Powiat Żyrardowski

Menu

Treść

  • -

„Ochrona walorów siedziby Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie, zwiększenie powierzchni wystawienniczej, dostosowanie obiektu dla osób niepełnosprawnych, utworzenie pracowni digitalizacji zbiorów, poprzez prace konserwatorsko-budowlane oraz konserwację zabytkowych stropów”

Powiat Żyrardowski realizuje projekt pn. „Ochrona walorów siedziby Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie, zwiększenie powierzchni wystawienniczej, dostosowanie obiektu dla osób niepełnosprawnych, utworzenie pracowni digitalizacji zbiorów, poprzez prace konserwatorsko-budowlane oraz konserwację zabytkowych stropów” dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  w ramach Osi Priorytetowej V „gospodarka przyjazna środowisku” Działanie 5.3 „Dziedzictwo kulturowe” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, na podstawie umowy z dnia 27.12.2017r.

Projekt inwestycyjny obejmuje kompleksowy remont budowlano-konserwatorski wraz z konserwacją zabytkowych stropów budynku Muzeum Mazowsza Zachodniego mieszczącego się w Żyrardowie przy ul. Karola Dittricha 1 wraz z dostosowaniem go do potrzeb osób niepełnosprawnych a także zwiększenie powierzchni przeznaczonej na cele kulturalne, w tym wystawiennicze. Zabezpieczenie zabytku przez zniszczeniem osiągnięte będzie poprzez przeprowadzenie remontu konserwatorsko budowlanego, w tym wymianę uszkodzonej stolarki okiennej i drzwiowej na parterze budynku, co niewątpliwie ma wpływ na stan zabezpieczenia budynku przed włamaniem. Projekt przewiduje także remont elewacji budynku, schodów i tarasu oraz usunięcie barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych, w tym dostosowanie łazienki do ich potrzeb.

Cele projektu :

- Wzrost regionalnego potencjału turystycznego poprzez ochronę zabytkowego obiektu, oraz jego konserwację, renowację, rewaloryzację i modernizację w celu zachowania dotychczasowej funkcji obiektu zabytkowego, tj. budynku Muzeum, a także nadania mu nowych funkcji użytkowych z przeznaczeniem na cele kulturalne i edukacyjne, w tym również w połączeniu z działalnością komercyjną.

- Zapieczenie zabytku przed zniszczeniem w wyniku postępującej degradacji fizycznej obiektu, a także zabezpieczeniem przed kradzieżą zgromadzonych w budynku zasobów.

- Usunięcie barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych.

- Poprawa dostępności do kultury poprzez udostępnienie nowych powierzchni do prowadzenia działalności kulturalnej, w tym również wystawienniczej.

- Zachowanie dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń poprzez remont i konserwację zabytkowego budynku.

- Szerokie udostępnienie istniejących zbiorów poprzez utworzenie pracowni digitalizacji zbiorów w celu prezentowania ich na stronie internetowej Muzeum.

            Okres realizacji projektu: od 02.05.2018 ro do 30.09.2019r.

Wartość ogółem: 2 800 677,34 zł, w tym:

- wartość dofinansowania UE – 2 064 328,94 zł,

- % dofinansowania – 74,49

Kontakt z nami

Dane adresowe

Starostwo Powiatowe
96-300 Żyrardów
ul. Limanowskiego 45
 
NIP 838-16-10-589
 

Kontakt

Telefony:
Centrala telefoniczna  -  46 856 61 00

Biuro obsługi – kancelaria  - 46 856 61 65

Sekretariat Zarządu -   46 856 61 22

Biuro Rady  -  46 856 61 51

email:
starosta@powiat-zyrardowski.pl
starostwo@powiat-zyrardowski.pl

Godziny pracy urzędu

poniedziałek: 8.00 - 16.00
wtorek: 8.00 - 16.00
środa: 8.00 - 17.00
czwartek:8.00 - 16.00
piątek: 8.00 - 15.00

W Wydziale Budownictwa i Rozwoju

czwartek dniem wewnętrznym

Numery rachunków bankowych

1. Opłaty komunikacyjne, geodezyjne,    holowanie i parking, za najem i karty wędkarskie

    43 9302 0004 5500 1296 2000 0280

2. Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa, za karty parkingowe

    45 9302 0004 5500 1296 2000 0050

3. Opłaty ewidencyjne, wadia, zabezpieczenia

    79 9302 0004 5500 1296 2000 0020

4. Opłaty skarbowe za pozwolenia na budowę, wodno-prawne, zaświadczenia

    63 1020 1026 0000 1702 0272 9325

Projekt i wykonanie: extranet.pl
powered by netadmin 7.26