Powiat Żyrardowski

Menu

Treść

Akademia kompetencji

**************

Powiat Żyrardowski po raz kolejny sięga po nowe rozwiązania w zakresie edukacji. Tym razem postawiliśmy na wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnej w procesie uczenia się i nauczania poprzez realizację zajęć językowych oraz matematyczno-przyrodniczych w wykorzystaniem narzędzi TIK. Uczniowie nauczą się pracować metodą projektu i pogłębią swoją wiedzę podczas wyjazdów edukacyjnych, nauczyciele natomiast zdobędą wiedzę warsztatową w zakresie pracy z uczniem oraz dodatkowe kwalifikacje w toku studiów i szkoleń, zaplanowanych na podstawie diagnozy potrzeb szkoły i jej uczniów. To wszystko dzięki programowi rozwojowemu szkoły, który uzyskał dofinansowanie w ramach konkursu przeprowadzonego przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych. Powiat Żyrardowski na realizację projektu „Akademia kompetencji” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w Ramach Osi Priorytetowej X „Edukacja dla Rozwoju Regionu” Działanie 10.1 „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży,” Poddziałanie 10.1.1. „edukacja ogólna(w tym w szkołach zawodowych)” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

 „Akademia kompetencji w liczbach:

Wartość projektu:

ogólna wartość projektu opiewa na kwotę – 672 496,25zł.

z czego kwota dofinansowania – 631 096,25 zł.

natomiast 41 400,00 zł. - to wkład własny Powiatu

Koszt udziału  jednego uczestnika – 3 172,15 zł.

Do kogo skierowany jest projekt? .                                                      .

Projekt skierowany jest do uczniów i nauczycieli Liceum Ogólnokształcącego im. Czesława Tańskiego w Puszczy Mariańskiej .Przewidziano udział 120 uczniów w bieżącym roku szkolnym (2017/2018) i takiej samej grupy uczniów w roku szkolnym 2018/2019.

Formy wsparcia:

W ramach projektu zaplanowano następujące formy wsparcia:

1) Zajęcia kół naukowych: j. obcych, matematyki, geografii, biologii, fizyki, chemii, informatyki oraz zajęć laboratoryjnych na 10 wyjazdach studyjnych, od 01.08.2017r. do 31.07.2019r. dla 100 uczniów.

2) Realizacja projektów edukacyjnych - zajęcia dotyczące kształtowania postaw i umiejętności pracy zespołowej, kreatywności, innowacyjności, przedsiębiorczości, poprzez realizację 40 projektów edukacyjnych, od 01.08.2017r. do 31.07.2019r. dla 93 uczniów.

3) Wyposażenie w sprzęt technologii informacyjno-komunikacyjnej do prowadzenia zajęć edukacyjnych oraz doposażenie pracowni przedmiotowych w pomoce dydaktyczne niezbędne do prowadzenia zajęć dydaktycznych wymienionych w pkt. 1 i 2.

4) Szkolenie, warsztaty i studia podyplomowe dla nauczycieli:

a)  Szkolnie dla 10 nauczycieli doskonalące ich pracę w zakresie rozwijania u uczniów kompetencji kluczowych z  wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnej w procesie dydaktycznym na IV etapie kształcenia.

b) Warsztaty dla 17 nauczycieli „Jak pracować z uczniami metodą projektu - jedną z najefektywniejszych metod nauczania?”

c)  Studia podyplomowe/kursy dla 2 nauczycieli.

Co daje projekt – czyli jakie założenia chcemy zrealizować?

 Celem projektu jest nabycie kompetencji kluczowych wśród 193 uczniów poprzez udział w dodatkowych zajęciach i realizację projektów edukacyjnych kształtujących umiejętności niezbędne na rynku pracy oraz korzystania przez uczniów z doposażenia szkoły w sprzęt TIK i pomoce dydaktyczne. Cel zostanie osiągnięty poprzez zaplanowane w projekcie formy wsparcia . Zaplanowane działania są niezwykle atrakcyjne nie tylko dla uczniów, ale też dla nauczycieli, którzy uzyskają nowe kwalifikacje oraz nowe umiejętności w zakresie efektywnej pracy z uczniem. Dodatkowe zajęcia poszerzą wiedzę uczniów Niezwykle interesująco zapowiadają się wyjazdy edukacyjne na uczelnie wyższe oraz do Centrum Nauki Kopernik, gdzie uczniowie poznają nowinki naukowe i techniczne oraz zapoznają się z klimatem wyższej uczelni.

Akademia Kompetencji na półmetku

Dyrektor, Rada Pedagogiczna, oraz uczniowie Liceum Ogólnokształcącego w Puszczy Mariańskiej zorganizowali w ramach projektu „Akademia Kompetencji” 14 czerwca Festiwal Nauki Szkolnej. Liceum otrzymało unijne dofinansowanie w kwocie ponad 670.000 zł. W ostatnich trzech latach Powiat Żyrardowski postawił na wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnej w procesie uczenia się i nauczania poprzez realizację zajęć językowych oraz matematyczno-przyrodniczych w wykorzystaniem narzędzi TIK. Stąd też uczniowie Tańskiego uczą się pracować metodą projektu i pogłębiają swoją wiedzę podczas wyjazdów edukacyjnych, nauczyciele natomiast zdobywają wiedzę warsztatową w zakresie pracy z uczniem oraz dodatkowe kwalifikacje w toku studiów i szkoleń, zaplanowanych na podstawie diagnozy potrzeb szkoły i jej uczniów. Działania obejmują min. zajęcia kół naukowych, projekty edukacyjne, wyjazdy edukacyjne, wyposażenie pracowni informatycznych.

Podczas Festiwalu Nauki, który odwiedzili min. Grzegorz Dobrowolski Wicestarosta Żyrardowski, Daniel Suchecki Przewodniczący Rady Powiatu, Adam Lemiesz dyrektor powiatowej oświaty, Zbigniew Kozera dyrektor Centrum Usług Wspólnych, Barbara Smolarek koordynator projektu, licealiści podsumowali rok kreatywnej pracy. Najlepsze zespoły otrzymały nagrody rzeczowe ufundowane w ramach realizowanego europejskiego projektu. Zdecydowanym zwycięzcą został film „Kto mu dał skrzydła – biografia patrona stworzona metodą poklatkową”, który powstał pod czujnym okiem profesor Anny Rogali.

Następny taki festiwal dopiero za rok, jednak znając kreatywność dyrektor Urszuli Matusiak i nauczycieli, można spodziewać się kolejnej interesującej imprezy już po wakacjach.

 

 • -
 • -
 • -

Finał Akademii  Kompetencji

W dniu 18 czerwca Dyrektor, Rada Pedagogiczna oraz uczniowie Liceum Ogólnokształcącego im. Cz. Tańskiego w Puszczy Mariańskiej zorganizowali zakończenie projektu „Akademia Kompetencji”. Liceum otrzymało na realizację tego projektu dofinansowanie w kwocie ponad 670.000 zł z Europejskiego Funduszu Społecznego w Ramach Osi Priorytetowej X „Edukacja dla Rozwoju Regionu” Działanie 10.1 „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży,” Poddziałanie 10.1.1. „edukacja ogólna(w tym w szkołach zawodowych)” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Celem projektu było nabycie kompetencji kluczowych wśród 193 uczniów poprzez udział w dodatkowych zajęciach i realizację projektów edukacyjnych kształtujących umiejętności niezbędne na rynku pracy oraz korzystania przez uczniów z doposażenia szkoły w sprzęt TIK i pomoce dydaktyczne. Działania projektowe obejmowały min. zajęcia kół naukowych, projekty edukacyjne, wyjazdy edukacyjne, wyposażenie pracowni informatycznych.

Realizowany program oferował niezwykle atrakcyjne działania nie tylko dla uczniów, ale też dla nauczycieli, którzy uzyskali nowe kwalifikacje oraz nowe umiejętności w zakresie efektywnej pracy z uczniem, a dodatkowe zajęcia poszerzyły wiedzę uczniów. W ramach programu uczniowie uczestniczyli w wyjazdach edukacyjnych na uczelnie wyższe oraz do Centrum Nauki Kopernik, gdzie mieli możliwość poznawać nowinki naukowe i techniczne oraz zapoznać się z klimatem wyższych uczelni.

Podczas finału, w którym uczestniczyli - Starosta Żyrardowski Beata Sznajder, koordynator projektu Barbara Smolarek oraz Nadleśniczy z Nadleśnictwa Radziwiłłów Konrad Grzybowski, licealiści podsumowali dwa lata kreatywnej pracy. Pokazali to, czego się nauczyli, a właściwie bardziej czego doświadczyli podczas przygody w świecie nauki – biologii, chemii, fizyki, fotografii, malarstwa, języka angielskiego czy geografii. Przez dwie godziny goście podziwiali wiedzę i umiejętności puszczańskich naukowców, ich pasję i nieprzebraną energię poznawczą.

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Kontakt z nami

Dane adresowe

Starostwo Powiatowe
96-300 Żyrardów
ul. Limanowskiego 45
 
NIP 838-16-10-589
 

Kontakt

Telefony:
Centrala telefoniczna  -  46 856 61 00

Biuro obsługi – kancelaria  - 46 856 61 65

Sekretariat Zarządu -   46 856 61 22

Biuro Rady  -  46 856 61 51

email:
starosta@powiat-zyrardowski.pl
starostwo@powiat-zyrardowski.pl

Godziny pracy urzędu

poniedziałek: 8.00 - 16.00
wtorek: 8.00 - 16.00
środa: 8.00 - 17.00
czwartek:8.00 - 16.00
piątek: 8.00 - 15.00

W Wydziale Budownictwa i Rozwoju

czwartek dniem wewnętrznym

Numery rachunków bankowych

1. Opłaty komunikacyjne, geodezyjne,    holowanie i parking, za najem i karty wędkarskie

    43 9302 0004 5500 1296 2000 0280

2. Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa, za karty parkingowe

    45 9302 0004 5500 1296 2000 0050

3. Opłaty ewidencyjne, wadia, zabezpieczenia

    79 9302 0004 5500 1296 2000 0020

4. Opłaty skarbowe za pozwolenia na budowę, wodno-prawne, zaświadczenia

    63 1020 1026 0000 1702 0272 9325

Projekt i wykonanie: extranet.pl
powered by netadmin 7.26