Powiat Żyrardowski

Menu

Treść

Stanowisko ds. Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych

Kontakt:

e-mail: oczk@powiat-zyrardowski.pl

 

Zadania i kompetencje

 1. Do zakresu zadań komórki należą sprawy dotyczące zarządzania kryzysowego – ochrony przed skutkami nadzwyczajnych zagrożeń ludzi i środowiska, obrony cywilnej i obronności, a także zagadnienia dotyczące współdziałania Starostwa ze służbami, inspekcjami i strażami.
 2. Do zadań tych należy w szczególności:
 • udział w organizacji i pracach Powiatowego Zespołu Reagowania Kryzysowego i Powiatowego Centrum Zarzadzania Kryzysowego,
 • współdziałanie z gminnymi zespołami reagowania oraz z powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami oraz jednostkami wchodzącymi w skład krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego w zakresie:

         a) prowadzenia analiz i opracowywania prognoz dotyczących pożarów, klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń,

        b) koordynacji działań ratowniczych oraz organizacji systemu łączności i alarmowania

     3. realizacja zadań w zakresie obrony cywilnej, w tym:

 • opracowywanie i aktualizacja Powiatowego Planu Obrony Cywilnej oraz innych planów i opracowań ze sprawowania przez Starostę funkcji Szefa OC powiatu,
 • koordynacja działań w zakresie przygotowania i realizacji przedsięwzięć obrony cywilnej na terenie powiatu,

     4. realizacja zadań w zakresie spraw obronnych, w tym:

 •  opracowywanie i aktualizacja planów operacyjnych funkcjonowania powiatu na wypadek zagrożenia bezpieczeństwa państwa,
 • realizacja zadań w zakresie organizacji i przeprowadzenia kwalifikacji dla celów wojskowych,
 • opracowywanie i aktualizacja planu akcji kurierskiej oraz organizacja treningów i szkoleń w tym zakresie,
 • opracowywanie rocznych wytycznych oraz planu zasadniczych zamierzeń w zakresie wykonywania zadań obronnych,
 • opracowywanie planów i programów szkolenia obronnego, a także organizowanie szkolenia i prowadzenie dokumentacji szkoleniowej,
 • opracowywanie, uzgadnianie i przedkładanie do akceptacji planu operacyjnego funkcjonowania powiatu, a także stosownych programów obronnych,
 • opracowanie i uaktualnianie planów przygotowań służby zdrowia w powiecie na potrzeby obronne,
 • realizowanie przedsięwzięć związanych z przygotowaniem stanowiska kierowania Starosty zapewniającego realizację zadań obronnych w wyższych stanach gotowości obronnej państwa,
 • opracowanie projektu regulaminu organizacyjnego starostwa powiatowego na czas wojny oraz projektu zarządzenia Starosty wprowadzającego ww. regulamin w życie,
 • opracowywanie i bieżące uaktualnianie dokumentów zapewniających sprawne wykonywanie zadań obronnych w wyższych stanach gotowości obronnej,
 • opracowywanie i uaktualnianie dokumentacji Stałego Dyżuru,
 • realizowanie przedsięwzięć związanych ze świadczeniami na rzecz obrony w zakresie potrzeb wynikających z zadań realizowanych przez Starostę,
 • prowadzenie spraw związanych z reklamowaniem żołnierzy rezerwy od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w czasie ogłoszenia mobilizacji i wojny,
 • planowanie i prowadzenie kontroli z zakresu realizacji zadań obronnych,
 1. przygotowanie projektów opinii, stanowisk i innych opracowań związanych z funkcjonowaniem powiatowych służb, inspekcji i straży, w tym między innymi:
 • koordynacja wspólnych działań oraz przygotowania przez te jednostki informacji, sprawozdań i analiz dla potrzeb organów Powiatu,
 • opracowywanie projektów i propozycji w zakresie zadań – kompetencji Starosty związanych z powoływaniem i odwoływaniem kierowników służb, inspekcji i straży,

     6. organizacyjne zabezpieczenie - obsługa Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku,

     7. prowadzenie kancelarii tajnej.

 

Kontakt z nami

Dane adresowe

Starostwo Powiatowe
96-300 Żyrardów
ul. Limanowskiego 45
 
NIP 838-16-10-589
 

Kontakt

Telefony:
Centrala telefoniczna  -  46 856 61 00

Biuro obsługi – kancelaria  - 46 856 61 65

Sekretariat Zarządu -   46 856 61 22

Biuro Rady  -  46 856 61 51

email:
starosta@powiat-zyrardowski.pl
starostwo@powiat-zyrardowski.pl

Godziny pracy urzędu

poniedziałek: 8.00 - 16.00
wtorek: 8.00 - 16.00
środa: 8.00 - 17.00
czwartek:8.00 - 16.00
piątek: 8.00 - 15.00

W Wydziale Budownictwa i Rozwoju

czwartek dniem wewnętrznym

Numery rachunków bankowych

1. Opłaty komunikacyjne, geodezyjne,    holowanie i parking, za najem i karty wędkarskie

    43 9302 0004 5500 1296 2000 0280

2. Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa, za karty parkingowe

    45 9302 0004 5500 1296 2000 0050

3. Opłaty ewidencyjne, wadia, zabezpieczenia

    79 9302 0004 5500 1296 2000 0020

4. Opłaty skarbowe za pozwolenia na budowę, wodno-prawne, zaświadczenia

    63 1020 1026 0000 1702 0272 9325

Projekt i wykonanie: extranet.pl
powered by netadmin 7.26