Powiat Żyrardowski

Menu

Treść

Klik na TIK w Wiskitkach

**************

 

Powiat Żyrardowski po raz kolejny sięga po nowe rozwiązania w zakresie edukacji. Tym razem postawiliśmy na wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnej w procesie uczenia się i nauczania poprzez realizację zajęć językowych oraz matematyczno-przyrodniczych w wykorzystaniem narzędzi TIK. Powiat Żyrardowski na realizację projektu „Klik na TIK w Wsikitkach” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w Ramach Osi Priorytetowej X „Edukacja dla Rozwoju Regionu” Działanie 10.1 „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży,” Poddziałanie 10.1.1. „edukacja ogólna(w tym w szkołach zawodowych)” Regionalnego Programu Operacyjnego

 

Wartość projektu:

ogólna wartość projektu opiewa na kwotę – 152037,50 zł,  z czego kwota dofinansowania – 143827,50 zł.

 

Do kogo skierowany jest projekt?

Projekt skierowany jest do uczniów i nauczycieli Liceum Ogólnokształcącego Zespołu Szkół Nr 3 w Wiskitkach .Przewidziano udział 15 uczniów w bieżącym roku szkolnym (2017/2018) i takiej samej grupy uczniów w roku szkolnym 2018/2019 oraz 4 nauczycieli.

 

Formy wsparcia:

W ramach projektu zaplanowano następujące formy wsparcia:

1) Zajęcia pozalekcyjne

2) Wyposażenie w sprzęt technologii informacyjno-komunikacyjnej do prowadzenia zajęć edukacyjnych oraz doposażenie pracowni przedmiotowych w pomoce dydaktyczne niezbędne do prowadzenia zajęć dydaktycznych wymienionych w pkt. 1 i 2.

3) Szkolenie dla nauczycieli z technologii TIK

4) Wyjazdy edukacyjne dla uczniów

Kontakt z nami

Dane adresowe

Starostwo Powiatowe
96-300 Żyrardów
ul. Limanowskiego 45
 
NIP 838-16-10-589
 

Kontakt

Telefony:
Centrala telefoniczna  -  46 856 61 00

Biuro obsługi – kancelaria  - 46 856 61 65

Sekretariat Zarządu -   46 856 61 22

Biuro Rady  -  46 856 61 51

email:
starosta@powiat-zyrardowski.pl
starostwo@powiat-zyrardowski.pl

Godziny pracy urzędu

poniedziałek: 8.00 - 16.00
wtorek: 8.00 - 16.00
środa: 8.00 - 17.00
czwartek:8.00 - 16.00
piątek: 8.00 - 15.00

W Wydziale Budownictwa i Rozwoju

czwartek dniem wewnętrznym

Numery rachunków bankowych

1. Opłaty komunikacyjne, geodezyjne,    holowanie i parking, za najem i karty wędkarskie

    43 9302 0004 5500 1296 2000 0280

2. Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa, za karty parkingowe

    45 9302 0004 5500 1296 2000 0050

3. Opłaty ewidencyjne, wadia, zabezpieczenia

    79 9302 0004 5500 1296 2000 0020

4. Opłaty skarbowe za pozwolenia na budowę, wodno-prawne, zaświadczenia

    63 1020 1026 0000 1702 0272 9325

Projekt i wykonanie: extranet.pl
powered by netadmin 7.26