Powiat Żyrardowski

Menu

Treść

„Równe szanse kluczem do sukcesu w powiecie żyrardowskim”

***********

 

Powiat Żyrardowski po raz kolejny wspiera dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, które w szczególny sposób wymagają naszej troski i wsparcia w procesie edukacji i rozwoju. Tym razem wsparcie skierowane zostało do uczniów szkoły podstawowej i funkcjonującego jeszcze gimnazjum
w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Żyrardowie. Na ten cel Powiat Żyrardowski pozyskał z UE 482 721,60 zł.

W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym ruszyły zajęcia specjalistyczne stymulujące rozwój poznawczy oraz niwelujące trudności w opanowaniu wiadomości przez dzieci z SPE. Ponadto uczniowie wezmą udział w zajęciach pozalekcyjnych z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych. Zajęcia  będą prowadzone w grupach dobranych adekwatnie do potrzeb uczniów, aby zoptymalizować przyswajanie wiadomości i komfort pracy nauczycieli i uczniów. Ze wsparcia w ramach projektu skorzysta 91 uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Zajęcia prowadzą nauczyciele SOSW, którzy codziennie spotykają się z uczniami i wspierają ich rozwój.

Również nauczyciele Ośrodka skorzystają ze wsparcia w ramach projektu; czterech z nich weźmie udział w doskonaleniu zawodowym na poziomie studiów podyplomowych i kursów kwalifikacyjnych. Jedenastu nauczycieli skorzysta ze szkolenia w zakresie obsługi programów i tablic multimedialnych oraz z zakresu pracy metodą eksperymentu.

Szkolne sale nauk matematyczno-przyrodniczych zostaną doposażone w pomoce dydaktyczne do prowadzenia eksperymentów i doświadczeń. Szkoła w ramach doposażenia wzbogaci się również o 2 tablice multimedialne z pełnym osprzętem i oprogramowaniem, a także oprogramowanie edukacyjne do nauki przedmiotów matematyczno-przyrodniczych oraz oprogramowanie wspierające terapię dzieci z SPE. Oprócz tego zostaną zakupione liczne pomoce dydaktyczne wspierające rozwój poznawczy oraz pomoce do usprawniania ruchowego dzieci niepełnosprawnych.

 Planowane działania da wyrazem troski o kompleksowy rozwój szkoły i optymalizację warunków do nauki i rozwoju jej  uczniów. Wszystko zaś spina program rozwojowy szkoły, który uzyskał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach konkursu przeprowadzonego przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych. Powiat Żyrardowski na realizację projektu „Równe szanse kluczem do sukcesu w powiecie żyrardowskim” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w Ramach Osi Priorytetowej X „Edukacja dla Rozwoju Regionu” Działanie 10.1 „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży” , Poddziałanie 10.1.1. „Edukacja ogólna ( w tym w szkołach zawodowych)”  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

 „Równe szanse ….” w liczbach:


Wartość projektu:
ogólna wartość projektu opiewa na kwotę – 508 128,00zł.
z czego kwota dofinansowania – 482 721,60 zł.
natomiast 26 548,80 zł. - to wkład własny Powiatu wnoszony jako wkład rzeczowy

Koszt udziału  jednego uczestnika – 4 981,65 zł.

Projekt będzie realizowany w okresie od 1 lipca 2017r. do 30 czerwca 2019r.

Biuro projektu mieści się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Żyrardowie, ul. Limanowskiego 45,96-300 Żyrardów, pokój 2013

Jesteśmy na półmetku

Już do roku nasi uczniowie korzystają z dodatkowych zajęć terapeutycznych w ramach projektu „Równe szanse kluczem do sukcesu w powiecie żyrardowskim”. Nasi uczniowie uczą się korzystać z nowych technologii i  zdobywać wiedzę podczas eksperymentów. Szkoła otrzymała w ramach wsparcia sprzęt multimedialny i pomoce dydaktyczne, które dają uczniom i nauczycielom  wdrożenie metody eksperymentu,  m.in. pomoce do eksperymentalnej nauki matematyki, fizyki i przyrody, jak również 30 laptopów dla uczniów i wiele specjalistycznych pomocy rehabilitacyjnych do usprawniania ruchowego. Oprócz tego nauczyciele korzystają z form doskonalenia zawodowego, które są niezbędne do efektywnej pracy z uczniem ze SPE: kurs AAC – Wspomagające i alternatywne metody komunikacji z dzieckiem – dla jednego nauczyciela oraz studia podyplomowe z zakresu edukacji wczesnoszkolnej z elementami terapii pedagogicznej, stosowanej analizy zachowania oraz integracji sensorycznej. Skorzysta z nich trzech nauczycieli.

Na uczniów czekają jeszcze wyjazdy edukacyjne do teatru muzycznego oraz studia filmowego w Łodzi.

Kontakt z nami

Dane adresowe

Starostwo Powiatowe
96-300 Żyrardów
ul. Limanowskiego 45
 
NIP 838-16-10-589
 

Kontakt

Telefony:
Centrala telefoniczna  -  46 856 61 00

Biuro obsługi – kancelaria  - 46 856 61 65

Sekretariat Zarządu -   46 856 61 22

Biuro Rady  -  46 856 61 51

email:
starosta@powiat-zyrardowski.pl
starostwo@powiat-zyrardowski.pl

Godziny pracy urzędu

poniedziałek: 8.00 - 16.00
wtorek: 8.00 - 16.00
środa: 8.00 - 17.00
czwartek:8.00 - 16.00
piątek: 8.00 - 15.00

W Wydziale Budownictwa i Rozwoju

czwartek dniem wewnętrznym

Numery rachunków bankowych

1. Opłaty komunikacyjne, geodezyjne,    holowanie i parking, za najem i karty wędkarskie

    43 9302 0004 5500 1296 2000 0280

2. Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa, za karty parkingowe

    45 9302 0004 5500 1296 2000 0050

3. Opłaty ewidencyjne, wadia, zabezpieczenia

    79 9302 0004 5500 1296 2000 0020

4. Opłaty skarbowe za pozwolenia na budowę, wodno-prawne, zaświadczenia

    63 1020 1026 0000 1702 0272 9325

Projekt i wykonanie: extranet.pl
powered by netadmin 7.26