Powiat Żyrardowski

Menu

Treść

Skład Zarządu Powiatu Żyrardowskiego

Starosta Krzysztof Dziwisz

Zadania i kompetencje

1. reprezentuje Powiat na zewnątrz i prowadzi negocjacje w sprawach dotyczących powiatu,

2. kieruje bieżącymi sprawami Powiatu,

3. składa jednoosobowe oświadczenie woli w sprawach związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu w ramach upoważnienia udzielonego mu przez Zarząd,

4. przewodniczy posiedzeniom Zarządu oraz organizuje jego pracę,

5. przedstawia na sesji Rady sprawozdania z działalności Zarządu,

6. przesyła uchwały Rady; Wojewodzie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej oraz zapewnia ogłaszanie aktów prawa miejscowego,

7. występuje z wnioskiem o wybór Wicestarosty, Członków Zarządu oraz Sekretarza i Skarbnika. Sprawuje bezpośredni nadzór nad ich pracą,

8. jest kierownikiem Starostwa w rozumieniu przepisów prawa pracy, zwierzchnikiem służbowym pracowników Starostwa i kierowników jednostek organizacyjnych powiatu,

9. ustala bieżącą organizację Starostwa i zasady pracy, tworzy i likwiduje stanowiska pracy stosownie do potrzeboraz realizuje politykę personalną w Starostwie w zakresie określonym niniejszym regulaminem,

10. Starosta ustala zakresy czynności dla Wicestarosty, Członków Zarządu, Sekretarza, Skarbnika, Dyrektorów Wydziałów i samodzielnych stanowisk pracy,

11. Starosta w drodze zarządzenia określa komórki organizacyjne, nad którymi nadzór sprawuje Wicestarosta i Członkowie Zarządu

12. wydaje decyzje administracyjne w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej należących do właściwości powiatu, chyba że przepisy szczególne przewidują wydanie decyzji przez Zarząd Powiatu,

13. udziela pracownikom Starostwa oraz kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu pełnomocnictw i wydaje upoważnienia do załatwiania spraw w jego imieniu, w tym do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń, podpisywania umów cywilno-prawnych,

14. jest Szefem Centrum Zarządzania Kryzysowego

15. podejmuje czynności należące do kompetencji Zarządu w sprawach nie cierpiących zwłoki związanych z bezpośrednim zagrożeniem bezpieczeństwa obywateli,

16. przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków,

17. wykonuje inne zadania zastrzeżone dla Starosty ustawami, uchwałami Rady i Zarządu oraz wynikające ze Statutu i Regulaminu.

Wicestarosta Krzysztof Maciejczyk

Zadania i kompetencje

Wicestarosta wykonuje zadania i kompetencje określone Regulaminem oraz powierzone mu przez Starostę, a w szczególności:

1. sprawuje funkcję Starosty w czasie jego nieobecności lub niemożności pełnienia obowiązków,

2. współdziała z Radą i Komisjami Rady,

3. przegląda i przydziela korespondencję do załatwienia przez właściwe wydziały bądź stanowiska pracy,

4. posiada upoważnienie do podpisywania pism w sprawach z zakresu swojej właściwości, nie zastrzeżonych do kompetencji Starosty,

5.  nadzoruje i koordynuje pracę Wydziału Oświaty,  Kultury, Sportu i Turystyki, Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa oraz Pełnomocnika ds. Promocji i Współpracy z Unią Europejską.

 

Etatowy Członek Zarządu Stanisław Nalej

Zadania i kompetencje

Wykonuje zadania i kompetencje określone Regulaminem oraz powierzone mu przez Starostę, a w szczególności:

  1. współdziała z Radą i komisjami Rady,
  2. posiada upoważnienie do podpisywania pism w sprawach z zakresu swojej właściwości, nie zastrzeżonych do kompetencji Starosty,
  3. nadzoruje i koordynuje pracę Wydziału Rozwoju i Budownictwa, Pełnomocnika ds. Ochrony Zdrowia oraz jednostek organizacyjnych sfery pomocy społecznej.

Nieetatowy Członek Zarządu Andrzej Koźbiał

Nieetatowy Członek Zarządu Krzysztof Rdest

Kontakt z nami

Dane adresowe

Starostwo Powiatowe
96-300 Żyrardów
ul. Limanowskiego 45
 
NIP 838-16-10-589
 

Kontakt

Telefony:
Centrala telefoniczna  -  46 856 61 00

Biuro obsługi – kancelaria  - 46 856 61 65

Sekretariat Zarządu -   46 856 61 22

Biuro Rady  -  46 856 61 51

email:
starosta@powiat-zyrardowski.pl
starostwo@powiat-zyrardowski.pl

Godziny pracy urzędu

poniedziałek: 8.00 - 16.00
wtorek: 8.00 - 16.00
środa: 8.00 - 17.00
czwartek:8.00 - 16.00
piątek: 8.00 - 15.00

W Wydziale Budownictwa i Rozwoju

czwartek dniem wewnętrznym

Numery rachunków bankowych

1. Opłaty komunikacyjne, geodezyjne,    holowanie i parking, za najem i karty wędkarskie

    43 9302 0004 5500 1296 2000 0280

2. Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa, za karty parkingowe

    45 9302 0004 5500 1296 2000 0050

3. Opłaty ewidencyjne, wadia, zabezpieczenia

    79 9302 0004 5500 1296 2000 0020

4. Opłaty skarbowe za pozwolenia na budowę, wodno-prawne, zaświadczenia

    63 1020 1026 0000 1702 0272 9325

Projekt i wykonanie: extranet.pl
powered by netadmin 7.26