Powiat Żyrardowski

Menu

Treść

Wydział Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki

Wydziałem kieruje Dyrektor Anna Katarzyna Smolarek

Telefon:

46 856 61 33

 

Zadania i kompetencje

 

 Wydział zajmuje się organizacją publicznych szkół specjalnych, szkół ponadgimnazjalnych, placówek oświatowo - wychowawczych, poradni psychologiczno - pedagogicznych i specjalnego ośrodka szkolno -wychowawczego, oraz jednostek kultury.

 Do podstawowych zadań Wydziału należy:

 1.   W zakresie oświaty:

 • kreowanie polityki oświatowej oraz przygotowywanie wieloletnich programów oświatowych,
 • realizowanie zadań związanych z zakładaniem i prowadzeniem publicznych szkół podstawowych specjalnych, szkół ponadpodstawowych, szkół sportowych i mistrzostwa sportowego, placówek oświatowo-wychowawczych, placówek opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych, poradni psychologiczno-pedagogicznych,
 • przygotowanie projektu planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych,
 • określanie zasad gospodarki finansowej szkół publicznych oraz prowadzenie spraw związanych ze sprawowaniem nadzoru nad działalnością szkoły lub placówki w zakresie spraw finansowych i administracyjnych,
 • nadzór nad zapewnieniem właściwych warunków kształcenia, wychowania i opieki w szkołach,
 • prowadzenie spraw związanych z powierzeniem stanowiska dyrektora szkoły lub placówki, oraz opiniowanie, powierzenia lub odwołania przez dyrektora szkoły ze stanowiska wicedyrektora lub osoby z innego stanowiska kierowniczego,
 • prowadzenie ewidencji szkół i placówek niepublicznych oraz nadawanie (i cofanie) szkołom niepublicznym uprawnień szkoły publicznej, a także przygotowywanie propozycji przydzielenia dotacji niepublicznym szkołom i placówkom oświaty,
 • prowadzenie spraw związanych z awansem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli.

2.   W zakresie kultury:

 • podejmowanie działań zapewniających rozwój twórczości artystycznej, otaczanie opieką amatorskiego ruchu artystycznego,
 • prowadzeniem spraw związanych z udzielaniem dotacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych w zakresie kultury,
 • załatwianie spraw związanych z prowadzeniem powiatowych instytucji kultury,
 • nadzór nad organizacją imprez kulturalnych o zasięgu powiatowym,
 • współdziałanie w organizacji świąt i innych uroczystości, imprez artystycznych i rozrywkowych,

3)  w zakresie kultury fizycznej i sportu:

 • prowadzenie ewidencji stowarzyszeń kultury fizycznej, oraz sprawowanie nadzoru nad działalnością stowarzyszeń kultury fizycznej,
 • prowadzeniem spraw związanych z udzielaniem dotacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych w zakresie kultury fizycznej.

4)   prowadzenie spraw związanych z rozwojem turystyki lokalnej

Kontakt z nami

Dane adresowe

Starostwo Powiatowe
96-300 Żyrardów
ul. Limanowskiego 45
 
NIP 838-16-10-589
 

Kontakt

Telefony:
Centrala telefoniczna  -  46 856 61 00

Biuro obsługi – kancelaria  - 46 856 61 65

Sekretariat Zarządu -   46 856 61 22

Biuro Rady  -  46 856 61 51

email:
starosta@powiat-zyrardowski.pl
starostwo@powiat-zyrardowski.pl

Godziny pracy urzędu

poniedziałek: 8.00 - 16.00
wtorek: 8.00 - 16.00
środa: 8.00 - 17.00
czwartek:8.00 - 16.00
piątek: 8.00 - 15.00

W Wydziale Budownictwa i Rozwoju

czwartek dniem wewnętrznym

Numery rachunków bankowych

1. Opłaty komunikacyjne, geodezyjne,    holowanie i parking, za najem i karty wędkarskie

    43 9302 0004 5500 1296 2000 0280

2. Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa, za karty parkingowe

    45 9302 0004 5500 1296 2000 0050

3. Opłaty ewidencyjne, wadia, zabezpieczenia

    79 9302 0004 5500 1296 2000 0020

4. Opłaty skarbowe za pozwolenia na budowę, wodno-prawne, zaświadczenia

    63 1020 1026 0000 1702 0272 9325

Projekt i wykonanie: extranet.pl
powered by netadmin 7.26