Powiat Żyrardowski

Menu

Treść

Powiatowym Zarządem Dróg w Żyrardowie kieruje

Dyrektor Andrzej Pydzik

 

 • -

Podstawowe zadania PZD 
 

 1. Opracowanie projektów planów rozwoju sieci drogowej oraz bieżącego informowania o tych planach organów właściwych do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
 2. Opracowanie projektów planów finansowania budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg oraz drogowych obiektów inzynierskich.
 3. Pełnienie funkcji inwestora.
 4. Utrzymanie nawierzchni dróg, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą.
 5. Realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu.
 6. Przygotowanie infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych oraz wykonywanie innych zadań na rzecz obronności kraju.
 7. Koordynacja robót w pasie drogowym.
 8. Wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego i zjazdy z dróg oraz pobieranie opłat i kar pieniężnych.
 9. Prowadzenie ewidencji dróg, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz udostępniania ich na żądanie uprawnionym organom.
 10. Sporządzanie informacji o drogach publicznych oraz przekazywanie ich Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad.
 11. Przeprowadzenie okresowych kontroli stanu dróg i drogowych obiektów inżynierskich oraz przepraw promowych, ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na stan bezpieczeństwa ruchu drogowego.
 12. Wykonywanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających.
 13. Przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników.
 14. Przeciwdziałanie niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogącym powstać lub powstającym w następstwie budowy lub utrzymania dróg.
 15. Wprowadzenie ograniczeń lub zamykania dróg i drogowych obiektów inżynierskich dla ruchu oraz wyznaczanie objazdów drogami różnej kategorii, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia.
 16. Dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego.
 17. Utrzymywanie zieleni przydrożnej, w tym sadzenie i usuwanie drzew oraz krzewów, a ponadto wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach związanych z zarządem drogi.

Kontakt z nami

Dane adresowe

Starostwo Powiatowe
96-300 Żyrardów
ul. Limanowskiego 45
 
NIP 838-16-10-589
 

Kontakt

Telefony:
Centrala telefoniczna  -  46 856 61 00

Biuro obsługi – kancelaria  - 46 856 61 65

Sekretariat Zarządu -   46 856 61 22

Biuro Rady  -  46 856 61 51

email:
starosta@powiat-zyrardowski.pl
starostwo@powiat-zyrardowski.pl

Godziny pracy urzędu

poniedziałek: 8.00 - 16.00
wtorek: 8.00 - 16.00
środa: 8.00 - 17.00
czwartek:8.00 - 16.00
piątek: 8.00 - 15.00

W Wydziale Budownictwa i Rozwoju

czwartek dniem wewnętrznym

Numery rachunków bankowych

1. Opłaty komunikacyjne, geodezyjne,    holowanie i parking, za najem i karty wędkarskie

    43 9302 0004 5500 1296 2000 0280

2. Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa, za karty parkingowe

    45 9302 0004 5500 1296 2000 0050

3. Opłaty ewidencyjne, wadia, zabezpieczenia

    79 9302 0004 5500 1296 2000 0020

4. Opłaty skarbowe za pozwolenia na budowę, wodno-prawne, zaświadczenia

    63 1020 1026 0000 1702 0272 9325

Projekt i wykonanie: extranet.pl
powered by netadmin 7.26