Powiat Żyrardowski

Menu

Treść

Wydział Finansowo - Księgowy

Skarbnik Powiatu Monika Gąsiorowska

Telefony:

46 856 61 61 - finanse i  księgowość

46 856 61 44 - kasa

 

Zadania i kompetencje

Skarbnik Powiatu wykonuje zadania i kompetencje określone Regulaminem oraz powierzone przez Starostę, a w szczególności:

1.  zapewnia organizację gospodarki finansowej powiatu poprzez przygotowywanie przewidzianych prawem uchwał,

2.  zapewnia opracowanie i realizację budżetu powiatu poprzez:

  • przekazywanie podległym jednostkom budżetowym informacji w zakresie przypisanych im do realizacji dochodów i wydatków powiatu, stanowiących podstawę planów  finansowych tych jednostek,
  • przekazywanie podległym jednostkom informacji o wynikających z budżetu powiatu przychodach i wydatkach funduszy celowych oraz gospodarstw pomocniczych, w tym informacji o dotacjach i wpłatach do budżetu,
  • przekazywanie z budżetu powiatu podległym jednostkom budżetowym środków pieniężnych na realizacje zadań,
  • zekazywanie z budżetu powiatu dotacji oraz sprawowanie nadzoru nad ich rozliczaniem,
  • gospodarowanie środkami pieniężnymi,
  • opiniowanie przygotowanych przez jednostki oraz wydziały merytoryczne Starostwa projektów uchwał, umów oraz porozumień zawieranych z jednostkami samorządu terytorialnego oraz innymi podmiotami realizującymi zadania z zakresu właściwości powiatu, które rodzą skutki finansowe dla budżetu powiatu,
  • przygotowywanie projektów uchwał, analiz oraz informacji niezbędnych do zaciągania kredytów i pożyczek oraz udzielaniu pożyczek, poręczeń, gwarancji oraz emisji papierów wartościowych,
  • kontrasygnowanie umów i pozostałych czynności prawnych, mogących spowodować powstanie zobowiązań majątkowych,
  • sprawowanie ogólnego nadzoru nad realizacją uchwały budżetowej i przedstawianie wniosków Zarządowi Powiatu

3.   zapewnia sporządzanie zbiorczych sprawozdań z wykonania budżetu, w określonych przepisami okresach sprawozdawczych na podstawie sprawozdań jednostkowych podległych jednostek budżetowych, zbiorczych sprawozdań w zakresie funduszy celowych, gospodarstw pomocniczych oraz pozostałych sprawozdań określonych Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej, prowadzi ich analizę oraz przedkłada jej wnioski Zarządowi,

4.   prowadzi ogólną kontrolę składanych sprawozdań jednostkowych, w tym zgodność z układem wykonawczym budżetu i planem finansowym zadań z zakresu administracji rządowej,

5.   pełni funkcję głównego księgowego budżetu powiatu,

6.   przygotowuje projekty uchwał mających wpływ na realizację budżetu,

7.   zapewnia przygotowanie informacji o stanie mienia komunalnego,w

8.   części dotyczącej mienia ruchomego powiatu,

9.   uczestniczy w posiedzeniach Zarządu Powiatu z głosem doradczym,

10.  sprawuje nadzór nad organizacją i funkcjonowaniem Wydziału Finansowo-Księgowego.

Kontakt z nami

Dane adresowe

Starostwo Powiatowe
96-300 Żyrardów
ul. Limanowskiego 45
 
NIP 838-16-10-589
 

Kontakt

Telefony:
Centrala telefoniczna  -  46 856 61 00

Biuro obsługi – kancelaria  - 46 856 61 65

Sekretariat Zarządu -   46 856 61 22

Biuro Rady  -  46 856 61 51

email:
starosta@powiat-zyrardowski.pl
starostwo@powiat-zyrardowski.pl

Godziny pracy urzędu

poniedziałek: 8.00 - 16.00
wtorek: 8.00 - 16.00
środa: 8.00 - 17.00
czwartek:8.00 - 16.00
piątek: 8.00 - 15.00

W Wydziale Budownictwa i Rozwoju

czwartek dniem wewnętrznym

Numery rachunków bankowych

1. Opłaty komunikacyjne, geodezyjne,    holowanie i parking, za najem i karty wędkarskie

    43 9302 0004 5500 1296 2000 0280

2. Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa, za karty parkingowe

    45 9302 0004 5500 1296 2000 0050

3. Opłaty ewidencyjne, wadia, zabezpieczenia

    79 9302 0004 5500 1296 2000 0020

4. Opłaty skarbowe za pozwolenia na budowę, wodno-prawne, zaświadczenia

    63 1020 1026 0000 1702 0272 9325

Projekt i wykonanie: extranet.pl
powered by netadmin 7.26