Powiat Żyrardowski

Menu

Treść

Wydział Rozwoju i Budownictwa

Wydziałem kieruje Dyrektor Monika Rawska

Telefony:

46 856 61 54 - obsługa Miasta Żyrardowa

46 856 61 45 - obsługa Gminy Mszczonów

46 856 61 27 - obsługa Gminy Radziejowice

46 856 61 42 - obsługa Gminy Puszcza Mariańska i Gminy Wiskitki

46 856 61 36 - Inwestycje

Składanie wniosków w kancelarii Starostwa pok. 102  na I piętrze codziennie w godzinach:

poniedziałek: 8.00 – 16.00

wtorek: 8.00 – 16.00

środa: 8.00 – 17.00

czwartek: 8.00 – 16.00

piątek: 8.00 – 15.00

Godziny przyjęć interesantów przez pracowników Wydziału Rozwoju i Budownictwa:

poniedziałek: 8.00 – 16.00

wtorek: 8.00 – 16.00

środa: 8.00 – 17.00

czwartek: dzień wewnętrzny bez obsługi interesantów

piątek: 8.00 – 15.00

w pokojach nr 103, 112 – 115 na I piętrze

 

Do podstawowych zadań Wydziału Rozwoju i Budownictwa należy prowadzenie następujących spraw: 

1. W zakresie wynikającym z ustawy Prawo budowlane i przepisów wykonawczych:

- zatwierdzanie projektów budowlanych i wydawanie pozwoleń na budowę lub rozbiórkę

- prowadzenie spraw związanych z udzielaniem bądź odmową zgody na odstępstwo od przepisów techniczno- budowlanych,

- przyjmowanie zgłoszeń o zamierzonych robotach budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę,

- wydawanie na żądanie inwestora odrębnej decyzji  o zatwierdzeniu projektu budowlanego,

- wnoszenie sprzeciwu w formie decyzji administracyjnej odnośnie zamierzonych robót,

- wydawanie decyzji o odmowie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę,

- wydawanie decyzji administracyjnych o niezbędności wejścia na teren sąsiedniej nieruchomości lub budynku celem wykonania robót budowlanych,

- przenoszenie decyzji administracyjnej wydanej z art. 28 Prawa budowlanego na rzecz innego podmiotu,

- uchylanie decyzji  pozwoleniu na budowę ,

- stwierdzenie wygaśnięcia decyzji o pozwoleniu na budowę,

- zmianie decyzji o pozwoleniu na budowę i zatwierdzenie projektu zamiennego,

- wydawanie pozwoleń na zmianę sposobu użytkowania obiektu lub jego części,

- sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów prawa budowlanego, a w szczególności: 

  1. zgodności zagospodarowania terenu z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego oraz wymaganiami zasad ochrony środowiska,
  2. zgodności rozwiązań architektoniczno – budowlanych w tym: techniczno – budowlanymi, obowiązującymi polskimi normami oraz zasadami wiedzy technicznej,
  3. właściwego wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,

- wydawanie zaświadczeń o samodzielności lokalu,

- prowadzenie rejestru wniosków i wydanych pozwoleń na budowę,

- przekazywanie organom nadzoru budowlanego kopii decyzji, postanowień i zgłoszeń wydawanych w toku prowadzonych postępowań,

- uczestniczenie na wezwanie organów nadzoru budowlanego w czynnościach inspekcyjnych i kontrolnych,

- rejestracja dzienników budowy,

- sporządzanie sprawozdawczości z zakresu prowadzonych spraw.

2. W zakresie wynikającym z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:

- przyjmowanie, archiwizowanie i opiniowanie projektów uchwalanych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego przez poszczególne jednostki z terenu działania powiatu,

- uzgadnianie projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego pod względem zadań samorządowych,

Kontakt z nami

Dane adresowe

Starostwo Powiatowe
96-300 Żyrardów
ul. Limanowskiego 45
 
NIP 838-16-10-589
 

Kontakt

Telefony:
Centrala telefoniczna  -  46 856 61 00

Biuro obsługi – kancelaria  - 46 856 61 65

Sekretariat Zarządu -   46 856 61 22

Biuro Rady  -  46 856 61 51

email:
starosta@powiat-zyrardowski.pl
starostwo@powiat-zyrardowski.pl

Godziny pracy urzędu

poniedziałek: 8.00 - 16.00
wtorek: 8.00 - 16.00
środa: 8.00 - 17.00
czwartek:8.00 - 16.00
piątek: 8.00 - 15.00

W Wydziale Budownictwa i Rozwoju

czwartek dniem wewnętrznym

Numery rachunków bankowych

1. Opłaty komunikacyjne, geodezyjne,    holowanie i parking, za najem i karty wędkarskie

    43 9302 0004 5500 1296 2000 0280

2. Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa, za karty parkingowe

    45 9302 0004 5500 1296 2000 0050

3. Opłaty ewidencyjne, wadia, zabezpieczenia

    79 9302 0004 5500 1296 2000 0020

4. Opłaty skarbowe za pozwolenia na budowę, wodno-prawne, zaświadczenia

    63 1020 1026 0000 1702 0272 9325

Projekt i wykonanie: extranet.pl
powered by netadmin 7.26