Powiat Żyrardowski

Menu

Treść

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Wydziałem kieruje Dyrektor Krzysztof Zawadzki

Telefony:

46 856 61 29 

46 856 61 34 


Zapewnia obsługę w realizacji zadań wynikających z prawa wodnego, geologicznego, górniczego, ochrony środowiska, ochrony przyrody, rybactwa śródlądowego, ustawy o odpadach, prawa łowieckiego i gospodarki leśnej.

Do podstawowych zadań wydziału należy w szczególności:

1. W zakresie prawa wodnego:

 • przygotowywanie pozwoleń wodnoprawnych na szczególne korzystanie z wód i wykonanie urządzeń wodnych, przegląd ustaleń wydanych pozwoleń wodnoprawnych co najmniej raz na 4 lata,
 • przygotowywanie decyzji o cofnięciu, wygaśnięciu lub ograniczeniu pozwoleń wodnoprawnych,
 • przygotowywanie wniosków do uchwał Rady Powiatu o wprowadzeniu powszechnego korzystania z wód nie objętego tym korzystaniem, ustalając jednocześnie jego dopuszczalny zakres i wielkość odszkodowania z budżetu powiatu dla właściciela wody,
 • ustanawianie strefy ochronnej ujęć wody obejmującej wyłącznie teren ochrony bezpośredniej,
 • nadzór i kontrola działalności spółek wodnych2. W zakresie rybactwa śródlądowego:

 • wydawanie kart wędkarskich i kart łowiectwa podwodnego,
 • przygotowywanie zezwoleń na przegradzanie sieciowymi rybackimi narzędziami połowowymi więcej niż połowy szerokości łożyska wody płynącej, nie zaliczanej do śródlądowych wód żeglownych,
 • wyrażanie zgody na ustawianie sieciowych rybackich narzędzi połowowych na wodach śródlądowych żeglownych na szlaku żeglownym lub bezpośrednim jego sąsiedztwie,
 • rejestracja sprzętu pływającego, służącego do połowu ryb.

3. W zakresie gospodarki leśnej:

 • przygotowywanie decyzji o wykonaniu na koszt nadleśnictw, zabiegów zwalczających i ochronnych w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa,
 • prowadzenie spraw dotyczących przyznawania środków na finansowanie przebudowy lub odnawiania drzewostanu w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa, gdzie wystąpiły szkody spowodowane klęskami żywiołowymi,
 • przygotowywanie propozycji o przyznaniu dotacji na częściowe lub całkowite pokrycie kosztów zalesienia gruntów porolnych; współdziałanie z Nadleśnictwami w zakresie zalesiania gruntów w ramach Funduszu Leśnego,
 • cechowanie drewna pozyskiwanego w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa,
 • zlecanie wykonania planów urządzania lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa,4. W zakresie ustawy o zmianie gruntów rolnych na leśne:

 • prowadzenie spraw w zakresie wyrażania zgody na zamianę gruntów rolnych na leśne,
 • przygotowywanie decyzji stwierdzających prowadzenie uprawy leśnej i określających wysokość przysługującego ekwiwalentu,
 • dokonywanie oceny udatności upraw leśnych,
 • orzekanie o utracie ekwiwalentu z przyczyn określonych w ustawie,
 • przygotowanie wniosków o przeklasyfikowanie z urzędów gruntów zalesionych zgodnie z ustawą.5. W zakresie Prawa łowieckiego:

 • przygotowywanie zezwoleń, w szczególnych przypadkach na odstępstwa od zakazu płoszenia, chwytania, przetrzymywania, ranienia, zabijania zwierzyny,
 • przygotowywania zezwoleń na posiadanie i hodowlę chartów rasowych lub ich mieszańców,
 • prowadzenie spraw związanych z wydzierżawieniem polnych obwodów łowieckich,
 • przygotowywanie zezwoleń na odłów lub odstrzał redukcyjny zwierzyny, w przypadkach zagrożenia prawidłowego funkcjonowania obiektów produkcyjnych i użyteczności publicznej.6. W zakresie ustawy o odpadach:

 • przygotowywanie zezwoleń na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne z wyłączeniem odpadów komunalnych i przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko,
 • przygotowywanie decyzji zatwierdzających „Programy gospodarki odpadami niebezpiecznymi i innymi niż niebezpieczne z wyłączeniem odpadów komunalnych i przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko”,
 • przyjmowanie informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania nimi z wyłączeniem odpadów komunalnych i przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko,
 • przygotowywanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie odzysku, unieszkodliwiania, zbierania i transportu odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne z wyłączeniem odpadów komunalnych i przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko,
 • wyrażanie zgody na zamknięcie składowiska odpadów z wyłączeniem przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko,
 • zatwierdzanie instrukcji eksploatacji składowiska odpadów z wyłączeniem przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko,7. W zakresie Prawa geologicznego i górniczego:

 • prowadzenie spraw związanych z wydawaniem koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin pospolitych na powierzchni nie przekraczającej 2ha, przewidywanym rocznym wydobyciu nie przekraczającym 20.000 m3 rok i bez użycia materiałów wybuchowych,
 • zatwierdzanie projektów prac geologicznych, które nie wymagają uzyskania koncesji,
 • przygotowywanie decyzji nakazujących wykonanie dodatkowych prac geologicznych, w szczególności badań, pomiarów oraz pobieranie dodatkowych próbek,
 • przyjmowanie dokumentacji geologicznej8. W zakresie prawa ochrony środowiska:

 • prowadzenie publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach objętych obowiązkiem udostępniania jako informacje o środowisku i jego ochronie,
 • prowadzenie postępowania w sprawie opiniowania i uzgadniania przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko dla których raporty o ocenie oddziaływania na środowisko mogą być wymagane,
 • prowadzenie rejestru zawierającego informacje o terenach na których stwierdzono przekroczenie standardów jakości gleby lub ziemi,
 • przygotowywanie pozwoleń w zakresie emitowania hałasu, wprowadzania gazów i pyłów do powietrza, wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, emitowanie pół elektromagnetycznych - wydawanie decyzji o ich wygaśnięciu, cofnięciu lub ograniczeniu,
 • przygotowanie uchwały o ograniczeniu lub zakazie używania jednostek pływających na zbiornikach powierzchniowych wód stojących – zapewnienie odpowiednich warunków akustycznych,
 • zobowiązanie przedmiotów prowadzących instalacje do sporządzania przeglądu ekologicznego w przypadku stwierdzenia okoliczności wskazujących na możliwość negatywnego oddziaływania na środowisko,
 • sprawowanie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska w zakresie wydawanych decyzji,
 • występowanie do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o podjęcie działań w stosunku do podmiotów u których stwierdzono naruszenie przepisów o ochronie środowiska lub gdy występuje uzasadnione podejrzenie, że takie na ruszenie mogło wystąpić.


9. W zakresie ochrony przyrody:

 • popularyzowanie ochrony przyrody w społeczeństwie,
 • opiniowanie zamierzeń utworzenia parku krajobrazowego,
 • prowadzenie rejestru pomników przyrody, stanowisk dokumentacyjnych, użytków ekologicznych oraz zespołów przyrodniczo-krajobrazowych,
 • opiniowanie zmian przeznaczenia terenów, na których znajduje się starodrzew,
 • przygotowywanie decyzji o nadawaniu osobom fizycznym uprawnień społecznych opiekunów przyrody,
 • sprawowanie kontroli nad przestrzeganiem przepisów o ochronie przyrody w trakcie wykorzystywania jej zasobów.10. Prowadzenie spraw wynikających z przepisów ustawy o nasiennictwie.

11. Prowadzenie spraw wynikających z ustawy o organizacji, hodowli i rozrodzie zwierząt,

12. Prowadzenie kontroli w zakresie spełniania obowiązku zawarcia umowy OC przez rolników oraz kontroli spełniania obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia budynków rolniczych,

13. Współpraca z Powiatowym Inspektoratem Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa,

14. Współdziałanie z Wojewódzkim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego i Mazowiecką Izbą Rolniczą,

 

Sposób załatwiania spraw

Kontakt z nami

Dane adresowe

Starostwo Powiatowe
96-300 Żyrardów
ul. Limanowskiego 45
 
NIP 838-16-10-589
 

Kontakt

Telefony:
Centrala telefoniczna  -  46 856 61 00

Biuro obsługi – kancelaria  - 46 856 61 65

Sekretariat Zarządu -   46 856 61 22

Biuro Rady  -  46 856 61 51

email:
starosta@powiat-zyrardowski.pl
starostwo@powiat-zyrardowski.pl

Godziny pracy urzędu

poniedziałek: 8.00 - 16.00
wtorek: 8.00 - 16.00
środa: 8.00 - 17.00
czwartek:8.00 - 16.00
piątek: 8.00 - 15.00

W Wydziale Budownictwa i Rozwoju

czwartek dniem wewnętrznym

Numery rachunków bankowych

1. Opłaty komunikacyjne, geodezyjne,    holowanie i parking, za najem i karty wędkarskie

    43 9302 0004 5500 1296 2000 0280

2. Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa, za karty parkingowe

    45 9302 0004 5500 1296 2000 0050

3. Opłaty ewidencyjne, wadia, zabezpieczenia

    79 9302 0004 5500 1296 2000 0020

4. Opłaty skarbowe za pozwolenia na budowę, wodno-prawne, zaświadczenia

    63 1020 1026 0000 1702 0272 9325

Projekt i wykonanie: extranet.pl
powered by netadmin 7.26