Treść strony

Biuro Gospodarki Nieruchomościami

Kierownik Biura: Katarzyna Operacz

Tel. (0 46) 856 61 55

Podstawowe zadania Biura Gospodarki Nieruchomościami:

W zakresie Dekretu z 1946 r. o wpisywaniu w księgach hipotecznych (gruntowych) prawa własności nieruchomości przejętych na cele reformy rolnej:

 • wydawanie zaświadczeń stwierdzających, że nieruchomość ziemska jest przeznaczona na cele  reformy rolnej jako tytuł do wpisania na rzecz Skarbu Państwa w księdze hipotecznej prawa własności nieruchomości ziemskiej;
 • orzekanie o niezbędności utrzymania w mocy służebności gruntowych obciążających nieruchomości ziemskie Skarbu Państwa;
 • zmiana treści utrzymanych w mocy służebności gruntowych stosownie do potrzeb nowoutworzonych gospodarstw;
 • występowanie z wnioskiem o dokonanie odpowiednich wpisów w księgach wieczystych;

W zakresie Dekretu z 1955 r. o uwłaszczeniu i uregulowaniu innych spraw związanych z reformą rolną i osadnictwem rolnym:

 • stwierdzanie czy nieruchomość podlega pod działanie dekretu;
 • orzekanie o nadaniu własności nieruchomości dzierżawcom i ustalanie ceny nabycia,
 • orzekanie o nabyciu własności nieruchomości oraz o ustalaniu ceny nabycia na rzecz posiadaczy z innych tytułów niż dzierżawa;
 • zwalnianie od obowiązku uiszczenia ceny nabycia;
 • składanie wniosków o wpis do księgi wieczystej;

W zakresie ustawy z dnia 17 lutego 1960 r. o utracie mocy prawnej niektórych ksiąg wieczystych:

 • wydawanie decyzji o nadaniu nieruchomości przez państwo będące podstawą wpisu prawa  własności dotyczącego oraz wpisu dotyczącego oznaczenia nieruchomości w zakładanych księgach wieczystych i ciążących na nieruchomości obciążeń;
 • wydawanie dodatkowych orzeczeń ustalających obciążenia, jeżeli prawomocne orzeczenie o zatwierdzeniu projektu scalenia lub o wymianie gruntów nie odpowiada warunkom określonym w  art. 4 ust. 3 wymienionej ustawy;

W zakresie ustawy z dnia 24 marca 1920 r.  o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców:

 • żądanie unieważnienia czynności prawnej nabytej niezgodnie z ustawą nieruchomości położonej w granicach Powiatu;

W zakresie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym:

 • potwierdzenie nabycia przez Skarb Państwa własności nieruchomości albo użytkowania wieczystego w drodze decyzji;

W zakresie ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych:

 • starosta w drodze zarządzenia na wniosek stowarzyszenia ogrodowego może utworzyć ROD, po uzyskaniu zgody wojewody w odniesieniu do gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa, z wyłączeniem nieruchomości, którymi na mocy przepisów odrębnych gospodaruje inny organ,

W zakresie ustawy z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej:

 • przekazywanie na wniosek organu wojskowego w zarząd gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa bez pierwszej opłaty rocznej;
 • przejmowanie nieruchomości lub jej części pozostającej w zarządzie organów wojskowych, uznanej przez te organy za zbędną na cele obronności i bezpieczeństwa Państwa;
 • wydawanie decyzji o zajęciu nieruchomości na zakwaterowania przejściowe;
 • zapewnienie pomieszczeń zastępczych dla mieszkańców czasowo ewakuowanych ze strefy niebezpieczeństwa i organizowanie ich przeniesienia do tych pomieszczeń;

W zakresie ustawy z dnia  21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami:

 • dokonywanie darowizn nieruchomości na cele publiczne;
 • przygotowanie dokumentacji prawnej dla nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży, zamiany, darowizny lub oddania w wieczyste użytkowanie nieruchomości stanowiących własność Powiatu i Skarbu Państwa;
 • przygotowanie dokumentacji prawnej dla nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub Powiatu jednostkom samorządu terytorialnego będących przedmiotem sprzedaży za cenę obniżoną lub oddawanie w użytkowanie wieczyste;
 • nabywanie przez Skarb Państwa lub Powiat nieruchomości stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego lub przejmowanie w nieodpłatne użytkowanie wieczyste;
 • dokonywanie zamiany nieruchomości między Skarbem Państwa lub Powiatem a jednostkami samorządu terytorialnego, bez konieczności dokonywania dopłat;
 • przekazywanie gminom w drodze darowizny nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub Powiatu, przeznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego pod budownictwo mieszkaniowe;
 • występowanie z wnioskiem o przejęcie na własność Państwa zabytku nieruchomego w trybie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami;
 • tymczasowe zajęcie polegające na przyjęciu w zarząd zabytku nieruchomego;
 • gospodarowanie zasobem nieruchomości Skarbu Państwa i Powiatu w zakresie stanu prawnego nieruchomości;
 • orzekanie o wywłaszczeniu nieruchomości na cele publiczne;
 • składanie w sądzie wniosku o dokonanie w księdze wieczystej wpisu o wszczęciu postępowania wywłaszczeniowego lub jeżeli nieruchomość nie ma urządzonej księgi wieczystej, o złożenie do istniejącego zbioru dokumentów zawiadomienia o wszczęciu tego postępowania;
 • przeprowadzanie rozprawy administracyjnej po wszczęciu postępowania wywłaszczeniowego;
 • udzielanie zezwoleń osobie realizującej cel publiczny, na niezwłoczne zajęcie nieruchomości po wydaniu decyzji o wywłaszczeniu nieruchomości, jeżeli zwłoka w jej zajęciu uniemożliwiłaby realizację celu publicznego;
 • ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości i wnioskowanie o dokonanie stosownego wpisu do księgi wieczystej;
 • udzielanie zezwolenia na czasowe zajęcie nieruchomości w przypadku siły wyższej lub nagłej potrzeby zapobieżenia powstaniu znacznej szkody;
 • orzekanie o odszkodowaniu za wywłaszczone nieruchomości oraz przeszłe z mocy prawa na rzecz jednostek samorządu terytorialnego i Skarbu Państwa w trybie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz innych ustaw;
 • dokonywanie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości;
 • wnioskowanie o dokonanie wpisu w księdze wieczystej o wywłaszczeniu nieruchomości;
 • orzekanie o przyznaniu nieruchomości zamiennej;
 • ustalenie i wygaśnięcie w drodze decyzji trwałego zarządu na rzecz jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej gruntów Skarbu Państwa;
 • wskazanie nieruchomości, które mogą być przeznaczone na wyposażenie państwowej osoby prawnej lub państwowej jednostki organizacyjnej;
 • naliczanie opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych i trwałego zarządu oraz ich aktualizacja;
 • prowadzenie spraw związanych ze zwrotem jednostce organizacyjnej w razie wygaśnięcia trwałego zarządu nakładów poniesionych na budowę, odbudowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub modernizację budynków i innych urządzeń trwale związanych z gruntem;
 • opiniowanie podziałów nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa dokonywanych z urzędu;
 • orzekanie o ustaleniu wartości katastralnej nieruchomości i jej wpisie w katastrze nieruchomości;
 • ewidencjonowanie nieruchomości Skarbu Państwa oraz sporządzanie planów realizacji polityki gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa;

W zakresie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności:

 • przyjmowanie wniosków i wydawanie decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności;
 • określanie wysokości raty rocznej;
 • stwierdzanie uprawnienia do nieodpłatnego przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w drodze decyzji;

W  zakresie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów:

 • wydawanie z urzędu zaświadczeń potwierdzających przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego na cele mieszkaniowe w prawo własności tego gruntu;
 • wydawanie  informacji o opłacie przekształceniowej i ustalanie bonifikat;
 • ustalenie wysokości oraz okresu wnoszenia opłaty z tytułu przekształcenia;
 • przyjmowanie wniosków od właściciela nieruchomości o ustalenie wysokości lub okresu wnoszenia opłaty z tytułu przekształcenia;
 • wydawanie zaświadczeń potwierdzających wniesienie jednorazowej opłaty przekształceniowej;

W zakresie ustawy  z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych:

 • ustalenie, które nieruchomości stanowią wspólnotę gruntową bądź mienie gromadzkie;
 • ustalenie wykazu osób uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej oraz wykaz obszarów gospodarstw rolnych przez nich posiadanych i wielkości przysługujących im udziałów we wspólnocie;
 • zatwierdzenie statutu i zmian w statucie spółki do spraw zarządu nad wspólnotą i do właściwego zagospodarowania gruntów wchodzących w skład wspólnoty;

W zakresie ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r.  o ubezpieczeniu społecznym rolników:

 • wydawanie zaświadczeń potwierdzających okoliczności, o których  mowa w art. 28 ust. 4 ustawy,
 • wydawanie decyzji w sprawach zwrotu działek pozostawionych do dożywotniego użytkowania oraz gruntów pod budynkiem  przejętych  za emeryturę;

W zakresie ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa:

 • przekazywanie Lasom Państwowym na wniosek Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa gruntów wchodzących w skład Zasobu w celu zalesienia;
 • starosta w drodze decyzji stwierdza wygaśnięcie dotychczasowych decyzji oraz przekazywanie mienia do Zasobu odnośnie nieruchomości rolnych Skarbu Państwa znajdujących się w użytkowaniu spółdzielni, osób fizycznych, a także innych niepaństwowych jednostek organizacyjnych;

W zakresie ustawy z dnia 28 września1991 r. o lasach:

 • przekazywanie Lasom Państwowym gruntów leśnych i przeznaczonych pod zalesienie;

W zakresie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym:

 • przekazywanie informacji dotyczących mienia podmiotów, które stało się z mocy prawa własnością Skarbu Państwa;

W zakresie ustawy z dnia 28 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości:

 • tworzy, aktualizuje i przekazuje do KZN wykaz nieruchomości Skarbu Państwa którymi gospodaruje starosta;
 • przekazuje nieruchomości na wniosek do Zasobu nieruchomości KZN; 

W zakresie ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów:

 • przeprowadzanie scalenia gruntów na koszt Skarbu Państwa lub odmowa jego przeprowadzenia w formie decyzji;
 • przeprowadzenie wymiany gruntów na koszt Skarbu Państwa lub odmowa jego przeprowadzenia w formie decyzji;

Inne sprawy wynikające z obowiązujących przepisów prawa, merytorycznie związane  z zadaniami  Biura.”;

Kalendarium

Kalendarz

«lipiec 2024»
PnWtŚrCzwPtSobNd
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

Planowane wydarzenia:

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Banery

Banery

Zarząd Powiatu

Stopka

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
96-300 Żyrardów
ul. Limanowskiego 45
NIP: 838-16-10-589
REGON: 750151250

Godziny pracy urzędu:

Dzień Godzina
poniedziałek:  8.00 - 16.00
wtorek:  8.00 - 16.00
środa:  8.00 - 17.00
czwartek:  8.00 - 16.00
piątek:  8.00 - 15.00

 

Kontakt telefoniczny:

Dział
Numer tel
Centrala telefoniczna  +48 46 856 61 00
Biuro obsługi – kancelaria  +48 46 856 61 65
Sekretariat Zarządu  +48 46 856 61 22
Biuro Rady  +48 46 856 61 51

 

E-mail:
starosta@powiat-zyrardowski.pl
starostwo@powiat-zyrardowski.pl

Inspektor Ochrony Danych Joanna Trusińska

tel.: 22 350 01 40, iod@powiat-zyrardowski.pl

Nasz powiat

 • mapa powiatu żyrardowskiego
 • Żyrardów
 • Mszczonów
 • Puszcza Mariańska
 • Radziejowice
 • Wiskitki