Powiat Żyrardowski

Menu

Treść

Geodeta Powiatowy  Monika Grzewińska

Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami 

Telefony:

46 856 61 67 - wypisy i wyrysy, mapy do celów poglądowych

46 856 61 48 - ewidencja gruntów i budynków Miasta Żyrardów, obsługa geodezyjna

46 856 61 28 - koordynowanie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu (ZUD), obsługa zgłoszeń geodezyjnych  

46 856 61 55 - gospodarka nieruchomościami

46 856 61 38 - ewidencja gruntów i budynków Gmina Mszczonów, Gmina Wiskitki oraz obsługa rzeczoznawców           

46 856 61 58 - ewidencja gruntów i budynków Gmina Radziejowice i Gmina Puszcza Mariańska

46 856 61 49 - mapa numeryczna

Zadania i kompetencje

Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami zajmuje się realizacją zadań państwowej służby geodezyjnej i kartograficznej, gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa oraz mienia powiatowego oraz realizacją zadań rządowych dotyczących wywłaszczeń, odszkodowań, ograniczania praw do nieruchomości, a także zwrotów przejętych nieruchomości

Do podstawowych zadań Wydziału należy:

 • w zakresie geodezji i kartografii
 1. Gromadzenie i prowadzenie powiatowej części Państwowego Zasobu Geodezyjnego
  i Kartograficznego (PZGiK), w tym prowadzenie i aktualizacja baz danych: Szczegółowej Osnowy Geodezyjnej (SOG), bazy danych Ewidencji Gruntów i Budynków (EGiB), Bazy Danych Obiektów Topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 – 1:5000 (BDOT500) i Geodezyjnej Ewidencji Sieci Uzbrojenia Terenu (GESUT) 
 2. Tworzenie, prowadzenie i udostępnianie bazy danych EGiB, aktualizacja danych zawartych w bazie EGiB oraz Rejestrze Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN), wydawanie zawiadomień
  o wprowadzonych zmianach
 3. Prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie EGiB oraz gleboznawczej klasyfikacji gruntów, a także postępowań scaleniowo-wymiennych, wydawanie decyzji, informacji i zaświadczeń
 4. Udostępnianie informacji zawartych w bazie EGiB i RCiWN wraz z ustaleniem opłaty i sporządzeniem Dokumentu Obliczenia Opłaty (DOO) i licencji
 5. Sporządzanie raportów, sprawozdań i analiz oraz zestawień zbiorczych danych objętych EGiB
 6. Weryfikacja zgodności danych EGiB z danymi zawartymi w księgach wieczystych, PESEL, KRS, TERYT
 7. Przyjmowanie i ewidencjonowanie zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych, wydawanie materiałów i  licencji, ustalanie i wydawanie DOO, a w przypadku sporów wydawanie  decyzji administracyjnej
 8. Przyjmowanie zawiadomień o zakończeniu prac wraz z wymaganą dokumentacją, weryfikacja przekazanych materiałów stanowiących wyniki prac geodezyjnych i kartograficznych  pod względem zgodności z przepisami prawa i kompletności,  sporządzanie  protokołów,  decydowanie o przyjęciu materiałów do zasobu  lub  stwierdzanie uchybień i nieprawidłowości, podejmowanie decyzji o odmowie przyjęcia do zasobu, potwierdzanie przyjęcia prac do PZGiK poprzez wpisanie do ewidencji  materiałów  zasobu oraz aktualizacja baz danych PZGiK
 9. Przyjmowanie wniosków o uwierzytelnienie dokumentów opracowanych na podstawie wykonanych prac na potrzeby postępowań administracyjnych, sądowych lub czynności cywilnoprawnych oraz wydawanie DOO i nadawanie stosownych klauzul
 10. Zwracanie wykonawcom prac przekazanych przez nich materiałów w przypadku negatywnego wyniku weryfikacji i prowadzenie postępowania w tym zakresie i przygotowanie decyzji administracyjnych
  o odmowie przyjęcia materiałów do zasobu
 11. Przyjmowanie wyciągów z operatów szacunkowych wykonanych przez Rzeczoznawców Majątkowych, ewidencjonowanie wyciągów i przekazywanie operatorom w celu aktualizacji bazy danych RCiWN
 12. Udostępnianie materiałów i informacji oraz baz danych PZGiK, a także standardowych opracowań kartograficznych na wniosek jednostek samorządu terytorialnego, innych jednostek organizacyjnych, osób fizycznych i prawnych wraz z ustaleniem opłaty, sporządzeniem DOO i stosownej licencji
 13. Przyjmowanie i rejestrowanie wniosków o koordynację usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu wraz z wystawieniem DOO, weryfikacja dokumentacji projektowej składanej do zaopiniowania w zakresie kompletności, zgodności z wnioskiem i oceny prawidłowości załączników graficznych, przygotowywanie formularzy protokołów roboczych, udzielanie konsultacji dotyczących koordynowanych projektów oraz obsługa przyjęć interesantów wnoszących korekty do projektów.
 14. Przygotowanie zawiadomień o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
  i ich doręczanie, sporządzanie protokołów z narady koordynacyjnej i umieszczenie stosownej adnotacji na dokumentacji projektowej i rejestrowanie w bazie danych skoordynowanych lokalizacji projektowanych sieci uzbrojenia terenu.
 15. Inne czynności organizacyjno-techniczne i administracyjne związane z obsługą procedury uzgadniania sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu
 16. Kompleksowa obsługa interesantów, w tym geodetów uprawnionych i rzeczoznawców majątkowych
 17. Przygotowywanie dokumentów  i plików cyfrowych niezbędnych dla wykonawców prac geodezyjnych
  i kartograficznych oraz weryfikacja wyników prac w zakresie zgodności z bazami danych przekazanych plików,  stanowiących podstawę zmian w tych bazach
 18. Przygotowywanie materiałów i informacji oraz baz danych PZGiK, a także standardowych opracowań kartograficznych na wniosek jednostek samorządu terytorialnego, innych jednostek organizacyjnych, osób fizycznych i prawnych oraz rzeczoznawców majątkowych
 19. Przetwarzanie materiałów przyjętych do zasobu w postaci analogowej do postaci cyfrowej
 20. Przyjmowanie zawiadomień i prowadzenie postępowania w zakresie ochrony znaków geodezyjnych
 21. Przygotowywanie projektów  decyzji,  pism, informacji  i zaświadczeń
 22. Sporządzanie raportów, sprawozdań i analiz oraz zestawień zbiorczych w zakresie działania
 23. Wnioskowanie i udział w tworzeniu projektów i przygotowanie warunków technicznych  w celu realizacji projektów i zadań przez podmioty zewnętrzne
 24. Wnioskowanie i udział w pracach związanych z wyłączaniem materiałów, które utraciły wartość użytkową z PZGiK
 25. Tworzenie metadanych, obsługa edytora metadanych oraz wymiana i przekazywanie danych
  i metadanych do innych rejestrów publicznych (ZSIN, PRG, KGESUT, BDOT, KSIT), a także przygotowanie do udostępnienia zbiorów danych organom administracji publicznej do realizacji zadań ustawowych
 • w zakresie gospodarki nieruchomościami
 1. gospodarowanie zasobem nieruchomości Skarbu Państwa i Powiatu, w tym pozyskiwanie, zbywanie, planowanie wykorzystania zasobów  i planowanie dochodów z tego zakresu, przygotowanie dokumentacji niezbędnej do podjęcia czynności w postępowaniach sądowych i wieczysto-księgowych oraz ustalanie należnych opłat z tytułu korzystania z nieruchomości SP i Powiatu, w tym opłat z tyt. użytkowania wieczystego i ich aktualizacja
 2. przekazywanie nieruchomości SP w trwały zarząd, dzierżawę, najem, użyczanie, w tym przekazywanie stowarzyszeniu ogrodowemu gruntów SP przeznaczonych pod ogrody działkowe, a także ustanawianie służebności, w tym służebności przesyłu
 3.  prowadzenie spraw w imieniu organu administracji rządowej wynikających z przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami (wywłaszczenia, odszkodowania, zwroty, ograniczenia praw, w tym udostępnianie i zezwalanie na zajęcie nieruchomości na cele publiczne)
 4. prowadzenie spraw związanych z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego we własność
 5. prowadzenie spraw w zakresie ustalania odszkodowań w trybie przepisów ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych
 6. prowadzenie postępowań w zakresie przyznawania prawa własności działek siedliskowych i rolnych będących w dożywotnim użytkowaniu , nieodpłatnego przekazywania nieruchomości przeznaczonych do zalesienia z zasobu Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na rzecz Lasów Państwowych
 7. przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do regulacji stanów prawnych nieruchomości SP i Powiatu i ujawnianiem w księgach wieczystych prawa własności tych nieruchomości wraz z wymaganą sprawozdawczością w tym zakresie
 8. prowadzenie wykazów nieruchomości SP dla miast i dla gmin powiatu wraz ze sporządzaniem wykazów rocznych i przekazywanie ich Wojewodzie, a po pozytywnej weryfikacji do KZN oraz przekazywanie na wniosek wskazanych nieruchomości do Krajowego Zasobu Nieruchomości
 9. opracowywanie i gromadzenie dokumentacji oraz udział w sprawach dotyczących restytucji mienia, w tym korespondencja w sprawie realizacji roszczeń za mienie zabużańskie
 10. przygotowywanie dokumentacji i prowadzenie postępowań w zakresie wspólnot gruntowych i mienia gromadzkiego
 11. orzekanie o nabyciu mienia z mocy prawa na rzecz SP w trybie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, w tym kompletowanie dokumentacji niezbędnej do ustalenia roszczeń i dokonywania wpisów w księgach wieczystych oraz współpraca i wymiana informacji z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w tym zakresie
 12. prowadzenie postępowań w trybie przepisów ustawy o scaleniu i wymianie gruntów
 13. wskazywanie i kierowanie żądań w sprawie orzeczenia o nabyciu nieruchomości przez cudzoziemca wbrew  przepisom ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców
 14. przygotowywanie dokumentacji i prowadzenie postępowań określonych w przepisach ustawy o samorządzie powiatowym, przepisów wprowadzających ustawy reformujące administrację publiczną, przepisów ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, ustawy o lasach,   ustawy Prawo zamówień publicznych i innych ustaw, z których wynikają zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami
 15. współpraca z innymi Wydziałami Starostwa w zakresie planowania przestrzennego i gospodarowania nieruchomościami

 

 

iKerg: Pliki do pobrania:

- Treść wniosku (pdf) - Wniosek o obsługę zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych drogą elektroniczną

- Wniosek o obsługę zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych drogą elektroniczną (FORMULARZ)

- Regulamin usług elektronicznych

- iKerg Logowanie (link)

- GEO-INFO Delta 7 - program do współpracy z wykonawcami - umożliwia m.in. wymianę danych poprzez "plik wymiany"

- System Informacji Przestrzennej

następna strona »

Kontakt z nami

Dane adresowe

Starostwo Powiatowe
96-300 Żyrardów
ul. Limanowskiego 45
 
NIP 838-16-10-589
 

Kontakt

Telefony:
Centrala telefoniczna  -  46 856 61 00

Biuro obsługi – kancelaria  - 46 856 61 65

Sekretariat Zarządu -   46 856 61 22

Biuro Rady  -  46 856 61 51

email:
starosta@powiat-zyrardowski.pl
starostwo@powiat-zyrardowski.pl

Godziny pracy urzędu

poniedziałek: 8.00 - 16.00
wtorek: 8.00 - 16.00
środa: 8.00 - 17.00
czwartek:8.00 - 16.00
piątek: 8.00 - 15.00

W Wydziale Budownictwa i Rozwoju

czwartek dniem wewnętrznym

Numery rachunków bankowych

1. Opłaty komunikacyjne, geodezyjne,    holowanie i parking, za najem i karty wędkarskie

    43 9302 0004 5500 1296 2000 0280

2. Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa, za karty parkingowe

    45 9302 0004 5500 1296 2000 0050

3. Opłaty ewidencyjne, wadia, zabezpieczenia

    79 9302 0004 5500 1296 2000 0020

4. Opłaty skarbowe za pozwolenia na budowę, wodno-prawne, zaświadczenia

    63 1020 1026 0000 1702 0272 9325

Projekt i wykonanie: extranet.pl
powered by netadmin 7.26