Powiat Żyrardowski

Menu

Treść

W zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żyrardowie realizuje zadania wynikające z ustawy o rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, należące do kompetencji samorządu powiatowego. Środki finansowe na realizację zadań pochodzą z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i są przyznawane wg algorytmu na początku każdego roku kalendarzowego.  

W ramach rehabilitacji społecznej osoby niepełnosprawne posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne mogą uzyskać dofinansowanie do:

 • uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym – wysokość dofinansowania uzależniona jest od stopnia niepełnosprawności, możliwe jest również uzyskanie dofinansowania dla opiekuna osoby niepełnosprawnej, pod warunkiem, że lekarz uzna taką konieczność; osoba niepełnosprawna może skorzystać z dofinansowania do pobytu na 14-dniowym turnusie raz w roku;
 • zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze – osoby niepełnosprawne mają możliwość uzyskania zwrotu do 150% sumy: kwoty limitu wyznaczonego przez Narodowy Fundusz Zdrowia oraz wymaganego udziału własnego osoby niepełnosprawnej w zakupie przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych, jeżeli cena zakupu jest wyższa niż ustalony limit. W celu uzyskania refundacji należy udać się do lekarza uprawnionego do wystawienia zlecenia, które potem trzeba zarejestrować w NFZ w Warszawie przy ul. Chałubińskiego 8,                            a następnie w punkcie, który ma podpisaną umowę z NFZ wykupić dany sprzęt.                 Po dokonaniu zakupu należy przedłożyć w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie        w Żyrardowie: dokument potwierdzający zakup, kopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia równoważnego oraz oświadczenie o dochodach;
 • zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny – wymagane jest zaświadczenie od lekarza                 o potrzebie korzystania z danego sprzętu przez osobę niepełnosprawną oraz kosztorys, bądź faktura pro-forma określające cenę sprzętu rehabilitacyjnego, wniosek na ustalonym formularzu i kserokopia orzeczenia; realizację zadania poprzedza zawarcie umowy między osobą niepełnosprawną - Wnioskodawcą a Starostą Powiatu Żyrardowskiego. Dofinansowanie może wynosić do 60% ceny sprzętu, przy 40% udziale środków własnych;
 • likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych 
  w związku z indywidualnymi potrzebami osoby niepełnosprawnej
   – osoba składa wniosek z uwzględnieniem rodzaju likwidowanych barier oraz komplet wymaganych dokumentów m.in. kosztorys planowanych prac lub fakturę pro-forma w przypadku zakupu konkretnego sprzętu w ramach likwidacji barier w komunikowaniu się                        i technicznych; realizację zadania poprzedza zawarcie umowy pomiędzy osobą niepełnosprawną – Wnioskodawcą a Starostą Powiatu Żyrardowskiego; dofinansowanie wynosi do 80% kosztów całego przedsięwzięcia, wymagany jest 20% udział ze środków własnych składającego wniosek.

Wnioski dotyczące wyżej wymienionych zadań można składać na bieżąco w ciągu całego roku kalendarzowego.

Również osoby prawne lub organizacje pozarządowe, które zajmują się działalnością na rzecz osób niepełnosprawnych od co najmniej 2 lat mogą wnioskować o dofinansowanie:

 • organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych – brane są pod uwagę przede wszystkim imprezy o charakterze integracyjnym; należy dostarczyć: statut jednostki organizacyjnej, decyzję nadania numeru NIP, zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON, udokumentowaną informację    o innych źródłach finansowania zadania oraz regulamin organizacyjny dotyczący wnioskowanego zadania wraz z kosztorysem; dofinansowanie wynosi do 60% kosztów przedsięwzięcia, wymagane jest poniesienie 40% kosztów ze środków własnych. Wnioski dotyczące tego zadania można składać do 30 listopada roku poprzedzającego realizację zadania.

            W 2012 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żyrardowie realizuje także zadania finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”. Formy wsparcia przewidziane w wyżej wymienionym programie adresowane są do uprawnionych osób fizycznych i dotyczą likwidacji barier ograniczających społeczne i zawodowe funkcjonowanie osób niepełnosprawnych. Program obejmuje następujące obszary wsparcia:

 1. obszar A – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
 2. obszar B1 – pomoc w zakupie specjalistycznego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem,
 3. obszar B2 – pomoc w zakupie urządzeń lektorskich,
 4. obszar B3 – pomoc w zakupie urządzeń brajlowskich,
 5. obszar B4 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu komputerowego i oprogramowania lub urządzeń lektorskich albo brajlowskich,
 6. obszar C – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
 7. obszar D – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
 8. obszar E – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,
 9. obszar F – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej.

            Treść pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” dostępna jest na stronie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych:www.pfron.org.pl

Szczegółowe informacje o warunkach, jakie trzeba spełniać, wymaganych dokumentach, sposobach realizacji poszczególnych zadań oraz formularze wniosków można uzyskać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żyrardowie, 
ul. Bohaterów Warszawy 4, pokój nr 4, tel. 46 854-20-83.

Kontakt z nami

Dane adresowe

Starostwo Powiatowe
96-300 Żyrardów
ul. Limanowskiego 45
 
NIP 838-16-10-589
 

Kontakt

Telefony:
Centrala telefoniczna  -  46 856 61 00

Biuro obsługi – kancelaria  - 46 856 61 65

Sekretariat Zarządu -   46 856 61 22

Biuro Rady  -  46 856 61 51

email:
starosta@powiat-zyrardowski.pl
starostwo@powiat-zyrardowski.pl

Godziny pracy urzędu

poniedziałek: 8.00 - 16.00
wtorek: 8.00 - 16.00
środa: 8.00 - 17.00
czwartek:8.00 - 16.00
piątek: 8.00 - 15.00

W Wydziale Budownictwa i Rozwoju

czwartek dniem wewnętrznym

Numery rachunków bankowych

1. Opłaty komunikacyjne, geodezyjne,    holowanie i parking, za najem i karty wędkarskie

    43 9302 0004 5500 1296 2000 0280

2. Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa, za karty parkingowe

    45 9302 0004 5500 1296 2000 0050

3. Opłaty ewidencyjne, wadia, zabezpieczenia

    79 9302 0004 5500 1296 2000 0020

4. Opłaty skarbowe za pozwolenia na budowę, wodno-prawne, zaświadczenia

    63 1020 1026 0000 1702 0272 9325

Projekt i wykonanie: extranet.pl
powered by netadmin 7.26