Powiat Żyrardowski

Menu

Treść

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Szkoła Podstawowa

W kameralnej atmosferze uczą się i bawią dzieci niepełnosprawne intelektualnie. Są wyjątkowe i niepowtarzalne, a my nauczyciele mamy przyjemność z nimi pracować. Codziennie obserwujemy, jak w murach szkolnych zmagają się z trudami nauki, doświadczają sukcesów i porażek,  doskonalą swoje umiejętności, znajdują kolegów i przyjaciół. Rozwijamy tkwiące w nich możliwości, tak by mogły jak najpełniej korzystać ze świata, w którym żyją oraz bronić się przed tym, co w świecie jest złe - zachowując przysługujące im prawo do "bycia innym”. Staramy się sprawić, aby życie naszych uczniów i życie ich rodziców było łatwiejsze i weselsze. W gronie pedagogicznym tworzymy twórczą i życzliwą atmosferę.

Przyjmujemy uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym, głębokim oraz z niepełnosprawnością sprzężoną, w tym z autyzmem. Kolorowa i przyjazna świetlica szkolna jest integralną częścią naszej Szkoły. Celem działalności świetlicy jest zapewnienie opieki uczniom przed lekcjami i po ich zakończeniu w bezpiecznym, miłym otoczeniu oraz stworzenie warunków do wypoczynku, relaksu i odrobienia zadań domowych. Świetlica  jest czynna od godziny 7.15  do godziny 16.00.  Zajęcia prowadzone są według planu pracy świetlicy oraz autorskich programów nauczycieli. 

 

Gimnazjum

Placówka organizuje zajęcia:

 • w systemie klasowym  dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim
 • w zaspołach edukacyjno - terapeutycznych dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów ze spektrum autyzmu
 • indywidualne dla uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego i nauczania indywidualnego

Na zajęciach prowadzonych systemem klasowym realizowana jest podstawa programowa kształcenia ogólnego zatwierdzona przez MEN, której zakres dostosowany jest do możliwości naszych uczniów. Po ukończeniu gimnazjum uczniowie mogą kontynuować kształcenie w naszej Zasadniczej Szkole Zawodowej lub innej wybranej placówce. 

Młodzież z niepełnosprawnością intelektualną umiarkowanego lub znacznego stopnia uczy się w zespołach edukacyjno-terapeutycznych. Są to małe, 6 - 8-osobowe grupy, w których oprócz poszerzania wiedzy i doskonalenia umiejętności szkolnych uczniowie ćwiczą samodzielność oraz rozwijają umiejętności społeczne. Nauka w szkole trwa 3 lata. Istnieje możliwość wydłużenia okresu nauki o jeden rok. Uczeń kończący gimnazjum w zespole edukacyjno-terapeutycznym może kontynuować naukę w Szkole Przysposabiającej do Pracy w naszym Ośrodku.

Wszyscy uczniowie Gimnazjum potrzebujący dodatkowego wsparcia uczestniczą w zajęciach rewalidacjnych organizowanych w Ośrodku.

Atutami Gimnazjum w naszym Ośrodku są:

 • przyjazna, życzliwa atmosfera
 • doświadczony, pełen zaangażowania zespół pedagogów
 • różnorodność metod pracy z uczniem
 • dostosowanie wymagań edukacyjnych do możliwości uczniów
 • różnorodność zajęć usprawniających i rozwijających zainteresowania uczniów
 • małe zespoły klasowe
 • ścisła współpraca z rodzicami i specjalistami zatrudnionymi w Ośrodku i poza nim
 • możliwość kontynuowania nauki w naszym Ośrodku
 • możliwość korzystania ze świetlicy, stołówki szkolnej oraz internatu

 

Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Zasadnicza Szkoła Zawodowa kształci uczniów w zawodzie:

 • kucharz,
 • cukiernik,
 • murarz,
 • monter instalacji i urządzeń sanitarnych.

Szkoła zapewnia:

 • zdobycie odpowiednich kwalifikacji zawodowych,
 • atrakcyjne praktyki odbywające się w szkolnych pracowniach oraz zakładach pracy,
 • szkolenie w zakresie poszukiwania pracy,
 • opiekę szkolnego pedagoga, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego,fizjoterapeuty oraz socjoterapeuty,
 • miejsca w internacie dla uczniów mieszkających poza Żyrardowem.

Szkoła realizuje liczne projekty, dzięki którym młodzież zdobywa nowe umiejętności, ma szansę ukończenia dodatkowych kursów zawodowych (np. kelnerski, baristyczny i zdobienia tortów), współpracuje z innymi szkołami o pokrewnych kierunkach.

 

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

W szkole Przysposabiającej do Pracy uczy się młodzież, która ukończyła gimnazjum i posiada orzeczenie o niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym, znacznym lub z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Nauka na tym etapie edukacyjnym trwa trzy lata. Uczeń może mieć przedłużony etap edukacyjny o jeden rok, jednakże nie dłużej niż do ukończenia przez niego 24 roku życia.

Kształcenie uczniów ma charakter całościowy i integralny. Wyodrębnia się zajęcia edukacyjne, rewalidacyjne, sportowe oraz kształtujące kreatywność. Na zajęciach edukacyjnych uczymy się funkcjonowania osobistego i społecznego, wychowania fizycznego i przysposobienia do pracy.

Nasza szkoła w ramach przygotowania do pracy przygotowuje uczniów do podjęcia pracy w następujących kierunkach:

 • wytwarzanie przedmiotów dekoracyjnych i pamiątkarstwo
 • gospodarstwo domowe - pranie, prasowanie, sprzątanie i gotowanie
 • prace gospodarcze i porządkowe.

Kształcenie uczniów jest dostosowane do ich potrzeb i możliwości psychofizycznych. Opiera się na opracowaniu przez zespoły nauczycieli indywidualnych programów nauczania, które uwzględniają specyficzne potrzeby i możliwości każdego ucznia. Szkoła zapewnia nie tylko edukację, ale rozwija uczniów dając im szansę korzystania z dóbr kultury. Organizowane są wycieczki turystyczno-krajoznawcze, wyjścia do kin, teatrów, muzeów. Szczególnie dbamy o integrację swoich podopiecznych ze środowiskiem lokalnym. Wszechstronny rozwój, integracja z pełnosprawnymi i pokonanie barier dzielących naszych podopiecznych od "reszty świata" to nadrzędny cel naszej pracy.

 

Internat

W placówce funkcjonuje także internat.

Opiekę nad wychowankami sprawuje wykwalifikowana kadra pedagogiczna, która organizuje pracę w przydzielonych grupach. Na potrzeby internatu działa kuchnia z przestronną jadalnią, gabinet medyczny z zatrudnioną pielęgniarką oraz pralnia.

Wychowankami internatu są uczniowie pobierający naukę w naszym Ośrodku, zarówno chłopcy jak i dziewczęta.

Internat zapewnia wychowankom:

 • całodobową opiekę wychowawczą
 • warunki do nauki i pomoc w nauce
 • warunki do rozwoju zainteresowań
 • warunki umożliwiające uczestnictwo w kulturze, sporcie i turystyce

Internat zajmuje wyodrębnioną część budynku naszego Ośrodka. W internacie funkcjonują cztery grupy wychowawcze. Każda grupa posiada świetlicę, dwie sypialnie, toaletę, łazienkę i pomieszczenie gospodarcze. Każda sypialnia przystosowana jest do zamieszkania przez sześć osób. Świetlice wyposażone są w sprzęt multimedialny: telewizor, komputer z dostępem do internetu, radiomagnetofon. Wychowankowie mogą korzystać także z pomieszczeń szkolnych : sali gimnastycznej i pracowni komputerowej.

Koordynatorem pracy w internacie jest Samorząd. W jego ramach działają zespoły: ds. Kultury i Zdrowia oraz ds. Sportu i Turystyki. Przygotowywane i przeprowadzane są  imprezy i akcje kulturalne, sportowe i turystyczne. Organizowane są spotkania z ciekawymi ludźmi. Współpracujemy i  aktywnie uczestniczymy w imprezach organizowanych przez lokalne instytucje, akcjach charytatywnych (np. WOŚP). Prowadzimy akcje zarobkowe (zbiórka zużytych tonerów, zbiórka odpadów ekologicznych, aukcje prac dzieci).

Pobyt w internacie jest darmowy. Opłata pobierana jest za wyżywienie.

 

Zajęcia rewalidacyjne

W naszym Ośrodu podejmujemy następujące formy pracy rewalidacyjnej:

 • zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze
 • zajęcia korekcyjno - kompensacyjne
 • terapia logopedyczna
 • terapia integracji sensorycznej
 • muzykoterapia
 • ruch rozwijajacy Weroniki Sherborne
 • terapia Metodą Dobrego Startu
 • rehabilitacja ruchowa
 • gimnastyka korekcyjna
 • terapia psychologiczna
 • socjoterapia

Przedszkole

Przedszkole ma do dyspozycji nowe, piękne sale, mnóstwo kolorowych pomocy i kadrę specjalistów – wszystko po to, by nasi milusińscy z grup Biedronek i Motylków czuli się ważni i bezpieczni.

Logopedia

Kontakt z nami

Dane adresowe

Starostwo Powiatowe
96-300 Żyrardów
ul. Limanowskiego 45
 
NIP 838-16-10-589
 

Kontakt

Telefony:
Centrala telefoniczna  -  46 856 61 00

Biuro obsługi – kancelaria  - 46 856 61 65

Sekretariat Zarządu -   46 856 61 22

Biuro Rady  -  46 856 61 51

email:
starosta@powiat-zyrardowski.pl
starostwo@powiat-zyrardowski.pl

Godziny pracy urzędu

poniedziałek: 8.00 - 16.00
wtorek: 8.00 - 16.00
środa: 8.00 - 17.00
czwartek:8.00 - 16.00
piątek: 8.00 - 15.00

W Wydziale Budownictwa i Rozwoju

czwartek dniem wewnętrznym

Numery rachunków bankowych

1. Opłaty komunikacyjne, geodezyjne,    holowanie i parking, za najem i karty wędkarskie

    43 9302 0004 5500 1296 2000 0280

2. Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa, za karty parkingowe

    45 9302 0004 5500 1296 2000 0050

3. Opłaty ewidencyjne, wadia, zabezpieczenia

    79 9302 0004 5500 1296 2000 0020

4. Opłaty skarbowe za pozwolenia na budowę, wodno-prawne, zaświadczenia

    63 1020 1026 0000 1702 0272 9325

Projekt i wykonanie: extranet.pl
powered by netadmin 7.26