Powiat Żyrardowski

Menu

Treść

  • -

Czystszą Produkcję rozumiemy jako ciągłe stosowanie zintegrowanej, prewencyjnej strategii, w odniesieniu do procesów, produktów i usług, dla osiągania korzyści ekologicznych, ekonomicznych i społecznych oraz korzyści związanych ze zdrowiem i bezpieczeństwem, a osiągnięcie zrównoważonego rozwoju jest naszym wspólnym obowiązkiem. Działania mające na celu ochronę globalnego środowiska muszą zawierać udoskonalone praktyki zrównoważonej produkcji i konsumpcji. Czystsza Produkcja i inne strategie prewencyjne(zapobiegawcze) takie jak Eko - efektywność, „zazielenianie" produkcji, zapobieganie zanieczyszczeniom - są preferowanymi opcjami, które wymagają rozwoju, wspierania i wdrażania właściwych środków.

Działania mające na celu wdrażanie zasad czystszej produkcji to między innymi:

  • zachęcania do przyjęcia praktyk zrównoważonej produkcji i konsumpcji poprzez kontakty z uczestnikami procesu.
  • rozwijanie i kierowanie świadomości, edukacji i szkoleń wewnątrz naszej organizacji;
  • zachęcanie do włączania koncepcji i zasad [Czystszej Produkcji] na wszystkich poziomach edukacji,
  • zachęcania do integracji strategii prewencyjnych na wszystkich poziomach naszej organizacji; wewnątrz systemów zarządzania środowiskiem oraz poprzez używanie takich narzędzi jak: ocena działań ekologicznych, ekologiczna księgowość, oddziaływania ekologiczne, cykl życia oraz oceny skuteczności Czystszej Produkcji.
  • tworzenia rozwiązań innowacyjnych poprzez promowanie zmiany priorytetów z takich które zakładają podejście typu „koniec rury" na takie, które opierają się na strategiach zapobiegawczych, w naszych badaniach, działaniach i w rozwijanych przez nas politykach; poprzez wspieranie rozwoju produktów i usług, które są ekologicznie efektywne i odpowiadają potrzebom konsumentów.

Podpisując Deklarację czystszej Produkcji deklarujemy poparcie, przyjęcie i stosowanie, we wszystkich sferach ich działalności, dziesięciu fundamentalnych reguł z zakresu praw człowieka, standardów pracy, ochrony środowiska i zapobiegania korupcji. Przestrzeganie tych reguł doprowadzi do dokonania wielu pozytywnych zmian w sferze działalności operacyjnej firm, a także wspiera dążenia do osiągnięcia Zrównoważonego Rozwoju

Dziesięć zasad  "GLOBAL COMPACT"

Prawa człowieka

1.            Popieranie i przestrzeganie praw człowieka przyjętych przez społeczność międzynarodową

2.            Eliminacja wszelkich przypadków łamania praw człowieka przez firmę

Standardy pracy

3.            Poszanowanie wolności stowarzyszania się

4.            Eliminacja wszelkich form pracy przymusowej

5.            Zniesienie pracy dzieci

6.            Efektywne przeciwdziałanie dyskryminacji w sferze zatrudnienia

Ochrona środowiska naturalnego

7.            Prewencyjne podejście do środowiska naturalnego

8.            Podejmowanie inicjatyw mających na celu promowanie postawy odpowiedzialności ekologicznej

9.            Stosowanie i rozpowszechnianie przyjaznych środowisku technologii

Przeciwdziałanie korupcji

10.          Przeciwdziałanie korupcji we wszystkich formach, w tym wymuszeniom i łapówkarstwu

Kontakt z nami

Dane adresowe

Starostwo Powiatowe
96-300 Żyrardów
ul. Limanowskiego 45
 
NIP 838-16-10-589
 

Kontakt

Telefony:
Centrala telefoniczna  -  46 856 61 00

Biuro obsługi – kancelaria  - 46 856 61 65

Sekretariat Zarządu -   46 856 61 22

Biuro Rady  -  46 856 61 51

email:
starosta@powiat-zyrardowski.pl
starostwo@powiat-zyrardowski.pl

Godziny pracy urzędu

poniedziałek: 8.00 - 16.00
wtorek: 8.00 - 16.00
środa: 8.00 - 17.00
czwartek:8.00 - 16.00
piątek: 8.00 - 15.00

W Wydziale Budownictwa i Rozwoju

czwartek dniem wewnętrznym

Numery rachunków bankowych

1. Opłaty komunikacyjne, geodezyjne,    holowanie i parking, za najem i karty wędkarskie

    43 9302 0004 5500 1296 2000 0280

2. Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa, za karty parkingowe

    45 9302 0004 5500 1296 2000 0050

3. Opłaty ewidencyjne, wadia, zabezpieczenia

    79 9302 0004 5500 1296 2000 0020

4. Opłaty skarbowe za pozwolenia na budowę, wodno-prawne, zaświadczenia

    63 1020 1026 0000 1702 0272 9325

Projekt i wykonanie: extranet.pl
powered by netadmin 7.26