrardowskiego i przyczyniamy się do szerzenia idei wsparcia lokalnych organizacji i świadomej regionalnej pomocy

 

 • Rozlicz PIT

1% naszego podatku jest ogromnym wsparciem dla organizacji lokalnych, które często nie mają tak dużej siły przebicia w celu reklamy, jak duże ogólnopolskie organizacje.

 • Przekaż 1

Rzecznik Konsumentów pod nowym adresem

Informujemy, że od dnia 1 lutego 2021 r. Powiatowy Rzecznik Konsumentów przyjmuje interesantów w pawilonie N (pok. 18) na terenie Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie przy ul. Limanowskiego 30, bądź pod nr telefonu 46 854 32 16  lub e-maila: rzecznik.konsumentow@powiat-zyrardowski.pl,

Dni i godziny przyjąć nie ulegają zmianie:

Wtorek w godz. 8.00 - 16.00

Środa w godz. 9.00 - 17.00

.

 • Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Kolejne sukcesy młodych plastyków.

Gminny Ośrodek Kultury w Stawigudzie już po raz 29 zorganizował Ogólnopolski Konkurs Plastyczny Kalendarz GOK 2021.Tegoroczna edycja odbywała się pod hasłem „Kolorowy świat wokół mnie – najpiękniejsza pora roku”. Rokrocznie wzrasta popularność konkursu oraz liczba biorących w nim udział uczestników. W tym roku 180 placówek z całej Polski przysłało ponad 1700 prac. Komisja po wielu godzinach pracy wybrała i przyznała 13 równorzędnych nagród: 12 nagród miesiąca i 1 nagrodę okładki. Ponadto z pozostałych prac, które nie zakwalifikowały się do kalendarza, komisja przyznała 35 wyróżnień.

Wychowankowie Dziecięcej Akademii Plastycznej działającej w Młodzieżowym Domu Kultury zdobyli 1 nagrodę główną i 2 wyróżnienia. Nagrodę otrzymała Antonina Tomsohn. Jej praca zdobi czerwcową kartę kalendarza. Wyróżnienia wymalowały: Lena Stronias, lat 9 i Gabriela Wąsikowska, lat 11. Wszystkie laureatki pracują pod okiem Bożeny Liszewskiej. Gratulujemy sukcesów!

 • Kolejne sukcesy młodych plastyków
 • Kolejne sukcesy młodych plastyków
 • Kolejne sukcesy młodych plastyków
 • Kolejne sukcesy młodych plastyków
 • Kolejne sukcesy młodych plastyków
 • Kolejne sukcesy młodych plastyków
 • Kolejne sukcesy młodych plastyków
 • Kolejne sukcesy młodych plastyków
 • Kolejne sukcesy młodych plastyków

Nowy Skarbnik Powiatu

Radni na Sesji w dniu 26 stycznia podjęli uchwały o odwołaniu pani Edyty Fedorowicz z funkcji Skarbnika Powiatu i powołaniu na jej miejsce pani Moniki Gąsiorowskiej. Dotychczasowa Skarbnik sprawowała swą funkcję zarządcy powiatowych finansów od 17 lat. W październiku podjęła decyzję o odejściu składając wypowiedzenie umowy o pracę. Zarząd Powiatu postanowił w tej sytuacji zaproponować objęcie funkcji Skarbnika  pani Monice Gąsiorowskiej, głównemu specjaliście w Wydziale Finansowym, która wielokrotnie zastępowała  podczas nieobecności panią Skarbnik.

29 stycznia był ostatnim dniem pracy w Starostwie pani Edyty, wtedy też Zarząd Powiatu, Przewodniczący Rady Powiatu i załoga Starostwa podziękowała za dotychczasową wieloletnią współpracę. O dziś, 1 lutego, fotel Skarbnika Powiatu Żyrardowskiego zajęła pani Monika Gąsiorowska.

 • Podziękowanie Skarbnik Powiatu
 • Podziękowanie Skarbnik Powiatu

Aktualne zasady funkcjonowania Starostwa Powiatowego w Żyrardowie

W trosce o bezpieczeństwo, a także zdrowie i życie mieszkańców naszego powiatu oraz pracowników urzędu, z uwagi na stan epidemii, przypominamy, że od wtorku 20 października br. załatwianie wszelkich spraw w Starostwie Powiatowym w Żyrardowie odbywa się  wyłącznie po dokonaniu wcześniejszej rezerwacji wizyty telefonicznie bądź w sprawach z zakresu działania Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg Publicznych również za pośrednictwem strony internetowej http://www.biletomat.powiat-zyrardowski.pl Biletomat umożliwia zajęcie kolejki po przyjściu do urzędu i pobraniu biletu.

Pod ww. adresem strony internetowej można również sprawdzić aktualny stan kolejki.

W celu internetowego zarezerwowania wizyty w urzędzie, należy:

 • Wejść na stronę: http://biletomat.powiat-zyrardowski.pl
 • Wybrać grupę spraw (np. rejestracja pojazdów).
 • Wybrać termin i podać dane (datę, godzinę, e-mail).
 • Wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych
 • Zalogować się do swojej poczty email i znaleźć tytuł „Potwierdź rejestrację w kolejce”. Następnie kliknąć w link potwierdzający zgłoszenie.
 • Zostanie wygenerowany KOD, który należy zapamiętać.
 • Przyjść do Starostwa najpóźniej 15 minut przed umówioną wizytą.
 • W biletomacie kliknąć przycisk „Wpisz kod rejestracji” i wpisać zapamiętany KOD.
 • Odebrać swój bilet i czekać na wezwanie automatycznego mówcy do konkretnego stanowiska.

Sprawy dotyczące zgłoszenia zbycia i nabycia pojazdów zarejestrowanych na terytorium RP można załatwiać również za pośrednictwem poczty elektronicznej: rejestracja@powiat-zyrardowski.pl lub pozostawić dokumenty w zaklejonej kopercie w skrzynce stojącej przy wejściu do urzędu.

Istnieje również możliwość załatwienia sprawy za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej Systemu Pojazd i Kierowca pod adresem https://www.esp.pwpw.pl/.

Dokumenty i wnioski można składać:

elektronicznie na adres e-mail:  starostwo@powiat- zyrardowski.plstarosta@powiat-zyrardowski.pl;

lub na platformę ePUAP esp:/2im948Ipd3/skrytka,

lub za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1041)

lub umieścić w skrzynce znajdującej się na parterze przy wejściu do siedziby Starostwa.

Kontakt telefoniczny w celu umówienia wizyty

 46 855 37 17, 46 855 35 99, 46 855 22 19

Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg Publicznych:

 • rejestracja pojazdów - nr we w. 57,
 • odbiór dowodów rejestracyjnych - nr wew. 53,
 • prawa jazdy nr wew. 25,
 • transport - nr wew. 40,
 • organizacja ruchu - nr wew. 62;

Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami - nr wew. 67, 38, 48, 58;

Wydział Rozwoju i Budownictwa - nr wew. 27, 42, 45, 54;

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa - nr wew. 34 lub 29;

Stanowisko ds. Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obywatelskich nr wew. 31

Pracownicy Starostwa Powiatowego będą wpuszczać do budynku Starostwa tylko umówione osoby.

Wchodząc do Starostwa zaleca się zbadać temperaturę. Należy zasłonić usta i nos oraz zdezynfekować ręce i zachować odległość 1,5 m. W jednym pomieszczeniu nie może przebywać więcej niż 1 osoba na jedno stanowisko obsługi, z wyłączeniem osób realizujących zadania w zakresie obsługi interesantów.

Na umówioną wizytę należy zgłosić się punktualnie, w przeciwnym wypadku wizyta przepada i wówczas trzeba umówić się na kolejny termin.

Szczegółowe informacje dotyczące wniosków oraz wymaganych dokumentów, wysokości opłat i numerów rachunków bankowych są podane na stronie internetowej www.bip.powiat- zyrardowski.pl w zakładce „Wydziały”. Należy wybrać właściwy Wydział i dalej zakładkę - „Karty usług i wnioski” lub wnioski i formularze.

Zaleca się aby płatności za czynności dokonywane w Starostwie były realizowane kartą płatnicza.

Natomiast system rezerwacji internetowej pozwala na zapisanie się na konkretny dzień i godzinę.

Rzecznik Konsumentów pod nowym adresem

Informujemy, że od dnia 1 lutego 2021 r. Powiatowy Rzecznik Konsumentów przyjmuje interesantów w pawilonie N (pok. 18) na terenie Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie przy ul. Limanowskiego 30, bądź pod nr telefonu 46 854 32 16  lub e-maila: rzecznik.konsumentow@powiat-zyrardowski.pl,

Dni i godziny przyjąć nie ulegają zmianie:

Wtorek w godz. 8.00 - 16.00

Środa w godz. 9.00 - 17.00

 

Uwaga na dziki

W ostatnim czasie w obrębie skupisk ludzkich pojawia się coraz więcej dzików. Są to zwierzęta, które szczególnie chętnie opuszczają leśne zacisze. Niestety, zbliżając się do terenów zurbanizowanych mogą powodować zagrożenie bezpieczeństwa ludzi i mienia poprzez:

– powodowanie kolizji i wypadków drogowych;

– dewastowanie zieleni miejskiej i prywatnych ogródków;

– straszenie i atakowanie ludzi oraz zwierząt domowych.

Ponieważ co raz częściej budujemy osiedla na terenach, gdzie do niedawna zwierzyna przebywała w naturalnym dla siebie środowisku, dzik stał się gatunkiem synantropijnym, czyli takim, który w sprzyjających dla siebie okolicznościach bytuje w terenie silnie przekształconym przez człowieka. Dzik z natury jest czujny, prowadzi bardzo skryty tryb życia , jednakże w niektórych przypadkach potrafi przełamać naturalny strach przed człowiekiem.

W miastach  przylegających do terenów polno – leśnych dziki pojawiają się na osiedlach w poszukiwaniu łatwego żeru, do czego przyczyniają się niestety sami mieszkańcy. Pamiętać należy, że dzik jest z natury płochliwy, ale jako duże i silne zwierzę może być niebezpieczny, a dość częste są przypadki atakowania ludzi przez te zwierzęta.

Co zatem należy robić, a czego unikać w przypadku kontaktu z dzikami? O odpowiedź poprosiliśmy Przewodniczący Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego w Skierniewicach łowczego Piotra Jędrala.

Przede wszystkim zachować bezpieczną odległość nie koncentrując na nas uwagi zwierząt – nie ,,łapać” kontaktu wzrokowego, spokojnie się oddalić. Jeśli dziki spokojnie żerują, zawiadomić o tym fakcie straż miejską lub policję (dzikie zwierzęta stanowią realne zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi) stąd powiadomienie tych służb jest jak najbardziej oczywiste.

W przypadku bezpośredniego ataku nie kłaść się na ziemi. Dzik będzie atakował, nawet jeżeli człowiek pozostanie w bezruchu. Jeśli człowiek znajdzie się w pozycji leżącej, chronić głowę, szyję, brzuch i podbrzusze. Wykorzystać należy wszelkie przeszkody podczas ataku dzika, na przykład wejść na samochód na dach, betonowy słup, drzewo, chować się za dużymi przedmiotami. W takim przypadku wszelkie próby odgonienia dzika przez inne osoby będą zasadne z punktu widzenia udzielania pomocy człowiekowi.

Prawo łowieckie, w przypadku nadmiernego zagęszczenia zwierzyny, pozwala nadleśniczemu działającemu z upoważnienia dyrektora regionalnej dyrekcji Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe wydać decyzję administracyjną, nakazującą dzierżawcy lub zarządcy obwodu łowieckiego wykonanie odłowu lub odstrzału redukcyjnego zwierzyny.

Pamiętać jednak należy, iż myśliwi zrzeszeni w Polskim Związku Łowieckim nie mogą wykonywać polowania w obrębie administracyjnym miasta. Bezpieczeństwo mieszkańców leży po stronie władz administracyjnych

 • Uwaga na dziki

Chrońmy zwierzęta przed wścieklizną

Wojewoda Mazowiecki na wniosek Mazowieckiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii wydał rozporządzenie w sprawie zwalczania wścieklizny na terenie powiatu otwockiego, mińskiego i miasta stołecznego Warszawy (dzielnice Wawer i Wesoła). Wścieklizna została potwierdzona u lisów w miejscowości Izabela, na terenie gminy Wiązowna oraz w miejscowości Kołbiel. Na terenie zagrożonym wścieklizną obowiązuje nakaz trzymania psów na smyczy lub na ogrodzonym terenie zamkniętym, a kotów w zamknięciu.

Wścieklizna jest  jedną z najdłużej znanych i najgroźniejszych chorób odzwierzęcych.  Wirus wścieklizny przenosi się głównie poprzez kontakt śliny zakażonego zwierzęcia z uszkodzoną skórą lub błoną śluzową (pogryzienie). Wścieklizna jest chorobą śmiertelną, która wg danych WHO rokrocznie powoduje zgon około 60 tysięcy osób, głównie w Azji i Afryce.

Do tej pory nie został odkryty lek na wściekliznę. Zabezpieczeniem przed zachorowaniem psa jest jego szczepienie. W Polsce obowiązkowemu ochronnemu szczepieniu przeciwko wściekliźnie, podlegają psy powyżej 3. miesiąca życia, a następnie nie rzadziej niż co 12 miesięcy od dnia ostatniego szczepienia. Wskazane są również szczepienia kotów.

Szczepienie chroni także przed ewentualną chorobą otaczających go ludzi. Brak szczepienia psa na wściekliznę jest równoznaczne z narażaniem nas i naszych pupili na śmiertelne niebezpieczeństwo.

Ochronne szczepienia psów przeciw wściekliźnie można wykonać w większości zakładów leczniczych dla zwierząt na terenie woj. mazowieckiego.

Apelujemy za Wojewódzkim Lekarzem Weterynarii - jeśli chcesz ochronić swego pupila przed dramatycznymi skutkami kontaktu z chorym zwierzęciem, wykonuj regularnie, każdego roku, profilaktyczne szczepienie przeciw wściekliźnie i ciesz się zdrowiem swego ulubieńca!

 • Zaszczep pupila, to tylko chwila

Medale 40-lecia Solidarności

„Solidarność to jedność serc, umysłów i rąk zakorzenionych w ideałach, które są zdolne przemieniać świat na lepsze”. Tą sentencją Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszko zwrócił się Starosta Żyrardowski Krzysztof Dziwisz dziękując za wieloletnią działalność publiczną na rzecz pracowniczego środowiska żyrardowskim działaczom związkowym odznaczonym medalem 40-lecia NSZZ Solidarność. Uroczystość wręczenia medali odbyła się w dniu 23 lutego w żyrardowskiej Resursie. Inicjatorem i organizatorem uroczystości był Region Mazowsze NSZZ Solidarność. Andrzej Kropiwnicki - Przewodniczący Regionu Mazowsze oraz jego zastępca Waldemar Dubiński, który pełni jednocześnie funkcję Przewodniczącego Kapituły - podziękowali w ten sposób trzynaściorgu działaczom związku zawodowego Solidarność w powiecie żyrardowskim, którzy od początku lat osiemdziesiątych tworzyli struktury organizacji i pracowali na rzecz obrony interesów pracowniczych.

Formuła spotkania wymuszona pandemicznymi rygorami ograniczyła listę zaproszonych gości. W jubileuszowej uroczystości, oprócz wyróżnionych, wzięli udział Poseł na Sejm RP, Minister Maciej Małecki, Starosta Powiatu Żyrardowskiego Krzysztof Dziwisz, Przewodniczący Rady Powiatu Żyrardowskiego Klaudiusz Stusiński, Prezydent Żyrardowa Lucjan Krzysztof Chrzanowski i Wiceprezydent Adam Lemiesz.

Medale 40-lecia otrzymali - Przewodniczący Rady Oddziału Żyrardowskiej Solidarności Bogdan Zieliński, jego zastępca Krystyna Lenarczyk, a także: Kazimierz Gajda, Danuta Heftman, Stanisław Gruszecki, Irena Burza, Tomasz Zubowicz, Maria Rubikowska, Tadeusz Pleban, Teresa Lefelt, Bogumił Sip, Hanna Nowak i Mieczysław Gabrylewicz.

Podziękowania do związkowców skierowali także Minister Maciej Małecki i Prezydent Żyrardowa Lucjan Krzysztof Chrzanowski.  

 • Medale 40-lecia Solidarności
 • Medale 40-lecia Solidarności
 • Medale 40-lecia Solidarności
 • Medale 40-lecia Solidarności
 • Medale 40-lecia Solidarności
 • Medale 40-lecia Solidarności
 • Medale 40-lecia Solidarności
 • Medale 40-lecia Solidarności
 • Medale 40-lecia Solidarności

Gwiazdka zawitała do Żyrardowa

Organizatorami XXIX Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego "Witaj Gwiazdko Złota" były instytucje: Młodzieżowy Dom Kultury nr 1 im. Artystów Rodu Kossaków w Tychach, Miejskie Centrum Kultury oraz Urząd Miasta Tychy. Celem konkursu jest kultywowanie polskich tradycji świątecznych i obrzędowych oraz utrwalanie ich w wybranej formie graficznej oraz wychowywanie w duchu szacunku dla wartości chrześcijańskich, narodowych i rodzinnych. Tegoroczna edycja odbyła się w czasie wyjątkowej próby oraz wielu wyzwań.

Komisja w składzie: Aneta Glaś – artysta grafik, ilustratorka, poetka; Justyna Langer-Milewska - nauczyciel zajęć plastycznych, Katarzyna Markiewicz-Jarocka - Kierownik Pracowni Sztuk Plastycznych Pałacu Młodzieży w Katowicach  oraz Maciej Gruchlik – dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury w Tychach spośród nadesłanych prac przyznała 20, nagród, 25 wyróżnień oraz 24 wyróżnienia w postaci kwalifikacji do wystawy. Wśród laureatów z całej Polski znaleźli się artyści z Młodzieżowego Domu Kultury w Żyrardowie.

Komisja nagrodziła: Maję Kulas (l.8) i Wiktorię Rutkowską ( l.11). Wyróżnienie zdobyła Gabriela Tuszyńska (l.10). Wyróżnienia w postaci kwalifikacji do wystawy otrzymały: Nikola Radomska (l.10) i Maja Białasik (l.8). Nagrodzona została również Bożena Liszewska, pod kierunkiem której powstały prace. Rokrocznie podsumowanie konkursu miało wyjątkową oprawę, a laureaci uczestniczyli we wspaniałym koncercie. W tym roku z powodu pandemii organizatorzy zrezygnowali z uroczystej Gali. Nagrody zostały przesłane za pośrednictwem Poczty Polskiej. Wystawa pokonkursowa jest dostępna w wersji on-line.

Wszystkim laureatom gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów.

 • Gwiazdka zawitała do Żyrardowa
 • Gwiazdka zawitała do Żyrardowa
 • Gwiazdka zawitała do Żyrardowa
 • Gwiazdka zawitała do Żyrardowa
 • Gwiazdka zawitała do Żyrardowa
 • Gwiazdka zawitała do Żyrardowa
 • Gwiazdka zawitała do Żyrardowa
 • Gwiazdka zawitała do Żyrardowa
 • Gwiazdka zawitała do Żyrardowa
 • Gwiazdka zawitała do Żyrardowa

Konkurs wiedzy o życiu i twórczości Pawła Hulki Laskowskiego

Zapraszamy uczniów szkół w powiecie żyrardowskim do udziału w konkursie wiedzy o życiu i twórczości Pawła Hulki – Laskowskiego. Konkurs zorganizowany będzie metodą zdalną przez Szkołę Podstawową im. Władysława Rdzanowskiego w Radziejowicach przy pomocy programu Kahoot.

Quiz przygotowany z użyciem aplikacji online Kahoot i komputerów szkolnych będzie oceniać wiedzę obejmującą życie i twórczość Pawła Hulki-Laskowskiego. Quiz będzie przeprowadzony w czasie rzeczywistym na platformie online Kahoot. Aby wziąć udział w konkursie należy do 12 marca 2021 r. przesłać na e-mail Szkoły Podstawowej w Radziejowicach: sekretariat@spradziejowice.pl zgłoszenie, które powinno zawierać nazwę szkoły oraz imiona i nazwiska uczestników.

Do quizu konkursowego na platformie Kahoot uczestnicy muszą mieć dostęp do dwóch urządzeń mobilnych np. laptopa, tabletu, telefonu z dostępem do Internetu:

- urządzenie np. laptop z dostępem do Internetu, gdzie uczestnicy będą na spotkaniu online na platformie Google Meet. Na tymże spotkaniu online Organizatorzy wyświetlą pytania konkursowe wraz z odpowiedziami tekstowymi. Tutaj uczestnicy będą tylko widzieć pytanie i 4 warianty odpowiedzi.

- urządzenie np. telefon, tablet lub drugi laptop również z dostępem do Internetu będzie służyło udzielaniu odpowiedzi. Możliwość udzielania odpowiedzi pojawi się po wejściu na stronę internetową kahoot.it  i wpisaniu kodu PIN quizu konkursowego, który zostanie podany na spotkaniu online.

Powyższe dwa warianty uczestnictwa w quizie w czasie rzeczywistym na platformie Kahoot można zrealizować na jednym urządzeniu np. laptopie: w jednej karcie przeglądarki mieć otwarte spotkanie online Google Meet, a w drugiej karcie przeglądarki stronę kahoot.it do udzielania odpowiedzi, jednak w quizie konkursowym nie będzie liczyła się tylko poprawność odpowiedzi, ale i czas ich udzielenia, kto pierwszy udzieli poprawnej odpowiedzi ten dostanie więcej punktów. Dlatego Organizatorzy rekomendują korzystanie z dwóch różnych urządzeń.

Więcej informacji w regulaminie konkursu i na stronie organizatora www.spradziejowice.pl

 • Konkurs wiedzy o życiu i twórczości Pawła Hulki Laskowskiego

Władze Powiatu uczciły pamięć Żołnierzy Wyklętych

1 marca 2021 r. Starosta Żyrardowski Krzysztof Dziwisz, Przewodniczący Rady Powiatu Klaudiusz Stusiński oraz członkowie Zarządu Powiatu Żyrardowskiego Stanisław Nalej oraz Krzysztof Rdest oddali hołd żołnierzom drugiej konspiracji, ofiarom totalitarnego reżimu – żołnierzom niezłomnym. Reprezentując władze Powiatu Żyrardowskiego delegacja złożyła kwiaty pod pomnikiem Armii Krajowej.

1 marca został ustanowiony przez Sejm RP w 2011 roku Narodowym Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Ma upamiętniać tych, którzy po II wojnie światowej przeciwstawili się narzuconej siłą władzy komunistycznej. Właśnie 1 marca 1951 roku w więzieniu mokotowskim wykonano wyrok śmierci na siedmiu członkach IV Zarządu Głównego Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”: Łukaszu Cieplińskim, Mieczysławie Kawalcu, Józefie Batorym, Adamie Lazarowiczu, Franciszku Błażeju, Karolu Chmielu i Józefie Rzepce. Byli ostatnimi ogólnopolskimi koordynatorami „Walki o Wolność i Niezawisłość Polski z nową sowiecką okupacją”.

 • Władze Powiatu uczciły pamięć Żołnierzy Wyklętych
 • Władze Powiatu uczciły pamięć Żołnierzy Wyklętych
 • Władze Powiatu uczciły pamięć Żołnierzy Wyklętych
 • Władze Powiatu uczciły pamięć Żołnierzy Wyklętych

Owocne spotkanie

1 marca Starosta Powiatu Krzysztof Dziwisz spotkał się z byłym Ministrem Zdrowia Posłem Łukaszem Szumowskim.

Tematem przewodnim spotkania były plany modernizacji żyrardowskiego szpitala. Poseł zapewnił władze Powiatu o swoim wsparciu dla tego przedsięwzięcia.

Dobra współpraca z Rządem RP ma już swoje efekty, w styczniu Powiat pozyskał prawie 4 mln złotych na termomodernizację budynków szpitala.  

Plany inwestycyjne niebawem przejdą do fazy realizacji.

 • Starosta Powiatu Krzysztof Dziwisz spotkał się z byłym...
 • Starosta Powiatu Krzysztof Dziwisz spotkał się z byłym...
 • Starosta Powiatu Krzysztof Dziwisz spotkał się z byłym...

Pożegnanie

Z głębokim żalem i smutkiem zawiadamiamy, że w dniu 4 marca 2021r.  zmarł w wieku 62 lat Franciszek Stawicki. Pan Franciszek przez dwadzieścia jeden lat pracował w Starostwie Powiatowym w Żyrardowie, od trzech lat był Dyrektorem Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.
Dał się w tym czasie poznać jako wspaniały człowiek, niezwykle sumienny pracownik i życzliwy kolega.

Łączymy się w bólu z pogrążoną w żałobie rodziną, składając najszczersze kondolencje i wyrazy głębokiego współczucia.

 

Starosta Powiatu Żyrardowskiego wraz z Zarządem Powiatu Żyrardowskiego

Przewodniczący Rady Powiatu Żyrardowskiego wraz z radnymi Powiatu Żyrardowskiego

Pracownicy Starostwa Powiatowego w Żyrardowie

 • Pożegnanie

Życzenia dla Pań

Wszystkim Paniom w dniu Ich Święta składamy najserdeczniejsze życzenia, zdrowia, radości i pogody ducha, realizacji wszelkich planów i zamierzeń, a każdy nowy dzień niech przynosi Wam wiarę, nadzieję i miłość.

Starosta Powiatu Krzysztof Dziwisz wraz z  Zarządem Powiatu Żyrardowskiego,

Przewodniczący Rady Klaudiusz Stusiński wraz z radnymi Powiatu Żyrardowskiego

 • Życzenia dla Pań

Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego poświęconego Żołnierzom Wyklętym

W Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie odbyło się w dniu 5 marca rozstrzygnięcie konkursu plastyczno-historycznego, organizowanego przez Muzeum pod patronatem Starosty Powiatu Żyrardowskiego Krzysztofa Dziwisza, a dotyczącego tematyki związanej z "Żołnierzami Wyklętymi".

Zwycięzcom i osobom wyróżnionym nagrody w imieniu Starosty wręczył Członek Zarządu Powiatu Żyrardowskiego Stanisław Nalej.

Komisja konkursowa w składzie: Anna Smolarek (Dyrektor Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Powiatu Żyrardowskiego), Stanisław Nalej (Członek Zarządu Powiatu Żyrardowskiego) oraz pracownicy Muzeum: Elżbieta Sowińska (Dział Etnografii), Justyna Żak (Dział Ikonografii) i Mateusz Waśkowski (Dział Historii), wyłoniła w trzech kategoriach wiekowych zwycięzców konkursu i osoby wyróżnione:

W I kategorii wiekowej (10-12 lat) zwyciężyli:

 1. Oliwia Kusio, opiekun Ewa Wysocka (SP nr 2 w Żyrardowie)
 2. Wiktoria Rutkowska, opiekun Monika Chmielewska (SP nr 4 w Żyrardowie)
 3. Łukasz Matusik, opiekunowie: Agnieszka Dąbrowska, Tomasz Skop (SP w Miedniewicach)
 4. Filip Piejak, opiekun Liliana Wiśniewska (Zespół szkolno-przedszkolny w Bartnikach)

wyróżnienia:

- Piotr Sankowski, opiekun Wioletta Pokora (SP w Michałowie)

- Michał Mińkowski, opiekun Liliana Wiśniewska (Zespół szkolno-przedszkolny w Bartnikach)

- Zuzanna Woźniak, opiekun Marta Kowalska (SP w Piekarach)

- Daria Małecka, opiekun Ewa Wysocka (SP nr 2 w Żyrardowie)

W II kategorii wiekowej (13-15 lat) zwyciężyli:

 1. Oliwia Jarosz, opiekunowie: Agnieszka Dąbrowska, Tomasz Skop (SP w Miedniewicach)
 2. Oliwia Tomaszewska, opiekun Dorota Misiak (SP nr 6 w Żyrardowie)
 3. Sandra Krawczyk, opiekun Dorota Misiak (SP nr 6 w Żyrardowie)

wyróżnienia:

- Magdalena Chała, opiekun Elżbieta Lipska (SP nr 3 w Żyrardowie)

- Patrycja Wilamowska, opiekun Dorota Misiak (SP nr 6 w Żyrardowie)

- Oliwia Mówińska, opiekun Elżbieta Lipska (SP nr 3 w Żyrardowie)

- Karolina Tomesz, opiekun Wioletta Pokora (SP w Michałowie)

W III kategorii wiekowej (16-19 lat) zwyciężyli:

 1. Julia Skorzycka, opiekun Wioletta Pokora (Zespół Szkół w Mszczonowie) + nagroda Starosty
 2. Wiktoria Choła, opiekun Wioletta Pokora (Zespół Szkół w Mszczonowie)
 3. Wiktoria Maria Wojnarowska, opiekun Wioletta Pokora (Zespół Szkół w Mszczonowie)

wyróżnienia:

- Aleksandra Rutkowska, opiekun Wioletta Pokora (Zespół Szkół w Mszczonowie)

- Aneta Reda, opiekun Wioletta Pokora (Zespół Szkół w Mszczonowie)

- Kacper Samborski, opiekun Agnieszka Rdest (Zespół Szkół nr 3 w Wiskitkach)

- Natalia Więckowska, opiekun Anna Więckowska (Zespół Szkół nr 3 w Wiskitkach)

wyróżnienie Dyrektora Muzeum Mazowsza Zachodniego:

- Maja Sielska, opiekun Renata Okońska (Zespół Szkół nr 3 w Wiskitkach)

 • Rozstrzygnięcie konkursu poświęconego Żołnierzom wyklętym
 • Rozstrzygnięcie konkursu poświęconego Żołnierzom wyklętym
 • Rozstrzygnięcie konkursu poświęconego Żołnierzom wyklętym
 • Rozstrzygnięcie konkursu poświęconego Żołnierzom wyklętym
 • Rozstrzygnięcie konkursu poświęconego Żołnierzom wyklętym
 • Rozstrzygnięcie konkursu poświęconego Żołnierzom wyklętym
 • Rozstrzygnięcie konkursu poświęconego Żołnierzom wyklętym
 • Rozstrzygnięcie konkursu poświęconego Żołnierzom wyklętym
 • Rozstrzygnięcie konkursu poświęconego Żołnierzom wyklętym
 • Rozstrzygnięcie konkursu poświęconego Żołnierzom wyklętym
 • Rozstrzygnięcie konkursu poświęconego Żołnierzom wyklętym
 • Rozstrzygnięcie konkursu poświęconego Żołnierzom wyklętym

Konkurs dla Kół Gospodyń Wiejskich o Nagrodę Małżonki Prezydenta RP

„Koła Gospodyń Wiejskich to absolutnie polski fenomen. To bardzo ważne, żeby idąc z duchem czasu, kultywować lokalną tożsamość i pielęgnować tradycje. Bardzo za to dziękuję.”

Te słowa wyrażone przez Małżonkę Prezydenta RP Agatę Kornhauser-Duda, są niejako myślą przewodnią Konkursu dla Kół Gospodyń Wiejskich o Nagrodę Małżonki Prezydenta RP organizowanego przez Kancelarię Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Konkurs zainicjowany przez Małżonkę Prezydenta RP – Agatę Kornhauser-Dudę, został objęty Jej Honorowym Patronatem. Nadrzędnym celem Konkursu jest ukazanie wielopłaszczyznowej działalności Kół Gospodyń Wiejskich w obszarach: społecznym, kulturalnym oraz edukacyjnym.

Konkurs ma także na celu prezentację i promocję aktywności KGW w zakresie:

 • działań prospołecznych, które spajają i aktywizują lokalne społeczności oraz wpływają na rozwój przedsiębiorczości kobiet,
 • kultywowania, popularyzowania i utrwalania najbardziej wartościowych kulturowych tradycji regionalnych, m.in. folkloru, tradycji kulinarnych oraz działalności rękodzielniczej oraz
 • przekazywania zainteresowania twórczością ludową kolejnym pokoleniom oraz wychowania młodzieży w duchu poszanowania tradycyjnych wartości.

Uczestnikami Konkursu mogą̨ zostać Koła Gospodyń́ Wiejskich, o których mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń́ wiejskich oraz zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Kół Gospodyń Wiejskich (KRKGW), prowadzonym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Konkurs składa się z dwóch etapów – wojewódzkiego i ogólnopolskiego. W ramach Konkursu wyłonione zostaną najlepsze w Polsce Koła Gospodyń Wiejskich, których działalność przyczynia się do budowania lokalnych więzi wspólnotowych oraz rozwoju tożsamości regionalnej. Ogłoszenie zwycięzców Konkursu oraz wręczenie nagród nastąpi podczas Dożynek Prezydenckich w Pałacu Prezydenckim w Warszawie.

Szczegółowe informacje dotyczące warunków uczestnictwa w Konkursie oraz zasad przeprowadzenia Konkursu, znajdują się w Regulaminie Konkursu. Zachęcamy Koła Gospodyń Wiejskich z powiatu żyrardowskiego do udziału w konkursie.

Więcej informacji na stronie https://www.prezydent.pl/pierwsza-dama/konkurskgw/

 • Konkurs dla KGW

Dobra współpraca.

15 marca podpisano umowę pomiędzy Powiatem Żyrardowskim i Gminą Puszcza Mariańska.

 Gmina przekaże wkład własny w wysokości 1,4 mln zł na rozbudowę drogi w miejscowości Korabiewice. Zarząd Powiatu wcześniej pozyskał kwotę 2,9 mln zł z Funduszu Dróg Samorządowych i zabezpieczył pełne finansowanie inwestycji.

Bardzo dobra współpraca miedzy Gminą Puszcza Mariańska a władzami Powiatu pozwoli na wspólne zrealizowanie tak długo wyczekiwanej inwestycji, która opiewa na kwotę 4.3 mln zł.

Umowę pomiędzy samorządami o udzieleniu dotacji podpisali - w imieniu Powiatu - Starosta Krzysztof Dziwisz, Wicestarosta Krzysztof Maciejczyk i Skarbnik Monika Gąsiorowska, a w imieniu Gminy - Wójt Michał Staniak i Skarbnik Elżbieta Ździebłowska.

 • Dobra współpraca
 • Dobra współpraca
 • Dobra współpraca

Od soboty, 20 marca cała Polska została objęta rozszerzonymi zasadami bezpieczeństwa.

Sytuacja epidemiczna w Polsce pogarsza się. Brytyjska mutacja koronawirusa powoduje, że liczba nowych zachorowań oraz osób hospitalizowanych znacząco rośnie. Dlatego, w trosce o zdrowie i życie obywateli Rząd RP podjął decyzję o wprowadzeniu rozszerzonych zasad bezpieczeństwa w całej Polsce. Dodatkowo rekomendowana jest praca zdalna wszędzie tam, gdzie jest to możliwe. Zasady wprowadzone zostały od soboty, 20 marca. Obowiązywać będą do 9 kwietnia, czyli obejmą także okres Świąt Wielkanocnych.

Od 20 marca do 9 kwietnia w całej Polsce będą obowiązywały następujące ograniczenia. Swoją działalność muszą zawiesić:

 • hotele (wyjątkiem są m.in. hotele robotnicze, a także noclegi świadczone w ramach podróży służbowych – dokładny katalog wyjątków wraz z wymaganym potwierdzeniem odbywania podróży służbowej znajduje się w rozporządzeniu);
 • galerie handlowe – z wyjątkiem m.in.: sklepów spożywczych, aptek i drogerii, salonów prasowych, księgarni, sklepów zoologicznych i z artykułami budowlanymi. W galeriach handlowych nadal będą mogły działać m.in. usługi fryzjerskie, optyczne, bankowe, pralnie;
 • teatry, muzea, galerie sztuki (możliwa jest jednak organizacja prób i ćwiczeń, a także wydarzeń online);
 • kina (zakaz projekcji filmów dotyczy również domów i ośrodków kultury);
 • baseny (wyjątkiem są baseny w podmiotach wykonujących działalność leczniczą i dla członków kadry narodowej);
 • sauny, solaria, łaźnie tureckie, salony odchudzające, kasyna;
 • stoki narciarskie;
 • kluby fitness i siłownie;
 • obiekty sportowe (mogą działać wyłącznie na potrzeby sportu zawodowego i bez udziału publiczności).

Ważne! Ze względów bezpieczeństwa, wszyscy uczniowie w Polsce – w tym także w klasach 1-3 – będą uczyć się zdalnie. W całym kraju zalecamy także pracę on-line – wszędzie tam, gdzie jest to możliwe.

W Święta Wielkanocne, po pierwsze bezpieczeństwo

Trudna sytuacja związana z COVID-19 wymaga ograniczenia naszej aktywności społecznej – niestety także podczas Świąt Wielkanocnych. Jeśli chcemy wrócić do czasów sprzed pandemii, musimy być odpowiedzialni. Powinniśmy więc rozważyć, czy w okresie świąt nie ograniczyć naszych kontaktów wyłącznie do grona najbliższej rodziny, a ewentualne spotkania przełożyć na inny, bardziej bezpieczny czas. Wiele zależy od nas samych. Dbajmy o siebie i swoją rodzinę.

Pamiętajmy o zachowaniu dystansu, dezynfekcji rąk, noszeniu maseczki i częstym wietrzeniu pomieszczeń. Posiadacze telefonów komórkowych mogą zainstalować aplikację STOP COVID ProtegoSafe, która powiadomi o możliwym kontakcie z osobą zarażoną.

Więcej informacji na stronie  https://www.gov.pl/web/koronawirus

 • Koronawirus

Dzieci utrwaliły plastycznie wielkanocne tradycje

Młodzieżowy Dom Kultury w Żyrardowie zorganizował Powiatowy Konkurs Plastycznyp.t „Tradycje Wielkanocne”. Na konkurs zgłoszono 135 prac z 13 placówek oświatowo -wychowawczych z terenu powiatu żyrardowskiego. Prace oceniano w trzech kategoriach wiekowych – klasy I, II i III.

Komisja konkursowa w składzie: Anna Smolarek – Dyrektor Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Starostwa Powiatowego w Żyrardowie, Agnieszka Kaźmierczak – nauczyciel Mł. D. K w Żyrardowie, Zbigniew Kołaczek – artysta plastyk i Bożena Liszewska – dyrektor Mł. D. K. w Żyrardowie, plastyk, po przeglądzie nadesłanych prac postanowiła nagrodzić i wyróżnić następujących autorów:

Klasy I :

Nagrody:

1.Zofia Daszek , lat 7 kl. I - Szkoła Podstawowa w Guzowie, n. Ewa Kozińska

2.Magdalena Marko, lat 7 kl.I – Szkoła Podstawowa Nr 2 w Żyrardowie, n. Barbara Szczerbińska

3.Maja Kozak, lat 8 kl.I - Szkoła Podstawowa Nr 2 w Żyrardowie, n. Barbara Szczerbińska

4.Błażej Kuran, lat 7 kl.I - Szkoła Podstawowa Nr 2 w Żyrardowie , n. Barbara Szczerbińska

5.Krystian Piątkowski, lat 7 kl.I - Szkoła Podstawowa w Michałowie, n. Irena Żyniewicz

 1. Maciej Badowski, lat 7 kl I – Szkoła Podstawowa w Korabiewicach, n. Dorota Pietras

Wyróżnienia:

1.Wiktor Olbryś, lat 7 kl.I – Szkoła Podstawowa Nr 2 w Żyrardowie, n. Barbara Szczerbińska

2.Olivier Koszewski, lat 7 kl.I - Szkoła Podstawowa Nr 3 Żyrardów, n. Małgorzata Kruk

3.Teresa Kasperczyk, lat 7 kl.I - Szkoła Podstawowa Nr 3 Żyrardów n. Małgorzata Kruk

4.Julia Borowiec, lat 7 kl.I - Szkoła Podstawowa w Puszczy Mariańskiej, n. Małgorzata Olak.

Klasy II :

Nagrody:

1.Kuba Wilk, lat 8, kl.II - Szkoła Podstawowa Nr 7 Żyrardów, n. Elżbieta Koźbiał

2.Zofia Serwa,lat 9, kl.II – Szkoła Podstawowa Nr 6 Żyrardów, n. Małgorzata Dymecka

3.Wiktoria Nowakowska, lat 8 kl.II - Szkoła Podstawowa Nr 7 Żyrardów n. Elżbieta Koźbiał

4.Antoni Ptaszek, lat 8 kl.II - Szkoła Podstawowa Nr 7 Żyrardów, n. Elżbieta Koźbiał

5.Marcel Gajek, lat 8 kl.II - Szkoła Podstawowa Nr 7 Żyrardów, n. Elżbieta Koźbiał

6.Alicja Meszka, lat 8 kl.II - Szkoła Podstawowa Nr 6 w Żyrardowie, n. Ewa Chojecka

7.Antonina Prokopiuk, lat 9 kl. II - Szkoła Podstawowa Nr 6 w Żyrardowie, n. Małgorzata Dymecka

8.Julia Polewany, lat 8 kl.II - Szkoła Podstawowa Nr 2 w Żyrardowie, n. Anna Wysocka, Ewa Wysocka

Wyróżnienia:

1.Zofia Rutkowska, lat 8 kl.II - Szkoła Podstawowa Nr 6 w Żyrardowie, n. Ewa Chojecka

2.Sesil Gadelia, lat 9 kl. II - Szkoła Podstawowa Nr 7 Żyrardów, n. Elżbieta Koźbiał

3.Nikola Śliwińska, lat 9 kl.II - Szkoła Podstawowa Nr 7 Żyrardów n. Elżbieta Koźbiał

 1. Adam Błoński, lat 8, kl.II – Zespół Szkolno – Przedszkolny w Bartnikach, n. Ewa Zawalidroga.

Klasy III :

Nagrody:

1.Marta Wysocka, lat 9 kl.III - Szkoła Podstawowa Nr 6 w Żyrardowie, n. Ewa Szklarska

2.Sonia Bartosiewicz, lat 9 kl.III - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Żyrardowie, n. Beata Osuchowska

3.Amelia Maciejczyk, lat 9 kl.III - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Żyrardowie, n. Beata Osuchowska

Wyróżnienia:

1.Weronika Wasilewska, lat 9 kl.III - Szkoła Podstawowa Nr 6 w Żyrardowie .n. Ewa Szklarska

2.Alan Puchała, lat 9 kl.III - Szkoła Podstawowa w Puszczy Mariańskiej

3. Maja Owczarek, lat 10, kl. III-Szkoła Podstawowa Nr 6 w Żyrardowie .n. Ewa Szklarska.

Nagrody sponsora:

 1. Oliwia Polewany, lat 8 kl.II - Szkoła Podstawowa Nr 2 w Żyrardowie, n. Anna Wysocka ,Ewa Wysocka
 2. Klaudia Puchała, lat 8 kl.II - Szkoła Podstawowa Nr 2 w Żyrardowie, n. Anna Wysocka ,Ewa Wysocka.

W związku z zaostrzonym rygorem sanitarnym organizator informuje, że zaplanowane podsumowanie konkursu nie odbędzie się, a nagrody będzie można odebrać w Młodzieżowym Domu Kultury w Żyrardowie, ul. Moniuszki 15, w dniach od 6 do 17 kwietnia 2021r.

Komisja gratuluje laureatom konkursu i ich opiekunom wysokiego poziomu prac, jednocześnie składa podziękowania za ciekawe doznania artystyczne.

 • Tradycje wielkanocne
 • Tradycje wielkanocne
 • Tradycje wielkanocne
 • Tradycje wielkanocne
 • Tradycje wielkanocne
 • Tradycje wielkanocne
 • Tradycje wielkanocne
 • Tradycje wielkanocne
 • Tradycje wielkanocne
 • Tradycje wielkanocne
 • Tradycje wielkanocne
 • Tradycje wielkanocne
 • Tradycje wielkanocne
 • Tradycje wielkanocne
 • Tradycje wielkanocne
 • Tradycje wielkanocne
 • Tradycje wielkanocne
 • Tradycje wielkanocne
 • Tradycje wielkanocne
 • Tradycje wielkanocne

Komunikat GIOŚ o przekroczeniu PM10

Główny Inspektor Ochrony Środowiska informuje o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 26.03.2021 r. w godzinach 7.00 do godz. 24.00. Prognozowane przekroczenie obejmuje obszar miast: Radom i Warszawa – dzielnica Śródmieście oraz powiatów: żyrardowskiego, grodziskiego i otwockiego.

Osoby cierpiące z powodu chorób serca mogą odczuwać pogorszenie samopoczucia np. uczucie bólu w klatce piersiowej, brak tchu, znużenie. Osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego mogą odczuwać przejściowe nasilenie dolegliwości, w tym kaszel, dyskomfort w klatce piersiowej, nasilenie się objawów ataków astmy. Podobne objawy mogą wystąpić również u osób zdrowych. W okresach wysokich stężeń pyłu zawieszonego w powietrzu zwiększa się ryzyko infekcji dróg oddechowych.

GIOŚ zaleca ograniczenie intensywnego wysiłku fizycznego na zewnątrz gdy odczuwamy pieczenie w oczach, kaszel lub ból gardła, ograniczenie wietrzenia pomieszczeń i unikanie działań zwiększających zanieczyszczenie powietrza, np. palenia w kominkach.

Więcej informacji w załączonym komunikacie.

 • 1978.01

Festiwal Miniatur Teatralnych 2021

Młodzieżowy Dom Kultury w Żyrardowie  zorganizował Festiwal Miniatur Teatralnych 2021 „Teatr jednego aktora”. Prezentacje oceniała Komisja w składzie: Bożena Liszewska – Dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury w Żyrardowie, Agnieszka Kaźmierczak – nauczyciel Młodzieżowego Domu Kultury w Żyrardowie i Hanna Fibich – instruktor teatralny.

Oceniający po obejrzeniu nadesłanych nagrań postanowili nagrodzić i wyróżnić następujące  osoby:

Nagrody:

Oliwia Hadryś - Szkoła Podstawowa w Puszczy Mariańskiej

Amelia Maciejczyk - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Żyrardowie

Wyróżnienia:

Adela Maciejczyk – Szkoła Podstawowa Nr 1 w Żyrardowie

Maria Dura - Szkoła Podstawowa w Puszczy Mariańskiej.

Gratulujemy laureatom.

Organizatorzy informują, że w związku z zaostrzonym rygorem sanitarnym zaplanowane podsumowanie konkursu nie odbędzie się. Nagrody ufundowane przez Starostę Powiatu Żyrardowskiego i Prezydenta Miasta Żyrardowa można odebrać w Młodzieżowym Domu Kultury w Żyrardowie, ul. Moniuszki 15 w dniach od 6 kwietnia 2021r. do 17 kwietnia 2021r. w godz. 9:00-16:00.

 • Festiwal Miniatur Teatralnych 2021
 • Festiwal Miniatur Teatralnych 2021
 • Festiwal Miniatur Teatralnych 2021
 • Festiwal Miniatur Teatralnych 2021

Informacja o pracy Urzędu Starostwa

Informujemy, że  w  dniu 2 kwietnia 2021 roku (Wielki Piątek)

Urząd Starostwa Powiatowego w Żyrardowie będzie czynny do godziny 13.00.

Kasa w tym dniu będzie czynna do godziny 12.00

Wysoce zjadliwa grypa ptaków (HPAI) na Mazowszu – apel Wojewody

W związku z wystąpieniem kilku ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie Polski, w tym o potwierdzonych w ostatnich dniach ogniskach w gospodarstwach w powiecie żuromińskim, przekazujemy apel Wojewody Mazowieckiego Konstantego Radziwiłła o podjęcie działań mających na celu ograniczyć do minimum możliwość rozprzestrzeniania się grypy ptaków.

Przypominamy hodowcom, właścicielom drobiu oraz osobom pracującym na fermach drobiu o konieczności przestrzegania zasad bioasekuracji.

Zgodnie z zasadami bioasekuracji, określonymi w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017 roku -

Hodowcy powinni:

- unikać miejsc bytowania dzikiego ptactwa,

- myć ręce po każdorazowym zetknięciu z ptactwem,  zarówno dzikim, jak i drobiem utrzymywanym w stadach przydomowych,

- myć dokładnie, z użyciem detergentu wszystkie przedmioty, które miały kontakt z surowym mięsem drobiowym,

- przy obsłudze drobiu w gospodarstwie zakładać odzież i obuwie przeznaczone wyłącznie do obsługi drobiu i zmieniać ją po wyjściu z kurnika,

- stosować maty dezynfekcyjne przy wejściach do budynków, w których utrzymywany jest drób,

- zabezpieczyć paszę przed dostępem zwierząt dzikich.

Hodowcy nie powinni:

- dotykać, bez odpowiedniego zabezpieczenia, martwego dzikiego ptactwa lub ptaków sprawiających wrażenie chorych,

- karmić drobiu na zewnątrz budynków, w których drób jest przetrzymywany,

- poić drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorników, do których dostęp mają dzikie ptaki.

Każde podejrzenie wystąpienia choroby zakaźnej u drobiu należy zgłaszać do odpowiednich osób i instytucji (lekarz weterynarii prywatnej praktyki, powiatowy lekarz weterynarii, wójt/burmistrz/prezydent miasta).

Wirus A/H5N8/ nie zagraża zdrowiu ludzi. Zgodnie z wynikami badań Państwowego Instytutu Weterynaryjnego – Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach wirus A/H5N8/ jest wysoce zjadliwy dla drobiu, ale niepatogenny dla ludzi.

 • Ptasia grypa

Życzenia dla Pracowników Służby Zdrowia

 • Życzenia dla Pracowników Służby Zdrowia

Do 18 kwietnia w całej Polsce zostają przedłużone rozszerzone zasady bezpieczeństwa.

Mimo zmniejszającej się liczby zakażeń koronawirusem w szpitalach sytuacja wciąż jest bardzo trudna. Każdego dnia przybywają pacjenci wymagający hospitalizacji. Obecnie, w szpitalach zajętych jest 78% łóżek covidowych i wykorzystywanych jest 79% respiratorów. Dlatego, w trosce o zdrowie i życie obywateli Rząd RP podjął decyzję o przedłużeniu do 18 kwietnia zaostrzonych zasad bezpieczeństwa.

Do 18 kwietnia w całej Polsce będą obowiązywały następujące ograniczenia.

Wielkopowierzchniowe sklepy meblowe i budowlane o powierzchni powyżej 2 000 m2 pozostaną zamknięte.

Centra i galerie handlowe – tak jak obecnie – pozostają zamknięte, z wyjątkiem m.in.: sklepów spożywczych, aptek i drogerii, salonów prasowych, księgarni.

W placówkach handlowych na targu lub poczcie obowiązują limity osób: 1 osoba na 15 m2 – w sklepach do 100 m2 i 1 osoba na 20 m2  – w sklepach powyżej 100 m2.

Salony fryzjerskie i kosmetyczne – pozostają zamknięte.

Żłobki i przedszkola – nadal są nieczynne. Wyjątkiem jest sprawowanie opieki nad dziećmi pracowników medycznych i służb porządkowych (m.in. żołnierzy, funkcjonariuszy policji i straży pożarnej).

Działalność obiektów sportowych jest ograniczona wyłącznie do sportu zawodowego. Wszelkie wydarzenia mogą się odbywać bez udziału publiczności. Zamknięte pozostają m.in. siłownie, kluby fitness, stoki narciarskie, baseny, sauny i solaria.

Uczniowie wszystkich klas szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych, słuchacze placówek kształcenia ustawicznego oraz centrów kształcenia zawodowego uczą się zdalnie.

Hotele i obiekty noclegowe pozostają zamknięte (z wyjątkiem m.in. hoteli robotniczych, a także np. dla medyków, kierowców wykonujących transport drogowy czy żołnierzy).

Wciąż zamknięte są teatry, kina, muzea i galerie sztuki.

W miejscach kultu religijnego obowiązuje limit osób – na 1 osobę musi przypadać 20 m2. Bez zmian pozostaje obowiązek zakrywania ust i nosa oraz zachowywanie 1,5 m odległości od innych osób.

Pamiętajmy o zachowaniu dystansu, dezynfekcji rąk, noszeniu maseczki i częstym wietrzeniu pomieszczeń. Posiadacze telefonów komórkowych mogą zainstalować aplikację STOP COVID ProtegoSafe, która powiadomi o możliwym kontakcie z osobą zarażoną.

Więcej informacji na stronie  https://www.gov.pl/web/koronawirus

 • Koronawirus

Święto Chrztu Polski

Dzień 14 kwietnia 966 roku to jedna z ważniejszych dat w historii naszego kraju. Uważa się, że tego dnia książę Polan Mieszko I przyjął chrzest, który rozpoczął proces chrystianizacji ziem polskich. Wydarzenie to włączyło rodzące się Państwo Polskie w krąg polityczno-kulturowy Europy łacińskiej. Ustawą z dnia 22 lutego 2019 r. Sejm RP uchwalił ustawę o ustanowieniu Święta Chrztu Polski. To państwowe święto obchodzone jest 14 kwietnia. Historycy wskazują, że jest to data narodzin Państwa Polskiego. W myśl przyjętej ustawy ma to być dzień narodowej refleksji nad dziedzictwem naszych ojców i nad odpowiedzialnością za naszą ojczyznę. Za jej przyszłość i pomyślność. Święto powinno służyć inspiracji do podejmowania działań na rzecz dobra wspólnego. Gorąco zachęcamy Państwa do podkreślenia ważności tego święta.

 • Święto Chrztu Polski
 • Konkurs Warszawska Syrenka
 • Konkurs Warszawska Syrenka
 • Konkurs Warszawska Syrenka
 • Konkurs Warszawska Syrenka
 • Konkurs Warszawska Syrenka
 • Konkurs Warszawska Syrenka
 • Konkurs Warszawska Syrenka
 • Konkurs Warszawska Syrenka
 • Konkurs Warszawska Syrenka
 • Konkurs Warszawska Syrenka
 • Konkurs Warszawska Syrenka

Pamięć Ofiar Katynia

W dniu 13 kwietnia przedstawiciele Powiatu Żyrardowskiego – Przewodniczący Rady Powiatu Klaudiusz Stusiński, Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Anna Bednarek i Członek Zarządu Powiatu Stanisław Nalej oddali hołd ofiarom Zbrodni Katyńskiej.

Składając kwiaty przed Pomnikiem Ofiar Katynia, uczcili pamięć funkcjonariuszy przedwojennego Państwa Polskiego zamordowanych w kwietniu 1940 roku przez Sowietów.

Pomnik, zlokalizowany na cmentarzu parafialnym w Żyrardowie, upamiętnia śmierć 33 żołnierzy i policjantów, którzy poprzez służbę lub pochodzenie związani byli z Żyrardowem.

Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej to święto państwowe, które obchodzone jest w rocznicę opublikowania przez Niemców w 1943 roku informacji o odkryciu w Katyniu masowych grobów oficerów Wojska Polskiego.

 • Pamięć Ofiar Katynia
 • Pamięć Ofiar Katynia
 • Pamięć Ofiar Katynia
 • Pamięć Ofiar Katynia

Spiszmy się bezpiecznie

1 kwietnia 2021 roku rozpoczął się Narodowy Spis Powszechny Ludności, który potrwa do końca września bieżącego roku. Udział w spisie jest obowiązkowy, a ze względu na pandemię odbywa się głównie w formie samospisu internetowego. Uzupełniającą metodą jest spis przez telefon poprzez infolinię spisową lub bezpośrednio przy pomocy rachmistrza spisowego. Podczas zbierania informacji każdy z obywateli musi zezwolić na udostępnienie części swoich danych osobowych. Problemem jest, że nasze dane osobowe są także obiektem zainteresowania oszustów, którzy pod pozorem spisu powszechnego mogą próbować wyłudzić nasze dane.

Wciąż powstają nowe techniki manipulacyjne, którym najczęściej ulegają osoby starsze.   Sytuacja jest o tyle poważna, że spis powszechny jest i będzie rozpowszechniany w mediach. To z kolei ma znaczny wpływ na spadek czujności seniorów i może okazać się idealną szansą dla oszustów. W ramach kampanii Stop Manipulacji – Nie daj się oszukać i akcji Stop Korona-Oszustwom, Stowarzyszenie MANKO – Głos Seniora prowadzi działania informacyjne ostrzegające przed nieetycznymi praktykami na spis powszechny i przedstawia kolejne metody oszustw.

Metoda na rachmistrza w Internecie

W pierwszej fazie spisu powszechnego, seniorzy są szczególnie narażeni na oszustwa poprzez fałszywe strony internetowe „umożliwiające” udział w spisie. Należy uważać na wszystkie komunikaty przychodzące z niesprawdzonych źródeł, a wśród nich m.in.: e-maile, SMS-y, media społecznościowe czy komunikatory. Pod żadnym pozorem nie powinno się klikać w linki zewnętrzne zawarte w podejrzanych wiadomościach, ponieważ mogą one prowadzić do stron czy aplikacji, które bez problemu przechwycą nasze dane. Do systemu należy logować się wyłącznie poprzez autoryzowaną stronę www.spis.gov.pl.

Metoda na rachmistrza przez telefon

W drugim etapie spisu powszechnego, do osób niezapisanych będzie dzwonił bezpośrednio rachmistrz z GUSu. W związku, że według licznych badań tylko 20% seniorów korzysta z Internetu, druga metoda manipulacji z perspektywy oszustów może okazać się jeszcze bardziej skuteczna. Osoby te będą się starały wyłudzać dane osobowe. Dzwoniący mogą również namawiać do kliknięcia w podejrzane linki lub instalacji specjalnych aplikacji. Każdy uczestnik spisu ma prawo zweryfikować tożsamość swojego rozmówcy. Wystarczy poprosić o jego imię, nazwisko i numer legitymacji. Można je sprawdzić na stronie spisu w zakładce "Sprawdź rachmistrza" lub dzwoniąc na infolinię spisową na numer 22 279 99 99. Należy to zrobić przed udzieleniem jakichkolwiek informacji.

Metoda na rachmistrza w domu

Jeśli sytuacja pandemiczna na to pozwoli to nieunikniona będzie również bezpośrednia wizyta rachmistrza w domach osób, które do tej pory nie wzięły udziału w spisie powszechnym. Jest to kolejna idealna sytuacja dla oszustów, którzy mogą podszywać się pod rachmistrza. Wpuszczenie takiej osoby do domu może przynieść przykre konsekwencje, ponieważ kradzież danych osobowych może okazać się tylko jednym z naszych zmartwień. Przestępcy nie będą mogli oprzeć się okazji na kradzież naszego mienia. Należy uważać na wszystkie podejrzane prośby osoby podszywającej się za rachmistrza. Rachmistrzowie nie mogą robić zdjęć naszym dowodom osobistym w celu weryfikacji, prosić o opłatę za udział w spisie czy proponować do zalogowania się na ich urządzeniu do systemu spisowego poprzez bank. Podobnie, jak w przypadku oszustw przez telefon, przed podaniem danych każdego rachmistrza należy zweryfikować samodzielnie poprzez zakładkę "Sprawdź rachmistrza" na stronie spisu lub dzwoniąc na infolinię spisową pod numerem 22 279 99 99.

Przyłączamy się do tej kampanii. Apelujemy do naszych seniorów o zachowanie ostrożności.

 • Spiszmy się bezpiecznie
 • Spiszmy się bezpiecznie

E-wnioski w procesie budowlanym

Serwis e-budownictwo umożliwia obywatelom i inwestorom wypełnienie i złożenie wniosków związanych z procesem budowlanym w sposób elektroniczny do właściwych urzędów. Serwis jest intuicyjny i dostosowany do potrzeb branży budowlanej. To idealne rozwiązanie dla wszystkich tych, którzy chcą załatwić sprawy urzędowe online, bez wychodzenia z biura czy domu.

Zachęcamy do skorzystania z oficjalnej rządowej aplikacji do składania wniosków w procesie budowlanym. Aby złożyć wniosek niezbędny w procesie inwestycyjnym – nie jest już konieczna osobista wizyta w siedzibie organu administracji architektoniczno-budowlanej czy w nadzorze budowlanym. Wniosek składa się w trzech prostych krokach:

Etap 1 – Wypełnij

Etap 2 – ePUAP

 • zalogować się do ePUAP,

Etap 3 – Podpisz i prześlij

 • podpisać i przesłać wniosek do właściwego urzędu.

Przed rozpoczęciem korzystania z serwisu zalecamy zapoznanie się z sekcją „Pytania i odpowiedzi”, gdzie znajdziesz przydatne zagadnienia odnoszące się do procesu budowlanego oraz korzystania z kreatora.

 • E-wnioski w procesie budowlanym

Świat widziany oczami młodego artysty

Wśród laureatów Ogólnopolskiego Festiwalu Plastycznego „Młodych Bajanie” znalazł się Mateusz Tylenda – wychowanek Dziecięcej Akademii Plastycznej, działającej w Młodzieżowym Domu Kultury w Żyrardowie. Mateusz rozwija swoje uzdolnienia pod okiem Bożeny Liszewskiej.

Realizacja tematu konkursu, którego organizatorem był Młodzieżowy Dom Kultury w Zgierzu, to szerokie pole do popisu i prezentacji swoich talentów dla młodych artystów. Tegoroczna edycja odbyła się pod hasłem Świat oczami młodego artysty. Na konkurs wpłynęło ponad dwieście prac z całego kraju. Młodzież przy tworzeniu swoich dzieł wykazała się nie lada kreatywnością. Nie zabrakło pięknych krajobrazów, zwierząt, portretów, a nawet prac niosących ze sobą ważne społecznie przesłanie.

Wszystkie prace nadesłane na konkurs znajdują się pod linkiem: Młodych Bajanie

 • Świat widziany oczami młodego artysty
 • Świat widziany oczami młodego artysty
 • Świat widziany oczami młodego artysty

Wojewoda apeluje w sprawie ptasiej grypy

Wojewoda Mazowiecki skierował kolejny apel do hodowców i właścicieli drobiu o podjęcie działań, które pozwolą ograniczyć szerzeniu się wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI – wirus A/H5N8). Aktualnie na Mazowszu występuje łącznie 69 ognisk HPAI, w tym w powiatach: żuromińskim 40 ognisk, mławskim 20 ognisk i po jednym ognisku w powiatach sierpeckim, płockim i wyszkowskim. Wojewoda wprowadził ograniczenia w powiatach gdzie występuje choroba, natomiast do hodowców w pozostałych powiatach zwrócił się z apelem o zachowanie szczególnej ostrożności i o przestrzeganie zasad bioasekuracji, które określono w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017 roku.

Hodowcy powinni:

 • unikać miejsc bytowania dzikiego ptactwa,
 • myć ręce po każdorazowym zetknięciu z ptactwem,  zarówno dzikim, jak i drobiem utrzymywanym w stadach przydomowych,
 • myć dokładnie, z użyciem detergentu wszystkie przedmioty, które miały kontakt z surowym mięsem drobiowym,
 • przy obsłudze drobiu w gospodarstwie zakładać odzież i obuwie przeznaczone wyłącznie do obsługi drobiu i zmieniać ją po wyjściu z kurnika,
 • stosować maty dezynfekcyjne przy wejściach do budynków, w których utrzymywany jest drób,
 • zabezpieczyć paszę przed dostępem zwierząt dzikich.

Hodowcy nie powinni:

 • dotykać, bez odpowiedniego zabezpieczenia, martwego dzikiego ptactwa lub ptaków sprawiających wrażenie chorych,
 • karmić drobiu na zewnątrz budynków, w których drób jest przetrzymywany,
 • poić drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorników, do których dostęp mają dzikie ptaki.
 • Wojewoda apeluje w sprawie ptasiej grypy
 • Wojewoda apeluje w sprawie ptasiej grypy
 • Wojewoda apeluje w sprawie ptasiej grypy
 • Wojewoda apeluje w sprawie ptasiej grypy

Zgłoszenie na numer 998 trafi do Centrum Powiadamiania Ratunkowego

Od 20 maja w województwie mazowieckim rozpocznie się przejmowanie obsługi numeru alarmowego 998 przez Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Radomiu. Przejęcie numeru 998 na 112 na terenie powiatu żyrardowskiego ustalono na dzień 1 czerwca 2021 r. Dla mieszkańców naszego powiatu nie wiąże się to z żadnymi utrudnieniami, przekierowanie nastąpi automatycznie.

W wyniku przełączenia i koncentracji numeru alarmowego 998 mieszkaniec w powiecie żyrardowskim wybierając numer alarmowy straży pożarnej 998 zarówno z telefonu stacjonarnego jak i komórkowego połączy się z Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Radomiu. Na podstawie rozmowy z osobą zgłaszającą Centrum powiadomi straż, a w razie konieczności policję lub pogotowie ratunkowe.

Ma to na celu szybsze i jednoczesne powiadamianie służb ratowniczych, eliminowanie i filtrowanie wywołań niezasadnych, czy też zapewnienie ciągłości przyjmowania zgłoszeń w przypadku przeciążenia lub awarii systemu. Możliwa też będzie lepsza obsługa zgłoszeń typu eCall czyli automatycznych alarmów wysyłanych z samochodów biorących udział w zdarzeniach. Ułatwienie w przekazaniu zgłoszenia mają mieć również obcokrajowcy oraz osoby głuchonieme.

 • Zgłoszenie na numer 998 trafi do Centrum Powiadamiania...

Kolejne nagrody dla Artystów z Młodzieżowego Domu Kultury

W XII Ogólnopolskim Biennale Plastycznym pt. „ROK POLSKI W TRADYCJI I OBYCZAJACH” zorganizowanym przez Pałac Młodzieży w Warszawie, wzięli udział wychowankowie Młodzieżowego Domu Kultury w Żyrardowie. Konkurs adresowany był do dzieci i młodzieży w wieku 7-19 lat ze wszystkich typów szkół i placówek wychowania pozaszkolnego.

Prace zgłoszone na konkurs przedstawiały tradycje, zwyczaje, święta typowo polskie takie jak np.: Święta Bożego Narodzenia, Wielkanoc, Kolędników, Dożynki, Święto Zmarłych, Andrzejki, Wianki, Marzannę, Lajkonika, Kuligi Hejnał Mariacki.

         Komisja powołana przez organizatora oceniła 364 prace, które napłynęły na konkurs z 41 placówek z terenu całej Polski. Na wystawę zakwalifikowano 80 prac, w tym 20 nagrodzono. Wśród nagrodzonych znalazły się prace Nadii Wasilewskiej l. 8 i Gabrieli Wąsikowskiej l. 11, których opiekunem jest  Dyrektor Młodeku Bożena Liszewska.

Laureatkom gratulujemy!

         Protokół i wszystkie nagrodzone prace obejrzeć można na stronie  organizatora  www.pm.waw.pl w zakładce konkursy.

 • Kolejne nagrody dla Artystów z Młodzieżowego Domu Kultury
 • Kolejne nagrody dla Artystów z Młodzieżowego Domu Kultury
 • Kolejne nagrody dla Artystów z Młodzieżowego Domu Kultury
 • Kolejne nagrody dla Artystów z Młodzieżowego Domu Kultury
 • Kolejne nagrody dla Artystów z Młodzieżowego Domu Kultury
 • Kolejne nagrody dla Artystów z Młodzieżowego Domu Kultury
 • Kolejne nagrody dla Artystów z Młodzieżowego Domu Kultury
 • Kolejne nagrody dla Artystów z Młodzieżowego Domu Kultury

Dzień Flagi

2 maja obchodzimy Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Flaga – to symbol państwowości. Ukazywanie przynależności narodowej poprzez barwy na fladze jest powszechnie stosowanym znakiem rozpoznawczym narodów na świecie.

Gest wywieszenia flagi jest wyrazem szacunku dla walczących o wolną Polskę oraz hołdem dla tych wszystkich, którym zawdzięczamy wolność i niepodległość. Pokażmy swój patriotyzm i szacunek dla tradycji. Bądźmy dumni z bycia Polakami!

 • Dzień Flagi

Oświadczenie władz Powiatu Żyrardowskiego

Od początku działań nowego Zarządu Powiatu, tj. od jesieni ubiegłego roku, stawiamy na transparentność i uczciwość podejmowanych decyzji. Aby były one trafne i zgodne z prawem uruchomiliśmy kilka miesięcy temu szereg kontroli i audytów wewnętrznych w poszczególnych wydziałach Starostwa.

Tak się złożyło, że w jednym z wydziałów, którego audyt zleciliśmy, swoją kontrolę prowadziło też CBA. W toku postępowania 1 pracownik Wydziału Ochrony Środowiska został zatrzymany. Jednak są to informacje dotyczące śledztwa, którymi dysponuje jedynie CBA.

Wszelkie oficjalne informacje dotyczące śledztwa będziemy przekazywali Państwu na bieżąco. Wszystkie Wydziały Starostwa Powiatowego w Żyrardowie funkcjonują normalnie. Jesteśmy do Państwa dyspozycji.

Starosta Powiatu Żyrardowskiego - Krzysztof Dziwisz

Przewodniczący Rady Powiatu Żyrardowskiego – Klaudiusz Stusiński

 • Oświadczenie władz Powiatu Żyrardowskiego

Święto Konstytucji 3 Maja

Sejm RP przyjął uchwałę w sprawie ustanowienia roku 2021 Rokiem Konstytucji 3 Maja, mija bowiem 230 lat od ustanowienia tego ważnego dla naszego Narodu dokumentu.

Konstytucja 3 maja była pierwszą w nowożytnej Europie i drugą na świecie – po amerykańskiej, ustawą zasadniczą. Stała się jednym z fundamentów polskiej państwowości, a rocznica jej uchwalenia zawsze była okazją do manifestowania patriotyzmu i tożsamości narodowej - zarówno w czasach wolnej Polski, jak i w czasach zniewolenia. Dajmy i teraz, w Roku Konstytucji 3 Maja, dowód naszego umiłowania ojczyzny dostojnie i uroczyście obchodząc to majowe święto.

 • Święto Konstytucji 3 Maja

Dzień Strażaka

Z okazji „Dnia Strażaka” składamy wszystkim Druhom Strażakom najserdeczniejsze życzenia oraz wyrazy szacunku i uznania za ofiarną służbę, trud i poświęcenie. Życzymy samych radosnych chwil w służbie społeczeństwu na rzecz ratowania życia, zdrowia i mienia, szczęśliwych powrotów z akcji oraz spełnienia wszystkich planów i powodzenia w życiu osobistym.

 • Dzień Strażaka

Maturzyści zakończyli rok szkolny i rozpoczęli matury

W dniu 29 kwietnia, w szkołach dla których organem prowadzącym jest Powiat Żyrardowski, uczniowie klas maturalnych zakończyli swoją naukę na tym poziomie edukacji. Abiturienci otrzymali od swych wychowawców świadectwa ukończenia szkoły, które oprócz dowodu ukończenia szkoły są także przepustką do pierwszego egzaminu dojrzałości, do matury. Po krótkiej przerwie, w dniu 4 maja abiturienci rozpoczęli egzamin dojrzałości. Matury rozpoczęły się egzaminem pisemnym  z języka polskiego. Trzymamy kciuki za dalsze sukcesy.

 • Matury

Wyróżnienie dla Angeliki Kaliszewskiej

Angelika Kaliszewska, wychowanka pani Ewy Szklarskiej i uczestniczka Teatru „Maskarada” z Młodzieżowego Domu Kultury w Żyrardowie, zdobyła wyróżnienie w VIII Festiwalu Poezji i Pieśni Patriotycznej  ,,Nie mówię szeptem, gdy mówię skąd jestem”.

Patronat Narodowy objął Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Andrzej Duda w Stulecie Obchodów Niepodległości oraz  Poseł na Sejm RP Maciej Małecki. Konkurs został zorganizowany w ramach obchodów Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” i z uwagi na sytuację epidemiologiczną tegoroczna edycja miała formułę on-line. Warunkiem uczestnictwa była prezentacja utworu patriotycznego. Angelika zaprezentowała wiersz pt. ,,Inka” Barbary Lipskiej Postawy.

 • Wyróżnienie dla Angeliki Kaliszewskiej

Dzień Zwycięstwa

W 2015 roku Sejm zniósł ustawą Narodowe Święto Zwycięstwa i Wolności, obchodzone dotychczas 9 maja, a wprowadził Narodowy Dzień Zwycięstwa, przypadający w dniu 8 maja.

Druga wojna światowa zakończyła się podpisaniem przez Niemcy bezwarunkowej kapitulacji w dniu 8 maja 1945 r. Przerwanie działań wojennych nastąpiło dokładnie o 23.01. W Moskwie w momencie podpisywania dokumentu było już po północy, dlatego Rosjanie zakończenie wojny obchodzą 9 maja. Narodowe Święto Zwycięstwa i Wolności ustanowiono dekretem Krajowej Rady Narodowej, który podpisał Bolesław Bierut. Na Zachodzie jednak, od zakończenia II wojny światowej obchodzone jest 8 maja.

Mimo obowiązujących nas ograniczeń, pamiętamy o tak ważnych faktach naszej historii. Chcąc uczcić ten dzień, na budynku Starostwa Powiatowego w Żyrardowie zawisły flagi, które wyrażają naszą wdzięczność żołnierzom i pamięć ofiarom wojny. Tak wiele zawdzięczamy wszystkim, którzy walczyli za nas i dla nas. Pamiętajmy o nich!

 • Dzień Zwycięstwa
 • ustawa sejmowa

Międzynarodowy Dzień Pielęgniarki i Położnej

8 maja w Polsce świętujemy Dzień Położnej, a 12 maja na całym świecie obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Pielęgniarki. Dni te przypominają nam wszystkim o ważnej roli, jaką pełni wobec człowieka i społeczeństwa Biały Personel. Życzymy z całego serca wszystkim pielęgniarkom, pielęgniarzom i położnym, aby każdy nowy dzień na nowo odkrywał sens i wartość Waszej pracy oraz mobilizował do podejmowania coraz to nowszych i odważniejszych wyzwań.

 • Dzień Pielęgniarki i Położnej

Rusza rekrutacja do szkół

Od 17 maja rusza rekrutacja na rok 2021/2022 do szkół ponadpodstawowych. Od tego dnia do 21 czerwca bieżącego roku uczniowie klas ósmych szkół podstawowych będą mogli składać podania do szkół ponadpodstawowych zgodnie z ustalonym przez Ministra Edukacji Narodowej harmonogramem postępowania rekrutacyjnego dla młodzieży.

Rekrutacja do szkół powiatu żyrardowskiego od wielu już lat prowadzona jest przy pomocy systemu elektronicznego, rozszerzonego w tym roku również o składanie podań w tym trybie. Mamy nadzieję, że ten sposób naboru zaoszczędzi wszystkim niepotrzebnego stresu. Skróci też do minimum czas oczekiwania na wyniki.

Inne możliwości złożenia wniosków to dostarczenie dokumentów osobiście do sekretariatu szkolnego lub przesłanie skanu na szkolnego maila.

Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami będzie można składać w dwóch etapach:

od 17 maja 2021 r. do 31 maja 2021 r. – termin na złożenie wniosku i uzupełnienie go o świadectwo ukończenia szkoły;

od 25 czerwca 2021 r. do 14 lipca 2021 r. - uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

Listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych ogłoszone zostaną 22 lipca 2021 r.

Listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych ogłoszone będą 2 sierpnia 2021 r.

W terminie od 23 lipca 2021 r. do 30 lipca 2021 r., w przypadku kandydatów zakwalifikowanych, składa się potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej.

W przypadku kandydatów do szkół ponadpodstawowych, którzy nie zostaną przyjęci do szkół dla młodzieży w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2020/2021, o przyjęciu do tych szkół będzie decydował dyrektor szkoły, podobnie jak to było w poprzednich latach.

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji na stronach:

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/terminy-rekrutacji-do-szkol

Przewodnik dla rodziców

 • Rekrutacja

Namalowały Podróż Marzeń

Wśród laureatów Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego "Magiczne Okienko" pt. "Podróże nie tylko w naturze" znalazły się wychowanki Młodzieżowego Domu Kultury w Żyrardowie. Wyróżnienie otrzymała Gabriela Wąsikowska, a kwalifikację do wystawy Nadia Wasilewska. Dziewczęta rozwijają swoje uzdolnienia w Dziecięcej Akademii Plastycznej pod okiem Bożeny Liszewskiej.

Organizatorem konkursu był Miejski Ośrodek Kultury w Radlinie. Organizatorzy wychodząc z założenia, że w dobie pandemii bezpieczna podróż staje się wyzwaniem lub jest po prostu niemożliwa, zaprosili dzieci do udziału w ekscytującej podróży bez wychodzenia z domu.

W pracach należało w sposób plastyczny ukazać marzenia o dalekich podróżach, piękne miejsca, ciekawych ludzi lub zwyczaje charakterystyczne dla poszczególnych regionów świata. Konkurs adresowany był do dzieci i młodzieży w wieku 5-15 lat.

Wystawę w formie multimedialnej można obejrzeć na stronach:

https://www.facebook.com/mok.radlin/videos/478999390174886/

lub

https://fb.watch/5oN65Le_r1/

 • Namalowały Podróż Marzeń
 • Namalowały Podróż Marzeń
 • Namalowały Podróż Marzeń
 • Namalowały Podróż Marzeń
 • Namalowały Podróż Marzeń
 • Namalowały Podróż Marzeń
 • Namalowały Podróż Marzeń
 • Namalowały Podróż Marzeń
 • Namalowały Podróż Marzeń

Międzynarodowy Dzień Muzeów

18 maja obchodzimy Międzynarodowy Dzień Muzeów. W tym dniu do wspólnych obchodów przyłączają się muzea na całym świecie. Organizują one wydarzenia promujące kulturę oraz sztukę – festyny, odczyty, wystawy, ekspozycje, konferencje. Od wielu lat pod patronatem Rady Europy organizowana jest Noc Muzeów. Już 15 maja muzea, galerie sztuki i instytucje kulturalne otwarte będą do późnych godzin nocnych. Większość placówek kulturalnych nie pobiera w tym czasie żadnych opłat za wejście.

W tym dniu serdecznie zapraszamy do Muzeum Mazowsza Zachodniego, które przygotowało kilka atrakcji.

15.05.2021 Muzeum będzie czynne dla Państwa od godziny 11.00 do 21.00

 • Noc Muzeów
 • Muzeum Mazowsza Zachodniego
 • Muzeum Mazowsza Zachodniego

Informacja dla NGO o otwarciu ofert

Zawiadamiamy, że publiczne otwarcie ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w konkursie na realizację zadania pod nazwą:

„Pomoc w integracji społecznej poprzez prowadzenie popołudniowego klubu dla dorosłych osób niepełnosprawnych”

nastąpi 19 maja 2021 roku o godzinie 1000 w Zespole Szkół Nr 1 w Żyrardowie, ul. Bohaterów Warszawy 4, w sali konferencyjnej.

Święto Strażaków w Żyrardowie

W dniu 14 maja żyrardowscy strażacy obchodzili swe święto. Tegoroczne uroczystości ze względu na pandemię koronawirusa ograniczone były tylko do uroczystego apelu w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żyrardowie. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz samorządów naszego powiatu oraz komendanci służb mundurowych. Powiat Żyrardowski reprezentowali Starosta Krzysztof Dziwisz i Członek Zarządu Powiatu Andrzej Koźbiał.

Święto było okazją do wręczenia odznaczeń i awansów na wyższe stopnie strażackie oraz ślubowania młodych adeptów sztuki pożarniczej. Starosta Krzysztof Dziwisz podziękował strażakom za ich ofiarną i trudną służbę na rzecz lokalnej społeczności. Podkreślił ogromne zaangażowanie w trudnym okresie pandemii. Pogratulował także odznaczeń i awansów wyróżnionym podczas uroczystości. Starosta Krzysztof Dziwisz, Członek Zarządu Andrzej Koźbiał i Komendant KPPSP w Żyrardowie bryg. Tomasz Cybul przekazali też jednostkom OSP w Michałowie i w Żyrardowie sprzęt ratowniczy.

 • Święto Strażaków w Żyrardowie
 • Święto Strażaków w Żyrardowie
 • Święto Strażaków w Żyrardowie
 • Święto Strażaków w Żyrardowie
 • Święto Strażaków w Żyrardowie
 • Święto Strażaków w Żyrardowie
 • Święto Strażaków w Żyrardowie
 • Święto Strażaków w Żyrardowie
 • Święto Strażaków w Żyrardowie
 • Święto Strażaków w Żyrardowie
 • Święto Strażaków w Żyrardowie
 • Święto Strażaków w Żyrardowie

Przedstawiciele Powiatu podczas wyborów nowych władz OSP

W dniu 15 maja odbyło się Walne Zebranie Członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Żyrardowie, które miało miejsce w sali widowiskowej miejskiego Centrum Kultury. W spotkaniu uczestniczyli: Starosta Powiatu Żyrardowskiego Krzysztof Dziwisz, Członek Zarządu Powiatu Krzysztof Rdest, Radny Powiatu Żyrardowskiego Piotr Krawczyk oraz przedstawiciele zaprzyjaźnionych instytucji.

Dotychczasowy Prezes Andrzej Oklesiński otworzył Zebranie i przedstawił informacje o działalności jednostki w 2020 roku. Podkreślić warto, że druhowie żyrardowskiej jednostki uczestniczyli w ubiegłym roku w 148 interwencjach, a najaktywniejszym w działalności był Artur Nowak, który uczestniczył w 102 akcjach. Po wprowadzeniu Prezesa nastąpiły podziękowania i wzajemne przekazanie okolicznościowych upominków. W imieniu Powiatu Żyrardowskiego gratulacje i upominki przekazał Starosta Powiatu Krzysztof Dziwisz.

Ważnym i ekscytującym był punkt w sprawie wyborów nowego Zarządu. Członkowie OSP wybrali nowy Zarząd pod kierownictwem druha Mariusza Wysockiego, którego będą wspierać – Artur Nowak jako naczelnik, Łukasz Waloch – zastępca naczelnika, Mateusz Góra – gospodarz, Edyta Olczak – skarbnik i Krystian Komosa - sekretarz

 • Starosta uczestniczył w wyborze nowych władz OSP
 • Starosta uczestniczył w wyborze nowych władz OSP
 • Starosta uczestniczył w wyborze nowych władz OSP
 • Starosta uczestniczył w wyborze nowych władz OSP
 • Starosta uczestniczył w wyborze nowych władz OSP
 • Starosta uczestniczył w wyborze nowych władz OSP
  Fot. Życie Żyrardowa

Trwają ćwiczenia RENEGADE - SAREX-21

„W dniach 17 – 21 maja br. na terenie województwa mazowieckiego planowane jest uruchomienie syren alarmowych wchodzących w skład powiatowych i miejskich systemów ostrzegania i alarmowania. Będzie to trening systemu wczesnego ostrzegania towarzyszący ćwiczeniu RENEGADE– SAREX-21.

Podczas ćwiczenia uruchomiony zostanie trzyminutowy modulowany dźwięk syren sygnalizujący ogłoszenie alarmu. Odwołanie alarmu nastąpi poprzez trzyminutowy ciągły dźwięk syren. Ponadto emitowane mogą być komunikaty głosowe wynikające z przebiegu ćwiczenia informujące o rozpoczęciu treningu oraz próbie systemu ostrzegania i alarmowania. Włączenie syren alarmowych jest elementem ćwiczenia na wypadek powiadamiania o zagrożeniu nalotów z powietrza. W związku z tym, że są to ćwiczenia, mieszkańcy nie powinni podejmować żadnych czynności.

Zadanie polegające na ostrzeganiu i alarmowaniu ludności jest wykonywane przez każdego szefa obrony cywilnej na administrowanym przez niego terenie. Na szczeblu wojewódzkim jest nim wojewoda, w powiecie starosta, w mieście prezydent lub burmistrz, natomiast w gminie wójt. Syreny zostaną uruchomione przez wojewódzkie, powiatowe oraz miejskie Centra Zarządzania Kryzysowego”

 • Usłyszymy syreny alarmowe

Szczepienie przeciw wściekliźnie

Na terenie Mazowsza pojawia się coraz więcej przypadków wścieklizny u lisów. To bardzo groźna i prawie zawsze śmiertelna choroba. W związku z powyższym Wojewoda Mazowiecki apeluje o szczególną ostrożność, unikanie kontaktu z dzikimi zwierzętami oraz o przestrzeganie zakazów i nakazów obowiązujących na terenach zagrożonych wścieklizną. Musimy również pamiętać o bezpieczeństwie naszych zwierząt, szczepienie psów jest obowiązkowe, zaleca się szczepić również koty.

W związku z występowaniem wścieklizny na Mazowszu, w dniach 14 - 21 maja ponownie jest prowadzona akcja szczepienia lisów. Szczepienie lisów odbywa się w 16 powiatach, w tym w sąsiadujących z żyrardowskim powiatach: grójeckim i grodziskim. Należy pamiętać, że lis podejmuje tylko taką szczepionkę, która nie była dotknięta przez człowieka. Po wyłożeniu szczepionki przez 14 dni psy należy prowadzać na smyczy, a koty trzymać w zamkniętych pomieszczeniach.

Przypominamy, że w Polsce obowiązkowemu ochronnemu szczepieniu przeciwko wściekliźnie podlegają psy powyżej 3. miesiąca życia, a następnie nie rzadziej niż co 12 miesięcy od dnia ostatniego szczepienia. Przyłączmy się do akcji Mazowieckiego Lekarza Weterynarii „Zaszczep pupila, to tylko chwila”.

 • Szczepienie przeciw wściekliźnie

MWINB poszukuje kandydatów na stanowisko Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Żyrardowie

Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów na stanowisko Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Żyrardowie. 

Wymagania: wykształcenie wyższe techniczne, uprawnienia budowlane bez ograniczeń, 5 lat stażu pracy.

Wymagania pożądane: znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego i Prawa budowlanego, doświadczenie w pracy w organach administracji architektoniczno - budowlanej lub nadzoru budowlanego, prawo jazdy.

Dokumenty należy składać (osobiście lub za pośrednictwem poczty) w Wojewódzkim Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Warszawie, ul. Czereśniowa 98, 02-456 Warszawa w terminie do 15 czerwca 2021 r.

Wymagane dokumenty:

 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • życiorys i list motywacyjny,
 • oświadczenie kandydata wyrażające zgodę na przedstawienie Staroście Żyrardowskiemu kandydatury na stanowisko Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Żyrardowie.

 

 • WINB poszukuje kandydatów na stanowisko PINB w Żyrardowie

Mazowiecki Konkurs Wiedzy Turystyczno-Krajoznawczej

Mazowieckie Forum Oddziałów PTTK zaprasza dzieci i młodzież szkolną województwa mazowieckiego do udziału w "Mazowieckim Internetowym Konkursie Wiedzy Turystyczno-Krajoznawczej", który organizowany będzie w dniu 29 maja 2021 r. Celem konkursu jest poznawanie przez młodzież wiedzy o pięknie ziemi ojczystej, jej przeszłości i teraźniejszości oraz popularyzowanie krajoznawstwa i turystyki, jako formy aktywnego wypoczynku. W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie szkół z województwa mazowieckiego

Zapisy przyjmowane są do dnia 25 maja 2021 r. pod adresem e-mail: poczta@mfo.pttk.pl. Szczegóły dotyczące Konkursu znajdują się w załączonym regulaminie. Wiedza sprawdzana w konkursie pokrywa się z zakresem wiedzy teoretycznej, wymaganej wcześniej od uczestników biorących udział w Ogólnopolskim Młodzieżowym Turnieju Turystyczno - Krajoznawczym.

 • Ogólnopolski Młodzieżowy Turniej Turystyczno - Krajoznawczy

Jak możemy pomóc osobom z demencją

Temat chorób otępiennych jest ważnym problemem społecznym. Dziś w naszym kraju ponad 500 tysięcy osób żyje z otępieniem, w tym 300 tysięcy z chorobą Alzheimera. Zmiany zachowania osób z pierwszymi objawami otępienia często lekceważone, tłumaczone podeszłym wiekiem, pozostają bez diagnozy i leczenia. Choroba otępienna może trwać kilkanaście lat, a bliscy często nie potrafią pomóc. Mając ten problem na uwadze Rzecznik Praw Obywatelskich we współpracy z Alzheimer Polska – związkiem organizacji pozarządowych zajmujących się wspieraniem chorych żyjących z demencją i ich opiekunów prowadzą kampanię informacyjno-edukacyjną „Alzheimer – rozumiem – wspieram”.

Celem kampanii jest zwiększenie wiedzy na temat choroby Alzheimera i innych rodzajów demencji oraz o potrzebach osób chorych i ich opiekunów rodzinnych. Przygotowano materiały: ulotkę i broszurę, które w prosty sposób opisują zagadnienie.

Sprawa jest bardzo ważna dla wielu rodzin i osób samotnych. Dlatego zachęcamy do włączenia się w akcję wykorzystując załączone materiały i publikacje. Materiały zawierają odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące choroby, przedstawiają informacje dotyczące stawiania diagnozy, leczenia, opieki oraz kwestii prawnych.

Wczesne podjęcie leczenia może przedłużyć okres samodzielności chorego nawet o kilka lat. Wstępne badanie sprawności ruchowej i poznawczej, kierowane do osób po 55 roku życia można przeprowadzić samodzielnie korzystając z testów dostępnych na stronie: http://www.testysenioralne.pl/

Wynik testów nie będzie diagnozą, ale wykaże problem, z którym należy udać się do lekarza. Wczesna diagnoza umożliwi zaplanowanie przyszłości, zarówno choremu, jak i rodzinie.

Warto pamiętać, że na każdym etapie choroby i w każdym miejscu pobytu najważniejsze jest zapewnienie poczucia bezpieczeństwa przez życzliwe, pełne zrozumienia i wsparcia gesty oraz utrzymywanie stałego kontaktu z naszym bliskim i regularne odwiedziny. To jest choremu bardzo potrzebne.

 

 • Jak możemy pomóc osobom z demencją

Zwalczanie ptasiej grypy

W związku z występującą w województwie mazowieckim wysoce zjadliwą grypą ptaków (HPAI), Wojewoda Mazowiecki wydał rozporządzenie w dniu 21 maja 2021 r. w sprawie zwalczania tej choroby.

Na terenie województwa mazowieckiego zakazuje się czasowego organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów z udziałem ptaków. Zakazuje się także organizowania lotów treningowych i lotów konkursowych gołębi. Nakazuje się utrzymywanie gęsi w sposób uniemożliwiający kontakt z dzikimi ptakami oraz innym drobiem utrzymywanym w gospodarstwie, w szczególności w zamkniętych obiektach budowlanych. Nakazy i zakazy obowiązują wszystkich mieszkańców oraz osoby przebywające czasowo na obszarze województwa mazowieckiego.

 • Zasady zapobiegania ptasiej grypie

Konkurs o nagrodę Marszałka

Samorząd Województwa Mazowieckiego już po raz 22 organizuje konkurs Nagroda Marszałka Województwa Mazowieckiego. Celem Konkursu jest uhonorowanie osób fizycznych lub prawnych, a także innych podmiotów, które mają szczególne zasługi w zakresie promocji Województwa Mazowieckiego w kraju i na świecie w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury. Poprzez szczególne zasługi należy rozumieć w szczególności wszelkie działania wykraczające poza podstawowe obowiązki zawodowe kandydata. To uhonorowanie pracy i talentu ludzi niepospolitych, którzy z potrzeby serca intensywnie działają na rzecz lokalnych społeczności. Podmiotami uprawnionymi do zgłaszania kandydatów są m.in. samorządy gmin i powiatów z terenu Mazowsza, stowarzyszenia oraz fundacje społeczno – kulturalne i naukowe oraz lokalne organizacje społeczno – kulturalne i naukowe działające na terenie Województwa Mazowieckiego.

Zapraszamy zatem do zgłaszania kandydatów. Nabór wniosków przewidziany jest do 21 czerwca br. Spośród nominowanych przez uprawnione podmioty, Kapituła wyłoni 10. laureatów, którzy otrzymają nagrodę pieniężną w wysokości 10 000 zł oraz pamiątkową statuetkę.

Informacje na temat konkursu, regulamin i formularze zgłoszeniowe znaleźć można na stronie http://nagroda.mazovia.pl/2021/

 • Konkurs o nagrodę Marszałka

Dzień Mamy i Taty w Klubie Myszki Miki

Dzisiaj w Klubie Myszki Miki dzieci obchodzą Dzień Mamy i Taty. Dzieciaki przygotowały dla swoich rodziców występ - piosenki, wierszyki, wiwaty i piękne prace plastyczne. Przyjmijcie kochani Rodzice z serca płynące życzenia: dobrego zdrowia, dużo optymizmu i wszelkich marzeń spełnienia. Tymi oto słowami chciałyby powitać wszystkie Mamusie oraz Tatusiów, gdyż właśnie dziś pragną uczcić i podziękować Wam  za wszystko co dla nich robicie.

Występ dzieci z Klubu można obejrzeć na kanale YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=frCSf30UHHQ

 • Dzień Mamy i Taty w Klubie Myszki Miki
 • Dzień Mamy i Taty w Klubie Myszki Miki
 • Dzień Mamy i Taty w Klubie Myszki Miki
 • Dzień Mamy i Taty w Klubie Myszki Miki
 • Dzień Mamy i Taty w Klubie Myszki Miki
 • Dzień Mamy i Taty w Klubie Myszki Miki
 • Dzień Mamy i Taty w Klubie Myszki Miki
 • Dzień Mamy i Taty w Klubie Myszki Miki

Życzenia dla Mam

W tym szczególnym dniu, wszystkim Mamom składamy serdeczne podziękowania za dobroć, poświęcenie, cierpliwość i troskę. Dziękujemy za bezwarunkową miłość wobec swoich dzieci i za okazywane uczucia. Pragniemy złożyć życzenia wielu lat w zdrowiu i bez zmartwień. Niech miłość i szacunek najbliższych otacza Was każdego dnia, a marzenia niechaj się spełniają.

Starosta Powiatu Żyrardowskiego Krzysztof Dziwisz

Przewodniczący Rady Powiatu Żyrardowskiego Klaudiusz Stusiński

 • Życzenia dla Mam

Życzenia na Dzień Samorządu

W dniu 27 maja 2000 r Sejm RP podjął uchwałę, na mocy której dzień ten, na pamiątkę pierwszych wyborów do przywróconego w odrodzonej Polsce samorządu terytorialnego, ustanowiono Dniem Samorządu Terytorialnego. Dziś z perspektywy czasu można z całą pewnością stwierdzić, że ze wszystkich reform okresu transformacji reaktywacja samorządu terytorialnego stała się największym sukcesem Polski. Jest to zasługa wielu działaczy aktywizujących lokalne społeczności.

Z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego, wszystkim osobom, które współtworzyły i współtworzą samorząd oraz pracownikom administracji samorządowej w Powiecie Żyrardowskim składamy szczere podziękowania za zaangażowanie, troskę o wspólne dobro i pracę w Waszych „małych ojczyznach" na rzecz lokalnych społeczności.

Życzymy sukcesów w realizacji planów i zamierzeń, by będące owocem rzetelnej pracy samorządów przedsięwzięcia były dumą ich mieszkańców i służyły pomnażaniu wspólnego dorobku.

Niech kolejne lata obfitują w dalsze dokonania będące źródłem dostatku i dobrobytu mieszkańców, niech niosą satysfakcję z dobrze wykonanych zadań.

Starosta  Powiatu Żyrardowskiego Krzysztof Dziwisz

Przewodniczący Rady  Powiatu Żyrardowskiego Klaudiusz Stusiński

 • Dzień Samorządu Terytorialnego

Śpiewa Lala, śpiewa Miś

Młodzieżowy Dom Kultury w Żyrardowie organizował XXVIII  Festiwal Piosenki Przedszkolnej „Śpiewa Lala, Śpiewa Miś. Jury w składzie: Joanna Cieśniewska – wokalistka, autorka tekstów i muzyki, Magdalena Grochowska – muzyk, finalistka Festiwali Młodych Twórców „Aranżator” i  Magdalena Dąbkowska – wokalistka, autorka tekstów i muzyki, odtwórczyni głównych ról w teatrze muzycznym „Studio Buffo” w Warszawie, po wysłuchaniu 30 prezentacji z 14 placówek powiatu żyrardowskiego postanowiło przyznać nagrody  i wyróżnienia:

W pierwszej kategorii wiekowej (3 i 4–latki)

I MIEJSCE

 Blanka Kamińska – Miejskie Przedszkole nr 9 w Żyrardowie

II MIEJSCE:

 Liliana Wyzińska – Przedszkole Publiczne przy Szkole Podstawowej w Korytowie

III MIEJSCE:

 Ignacy Marcinkowski – Miejskie Przedszkole Nr 9 w Żyrardowie

WYRÓŻNIENIA:

 Maciej Melnicki – Miejskie Integracyjne Przedszkole nr 10 w Żyrardowie

 Marcelina Urbańska – Przedszkole niepubliczne „Kraina Radości” w Żyrardowie

 

W drugiej kategorii wiekowej (5–latki)

I MIEJSCE:

 Maja Zemlik – Miejskie Integracyjne Przedszkole nr 10 w Żyrardowie

II MIEJSCE:

 Aleksandra Maciszewska – zgłoszenie indywidualne

Katarzyna Paczkowska - Miejskie Przedszkole Nr 2 w Żyrardowie

III MIEJSCE:

 Maja Marcyjanik –Niepubliczne Przedszkole „Smerfolandia” w Mszczonowie

 Oliwia Nazaruk - Niepubliczne Przedszkole „Smerfolandia” w Mszczonowie

WYRÓŻNIENIA:

 Michalina Frankowska – Niepubliczne Przedszkole „Smerfolandia” w Mszczonowie

 Gabriel Gawarski – Przedszkole przy Szkole Podstawowej w Kuklówce Radziejowickiej

 Maja Iżycka – Niepubliczne Przedszkole „Smerfolandia” w Mszczonowie

 Aleksander Ogrodnik – Niepubliczne Przedszkole „Pozytywka” w Żyrardowie

 Zofia Opiłka - Niepubliczne Przedszkole „Kraina Radości” w Żyrardowie

 Barbara Szczepanik – Przedszkole Publiczne w Wiskitkach

 Emilia Wojciechowska – zgłoszenie indywidualne

 

W trzeciej kategorii wiekowej (6–latki)

I MIEJSCE:

 Julia Pawlicka – Niepubliczne Przedszkole „Kraina Radości” w Żyrardowie

II MIEJSCE:

 Kajetan Teda – Przedszkole Niepubliczne „Kraina Radości” w Żyrardowie

III MIEJSCE:

 Zofia Szadkowska – Przedszkole w Bartnikach

 Helena Urbanek – Europejskie Przedszkole Niepubliczne „Inna Bajka” w Tartaku Brzózki

WYRÓŻNIENIA:

 Natalia Baran – Miejskie Przedszkole Nr 9 w Żyrardowie

 Amelia Karpińska – Przedszkole Niepubliczne „Kraina Radości” w Żyrardowie

 Matylda Koral – zgłoszenie indywidualne

 Karolina Korba - Miejskie Integracyjne Przedszkole nr 10 w Żyrardowie

 Julia Kwaczyńska – Szkoła Podstawowa w Piekarach kl. „0”

 Zofia Nawrocka - Niepubliczne Przedszkole „Pozytywka” w Żyrardowie

 Piotr Podsiadły - Przedszkole Niepubliczne „Kraina Radości” w Żyrardowie

 Natalia Skrzeczyńska - Miejskie Przedszkole Nr 5 w Żyrardowie

 Marika Szczepłocka - Niepubliczne Przedszkole „Smerfolandia” w Mszczonowie

Na wszystkich wykonawcach czekają pamiątkowe dyplomy oraz nagrody ufundowane przez Starostę Powiatu Żyrardowskiego i Prezydenta Miasta Żyrardowa.

W związku z zaostrzonym rygorem sanitarnym zaplanowane podsumowanie konkursu nie odbędzie się. Pamiątkowe dyplomy i nagrody będzie można odebrać w Młodzieżowym Domu Kultury w Żyrardowie, ul. Moniuszki 15 w dniach od 7 do 19 czerwca 2021r. w godz. 9:00-16:00.

Nagrania zgłoszeniowe zostały opublikowane na naszym kanale YouTube:

 https://www.youtube.com/watch?v=b-aUtaIClpQ

 https://www.youtube.com/watch?v=nQ4h6oH-Ulc

 https://www.youtube.com/watch?v=Tn6zviXqiFI

 

Poniżej protokół komisji konkursowej

 • Śpiewa lala, śpiewa miś

„Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego”

Od blisko roku Powiat Żyrardowski uczestniczy w projekcie pn. „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego”. Realizowany jest on w ramach X Osi Priorytetowej  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 – Edukacja dla rozwoju Regionu, Działania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałania 10.1.1 Edukacja ogólna. Wartość projektu to 35 mln zł z czego 28 mln zł to środki z UE, ponad 5,2 mln zł pochodzi z budżetu województwa mazowieckiego oraz ok 1,7 mln zł z budżetu państwa.

Celem projektu jest przygotowanie nauczycieli oraz uczniów do nauki zdalnej porzez zakup niezbędnego sprzętu i oprogramowania, a następnie przeprowadzenie odpowiednich szkoleń.

W Powiecie Żyrardowskim beneficjentem projektu jest Specjalny Ośrodek Szklono – Wychowawczy im. Marii Grzegorzewskiej w Żyrardowie. Otrzymał on sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem na łączną wartość 118 059,90 zł. Do tego przeprowadzone zostały szkolenia i instruktaże dla nauczycieli oraz uczniów.

W ramach programu ośrodek otrzymał 13 drukarek laserowych, jedno urządzenie wielofunkcyjne, 4 mobilne routery Wi-Fi, 4 karty SIM z 12-miesięcznym abonamentem, 8 komputerów stacjonarnych z monitorem, 13 laptopów oraz 12 tabletów.

 • Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i...

Jacquard design - weź udział w konkursie i zaprojektuj wzór tkaniny żakardowej

Zaprojektuj wzór tkaniny żakardowej – a my go utkamy. Pod takim hasłem Muzeum Lniarstwa w Żyrardowie ogłosiło konkurs graficzny pn. „Jacquard design”, którego celem jest zaprojektowanie oryginalnego motywu tkaniny, która zostanie następnie utkana na krośnie żakardowym w formie pokazowych warsztatów. Zgłoszenia w konkursie należy nadsyłać do 20 czerwca br. Na laureata konkursu czeka nagroda pieniężna w wysokości 1 tys. zł. Działanie realizowane jest w ramach projektu „Śladami mistrzów żakardowych – warsztaty ginących zawodów”, na które placówka pozyskała zewnętrzne fundusze w ramach Programu Patriotyzm Jutra.

Za sprawą realizowanego przez Muzeum Lniarstwa projektu, dziedzictwo kulturowe Żyrardowa, które jest tak silnie zakorzenione w lokalnej świadomości, stanie się inspiracją do twórczego i artystycznego podejścia do tradycji dawnych Zakładów Lniarskich. Żyrardowskie muzeum postanowiło połączyć historię miasta poprzemysłowego oraz żyrardowskiego wzornictwa tkanin poprzez organizację konkursu „Jacquard design” na najciekawszy projekt wzoru tkaniny żakardowej. Zaprojektowany deseń powinien być również inspirowany książką „Mój Żyrardów” aut. Pawła Hulki-Laskowskiego, patrona Miasta Żyrardowa 2021. Konkurs skierowany jest do pełnoletnich mieszkańców Żyrardowa.

„Działania Muzeum Lniarstwa oparte są w głównej mierze na angażowaniu mieszkańców w życie naszej placówki. Stąd też pojawił się pomysł na włączenie lokalnej społeczności do zaprojektowania wzoru tkaniny żakardowej, którą następnie utkamy. Tkaniny żakardowe to jedne z najbardziej luksusowych wyrobów, dlatego niezmiernie cieszy mnie fakt, że jesteśmy w stanie uruchomić ich pokazową produkcję na naszych eksponatach - krosnach żakardowych.” – mówi Jacek Czubak, Pełnomocnik Prezydenta Miasta Żyrardowa ds. organizacji Muzeum Lniarstwa im. Filipa de Girarda w Żyrardowie.

Zgłoszenia w konkursie należy dostarczyć w terminie do 20 czerwca 2021 roku do godziny 23:59. Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie 2 różne projekty wzoru, które zostaną poddane ocenie jury. A jest o co walczyć! Wśród nadesłanych prac zostanie wyłoniony laureat, który otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 1 tys. zł. Więcej informacji dostępnych jest w regulaminie konkursu na https://www.muzeumlniarstwa.pl/sladami-mistrzow-zakardowych-warsztaty-ginacych-zawodow/

Wyłoniony w drodze konkursu wzór graficzny zostanie wykorzystany do utkania tkaniny żakardowej. Jest to historyczny moment dla Muzeum Lniarstwa, jak i Miasta Żyrardowa. W ubiegłym roku, w ramach tworzenia wystawy „Żakardowe wzory” Muzeum sprowadziło na poprzemysłowe hale wystawiennicze 16 krosien żakardowych, które przez kilkadziesiąt ostatnich lat służyły w produkcji żyrardowskich tkanin. Na przestrzeni sierpnia i września ’21 krosna te zostaną ponownie uruchomione, tym razem w formie pokazowej dla turystów. Maszyny zostaną również wykorzystane do poprowadzenia warsztatów ginących zawodów (w lipcu ’21) z cyklu „Śladami mistrza żakardowego”, „Śladami arkadownika”, „Śladami nawlekacza osnów” oraz „Śladami tkacza”, podczas których mieszkańcy będą mieli możliwość poznać ginące zawody wykonywane dawniej na oddziale tkalni żyrardowskiej fabryki.

Projekt „Śladami mistrzów żakardowych – warsztaty ginących zawodów” został dofinansowany w wysokości 27 tys. zł ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach Programu „Patriotyzm Jutra”. Jest to ogólnopolski program grantowy realizowany ze środków Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Tegoroczna, trzynasta już edycja, okazała się dla Muzeum Lniarstwa bardzo szczęśliwa, ponieważ żyrardowski projekt został zakwalifikowany do dofinansowania wśród niespełna 1000 nadesłanych wniosków konkursowych. Jest to ogromny sukces instytucji, a przede wszystkim znaczące wyróżnienie, biorąc pod uwagę fakt, że w skład komisji oceniającej wnioski zasiedli przedstawiciele znamienitych instytucji, w tym m.in. profesorowie z Uniwersytetu Warszawskiego, eksperci z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, Instytutu Pamięci Narodowej, Muzeum Powstania Warszawskiego czy Narodowego Centrum Kultury.

 

Kontakt:

Muzeum Lniarstwa im. Filipa de Girarda w Żyrardowie

ul. K. Dittricha 18, 96-300 Żyrardów

tel. 731 318 800

e-mail: biuro@muzeumlniarstwa.pl

 • Zaprojektuj wzór tkaniny żakardowej
 • Zaprojektuj wzór tkaniny żakardowej
 • Zaprojektuj wzór tkaniny żakardowej
 • Zaprojektuj wzór tkaniny żakardowej
 • Zaprojektuj wzór tkaniny żakardowej

Życzenia na Dzień Dziecka

Z okazji Dnia Dziecka , składamy naszym milusińskim najlepsze życzenia. Życzymy spełnienia marzeń oraz samych słonecznych dni. Wielu sukcesów, rozwijania talentów i pasji oraz spełnienia wszystkich marzeń. wielu powodów do uśmiechów i radości. Niech otaczający świat będzie zawsze pełen kolorów, szczęścia i beztroski.... 

 • Życzenia na Dzień Dziecka

Ślubowanie pierwszoklasistów w L.O. w Puszczy Mariańskiej

W dniu 31 maja, w Liceum Ogólnokształcącym im. Cz. Tańskiego w Puszczy Mariańskiej odbyło się ślubowanie pierwszoklasistów. Życzymy ślubującym, aby zawsze dotrzymywali  przyrzeczeń wypowiedzianych  w trakcie ślubowania, niech szkoła będzie dla nich nie tylko miejscem zdobywania wiedzy, ale również miejscem miło spędzonego czasu, gdzie  nauka jest przyjemnością.

 • Ślubowanie pierwszoklasistów
 • Ślubowanie pierwszoklasistów
 • Ślubowanie pierwszoklasistów
 • Ślubowanie pierwszoklasistów
 • Ślubowanie pierwszoklasistów
 • Ślubowanie pierwszoklasistów

Konkurs „Jeder gegen Jeden” rozstrzygnięty

W dniu 2 czerwca, w ośrodku sportu i rekreacji AQUA w Żyrardowie odbył się finał VI Powiatowego Konkursu Języka Niemieckiego „Jeder gegen Jeden” organizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 3 im. Stanisława Staszica w Żyrardowie. Pomysłodawcą i koordynatorem konkursu niezmiennie od 5 lat jest Anna Kamińska-Woźniak – nauczycielka języka niemieckiego w SP nr 3. Konkurs patronatem otoczyli - Pani Prezydentowa Agata Kornhauser Duda, Starosta Powiatu Żyrardowskiego Krzysztof Dziwisz i Prezydent Żyrardowa Lucjan Krzysztof Chrzanowski. Do konkursu przystąpili uczniowie z 12 szkół podstawowych powiatów żyrardowskiego i grodziskiego.

W imieniu Starosty Krzysztofa Dziwisza nagrody, gratulacje i podziękowania przekazała Dyrektor Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Starostwa Powiatowego w Żyrardowie Anna Smolarek

 • Konkurs „Jeder gegen Jeden” rozstrzygnięty
 • Konkurs „Jeder gegen Jeden” rozstrzygnięty
 • Konkurs „Jeder gegen Jeden” rozstrzygnięty
 • Konkurs „Jeder gegen Jeden” rozstrzygnięty
 • Konkurs „Jeder gegen Jeden” rozstrzygnięty
 • Konkurs „Jeder gegen Jeden” rozstrzygnięty
 • Konkurs „Jeder gegen Jeden” rozstrzygnięty
 • Konkurs „Jeder gegen Jeden” rozstrzygnięty
 • Konkurs „Jeder gegen Jeden” rozstrzygnięty
 • Konkurs „Jeder gegen Jeden” rozstrzygnięty
 • Konkurs „Jeder gegen Jeden” rozstrzygnięty
 • Konkurs „Jeder gegen Jeden” rozstrzygnięty

Wyróżnienie dla Urszuli Chocyk

Urszula Chocyk, recytatorka pani Ewy Szklarskiej, zdobyła wyróżnienie w VIII Festiwalu Poezji i Pieśni Patriotycznej „Nie mówię szeptem, gdy mówię skąd jestem” - edycja on-line w kategorii liceum. Patronat Narodowy objął Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Andrzej Duda w Stulecie Obchodów Niepodległości. Ula ma w swoim dorobku liczne sukcesy recytatorskie, a ten jest kolejnym, który może do nich dołączyć. Serdecznie gratulujemy!!!

 • Wyróżnienie dla Urszuli Chocyk
 • Wyróżnienie dla Urszuli Chocyk

Laureaci konkursu języka niemieckiego w Pałacu Prezydenckim

Uczniowie - Szymon Soska ze Szkoły Podstawowej Nr 3 w Żyrardowie, Oliwia Gryz ze Szkoły Podstawowej w Korytowie A i Aleksandra Świtala ze Szkoły Podstawowej w Puszczy Mariańskiej to zwycięzcy VI Powiatowego Konkursu Języka Niemieckiego, który odbył się 2 czerwca w Szkole Podstawowej Nr 3 w Żyrardowie. Oprócz zwycięzców pozostali laureaci konkursu uhonorowani zostali atrakcyjnymi nagrodami rzeczowymi. Dodatkowym wyróżnieniem dla laureatów była wycieczka do Pałacu Prezydenckiego i spotkanie z Pierwszą Damą Panią Agatą Kornhauser - Dudą. W poniedziałek 7 czerwca z Panią Prezydentową spotkali się  uczniowie ze szkół: SP Nr 3 w Żyrardowie, SP w Miedniewicach, SP w Korytowie A, SP w Puszczy Mariańskiej, SP w Walerianach oraz SP w Bartnikach.
Pierwsza Dama rozmawiała ze swoimi gośćmi o potrzebie nauki języków obcy, o nauce zdalnej, powrocie do szkoły, egzaminie ósmoklasisty i planowanej kontynuacji nauki języka w szkole średniej. Młodzież była ciekawa ulubionych książek Pierwszej Damy, jej sposobów na spędzanie wolnego czasu. Podczas rozmowy dzieci poruszyły też kwestię działań dobroczynnych i wspierania seniorów w czasie pandemii.Spotkanie w Pałacowych Ogrodach zakończyło się słodkim poczęstunkiem.
 • Laureaci konkursu języka niemieckiego w Pałacu Prezydenckim
 • Laureaci konkursu języka niemieckiego w Pałacu Prezydenckim
 • Laureaci konkursu języka niemieckiego w Pałacu Prezydenckim
 • Laureaci konkursu języka niemieckiego w Pałacu Prezydenckim
 • Laureaci konkursu języka niemieckiego w Pałacu Prezydenckim
 • Laureaci konkursu języka niemieckiego w Pałacu Prezydenckim
 • Laureaci konkursu języka niemieckiego w Pałacu Prezydenckim
 • Laureaci konkursu języka niemieckiego w Pałacu Prezydenckim
 • Laureaci konkursu języka niemieckiego w Pałacu Prezydenckim
 • Laureaci konkursu języka niemieckiego w Pałacu Prezydenckim
 • Laureaci konkursu języka niemieckiego w Pałacu Prezydenckim
 • Laureaci konkursu języka niemieckiego w Pałacu Prezydenckim

Historia Fabryki Wyrobów Lnianych

Historia Fabryki w Żyrardowie sięga początku XIX w., kiedy to Ruda Guzowska należała do rodziny Łubieńskich. Pozycja społeczna i ekonomiczna Feliksa Łubieńskiego, a później jego synów: Henryka, Jana i Tomasza, umożliwiła podjęcie działań, które zaowocowały powstaniem fabryki wyrobów lnianych.

W 1829 r. Henryk, Tomasz i Jan Łubieńscy oraz Józef Lubowidzki i Karol Scholtz założyli spółkę pod nazwą „Karol Scholtz i współka”. Akt założycielski spółki został podpisany 9 sierpnia 1830 r. Celem przedsięwzięcia było uruchomienie pierwszej w Polsce fabryki wyrobów lnianych, produkowanych na maszynach według wynalazku Filipa de Girarda. Finansowe środki na swoją działalność spółka otrzymała z Banku Polskiego, który był zaangażowany również w realizację projektu. Pierwszy eksperymentalny zakład, mający przygotować produkcję do czasu wybudowania infrastruktury fabrycznej na Rudzie Guzowskiej, został uruchomiony na Marymoncie pod Warszawą. Tam spółka miała swoją tymczasową siedzibę, tam też ruszyła produkcja na maszynach Filipa de Girarda. Od samego początku fabryka i powstająca przy niej osada nazywane były Girardowem od nazwiska francuskiego wynalazcy.

 • Historia Fabryki Wyrobów Lnianych w Żyrardowie
 • Historia Fabryki Wyrobów Lnianych w Żyrardowie
 • Historia Fabryki Wyrobów Lnianych w Żyrardowie

Ostatnie dni na składanie wniosków

Z dniem 17 czerwca mija podstawowy termin na składanie wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich i obszarowych PROW za  rok 2021. W związku z tym od 14 do 17 czerwca br.  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wydłuża godziny otwarcia swoich biur powiatowych.

Dokumenty można składać wyłącznie za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus. W tym roku Agencja nie wysyłała i nie przyjmuje wniosków w formie papierowej. Rolnicy, którzy w 2020 r. składali „Oświadczenia potwierdzające brak zmian w 2020 roku w odniesieniu do wniosku o przyznanie płatności złożonego w roku 2019”, w tym roku muszą złożyć wnioski w formie elektronicznej korzystając z aplikacji eWniosekPlus. 

Rolnikom, którzy nie mają komputerów lub obawiają się samodzielnego wypełniania wniosku, wsparcia technicznego udzielają pracownicy biur powiatowych Agencji, które w dniach od 14 do 17 czerwca br. będą pracować do godziny 18:00.

Biuro Powiatowe ARiMR w Żyrardowie przypomina jednocześnie, że do 30 czerwca producenci rolni, którzy w swoich gospodarstwach ponieśli szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem w 2020 r. niekorzystnych zjawisk atmosferycznych mogą składać wnioski o udzielenie pomocy.

 • Ostatnie dni na składanie wniosków o przyznanie płatności...

Kolejne sukcesy zdolnych plastyków z Młodzieżowego Domu Kultury

Miejski Dom Kultury „Muflon” w Jeleniej Górze zorganizował dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych Ogólnopolski konkurs plastyczny pt. „Świat mojej wyobraźni”. Powołane przez organizatora jury oceniało prace w trzech kategoriach wiekowych: 5 – 7 lat, 8 – 12 lat oraz 13 – 16 lat.

Tematyka konkursu miała na celu inspirowanie młodych ludzi do tworzenia oraz wyrażania siebie. Zachęcała uczestników i uczestniczki do swobodnego ukazywania przygód, ich świadomości poprzez sztukę. Była inspiracją do zaprezentowania ukrytych dotąd przed wzrokiem innych obszarów, ich wewnętrznych światów, gdzie piękno i zgroza przeplatają się ze sobą, gdzie niewyrażalne nagle daje o sobie znać poprzez akt twórczy, który jest również intymną rozmową z sobą samym. Na konkurs zgłoszono 550 prac. Oceniło je Jury w składzie: Joanna Adamczuk (artystka malarka), Andrzej Woźniak (artysta malarz) oraz Agata Makutynowicz (artystka malarka, instruktorka pracowni plastycznej i ceramicznej MDK Muflon) powołane przez Organizatora, biorąc pod uwagę ich wartość artystyczną, jakość i oryginalność. Jury przyznało 12 nagród za zajęcie 1-3 miejsca w każdej z kategorii, a także 89 wyróżnień w postaci udziału w wystawie.

Doceniono młodych plastyków z Młodzieżowego Domu Kultury w Żyrardowie. Nagrodę zdobył Mateusz Tylenda (op. Bożena Liszewska). 6 wyróżnień otrzymały: Maja Dziadkiewicz, Gabriela Wąsikowska, Jagoda Ulińska, Maja Kulas (op. Bożena Liszewska), Łucja Chądzyńska i Olga Dudek (op. Agnieszka Kaźmierczak). Nagrodzone i wyróżnione prace są eksponowane na wystawie w Galerii „Kolor” Miejskiego Domu Kultury „Muflon”.

Wszystkim nagrodzonym gratulujemy!

 • Kolejne sukcesy zdolnych plastyków z Młodzieżowego Domu...
 • Kolejne sukcesy zdolnych plastyków z Młodzieżowego Domu...
 • Kolejne sukcesy zdolnych plastyków z Młodzieżowego Domu...
 • Kolejne sukcesy zdolnych plastyków z Młodzieżowego Domu...
 • Kolejne sukcesy zdolnych plastyków z Młodzieżowego Domu...
 • Kolejne sukcesy zdolnych plastyków z Młodzieżowego Domu...
 • Kolejne sukcesy zdolnych plastyków z Młodzieżowego Domu...
 • Kolejne sukcesy zdolnych plastyków z Młodzieżowego Domu...
 • Kolejne sukcesy zdolnych plastyków z Młodzieżowego Domu...
 • Kolejne sukcesy zdolnych plastyków z Młodzieżowego Domu...
 • Kolejne sukcesy zdolnych plastyków z Młodzieżowego Domu...
 • Kolejne sukcesy zdolnych plastyków z Młodzieżowego Domu...
 • Kolejne sukcesy zdolnych plastyków z Młodzieżowego Domu...
 • Kolejne sukcesy zdolnych plastyków z Młodzieżowego Domu...
 • Kolejne sukcesy zdolnych plastyków z Młodzieżowego Domu...
 • Kolejne sukcesy zdolnych plastyków z Młodzieżowego Domu...

Typy warszawskie

Muzeum Mazowsza Zachodniego i Fundacja Bez Wizy w ramach programu Patriotyzmu Jutra Muzeum Historii Polski realizuje projekt:pod nazwą Typy warszawskie -  XXI

W projekcie uczestniczy młodzież szkół mazowieckich (klasy V-VIII), która bierze udział w lekcjach muzealnych i w konkursie plastycznym o artyście Józefie Rapackim, malarzu mazowieckich krajobrazów, autorze cyklu: typy warszawskie. W czasie lekcji muzealnych realizowanych w czerwcu 2021 r. w przestrzeniach Muzeum Mazowsza Zachodniego uczestnicy poznają sylwetkę artysty, styl pracy i używane przez niego techniki malarskie. Wspólnie z edukatorem pracując w otoczeniu oryginalnych prac artysty poszukiwać będą charakterystycznych cech mazowieckich krajobrazów.

Czy artysta może być kronikarzem historii, czy może opowiadać przeszłość?

I czym są popularne cykle typów warszawskich? - na te pytania wspólnie poszukają odpowiedzi.

We wrześniu 2021 r. młodzież przygotuje dzieła plastyczne inspirowane malarstwem artysty. Najlepsze prace zostaną ocenione miedzy innymi przez artystów plastyków (profesorów ASP). Najlepsze z nich zostaną zaprezentowane na wystawie wraz z pracami mazowieckich artystów i studentów szkół artystycznych we wnętrzach Muzeum Mazowsza Zachodniego.

 • Projekt Typy warszawskie - XXI
 • Projekt Typy warszawskie - XXI
 • Projekt Typy warszawskie - XXI
 • Projekt Typy warszawskie - XXI
 • Projekt Typy warszawskie - XXI
 • Projekt Typy warszawskie - XXI

Międzymuzealna gra „Raz, dwa, trzy, warszawiakiem jesteś-Ty!

Kolejny raz Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie uczestniczy w międzymuzealnej grze organizowanej przez Muzeum Powstania Warszawskiego w Warszawie. Pytania na karcie dla uczestników gry dotyczą oczywiście aktualnej wystawy prezentowanej w naszym muzeum, czyli „Od Rudy Guzowskiej do Żyrardowa”. Poniżej informacja przesłana przez organizatora https://razdwatrzywarszawiak.pl/, https://www.1944.pl/

Czy wakacje w Warszawie muszą być nudne? Czy do muzeum chodzi się tylko na szkolne wycieczki? Z pewnością nie. Przekonasz się o tym biorąc udział w naszej międzymuzealnej grze „Raz, dwa, trzy warszawiakiem jesteś-Ty!”.

W tym roku startujemy już po raz 11! Tym razem tematem jest „Warszawa kiedyś i dziś”

Czy wodozbiór to biblioteka z wodą? Czy piaskarze lepili babki? Jak grało się w kapsle? Czy amonit to starożytny władca Egiptu? Na te i inne pytania  znajdziesz odpowiedzi uczestnicząc w naszej tegorocznej zabawie.

Zapraszamy wszystkich ciekawych, lubiących przygodę i detektywistyczne zagadki. Odwiedzimy najciekawsze miejsca w Warszawie i okolicach. Będziemy podziwiali budowle, zagłębiali się w czeluście historii i podziwiali wspaniale okazy w ogrodzie botanicznym. Pokażą nam swoje sekrety stare pałace i siedziby wielkich bohaterów. Będzie się działo!

Każdy znajdzie coś ciekawego dla siebie, tu nie można się nudzić.

Początek 21 czerwca, wystarczy wejść na stronę www.razdwatrzywarszawiak.pl

A dla tych, którzy wykonają zadania przynajmniej z ośmiu miejsc czekają nagrody

 • Międzymuzealna gra „Raz, dwa, trzy, warszawiakiem jesteś -Ty

GIOŚ informuje

Zgodnie z przepisami w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu Departament Monitoringu Środowiska GIOŚ informuje o ryzyku wystąpienia w 2021 r. przekroczeń zawartości niektórych zanieczyszczeń. W dniu 17.06.2021 r. określono, że w 2021 r. w części województwa mazowieckiego istnieje ryzyko wystąpienia przekroczenia średniorocznego poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM2,5 w powietrzu. Prognozowane ryzyko obejmuje w Warszawie dzielnicę Śródmieście.

Od 17.06.2021 r. do końca roku, na wskazanym obszarze obowiązuje m. in. zakaz korzystania z instalacji do spalania biomasy drzewnej, zakaz używania dmuchaw do liści, zaleca się też korzystanie z alternatywnych sposobów przemieszczania się na krótkich odcinkach (rower, pieszo) i korzystanie z komunikacji miejskiej zamiast komunikacji indywidualnej.

Więcej informacji na http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/rwms/7/news/0

 

 • Departament Monitoringu Środowiska GIOŚ informuje o ryzyku...

Grozi nam susza

Zespół monitoringu wód zlewni rzeki Pisi Gągoliny Fundacji Ochrony Środowiska Naturalnego Miasta Żyrardowa i Okolic w Żyrardowie informuje, że wodowskaz w miejscowości Kamionka gmina Radziejowice - monitorujący strefę źródłowego zasilania zasobów wodnych tej rzeki - osiągnął poziom wskazujący na powstanie zjawisk suszy w tym rejonie.

Rzutuje to na ograniczone możliwości retencjonowania wód w zbiornikach: Radziejowice, Hamernia, Korytów na terenie gminy Radziejowice i Zalew Żyrardowski na terenie Miasta Żyrardowa - przy bardzo małym zasilaniu wód z tej części zlewni rzeki Pisi Gągoliny.

Wobec powyższego zaleca się racjonalne korzystanie z zasobów wodnych tej rzeki, w celu zachowania przepływu hydrobiologicznego w rzece - gwarantującego zachowanie życia biologicznego.

 • Grozi nam susza
 • Grozi nam susza

„Moje miejsce na Ziemi”!

Rusza czwarta edycja programu „Moje miejsce na Ziemi”, w ramach którego Fundacja ORLEN przekaże kolejne 2 miliony złotych na wsparcie lokalnych społeczności. Nabór rozpoczyna się 21 czerwca 2021 roku. To największy program grantowy Fundacji ORLEN i jeden z największych realizowanych przez fundacje korporacyjne. O wsparcie finansowe na realizację lokalnych inicjatyw ubiegać się mogą nie tylko przedstawiciele organizacji pozarządowych, ale również jednostki ochotniczej straży pożarnej, koła, biblioteki, szkoły, instytucje kultury i sportu, parafie, a także jednostki samorządu terytorialnego. Potrzebne są pomysł i energia żeby zmienić swoją małą ojczyznę. Wnioski należy zgłaszać do 29 lipca za pośrednictwem elektronicznego systemu dostępnego pod adresem https://darowiznyfundacja.orlen.pl/#/login.

Środki finansowe otrzymają organizacje, które najlepiej uzasadnią potrzebę realizacji projektu i zaproponują atrakcyjne, innowacyjne działania na rzecz swojej społeczności lokalnej. - Wnioski można składać w kilku kategoriach: upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i rekreacji, działalność na rzecz ochrony i promocji zdrowia, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i ekonomicznemu, podwyższenie poziomu bezpieczeństwa publicznego, zachowanie dziedzictwa historycznego oraz rozwoju edukacji, kultury i sztuki, poprawa stanu środowiska naturalnego oraz ochrona zwierząt, podnoszenie świadomości na temat ekologii i zrównoważonego rozwoju. Złożone projekty zostaną ocenione przez  niezależnych ekspertów i przez Komisję Programową, w skład której wchodzą przedstawiciele Fundacji ORLEN i PKN ORLEN. Najlepsze inicjatywy mogą liczyć na wsparcie w kwocie od 5 tys. do 20 tys. zł.

Więcej informacji o programie na stronie https://fundacja.orlen.pl/  i Fanpage Fundacji www.facebook.com/FundacjaORLEN

 • Rusza czwarta edycja programu „Moje miejsce na Ziemi”

Nagrody dla plastyków MłoDK

Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki był organizatorem XIX Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Tradycje wielkanocne”.

Na tegoroczną edycję nadesłano 1456 prac plastycznych z 97 placówek oświatowych, kulturalnych, wychowawczych oraz 10 zgłoszeń indywidualnych z całego kraju. Uczestników przygotowywało 252 nauczycieli, instruktorów i opiekunów.

Młodzi twórcy wykazali się znajomością tradycji wielkanocnych a także wielu ciekawych technik plastycznych. Wysoki poziom prac odzwierciedlił się w ilości laureatów. Komisja Konkursowa przyznała 115 nagród. Na wystawę pokonkursową zakwalifikowano 262 prace plastyczne.

Tematem najczęściej pojawiającym się w pracach dzieci i młodzieży jest niedziela palmowa, koszyczki, pisanki, święcenie pokarmów, uroczyste śniadanie, rodzinne malowanie pisanek, motywy religijne czy lany poniedziałek. Możemy zobaczyć zapomniane zwyczaje, takie jak chodzenie z kogutkiem, wieszanie śledzia czy półpoście. Na konkurs oprócz prac rysunkowych, malarskich i graficznych nadesłano prace przestrzenne: pisanki, palmy, stroiki, koszyczki, makiety scen rodzajowych i wiele innych form plastycznych.

Wśród laureatów znaleźli się wychowankowie Młodzieżowego Domu Kultury w Żyrardowie:

I nagroda – Emilia Cieślak, lat 9 (op. Bożena Liszewska)

III nagroda – Gabriela Wąsikowska, lat 12 (op. Bożena Liszewska)

III nagroda- Dorota Jałocha, 4 lata ( op. Agnieszka Kaźmierczak)

Wyróżnienia w postaci kwalifikacji do wystawy:

Nadia Wasilewska, l.9, Wiktoria Rutkowska, l.12, Antonina Tomsohn, l.11 ( op. Bożena Liszewska) ,Olga Dudek, l.9, Anna Kowalik, l.6 (op. Agnieszka Kaźmierczak).

W związku z zaistniałą sytuacją w kraju, w tym roku nie zorganizowano tradycyjnej gali połączonej z wręczeniem nagród laureatom. Dyplomy i nagrody przesłano pocztą. po wznowieniu działalności placówek oświatowych, kulturalnych i wychowawczych. Wystawę pokonkursową oraz wyniki konkursu można obejrzeć na stronie organizatora w formie online .

http://pokis.pl/2021/04/01/wirtualny-spacer-po-wystawie-konkursowej-xix-ogolnopolski-konkurs-plastyczny-tradycje-wielkanocne/

Gratulujemy autorom nagrodzonych  prac.

 

 • Sukcesy plastyków Młodzieżowego Domu Kultury
 • Sukcesy plastyków Młodzieżowego Domu Kultury
 • Sukcesy plastyków Młodzieżowego Domu Kultury
 • Sukcesy plastyków Młodzieżowego Domu Kultury
 • Sukcesy plastyków Młodzieżowego Domu Kultury
 • Sukcesy plastyków Młodzieżowego Domu Kultury
 • Sukcesy plastyków Młodzieżowego Domu Kultury
 • Sukcesy plastyków Młodzieżowego Domu Kultury
 • Sukcesy plastyków Młodzieżowego Domu Kultury
 • Sukcesy plastyków Młodzieżowego Domu Kultury
 • Sukcesy plastyków Młodzieżowego Domu Kultury
 • Sukcesy plastyków Młodzieżowego Domu Kultury

Ostrzeżenia przed burzami

IMGW wydało dla Mazowsza ostrzeżenia meteorologiczne 2 stopnia o wystąpieniu burz. Prognozowane są burze, którym miejscami towarzyszyć będą ulewne opady deszczu od 30 mm do 40 mm, lokalnie do 50 mm oraz porywy wiatru do 90 km/h. Miejscami może wystąpić opad gradu. Apelujemy o zabezpieczenie przedmiotów na balkonach i tarasach i unikanie parkowania pod drzewami.

 • Ostrzeżenia przed burzami
 • Ostrzeżenia przed burzami

Informacja o czasie pracy kasy Starostwa Powiatowego w Żyrardowie

Informujemy, że od dnia 24 czerwca 2021 r. w czasie pracy kasy Starostwa Powiatowego w Żyrardowie

wprowadza się przerwę w godzinach 11.00 – 11.15.

Za utrudnienia przepraszamy.

 • Przerwa w pracy kasy

Kondolencje

Łącząc się w bólu

z Koleżanką Pauliną Surałą 

składamy kondolencje i wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci Taty

 

 

Starosta i Zarząd Powiatu Żyrardowskiego

oraz koleżanki i koledzy ze Starostwa Powiatowego w Żyrardowie

 • kondolencje

Kolejny sukces poetycki Emilki Ślęzak - ,,Nigdy nie rezygnuj z marzeń”

Emilia Ślęzak młoda poetka, uczestniczka grupy literacko-teatralnej Maskarada z Młodzieżowego Domu Kultury w Żyrardowie, wychowanka pani Ewy Szklarskiej zdobyła wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie PoetyckimŻycie między wierszami” w kategorii klas 4-6, organizowany przez Szkołę Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi nr 82 w Warszawie. Hasłem przewodnim tegorocznej, 3 edycji konkursu było: „Nigdy nie ubieraj się w czyjeś marzenia, znajdź swoje i je spełniaj...”.

Warto podkreślić, iż w tej kategorii nie przyznano nagród tylko trzy wyróżnienia, w tym Emilce. Wiersz Emilki został nagrany w formie prezentacji filmowej, przeczytała go znana polska aktorka filmowa i teatralna - pani Halina Rowicka. Wiersze nagrodzone i wyróżnione, w tym Emilki, zostały zamieszczone również w specjalnie wydanej z tej okazji książce pt. „Nigdy nie rezygnuj z marzeń” wzbogaconej o piękne fotografie i cytaty.

Tym razem doceniono również wkład pracy pani Ewy Szklarskiej w formie podziękowania za odkrywanie wśród uczniów talentów poetyckich, wsparcie, uczenie wrażliwości i pomoc w otwieraniu oczu i serca na ludzi oraz otaczający nas świat. Bardzo ważną rolę odgrywa w drodze artystycznej Emilki jej mama, pani Anna Ślęzak, która wzorowo współpracuje z panią Ewą Szklarską i bardzo wspiera Emilkę.

Serdecznie gratulujemy!

 • Emilia Ślęzak
 • Podziękowanie dla Emilii Ślęzak

XXVIII Sesja Rady Powiatu Żyrardowskiego

Zapraszamy do oglądania relacji z XVIII Sesji Rady Powiatu Żyrardowskiego

Relacja

 • Sesja Rady Powiatu Żyrardowskiego

Dotacja dla mikro i małych przedsiębiorców

Przedsiębiorcy, posiadający status mikroprzedsiębiorcy albo małego przedsiębiorcy mogą się ubiegać o bezzwrotną dotację na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. Dotacja może być udzielona ze środków Funduszu Pracy do wysokości 5 000 zł.

Dotacji udziela starosta sprawujący zwierzchnictwo nad powiatowym urzędem pracy lub dyrektor odpowiedniego urzędu pracy działający z upoważnienia starosty.

Przedsiębiorcy muszą spełniać łącznie następujące warunki: posiadają status mikroprzedsiębiorcy albo małego przedsiębiorcy, na dzień 31 marca 2021 r. prowadzili jako przeważającą jedną z wymienionych w rozporządzeniu działalności PKD, działalność gospodarcza nie była zawieszona na dzień 31 marca 2021 r., przychód z działalności uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego lub w lutym 2020 r. lub we wrześniu 2020 r., nie przekroczyli liczby uzyskanych dotacji określonych w rozporządzeniu.

Wniosek o dotację może być złożony do powiatowego urzędu pracy, właściwego ze względu na siedzibę przedsiębiorcy, do dnia 31 sierpnia 2021 r. w postaci elektronicznej poprzez platformę Praca.gov.pl. Na to wsparcie Urząd Pracy w Żyrardowie otrzymał ostatnio kwotę 2 000 000,00 zł.

Więcej szczegółowych informacji znajdą państwo na stronie internetowej:

https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-dotacji-dla-mikro-i-malych-przedsiebiorstw-ze-srodkow-funduszu-pracy

 • Tarcza antykryzysowa

ASF wciąż groźne

Mazowiecki Wojewódzki Lekarz Weterynarii prowadzi kampanię informacyjną – „Nie dla ASF! 5 podstawowych zasad, które pomogą uchronić Twoje stado przed ASF”. Celem kampanii informacyjnej jest podniesienie świadomości i przypomnienie o podstawowych zasadach bioasekuracji, których należy przestrzegać w gospodarstwach utrzymujących trzodę chlewną, i które są konieczne w celu zapobiegania tej choroby.

Afrykański pomór świń jest szybko szerzącą się, zakaźną chorobą wirusową, na którą podatne są świnie oraz dziki. Chorobę charakteryzują objawy w postaci wysokiej gorączki zwierząt, znacznego powiększenia śledziony, dużego stopnia wybroczynowości oraz sięgającej 80-100 proc. śmiertelności.

Wystąpienie przypadków tej choroby jest przyczyną poważnych strat ekonomicznych związanych z padnięciami zwierząt, wypłatą odszkodowań, kosztami jej zwalczania, a przede wszystkim wstrzymaniem obrotu i eksportu świń oraz produktów pochodzących od świń oraz dzików.

Podstawowe zasady, która pomogą uchronić stado przed ASF to:

 1. Skuteczne zabezpieczenie gospodarstwa – budynki, w których utrzymywane są świnie, przetrzymywana jest pasza i ściółka muszą być ogrodzone.
 2. Ustalenie planu zabezpieczenia biologicznego gospodarstwa uwzględniającego - drogi komunikacyjne w gospodarstwie, procedury czyszczenia i dezynfekcji obiektów, środków transportu, wyposażenia, higieny personelu, kwarantannę. 

Należy pamiętać o zabezpieczaniu i odpowiednim utrzymaniu mat/niecek dezynfekcyjnych na terenie gospodarstwa.

Należy przestrzegać zakazu wstępu na teren gospodarstwa nieupoważnionych osób i środków transportu, stosować zasadę ograniczonego zaufania podczas wizyt podmiotów dostarczających paszę i ściółkę, podmiotów odbierających padlinę, osób zatrudnionych w gospodarstwie oraz osób z zewnątrz wykonujących usługi.

 • ASF

Starostwo ogłasza nabór

Starostwo Powiatowe w Żyrardowie ogłasza nabór na wolne stanowiska pracy:

 • Podinspektor/Inspektor w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa
 • Inspektor / Główny specjalista w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa
 • Inspektor / Główny specjalista w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami,

Więcej informacji na stronie: http://bip.powiat-zyrardowski.pl/m,736,konkursy-personalne-aktualne.html

Szczepimy się

„Przypominamy, że w szpitalu żyrardowskim funkcjonuje Punkt Szczepień Powszechnych przeciw COVID-19. Zachęcamy mieszkańców powiatu, którzy jeszcze tego nie zrobili, by skorzystali z możliwości zaszczepienia.

Punkt Szczepień Powszechnych działa w budynku „N” przy ul. Limanowskiego 30 w Żyrardowie (budynek administracji szpitala, pierwszy po prawej za bramą wejściową),

Zapisów na szczepienia można dokonać:

- telefonicznie dzwoniąc pod numer 989 (całodobowa, bezpłatna infolinia)

- telefonicznie dzwoniąc pod numer 515-410-208 (w godzinach między 8 a 15)

- wysyłając SMS na numer 664 908 556 lub 880 333 333 o treści: SzczepimySie

- internetowo poprzez stronę https://pacjent.erejestracja.ezdrowie.gov.pl

Zaświadczenie o szczepieniu przeciw COVID-19 każdy pacjent znaleźć może na Internetowym Koncie Pacjenta za pomocą strony https://pacjent.gov.pl/. Umieszczony na zaświadczeniu kod QR potwierdza, że pacjent został zaszczepiony”.

 

 • Szczepimy się

Kolejne wsparcie w ramach Tarczy Antykryzysowej

Minister Rozwoju, Pracy i Technologii poinformował, że na wniosek Starosty Powiatu Żyrardowskiego Ministerstwo ustaliło dla Powiatu Żyrardowskiego kwotę 200.000 zł ze środków Funduszu Pracy na finansowanie przez Powiatowy Urząd Pracy w Żyrardowie w 2021 roku niektórych zadań określonych w ustawie o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Dotyczy to między innymi dofinansowania części kosztów wynagrodzeń oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne w organizacjach pozarządowych lub podmiotach prowadzących działalność pożytku publicznego.

 • Tarcza antykryzysowa

Trochę historii - Henryk Łubieński

Henryk Łubieński (1793–1883) urodził się w Pradze Czeskiej, był  piątym synem Feliksa i Tekli z Bielińskich, bratem Tomasza, Piotra, Jana, Tadeusza i Józefa. Najstarszym z braci był Franciszek. Henryk miał również trzy siostry; Różę Sobańską, Maria Skarżyńską oraz Paulinę Morawską. Ukończył Szkołę Prawa w Warszawie, którą założył jego ojciec w 1808 roku. Następnie podjął studia w Paryżu. Henryk był gorącym zwolennikiem Napoleona. Po zakończeniu Kongresu Wiedeńskiego powrócił do Polski. W 1818 roku wziął ślub z Ireną Potocką, wnuczką Szczęsnego Potockiego. Za posag żony kupił od brata Franciszka, Kazimierzę Wielką w województwie małopolskim, tam osiadł na pewien czas i zajął się rolnictwem.

Henryk Łubieński znany jest głównie jako działacz gospodarczy i przemysłowiec. Nie stronił jednak od działalności politycznej i społecznej, brał czynny udział w życiu politycznym jako rzeczywisty radca stanu. Działalność polityczną rozpoczął w 1822 roku jako członek Rady Wojewódzkiej Krakowskiej. W 1825 roku został posłem na Sejm Królestwa Polskiego, gdzie pracował jako członek Komisji Skarbowej. Jego inicjatywy polityczne i ekonomiczne wniosły znaczący wkład w rozwój gospodarczy Królestwa. Był współzałożycielem Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego w Królestwie Polskim oraz jednym z organizatorów Banku Polskiego. Henryk Łubieński stał się jednym z najbogatszych właścicieli ziemskich i przedsiębiorców na ziemiach polskich. Posiadał liczne majątki: Częstocice, Guzów, Kazimierz, Ostrowiec, Lubartów i inne. Po upadku powstania listopadowego zamieszkał w Warszawie i kontynuował działalność gospodarczą. Od 1828 roku Henry Łubieński pełnił funkcję dyrektora połączonych wydziałów przemysłu i handlu Banku Polskiego a w latach  1832–1842 był jego wiceprezesem. W czasie pełnienia funkcji wiceprezesa Banku Polskiego założył spółkę „Karol Scholtz i Współka” jej celem było uruchomienie pierwszej w Polsce fabryki wyrobów lnianych na terenach Rudy Guzowskiej. Od roku 1831, już po upadku Powstania Listopadowego, Bank Polski realizował wielki plan inwestycyjny, którego celem była odbudowa i uprzemysłowienie Królestwa Polskiego. Bank udzielał zaliczek finansowych Towarzystwom Kredytowym, które powstawały by realizować różne inwestycje. Osobiste zaangażowanie Henryka Łubieńskiego w rozmaite przedsięwzięcia gospodarcze sprawiło, że pojawiło się wiele głosów krytyki. W 1827 roku  Henryk  Łubieński  był  posiadaczem  jedynie dóbr guzowskich a w latach czterdziestych należał już do najbogatszych przemysłowców i właścicieli ziemskich w Królestwie Polskim. Po dymisji z funkcji wiceprezesa Banku Polskiego w 1842 roku władze carskie wytoczyły Henrykowi Łubieńskiemu proces o nadużycia. Według uzasadnienia oskarżenia, Łubieński zbyt ,,umiejętnie’’ łączył stanowisko wiceprezesa w Banku Polskim z interesami osobistymi. Proces zakończył się w 1848 roku. Za nadużycia Henryk Łubieński został skazany na karę czterech lat więzienia oraz na pokrycie strat finansowych poniesionych przez Bank. Karę więzienia zamieniono Łubieńskiemu na zesłanie do Kurska, a pokrycie strat Banku Polskiego pochłonęło cały jego majątek. Po powrocie do Polski Henryk Łubieński wspierał w kraju instytucje oświatowe i kulturalne, był jednym z założycieli Warszawskiego Towarzystwa Dobroczynności. Zmarł w 1883 roku w Warszawie. Został pochowany w Wiskitkach.

 • Henryk Łubieński
 • Pałac w Guzowie

Informacja o utrudnieniach dla klientów Starostwa Powiatowego w Żyrardowie

Informujemy, że w dniu 23 lipca 2021 r. prowadzone będą prace związane ze zmianą centrali telefonicznej,

w związku z powyższym utrudniony będzie kontakt telefoniczny z urzędem Starostwa. 

Za utrudnienia przepraszamy.

"Z wizytą u Flintstone'ów" – półkolonie w Młodzieżowym Domu Kultury

Tegoroczne półkolonie letnie w naszej placówce odbyły się pod hasłem "Z wizytą u Flintstone'ów" Podczas minionego tygodnia dzieci uczestniczyły w wielu ciekawych zajęciach kreatywnych, plastycznych, muzycznych i sportowych - a wszystko w prehistorycznym stylu. "Dino jajo", "Mój dinozaur z masy solnej", pływanie na basenie, quizy, krzyżówki i rebusy o świecie dinozaurów -  to tylko niektóre ciekawe aktywności przygotowane przez naszych instruktorów.

Wychowankowie wzięli także udział w grze terenowo-fabularnej wykonując w grupach tajną misję pt. "Ostatni Likaon Tanzanii". Fascynująca podróż do Afryki w celu zebrania informacji na temat ostatniego likaona i zlokalizowania go na mapie. Najciekawszym punktem okazała się wycieczka do Kołacinka, gdzie odwiedziliśmy Park Jurajsko-Botaniczny "Dinopark".

Na początku drugiego tygodnia półkolonii odwiedziliśmy Bazę Bieganów. Przygotowano tam dla nas wiele atrakcji: strzelanie z łuku, nauka chodzenia na szczudłach,  quady,  paintball, kolorowe tatuaże, trampoliny i emocjonująca przejażdżka autem terenowym.

Następnie odbyły się warsztaty perkusyjne poprowadzone przez Pana Roberta i zajęcia plastyczne, zorganizowane przez Panią Monikę i Małgosię. W upalne dni najlepszą atrakcją było pływanie - wychowankowie mogli się dobrze ochłodzić i miło spędzić czas na basenie. W przedostatni dzień półkolonii dzieci wzięły udział w wymagającej zabawie terenowej i w warsztatach modowych, na których zaprojektowali własne stroje.

Na koniec dwutygodniowego pobytu z grupą 24 dzieci pod opieką 5 nauczycieli w Młodzieżowym Domu Kultury czekała na nas Tajna Misja pt. "Bal przebierańców odwołany" i oficjalne pożegnanie Flintstone'ów, czyli specjalna sesja zdjęciowa z prehistorycznymi bohaterami znanej kreskówki.

 • "Z wizytą u Flintstone'ów" – półkolonie w Młodzieżowym...
 • "Z wizytą u Flintstone'ów" – półkolonie w Młodzieżowym...
 • "Z wizytą u Flintstone'ów" – półkolonie w Młodzieżowym...
 • "Z wizytą u Flintstone'ów" – półkolonie w Młodzieżowym...
 • "Z wizytą u Flintstone'ów" – półkolonie w Młodzieżowym...
 • "Z wizytą u Flintstone'ów" – półkolonie w Młodzieżowym...
 • "Z wizytą u Flintstone'ów" – półkolonie w Młodzieżowym...
 • "Z wizytą u Flintstone'ów" – półkolonie w Młodzieżowym...

Konkurs dla uczniów z powiatu żyrardowskiego

Starosta Powiatu Żyrardowskiego Krzysztof Dziwisz i Komendant Powiatowy Policji w Żyrardowie mł. insp. Edyta Marczewska, obejmujący patronat nad konkursem, zapraszają uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych oraz innych placówek oświatowych z terenu powiatu żyrardowskiego do udziału w „Powiatowym konkursie na hasło, motto, wierszyk o zasadach bezpieczeństwa jakie należy stosować aby nie dać się oszukać”. Organizatorem konkursu jest Starostwo Powiatowe w Żyrardowie wraz z Komendą Powiatową Policji w Żyrardowie.

Celem konkursu jest wyłonienie autora najciekawszej pracy literackiej, której główną ideę stanowi wybór odpowiedniej treści dotyczącej ostrzegania przed oszustwami finansowymi. Wyróżnione prace zostaną wykorzystane w broszurach informacyjnych, które następnie trafią do mieszkańców powiatu.

Treść prac konkursowych powinna promować bezpieczne transakcje finansowe, podstawowe zasady bezpieczeństwa podczas prowadzenia rozmów telefonicznych z nieznanymi osobami, jak i kreować przyjazny wizerunek Policji oraz cechować się niepowtarzalnym i oryginalnym pomysłem itp.

Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną pracę, której jest autorem. Każda praca powinna zawierać na odwrocie metryczkę z danymi: imię i nazwisko autora, określenie klasy i nazwy szkoły, adres i telefon kontaktowy, e - mail.

Uczestnicy składać mogą wykonane przez siebie prace wraz z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym stanowiącym załącznik do regulaminu konkursu, który znajduje się poniżej, na adres: Komenda Powiatowa Policji w Żyrardowie ul. Chopina 4-696-300 Żyrardów w terminie do dnia 31 sierpnia 2021 roku, decyduje data stempla pocztowego na opakowaniu (kopercie), lub w sposób mailowy, na adres: prasowy.kppzyrardow@ra.policja.gov.pl

Prace konkursowe zostaną poddane ocenie Jury w terminie do dnia 17 września 2021 roku. Ogłoszenie oraz uroczyste wręczenie nagród autorom zwycięskich oraz wyróżnionych prac nastąpi w terminie do 31 września 2021 roku. Laureaci konkursu zostaną telefonicznie i e- mailowo powiadomieni o wynikach oraz terminie (sposobie) wręczenia nagród.

Serdecznie zapraszamy i zachęcamy do udziału!!

Bezpieczeństwo to nasza Wspólna sprawa.

 • Konkurs

II edycja konkursu fotograficznego „Odkrywamy nasze dziedzictwo”

W tym roku odkrywany na Mazowszu modernizm

Konkurs fotograficzny „Odkrywamy nasze dziedzictwo” – organizowany przez Samorząd Województwa Mazowieckiego – ma na celu zwrócenie uwagi na piękno, bogactwo i różnorodność architektury Mazowsza.

Intencją tegorocznej edycji pt. „W poszukiwaniu modernizmu” jest odkrycie lub zgłębienie przez uczestników konkursu wartości architektury modernistycznej znajdującej się na terenie województwa mazowieckiego. Architektura nowoczesna narodziła się na początku XX w. jako odpowiedź na przeludnione miasta przemysłowe, w których przeważała zabudowa z brakiem dostępu do światła, zieleni i odpowiednich warunków sanitarnych. Był to także czas poszukiwań w architekturze nowych form wyrazu zgodnych z zmieniającym się światem. Od lat 20. polscy architekci, będący pod ogromnym wpływem Le Corbusiera i Waltera Gropiusa, tworzyli wizerunek nowo powołanego państwa. W budownictwie coraz częściej zaczęły dominować formy proste, nieraz bez jakiejkolwiek dekoracji, eksponujące nowe możliwości techniczne. W stylu architektury modernistycznej w dużych i mniejszych miastach powstawały budynki użyteczności publicznej, luksusowe kamienice i wille, a także osiedla dla urzędników i robotników. Po 1945 r. w Polsce dotkniętej kataklizmem II wojny światowej, architektura nowoczesna znowu odegrała ogromne znaczenie. Zgodnie z zapisami tzw. Karty Ateńskiej prowadzono odbudowę zrujnowanych miast, do których masowo migrowali mieszkańcy wsi. W stylu dojrzałego modernizmu budowano liczne siedziby urzędów, ośrodków kultury, szkół, dworców, hal, domów towarowych i osiedli mieszkaniowych. W te wakacje zachęcamy do poszukiwania modernizmu w mazowieckich miastach i miasteczkach oraz docenienia jego wartości i znaczenia dla naszego krajobrazu kulturowego.

Warunki udziału w konkursie

Zdjęcie wykonane w 2021 r. i nawiązujące do tegorocznego tematu konkursu „W poszukiwaniu modernizmu” oraz skan podpisanego formularza zgłoszeniowego należy przesłać drogą mailową na adres: dziedzictwo@mazovia.pl do 12 września br.

Z udziału w Konkursie wyłącza się:

 • osoby zajmujące się profesjonalnie/zawodowo fotografią, przez co rozumie się osoby posiadające wykształcenie związane z dziedziną fotografii lub zarabiające na fotografii,
 • laureatów oraz wyróżnionych w I edycji konkursu fotograficznego „Odkrywamy nasze dziedzictwo”,
 • pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

W przypadku osób poniżej 18 roku życia formularz zgłoszeniowy wypełniają rodzice lub opiekuni prawni.

Szczegółowe warunki udziału w konkursie określa regulamin II edycji konkursu fotograficznego „Odkrywamy nasze dziedzictwo”.

Przebieg konkursu

Spośród nadesłanych prac, Jury Konkursu – które w drodze zarządzenia określi Marszałek Województwa Mazowieckiego – wybierze i oceni maksymalnie 8 fotografii, biorąc pod uwagę zgodność z tematem przewodnim konkursu, kreatywność i jakość zdjęć.

Nagrody

Laureaci konkursu otrzymają następujące nagrody:

 • I nagroda - w wysokości 2 000,00 zł;
 • II nagroda - w wysokości 1 500,00 zł;
 • III nagroda - w wysokości 1 000,00 zł;
 • maksymalnie 5 wyróżnień – po 500 zł każde.

  Dodatkowe informacje

Formularze i regulamin są dostępne na stronie https://bip.mazovia.pl/pl/bip/zalatw-sprawe/kultura-i-turystyka/dziedzictwo/odkrywamy-nasze-dziedzictwo/ii-edycja-konkursu-fotograficznego-odkrywamy-nasze-dziedzictwo.html

 Dodatkowe informacje o konkursie można uzyskać pod nr tel. (22) 59 79 161 lub wysyłając pytania na adres e-mail: dziedzictwo@mazovia.pl.

Zachęcamy do wzięcia udziału w wydarzeniu na Facebooku https://facebook.com/events/s/w-poszukiwaniu-modernizmu-ii-e/1641461179395136/. Będą tam publikowane ciekawostki z zakresu architektury modernistycznej.

Konkurs organizowany jest pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego oraz patronatem artystycznym Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.

Na zgłoszenia czekamy do 12 września br.

 • II edycja konkursu fotograficznego „Odkrywamy nasze...

Życzenia

Z okazji Święta Policji wszystkim funkcjonariuszom i pracownikom Policji składamy podziękowania za ofiarną służbę w pełnieniu powierzonej misji, za dotychczasowy wysiłek i zaangażowanie.

Życzymy zdrowia i wszelkiej pomyślności, poczucia dobrze spełnionego obowiązku oraz spokojnej i bezpiecznej służby

 • Życzenia dla Policji

Syreny alarmowe zawyją w godzinie W

W niedzielę 1 sierpnia o godzinie 17.00  – w 77. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego na terenie Mazowsza nastąpi włączenie syren alarmowych. Głos syren będzie emitowany sygnałem ciągłym w czasie jednej minuty.

W ten sposób mieszkańcy będą mogli oddać hołd i uczcić pamięć poległych i zamordowanych w bohaterskim zrywie powstańczym mieszkańców naszej Stolicy.

Powstanie Warszawskie wybuchło 1 sierpnia 1944 r. o godzinie 17:00. Do walki przystąpiło około 50 tys. żołnierzy Armii Krajowej. Głównym celem było wyzwolenie Warszawy spod okupacji niemieckiej, zanim do miasta wkroczą żołnierze Armii Czerwonej. Planowane na kilka dni Powstanie Warszawskie upadło dopiero 3 października 1944 r., po 63 dniach walki. Podczas walk zginęło około 20 tys. żołnierzy Armii Krajowej, 3 tys. kościuszkowców oraz ok. 180 tys. osób cywilnych, w tym wielu wybitnych przedstawicieli życia kulturalnego i warszawskiej inteligencji. Około 650 tys. mieszkańców stolicy zostało wywiezionych do obozu przejściowego w Pruszkowie, stamtąd 150 tys. do przymusowej pracy w Niemczech, a 50 tys. do obozów koncentracyjnych.

 • Znak Polski Walczącej

Ogłoszenie SOSW o zamówieniu publicznym

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy ogłosił postępowanie o zamówienie publiczne na usługi społeczne. Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i dostarczenie posiłków dla Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Żyrardowie w 2021 roku. Informacje dotyczące ogłoszenia zamieszczono na stronie zamawiającego https://soswzyrardow.edupage.org/a/ogloszenia-1

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Żyrardowie(Sekretariat Dyrektora Szkoły) ul. Środkowa 36, 96-300 Żyrardów. Termin składania ofert upływa w dniu 10 sierpnia 2021  r. o godzinie 10.15.

 • Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy

Święto Policji

W dniu 23 lipca w Komendzie Powiatowej Policji w Żyrardowie odbyły się obchody Święta Policji Państwowej. Uroczysta zbiórka rozpoczęła się złożeniem meldunku Komendant mł. insp. Edycie Marczewskiej przez dowódcę uroczystości podinspektora Dariusza Małeckiego - Naczelnika Wydziału Prewencji KPP Żyrardów. Pani Komendant przywitała policjantów, pracowników cywilnych oraz zaproszonych gości. W trosce o bezpieczeństwo, z uwagi na pandemię w tegorocznych obchodach została ograniczona liczba osób.

W uroczystości udział wzięli: Starosta Powiatu Żyrardowskiego  Krzysztof Dziwisz, Prezydent Miasta Żyrardowa Lucjan Krzysztof Chrzanowski, Burmistrz Mszczonowa Józef Grzegorz Kurek, Wójt Gminy Puszcza Mariańska Michał Staniak, Wójt Gminy Radziejowice Urszula Ciężka, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej bryg. Tomasz Cybul, Prokurator Rejonowy w Żyrardowie Joanna Jackowska, były Komendant Powiatowy Policji w Żyrardowie insp. w stanie spoczynku Arkadiusz Zgieb, kapelan żyrardowskich policjantów ks. Robert Sierpniak, kierownictwo KPP na czele z Komendantem Powiatowym Policji w Żyrardowie mł. insp. Edytą Marczewską, kadra kierownicza, a także w okrojonym składzie policjanci i pracownicy cywilni żyrardowskiej jednostki.

Podczas uroczystości Komendant Powiatowy Policji mł. insp. Edyta Marczewska wręczyła akty mianowania na wyższe stopnie policyjne. Wśród awansowanych policjantów znaleźli się funkcjonariusze ze wszystkich wydziałów żyrardowskiej Komendy, a także z Komisariatu Policji w Mszczonowie i podległych posterunków policji. W tym roku awanse na wyższe stopnie policyjne otrzymało 86 funkcjonariuszy. Ponadto wręczono medale za długoletnią służbę i medale związkowe przyznane przez Zarząd Główny Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów.

W imieniu władz Powiatu Żyrardowskiego życzenia dla funkcjonariuszy i cywilnych pracowników Policji złożył Starosta Powiatu Żyrardowskiego Krzysztof Dziwisz. Podziękował za ich codzienną pracę, gratulował awansowanym i odznaczonym życząc wytrwałości w pełnionej służbie.

 • Święto Policji
 • Święto Policji
 • Święto Policji
 • Święto Policji
 • Święto Policji
 • Święto Policji
 • Święto Policji
 • Święto Policji
 • Święto Policji

Trochę historii

Karol August Dittrich (1819–1886) urodził się w Lipsku. W latach 40. XIX wieku podróżował w celach handlowych po Austrii, zdobywając doświadczenie i kapitał. W roku 1849 wspólnie z Karolem Teodorem Hielle założył w Schönlinde firmę Hielle & Dittrich, która zajmowała się głównie handlem przędzą lnianą.

W roku 1857 K.A. Dittrich i K.T. Hielle zakupili od Banku Polskiego fabrykę wyrobów lnianych w Żyrardowie. Od tego czasu nastąpiła rozbudowa i modernizacja zakładów. Niemieccy inwestorzy zapewnili doskonałą renomę rodzimym wyrobom lnianym. Obrusy i serwety z żyrardowskiej fabryki były znane i cenione na całym świecie. W ciągu kilkudziesięciu lat Zakłady Żyrardowskie osiągnęły pozycję monopolisty w przemyśle lniarskim. Jednocześnie właściciele ośrodka włókienniczego zainwestowali w rozbudowę osady fabrycznej, zapewniając robotnikom najważniejsze obiekty użyteczności publicznej: ochronkę, szkoły, szpital, kościoły i in.

K.A. Dittrich był jednym z udziałowców Banku Handlowego w Łodzi – najpotężniejszej instytucji bankowej końca XIX i początku XX wieku. Był też jednym z założycieli, powstałego w 1875 r. Muzeum Przemysłu i Rolnictwa w Warszawie. Instytucja ta odegrała znaczącą rolę w rozwoju kultury, nauki, techniki i gospodarki Królestwa Polskiego. W latach 80. XIX wieku K.A. Dittrich zakupił cukrownię na Ukrainie. Od 1887 roku majątek przejął jego syn Karol Dittrich jun. 11 stycznia 1886 roku Karol August Dittrich zmarł po długiej chorobie.

Karol Teodor Hielle (1822–1871) urodził się w Czechach, w rodzinie fabrykantów. Ukończył Szkołę Realną w Pradze, a następnie Szkołę Handlową w Lipsku. Praktyki zawodowe odbył w Wiedniu. Następnie stał się udziałowcem rodzinnej firmy zajmującej się produkcją przędzy.

W roku 1857 wspólnie z Karolem A. Dittrichem podpisał akt nabycia zakładów lniarskich w Żyrardowie. Od tego czasu nastąpiła ich rozbudowa i modernizacja produkcji. Właściciele zakupili maszyny parowe, warsztaty tkackie i maszyny przędzalnicze. Karol T. Hielle sprowadził z Czech wielu fachowców specjalizujących się głównie w tkactwie. Zakłady zyskały status największej fabryki włókienniczej w Królestwie Polskim. Karol Teodor Hielle zmarł w Berlinie w 1871 roku, w okresie dynamicznego rozwoju Zakładów Żyrardowskich. Został pochowany w Krasnej Lipie.

 • Karol Teodor Hielle i Karol August Dittrich

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowiska urzędnicze

Starostwo Powiatowe w Żyrardowie ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze:

Skarbnika Powiatu (Główny Księgowy Budżetu Powiatu)

Dyrektora w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Podinspektora/Inspektora w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

Podinspektora/Inspektora w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

Inspektora/Głównego specjalisty w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Starostwie Powiatowym w Żyrardowie

Wymagania, niezbędne dokumenty i terminy składania ofert zawierają ogłoszenia o naborach, do których prowadzą linki połączone z nazwami stanowisk.

 • nabór

W hołdzie Powstańcom Warszawskim

W niedzielę 1 sierpnia 2021 r. syreny alarmowe obwieściły, że właśnie o godzinie siedemnastej 77 lat temu wybuchło Powstanie Warszawskie. W godzinie „W”, przy Pomniku Żołnierzy Armii Krajowej w Żyrardowie, spotkali się mieszkańcy powiatu żyrardowskiego, by uczcić pamięć uczestników tego powstańczego zrywu.

Na uroczystość przed pomnikiem AK przybyli kombatanci, poczty sztandarowe, przedstawiciele samorządów, służb mundurowych, organizacji społecznych i politycznych oraz mieszkańcy. Uroczystość odbyła się w asyście honorowej 3. Warszawskiej Brygady Rakietowej Obrony Powietrznej.

W imieniu organizatorów – samorządu Miasta Żyrardowa, ale także wszystkich uczestników hołd Powstańcom wyraził Prezydent Lucjan Krzysztof Chrzanowski. Głos zabrał także reprezentujący środowisko kombatantów Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Środowisko ,,Żaba” w Żyrardowie porucznik Ryszard Wiśniewski. Modlitwę za uczestników Powstania poprowadził ks. Łukasz Cukiert z Parafii pw. Matki Bożej Pocieszenia.

Uroczystości uświetnił występ chóru Towarzystwa Śpiewaczego Echo, który wykonał wiązankę piosenek powstańczych.  

Pod pomnikiem kwiaty i znicze złożyli uczestnicy uroczystości. W imieniu Zarządu Powiatu Żyrardowskiego wiązankę złożyli Starosta Powiatu Żyrardowskiego Krzysztof Dziwisz oraz członkowie Zarządu Stanisław Nalej i Krzysztof Rdest. Drugą wiązankę złożyli reprezentujący Radę Powiatu Żyrardowskiego radni Anna Bednarek i Dariusz Mitrowski.

Ostatnim akcentem obchodów rocznicy wybuchu Powstania była uroczysta Msza św. w intencji Ojczyzny, która odprawiona była w Kościele p.w. Matki Bożej Pocieszenia w Żyrardowie Liczny udział mieszkańców w uroczystości to wyraz pamięci i uhonorowania poświęcenia oraz walki Powstańców Warszawskich z 1944 roku.

 • W hołdzie Powstańcom Warszawskim
 • W hołdzie Powstańcom Warszawskim
 • W hołdzie Powstańcom Warszawskim
 • W hołdzie Powstańcom Warszawskim
 • W hołdzie Powstańcom Warszawskim
 • W hołdzie Powstańcom Warszawskim
 • W hołdzie Powstańcom Warszawskim
 • W hołdzie Powstańcom Warszawskim

I edycja konkursu „Renowacja Roku Zabytków Mazowsza”

Zapraszamy właścicieli obiektów zabytkowych do wzięcia udziału w I edycji konkursu „Renowacja Roku Zabytków Mazowsza”. Konkurs jest skierowany do posiadaczy obiektów nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków i znajdujących się na terenie województwa mazowieckiego, przy których przeprowadzono prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane zakończone po 1 stycznia 2018 r. Organizatorem konkursu jest Samorząd Województwa Mazowieckiego

Konkurs został objęty patronatem: Narodowego Instytutu Dziedzictwa, Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, Politechniki Warszawskiej, Stowarzyszenia Architektów Polskich, Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków, Towarzystwa Opieki nad Zabytkami. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 31 sierpnia.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie: https://mazovia.pl/pl/konkursy/renowacja-roku-zabytkow-mazowsza.html

 • I edycja konkursu „Renowacja Roku Zabytków Mazowsza”

Zarząd Centralnego Portu Komunikacyjnego informuje

Na prośbę Zarządu Centralnego Portu Komunikacyjnego publikujemy poniższą informację.

W dniu 31 lipca weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów z 17 czerwca 2021 r. w sprawie gmin, na terenie których będą stosowane szczególne zasady gospodarowania nieruchomościami, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz realizacji inwestycji celu publicznego w zakresie Centralnego Portu Komunikacyjnego.

Rozporządzenie określa teren przygotowania inwestycji, czyli maksymalny przewidywany obszar, wewnątrz którego zostanie zlokalizowane nowe lotnisko przesiadkowe wraz z węzłem kolejowym, w którym zbiegną się linie kolejowe dużych prędkości. Teren zajmuje powierzchnię 74 km kw., w tym 30 km kw. obszaru przyszłego Lotniska Solidarność. Znajduje się on na terenie trzech gmin: Baranów (pow. grodziski), Teresin (pow. sochaczewski) i Wiskitki (pow. żyrardowski). Obszar ograniczony jest od południa autostradą A2, od zachodu - drogą krajową nr 50, od północy - wsią Szymanów i ul. Królewską w Kaskach, a od wschodu – wsią Basin i częściowo rzeką Pisią Tuczną.

Zgodnie z rozporządzeniem, jeśli właściciel nieruchomości na tym terenie będzie chciał sprzedać nieruchomość to spółka CPK będzie miała prawo pierwokupu. Mieszkańcy nadal mogą sprzedawać nieruchomości (obrót gruntami jest utrzymany), lecz kupującego może zastąpić spółka CPK z zachowaniem przewidzianych prawem warunków sprzedaży.

Nowe przepisy nakładają też na samorządy określone obowiązki w zakresie planowania przestrzennego. Zostały one zobowiązane do uzgadniania z ministrem infrastruktury gminnych aktów planistycznych na wyznaczonym obszarze tj. studiów zagospodarowania i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Poniżej informacja Zarządu CPK oraz mapa obszaru przygotowywanej inwestycji.

 • Mapa obszaru realizacji inwestycji

Konkurs Innowacyjny Menedżer Kultury

Zapraszamy do wzięcia udziału w piątej edycji konkursu Innowacyjny Menedżer Kultury o Indywidualną Nagrodę Marszałka Województwa Mazowieckiego. Nagroda przyznana będzie menedżerom i menedżerkom instytucji kultury za nowoczesne rozwiązania w zakresie zarządzania w kulturze. Celem konkursu jest rozpowszechnienie inspirujących nowości w zarządzaniu w kulturze, a także promocja laureatów i laureatek, realizujących te nowoczesne koncepcje.

Aby wziąć udział w konkursie należy zapoznać się z regulaminem konkursu oraz osobiście wypełnić do dnia 15 września br. formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie konkursu.

Więcej informacji na stronie:

http://biuro-prasowe.mik.waw.pl/147743-konkursu-innowacyjny-menedzer-kultury-liderze-liderko-zglos-sie

oraz

http://www.mazowieckieobserwatorium.pl/imk-konkurs/imk-o-konkursie.html

 • Konkurs Innowacyjny Menedżer Kultury

Ostrzeżenia przed burzami

Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych - Wydział w Warszawie  wydało ostrzeżenie meteorologiczne o możliwości pojawienia się w powiecie żyrardowskim burz z gradem. Miejscami prognozowane są burze, którym będą towarzyszyć opady deszczu od 15 mm do 25 mm oraz porywy wiatru do 70 km/h, a lokalnie grad. Prognozowany czas pojawienia się zjawisk - godz. 13.00 – 22.00 w dniu 4 sierpnia 2021 r.

 • Ostrzeżenie IMGW

Ostrzeżenia przed intensywnym deszczem

Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych - Wydział w Warszawie  wydało dla województwa mazowieckiego ostrzeżenie meteorologiczne o przewidywanych intensywnych opadach deszczu. Prognozowana wysokość  opadu w powiecie żyrardowskim wynosi od 30 mm do 60 mm, lokalnie 80 mm. Opady deszczu spodziewane są od godz. 15:00 dnia 05.08.2021 do godz. 15:00 dnia 06.08.2021 r.

 • Ostrzeżenie IMGW o intensywnym deszczu

Kontakt z nami

Dane adresowe

Starostwo Powiatowe
96-300 Żyrardów
ul. Limanowskiego 45
 
NIP 838-16-10-589
 

Kontakt

Telefony:
Centrala telefoniczna  -  46 856 61 00

Biuro obsługi – kancelaria  - 46 856 61 65

Sekretariat Zarządu -   46 856 61 22

Biuro Rady  -  46 856 61 51

email:
starosta@powiat-zyrardowski.pl
starostwo@powiat-zyrardowski.pl

Godziny pracy urzędu

poniedziałek: 8.00 - 16.00
wtorek: 8.00 - 16.00
środa: 8.00 - 17.00
czwartek:8.00 - 16.00
piątek: 8.00 - 15.00

W Wydziale Budownictwa i Rozwoju

czwartek dniem wewnętrznym

Numery rachunków bankowych

1. Opłaty komunikacyjne, geodezyjne,    holowanie i parking, za najem i karty wędkarskie

    43 9302 0004 5500 1296 2000 0280

2. Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa, za karty parkingowe

    45 9302 0004 5500 1296 2000 0050

3. Opłaty ewidencyjne, wadia, zabezpieczenia

    79 9302 0004 5500 1296 2000 0020

4. Opłaty skarbowe za pozwolenia na budowę, wodno-prawne, zaświadczenia

    63 1020 1026 0000 1702 0272 9325

Projekt i wykonanie: extranet.pl
powered by netadmin 7.26