Powiat Żyrardowski

Menu

Treść

Sekretarz Powiatu Teresa Berdyga

Zadania i kompetencje

Sekretarz Powiatu zapewnia sprawne funkcjonowanie Starostwa, warunków jego działania, a także organizacji i koordynacji pracy oraz obsługi obywateli i w tym zakresie nadzoruje wszystkie wydziały.

Sekretarz Powiatu w szczególności:

 1. czuwa nad terminowością wykonywanych zadań,
 2. koordynuje prace związane z opracowywaniem projektów aktów regulujących struktury i zasady działania Starostwa,
 3. nadzoruje obsługę i przygotowanie tematyki posiedzeń Rady i Zarządu oraz koordynuje realizację podjętych uchwał,
 4. koordynuje przygotowywanie odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych,
 5. nadzoruje wykonanie zarządzeń Starosty,
 6. wykonuje zadania związane z funkcja pełnomocnika do spraw wyborów-urzędnika wyborczego,
 7. nadzoruje sprawy poprawy warunków materialno-technicznych działalności Starostwa, komputeryzacji, zakupów środków trwałych, remontów,
 8. zapewnia zgodność działania Starostwa z obowiązującymi przepisami prawa,
 9. nadzoruje prawidłową obsługę obywateli,
 10. koordynuje, nadzoruje i kontroluje rozpatrywanie skarg i wniosków,
 11. przegląda i dekretuje wpływającą korespondencję,
 12. uczestniczy w posiedzeniach zarządu z głosem doradczym,
 13. zapewnia kompleksowe rozwiązywanie problemów związanych z funkcjonowaniem Starostwa, sprawuje nadzór merytoryczny i kieruje Wydziałem Organizacyjnym,
 14. posiada upoważnienie do podpisywania pism w sprawach z zakresu swojej właściwości nie zastrzeżonych do kompetencji Starosty.

Kontakt z nami

Dane adresowe

Starostwo Powiatowe
96-300 Żyrardów
ul. Limanowskiego 45
 
NIP 838-16-10-589
 

Kontakt

Telefony:
Centrala telefoniczna  -  46 856 61 00

Biuro obsługi – kancelaria  - 46 856 61 65

Sekretariat Zarządu -   46 856 61 22

Biuro Rady  -  46 856 61 51

email:
starosta@powiat-zyrardowski.pl
starostwo@powiat-zyrardowski.pl

Godziny pracy urzędu

poniedziałek: 8.00 - 16.00
wtorek: 8.00 - 16.00
środa: 8.00 - 17.00
czwartek:8.00 - 16.00
piątek: 8.00 - 15.00

W Wydziale Budownictwa i Rozwoju

czwartek dniem wewnętrznym

Numery rachunków bankowych

1. Opłaty komunikacyjne, geodezyjne,    holowanie i parking, za najem i karty wędkarskie

    43 9302 0004 5500 1296 2000 0280

2. Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa, za karty parkingowe

    45 9302 0004 5500 1296 2000 0050

3. Opłaty ewidencyjne, wadia, zabezpieczenia

    79 9302 0004 5500 1296 2000 0020

4. Opłaty skarbowe za pozwolenia na budowę, wodno-prawne, zaświadczenia

    63 1020 1026 0000 1702 0272 9325

Projekt i wykonanie: extranet.pl
powered by netadmin 7.26