Powiat Żyrardowski

Menu

Treść

Położenie

Powiat Żyrardowski to powiat ziemski, o powierzchni 532,61 km2, położony w zachodniej części województwa mazowieckiego. Tereny miejskie zajmują łącznie 22,91 km2, co stanowi 4,3% całego obszaru. Powiat Żyrardowski tworzą następujące jednostki administracji samorządowej: miasto Żyrardów o powierzchni 14,35 km2, gminy miejsko-wiejskie Mszczonów (tereny wiejskie zajmują 143,3 km2, miasto (8,56 km2) i Wiskitki  (150,15 km2) oraz 2 gminy wiejskie: Puszcza Mariańska(143,18 km2) i Radziejowice (73,07 km2). Stolicą powiatu jest miasto Żyrardów. Zlokalizowane są tu instytucje i urzędy o charakterze powiatowym, w tym również Starostwo. Odległość stolicy powiatu (miasta Żyrardów) od Warszawy to zaledwie 44 km. Blisko położone są również inne duże ośrodki miejskie - Łódź, Płock oraz Radom.

 • -

Komunikacja

Dzięki dogodnym połączeniom drogowym i kolejowym oraz centralnemu położeniu między dwiema aglomeracjami (warszawską i łódzką) Powiat Żyrardowski jest bardzo atrakcyjnym terenem dla inwestorów. Przez obszar powiatu przebiega kilka ważnych - również z punktu widzenia transportu międzynarodowego - szlaków komunikacyjnych: linie kolejowe Warszawa-Wiedeń oraz Centralna Magistrala Kolejowa Warszawa - Katowice, Kraków, droga krajowa nr 8 (do Katowic i Wrocławia), droga krajowa nr 50 (trasa tranzytowa na linii Wschód-Zachód), a także droga wojewódzka Warszawa - Skierniewice (prowadząca dalej w kierunku Łodzi). Przez teren Gminy Wiskitki przebiega najważniejsza dla powiatu arteria - autostrada A-2 (odcinek Łódź-Warszawa) ze zjazdem w Wiskitkach na drogę krajową nr 50. 

 • -
  Autostrada A2 w Wiskitkach
 • -
  Dworzec kolejowy w Żyrardowie
 • -
  Szlak Kolei Wiedeńskiej
 • -
  Dworzec kolejowy w Radziwiłłowie
 • -
  Droga krajowa S8 koło Radziejowic

Mieszkańcy

W Powiecie Żyrardowskim mieszka 76411 osób (dane GUS na koniec II kw. 2015  r.), w tym w Żyrardowie  - 40901, w gminie Mszczonów -  11573 (6439 miasto i 5134 obszar wiejski), w gminie Wiskitki  9877 osób, w gminie Puszcza Mariańska 8520 osób, w gminie Radziejowice 5540 osób (dane GUS na 30.06.2015r). Udział kobiet w tej liczbie wynosi 39839, co stanowi 52,1% ogółu mieszkańców. Średnia gęstość zaludnienia to 144 osób/km2. Aż 62,58% ludności skupiona jest w dwóch ośrodkach miejskich powiatu - Żyrardowie i Mszczonowie. Decydujący wpływ na takie ukształtowanie sytuacji demograficznej ma przede wszystkim wielkość samego Żyrardowa, a także historia regionu. Społeczność Powiatu Żyrardowskiego nie odbiega strukturą wiekową od średniej krajowej. Szczególnie istotna kategoria w tej klasyfikacji, czyli odsetek osób pozostających w wieku produkcyjnym, w Powiecie Żyrardowskim wynosi 62,3% i zbliżona jest do średniej krajowej i średniej Województwa Mazowieckiego.

drukuj całą stronę

Kontakt z nami

Dane adresowe

Starostwo Powiatowe
96-300 Żyrardów
ul. Limanowskiego 45
 
NIP 838-16-10-589
 

Kontakt

Telefony:
Centrala telefoniczna  -  46 856 61 00

Biuro obsługi – kancelaria  - 46 856 61 65

Sekretariat Zarządu -   46 856 61 22

Biuro Rady  -  46 856 61 51

email:
starosta@powiat-zyrardowski.pl
starostwo@powiat-zyrardowski.pl

Godziny pracy urzędu

poniedziałek: 8.00 - 16.00
wtorek: 8.00 - 16.00
środa: 8.00 - 17.00
czwartek:8.00 - 16.00
piątek: 8.00 - 15.00

W Wydziale Budownictwa i Rozwoju

czwartek dniem wewnętrznym

Numery rachunków bankowych

1. Opłaty komunikacyjne, geodezyjne,    holowanie i parking, za najem i karty wędkarskie

    43 9302 0004 5500 1296 2000 0280

2. Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa, za karty parkingowe

    45 9302 0004 5500 1296 2000 0050

3. Opłaty ewidencyjne, wadia, zabezpieczenia

    79 9302 0004 5500 1296 2000 0020

4. Opłaty skarbowe za pozwolenia na budowę, wodno-prawne, zaświadczenia

    63 1020 1026 0000 1702 0272 9325

Projekt i wykonanie: extranet.pl
powered by netadmin 7.26