Powiat Żyrardowski

Menu

Treść

Informacja dla NGO

Zarząd Powiatu Żyrardowskiego zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu Powiatu Żyrardowskiego do zasiadania w komisji opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert dla organizacji pozarządowych. Ogłoszony konkurs obejmuje zadanie:

Pomoc w integracji społecznej poprzez prowadzenie popołudniowego klubu dla dorosłych osób niepełnosprawnych.

Prawo zgłaszania kandydatów przysługuje wyłącznie organizacjom pozarządowym z terenu Powiatu Żyrardowskiego. Każda z organizacji może zgłosić maksymalnie po jednej osobie do komisji. Zgłoszenia dokonuje się w formie pisemnej z podaniem:

 1. nazwy konkursu, którego zgłoszenie dotyczy;
 2. nazwy organizacji zgłaszającej;
 3. imienia i nazwiska osoby delegowanej do pracy w komisji;
 4. podpisu osoby upoważnionej do dokonania zgłoszenia w imieniu organizacji pozarządowej.

W komisji nie mogą zasiadać przedstawiciele organizacji ubiegających się o dofinansowanie w ramach ogłoszonego  konkursu.

Członkostwo w komisji jest nieodpłatne.

Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 30 kwietnia 2021 roku do godziny 10.00 w Sekretariacie Starostwa (II piętro). Decyduje data wpływu zgłoszenia do urzędu.

W przypadku, gdy do pracy w komisji zgłoszonych zostanie więcej niż dwóch kandydatów organizacji pozarządowych, w skład tej komisji powołuje się przedstawicieli dwóch organizacji, które najwcześniej zgłosiły swoich kandydatów.

Ponowny konkurs

Zarząd Powiatu Żyrardowskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania „Pomoc w integracji Społecznej poprzez prowadzenie popołudniowego klubu dla dorosłych osób niepełnosprawnych”. Oferty należy składać w terminie do dnia 10.05.2021 r. do godz. 14.00 w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Żyrardowie, ul. Limanowskiego 45, II piętro, w zamkniętych kopertach. 

 

Ogłoszenie o otwarciu ofert

Niniejszym zawiadamiamy, że publiczne otwarcie ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w konkursach na realizację zadań pod nazwą

 1. „Propagowanie i rozwój kultury fizycznej i sportu, w tym gimnastyki akrobatycznej i tańca na terenie Powiatu Żyrardowskiego, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży z terenów wiejskich”,
 2. „Wieloprofilowe usprawnianie dzieci niepełnosprawnych (w tym wsparcie rodzin)”,
 3. „Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży zagrożonych niedostosowaniem społecznym, dzieci z rodzin ubogich i niewydolnych wychowawczo”,
 4. „Pomoc w integracji społecznej poprzez prowadzenie popołudniowego klubu dla dorosłych osób niepełnosprawnych”

nastąpi 26 marca 2021 roku o godzinie 10.00 w Zespole Szkół Nr 1 w Żyrardowie, ul. Bohaterów Warszawy 4, w sali konferencyjnej.

 • NGO konkursy

Informacja dla NGO

Zarząd Powiatu Żyrardowskiego zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu Powiatu Żyrardowskiego do zasiadania w komisjach opiniujących oferty złożone w otwartych konkursach ofert dla organizacji pozarządowych. Ogłoszone konkursy obejmują zadania:

 1. Propagowanie i rozwój kultury fizycznej i sportu, w tym gimnastyki akrobatycznej i tańca na terenie Powiatu Żyrardowskiego, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży z terenów wiejskich;
 2. Wieloprofilowe usprawnianie dzieci niepełnosprawnych (w tym wsparcie rodzin);
 3. Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży zagrożonych niedostosowaniem społecznym, dzieci z rodzin ubogich i niewydolnych wychowawczo;
 4. Pomoc w integracji społecznej poprzez prowadzenie popołudniowego klubu dla dorosłych osób niepełnosprawnych.

Prawo zgłaszania kandydatów przysługuje wyłącznie organizacjom pozarządowym z terenu Powiatu Żyrardowskiego. Każda z organizacji może zgłosić maksymalnie po jednej osobie do każdej z komisji. Zgłoszenia dokonuje się w formie pisemnej z podaniem:

 1. nazwy konkursu, którego zgłoszenie dotyczy;
 2. nazwy organizacji zgłaszającej;
 3. imienia i nazwiska osoby delegowanej do pracy w komisji;
 4. podpisu osoby upoważnionej do dokonania zgłoszenia w imieniu organizacji pozarządowej.

W komisjach nie mogą zasiadać przedstawiciele organizacji ubiegających się o dofinansowanie w ramach któregokolwiek z konkursów.

Członkostwo w komisji jest nieodpłatne.

Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 26 lutego 2021 roku do godziny 10.00 w Sekretariacie Starostwa (II piętro). Decyduje data wpływu zgłoszenia do urzędu.

W przypadku, gdy do pracy w którejkolwiek z komisji zgłoszonych zostanie więcej niż dwóch kandydatów organizacji pozarządowych, w skład tej komisji powołuje się przedstawicieli dwóch organizacji, które najwcześniej zgłosiły swoich kandydatów.

Organizacje pozarządowe w czasie pandemii

Prowadzenie w czasie pandemii działalności statutowej przez organizacje pozarządowe napotyka wiele trudności i finansowych problemów. Z myślą o sektorze NGO Rząd RP przygotował pakiet obejmujący wielorakie wsparcie mogące pomóc w funkcjonowaniu tym podmiotom. Zbiorczą informację dotyczącą wsparcia finansowego dla organizacji pozarządowych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz ewentualnych rządowych planów pomocy organizacjom pozarządowym zawiera odpowiedź firmowaną przez Wicepremiera prof. Piotra Glińskiego na interpelację poselską. Z oferty rządowej pomocy skorzystały już niektóre organizacje skupione w Partnerstwie na Rzecz Rozwoju Regionu "Między Łodzią i Warszawą". W miarę potrzeb Zarząd Partnerstwa udziela porad dla swoich członków lub przesyła informacje o szkoleniach na ten temat prowadzonych zdalnie przez różne instytucje i agencje szkoleniowe związane z obsługą III Sektora. Kontakt z Zarządem: partnerstwo.zyrardow@wp.pl

Rozwiązania mające na celu wsparcie organizacji pozarządowych zostały zawarte choćby w przepisach ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem. przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

W odpowiedzi Wicepremiera czytamy:  - Rząd zwraca szczególną uwagę na postulaty III sektora, zwłaszcza dotyczące pomocy w funkcjonowaniu organizacji pozarządowych i stara się je uwzględniać w projektowanych przepisach. Przede wszystkim warto zwrócić uwagę, że w przypadku spadku przychodów z działalności statutowej w następstwie wystąpienia COVID-19 organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego uzyskały możliwość skorzystania z dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników, należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne. Należy złożyć odpowiedni wniosek do powiatowego urzędu pracy (PUP) Wsparcie przysługuje również organizacjom korzystającym z dofinansowania do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego, a także kościelnym osobom prawnym działającym na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania.

Ponadto organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego mogą też ubiegać się o udzielenie przez starostę pożyczki do 5000 zł ze środków Funduszu Pracy na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej lub statutowej.

Dzięki ułatwieniom wprowadzonym przez Rząd istniała również możliwość wydłużenia terminów na zamieszczenie sprawozdań merytorycznych i finansowych dla organizacji pożytku publicznego na stronie internetowej Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Organizacje pożytku publicznego mogły zamieścić sprawozdania za 2019 rok w bazie sprawozdań organizacji pożytku publicznego do 15 paździemika 2020 roku.

Pełną informację o pomocy rządowej dla NGO publikujemy w załączniku poniżej.

 • Pomoc dla NGO

Konkursy dla NGO na 2021 rok

Zarząd Powiatu Żyrardowskiego ogłasza otwarte konkursy ofert na realizację następujących zadań

 1. Propagowanie i rozwój kultury fizycznej i sportu na terenie Powiatu Żyrardowskiego, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży z terenów wiejskich, w tym gimnastyki akrobatycznej i tańca”
 2. „Wieloprofilowe usprawnianie dzieci niepełnosprawnych (w tym wsparcie rodzin)”
 3. „Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży zagrożonych niedostosowaniem społecznym, dzieci z rodzin ubogich
  i niewydolnych wychowawczo”
 4. „Pomoc w integracji Społecznej poprzez prowadzenie popołudniowego klubu dla dorosłych osób niepełnosprawnych”

Treść ogłoszenia w niżej zamieszczonych plikach

Informacje dla NGO

Informujemy, że publiczne otwarcie ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w konkursie na realizację zadania pod nazwą: „Powierzenie prowadzenia punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Żyrardowskiego w 2021 roku.” nastąpi 19 listopada 2020 roku o godzinie 1000 w Zespole Szkół Nr 2 w Żyrardowie, ul. Bohaterów Warszawy 4, w sali konferencyjnej.

Informacja dla NGO

Zarząd Powiatu Żyrardowskiego zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu Powiatu Żyrardowskiego do zasiadania w komisji opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert dla organizacji pozarządowych pod nazwą „Powierzenie prowadzenia punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Żyrardowskiego w 2021 roku”.

Prawo zgłaszania kandydatów przysługuje wyłącznie organizacjom pozarządowym z terenu Powiatu Żyrardowskiego. Każda z organizacji może zgłosić jedną osobę. Zgłoszenia dokonuje się w formie pisemnej z podaniem:

 1. nazwy organizacji zgłaszającej;
 2. imienia i nazwiska osoby delegowanej do pracy w komisji;
 3. podpisu osoby upoważnionej do dokonania zgłoszenia w imieniu organizacji pozarządowej.

W komisji nie mogą zasiadać przedstawiciele organizacji ubiegających się o dofinansowanie w ramach konkursu.

Członkostwo w komisji jest nieodpłatne.

Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 3 listopada 2020 roku do godziny 10.00 pocztą elektroniczną (e-mail: starostwo@powiat-zyrardowski.pl). Decyduje data wpływu zgłoszenia do urzędu.

W przypadku, gdy do pracy w komisji zgłoszonych zostanie więcej niż dwóch kandydatów organizacji pozarządowych, w skład komisji powołuje się przedstawicieli dwóch organizacji, które najwcześniej zgłosiły swoich kandydatów.

Ogłoszenie o konkursie na nieodpłatną pomoc prawną

Zarząd Powiatu Żyrardowskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego prowadzenia punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Żyrardowskiego w 2021 roku. Prowadzenie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej i wynika z przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.

Treść uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie prowadzenia punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Żyrardowskiego publikujemy poniżej.

Ogłoszenie o konsultacjach

Niniejszym informujemy o przystąpieniu do konsultacji dotyczących projektu rocznego programu współpracy Powiatu Żyrardowskiego z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok. Projekt programu stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Konsultacje, które prowadzone będą w formie zgłaszania uwag i opinii za pomocą poczty elektronicznej, trwać będą od 15 października 2020 roku do 30 października 2020 roku. W czasie trwania konsultacji można zgłaszać uwagi do projektu wysyłając je na adres poczty elektronicznej: s.walczak@powiat-zyrardowski.pl.

Konkursy dla NGO rozstrzygnięte

Powołana uchwałą Zarządu Powiatu Żyrardowskiego w dniu 22 kwietnia 2020 roku komisja konkursowa do oceny ofert złożonych przez organizacje pozarządowe, na realizację zadań pn. „Propagowanie i rozwój kultury fizycznej i sportu na terenie Powiatu Żyrardowskiego, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży z terenów wiejskich, w tym gimnastyki akrobatycznej i tańca" i „Wieloprofilowe usprawnianie dzieci niepełnosprawnych” dokonała w dniu 29 kwietnia br. oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert. W wyniku prac komisji wyłoniono oferty najkorzystniejsze, z którymi - po zatwierdzeniu przez Zarząd Powiatu - Powiat Żyrardowski będzie współpracował przy realizacji określonych zadań, w oparciu o przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Realizację w.w. zadań zleca się " Żyrardowskiemu Klubowi Sportowemu Thien Long". Poniżej publikujemy treść uchwały Zarządu Powiatu w tej sprawie.

Dla NGO informacja o otwarciu ofert

Informujemy, że publiczne otwarcie ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w konkursach na realizację zadań: „Propagowanie i rozwój kultury fizycznej i sportu na terenie Powiatu Żyrardowskiego, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży z terenów wiejskich, w tym gimnastyki akrobatycznej i tańca” i „Wieloprofilowe usprawnianie dzieci niepełnosprawnych (w tym wsparcie rodzin)” nastąpi 29 kwietnia 2020 roku o godzinie 10.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Żyrardowie, ul. Limanowskiego 45, Sekretariat Starosty.

Organizacje społeczne chcą wspierać siebie i potrzebujących

W czasie panującej epidemii warto być razem i wspólnie próbować poradzić sobie z trudnymi sytuacjami życia codziennego. Łącząc siły, możemy również spróbować wspomóc tych, którym jest najtrudniej oraz ludziom, którzy profesjonalnie służą mieszkankom i mieszkańcom, ratując nasze życie i zdrowie. Dlatego zapraszamy do udziału w spotkaniu on-line przeznaczonym dla społeczniczek i społeczników z lokalnych organizacji społecznych z Żyrardowa i okolicy. Chcemy dowiedzieć się, jak sobie radzicie, jakich trudności doświadczacie i porozmawiać, co możemy zrobić wspólnie dla osób potrzebujących. Spotkanie odbędzie się w poniedziałek, 6 kwietnia na platformie Google Meet w godz. 17.00 - 19.00. Zarejestruj się przez poniższy formularz, a otrzymasz wszystkie informacje techniczne. Organizatorem spotkania jest Federacja DZIAŁAJ.MY.

Link do rejestracji: https://forms.gle/S3sLCMyuJVcwkAoV6

 • Zaproszenie dla NGO

Konkursy dla NGO

Zarząd Powiatu Żyrardowskiego ogłasza otwarte konkursy ofert na realizację następujących zadań:

1. „Propagowanie i rozwój kultury fizycznej i sportu na terenie Powiatu Żyrardowskiego, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży z terenów wiejskich, w tym gimnastyki akrobatycznej i tańca”

2. „Wieloprofilowe usprawnianie dzieci niepełnosprawnych (w tym wsparcie rodzin)”

Treść ogłoszenia w niżej zamieszczonych plikach

Informacja dla NGO

Zarząd Powiatu Żyrardowskiego zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu Powiatu Żyrardowskiego do zasiadania w komisjach opiniujących oferty złożone w otwartych konkursach ofert dla organizacji pozarządowych. Ogłoszone konkursy obejmują zadania:

 1. Propagowanie i rozwój kultury fizycznej i sportu na terenie Powiatu Żyrardowskiego, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży z terenów wiejskich, w tym gimnastyki akrobatycznej i tańca;
 2. Wieloprofilowe usprawnianie dzieci niepełnosprawnych (w tym wsparcie rodzin);
 3. Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży zagrożonych niedostosowaniem społecznym, dzieci z rodzin ubogich i niewydolnych wychowawczo;
 4. Pomoc w integracji społecznej poprzez prowadzenie popołudniowego klubu dla dorosłych osób niepełnosprawnych.

Prawo zgłaszania kandydatów przysługuje wyłącznie organizacjom pozarządowym z terenu Powiatu Żyrardowskiego. Każda z organizacji może zgłosić maksymalnie po jednej osobie do każdej z komisji. Zgłoszenia dokonuje się w formie pisemnej z podaniem:

 1. nazwy konkursu, którego zgłoszenie dotyczy;
 2. nazwy organizacji zgłaszającej;
 3. imienia i nazwiska osoby delegowanej do pracy w komisji;
 4. podpisu osoby upoważnionej do dokonania zgłoszenia w imieniu organizacji pozarządowej.

W komisjach nie mogą zasiadać przedstawiciele organizacji ubiegających się o dofinansowanie w ramach któregokolwiek z konkursów.

Członkostwo w komisji jest nieodpłatne.

Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 12 lutego 2020 roku do godziny 10.00 w Sekretariacie Starostwa (II piętro). Decyduje data wpływu zgłoszenia do urzędu.

W przypadku, gdy do pracy w którejkolwiek z komisji zgłoszonych zostanie więcej niż dwóch kandydatów organizacji pozarządowych, w skład tej komisji powołuje się przedstawicieli dwóch organizacji, które najwcześniej zgłosiły swoich kandydatów.

Zarząd Powiatu Żyrardowskiego ogłasza otwarte konkursy ofert dla NGO w 2020 roku

Zarząd Powiatu Żyrardowskiego podjął uchwałę w sprawie określenia zadań zlecanych organizacjom pozarządowym oraz ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację następujących zadań:

1. „Propagowanie i rozwój kultury fizycznej na terenie Powiatu Żyrardowskiego, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży z terenów wiejskich, w tym gimnastyki akrobatycznej i tańca”

2. „Wieloprofilowe usprawnianie dzieci niepełnosprawnych (w tym wsparcie rodzin ),”

3. „Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży zagrożonych niedostosowaniem społecznym, dzieci z rodzin ubogich i niewydolnych wychowawczo”

4. „Pomoc w integracji Społecznej poprzez prowadzenie popołudniowego klubu dla dorosłych osób niepełnosprawnych”

Poniżej treść uchwały i załącznik do niej

Informacje o konkursie dla NGO

Informujemy, że publiczne otwarcie ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w konkursie na realizację zadania pod nazwą:„Powierzenie prowadzenia punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Żyrardowskiego w 2020 roku.” nastąpi 3 grudnia 2019 roku o godzinie 900 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Żyrardowie, ul. Limanowskiego 45, Sekretariat Starosty.

Zaproszenie dla NGO do zasiadania w komisji opiniującej w konkursie ofert

Zarząd Powiatu Żyrardowskiego zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu Powiatu Żyrardowskiego do zasiadania w komisji opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert dla organizacji pozarządowych pod nazwą „Powierzenie prowadzenia punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Żyrardowskiego w 2020 roku”.

Prawo zgłaszania kandydatów przysługuje wyłącznie organizacjom pozarządowym z terenu Powiatu Żyrardowskiego. Każda z organizacji może zgłosić jedną osobę. Zgłoszenia dokonuje się w formie pisemnej z podaniem:

 1. nazwy organizacji zgłaszającej;
 2. imienia i nazwiska osoby delegowanej do pracy w komisji;
 3. podpisu osoby upoważnionej do dokonania zgłoszenia w imieniu organizacji pozarządowej.

W komisji nie mogą zasiadać przedstawiciele organizacji ubiegających się o dofinansowanie w ramach konkursu.

Członkostwo w komisji jest nieodpłatne.

Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 22 listopada 2019 roku do godziny 10.00 w Sekretariacie Starostwa (II piętro). Decyduje data wpływu zgłoszenia do urzędu.

W przypadku, gdy do pracy w komisji zgłoszonych zostanie więcej niż dwóch kandydatów organizacji pozarządowych, w skład komisji powołuje się przedstawicieli dwóch organizacji, które najwcześniej zgłosiły swoich kandydatów.

 

Ogłoszenie o konkursie na nieodpłatną pomoc prawną

Zarząd Powiatu Żyrardowskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego prowadzenia punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Żyrardowskiego w 2020 roku. Prowadzenie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej i wynika z przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.

Treść uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie prowadzenia punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Żyrardowskiego publikujemy poniżej.

 • -

Program współpracy Powiatu Żyrardowskiego z organizacjami pozarządowymi poddany pod konsultacje

Starosta Żyrardowski informuje o przystąpieniu do konsultacji dotyczących projektu rocznego programu współpracy Powiatu Żyrardowskiego z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok.

Konsultacje, które prowadzone będą w formie zgłaszania uwag i opinii za pomocą poczty elektronicznej, trwać będą od 18 października 2019 roku do 04 listopada 2019 roku. W czasie trwania konsultacji można zgłaszać uwagi do projektu wysyłając je na adres poczty elektronicznej: starostwo@powiat-zyrardowski.pl

Treść konsultowanego programu stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Zarząd Województwa Mazowieckiego zaprasza do współpracy przy opracowaniu Programu współpracy na 2020 rok

Pełnomocnik Marszałka Województwa Mazowieckiego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, w imieniu Zarządu Województwa Mazowieckiego, zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach nad przygotowaniem projektu Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok, najważniejszego dokumentu wpływającego na zakres współpracy Samorządu Województwa Mazowieckiego z sektorem pozarządowym. Uwagi i propozycje do projektu można składać od 3 do 17 lipca br.

Punktem wyjścia do pracy nad przyszłorocznym programem współpracy jest program obowiązujący w roku 2019. Jest on dostępny na stronie internetowej http://dialog.mazovia.pl/wspolpraca/program-wspolpracy.

Uwagi do projektu programu na kolejny rok mogą w szczególności dotyczyć np.:
1) celów współpracy - § 2 programu,
2) zakresu przedmiotowego współpracy - § 4 programu,
3) form współpracy pozafinansowej - § 6 – 14 programu,
4) priorytetowych zadań publicznych na 2020 rok - § 15 -34 programu,
5) podziału dostępnych środków finansowych z dochodów własnych województwa planowanych na realizację programu – § 40 programu,
6) innych zapisów programu ważnych z punktu widzenia organizacji pozarządowej składającej uwagi i propozycje.

W dniu 25 czerwca br. Zarząd Województwa Mazowieckiego określił wstępne założenia do współpracy finansowej w 2020 roku pomiędzy Województwem Mazowieckim a organizacjami pozarządowymi. Zgodnie z decyzją Zarządu Województwa kwota środków finansowych z dochodów własnych województwa przeznaczona na dotacje dla organizacji pozarządowych ma zostać zwiększona w stosunku do roku 2019. W tym roku kwota na dotacje zapisana w budżecie województwa wynosi 28 980 000,00 zł. Zgodnie z decyzją Zarządu Województwa kwota ta ma zostać zwiększona o 7 564 455,00 zł.

Jak co roku poza środkami z dochodów własnych województwa już tradycyjnie w 2020 roku zadania zlecane będą do realizacji organizacjom pozarządowym ze środków pochodzących z:
1) opłat pobieranych za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy w kraju napojami alkoholowymi o zawartości do 18%,
2) dotacji celowych z budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego,
3) Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Propozycje do Programu współpracy na 2020 rok można składać na formularzu konsultacyjnym. Elektroniczna wersja formularza dostępna są na stronie: www.dialog.mazovia.pl w zakładce „Program współpracy” http://dialog.mazovia.pl/wspolpraca/program-wspolpracy.

Formularz w wersji elektronicznej można odesłać na adres: dialog@mazovia.pl, a w wersji papierowej - pocztą na adres: Biuro Dialogu Obywatelskiego, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Okrzei 35, 03-472 Warszawa.

Na podstawie zgłoszonych uwag i propozycji przygotowany zostanie projekt Programu współpracy na 2020 rok, który następnie poddany zostanie konsultacjom społecznym. Konsultacje, zgodnie z harmonogramem prac nad Programem współpracy, przewidziane zostały na wrzesień br.
 

Żyrardowski projekt w czołówce ogólnopolskiego Programu FIO 2019

Lokalna Organizacja Turystyczna Mazowsza Zachodniego śladem ubiegłych lat również w tym roku pozyskała zewnętrzne fundusze na realizację działań w Muzeum Lniarstwa w Żyrardowie. W tegorocznym Programie FIO 2019 stowarzyszenie zajęło bardzo wysokie 8. miejsce i dzięki otrzymanemu dofinansowaniu zrealizuje projekt pn. „Być jak… mistrz – historia zaklęta w ginących zawodach pracowników dawnej żyrardowskiej fabryki lnu". Poprzemysłowe hale Muzeum ponownie usłyszą dźwięk krosien…

Projekt „Być jak… mistrz” jest inicjatywą edukacyjną, polegającą na zaangażowaniu mieszkańców do czynnego udziału w cyklu bezpłatnych warsztatów poświęconych poprzemysłowej tradycji Żyrardowa jako najpotężniejszego niegdyś ośrodka przemysłu lniarskiego. Będzie to cykl pięciu warsztatów pn. „Być jak mistrz”, „Być jak wiązacz osnów”, „Być jak tkaczka”, „Być jak szwaczka” oraz „Pokazowe warsztaty z tkania na krośnie mechanicznym”, podczas których uczestnicy nabędą podstawową wiedzę nt. prac wykonywanych przez dawnych robotników żyrardowskiej fabryki oraz przyczynią się do uruchomienia niedziałającego krosna tkackiego.

Warsztaty odbędą się w okresie czerwiec-wrzesień 2019 r. na halach Muzeum Lniarstwa w Żyrardowie, jednej z najważniejszych i najczęściej odwiedzanych atrakcji turystycznych w regionie. Zostaną poprowadzone przez wykwalifikowanych dawnych pracowników fabryki lnu na zabytkowych maszynach stanowiących ekspozycję Muzeum i jedyną spuściznę po dawnych zakładach. Ze względu na brak możliwości ponownego uruchomienia fabryki realizacja projektu pozwoli przywrócić pamięć o ginących zawodach.

„Realizacja projektu stanie się pewnym elementem rewitalizacji miejsca. Uruchomienie cyklu warsztatów zaangażuje mieszkańców do poznawania lokalnego dziedzictwa oraz przyczyni się do ochrony zabytków i podtrzymania ginących tradycji” – mówi Jacek Czubak, Prezes LOT MZ.

Stowarzyszenie otrzymało dofinansowanie z Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Jest to rządowy program dotacyjny, w ramach którego organizacje pozarządowe mogą ubiegać się o dofinansowanie projektów mających na celu zwiększenie zaangażowania obywateli w życie publiczne. Wyniki tegorocznego programu okazały się wielkim sukcesem żyrardowskiego stowarzyszenia. Na ponad 2390 wniosków złożonych w priorytecie 2. Aktywne społeczeństwo, Lokalna Organizacja Turystyczna Mazowsza Zachodniego uplasowała się na 8. miejscu (natomiast pod względem województw znalazła się na 1. miejscu w województwie mazowieckim), otrzymując dofinansowanie w kwocie 54 680,00 zł. Na pierwszym etapie wniosku oceniano pomysł. Żyrardowska inicjatywa otrzymała najwyższą kategorię „S” (tylko 41 wniosków zakwalifikowano do tej kategorii), tj. „pomysł szczególnie wartościowy, rekomendowany do dofinansowania w pierwszej kolejności”.

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Konkursy dla NGO rozstrzygnięte

Zarząd Powiatu Żyrardowskiego zatwierdził wyniki prac komisji konkursowych powołanych do oceny ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w otwartych konkursach ofert na realizację następujących zadań:

1. „Propagowanie i rozwój kultury fizycznej na terenie Powiatu Żyrardowskiego, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży z terenów wiejskich”

2. „Wieloprofilowe usprawnianie dzieci niepełnosprawnych”

3. „Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży zagrożonych niedostosowaniem społecznym, dzieci z rodzin ubogich i niewydolnych wychowawczo”

4. „Pomoc w integracji Społecznej poprzez prowadzenie popołudniowego klubu dla dorosłych osób niepełnosprawnych”

Treść uchwały Zarządu publikujemy poniżej.

Wystartował konkurs FIO - Mazowsze Lokalnie

Ambasador programu FIO - Mazowsze Lokalnie Mariański Ruch Inicjatyw Ekonomiczno-Społecznych oraz Żyrardowska Federacja Organizacji Społecznych "Działaj.My" zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące zasad udziału w konkursie FIO Mazowsze Lokalnie. W ramach konkursu, który wystartował 25 lutego organizacje pozarządowe, grupy nieformalne, lokalni liderzy mogą pozyskać dotację w wysokości 5000 zł na własną lokalną inicjatywę społeczną.

Realizacja własnej inicjatywy to szansa na:

• aktywizację mieszkańców,

• rozwój oferty spędzania wolnego czasu, np. poprzez warsztaty, spotkania, wydarzenia integracyjne,

• rozwój infrastruktury, np. powstanie nowych miejsc spotkań dla mieszkańców,

• dodatkowe środki finansowe,

• możliwość rozwoju współpracy miedzy różnymi grupami,

• nowe umiejętności dla lokalnych liderów,

 

Spotkanie odbędzie się 12 marca, w godz. 15.00 – 17.00 w sali Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żyrardowie, ul. 1 Maja 60.

Dzięki udziałowi w spotkaniu:

1. Dowiesz się jakie inicjatywy już zostały zrealizowane w ramach programu FIO Mazowsze Lokalnie.

2. Poznasz zasady ubiegania się o wsparcie.

3. Przygotujesz założenia własnego projektu w czasie mini-warsztatów.

 

Do udziału w spotkaniu zapraszamy przedstawicieli lokalnych organizacji pozarządowych, ochotniczych straży pożarnych, grup nieformalnych np. kół gospodyń wiejskich, lokalnych liderów i społeczników, przedstawicieli samorządów mieszkańców, sołtysów i przedstawicieli sołectw.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Prosimy o potwierdzenie udziału mailem na adres: centrum@inicjatywa.info.pl

 

Link do wydarzenia na fb: https://business.facebook.com/events/418341865580266/

 • -

Informacja dla NGO

Informujemy, że publiczne otwarcie ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w konkursach na realizację zadań pod nazwą

 1. „Propagowanie i rozwój kultury fizycznej na terenie Powiatu Żyrardowskiego, za szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży z terenów wiejskich”
 2. „Wieloprofilowe usprawnianie dzieci niepełnosprawnych (w tym wsparcie rodzin)”
 3. „Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży zagrożonych niedostosowaniem społecznym, dzieci z rodzin ubogich i niewydolnych wychowawczo”
 4. „Pomoc w integracji społecznej poprzez prowadzenie popołudniowego klubu dla dorosłych osób niepełnosprawnych”

nastąpi w dniu 7 marca 2019 roku o godzinie 9.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Żyrardowie, ul. Limanowskiego 45, Sekretariat Starosty.

Zarząd powołał komisje konkursowe

Zarząd Powiatu Żyrardowskiego Uchwałą Nr 28 NI/19 z dnia 28 lutego 2019 roku powołał komisje konkursowe do oceny ofert złożonych przez organizacje pozarządowe

Powołano komisje konkursowe, w niżej wymienionych składach, do oceny ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w konkursach:

„Propagowanie i rozwój kultury fizycznej na terenie Powiatu żyrardowskiego, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży z terenów wiejskich" -  Andrzej Koźbiał Przewodniczący,  Edyta Fedorowicz, Jacek Czubak i Michał Ochnicki.

„Wieloprofilowe usprawnianie dzieci niepełnosprawnych (w tym wsparcie rodzin)" - Andrzej Koźbiał Przewodniczący, Edyta Fedorowicz, Jacek Czubak i Michał Ochnicki,

„Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży zagrożonych niedostosowaniem społecznym, dzieci z rodzin ubogich i niewydolnych wychowawczo" - Andrzej Koźbiał Przewodniczący, Edyta Fedorowicz, Jacek Czubak i Michał Ochnicki.

Informacja dla NGO

Zarząd Powiatu Żyrardowskiego zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu Powiatu Żyrardowskiego do zasiadania w komisjach opiniujących oferty złożone w otwartym konkursie ofert dla organizacji pozarządowych pod nazwą „Propagowanie i rozwój kultury fizycznej na terenie Powiatu Żyrardowskiego, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży z terenów wiejskich”, „Wieloprofilowe usprawnianie dzieci niepełnosprawnych (w tym wsparcie rodzin)”, „Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży zagrożonych niedostosowaniem społecznym, dzieci z rodzin ubogich i niewydolnych wychowawczo” oraz „Pomoc w integracji społecznej poprzez prowadzenie popołudniowego klubu dla dorosłych osób niepełnosprawnych”.

Prawo zgłaszania kandydatów przysługuje wyłącznie organizacjom pozarządowym z terenu Powiatu Żyrardowskiego. Każda z organizacji może zgłosić jedną osobę. Zgłoszenia dokonuje się w formie pisemnej z podaniem:

 1. nazwy organizacji zgłaszającej;
 2. nazwy zadania, którego zgłoszenie dotyczy;
 3. imienia i nazwiska osoby delegowanej do pracy w komisji;
 4. podpisu osoby upoważnionej do dokonania zgłoszenia w imieniu organizacji pozarządowej.

W komisji nie mogą zasiadać przedstawiciele organizacji ubiegających się o dofinansowanie w ramach konkursu.

 Członkostwo w komisji jest nieodpłatne.

Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 18 lutego 2019 roku do godziny 14.00 w Sekretariacie Starostwa (II piętro). Decyduje data wpływu zgłoszenia do urzędu.

W przypadku, gdy do pracy w komisji zgłoszonych zostanie więcej niż dwóch kandydatów organizacji pozarządowych, w skład komisji powołuje się przedstawicieli dwóch organizacji, które najwcześniej zgłosiły swoich kandydatów.

Zarząd Powiatu Żyrardowskiego ogłasza otwarte konkursy ofert

KONKURSY 2019 ROK 

Zarząd Powiatu Żyrardowskiego ogłasza otwarte konkursy ofert na realizację następujących zadań

1. „Propagowanie i rozwój kultury fizycznej na terenie Powiatu Żyrardowskiego, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży z terenów wiejskich”

2. „Wieloprofilowe usprawnianie dzieci niepełnosprawnych”

3. „Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży zagrożonych niedostosowaniem społecznym, dzieci z rodzin ubogich i niewydolnych wychowawczo”

4. „Pomoc w integracji Społecznej poprzez prowadzenie popołudniowego klubu dla dorosłych osób niepełnosprawnych”

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań(Dz. U. poz. 1300)

http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2016

Poniżej treść uchwały i załącznik do niej

Zarząd odwołał konkurs ofert na realizację zadań publicznych

Zarząd Powiatu Żyrardowskiego w dniu 6 lutego przyjął Uchwałę Nr 21/VI/19 w sprawie odwołania otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych ogłoszonych Uchwałą Nr 13/VI/19  z dnia 9 stycznia 2019 roku w sprawie określenia zadań zleconych organizacjom pozarządowym oraz ogłoszenia otwartych konkursów ofert.

Treść uchwały w załączniku poniżej

Barwy wolontariatu

     Informujmy, że Marszałek Województwa Mazowieckiego już po raz ósmy ogłosił konkurs Mazowieckie Barwy Wolontariatu. Celami Konkursu są przede wszystkim: popularyzowanie i wyjaśnianie znaczenia wolontariatu, propagowanie inicjatyw mających na celu podniesienia prestiżu wolontariatu, poszerzenie wśród mieszkańców Mazowsza wiedzy o rodzajach wolontariatu i zakresu pracy wolontariuszy oraz zachęcanie Mazowszan do podejmowania aktywności wolontariackiej.

      Konkurs jest etapem wojewódzkim konkursu ogólnopolskiego realizowanego przez Sieć Centrów Wolontariatu
w Polsce i jest organizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego pod auspicjami Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego i Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu w Warszawie.

   Wolontariat to idea, z którą łączą się ważne wartości, takie jak altruizm, empatia, solidarność. Doskonale wiedzą o tym wolontariusze – ludzie, którzy z potrzeby serca angażują się w niesienie pomocy potrzebującym, biednym, chorym oraz w szeroko pojętą pracę na rzecz różnych środowisk, instytucji i organizacji działających w wielu obszarach życia społecznego. Warto zatem promować tego typu postawy poprzez realne wsparcie konkursu.    

   Co warte podkreślenia, rozwój wolontariatu na Mazowszu jest jednym z zadań wskazanych do realizacji w Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 r., a Konkurs Mazowieckie Barwy Wolontariatu wprost przyczynia się do popularyzowania podejmowania aktywności wolontariackiej. Organizacja konkursu we współpracy z wieloma partnerami jest ponadto przejawem społecznej odpowiedzialności Urzędu oraz przykładem dobrej praktyki wskazywanej zarówno przez urząd marszałkowski, jak Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu.

       W załączeniu regulamin konkursu oraz formularz zgłoszeniowy. 

 • -

Marszałek Województwa Mazowieckiego zaprasza organizacje pozarządowe.....

Marszałek Województwa Mazowieckiego ogłosił nabór kandydatów na członków Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego reprezentujących mazowiecki III sektor. Kandydatury można zgłaszać do dnia 7 października 2016 r.

Zapraszamy organizacje pozarządowe, związki i porozumienia organizacji pozarządowych oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 239 i 395), prowadzące działalność na terenie województwa mazowieckiego do zgłaszania kandydatów na członków Rady IV kadencji.

Mazowiecka Rada Działalności Pożytku Publicznego jest ważnym gremium doradzającym Marszałkowi Województwa we wszelkich kwestiach związanych z działalnością pożytku publicznego. W ciągu 3 kadencji Rada odbyła 30 posiedzeń w regularnych dwumiesięcznych odstępach, jednocześnie intensywnie pracując pomiędzy posiedzeniami. Przyjęła prawie 120, skonsultowała ok. 130 projektów strategii, planów, aktów prawa miejscowego i innych istotnych dokumentów. Skutecznie przeprowadziła wybory przedstawicieli organizacji pozarządowych do Komitetu Monitorującego RPO 2014-2020. Zorganizowała konferencję „10 lat ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”.

Działania Rady śledzić można na stronie www.dialog.mazovia.pl oraz na fanpage Rady na Facebooku 

Ogłoszenie o przystąpieniu do procedury wyłaniania kandydatów organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzących działalność na terenie województwa mazowieckiego na członków Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego IV kadencji

Marszałek Województwa Mazowieckiego zaprasza organizacje pozarządowe, związki i porozumienia organizacji pozarządowych oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 239 i 395), prowadzące działalność na terenie województwa mazowieckiego do zgłaszania kandydatów na członków Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego IV kadencji.

Zgodnie z Uchwałą nr 1290/173/16 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 23 sierpnia 2016 r. w sprawie „Trybu powoływania członków Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego” zgłoszenia należy przesłać wypełniając Kartę zgłoszenia kandydata na członka do Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

W celu zapewnienia reprezentatywności w Radzie przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie według miejsca prowadzenia ich działalności, Województwo Mazowieckie zostaje podzielone na osiem obszarów, obejmujących:

 1. Miasto st. Warszawa;
 2. powiaty: garwoliński, legionowski, miński, nowodworski, otwocki, pułtuski, wołomiński
  i wyszkowski;
 3. powiaty: grodziski, grójecki, piaseczyński, pruszkowski, sochaczewski, żyrardowski
  i warszawski – zachodni;
 4. powiaty: gostyniński, Płock – miasto, płocki i sierpecki;
 5. powiaty: ciechanowski, mławski, płoński i żuromiński;
 6. powiaty: makowski, Ostrołęka – miasto, ostrołęcki, ostrowski i przasnyski;
 7. powiaty: łosicki, Siedlce – miasto, siedlecki, sokołowski i węgrowski;
 8. powiaty: białobrzeski, kozienicki, lipski, przysuski, Radom – miasto, radomski, szydłowiecki
  i zwoleński.

 

W każdym obszarze, oprócz obszaru obejmującego Miasto St. Warszawę, wybrany zostanie jeden przedstawiciel organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. W obszarze obejmującym Miasto st. Warszawę wybranych zostanie dwóch przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

 

Możliwość zgłoszenia kandydata w danym obszarze ma organizacja prowadząca działalność w co najmniej jednym z powiatów na jego terenie.

Kandydat na członka Rady może zostać zgłoszony w tylko jednym wybranym obszarze.

Każdy podmiot dokonujący zgłoszenia może zgłosić wyłącznie jednego kandydata.

Zgłoszenie kandydata zawiera:

 1. dane organizacji potwierdzające jej uprawnienie do zgłoszenia kandydata, zawierające:
  1. nazwę,
  2. wskazanie siedziby,
  3. podpisy osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania;
 2. określenie obszaru, który reprezentować będzie kandydat;
 3. imię i nazwisko zgłaszanego kandydata;
 4. uzasadnienie kandydatury.

Do zgłoszenia kandydata załącza się:

 1. imienne rekomendacje dla kandydata pochodzące od co najmniej pięciu innych organizacji pozarządowych, związków i porozumień organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, w związku z kandydowaniem do Rady, zgodnie
  z wzorem określonym w załączniku do ogłoszenia;
 2. dokumenty potwierdzające osobowość/zdolność prawną podmiotu zgłaszającego oraz podmiotów rekomendujących zawierające informacje na temat: sposobu reprezentacji, osób uprawnionych do reprezentowania, nazwy i siedziby – w przypadku organizacji/podmiotów, których dane nie są dostępne w Krajowym Rejestrze Sądowym;
 3. CV kandydata;
 4. oświadczenie kandydata:
  1. o niekaralności za przestępstwa umyślne oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
  2. o wyrażeniu zgody na kandydowanie,
  3. o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji i dokumentacji powołania i funkcjonowania Rady (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.), zgodnie z wzorem określonym w załączniku do ogłoszenia;
 5. zgodę kandydata na upublicznienie wskazanych informacji zawartych w zgłoszeniu.
   

Do zgłoszenia załączyć należy oświadczenie podmiotu zgłaszającego kandydata o prowadzeniu działalności na terenie województwa mazowieckiego opatrzone datą i podpisane przez osoby statutowo upoważnione do reprezentowania organizacji lub posiadające stosowne pełnomocnictwo.

 

Zgłoszenie kandydata wraz z wymaganymi załącznikami należy w terminie określonym w ogłoszeniu o otwarciu procedury wyłaniania kandydatów na członków Rady dostarczyć w jeden z wymienionych niżej sposobów:

 1. w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Mazowiecka Rada Działalności Pożytku Publicznego”:
  1. bezpośrednio w jednym z punktów Kancelarii Ogólnej Urzędu: w godzinach 8.00 – 16.00,
  2. bezpośrednio w  jednej z Delegatur Urzędu: Delegatura w Ciechanowie ul. Wodna 1, Delegatura w Ostrołęce ul. Piłsudskiego 38, Delegatura w Płocku ul. Kolegialna 19, Delegatura w Radomiu ul. Kościuszki 5a, Delegatura w Siedlcach ul. Wiszniewskiego 4,
   w godzinach: 8.00 – 15.00,
  3. za pośrednictwem poczty (decyduje data stempla pocztowego) na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa;
 2. w formie elektronicznej (skan w formacie PDF) na adres e-mail mrdpp@mazovia.pl.

 

Kandydatury można zgłaszać do dnia 7 października 2016 r. Zgłoszenia złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

W przypadku stwierdzenia błędów lub braku jednego lub więcej elementów zgłoszenia, wnioskodawca zostanie poproszony o usunięcie tych błędów lub braków w terminie 7 dni kalendarzowych od daty otrzymania wezwania. Nieusunięcie błędów lub braków będzie powodowało nierozpatrzenie wniosku.

Po zakończeniu procesu weryfikacji formalnej zgłoszeń kandydatury zostaną niezwłocznie zaprezentowane:

 1. stronie internetowej Urzędu www.mazovia.pl;
 2. na stronie internetowej www.dialog.mazovia.pl;
 3. w Biuletynie Informacji Publicznej;
 4. na tablicach ogłoszeń w Urzędzie i w delegaturach Urzędu;
 5. w portalu www.ngo.pl

wraz z zaproszeniem do oddawania głosów na poszczególnych kandydatów do Rady.

 

Załączniki:

 1. Uchwała nr 1290/173/16 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 23 sierpnia 2016 r.
  w sprawie „Trybu powoływania członków Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego”,
 2. Karta zgłoszenia kandydata na członka do Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego,
 3. Wzór oświadczeń kandydata,
 4. Wzór imiennej rekomendacji dla kandydata na członka do Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Uchwała

Karta zgłoszenia kandydata

Imienna rekomendacja

Oświadczenie kandydata

Kontakt z nami

Dane adresowe

Starostwo Powiatowe
96-300 Żyrardów
ul. Limanowskiego 45
 
NIP 838-16-10-589
 

Kontakt

Telefony:
Centrala telefoniczna  -  46 856 61 00

Biuro obsługi – kancelaria  - 46 856 61 65

Sekretariat Zarządu -   46 856 61 22

Biuro Rady  -  46 856 61 51

email:
starosta@powiat-zyrardowski.pl
starostwo@powiat-zyrardowski.pl

Godziny pracy urzędu

poniedziałek: 8.00 - 16.00
wtorek: 8.00 - 16.00
środa: 8.00 - 17.00
czwartek:8.00 - 16.00
piątek: 8.00 - 15.00

W Wydziale Budownictwa i Rozwoju

czwartek dniem wewnętrznym

Numery rachunków bankowych

1. Opłaty komunikacyjne, geodezyjne,    holowanie i parking, za najem i karty wędkarskie

    43 9302 0004 5500 1296 2000 0280

2. Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa, za karty parkingowe

    45 9302 0004 5500 1296 2000 0050

3. Opłaty ewidencyjne, wadia, zabezpieczenia

    79 9302 0004 5500 1296 2000 0020

4. Opłaty skarbowe za pozwolenia na budowę, wodno-prawne, zaświadczenia

    63 1020 1026 0000 1702 0272 9325

Projekt i wykonanie: extranet.pl
powered by netadmin 7.26