Powiat Żyrardowski

Menu

Treść

  • -
  • -
  • -
  • -

Kierunki kształcenia:

Liceum Ogólnokształcące – klasa menadżersko - administracyjna, przedmioty kształcone w zakresie rozszerzonym: język angielski, geografia, wiedza o społeczeństwie, przedmioty uzupełniające: ekonomia w praktyce, edukacja prawna, historia i społeczeństwo.

W ramach nauki w klasie o profilu menedżersko – administracyjnym, uczeń poznaje podstawy zarządzania biznesem,elementy prawa i administracji, w tymprzepisy prawne regulujące działalność firm i organizacji.

Kierunek ten przygotowujedopodjęcia studiów m.in. na ekonomii, zarządzaniu, marketingu i administracji. Absolwenci w przyszłości mogą zajmowaćstanowiska kierownicze w urzędach administracji państwowej i samorządowej.

 

Technikum w zawodzie:

  • technik ekonomista 331403

Technik ekonomista organizuje pracę biura firmy, oblicza wskaźniki niezbędne do określenia sytuacji ekonomiczno-finansowej firmy, analizuje koszty i przychody oraz określa propozycje ich poprawy; analizuje rolę i pozycję konkretnej firmy na rynku, samodzielnie wykonuje lub organizuje zadania w zakresie: zaopatrzenia, magazynowania materiałów i gotowych produktów, transportu i przede wszystkim sprzedaży towarów i usług, dobiera i oblicza wskaźniki określające kondycję ekonomiczno-finansową przedsiębiorstwa (wskaźniki rentowności, płynności, zadłużenia, wypłacalności, struktury bilansu, pokrycia majątku trwałego kapitałem własnym itd.) Absolwent może pracować w: przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych, usługowych, bankach, urzędach skarbowych, instytucjach finansowych, bądź założyć własną działalność gospodarczą.

  • technik spedytor 333108

Technik spedytor organizuje transport kolejowy, samochodowy lub lotniczy towarów eksportowanych i importowanych oraz przewożonych wewnątrz kraju. Zajmuje się również opracowywaniem instrukcji wysyłkowych i materiałów informacyjnych dla klientów oraz organizacją wyładunku lub załadunku  towarów. Sporządza umowy z klientami, kontrahentami krajowymi i zagranicznymi, uzgadnia sposoby  i miejsca dostarczenia ładunku. Prowadzi rozliczenia cła, wypełnia druki celne, organizuje odprawy celne towarów sprowadzanych z zagranicy lub wywożonych z kraju. Absolwent może pracować w przedsiębiorstwach logistycznych, spedycyjnych, transportowych, kurierskich, pocztowych, centrach dystrybucyjnych.

  • technik żywienia i usług gastronomicznych 343404

Technik żywienia i usług gastronomicznych planuje produkcję i ustala asortyment potraw, dokonuje oceny jakości półproduktów i wyrobów gotowych, potraw i napojów, pod kątem ich zgodności z przepisami kulinarnymi, nadzoruje przebieg procesów technologicznych zgodnie z normami, obowiązującymi recepturami i wymogami sanitarnymi, prowadzi dokumentację dotyczącą rozliczeń produkcji gastronomicznej i kalkulacje, obsługuje maszyny i urządzenia gastronomiczne, organizuje i nadzoruje obsługę konsumentów, pracę magazynu oraz organizuje i nadzoruje proces produkcyjny, często prowadzi własną placówkę gastronomiczną. Absolwent może pracować  w firmach cateringowych, restauracjach, barach, placówkach żywienia zbiorowego usytuowanych w hotelach, sanatoriach, szpitalach, szkołach oraz we własnej firmie świadczącej usługi gastronomiczne.

 

Zasadnicza Szkoła Zawodowa w zawodach:

  • kucharz, sprzedawca, lakiernik, fotograf, fryzjer, elektromechanik pojazdów samochodowych, mechanik pojazdów samochodowych, blacharz samochodowy, stolarz, cukiernik, piekarz, monter instalacji i urządzeń sanitarnych.

Nauka w ZSZ trwa trzy lata i kończy się egzaminem zawodowym. Uczniowie oprócz zajęć lekcyjnych, mają zajęcia praktyczne u pracodawców, u których zatrudniani są jako pracownicy młodociani.

Kontakt z nami

Dane adresowe

Starostwo Powiatowe
96-300 Żyrardów
ul. Limanowskiego 45
 
NIP 838-16-10-589
 

Kontakt

Telefony:
Centrala telefoniczna  -  46 856 61 00

Biuro obsługi – kancelaria  - 46 856 61 65

Sekretariat Zarządu -   46 856 61 22

Biuro Rady  -  46 856 61 51

email:
starosta@powiat-zyrardowski.pl
starostwo@powiat-zyrardowski.pl

Godziny pracy urzędu

poniedziałek: 8.00 - 16.00
wtorek: 8.00 - 16.00
środa: 8.00 - 17.00
czwartek:8.00 - 16.00
piątek: 8.00 - 15.00

W Wydziale Budownictwa i Rozwoju

czwartek dniem wewnętrznym

Numery rachunków bankowych

1. Opłaty komunikacyjne, geodezyjne,    holowanie i parking, za najem i karty wędkarskie

    43 9302 0004 5500 1296 2000 0280

2. Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa, za karty parkingowe

    45 9302 0004 5500 1296 2000 0050

3. Opłaty ewidencyjne, wadia, zabezpieczenia

    79 9302 0004 5500 1296 2000 0020

4. Opłaty skarbowe za pozwolenia na budowę, wodno-prawne, zaświadczenia

    63 1020 1026 0000 1702 0272 9325

Projekt i wykonanie: extranet.pl
powered by netadmin 7.26