Powiat Żyrardowski

Menu

Treść

Podstawowymi zadaniami realizowanymi przez urząd są:

 1. Pozyskiwanie i gospodarowanie środkami finansowymi na realizację zadań z zakresu aktywizacji lokalnego rynku pracy.
 2. Rejestracja bezrobotnych i innych osób poszukujących pracy.
 3. Świadczenie podstawowych usług rynku pracy:
  • pośrednictwa pracy,
  • poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej,
  • pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy,
  • organizacji szkoleń.
 4. Inicjowanie i wdrażanie instrumentów rynku pracy wspierających podstawowe usługi rynku pracy:
  • finansowanie kosztów przejazdu do pracodawcy zgłaszającego ofertę pracy lub do miejsca pracy, odbywania stażu, przygotowania zawodowego dorosłych, szkolenia lub odbywania zajęć w zakresie poradnictwa zawodowego poza miejscem stałego zamieszkania w związku ze skierowaniem przez PUP;
  • finansowanie kosztów zakwaterowania w miejscu pracy osobie, która podjęła zatrudnienie lub inną pracę zarobkową, staż, przygotowanie zawodowe dorosłych lub szkolenie poza miejscem stałego zamieszkania, w przypadku skierowania przez PUP;
  • dofinansowanie wyposażenia miejsc pracy, podjęcia działalności gospodarczej, kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa,
  • refundowanie kosztów poniesionych z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenie społeczne w związku z zatrudnieniem skierowanego bezrobotnego;
  • finansowanie dodatków aktywizacyjnych,
  • finansowanie kosztów zorganizowanego przejazdu bezrobotnych i poszukujących pracy, w związku z udziałem tych osób w targach pracy i giełdach pracy organizowanych przez wojewódzki urząd pracy w ramach pośrednictwa Pracy, w szczególności prowadzonego w ramach sieci EURES.
 5. Inicjowanie, organizowanie i finansowanie instrumentów rynku pracy stosowanych wyłącznie do osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy:
  • prace interwencyjne,
  • staże,
  • przygotowanie zawodowe dorosłych,
  • stypendia z tytułu podjęcia dalszej nauki,
  • roboty publiczne,
  • refundowanie kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7.
 6. Inicjowanie i wspieranie tworzenia klubów pracy.
 7. Inicjowanie, organizowanie i finansowanie projektów lokalnych i innych działań na rzecz aktywizacji bezrobotnych.
 8. Opracowywanie analiz i sprawozdań, w tym prowadzenie monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych oraz dokonywanie ocen dotyczących rynku pracy na potrzeby Powiatowej Rady Zatrudnienia oraz Samorządu Powiatowego.
 9. Inicjowanie i realizowanie przedsięwzięć mających na celu rozwiązanie lub złagodzenie problemów związanych z planowanymi zwolnieniami grup pracowników z przyczyn dotyczących zakładu pracy.
 10. Współdziałanie z Powiatową Radą Zatrudnienia w zakresie promocji zatrudnienia oraz wykorzystania środków Funduszu Pracy.
 11. Współpraca z gminami w zakresie upowszechniania ofert pracy, upowszechniania informacji o usługach poradnictwa zawodowego i szkoleniach, przygotowaniu zawodowym dorosłych, stażach, organizacji robót publicznych oraz zatrudnienia socjalnego.
 12. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków oraz innych świadczeń z tytułu bezrobocia.
 13. Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne.
 14. Opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne od zasiłków i stypendiów.
 15. Obliczanie, potrącanie oraz odprowadzanie do Urzędu Skarbowego zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych z tytułu wypłacanych zasiłków i stypendiów.
 16. Wydawanie decyzji o:
  • uznaniu lub odmowie uznania danej osoby za bezrobotną oraz utracie statusu bezrobotnego,
  • przyznaniu, odmowie przyznania, wstrzymaniu lub wznowieniu wypłaty oraz utracie lub pozbawieniu prawa do zasiłku, stypendium i innych finansowanych z Funduszu Pracy świadczeń niewynikających z zawartych umów,
  • obowiązku zwrotu nienależnie pobranego zasiłku, stypendium, innych nienależnie pobranych świadczeń lub kosztów szkolenia i przygotowania zawodowego dorosłych finansowanych z Funduszu Pracy,
  • odroczeniu terminu spłaty, rozłożeniu na raty lub umorzeniu części albo całości nienależnie pobranego świadczenia udzielonego z Funduszu Pracy, należności z tytułu zwrotu refundacji lub przyznanych jednorazowo środków, o których mowa w art. 46 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Oraz innych świadczeń finansowanych z Funduszu Pracy, o których mowa w art. 76 ust. 7a
 17. Realizowanie zadań wynikających z koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego państw UE w zakresie świadczeń dla bezrobotnych.
 18. Opracowywanie i realizowanie indywidualnych planów działania.

Kontakt z nami

Dane adresowe

Starostwo Powiatowe
96-300 Żyrardów
ul. Limanowskiego 45
 
NIP 838-16-10-589
 

Kontakt

Telefony:
Centrala telefoniczna  -  46 856 61 00

Biuro obsługi – kancelaria  - 46 856 61 65

Sekretariat Zarządu -   46 856 61 22

Biuro Rady  -  46 856 61 51

email:
starosta@powiat-zyrardowski.pl
starostwo@powiat-zyrardowski.pl

Godziny pracy urzędu

poniedziałek: 8.00 - 16.00
wtorek: 8.00 - 16.00
środa: 8.00 - 17.00
czwartek:8.00 - 16.00
piątek: 8.00 - 15.00

W Wydziale Budownictwa i Rozwoju

czwartek dniem wewnętrznym

Numery rachunków bankowych

1. Opłaty komunikacyjne, geodezyjne,    holowanie i parking, za najem i karty wędkarskie

    43 9302 0004 5500 1296 2000 0280

2. Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa, za karty parkingowe

    45 9302 0004 5500 1296 2000 0050

3. Opłaty ewidencyjne, wadia, zabezpieczenia

    79 9302 0004 5500 1296 2000 0020

4. Opłaty skarbowe za pozwolenia na budowę, wodno-prawne, zaświadczenia

    63 1020 1026 0000 1702 0272 9325

Projekt i wykonanie: extranet.pl
powered by netadmin 7.26