Powiat Żyrardowski

Menu

Treść

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Sławomir Walczak

96-300 Żyrardów, ul. Limanowskiego 30

na terenie Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego

Pawilon N, pok. nr 18

nr tel. 46 854 32 16

e-mail: rzecznik.konsumentow@powiat-zyrardowski.pl

Przyjęcia interesantów:

Wtorek w godz. 8.00 - 16.00

Środa w godz. 9.00 - 17.00

 

Do zadań Rzecznika Konsumentów w szczególności należy:

1. zapewnienie konsumentom bezpłatnego poradnictwa i informacji prawnej w zakresie ochrony ich interesów,

2. składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów,

3. występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów,

4. współdziałanie z właściwymi miejscowo delegaturami Urzędu, organami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami konsumenckimi,

5. wykonywanie innych zadań określonych w ustawie z dnia 15 grudnia 2000r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 122, poz.1319) lub przepisach odrębnych,

6. wytaczanie powództw na rzecz konsumentów oraz występowanie za ich zgodą do toczącego się postępowania w sprawach o ochronę interesów konsumentów,

7. w sprawach o wykroczenia na szkodę konsumentów jest oskarżycielem publicznym w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia

Kontakt z nami

Dane adresowe

Starostwo Powiatowe
96-300 Żyrardów
ul. Limanowskiego 45
 
NIP 838-16-10-589
 

Kontakt

Telefony:
Centrala telefoniczna  -  46 856 61 00

Biuro obsługi – kancelaria  - 46 856 61 65

Sekretariat Zarządu -   46 856 61 22

Biuro Rady  -  46 856 61 51

email:
starosta@powiat-zyrardowski.pl
starostwo@powiat-zyrardowski.pl

Godziny pracy urzędu

poniedziałek: 8.00 - 16.00
wtorek: 8.00 - 16.00
środa: 8.00 - 17.00
czwartek:8.00 - 16.00
piątek: 8.00 - 15.00

W Wydziale Budownictwa i Rozwoju

czwartek dniem wewnętrznym

Numery rachunków bankowych

1. Opłaty komunikacyjne, geodezyjne,    holowanie i parking, za najem i karty wędkarskie

    43 9302 0004 5500 1296 2000 0280

2. Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa, za karty parkingowe

    45 9302 0004 5500 1296 2000 0050

3. Opłaty ewidencyjne, wadia, zabezpieczenia

    79 9302 0004 5500 1296 2000 0020

4. Opłaty skarbowe za pozwolenia na budowę, wodno-prawne, zaświadczenia

    63 1020 1026 0000 1702 0272 9325

Projekt i wykonanie: extranet.pl
powered by netadmin 7.26