Powiat Żyrardowski

Menu

Treść

 

Powiat Żyrardowski blisko ciebie i rodziny

********

fundusz:

Europejski Fundusz Społeczny

program:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

działanie:

9.1. Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu

wartość projektu:

687 164.65 zł

dofinansowanie z Unii Europejskiej:

549 731.72 zł

Projekt ma na celu aktywizację społeczną, zawodową, edukacyjną i zdrowotną 50 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkałych na terenie powiatu żyrardowskiego i korzystających ze wsparcia PCPR Żyrardów w okresie 01.09.2016-31.08.2018 roku. Działania projektowe oparte o przygotowaną ścieżkę reintegracji na podstawie indywidualnej diagnozy potrzeb będą prowadziły do długofalowych i wielopłaszczyznowych zmian u uczestników projektu. Uczestnikami projektu będą osoby w pieczy zastępczej oraz osoby z niepełnosprawnościami, zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu powiatu żyrardowskiego, korzystające ze świadczeń pomocy społecznej. Z każdym uczestnikiem zostanie podpisany kontrakt socjalny zgod. z ust.dnia 12.03.2004 r. o pom.społ.) i będzie realizowany poprzez zadania: 1. Ścieżka wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami 2. Ścieżka wsparcia dla osób w pieczy zastępczej w podziale:15-18l.(tzw. ścieżka dorosłości ) i 19-25l (tzw. ścieżka usamodzielniania) 3. Wsparcie finansowe. Działania projektowe wpłyną na poprawę sytuacji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym lub ubóstwem. Projekt będzie miał pozytywny wpływ na uczestników proj., ale również na ich otoczenie, poprzez uświadomienie i przekonanie o możliwości zmiany trudnej sytuacji życiowej, a także wzrost kompetencji społecznych i zawodowych, przedstawienie alternatywnego sposobu funkcjonowania w społeczeństwie wśród osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społ. Gł. wskaźniki rezultatu: -L. osób zagrożonych ubóstwem lub wykl. społ., które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu-11os. -L. osób zagrożonych ubóstwem lub wykl. społ., poszukujących pracy po opuszczeniu programu-28os. -L. osób zagrożonych ubóstwem lub wykl. społ., pracujących po opuszczeniu programu (w tym własna działalność)-3os. Gł.wskaźniki produktu: -L. osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społ.objętych wsparciem w programie-50os. -L. osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem.

 

Kontakt z nami

Dane adresowe

Starostwo Powiatowe
96-300 Żyrardów
ul. Limanowskiego 45
 
NIP 838-16-10-589
 

Kontakt

Telefony:
Centrala telefoniczna  -  46 856 61 00

Biuro obsługi – kancelaria  - 46 856 61 65

Sekretariat Zarządu -   46 856 61 22

Biuro Rady  -  46 856 61 51

email:
starosta@powiat-zyrardowski.pl
starostwo@powiat-zyrardowski.pl

Godziny pracy urzędu

poniedziałek: 8.00 - 16.00
wtorek: 8.00 - 16.00
środa: 8.00 - 17.00
czwartek:8.00 - 16.00
piątek: 8.00 - 15.00

W Wydziale Budownictwa i Rozwoju

czwartek dniem wewnętrznym

Numery rachunków bankowych

1. Opłaty komunikacyjne, geodezyjne,    holowanie i parking, za najem i karty wędkarskie

    43 9302 0004 5500 1296 2000 0280

2. Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa, za karty parkingowe

    45 9302 0004 5500 1296 2000 0050

3. Opłaty ewidencyjne, wadia, zabezpieczenia

    79 9302 0004 5500 1296 2000 0020

4. Opłaty skarbowe za pozwolenia na budowę, wodno-prawne, zaświadczenia

    63 1020 1026 0000 1702 0272 9325

Projekt i wykonanie: extranet.pl
powered by netadmin 7.26