Powiat Żyrardowski

Menu

Treść

Organy Spółki

 

Zarząd Spółki
Zarząd kieruje działalnością Spółki, reprezentuje ją na zewnątrz i wykonuje uchwały Zgromadzenia Wspólników i Rady Nadzorczej.

Prezes Zarządu: Jacek Sawicki

 

Rada Nadzorcza Spółki:

Skład Rady Nadzorczej Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego Sp. z o.o.:

  • Przewodniczący Rady Nadzorczej - Sylwester Osiński
  • Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej - Magdalena Szponar
  • Sekretarz Rady Nadzorczej - Katarzyna Krawczyk

Rada nadzorcza CZMZ Sp. z o.o. składa się z 3 członków, powoływana jest przez Zgromadzenie Wspólników a jej kadencja trwa 3 lata. Posiedzenia RN odbywają się nie rzadziej niż raz na kwartał. Uchwały Rady Nadzorczej podejmowane są bezwzględną większością głosów. Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki a do zakresu jej działania należy w szczególności: ocena sprawozdań finansowych oraz wybór podmiotu uprawnionego do ich badania; powoływanie, odwoływanie oraz zawieszanie członków zarządu a także wskazywanie Prezesa Zarządu.

Zgromadzenie Wspólników Spółki:

  • Powiat Żyrardowski - reprezentowany przez Zarząd Powiatu.

Funkcję Zgromadzenia Wspólników CZMZ Sp. z o.o. pełni Zarząd Powiatu Żyrardowskiego. Do kompetencji Zgromadzenia Wspólników należy m.in. zatwierdzanie sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdań finansowych; udzielanie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków; powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej a także zatwierdzanie rocznych oraz wieloletnich planów działalności Spółki. Zgromadzenie Wspólników może także rozpatrywać inne sprawy wniesione przez Zarząd, Radę Nadzorczą lub Wspólników.

Kontakt z nami

Dane adresowe

Starostwo Powiatowe
96-300 Żyrardów
ul. Limanowskiego 45
 
NIP 838-16-10-589
 

Kontakt

Telefony:
Centrala telefoniczna  -  46 856 61 00

Biuro obsługi – kancelaria  - 46 856 61 65

Sekretariat Zarządu -   46 856 61 22

Biuro Rady  -  46 856 61 51

email:
starosta@powiat-zyrardowski.pl
starostwo@powiat-zyrardowski.pl

Godziny pracy urzędu

poniedziałek: 8.00 - 16.00
wtorek: 8.00 - 16.00
środa: 8.00 - 17.00
czwartek:8.00 - 16.00
piątek: 8.00 - 15.00

W Wydziale Budownictwa i Rozwoju

czwartek dniem wewnętrznym

Numery rachunków bankowych

1. Opłaty komunikacyjne, geodezyjne,    holowanie i parking, za najem i karty wędkarskie

    43 9302 0004 5500 1296 2000 0280

2. Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa, za karty parkingowe

    45 9302 0004 5500 1296 2000 0050

3. Opłaty ewidencyjne, wadia, zabezpieczenia

    79 9302 0004 5500 1296 2000 0020

4. Opłaty skarbowe za pozwolenia na budowę, wodno-prawne, zaświadczenia

    63 1020 1026 0000 1702 0272 9325

Projekt i wykonanie: extranet.pl
powered by netadmin 7.26